Posts Tagged ‘28mm’

28mm Moderns: Seal Team Six

Posted on April 21st, 2015 under , , , . Posted by

Here’s Seal Team Six from Eureka Miniatures painted up for a customer. The customer will finish their own bases so the figures still appear stuck to the painting sticks.I had a lot of fun painting these up and I am really pleased with how they came out.

The 9th Lead Painters’ League Entry #1 – ‘You want it? Come, pick it up.’ Bosworth 1485

Posted on April 19th, 2015 under , , , , . Posted by

‘You want it? Come, pick it up.’  Bosworth 1485Now that my administrative duties for the Painting Challenge are more or less wrapped up I can get back to some of my neglected projects.One event that helps me get back into gear is the Lead Painters…

Imperial Assault – Part Two

Posted on April 18th, 2015 under , , , , . Posted by

If you’ve been following any of my posts earlier in the year, or via my G+ page you’ll have seen I’ve been steadily working my way through the Imperial faction troops from Fantasy Flight’s Imperial Assault core game. Despite ostensibly being board game miniatures, the quality of the designs and production is every bit as […]

Paint Table Saturday – VBCW BUF armour

Posted on April 18th, 2015 under , , , . Posted by

I’m slowly getting back into the swing of painting and today I’ve managed to finish a small VBCW project – a French Char B1 tank in the service of the Chester branch of the BUF. The photos are pretty poor, mainly due to the fact I simply can’t be arsed…

Gaming: Power Legion

Posted on April 17th, 2015 under , , . Posted by

My daughter has been after me to play some Power Legion since she saw me host a game for Bruce awhile back. I set up a quick game for her after school today, picking up after the seeming demise of Batman and Joker. Batgirl and Robin got a tip that Ridd…

28mm Samurai and Far East Order

Posted on April 16th, 2015 under , , , . Posted by

Here’s a collection of 28mm samurai/ far east miniatures we did for a customer. The figures are a mix of Perry and Kensei. The Kensei are finely detailed miniatures, but they are multipart metals so they are a bit tricky to put together. We removed the…

Książę Poniatowski. Prince Poniatowski.

Posted on April 15th, 2015 under , , . Posted by

Powracam dzisiaj do naszej wielkiej bitwy pod Borodino. W tej grze wykorzystywałem figurki Jack’a Glanville, ja jedynie musiałem wykonać podstawkę dowódczą. Jako że, grałem Polakami to wybór był tylko jeden: Książę Poniatowski. Do stworzenia tego standu wybrałem figurki Front Rank i oprócz księcia, znajdują się tam jego adiutant oraz trębacz 15 pułku ułanów – ulubionego pułku kawalerii księcia i jednocześnie też najlepszego w armii. Stand ten będzie zaczątkiem mam nadzieję większej armii w przyszłości.
I am returning today to our big battle of Borodino. I that game I used Jack’s Glanville figures and I had only to paint the Command Stand. As I was played Poles, the choice was only one: Prince Poniatowski. To create this stand I have used Front Rank figures and besides the prince we have an aide-de-camp and the trumpeter in colors of 15th Ulan Regiment – the beloved prince’s regiment of cavalry and the best in the whole army. I hope that this stand will be in the future the beginning of the bigger army.

Somewhere on the Eastern Front in 1942. Gdzieś na froncie wschodnim w 1942 roku.

Posted on April 12th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club, we used Campbell’s toys for Eastern Front Bolt Action game. Recently Campbell get a new T-26 tank and he really wanted  to use it, so he prepared the game with this new model.
W ostatni czwartek, użyliśmy zabawek Campbella dla gry z frontu wschodniego z użyciem zasad Bolt Action. Ostatnio Campbell nabył nowy czołg T-26 i bardzo chciał użyć go, więc przygotował grę, by móc wykorzystać ten model.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie

SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie

1. OdB.

SOVIETS/SOWIECI
(Ray Neal)
CO (2nd Lieutenant)

3 Infantry Squads (NCO+LMG team+8 rifles)
Mine dog Squad (3 rifles with AT Grenades + 4 mine dogs)
Maxim MG team
Medium Mortar team
Sniper team

45mm AT gun

BA-10
T-26 two turrent tank
M3 Lee
GERMANS/NIEMCY
(Tim Watson, Bartek Żynda)
CO (2nd Lieutenant)+1 SMG in Kubelwagen
Medic

Flamethrower team
Light Mortar team

3 Grenadier Squads (NCO+LMG team+7 rifles) in SdKfz 251/1
Motorised Squad (NCO+LMG team+7 rifles) on motorbikes

SdKfz 232(8-Rad)
PzKpfw 38(t)
PzKpfw III

2. The Game. Gra.

It was spring of 1942. Soviet offensive after the Battle of Moscow has been finally stopped. Now Germans started to regain seized lands. One of them was a small village somewhere in Russia. German panzergrenadiers supported by tanks had to get this village and clear the main road. To fulfill that plan, Germans spread their troops on two groups. The first (Infanterie Kampfgruppe) has to attack the village from the front, the second (Panzer Kampfgruppe) was going to encircle the village and attack it from the back.
Wiosna 1942 roku. Sowiecka ofensywa po bitwie pod Moskwą została w końcu zatrzymana. Teraz Niemcy odzyskują utracone ziemie. Jedną z nich jest mała wioska, gdzieś w Rosji. Niemieccy pancergrenadierzy, wsparci czołgami mają za zadanie ją zająć i oczyścić główną drogę. By zrealizować ten plan, Niemcy podzielili swoje oddziały na dwie grupy. Pierwsza (Infanterie Kampfgruppe) miała otakować wioskę od czoła, druga (Panzer Kampfgruppe) miała okrążyć wioskę i zaatakować ją od tyłu.
German frontal attack has been stopped very quickly by very brave Soviet infantry supported by armoured car BA-10. They managed to destroy two German infantry squads. Desperate Germans tried to run over the brave Soviet but this failed too. The first attack was failed and Germans prepared themselves for the second…
Niemiecki frontalny atak został zatrzymany przez bardzo dzielną sowiecką piechotę wspartą samochodem pancernym typu BA-10. Udało im się zniszczyć dwa niemieckie składy piechoty. Zdesperowani Niemcy próbowali ich rozjechać, ale i to im się nie udało. Pierwszy atak się załamał i Niemcy przygotowywali się do drugiego ataku.
The same problem has the Panzer Gruppe. They had been stopped by Soviet M3 Lee tank and 45mm AT gun. Soviet tried the mine dogs too, but all sended (2 dogs) failed. It looked like the Soviets will defend the village…
Podobny problem miała Panzer grupa. Zostali zatrzymani przez sowiecki czołg M3 Lee i działo ppanc 45mm. Sowieci próbowali również z psami z minami, ale wszystkie wysłane (2 psy) zawiodły. wyglądało jednak, że Sowietom uda się obronić wioskę.
German reconsider their plan. They send the Pz 38 to support the Infantry and moved with Sd 232 and Pz III forward to the village. German car hit and destroy Soviet BA-10, this helped German infantry to regroup and move to the village again. The big concern was about new tank in the village, the T-26. However the present of German tank forced Soviets for looking a better cover.
Niemcy przemyśleli swój plan. Wysłali Pz 38 jako wsparcie dla piechoty oraz ruszyli do przodu w kierunku wioski Sd 232 i Pz III. Niemiecki samochód trafił i zniszczył sowiecki BA-10, to pomogło niemieckiej piechocie się przegrupować i ruszyć na wioskę ponownie. Dużym problemem zdawał się być nowy czołg we wiosce: T-26, jednakże obecność niemieckiego czołgu zmusiła Sowietów do poszukania lepszej dla niego osłony.
Despite those problems, Soviets still got an initiative. Until this moment… They decided to use the dog again, but this time the dog hit the tank. The problem was, that it was own tank, M3 Lee. Soviet vehicle after that exploded.  
Pomimo tych problemów, Sowieci wciąż byli w posiadaniu inicjatywy. do tego momentu… Zdecydowali się ponownie użyć psów, lecz tym razem pies trafił w czołg. Problemem było, ze to był własny czołg, M3 Lee. Sowiecki pojazd po tym eksplodował.
In the same time German infantry moved to the second attack, but this time they used the flamethrower to get the way through. The first removed unit was Soviet AT rifle team with a house, where they were hidden. After that, it comes time for T-26. After two attacks the tank started to burn and has exploded too.
W tym samym czasie niemiecka piechota ruszyła do drugiego ataku, lecz tym razem użyli miotacza płomieni, by utorować sobie drogę. Jako pierwszy został usunięty sowiecki karabin ppanc, wraz z zajmowanym budynkiem. Po nim przyszedł czas na T-26. Po dwóch atakach, czołg zaczął się palić i w końcu eksplodował.
Finally the German plane arrived and eliminated the last  AT gun. After that Soviets had no willing to fight any more, and surrender the village to Germans. Another good game was over.
W końcu przybył niemiecki samolot i wyeliminował ostatnie działo ppanc. Po tym Sowieci nie mieli już dalszej ochoty na walkę i poddali wioskę Niemcom. Następna dobra gra dobiegła końca.

3. Links. Linki.

To my gallery on Flickr:
Do mojej galerii na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651507085538/

Paint Table Saturday Sunday

Posted on April 11th, 2015 under , , . Posted by

This clearly should have been posted yesterday but I was distracted (in no particular order) by cooking, football, my cat and the television, none of which merits further explanation so on with the post!Now I’ve finished a couple of commissions I’ve ma…

Latest Game night

Posted on April 11th, 2015 under , , , , , , , , , , . Posted by

Started a simple three-game linked scenario on Tues eves. We’re using old Cybertronic and Urban War Colonial Marines for the Terran Defense Force, and metal Eldar as off-world mercenary guilds. Both must fend off a generic Xenos invasion. (courtesy of some old metal Nids) It was too dark for in-game shots but here are some … Continue reading

Spirit Of The Forest and Jabberwock

Posted on April 11th, 2015 under , , , , . Posted by

I like painting figures. Not much of a surprise I guess judging by what else is on the blog. I don’t much like painting anything much bigger than regular sized figures. I especially  hate painting horses. I have got better at horses over the ye…

WIP, 28mm WWII US infantry

Posted on April 9th, 2015 under , , , , , . Posted by

Work in progress…28mm US infantry, some pics for your curiosity… :-DAnd Happy Wargaming to All!

Zombies, Well Draugr Really

Posted on April 8th, 2015 under , , , , , . Posted by

Well, not done much today. Had other things to do today. I did some painting and sorted through some pictures. I have been working on these for a while. When I say working on, I mean they have been sat in a box for ages. I was after something that look…

Easter Monday

Posted on April 6th, 2015 under , , , , , . Posted by

Family are round. I can’t do much but I guess I can find the time to put a blog post together. Sadly, I have had to put all my toys away as the visitors might get bored, distracted, shocked or injured or any of the above or, more likely, none of the ab…

The Mohawk Valley 1777 (#2)

Posted on April 6th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Wednesday we met again at Hugh’s to finish our game started two weeks ago. As you remember last time Americans managed to stop (as they though) the British attack. However the new day bring a sad surprise, the hasn’t been stopped but the British managed to cross the river with strong forces and were pushing Americans back to their fort.
W ostatnią środę spotkaliśmy się ponownie u Hugha by dokończyć nasza grę, zaczętą dwa tygodnie wcześniej. Jak zapewne pamiętacie Amerykanom udało się powstrzymać (tak im się wydawało) brytyjski atak. Niestety nowy dzień przyniósł przykrą niespodziankę, atak nie został powstrzymany i Brytyjczykom udało się przeprawić przez rzekę znaczne siły, które teraz spychały Amerykanów z powrotem do ich fortu.
Last game raport you can find here:
Raport z poprzedniej gry możecie znaleźć tutaj:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/03/the-mohawk-valley-1777.html
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Dave O’Brian, Angus Konstam, Colin Jack

1. Reinforcements. Uzupełnienia.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Tim Watson, Colin Jack, Dave O’Brian)
None. Brak.
AMERICANS/AMERYKANIE
(Hugh Wilson, Ray Neal, Bartek Żynda)
REGULARS
REGULAR OFFICER
12 REGULARS
12 REGULARS
2. The game. Gra.
As I have wrote in introduction, British pushed their forces across the river. On the other side left no American troops and only the civilians, who survived till that time decided to move across the river to find rescue in the fort. However British forces and specially their Native units decided to kill them all. Some of the civilians crossed the water by boats and some of them decided to swim across. None of them succeed…
Tak jak napisałem we wstępie, Brytyjczycy przeprawili swoje oddziały przez rzekę. Na drugim brzegu nie zostało już ani jednego amerykańskiego oddziału, tylko cywile, którzy postanowili przekroczyć rzekę, by znaleźć ratunek w forcie. Brytyjczcy jednak, a w szczególności ich tubylcze oddziały, postanowili zabić ich wszystkich. Część cywili zdecydowała się pokonać rzekę na łodziach, a część wpław. Nikomu się to jednak nie udało…
On the other end, the American forces, supported by new units of  regulars, tried to stop British advance. With a great loses they managed to stop them. However the possible next British attack could bring collapse of American lines. There was only one way to survive, run back to the fort! 
Na drugim końcu siły amerykańskie, wzmocnione przez nowe oddziały regularsów, próbowały powstrzymać brytyjski napór. Z wielkimi stratami im się to udało. Jednakże następny brytyjski atak mógł przynieść całkowite załamanie amerykańskich linii. By przeżyć, pozostawała tylko jedna droga: wiać z powrotem do fortu!
At the end of the game the fort was in troubles as well, when British Indians after slaughter of civilians on the river they managed to climb on the walls, but has been destroyed by defenders. Fort stayed safe!
Pod koniec gry również i fort znalazł się w niebezpieczeństwie. Brytyjscy Indianie po wyrżnięciu cywili na rzece wspięli się na mury, jednak zostali tam zniszczeni przez obrońców. Fort pozostał bezpieczny!
Game finished with British victory as the most of the American civilians not survived the game. It was another good game with the Muskets&Tomahawks rules.
Gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, jako że większość amerykańskich cywili nie przetrwała gry. To była kolejna dobra gra z zasadami Muskets&Tomahawsks.
The gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651378297629/

Paint Table Easter Sunday

Posted on April 5th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

I have been busy over the last few days. As is may want, I have been working on about thirty to forty figure. Naturally I still haven’t really managed to finish anything off but I have a lot of stuff that is part way through and some of it closer to be…

Flogging some tat…Check out my ebay auctions!!

Posted on April 4th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Hello my blog reading chums… Second of the blog posts today seeing as I have a bit of time to write about something,  I’m selling some tat over on ebay, some of which is miniature related, so I thought some of you might care to take a browse.   There’s some 28mm Weird war 1 […]

Castle for Lion Rampant.

Posted on April 4th, 2015 under , , , . Posted by

Towards the end of last year there were a number of e-mails doing the rounds of the our wargames group. Most of the discussion was about our first game of Lion Rampant that was planned for mid December. During this flurry of e-mail some plonker happene…

Warhammer 40K Imperial Guard Valhallans

Posted on April 3rd, 2015 under , , . Posted by

Some more classic 40K figures for our 40K fans: Imperial Guard Valhallans. We’ve been working through a customer’s old collection of Imperial Guard figures and this latest batch finishes up their Valhallans.

Power Legion: Rescue Bats

Posted on April 2nd, 2015 under , , . Posted by

When we last left our heroes, Batman and Batgirl had rescued Robin from the clutches of the Joker. But the Joker managed to knock out and spirit away Batman. With Bruce coming over, I thought I would pick things up where I left off with the play tests….

28mm AWI Units

Posted on April 2nd, 2015 under , , . Posted by

Here’s a few units I recently did for a customer to expand his AWI collection. Figures are I believe Perry and Front Rank. There’s one figure that I also think is a Dixon, though I’m not sure.Queen’s RangersLossberg RegimentThurmbach Regiment8th Virgin…

War of the Roses Pikemen block

Posted on April 2nd, 2015 under , , , . Posted by

Some pics of the pikemen block, enjoy ;-)And Happy Wargaming to All!

Cap and Bucky in 28mm

Posted on April 2nd, 2015 under , , . Posted by

Several years ago a miniature company released a cool set of figures of Captain America and Bucky circa 1940s.  Naturally, unlicensed figures of iconic characters was probably not a good business move and they quickly pulled them from sale.  …

Some pictures and plans

Posted on April 1st, 2015 under , , , , , , . Posted by

So my dice luck has changed. Or is has it changed hands? Not only has a new player joined us, but I’ve won the last couple game sessions. Here are some photos from last night’s game set-up. It was a basic scenario: gang meet interrupted by two bounty hunter/vigilante crews. So now that we seem … Continue reading

Power Legion: Rescue Robin!

Posted on April 1st, 2015 under , , . Posted by

With Bruce coming over for a game, I needed to get one more playtest of Power Legion under my belt. In this scenario, Robin finds himself in the clutches of the Joker. Batman and Batgirl are on their way to rescue him but someone tipped off the Joker, …