Posts Tagged ‘28mm’

Back to superheroes

Posted on March 29th, 2015 under , , . Posted by

After a long hiatus, I’m back on my superhero game project. I’ve downloaded and printed Power Legion and will make up some character cards this week. In the meantime, I have been doing some odds and sods modelling tasks.I broke out my dremel for the fi…

Dead Man’s Hand

Posted on March 28th, 2015 under , , , . Posted by

After accidentally buying lots of Wild West figures, terrain and buildings for Malifaux, the inevitable has happened and I have expanded into the Dead Man’s Hand Wild West game.I know it’s been out for several years already, but this is my first game o…

Western front 1918. Front zachodni 1918.

Posted on March 27th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Today very short report from our yesterday game played in our club. Some time ago, the idea has been raised to play late WW1 using the Chain of Command rules. Soon first test game has been played. Yesterday we had the second game and I took part in that.
Dzisiaj bardzo krtki raport z naszej wczorajszej klubowej gry. Jaki czas temu pad pomysł rozegrania gry późnego okresu I WŚ z uzyciem zasad Chain of Command, wkrótce tez pierwsza gra została rozegrana. Wczoraj mieliśmy druga grę, w której wziąłem udział.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Extra scenarios for CoC WW1. Ekstra scenariusze dla CoC 1WŚ.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Cambell Hardie, Jack Glanville, Michael Schneider.

1. Forces. Siły.

FRENCH/FRANCUZI
(Cambell Hardie, Bartek Żynda)
Infantry platoon with medium mortar
Pluton piechoty ze wsparciem średniego moździerza
GERMANS/NIEMCY
(Jack Glanville, Petr Burov)
Infantry platoon with Male Mk V tank
Pluton piechoty ze wsparciem czołgu Male Mk V

2. The game. Gra.

First sorry for lack of pictures, but the game was so good, that I forgot to take the pictures. In our game Germans had to take control over French first line of the trenches. They moved off their line and stuck on the “No man’s land” pinned with our deadly fire. This time we used the concentrated fire, that means all our fire was placed on one unit until it broke, and then we moved on the next unit. This tactic worked very well. During our game I was called the “silent  killer of the officers”, as I managed to kill almost all German officers (I think that the only one, from four or five survived the game). Germans used the support of Mk V tank, however for the most of the game it stayed useles and our fears about it were superfluous. Germans managed finally bring one unit close to our positions, but very soon has been pushed back and broke. The same happend in front of my positions, were two units broke and finally whole German morale went down to 0 and the game has finished with our victory.
Na początku przepraszam za małą ilość zdjęć, ale gra była tak dobra, że zwyczajnie zapomniałem robić zdjęcia. W naszej grze Niemcy mieli za zadanie oczyścić pierwszą linię okopów francuskich. Opuścili swoje linie i utknęli na “ziemi niczyjej” przygnieceni naszym ogniem. tym razem użyliśmy skoncentrowanego ognia, to znaczy, że cały nasz ostrzał był skierowany na tylko jedną jednostkę, do czasu jej złamania i wtedy kierowaliśmy ogień na następny oddział. Ta taktyka sprawdziła się doskonale. Podczas naszej gry zostałem okrzyknięty “cichym zabójcom oficerów”, ponieważ udało mi się wyeliminować prawie wszystkich niemieckich oficerów z gry (wydaje mi się, że tylko jeden z czterech czy pięciu przeżył grę). Niemcy użyli wsparcia czołgu Mk V, jednakże przez większość gry pozostał bezużyteczny i nasze obawy względem jego okazały się bezpodstawne. W końcu Niemcom udało się zbliżyć do naszych linii, ale szybko tez zostali odrzuceni i złamani. To samo stało się na przeciwko mojej linii, gdzie następne dwa oddziały zostały wyeliminowane i wkrótce morale niemieckie spadło do 0 i gra zakończyła się naszym zwycięstwem.

3. Summary. Podsumowanie.

CoC worked very well with late period of WW1 and the trench warfare. Germans made a huge mistake and 9 points of support they spend on tank (but try not to, if you have such a model available…), not on infantry as they should. If they got more infantry it was very possible that they would reach our lines finally and maybe get victory. The game brings the “no man’s land” slaughter, the main issue of that period, so it was very historical and accurate. Next games will follow soon. Now I move to september 1812 and the first venue of the year so watch this space.
CoC spisał się naprawdę dobrze z późnym okresem 1 WŚ i wojną pozycyjną. Niemcy popełnili poważny błąd i całe 9 punktów wsparcia wydali na czołg (ale spróbuj nie wydać, gdy masz taki model dostępny…) a nie na piechotę, jak powinni. Jeśli posiadali by więcej piechoty być może dotarli by do naszych linii i bardzo prawdopodobnie osiągnęli by zwycięstwo. Gra przyniosła rzeź na “ziemi niczyjej”, główny problem tej wojny, więc była bardzo historyczna i odpowiednia. Następne gry już niebawem. Tymczasem ja przemieszczam się do września 1812 i do pierwszego wydarzenia tego roku, szczegóły już niebawem…

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649267672033/

Eureka’s Tachanka, Part Two

Posted on March 24th, 2015 under , , , , . Posted by

The Eureka tachanka itself (the wagon, that is) comes together fairly easily with a bit of patience and some test fitting. The main body is a single piece, which I had to bend very slightly to straighten as the back end had been pushed very slightly downward during shipping. The rear springs and axle are … Continue reading Eureka’s Tachanka, Part Two

Martinsville.

Posted on March 23rd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Few of us in our club are preparing for the AWI campaign, designed by Michael Schneider. This campaign will be played on two levels. The main army moves, supply etc. will be played on board game, invented and designed by Michael (he called it Le Petite Guerre). I had the opportunity to try this game as one of the first and during this test game we had many new ideas which actually changed slightly the game. The second level of that game is the battles, which are played in normal way, such is with toy soldiers and the table. For this we will use the Black Powder rules with some Michael’s House rules (Mouse rules).
Kilku graczy z naszego klubu przygotowuje się do rozegrania kampanii z Amerykańskiej Wojny o Niepodległość przygotowaną przez Michaela Schneidera. Ta kampania będzie rozgrywana na dwóch płaszczyznach. Główne ruchy wojsk, zaopatrzenie itp. będą rozgrywane jako planszówka, wymyślonej i zaprojektowanej przez Michaela (nazwał ją Le Petite Guerre). Miałem sposobność przetestowania jej, jako jeden z pierwszych i podczas tego testu mieliśmy wspólnie wiele uwag, które nieznacznie zmieniły grę. Drugim poziomem rozgrywek są bitwy, rozgrywane już w tradycyjny sposób czyli z użyciem figurek i stołu. Do tych bitew będziemy używać zasad Black Powder z domowymi zasadami Michaela (Michael’s House rules czyli Mouse rules).
Our battle was hypothetical situation from the board game. The American Militia was protecting the village on the American supply line and has been attacked by British brigade. According to the Michael’s rules the players were able to bring into battle units from surrounding hexes around the battle hex up to three hexes. This was simulated on bringing the forces on D6, 2D6 and 3D6 turns (depends where the unit was placed on the map 1, 2 or 3 hexes away). More about the rules you can read on Michael’s blog (the link is on the bottom of this relation).
Nasza bitwa była hipotetycznym starciem z planszówki. Amerykańska milicja strzegła wioski na amerykańskim szlaku zaopatrzeniowym i została zaatakowana przez brytyjską brygadę. Zgodnie z zasadami Michaela gracze mogli wprowadzić do bitwy oddziały znajdujące wokół heksa bitwy, do trzech otaczających go heksów. To było symulowane jako przybycie w K6, 2K6 lub 3K6 tur (w zalezności od tego jak daleko znajdował się wprowadzany oddział na mapie, 1, 2 lub 3 heksy). Więcej na temat samych zasad możecie przeczytać na blogu Michaela (link znajduje się na dole relacji).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Michael Schneider

1. Forces. Siły.

AMERICANS/AMERYKANIE
(Bartek Żynda)
Turn 0:
Militia (20 figures)

Turn 1st:
CinC (rank 8)
Brigade General (rank 8)
2 x Continentals (20 figures)
Militia (20 figures)
Riflemen (12 figures)
Medium Gun

Turn 7th:
Brigade General (rank 8)
Continentals (20 figures)
2 x Militia (20 figures)
Stockbridge Indians (12 figures)
Medium Gun

Turn 13th:
Officer (rank 7)
Light Dragoons (6 figures)
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Michael Schneider)
Turn 1:
CinC (rank 9)
Brigadier (rank 8)
Hessian Grenadiers (20 figures)
2 x Hessian Line Infantry (20 figures)
Hessian Jaeger (12 figures)
Medium Gun

Turn 9th:
Brigadier (rank 8)
Grenadiers (16 figures)
Light Infantry (16 figures)
2 x Line Infantry (16 figures)
Hessian Jaeger (12 figures)
Butterfly Gun

Turn 11th:
Officer (rank 9)
Light Dragoons (6 figures)

2. Orders. Rozkazy.

American/Amerykanie:
Washington had concentrated a large amount of troops near Basking Ridge and is trying to threat the British right flank in New York state. Unfortunately he has just a militia Regiment in Martinsville to cover his supply lines. This is where the British will strike. Lucky for him Brigadier General Lee is with 2 brigades near the vicinity and can call for reinforcements. It diverts somehow capacity from the mayor battle scenario, but it is important that the main army is supplied. The Americans as a Defender can only break up the battle after 3-18 turns or after the light dragoons arrived, which ever is the longest, but in doing so will loose the battle. They must keep the village at all costs from the British.
Waszyngton skoncentrował duże siły w pobliżu Basking Ridge i próbuje zagrozić prawej flance wojsk brytyjskich w stanie Nowy Jork. Niestety ma tylko regiment milicji w Martinsville by strzec swojej linii zaopatrzenia. Tam właśnie uderzą Brytyjczycy. Szczęśliwie dla niego, generał brygady Lee wraz ze swoimi dwoma brygadami znajduje się w pobliżu i może być wezwany jako posiłki. Odciąga ją to od głównego scenariusza gry, jednak utrzymanie linii zaopatrzenia jest najważniejsze. Amerykanie jako Obrońcy mogą wycofać się z bitwy po 3-18 turach lub po przybyciu lekkich dragonów, co może zająć i więcej czasu, jednak jeżeli to zrobi przegra bitwę. Mają obronić wioskę od Brytyjczyków, bez względu na straty.
British/Brytyjczycy:
Washington had concentrated a large amount of troops near Basking Ridge and is trying to threat the British right flank in New York state. Unfortunately he has just a militia Regiment in Martinsville to cover his supply lines. This is where Cornwallis, always eager to please General Howe, sees the chance to cut this life line and leave Washingtons army seriously unsupplied. There is a Hessian Regiment near Bound Brook that could immediately attack the village, calling for reinforcements an unnamed 2nd rank Brigadier is called into the fray to help out with Cornwallis staple troops, but he has to forcemarch to get there in time with probably exhausted troops. Cornwallis also managed to call for a scouting Dragoon regiment. The British win the battle if they hold the Village against all American attacks. They can break up the battle after 1-6 turns, but will loosing the battle in doing so.
Waszyngton skoncentrował duże siły w pobliżu Basking Ridge i próbuje zagrozić prawej flance wojsk brytyjskich w stanie Nowy Jork. Niestety ma tylko regiment milicji w Martinsville by strzec swojej linii zaopatrzenia. Tam właśnie Cornwallis, zawsze starający się zadowolić generała Howe, widzi szansę na przecięcie linii i pozostawienie armii Waszyngtona bez zapasów. W pobliży Bound Brook znajduje się heski regiment, który może natychmiast zaatakować wioskę, wzywając dalsze posiłki w od nienazwanego brygadiera drugiej kategorii, którzy mogą pomóc głównym siłom Cornwallisa. To jednak wymusiło forsowny marsz, które wyczerpało żołnierzy. Cornwallisowi udało się również wezwać pułk dragonów. Brytyjczycy zwyciężą bitwę, jeśli uda im się utrzymać wioskę przeciwko wszystkim atakom Amerykanów. Mogą wycofać się z bitwy po 1-6 turach, ale wtedy ją przegrają.

3. The game. Gra.

My plan was very simple. Knowed when the British troops will arrive on the battlefield, I was able to prepare the stronghold. The main problem was to keep British as far as possible away from the village. The best way to do it was diversion. I used my skirmish to do it. They attacked the British flank in the woods. After destroying the Jaegers in very long melee they retreat to the main forces.
Mój plan był bardzo prosty. Wiedząc kiedy Brytyjczycy wejdą na pole bitwy, mogłem przygotować moje pozycje obronne. Największym problemem było trzymanie jak najdłużej Brytyjczyków z dala od wioski. Najlepszą metodą byłaby tu dywersja. Użyłem do tego moich harcowników. Zaatakowali brytyjską flankę w lesie. Po zniszczeniu oddziału Jegrów po bardzo długiej walce wycofali się oni do głównych sił.
The main British problem was the number of my troops. I managed to bring the first brigade in the first turn and the second brigade in the seventh. I had big advantage in number of soldiers. Now was the time for another diversion. I have marked the whole army attack and moved my units against the lonely British brigade. Michael had no choice and had to withdraw. This cost him more time and the village was still safe in American hands.
Głównym problemem Brytyjczyków była liczba moich oddziałów. Udało mi się wprowadzić pierwszą brygadę już w pierwszej turze i drugą w siódmej. Posiadałem dużą przewagę w liczbie żołnierzy. Teraz przyszedł czas na następną dywersję. Udałem atak całości sił i ruszyłem przeciwko samotnej brytyjskiej brygadzie. Michael nie miał innego wyjścia i musiał się wycofać. To kosztowało go więcej czasu a wioska cały czas pozostawała bezpieczna w amerykańskich rękach.
Finally the whole British army arrived. They bravely moved towards my troops. In our club we play diverted sequence of turns, such are initiative, shooting, ordered moves and hand to hand, which in our opinion much better simulate the 18th and 19th centuries warfare. So he had to came to me so I was able to disorganized his troops and he was unable to charge my troops. Then comes the 13th turn, but we had to finish our game, because the time for gaming was over. It finished with my victory, because I managed to destroy one British unit and hold the village.
W końcu cała armia brytyjska przybyła. Dzielnie ruszyli w kierunku moich oddziałów. W naszym klubie gramy odwróconą kolejność sekwencji gry, czyli inicjatywa, strzelanie, rozkazy i wtedy walkę wręcz, co w naszej opinii lepiej symuluje XVIII i XIX pole walki. Tak więc to oni musieli podejść do mnie i dzięki temu byłem w stanie zdezorganizować jego oddziały i w ten sposób uniemożliwić szarżę na moje oddziały. Wtedy zaczęła się tura 13 a z nią musieliśmy skończyć nasza grę. Skończyła się moim zwycięstwem, ponieważ zniszczyłem jeden oddział brytyjski i utrzymałem wioskę.

4. Summary. Podsumowanie.

The Mouse rules are working very well and transformation from the board game into table game get very smooth. However there was one issue we had to solve. Using the number of D6th to determine the turn, when they enter the table was to long for the club game, so we decided to swap it for D4. With the lower dice should take less time to bring all troops and to finish the game before the time for gaming is over. 
Zasady Mouse spisały się naprawdę nieźle i transformacja z planszówki na grę bitewną przebiegła bardzo gładko. Jednakże mieliśmy jeden problem do rozwiązania. Użycie kilku K6, by ustalić turę wejścia danej jednostki na stół było zbyt długie na klubowy wieczór, więc postanowiliśmy zamieć je na K4. Z niższą kością powinno zająć to mniej czasu by sprowadzić wszystkie oddziały i zakończyć grę przed dostępnym czasem.
It looks like the campaign rules are finally ready, now rest of the boys need to get into the test games and we are ready start!
Wygląda na to, że zasady kampanii są gotowe, teraz czas by reszta chłopaków zaznajomiła się z nimi i możemy zaczynać!

5. Links. Linki.

Michael’s relation from the game on his blog:
Relacja Michaela z gry na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/03/1776-test-game-awi.html
More about Le Petite Guerre on Michael’s blog:
Więcej o Le Petite Guerre na blogu Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/p/le-petite-guerre.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651510853482/

Chain of Command- The Road to Singapore. Japanese Vs. British

Posted on March 23rd, 2015 under , , , , . Posted by

By Joe Moore and Eric Lauterbach


This Thursday’s game night saw me blooding my 8th Army Perry Miniatures Brits against Ed Leland’s Warlord Japanese in a no holds barred bungle in the jungle cage fight using Too Fat Lardie’s Chain of Command rules.  Sure, I painted my figures for desert, but not unlike their real-life counterparts, the exigencies of the conflict mandated their fighting in an entirely different theatre of war!  This was also Ed’s first use of the Japanese so this was a debut for both sides.

We opted to play a patrol scenario and my additional forces amounted to an adjutant to keep forces moving onto the board and a medium machine-gun for some extra destructive effect.  Ed chose “ruse” to allow him to deploy farther from his jump-off markers.  In the Patrol Phase, my thought was to pin down his patrol markers as quickly as possible given his ability to deploy a greater distance away and to hopefully limit his flexibility a bit.  As it turned out, we essentially ended up having the trail running through the area as the boundary separating the two forces. 


The table

Read more »

SAGA Viking 8 Point Army

Posted on March 22nd, 2015 under , , , . Posted by

The completed 8 point army.When I got back into SAGA late last year (or rather go into it in the first place) I, obviously, needed some miniatures.  Initially, I just used what I had available, which was quite a bit actually.  The core of my …

The Mohawk Valley 1777

Posted on March 22nd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last week I had two games and both were concentrated on the American War of Independence. However both were played with different systems. The first one was played at Hugh and with the Muskets and Tomahawks rules. Today’s report will be about this game.
W mijającym tygodniu rozegrałem dwie gry i obie były związane z Amerykańską Wojną o Niepodległość. Obie gry były rozegrane jednak z użyciem różnych systemów. Pierwsza z nich została rozegrana u Hugha z użyciem zasad Muskets and Tomahawks. Dzisiaj przeczytacie raport z tej pierwszej gry.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY:Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Dave O’Brian

1. Forces. Siły.

AMERICAN/AMERYKANIE
(Ray Neal, Hugh Wilson, Bartek Żynda, Dave O’Brian)

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Martin Gibson, Colin Jack, Tim Watson, Donald Adamson)

2. The Game. Gra.

We, as the the Americans have to protect the valley against possible British attack. We did not have very strong forces and there was to many villages to defend, so we decided to put our defending position on the north bank of the river with our Indians remaining on the south bank. We were hoped that it will slow down the our enemies and help us to win the game.
My, jako Amerykanie mieliśmy zadanie ochrony doliny przed możliwym atakiem brytyjskim. Nie mieliśmy zbyt licznych sił oraz było tam zbyt dużo osiedli do obrony, dlatego postanowiliśmy nasze linie oprzeć o północny brzeg rzeki i jedynie nasi Indianie pozostali na południowym brzegu. Mieliśmy nadzieję, że to spowolni naszych wrogów i pomoże nam wygrać grę.
Most of the British troops enter the table on the south edge, however some group of Indians enter it on the west edge. They did not met a big resistance, so they moved forward. The first fights take place on the west where Indians fought against the American Irregulars. American fought very brave, but soon they were overwhelmed here by incoming British troops and have to withdraw. However the defending line has remained untouched here.
Większość brytyjskich oddziałów wkroczyła na stół od strony południowej krawędzi, jednak część Indian pojawiła się na krawędzi zachodniej. Nie napotkali dużego oporu, więc ruszyli do przodu. Pierwsze walki wybuchły na zachodzie gdzie Indianie starli się z nieregularnymi oddziałami Amerykanów. Amerykanie walczyli dzielnie, jednak musieli ulec przeważającym siłom oraz nadciągającym brytyjskim oddziałom. Jednakże linia obrony pozostała tutaj nietknięta.
The main battle was around the Indian village. First it was took by British Indians and after they won, it has been burned to the ground. Then they have been attacked by American Indians. They fought effectively good and pushed back their enemies. The fighting was so fierce that two Indian chiefs get killed. Our Indians were supported by our troops from the other bank of the river. Finally the situation for our Indians get critical so I had to move some of our troops off the fort to support them. Finally our Indians were facing nine enemy units, but none of them crossed the river – so our plan was fulfilled.
Główna bitwa rozegrała się wokół indiańskiej wioski. Wpierw brytyjscy Indianie ja zdobyli i następnie ja spalili. Wtedy zostali zaatakowani przez amerykańskich Indian. Walczyli oni zaskakująco dobrze i wypchnęli sowich wrogów. Walka była tak zacięta, że zginęło tutaj dwóch indiańskich wodzów. Nasi Indianie byli wspomagani przez nasze oddziały znajdujące się na drugim brzegu. W końcu sytuacja naszych Indian stała się krytyczna i musiałem ruszyć część oddziałów z fortu by ich wspomóc. Ostatecznie nasi Indianie walczyli w sumie przeciwko dziewięciu wrogim oddziałom, jednak ani jeden z nich nie przekroczył rzeki – więc nasz plan został wypełniony.

3. Summary. Podsumowanie.

Americans stopped the British from crossing the river, however on the west first units were starting to doing it. This game finished with American victory, but it will continued in two weeks time, as we all agreed.
Amerykanie powstrzymali Brytyjczyków przed przekroczeniem rzeki, jednakże na zachodzie pierwsze oddziały rozpoczęły się przeprawiać. Ta gra zakończyła się amerykańskim zwycięstwem, ale jak ustaliśmy będziemy ją kontynuować za dwa tygodnie.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649167228314/
Dave’s gallery on Facebook:
Galeria Dave’a na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/899438840095993?pnref=story

Eureka’s Tachanka, Part One

Posted on March 21st, 2015 under , , , , , . Posted by

About ten days ago I made an order to Eureka USA for a few things, most importantly their Russian three horse Tachanka/crew in cap. What the heck, you ask, is a tachanka (also found spelled “tchanka”)? It’s a Russian vehicle developed during the Great War and used, in various forms, right through the Second World … Continue reading Eureka’s Tachanka, Part One

The Father and The Boy from Cormac McCarthy’s ‘The Road’

Posted on March 21st, 2015 under , , , , . Posted by

As per tradition, I make sure to open and close each year’s Painting Challenge with my own entries. As rearguard this year I decided to post a small vignette based on one of my favourite books, Cormac McCarthy’s ‘The Road’. 

In McCarthy’s book an unnamed father and his young son journey across a grim post-apocalyptic landscape, several years after an unexplained apocalypse has destroyed civilization and most life on Earth.  While the story is framed in this horrific setting it is, at its core, a tender love story between a father and his son.

Much of the book is written in an abbreviated third person style, with references to “the father” and “the son” or to “the man” and “the boy.”

Realizing that they cannot survive the oncoming winter, the father takes his boy south, along desolate roads, always towards the sea, carrying their meager possessions in their knapsacks. 

They have a pistol, but only two bullets. In a chilling passage in the book, the boy is reminded that he is to use the gun on himself, if necessary, to avoid falling into the hands of other survivors, as most have turned to cannibalism. 

The father struggles to protect his son from the constant threats of attack, exposure, and starvation. In the face of these obstacles, the man repeatedly reassures the boy that they are “the good guys” who are “carrying the fire”. On their journey, the pair scrounge for food, evade roving bands, and contend with many horrors.  An old man they discover on the road acts as seer for them and says that the boy has a glow about him – inferring that he is blessed. As the story moves forward the father feels he has to do things that are insensitive if not inhumane in order to keep his son safe.  This progresses to the point where the reader is left with the impression that The Father is perhaps no longer ‘carrying the fire’. But one can only sympathize with his situation and we are forced to ask ourselves, ‘If the world ran down, and chaos reigned, how far would we go to keep the ones we love safe?’ 

The book is very powerful and I believe it ends the way it should (I won’t say more as I don’t want to spoil it for those who’ve not read it). If you haven’t picked it up it I heartily recommend you do so.

The figures of ‘The Father’ and ‘The Boy’ are from Lead Adventure and are modeled closely to the actors in the film. Beautiful castings. I did them in greyscale with only The Boy’s face being in colour, ‘carrying the fire’, as it were. I diverted somewhat from the original colour tones in the stills from the film, instead playing with the contrasting greys of their clothes to bring attention to both their faces and The Father’s hands. I created the base to depict one of the many roads that they traveled on. The centerline is broken to foreshadow events in their journey.

Thanks for dropping in for a visit! Administrating the Challenge is both an honour and a pleasure, but I must say it’s nice to be back to the old blog – its like putting on a much-loved, if worn and scuffed, pair of shoes.

‘Johnny Turquoise’ – Little Havana Hitman

Posted on March 19th, 2015 under , , , . Posted by

It seems I’m on a bit of a Pulp Adventure kick lately.  No idea why.  I’m just going to settle in and roll with it.This is ‘Johnny Turquoise’, a Cuban-born hitman from Florida. Johnny fancies himself quite a snappy dresser and an even bette…

Dwarven Trade Company Command Group #3 // Grupa Dowodzenia Krasnoludzkiej Kompanii Handlowej #3

Posted on March 18th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

At last I have managed to take decent photos of our models. Unfortunately right now I can’t repeat the proper camera and light settings for our other miniatures. :( 
Command Group consists of metal Dwarf Veteran Champion from Avatars of War painted by me, plasic musician and standard bearer from Dwarf Ironshield box painted by Pine. I hope you like them. 
Older posts presenting similar dwarves from this manufacturer: 
http://pinatwar.blogspot.com/2014/10/ironshields1.html

http://pinatwar.blogspot.com/2015/01/ironshields2.html

 

Wreszcie udało się zrobić w miarę przyzwoite foty modeli.  Niestety nie potrafię ponownie odtworzyć takich ustawień aparatu i światła. :( 
Grupa Dowodzenia Krasnoludzkiej Kompanii Handlowej składa się z muzyka i sztandarowego z zestawu Dwarf Ironshields pomalowanych przez Pine oraz metalowej figurki Dwarf Veteran Champion pomalowanego przeze mnie. Wszystkie modele wyprodukowane zostały przez hiszpańską firmę Avatars of War.
Mam nadzieję, że figurki spodobają się Wam bardziej niż poprzednie, które możecie zobaczyć pod poniższymi linkami:
http://pinatwar.blogspot.com/2014/10/ironshields1.html
http://pinatwar.blogspot.com/2015/01/ironshields2.html
Do następnego razu.

The Assault on St. Vodkanovich Monastery

Posted on March 18th, 2015 under , , , , . Posted by

Last Sunday (15 March) got us another bash at using Chain of Command/Mud & Blood (I’ve taken to calling it “Chain of Mud”) for Russian Civil War adventures. I umpired the game for Mike, who has played RCW previously a number of times and once with the current Chain of Mud rules, and his brother … Continue reading The Assault on St. Vodkanovich Monastery

Yet more Whacky Pulp Adventurers and Ship Mat from Deep Cut Studios

Posted on March 17th, 2015 under , , , , , . Posted by

I ran a Strange Aeons scenario for some of the Conscript lads last week. I based the game on a seemingly derelict whaling ship. The title of the adventure was: ‘The Mysterious Occurrences & Strange Events on the Whaling Ship Pequodrangle’ T…

Pre Warlord 28mm German SS Infantry and Vehicles for sale, lots of Camo Lot 3

Posted on March 15th, 2015 under , , , . Posted by

  Another lot of my excellent WW2 28mm German SS from pre warlord era Bolt Action Miniatures.  This lot contains a Command section with LMG team, radio man, 2 medics and officer, 8 miniatures plus an OOP all metal 250/3 Nue Command Halftr…

Pre Warlord 28mm German SS Infantry and Vehicles for sale, lots of Camo Lot 2

Posted on March 15th, 2015 under , , , . Posted by

Another lot of my excellent WW2 28mm German SS from pre warlord era Bolt Action Miniatures.  This lot contains a rifle section with LMG team , 5 miniatures plus an OOP German 234 Puma, resin and metal model.$70 for the lot plus $15 S & H in t…

Pre Warlord 28mm German SS Infantry and Vehicles for sale, lots of Camo Lot 1

Posted on March 15th, 2015 under , , , . Posted by

Another lot of my excellent WW2 28mm German SS from pre warlord era Bolt Action Miniatures.  This lot contains a rifle section with LMG team and panzerfaust, 5 miniatures plus an OOP and awesome on awesome 233 armored car with crew.Price is $70 pl…

Miniature basing tutorial – highland bases step by step

Posted on March 15th, 2015 under , , , , , . Posted by

This tutorial was made to show you how I made bases for one of our armies for Song of Blade and Heroes.

You can find plish version here

Please notice that this is not a guide for professionals who make outstanding scenic bases. It’s rather for wargamers who are looking for some tips and inspirations to make good looking simple bases for their vast armies. I hope that at least some of you will find that article to be interesting and useful.


According to the story we designed for Knights of Drakenborg army their seat is located on the broad highlands so I tried to represent that theme on the army’s bases. My first principle was to make something different from usual simple grey stones but still cohesive and fitting the theme of the army. On the second hand I knew that I need to make at least 60 bases and I cannot spend much time on every single one of them.
Let’s start with list of materials that i have used to prepare those highland bases:

 • 20 mm bases and masking tape (1)
 • dried broccoli (2)
 • fine-grained stones (3)
 • epoxy putty: green stuff or miliput (4)
 • bark (5)
 • sand
 • cyanoacrylate glue
 • PVA glue
 • acrylic paints (Games Workshop, Privateer, Vallejo)
 • isopropanol
 • pigments in 3 different colors
 • scissors, modeling knife, brushes
Basic sculpt and primer
1. I usually start with getting rid of a hole that manufacturers put into bases. I use masking tape and modelling knife. It’s simple. Just look at above photo and you will get the idea.

2. Next stage is more complicated. Use aforementioned materials and try to make something on the bases. It should be more interesting than “glue some sand on the base” but also you need to remember that you should not overdo it. It’s the miniature itself which is the main actor on the table and you have at least 20 miniatures and bases to make. Take a look at the photos. I present some obvious applications and techniques like imitating stone with bark or using epoxy putty to make simple tile patterns (use a stone to make some texture in that case). I really like to use dried broccoli as it really good imitates old, knock down trees. It takes about 2-3 weeks to prepare a broccoli but the effect is worth it. 

Remember to wait until everything you glued to the base is dried enough before priming.


3. I cover everything with black primer. Next I drybrushed light grey on every base to make some preshading. 
You can also use an airbrush to speed up the work. Using this tool I skip drybrush phase. I apply basic stone color on primed bases without preshading.


Stones
4. The next stage of the process is an application of a basic color to the stones. I use Heavy Warmgrey from Valejo Game Colour range. It has unusual pink grey color which fulfil my first principle not to paint everything with simple shades of grey.

5. I make shading using separate layers of different diluted washes: brown, red and purple (Seraphim Sephia, Ogryn Flesh, Leviathan Purple). In the crevices I apply mix of aforementioned washes and black paint.

6. First highlight is made using mix of Heavy Warmgrey and yellow. The second highland is a mix of Heavy Warmgrey and white.  


7. The final highlight is a pure white paint drybrushed very lightly on the stones.

8. You can achieve interesting effect by glazing cold tones (blue for example) to the stones/tiles.
You can see this effect in beneath photo.

9. Optionally you can also paint some cracks on the larger stones or tiles.

In my opinion stones are properly painted after finishing this stage. There is always a place for improvements but remember that we have at least 20 bases to paint. In that case I had about 50. :) I will use dry pigments in next stages so my precious paintjob would not be cost-effective in the end.

Soil
10. Now it’s time to paint those parts of the bases which imitate the earth. As a basic color I use the darkest brown I have in my ressources. In next phase I highlight it with Terra Earth and Balor Brown (you can see this colors in the photo beneath). You can overdo last highlight with some bone colour (Ushabti Bone from GW or Ivory from P3) if you have dry pigments and you plan to use it in next stage. This extreme highlight will be covered and toned down with pigments. 


Optionally you can add more different shades to the soil. I prefer to use thin layers of dark green, in that case – Castellan Green.


11. The last part to paint are knock down trees. As always you can use whatever color you like :) but I suggest to paint those using different shades of browns than you used to paint the soil. I have also tried to use black and greys and trees looked quite nice too. I know I could paint the trees better but pigments and quantity of bases will cover any imperfections beneath a high level illusion. :)
 


12. At that moment I usually attach painted miniatures to the bases. In case of plastic models I simply use cyanoacrylate glue. It’s not uncommon for me to pin every model to make the connection more durable. In case of metal model pining is a must.

There is often a problem with excess of the glue which make shiny spots on the finished base. Use matt varnish to get rid of it. You can also glue some static grass or tuft in that spots. 

13. In order to finish the base and give it more depth I use pigments mostly those made by Vallejo. In that particular case I use 3 different shades but generally only earth brown would be sufficient. Start with the lightest color and use the darkest one at the end of the process. Try not to cover everything with pigments and apply your strongest color only to deepest spots at the base.

I use two methods of applying pigments. In case of making bases for gaming I apply the pigments mixed with water and then after they dry I use small drops of isopropanol or white spirit to harden everything. After the isopropanol is fully evaporated I paint the sides of the bases in black and then using airbrush I cover everything with varnish. 
 Pigments have been placed…

and hardened.

Another technique is to apply the pigments directly from the jar. Once again I use several different colors but I don’t use anything to harden the pigment. That technique makes the models look more natural but it is obvious that its rather for those miniatures that are place in the cabinet.


                                                                       Flora
14. The last step of finishing the bases is to add some artificial vegetation. I prefer to use two or three different static grasses and/or tufts.  

In that project I also used some fragmented green sponge to imitate the moss. In certain spots I glued several birch seeds and dried oregano. I am certain that at least some of you would make it better but in my opinion the final effect is sufficient. 
As always it’s a good idea to take some inspirations from the nature. I also recommend to take a look at the works made by Honour Guard, one of my favourite artists. He makes some outstanding natural looking scenic bases. You can see his gallery on facebook here.

We are also there. ;) If you like this tutorial share it with your friends.

Till the next time.

Podstawki pod figurki – poradnik krok po kroku

Posted on March 15th, 2015 under , , , , , . Posted by

W tym wpisie pokażę Wam, w jaki sposób wykonuję podstawki tematyczne pod jedną z  frakcji do gry bitewnej Song of Blade and Heroes.

You can find english version here

Gotowe podstawki mają imitować łąki pokrywające wyżynne tereny otaczające zamek Drakenborg. Kolorystyka podstawek miała z założenia odbiegać od standardowej szarości kamieni, a jednocześnie być dość jednolita. Drugim założeniem była masowość produkcji. Chciałem w prosty i szybki sposób uzyskać dużą ilość podstawek o zbliżonym wyglądzie wiedząc, że będę musiał go skopiować ok. 100 razy  – tak na dobry początek.

Z góry chciałbym uprzedzić, że nie jest to poradnik dla profesjonalistów tworzących modele wystawowe lecz dla graczy, którzy szukają pomysłu na podstawki do swoich armii schludnie pomalowanych figurek. :) 
Mam nadzieję, że przynajmniej część z Was znajdzie w tym poradniku coś inspirującego. 

Zacznijmy od listy materiałów, które wykorzystałem w tym projekcie:

 • podstawki o bokach 20mm oraz taśma malarska (1)
 • wysuszone łodygi brokuła (2)
 • drobne kamyki (3)
 • sprasowana, wyschnięta i połamana masa samoutwardzalna (4)
 • kora drzewa (5)
 • piasek
 • klej do drewna
 • klej cyjanoakrylowy
 • farby akrylowe (Games Workshop, Privateer, Vallejo)
 • izopropanol
 • pigmenty w 3 kolorach
 • nożyk i pędzle 

 
RZEŹBA I PODKŁAD

1. Zwykle zaczynam od zaklejenia otworu w podstawkach przy użyciu taśmy malarskiej. Dzięki temu prostemu zabiegowi nie ma problemu z przyklejaniem pozostałych elementów waloryzujących podstawkę. Tak przygotowaną podstawkę widać na powyższym zdjęciu (nr 1).
2. Następnym etapem jest użycie wyszczególnionych powyżej materiałów do stworzenia samej podstawki. Na zdjęciach prezentuję kilka oczywistych zastosowań, takich jak imitowanie kamienia za pomocą kory czy użycie masy modelarskiej do stworzenia prostych kamiennych posadzek. Warto zwrócić tu uwagę na wykorzystanie suszonego brokuła jako imitacji pni obalonych  drzew – jest to technika mało znana jednakże dająca naprawdę ciekawy i szybki w uzyskaniu efekt. Oczywiście jeżeli uprzednio ususzyło się brokuła, co zajmuje około 2-3 tygodni. Nie muszę chyba przypominać że przed pomalowaniem należy odczekać do czasu gdy wszystko wyschnie. :)


3. Malowanie zacząłem od nałożenia czarnego podkładu. Następnie postanowiłem wszystko pomalować metodą suchego pędzla używając jasnej szarości. W ten sposób uzyskałem dobrą bazę do dalszej pracy nad podstawkami.

Drugą, szybszą opcją jest użycie aerografu. Używając tego narzędzia, omijam etap rozjaśniania i po nałożeniu podkładu od razu przechodzę do malowania kamieni na bazowy kolor.

KAMIENIE
 
4. Kolejnym etapem było zaaplikowanie podstawowej barwy kamienia. Użyłem koloru Heavy Warmgrey z palety Valejo Game Colour  o różowo-szarej barwie.

5. Przyciemnienie wykonałem za pomocą oddzielnych warstw złożonych z brązowego, czerwonego oraz purpurowego washa. W najgłębsze zagłębienia wpuściłem mieszankę powyższych z dodatkiem czarnego. 

6. Rozjaśnienie zrobiłem przy pomocy mieszanki Heavy Warmgrey oraz żółtego, a następnie użyłem Heavy Warmgrey oraz białego w celu wprowadzenia większego zróżnicowania kolorów.

7. Finalne rozjaśnienie zostało wykonane czystym białym za pomocą metody suchego pędzla.

8. Ciekawy efekt  można uzyskać, dodając trochę glazów przy użyciu niebieskiej rozcieńczonej farby lub washa. Daje to interesujący efekt kontrastu z ciepłymi kolorami, które wykorzystałem do przyciemnienia podstawki w poprzednich krokach. Możecie to zobaczyć na przedstawionych poniżej testowych podstawkach.


9. Opcjonalnie można na dużych kamiennych płytach namalować pęknięcia.

Po tym etapie możemy uznać kamienie za  pomalowane. Zawsze jest miejsce na poprawę przejść między kolorami lub zwiększenie kontrastów. Z drugiej strony należy pamiętać, że do wykończenia mamy 50 podstawek i będziemy do tego używali pigmentów więc dodatkowa praca farbami nie jest wg mnie opłacalna. Przejdźmy do malowania gleby.

GLEBA

10. Części podstawki imitujące ziemię pomalowałem za pomocą ciemnego brązu, rozjaśniłem brązem ziemistym (Terra Earth – Vallejo) oraz kolorem żółto-brązowym (Balor Brown). Jeżeli posiadacie i w następnych krokach zamierzacie użyć pigmentów to można “przesadzić” z ostatnim rozjaśnieniem i użyć do niego koloru  “kościanego” (Ushabti Bone lub Ivory od P3 etc)


Opcjonalnie ziemię można barwić na inne kolory. Ja osobiście lubię nadać jej zielonego odcieniu za pomocą rozcieńczonej farby Castellan Green.


11. Ostatnim elementem do pomalowania jest drewno. Maluję je również brązami, z tym że bazę stanowi inny odcień niż użyty do ziemi. Tutaj również jest wiele miejsca do wykazania się, ale tak jak napisałem wcześniej pigment oraz liczba podstawek ukryje niedoskonałości pod warstwą iluzji wysokiego poziomu. ;)


12. Na tym etapie zwykle mocuję pomalowane modele do podstawek. W przypadku modeli plastikowych używam zwykle kleju cyjanoakrylowego ewentualnie poxipolu. W przypadku tego tworzywa staram się w miarę możliwości łączyć modele do podstawki za pomocą pinów. W przypadku modeli metalowych zawsze i bez wyjątku nawiercam otwory w podstawce i za pomocą kleju oraz pinów łączę oba elementy.
Uwaga: Nadmiar kleju po wyschnięciu często jest widoczny na podstawce w postaci błyszczących łatek. Maskuję to za pomocą lakieru matowego. W razie gdyby ten sposób nie pomagał, doklejcie w tym miejscu roślinność. ;) 

13. Do wykończenia ziemi i nadania podstawce bardziej naturalnego wyglądu używam suchych pigmentów. W tym konkretnym przypadku stosuję 3 kolory, ale w zasadzie wystarczyłby ciemnobrązowy. Pigmenty zgodnie ze sztuką modelarską powinno nakładać się od najjaśniejszego. Kolejne kolory dodaję nieregularnie pozostawiając widoczne poprzednie warstwy. Ciemny pigment wprowadzam w zagłębienia i miejsca ciężej dostępne. 

Używam dwóch metod aplikacji pigmentów i w zależności od oczekiwanego efektu wykorzystuje je naprzemiennie. 
Pierwsza z nich polega na nałożeniu pigmentu w postaci płynnej, wymieszanego z wodą. Po wyschnięciu utwardzam pigment izopropanolem aplikowanym za pomocą pipety. Zwykle używam tej techniki, gdy muszę wykończyć wiele podstawek na figurki, które posłużą do grania tak jak w tym przypadku. Po nałożeniu pigmentów maluję ranty podstawek na czarno i za pomocą aerografu pokrywam figurki lakierem.

Efekt po nałożeniu pigmentów.
 Efekt po utwardzeniu izopropanolem i pomalowaniu rantów podstawki na czarno. Zwróćcie uwagę, że odcień pigmentu uległ zmianie na ciemniejszy.

Opcjonalna druga metoda to wcieranie suchych pigmentów bez ich mieszania z wodą. W tym przypadku również można pigment utwardzić lecz dla figurek, które będą stały na półce lepiej jest tego nie robić. Nieutwardzony pigment wygląda wg mnie zdecydowanie lepiej, tj. bardziej naturalnie.

FLORA 
 14.Ostatnim etapem wykończenia podstawki jest dodanie roślinności. Uważam, że najlepszy efekt można uzyskać używając do tego dwóch lub trzech różnych materiałów. 

Do tego projektu użyłem dwóch trawek elektrostatycznych różniących się barwą i długością oraz rozdrobnionej gąbki. Miejscami doklejałem nasiona brzozy oraz suszone oregano. Z pewnością można by to zrobić ładniej/bardziej naturalnie, lecz końcowy efekt jest wystarczający. 

Jak zawsze dobrym rozwiązaniem jest bazowanie na zdjęciach natury. Polecam też zapoznanie się z galerią modelarza Honour Guard, który wg mnie najlepiej ze znanych mi artystów figurkowych oddaje roślinność na podstawkach. Możecie zobaczyć jego galerię na “jedynym słusznym” portalu społecznościowym.


My też tam jesteśmy. :)
Do następnego razu!

Foundry WW1 British

Posted on March 15th, 2015 under , , . Posted by

After many months I have finally finished off these WW1 British troops from Wargames Foundry. They sat undercoated for a long time waiting for that next stage in life. After they were painted they then had to wait again, this time for the bas…

Entry 20 – "It’s Alive!" Curt Geld and Anti-Hero bonus round

Posted on March 14th, 2015 under , , . Posted by

This entry is both my entry for the Anti-Hero round and my Curtgeld.  I did quite a bit of research on this one.  First off was just making sure I had a good definition for anti-hero.  Once I had that it was a matter of researching the available mod…

Somewhere in Italy, circa 1540. Gdzieś we Włoszech, około roku 1540.

Posted on March 13th, 2015 under , , , , , , . Posted by

After short break I’m back to gaming. This Thursday in our club, we have again met with the Piquet rules. This time it was fictitious  battle, which could have happen somewhere in Italy, circa 1540.
Po krótkiej przerwie wracam do grania. W ten czwartek , w naszym klubie, ponownie spotkaliśmy się przy zasadach Piquet. Tym razem była to fikcyjna bitwa, która mogła wydarzyć się gdzieś we Włoszech, około roku 1540.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Paul O’Sullivan, Michael Schneider

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Paul O’Sullivan

SCENERY/SCENERIA:  Michael Schneider, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Paul O’Sullivan, Michael Schneider

1. Forces. Siły.

HOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Michael Schneider, Bartek Żynda)

2 x Landskhnecht Pike
2 x Arquebusiers
Swordsmen

Stradiots

Heavy Artillery
2 x Medium Artillery

FRANCE/FRANCJA
(Paul O’Sullivan, Tim Couper)

Swiss Pike
2 x French Pike
3 x Arquebusiers

Gandarmes
Mtd. “Archers”

2 x Medium Artillery

2. The game. Gra.

Our, German tactic was very simple, “let them come and then we will sort that problem”. Our positions were just behind the small wall, which gave us some protection, so we wait. For the first few turns we just waited until the French reach our positions and from time to time we fired at them with our artillery. Unfortunately for us o fire was very inaccurate and soon the first French unit was ready to climb on the wall, to attack our guns…
Nasza, niemiecka taktyka była bardzo prosta, “niech przyjdą, a wtedy zajmiemy się tym problemem”. Nasze pozycje znajdowały się za małym murkiem, które dawały nam pewną ochronę, dlatego czekaliśmy. Przez kilka pierwszych tur jedynie oczekiwaliśmy na to by Francuzi dotarli do naszych pozycji i od czasu do czasu ostrzeliwując ich z naszej artylerii. Niestety dla nas, nasz ogień był bardzo niecelny i już wkrótce pierwszy francuski oddział podszedł pod nasze pozycje i był gotowy by zaatakować nasze działa.
The first guns, which were destroyed, were the heavy guns. Just after this the victorious French arquebusiers attacked our arquebusiers, but this time it wasn’t easy. Germans push them back and forced to flee. During this melee, one of our Habsburgian generals get killed during the attend to rally of our forces. In the meantime the another French unit broke into our positions. It was the Swiss Pikes. Through our other guns they broke into our stronghold and then attacked our Pikes. The decisive fight get started.
Pierwszymi działami, które zostały zniszczone, były nasze ciężkie działa. Zaraz po tym zwycięscy francuscy arkebuzerzy zaatakowali naszych arkebuzerów i tym razem nie było tak łatwo. Niemcy odrzucili ich i następnie zmusili do ucieczki. Podczas tej walki jeden z habsburskich generałów został zabity, kiedy próbował uporządkować swoje oddziały. W międzyczasie następny francuski oddział włamał się w nasze pozycje. To byli szwajcarscy pikinierzy. Przez nasze inne działa włamali się do naszych pozycji obronnych i zaatakowali naszych pikinierów. Decydująca walka się rozpoczęła.
Swiss Pikes attacked from the front by our Pikes and fired from the back by our arquebusiers was unable to broke our positions and slowly become broke. However another French units find their way into our positions. The first attack has been pushed back, but for the another one we did not have enough time and we have to finish our game. The draw has been declared. It was another good game.
Szwajcarscy pikinierzy atakowani od przodu przez naszych pikinierów i ostrzeliwani od tyłu przez naszych arkebuzerów nie byli w stanie złamać naszych pozycji i powoli zaczęli się łamać. Jednakże następne francuskie oddziały dotarły do naszych pozycji. Pierwszy atak został odparty, na następny zabrakło już czasu i musieliśmy kończyć naszą grę. Ogłosiliśmy remis. Była to kolejna dobra gra.
During our game we had small cavalry episode. Our Stradiots moved brave out of our stronghold and moved towards the pack of crisps. On the way they had been stopped by French cavalry and after short fight they had been slaughter by French Gendarmes. This fight had no influence for the rest of the game.
Podczas naszej gry mieliśmy tez mały epizod kawaleryjski. Nasi Strodiotsi dzielnie opuścili nasze obwarowania i ruszyli w kierunki paczki czipsów. Po drodze zostali jednak zatrzymani przez francuską kawalerię i po krótkiej walce zmasakrowani przez francuskich Żandarmów. Ta walka nie miała jednak większego wpływu na resztę gry.

3. Links. Linki.

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651266684296/

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:

http://meneken.blogspot.co.uk/2015/03/the-triumph-of-feldschlangen.html

Tripping the next step in evolution – a Bat Rep

Posted on March 13th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last night’s game session pitted the fanatical H+ Trans-human Revolutionary Front against New Hong Kong’s finest. The main Objective was Radio Free Babylon’s broadcast tower, (“All the righteous Dubs and Dangerous Data they don’t want you to hear.”) with H+ attempting to physically hack the transmitter and broadcast their “Quantum Leap” manifesto. The NKPD – … Continue reading

28mm Pulp Adventurers for ‘Strange Aeons’

Posted on March 13th, 2015 under , , , , , , . Posted by

These four figures are to bolster our ‘Strange Aeons’ and pulp adventure games.  I thought it would be good to get some more ‘common men’ done up to help to flesh-out the ranks. Three of these are from Footsore Miniatures’ Irish War of Independenc…

EMP Games – Expedition Forces

Posted on March 12th, 2015 under , . Posted by

While I may be back Gaming the painting is running at full tilt at Brigantes with lots of items that are needed for Salute by various Manufacturers.So I have today updated the Brigantes Studio Blog with my latest workso if Steampunk – sci fi is yo…