Posts Tagged ‘28mm’

W40k – Triumvirate of Ynnead – Yncarne

Posted on November 17th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Last heroes from Triumvirate of Ynnead! If you saw my previous posts with Yvraine and Visarch you know that I REALLY like triumvirate box. Amazing sculpts, minis full of details and dark atmosphere. Lovely! Painting process took me “a few” hours but it was worth of it. Yncarne is the biggest among three heroes and[…]

[ENG/PL] On the edge of the Roman Empire / Na obrzeżach Imperium (Victrix Ltd Early Imperial Roman Auxiliaries)

Posted on November 17th, 2017 under , , , , , , . Posted by
During the reduced pace of world conquest by Rome, was developed new defensive tactics fixed boundaries. Auxiliaries were patrolling their borders and fighting local outbreaks of rebellion. Only when the situation became more serious for the game went stationed in the provinces, Roman legions …Hello everyone!


After the recent “inbox” of the Imperial Roman Auxiliaries from Victrix Ltd I invite you to delve into the subject of auxiliary units in the early Roman Empire.
Today I used the Victrix Ltd models available under this link.
I admit that painting them was a great pleasure and the details (which I mentioned in the REVIEW of the set) are proof of the entry of historical models to a higher level.

It is also worth mentioning that Victrix Ltd has introduced an interesting novelty to the Auxiliaries, namely the skin wolf for ordinary soldiers – which is not a groundless idea as it has a column of Emperor Trajan (see below). I liked it so much that I decided to present my models too.History.

         In an interesting period of I-II AD, when the Roman army were completely professional,  Auxilia (“support”) were no longer forcibly recruited from peoples conquered by the Romans.
Now, auxiliaries (of the provincial population, not of Roman citizenship) were paid 3 times less as the legionnaire, but with uniformed military equipment (national armaments, for example- gallic if there was an auxiliary army at the legion, plus Roman armaments).
The tactics of fighting and organization of the camp life were also fully “Romes”

In the auxiliary units most of the population was Gauls, Iberian (Spanish) and Germanic, which formed the formation:

 • light infantry (whose representatives in the form of painted models today)
 • slingers and archers,
 • Lightly riders (Julius Caesar has a Germanic riders, which he considered outstanding, as well as the Gallic auxiliary units)
 • heavy riders,
 • Light riders with infantry support.


Todays miniature’s soldier were formed in history in cohorts and centurions of a size close to the Roman legions. They were commanded by Roman officers, which was supposed to provide certainty in action.
This also prevented rebellions and the passage of the enemy – although a somewhat looser approach was required by the Romans. They were allied troops, not legionaries. The auxiliaries were also less numerous than their Roman counterparts.

A certain danger that revealed the events at the turn of the 69th and 70th years. in Germania and Gaul, was to keep auxiliary units near the recruitment site and use local officers of them. Soldiers of these units often deserted and acted against the Roman army. To this end, we began sending troops as far as possible, away from the recruitment site to avoid similar situations. This was the reform of the Vespasian emperor. It was for the entire period of the empire. The auxiliary had to be stationed away from theyre native country, where recruited so that in the event of rebellion would not support the kinsmen.

The service at the side of the legions ended with receiving Roman citizenship, cashing in and giving the land to these ex-barbarians.

       The Romans would never have achieved so much without the auxiliary forces. When we read about a battle or campaign involving one or two Roman legions, add thousands of auxiliaries to infantry and riders. The Germans were the most numerous, whose belligerent manner of life made good soldiers. After that, the more Germans in the auxiliaries, the less against Romans on the battlefield. In addition to the auxiliary units, the Celtic Gauls were also often hired by the Romans, who, after dominating the Romans, suffered from the constant attacks of the Germanic tribes.

The following figures depict typical auxiliaries in chainmail, with oval shield, light spear (lancae) and sword- gladius.


A drawing showing the auxiliary soldiers in wolf cloaks. The original is on the Trajan’s column
Rysunek ukazujący żołnierzy wojsk pomocniczych w wilczych skórach. Oryginał znajduje się na kolumnie Trajana
And reconstruction group / I grupa rekonstrukcyjna

W czasie zmniejszonego tempa podboju świata przez Rzym, opracowana została nowa taktyka obronna ustalonych granic. Oddziałom Auxiliaries przypadło patrolowanie granic oraz zwalczanie lokalnych ognisk buntu. Dopiero, gdy sytuacja stawała się poważniejsza do gry wchodziły stacjonujące w prowincjach legiony rzymskie…Witam wszystkich serdecznie!


Po niedawnym “inboxie ” zestawu Imperial Roman Auxiliaries od Victrix Ltd zapraszam do zagłębienia się w temat jednostek wojsk pomocniczych we wczesnym okresie Cesarstwa Rzymskiego. 

Do dzisiejszego wpisu wykorzystałem modele Victrix Ltd dostępne pod TYM LINKIEM.
Przyznam się, że malowanie ich było niezwykłą przyjemnością a detale (o których wspominałem w RECENZJI zestawu) stanowią dowód na wejścia modeli historycznych na wyższy poziom.


Warto także dodać, iż Victrix Ltd wprowadził ciekawą nowość do oddziałów Auxiliaries, mianowicie wilcze skóry dla zwykłych żołnierzy- co nie jest pomysłem bezpodstawnym, gdyż ma kolumnie cesarza Trajana (rysunek poniżej) widzimy właśnie tak ubranych wojowników.  Spodobało mi się to tak bardzo, że postanowiłem tak właśnie przedstawić moje modele.

Historia.

       W interesującym mnie okresie I-II wieku naszej ery, po całkowitym uzawodowieniu armii rzymskiej wojska Auxilia („wsparcie”) nie były już przymusowo rekrutowane z ludów podbitych przez Rzymian.
Teraz zaciągano wojska pomocnicze (wyłącznie z ludności prowincjonalnej, nie mającej obywatelstwa rzymskiego) za trzykrotnie mniejszy żołd niż legionisty, za to z ujednoliconym wyposażeniem wojskowym (narodowe uzbrojenie np. Galijskie jeśli tam było powoływane wojsko pomocnicze przy legionie, plus elementy uzbrojenia rzymskiego).
Taktyka walki i organizacji życia obozowego także przyjęta została w pełni zawodowa- rzymska.

W oddziałach pomocniczych najwięcej było ludności Galijskiej, Iberyjskiej (Hiszpańskiej) oraz Germańskiej, które tworzyły formacje:

 • piechoty lekkozbrojnej (której przedstawicieli w postaci pomalowanych modeli dziś przedstawiam),
 • procarzy i łuczników,
 • jazdę lekko zbrojną (Juliusz Cezar posiadał jednostki germańskiej jazdy, którą uważał za wybitną, jak i również galijskie jednostki pomocnicze)
 • jazdę ciężko zbrojną,
 • lekko jazdę z piechotą.

Opisywane dziś oddziały piesze tworzyły kohorty i centurie o liczebności zbliżonej do legionów rzymskich. Dowodzone były przez rzymskich oficerów, co miało stanowić pewność w działaniu.
Zapobiegało to także buntom i przejściem na stronę przeciwnika- choć do tego także trzeba było nieco luźniejszego podejścia przez Rzymian. Bądź co bądź były to oddziały sojusznicze a nie legioniści. Kohorty i Centurie piechoty były także mniej liczniejsze od ich rzymskich odpowiedników.

Pewnym niebezpieczeństwem, które ujawniły wydarzenia na przełomie 69 i 70 roku n.e. w Germanii i Galii, było trzymanie jednostek pomocniczych w pobliżu miejsca rekrutacji i wykorzystywanie w nich oficerów miejscowego pochodzenia. Żołnierze należący do tych jednostek często dezerterowali i działali przeciwko armii rzymskiej. W tym celu zaczęto wysyłać oddziały w jak najdalszą część państwa, z dala od miejsca rekrutacji, aby uniknąć podobnych sytuacji. Była to reforma cesarza Wespazjana. Obowiązywała ona przez cały okres imperium. Auxilia miały stacjonować z dala od rodzinnego kraju, gdzie był nabór, aby w razie buntów nie poprzeć pobratymców

Służba u boku legionów kończyła się otrzymaniem obywatelstwa rzymskiego, odprawą pieniężna i nadaniem ziemi dla byłego barbarzyńcy. 

       Rzymianie nigdy nie osiągnęli by tak wiele, gdyby nie wojska pomocnicze. Kiedy czytamy o jakieś bitwie czy kampanii, gdzie brał udział jeden czy dwa legiony rzymskiej, należy dodać do tego wielotysięczne kohorty auxiliaries piechoty i jazdy. Najliczniejsi byli Germanie, których wojowniczy tryb życia czynił dobrymi żołnierzami. Po za tym, im więcej Germanów w wojskach pomocniczych, tym mniej naprzeciw Rzymian na polu bitwy. Do oddziałów pomocniczych często najmowali się również Celtyccy Galowie, którzy po zdominowaniu przez Rzymian cierpieli od nieustannych napadów plemion Germańskich. 

Poniższe figurki przedstawiają typowego żołnierza auxiliaries w kolczudzez owalną tarczą, z lekką włócznią (lancae) oraz mieczem gladius.

Comparison with Warlord Games / Porównanie z modelami Warlord Games 

Coś do poczytania:

Rubicon Models SdKfz 251/1 Ausf. C

Posted on November 15th, 2017 under , , , , , , , , , , . Posted by

Yesterday we had the shorter command SdKfz 250/3, today it is time for the SdKfz 251/1 Ausf. C by Rubicon Models in a review to shine. The SdKfz 251 series was introduced as an armoured fighting vehicle, and designed to transport Panzergrenadiers (Mechanized Infantry) into battle. With at least 15,000 units (including various variants) the […]

28mm Pulp Terrorist Pilot

Posted on November 15th, 2017 under , , . Posted by

A wild pilot for the 1980s terrorist force.

At the secret base.

Carrying in the attaché 

More to come,
Doc

Black Elf Update

Posted on November 15th, 2017 under , , , . Posted by

These figures are being painted for my ongoing Viking game. The inspiration for this is mainly the Norse sagas but there is a little bit of Skyrim and the odd little bit of high fantasy thrown in. At it’s core is the sagas. Little is said in any of the…

W40k – Chaos Warp Talons + Lord

Posted on November 15th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Time for Chaos – bloody assault! Warp Talons are one of “the newest” boxes for Chaos army from Games Workshop. In compare to eg. Khorne Berserkers it`s absolutely new level of design. Dynamic poses, details, more assembling options… As you may see, really old, metal Lord with jumppack fits here perfectly. Conclusion – good sculpt[…]

Showcase: Start Collecting Beastclaw Raiders by Ullr’s Table (Age of Sigmar)

Posted on November 15th, 2017 under , , , . Posted by

We don’t often write about Games Workshop products, but today will be an exception. In this post, we take a look at The Start Collecting Beastclaw Raiders set for Age of Sigmar painted by Ullr’s Table.Now, let’s take a closer look at these minis (all p…

Rubicon Models SdKfz 250/3 “Greif”

Posted on November 14th, 2017 under , , , , , , , , , , . Posted by

Continuing with the Africa theme week, we stay with the vehicle kits, switch the manufacturer to Rubicon Models and take a look at Rommel’s personal command car, the SdKfz 250/3 “Greif”. Rubicon Models released a broad range of armoured vehicles and added later conversion sets to some of them, to give them even more options. […]

Bolt Action Light Tank M3 Stuart ‘Honey’ / M3A1

Posted on November 13th, 2017 under , , , , , , , , , . Posted by

You can’t play a proper Duel in the Sun without the matching gear, and what would be a better match for this as the M3 Stuart? To show you all the different options of this kit in our review we went with the platoon box. The M3 Stuart was used by most of the allied […]

The Black Elves Are Coming

Posted on November 13th, 2017 under , , , . Posted by

I have fifteen black elves to paint so I guess this is me for the rest of the month. Before you say anything there are only twelve of them here, the rest are in the priming queue.This is a good start on the process however.Not high elvesThe Viking myth…

Celtic Cross and Wandering Bard

Posted on November 13th, 2017 under , , , , . Posted by

Got some small items finished over the weekend for use in SAGA, including my “Crisis impulse buy”.Which tought me a few lessons…The first of it being that MDF terrain, something that came to be “a thing” during my hiatus is quite a lovely and cheap m…

W40k – Triumvirate of Ynnead – Yvraine

Posted on November 13th, 2017 under , , , , , , , , , , . Posted by

Triumvirate of Ynnead – stunning box with three Eldar (Aeldari?) heroes. A few months ago you saw Visarch and today I`d like to show you Yvraine. Sometimes it`s good to sit with brush and paint miniatures you love in 100%. All three triumvirate boxes are absolutely awesome and soon you`ll see Belisarius and Guilliman too.[…]

Targe 2017

Posted on November 12th, 2017 under , , . Posted by

Paid  a visit to Kirriemuir yesterday to see Targe 2017 and here are some pictures from the showTarge is a smaller show, however has a good atmosphere and allows a better opportunity to chat to people.  It was good to see and speak to some fe…

Missing Persons – Part 1

Posted on November 12th, 2017 under , , , , , , , , , . Posted by

New Kowloon. 2069 Shenghua Street, District 5. LNK The members of Blue Rose Import/Export were enjoying a meal in the back room of The Osaka Shuffle when a smartly dressed woman approached them. She apologized for interrupting, sat down and explained with great hesitation she needed their help to locate her missing daughter. “It’s been … Continue reading “Missing Persons – Part 1”

Getting Closer To Finishing Offf

Posted on November 11th, 2017 under , , , . Posted by

I should start this post with a brief remembrance of the Fallen. Today is the day we remember our fallen soldiers in the UK. More than a few relatives died during the Great War, and a few fewer died during the Second World War. Luckily for my family, m…

Buildings and walls

Posted on November 11th, 2017 under , , , , , . Posted by

In late October, I attended the model railway swap-meet that happens twice a year. There is a lot of rolling stock here but I was specifically interested in picking up a few extra buildings (ideally built and at a discount) for Gotham.Two fellows sold …

Paint Table Saturday 210 – Monsters and Monoliths

Posted on November 11th, 2017 under , , , , , . Posted by

Hi All,Had to get ready for a gaming weekend, so I pushed a bunch of stuff through.Reaper giant worm and some monoliths I made out of styrofoam and foamcore.I bowed to wanting to play with these and just redid the eyes and called them done.More Reaper …

Recuperanda est patria! / Nie złotem, lecz żelazem odkupimy ojczyznę! (Victrix Ltd Early Imperial Roman Auxiliaries inbox)

Posted on November 11th, 2017 under , , , , . Posted by


Hello my friends!

        From the last entry of the ancient Romans is passing the year. It’s been a long time, and in DwarfCrypt you could watch and read many posts about other interesting historical times.
Today, courtesy of Victrix Limited, I am returning to one of my favorite periods in the history of the world and reviewing the Early Imperial Roman Auxiliaries, the supported forces of the early Roman Empire.


       My review set consists of two frames with figurines, of which I made (photos below) 6 soldiers, including Centurion, Music (Cornicern) and Bannerer (Signifer).
To also not be gray and sad, one of the Romans I have already painted.
Witam wszystkich serdecznie!

       Od ostatniego wpisu na temat starożytnych Rzymian mija równo rok. To długi okres, ale i na łamach DwarfCrypt mogliście Szanowni oglądać i czytać wiele wpisów traktujących o innych równie ciekawych czasach historycznych. Dziś, dzięki uprzejmości Victrix Limited, powracam do jednego z moich ulubionych okresów w dziejach świata i recenzji zestawu Early Imperial Roman Auxiliaries, czyli wojsk pomocniczych wczesnego Cesarstwa Rzymskiego.

       Mój zestaw recenzencki składa się z dwóch ramek z figurkami, z których złożyłem (zdjęcia poniżej) 6 żołnierzy, w tym Centuriona, Muzyka (Cornicern) i Sztandarowego (Signifer).
Aby również nie było szaro i smutno, jednego z Rzymian pomalowałem już.


Main Features:

 • 24 miniatures in each set,
 • Very highly detailed miniatures with superb chainmail detail achieved by digital sculpting,
 • Includes multiple head and arm options,
 • Includes upright spear, levelled spear, gladius arms, javelin arms,
 • Command includes officer, musician, standard bearer and Optio,
 • Command sprue also includes wolfskin and bearskin- options for auxiliary and pretorian troops,
 • Standard helmet and reinforced helmet options,
 • Additional arm holding flaming torches and several heads includes,
 • Full range of LittleBigMenStudios shield transfers available for these miniatures,
 • Great value, cheaper than metal sets and more highly detailed
 • Price below this link


Główne cechy produktu:

 • 24 figurki w opakowaniu,
 • Bardzo szczegółowe figurki, o doskonałych detalach np. na kolczugach, uzyskane dzięki cyfrowemu rzeźbieniu,
 • Zestaw obejmuje wiele opcji głów i ramion,
 • Obejmuje pionowo i poziomo trzymane włócznie, ręce z gladiusami oraz ręce z oszczepami,
 • Dowództwo zawiera oficera, muzyka, standardowego oraz Optio,
 • Ramka z dowództwem zawiera również skóry wilcze i niedźwiedzie dla żołnierzy auxiliaries i Pretorian,
 • Standardowe hełmy oraz wzmocnione opcje hełmów,
 • Dodatkowe ręce z płonącą pochodnią oraz trzymające odcięte głowy,
 • Pełna oferta kalkomanii na tarcze od LittleBigMenStudios,
 • Świetna jakość- tańsze niż zestawy metalowe i bardziej szczegółowe od nich.
 • Cena pod TYM linkiem


From the official Victrix fan page / Z oficjalnego fan page’u Victrix:

Porównanie z modelami Warlord Games / Comparison with Warlord Games
Overall impression:

 • Excellent quality of figures, much better than competing thumbnails,
 • Very great opportunity for a variety of assemblies (competitive set gives you the opportunity to deposit only 2-3 other soldiers)
 • Fantastic accessories like: burning torch or cut off heads,
 • Wolf coats, seen in auxiliary soldiers on Trajan’s Column (more about this in the next entry).
 • Marching poses, that personally I prefer more than battle poses (but it’s a matter of taste).


Ogólne wrażenie:

 • Doskonała jakość figurek, o wiele lepsza od wykonania konkurencyjnych miniaturek,
 • Bardzo duża możliwość na różnorodne złożenie figurek (konkurencyjny zestaw daje możliwość na złożenie 2-3 innych żołnierzy),
 • Fantastyczne dodatki jak: płonąca pochodnia czy odcięte głowy,
 • Wilcze płaszcze, widoczne u wojsk pomocniczych na Kolumnie Trajana (więcej o tym w następnym wpisie),
 • Maszerujące pozy, które osobiście bardziej preferuję od poz bitewnych (ale to kwestia gustu).
And some history.

The auxiliaries were a upport units in the Roman army. In the Republic times auxiliaries were formed by allied armies, and their main task was to support the Roman legions (eg Thracians, Celts).

Julius Caesar has a Germanic riders, which he considered outstanding as well as Gallic auxiliaries.

From the days of Octavian August the auxiliary units next to the legions became the second primary formation of the Roman land forces. Like the Roman legionnaire, the auxiliary troops received relatively uniform equipment and armor (worse, than the legionnaire, of course).
With the conquest of the world by Rome, the auxilia were recruited exclusively from the provincial population, not of Roman citizenship. The soldier of the auxiliaries was usually granted Roman citizenship after the termination of service, which became the rule since Claudius. A certain danger that revealed the events at the turn of the 69th and 70th years. in Germania and Gaul, was to keep auxiliary units near the recruitment site and use local officers of them. Soldiers of these units often deserted and acted against the Roman army. To this end, we began sending troops as far as possible, away from the recruitment site to avoid similar situations. This was the reform of the Vespasian emperor. It was for the entire period of the empire. The auxiliaries were stationed far away from their home country, where they were recruited so that in the event of rebellion they would not support the kinsmen. There were also people from quite distant places. Vespasian deprived the troops of the native commanders, and in their place introduced the Roman equinoxes. These steps have been very effective.


I trochę historii.
Auxilia („wsparcie”) były wojskami pomocniczymi w armii rzymskiej. W okresie republiki auxilia stanowione były przez armie sojuszników, a ich głównym zadaniem było wspieranie legionów rzymskich (np. Trakowie, Celtowie).
Juliusz Cezar posiadał jednostki germańskiej jazdy, którą uważał za wybitną, jak i również galijskie jednostki pomocnicze.

Od czasów Oktawiana Augusta oddziały pomocnicze obok legionów stały się drugą podstawową formacją rzymskich sił lądowych. Podobnie jak rzymski legionista, żołnierz oddziałów pomocniczych otrzymał stosunkowo ujednolicone wyposażenie i uzbrojenie (oczywiście gorsze od legionisty).
Wraz z podbojem świata przez Rzym, auxilia rekrutowane były wyłącznie z ludności prowincjonalnej, nie mającej obywatelstwa rzymskiego. Żołnierz służący w auxiliach otrzymywał zwykle po zakończeniu służby obywatelstwo rzymskie, co stało się regułą od czasów Klaudiusza. Pewnym niebezpieczeństwem, które ujawniły wydarzenia na przełomie 69 i 70 roku n.e. w Germanii i Galii, było trzymanie jednostek pomocniczych w pobliżu miejsca rekrutacji i wykorzystywanie w nich oficerów miejscowego pochodzenia. Żołnierze należący do tych jednostek często dezerterowali i działali przeciwko armii rzymskiej. W tym celu zaczęto wysyłać oddziały w jak najdalszą część państwa, z dala od miejsca rekrutacji, aby uniknąć podobnych sytuacji. Była to reforma cesarza Wespazjana. Obowiązywała ona przez cały okres imperium. Auxilia miały stacjonować z dala od rodzinnego kraju, gdzie był nabór, aby w razie buntów nie poprzeć pobratymców. Mieszano także ludność z dość odległych miejscowości. Wespazjan pozbawił oddziały rodzimych dowódców, a na ich miejsce wprowadził rzymskich ekwitów. Kroki te okazały się bardzo skuteczne.

Porównanie z modelami Warlord Games / Comparison with Warlord Games


Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 

Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)

Why STALKER?

Posted on November 10th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

As the setting for a skirmish wargame setting? Are you kidding? If you have ever played any of the STALKER PC games, you shouldn’t be asking that question. And if you haven’t played STALKER: Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat, or Clear Sky, you need to get on that. Right now. Dark, brooding, creeping dread … Continue reading “Why STALKER?”

Review: Highland Special Weapons by Pulp Figures (Alternative 28mm WW2 Miniatures)

Posted on November 10th, 2017 under , , , , , . Posted by

One of the companies that I really like is Pulp Figures. This is the company of sculptor Bob Murch, who has done plenty of work for other companies including RAFM and Crucible Crush. Today, we take a look and give a bit of a review of his British Empir…

Dark Templars

Posted on November 10th, 2017 under , , , , , , . Posted by

“A moment of laxity spawns a lifetime of heresy.” Bobby Jackson sculpts straight from Reaper Miniatures. These heavily armored knights in dark livery make for the  perfect band of zealous crusaders. Led by Confessor Malcador Izzik, they are out to purge every trace of blasphemy and wickedness from the realm.   They were scheduled for … Continue reading “Dark Templars”

SYW: Somewhere in Germany. WS: Gdzies w Niemczech.

Posted on November 9th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Yesterday we tried for another time the General d’Armee rules. The idea is to fit them into the Seven Years War and to simplify them to get them hassle free for the club night. Angus made some work with them and that game was to try them if they work or not. 
Wczoraj spróbowaliśmy po raz kolejny zasad General d’Armee. Myślą przewodnią tej gry było przerobienie ich tak, by mogły pasować do wojny siedmioletniej oraz by bezproblemowo nadawały się one do klubowego wieczoru. Angus dokonał pewnych zmian i ta gra miała nam pokazać, czy będą one działać, czy też nie.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

HESSE/HESJA
(Michael, Bartek)
1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery
2nd Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery
3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment
1 x Jaegers
HABSBURG’S FORCES/SIŁY HABSBURGÓW
(Peter, Angus)
1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery
2nd Brigade
2 x Infantry Battalion
3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment

2. The Game. Gra.

In our game, some Rhineland forces were defending small village against attacking Hessians. That was the objective of the game. This time we played on small table to speed up the game. The Hessians started with bombardment the Rhinelanders positions with the guns. That did not bring any effects, so we have to move our infantry forward. This time we used quite clever tactic and together with our soldiers we moved our guns. Concentrating the fire on one target also gave us some results and soon one of the Rhineland units broke. That reduced the number of the ADCs available for defenders and gave us some advantage. After that we decided to finally charge the village and Michael did it first. His units forced defenders to withdraw and made two units unformed. I had to wait till next turn, because my brigade become hesitant. However there was no next turn as we had no more time for that. Game finished with a draw. During the game we tested the Angus’s changes and all worked very well. We had also some ideas, which we will test in our next games. I will you kept informed about that.
W naszej grze, część oddziałów nadreńskich broniła małej wioski, atakowanej przez sły heskie. To był cel gry. Grę rozegraliśmy na małym stole aby przyspieszyć grę. Oddziały heskie zaczęły od ostrzału artyleryjskiego, jednak to nie przynosiło zbyt dużych rezultatów i trzeba było ruszyć piechotę do przodu. Tym razem jednak z piechotą do przodu poruszały się nasze działa. Skoncentrowanie ognia na jednym celu również odniosło efekt i wkrótce jeden z oddziałów nadreńskich został złamany. To zredukowało liczbę ADC naszych przeciwników i dało nam pewna przewagę. Po tym zdecydowaliśmy się na ostateczną szarżę na wioskę, którą zaczął Michael. jego oddziały zmusiły przeciwnika do cofnięcia się i zdezorganizowania dwóch oddziałów. Ja musiałem jednak poczekać na kolejna turę, ponieważ moja brygada “nie zrozumiała” rozkazów. Jednak kolejnej tury już nie było i gra zakończyła się remisem. Podczas gry przetestowaliśmy zmiany zaproponowane przez Angusa, które okazały się bardzo trafne. W trakcie gry pojawiły się też pomysły, które zamierzamy wykorzystać w naszych kolejnych grach. O czym was oczywiście poinformuję.

3. Links. Linki.

Angus:
link to be updated soon/link wkrótce
Michael:
link to be updated soon/link wkrótce
SESWC:
link to be updated soon/link wkrótce
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157687178564502

SYW: Somewhere in Germany. WS: Gdzies w Niemczech.

Posted on November 9th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Yesterday we tried for another time the General d’Armee rules. The idea is to fit them into the Seven Years War and to simplify them to get them hassle free for the club night. Angus made some work with them and that game was to try them if they work or not. 
Wczoraj spróbowaliśmy po raz kolejny zasad General d’Armee. Myślą przewodnią tej gry było przerobienie ich tak, by mogły pasować do wojny siedmioletniej oraz by bezproblemowo nadawały się one do klubowego wieczoru. Angus dokonał pewnych zmian i ta gra miała nam pokazać, czy będą one działać, czy też nie.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

HESSE/HESJA
(Michael, Bartek)
1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery
2nd Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery
3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment
1 x Jaegers
HABSBURG’S FORCES/SIŁY HABSBURGÓW
(Peter, Angus)
1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery
2nd Brigade
2 x Infantry Battalion
3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment

2. The Game. Gra.

In our game, some Rhineland forces were defending small village against attacking Hessians. That was the objective of the game. This time we played on small table to speed up the game. The Hessians started with bombardment the Rhinelanders positions with the guns. That did not bring any effects, so we have to move our infantry forward. This time we used quite clever tactic and together with our soldiers we moved our guns. Concentrating the fire on one target also gave us some results and soon one of the Rhineland units broke. That reduced the number of the ADCs available for defenders and gave us some advantage. After that we decided to finally charge the village and Michael did it first. His units forced defenders to withdraw and made two units unformed. I had to wait till next turn, because my brigade become hesitant. However there was no next turn as we had no more time for that. Game finished with a draw. During the game we tested the Angus’s changes and all worked very well. We had also some ideas, which we will test in our next games. I will you kept informed about that.
W naszej grze, część oddziałów nadreńskich broniła małej wioski, atakowanej przez sły heskie. To był cel gry. Grę rozegraliśmy na małym stole aby przyspieszyć grę. Oddziały heskie zaczęły od ostrzału artyleryjskiego, jednak to nie przynosiło zbyt dużych rezultatów i trzeba było ruszyć piechotę do przodu. Tym razem jednak z piechotą do przodu poruszały się nasze działa. Skoncentrowanie ognia na jednym celu również odniosło efekt i wkrótce jeden z oddziałów nadreńskich został złamany. To zredukowało liczbę ADC naszych przeciwników i dało nam pewna przewagę. Po tym zdecydowaliśmy się na ostateczną szarżę na wioskę, którą zaczął Michael. jego oddziały zmusiły przeciwnika do cofnięcia się i zdezorganizowania dwóch oddziałów. Ja musiałem jednak poczekać na kolejna turę, ponieważ moja brygada “nie zrozumiała” rozkazów. Jednak kolejnej tury już nie było i gra zakończyła się remisem. Podczas gry przetestowaliśmy zmiany zaproponowane przez Angusa, które okazały się bardzo trafne. W trakcie gry pojawiły się też pomysły, które zamierzamy wykorzystać w naszych kolejnych grach. O czym was oczywiście poinformuję.

3. Links. Linki.

Angus:
link to be updated soon/link wkrótce
Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2017/11/1758-et-wor-in-kunigswinta-net-dafur-en.html
SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1511412912230010
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157687178564502

Actual Progress

Posted on November 9th, 2017 under , , . Posted by

I have managed to get some painting done and I am even where I wanted to be by this time of the week. Normally I aim to complete the painting of five figures per week. By this point in the week I hope to have the base layer down on all of them and mayb…

Mahdists. Mahdyści.

Posted on November 8th, 2017 under , , . Posted by

Today my first Mahdists, for our Sudan games. Those warbands are from Perry Miniatures plastic kit. Instead of my usual way I base them on cavalry bases, what gave me bigger army look. Those are my first units in, I hope, my bigger army, which will rize in the future. Can not wait to use them in game.
Dzisiaj moi pierwsi Mahdyści, do naszych gier osadzonych w Sudanie. Te oddziały pochodzą z plastikowego zestawu od Perry Miniatures. Zamiast, jak to mam w zwyczaju, umieściłem ich na podstawkach kawaleryjskich, co dało mi wygląd większych oddziałów. To sa moje pierwsze oddziały, z mam nadzieję, większej armii, która powstanie w przyszłości. Nie mogę się już doczekać, kiedy użyję ich w grze po raz pierwszy.
Beja 1:


Beja 2:


Kordofan 1:


Kordofan 2:


All units: