Posts Tagged ‘British’

Bolt Action – Review: Warlord M7 Priest

Posted on May 25th, 2016 under , , , , , . Posted by

By Anthony “Anfernee” Mason

I’ve recently received two of the new-ish Warlord Games M7 Priests for a little conversion project that will be its own article at a later date, but first I thought I would take some time to go over these great resin kits from Warlord for those out there that want to add some bang to their British or American forces.


Read more »

45th (1st Nottinghamshire) Foot Complete

Posted on May 20th, 2016 under , , , . Posted by

It’s been a while coming, what with my hobby butterfly approach, and working on them in batches of 8 models at a time, but my very first 28mm scale Napoleonic battalion is complete! I am very happy about this as Napoleonics has always been near the top…

The Battle at Peekskill. Bitwa pod Peekskill.

Posted on May 18th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had our AWI campaign game. Campbell’s forces (he act as lord Cornwallis) finishing cleaning from the Rebels New York collony. At the village of Peekskill he met large contingent of Colonists who where willing to fight! I jumped into a game as Campbell’s subordinate with an order to take the village and kill all Rebels. So I had to take the village over the river, it sounds very familiar…
W ostatni czwartek mieliśmy grę z naszej kampanii WNSZ. Oddziały Campbella (wcielił się w postać lorda Cornwallisa) dokańczał oczyszczanie kolonii Nowy Jork z buntowników. We wiosce Peekskill napotkał znaczny kontyngent kolonistów, który był skłonny by walczyć! Wskoczyłem do gry, jako podwładny Campbella z zadaniem wzięcia wioski i zabicia wszystkich rebeliantów. Miałem zająć wioskę za rzeką, brzmi bardzo znajomo…

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły

Jim and Bill played the Americans and me together with Campbell the British.
Jim i Bill grali Amerykanami, natomiast ja i Campbell, Brytyjczykami.

2. The game. Gra.

Game from the beginning divided into two separate battles. Me against Bill defending the village and Campbell who tried crossed the river and face Jim’s forces awaiting in small forest on the hill. In my battle I had under my orders quite big forces, consist of two brigades, supported with a gun. I still had in my memory the struggle I had few months ago, when I had to fight in similar scenario (it was Napoleonic game, when Poles tried to cross a river and take the town). This time I was going to use that experience to win a battle. Therefore I created the firing cover for the troops, who were going to cross the river. This time I pushed soldiers in march columns through the bridge and did not forget to rally my troops. That helped me as same as Bill’s lack of good scores on his dice at the end of the game. I should lost at least one battalion, but lucky for me it hasn’t happened and soon the village was cleared from Colonists.
Gra od początku podzieliła się na dwa oddzielne bitwy. Ja przeciw broniącemu wioski Billowi i pomiędzy siłami Campbella i ukrywające się w lasku na wzgórzu za rzeką, siłami Jima. Pod moimi rozkazami znalazło się dość silne zgrupowanie dwóch brygad, wsparte działem. Wciąż mam w pamięci moje zmagania w podobnym scenariuszu rozegranym kilka miesięcy temu (to była napoleońska gra, gdzie Polacy próbowali przekroczyć rzekę i zdobyć miasto). Tym razem postanowiłem wykorzystać to doświadczenie by wygrać bitwę. Dlatego też stworzyłem strzelającą osłonę, dla oddziałów przekraczających rzekę. To mi pomogło w równym stopniu, jak i bardzo słabe rzuty Billa w końcówce gry. Powinienem był stracić batalion, ale na szczęście to się nie stało i wkrótce wioska została oczyszczona z kolonistów.

Completely different looks game between Campbell and Jim. For the most of the time Campbell tried to cross the river, but his command rolls were terrible bad. For the most of the time his forces were under constant fire from hidden American troops. Finally he managed to cross the river and charged the Colonists with his bayonets. I am not sure when it actually happend, was it during the charge or just before, but he lost one of his battalions who suffer casualties from very accurate American fire. The need for revange pushed Campbell against Rebels and in fierce fight he pushed Americans off the table. Only one American battalion survived, who managed to escape from New York. Now Mr Cornwallis is the time, to cross the Hudson!
Zupełnie inaczej wyglądała gra pomiędzy Campbellem i Jimem. Przez większość czasu Campbell próbował przekroczyć rzekę, jednak jego fatalne rzuty na dowodzenie mu na to nie pozwalały. Z tego też powodu bł ciągle ostrzeliwany przez ukryte oddziały amerykańskie. W końcu mu się to udało i przekroczył rzekę, by przy użyciu swoich bagnetów zaszarżować na Kolonistów. Nie jestem pewien kiedy to się właśnie stało, czy w czasie szarży, czy też krótko przed nią, ale jeden z jego batalionów został zniszczony od bardzo dokładnego ognia Amerykanów. Potrzeba rewanżu pchnęła Campbella przeciw rebeliantom i w zażartym boju zepchnęła Amerykanów ze stołu. Tylko jeden amerykański batalion zdołał się wyrwać z Nowego Jorku. To teraz Panie Cornwallis czas przekroczyć Hudson!

3. Links. Linki.

Michael’s relation:
Relacja Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/05/the-battle-at-peekskill-oct-vi-1776.html
Campbell’s relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1032069233497716&id=158670127504302
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666093073873

Bolt Action – Review: Rubicon Models M10 Wolverine

Posted on May 18th, 2016 under , , , , , . Posted by

By Anthony “Anfernee” Mason

Today we are going have a look at the Rubicon Models M10/M36 kit. This is another stunning kit from Rubicon that is brimming to the top with options. This kit not only has the option to make the M10 Wolverine as I have here, but also the M10A1 variant, the 17pdr SP Achilles (Ic or IIc) and the M36 Jackson (M36, M36B1 or M36B2). They model makers at Rubicon have managed to fit this staggering amount of choices into the one box. The modular nature of Rubicon’s kits really make them big game winners in my eyes. So come with me as I crack open this box of goodness and assemble my very own M10 Wolverine.

Read more »

Last Victory

Posted on May 18th, 2016 under , , , , , . Posted by

With our second summer of four days over I drove off to the club in the rain, it was fairly busy last night, we had a Bloodbowl game, Sharp Practice II demo and two boardgames along with our Bolt Action table.I need more terrain. We had an awkward…

Beautiful Day

Posted on May 12th, 2016 under , , , , , , . Posted by

I expected to be very quiet this morning which would work out as I had been given a priority map to draw, but no, the sun is shining and it really is hot so I think the village was up early, I got thirty minutes done on the map which was not nearly eno…

Bolt Inaction

Posted on May 11th, 2016 under , , , , . Posted by

The big German vs Russian game at the club did not happen as Simon had done his back in and had not recovered by last night, Andy’s collection is huge but mainly 20mm so it was time for both my new armies to hit the deck. I was quite happy as I had rus…

The great update of the blog: March/April games. Wielkie uzupełnienie bloga: gry z marca i kwietnia.Gilchrist

Posted on May 10th, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

It is a while since I posted something on my blog. Sorry for this. Firstly Hugh’s sudden death took all power off me to posting anything on the blog and then I took the holiday to recharge my batteries and bring myself back in action. Today’s post is about all past, unposted games I had privilage to play. However all that games have been played some time ago, so most of them will be only briefly described.
Już jakiś czas minął od mojego ostatniego posta na blogu. Przepraszam za to. Wpierw nagła śmierć Hugh’a zabrała całą moc ze mnie i nie chciało mi się nic umieszczać na blogu, potem pojechałem na wakacje by ponownie naładować baterie i by znów wrócić do działania. Dzisiejszy post będzie o tych wszystkich grach, nieopublikowanych relacjach z gier, w jakie miałem zaszczyt zagrać. Jednak wszystkie te gry były rozegrane jakiś czas temu, więc opisy będą tylko opisy bardzo ogólne.

GAME 1st. GRA 1.

JUTLAND 1916. JUTLANDIA 1916.

This game was played, to honor 100 aniversary of the original battle and to celebrate finished Angus’s book: “The battle of Jutland” (I think, that the book is already published). Angus choose for us one of the last episodes of the battle, when Beatty’s ships met Hipper’s ships for the last time.
Ta gra była rozegrana by uczcić setną rocznicę oryginalnej bitwy oraz by świętować ukończenie pisania przez Angusa jego książki poświęconej bitwie jutlandzkiej (wydaje mi się, że jest już dostępna w sprzedaży). Angus wybrał dla nas jeden z ostatnich epizodów tej bitwy, kiedy okręty Beatty’iego spotkały po raz ostatni okręty Hippera.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam

SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1.1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
(Bill  Gilchrist, Bartek Żynda)
HMS Princes Royal
HMS Tiger
HMS Lion

HMS New Zealand
HMS Indomitable
HMS Inflexible
KAISERLICHE MARINE
(Michael Schneider, Campbell Hardie)SMS Seydlitz
SMS Moltke
SMS Derfflinger
SMS Von der Tann

SMS Schlesvig-Holstein
SMS Schlesien
SMS Pommern
SMS Deutschland
SMS Hessen
SMS Hannover

1.2. The game. Gra.

Rules used/Użyte zasady: General Quarters: Fleet Action Imminent

During this game the we had a special rule, which determiated visibility of the game. Before every turn we rolled a D10, to check how far our ships would be able to spot the enemy. That rule for the most of the time favoured German navy, who managed to came at the close range and gave the Royal Navy a hard lesson. Brits lost two ships: HMS Lion with Beatty and HMS Inflexible with the spectacular explosion. Germans payed for this with only few heavy damaged ships. The most sensational thing is that mostly all damages to British ships were made by the old German pre-dreadnoughts!
Podczas tej gry, mieliśmy specjalną zasadę, która determinowała widoczność podczas gry. Przed każdą turą rzucaliśmy K10, by sprawdzić jak daleko nasze okręty mogły wypatrywać wroga. Ta zasada przez większość gry sprzyjała niemieckiej marynarce, której udało się zbliżyć na krótki zasięg by dać Royal Navy ciężką lekcję. Brytyjczycy stracili dwa okręty: HMS Lion z Beattym na pokładzie oraz HMS Lion, który zatonął przy spektakularnej eksplozji. Niemcy zapłacili za to jedynie kilkoma ciężko uszkodzonymi okrętami. Najbardziej sensacyjna wiadomość z tej gry to taka, że prawie wszystkie straty zadały Brytyjczykom stare niemieckie przeddrednoty!
100% realism of the game! 100% realizm gry!
Fleets are going to meet soon! Za chwile floty się spotkają!
HMS Lion in the middle slowly sinking. HMS Lion powoli sobie tonie w środku.
HMS Inflexible explodes! HMS Inflexible eksploduje!

1.3. Links to that game. Linki do tej gry.

Angus’s relation:
Relacja Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20116.htm
Michaels relation:
Relacja Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/04/31st-of-march-1916-skagerrak.html
Cambpell’s relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1018181878219785&id=158670127504302
My gallery on Flickr with more pictures:
Moja galeria na Flickr z większa ilością zdjęć:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157668134205916

GAME 2nd. GRA 2.
Amalfitana, 1516

Rules/Zasady: Pike and Shotte
That game was played on 14th of April and it was about to use more or less all our Renaissance collections.
Ta gra została rozegrana 14 kwietnia i jej ideą, było aby użyć jak największej ilości z naszych renesansowych kolekcji.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Angus Konstam

2.1. Forces. Siły.

We all started the game from 4 different corners. I had Spanish troops and my ally, angus had Venetian on the other corner of the table. My forces faced Donald’s French and in fornt of angus were Campbell’s Frenchmen. After fer than ew turns Michael should arrived with his forces in the random place of the table. However till that moment we did not have idea who is going to get support.
Wszyscy zaczęliśmy grę w czterech różnych rogach stołu. Ja z moimi Hiszpanami, oraz mój sojusznik Angus ze swoimi Wenecjanami stanął po przekątnej stołu. Moje oddziały stanęły naprzeciw Francuzom Donalda, a Angus stanął naprzeciw Francuzów Campbella. Michael ze swoją armia miał nadejść po kilku turach w losowo wybranym miejscu stołu. Do tego tez momentu nie mieliśmy pojęcia, która ze stron uzyska w ten sposób wzmocnienie.

2.2. The game. Gra.

During that game I haven’t been determinated enough to hit Donald as quick as I should. I think that if I would perform my charge of my cavalry few turns quicker it was strong possibility that the whole game would be completely different. In our game the objective was the bridge. That side, who would kept that on the end of the will win the game. My delay cost me break of my cavalry and lost of the initiative, so helped Donald to take the bridge. Angus performed much better than me. He managed to stop Campbell, but then Michaels forces arrived. He roll to arrive beetween Angus’s and Campbell’s forces and he roll again to support French. On that situation Angus decided to withdraw his forces. Another day, another time they said… French victory!
Podczas tej gry nie byłem wystarczająco zdeterminowany by uderzyć na Donalda tak szybko, jak to było możliwe. Wydaje mi się, że jeśli wykonałbym moją szarżę znacznie wcześniej, istniało duże prawdopodobieństwo, że cała gra wyglądała by całkiem inaczej. W naszej grze celem był most, i ta strona w której posiadaniu byłby on na koniec gry zostawała zwycięzcą. Moje opóźnienie kosztowało mnie rozbicie mojej kawalerii i utratę inicjatywy, co pozwoliło Donaldowi przejąć most. Angusowi wiodło się na polu bitwy znacznie lepiej niz mi. Udało mu się zatrzymać oddziały Campbella, ale wtedy nadciągnął Michael ze swoimi oddziałami. Pojawił się on pomiędzy Angusem a Campbellem. Po wykonaniu testu okazało się, że przybył kolejny francuski gracz. W takiej sytuacji Angus wycofał swoje oddziały. Jak to mawiają innym razem, w innym miejscu…. Francuskie zwycięstwo!
Initial setup. Rozstawienie początkowe.
Campbell’s French moving forward. Campbellowi Francuzi maszerują do przodu.
Venetians. Wenecjanie.
Spanish cavalry preparing for charge. Hiszpańska kawaleria przygotowuje się do szarży.

2.3. Links. Linki.

Angus’s relation:
Relacja Angusa:
Michaels relation:
Relacja Michaela:

Cambpell’s relation:
Relacja Campbella:
My gallery on Flickr with more pictures:
Moja galeria na Flickr z większa ilością zdjęć:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157667555160900

GAME 3rd. GRA 3.
1813.

My last game before holiday was Napoleonic Black Powder. Bill and Campbell increases theirs collections recently, so we all decided to try them on the battlefield.
Moją ostatnią gra przed wakacjami była gra z użyciem zasad Black Powder i osadzona w czasach wojen napoleońskich. Bill i Campbell ostatnio powiększyli swoje kolekcji i zdecydowaliśmy się je sprawdzić na polu bitwy.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist, Campbell Hardie

3.1. Forces. Siły.

RUSSIANS/ROSJANIE
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)
2 infantry brigades (3 battalions + gun each)
2 cavalry brigades (2 regiments _ gun each)
WURTTEMBERG&FRENCH/WIRTEMBERGIA&FRANCJA
(Cambpell Hardie, Michael Schneider)
2 infantry brigades (3 battalions + gun each)
2 cavalry brigades (2 regiments _ gun each)

3.2. The game. Gra.

This time for a change I joined the Russians, just for fun (that’s becouse there was no Poles involved). Bill gave me cavalry with the order to crush the French. My horses moved forward and faced French cavalry. In the long duel we both battered each other back and forth until my cavalry finally stand alone. Thanks that, my guns reach the German infantry and from the close range battered them all. We even had a close range duel between the guns. Thanks my actions Bill was able to bring his forces close enough to force Allied to withdraw. Russian victory!
Tym razem dla odmiany dołączyłem do sił rosyjskich (również dlatego, że Polacy w tej bitwie nie byli zaangażowani). Bill dał mi kawalerię i polecił rozbić Francuzów. Moja konnica ruszyła naprzód i stanęła naprzeciw francuskiej kawalerii. Po serii licznych szrż moja kawaleria ostała się jako jedyna na stole. Dzięki temu, moim armatom udało się podejść bardzo blisko do piechoty niemieckiej i z bliskiej odległości razić ich ogniem. Doszło nawet do pojedynku na krótkim zasięgu pomiędzy artylerią. Dzięki moim akcjom Billowi udało się przyprowadzić swoja piechotę na tyle blisko, by zmusić Sprzymierzonych do odwrotu. Rosyjskie zwycięstwo!
For most of the game it was all about cavalry. Przez większość gry liczyła się tylko kawaleria.
Horse artillery played its role too. Konna artyleria także miała swój udział.
Artillery duel. Pojedynek artyleryjski.
Russians push the Allied to withdraw. Rosjanie zmuszają Sprzymierzonych do odwrotu.
Last Russian cavalry regiment, the victorious one. Ostatni rosyjski regiment kawalerii, ten zwycięski

3.3. Links. Linki.

Campbell’s relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1021390664565573&id=158670127504302
My gallery on Flickr with more pictures:
Moja galeria na Flickr z większa ilością zdjęć:
Finally my blog is up to date!
W końcu mój blog jest na bieżąco!

Brrrrr!

Posted on May 10th, 2016 under , , , . Posted by

When I watched the Discovery channel on the rigs I saw so many Eastern Front documentaries I caught the chopper home suffering from combat fatigue, now when I go to wargame shows or look online I feel a chill. What’s the big deal with snow.All of a sud…

Sitrep(M&T): Fort Timber

Posted on May 9th, 2016 under , , , , . Posted by

Sliton’s convoy

Read more »

How Many Sojers Does a Man Need?

Posted on May 9th, 2016 under , , , , . Posted by

Loads I think is the answer to that. I cashed in my book royalties from Wargame Vault last night and was very happy at the sum sitting there as it would more than cover my new purchases for Bolt Action. These new recruits will give me a very good force…

Busy Bee

Posted on May 5th, 2016 under , , , , . Posted by

What am I like, a veritable machine, PO this morning and completing an Eastern Front map, lunch, build Cromwell tank, prime said tank, clean house, iron clothes, do another map, build and prime Humber armoured car which had just arrived, put wash on, a…

Sitrep (M&T); Fort Timber

Posted on May 2nd, 2016 under , , , . Posted by

Fort Timber
fort map.jpg

Read more »

Happy Days

Posted on April 30th, 2016 under , , , , . Posted by

Both the ‘unhappy’ Postman and I were pleased yesterday, I received my swag from Warlord games and he takes a strange pleasure out of seeing my smiling face whenever a cardboard box arrives. This time it is the ‘eavy mob, tanks, a Cromwell for the British and that workhorse of the Panzer divisions a MkIV for the Jerries, along with a truck each, those elusive decals I was after at Salute and a pack of panzerfausts to stick to some infantry. Being used to Airfix 1/72 years ago I was surprised at the size of the tanks, pleasantly surprised I might add.

Before they arrived I had 99% made my mind up that I was going to buy an airbrush to do them justice. I looked on ebay for a used kit but there was nothing, I then asked advice on the Bolt Action Facebook page and got some encouraging answers for a cheap airbrush. However, even the cheapest brush comes in at around £45, then you have to get the compressor, sure you can do with the can propellant but I phoned a company up and was put off this idea, then cleaning solvent etc. so it was approaching £60 – £70. At that price you are getting something which ‘will do’ it is by no means the best kit, one deal gave you two airbrushes along with the compressor, old sweats advised getting the compressor and then buying a decent airbrush. I had to bite the bullet, how often realistically would I use it and I could get three to four vehicles for that money, so no airbrush.

The sun was shining but it has gone now, however a good day ahead as my son and I face each other across my new table, Western Franks vs Romano-British, my Romans have thrashed them twice but the RB’s went down to a crushing defeat the last time we fought so I am out for revenge today. We were hoping to get two days out of it but I have a hospital appointment tomorrow and have been invited to friends for dinner, I think they are feeling sorry for me being on my own, my only fear about this is that with the missus away for another two weeks I will have to attempt a wash on Monday. Battle reports later in the week.

Bolt Action – My LRDG project comes to a conlcusion, well sort of!

Posted on April 25th, 2016 under , , , . Posted by

By Patch

Earlier this year I was fortunate to receive some of the new Warlord Games  Long Range Desert Group (LRDG) Chevrolet trucks and one of their Jeeps to review. I found them to be amazing and I was bitten by the LRDG bug. Something about their roguish appearance and mish-mash of vehicles made them truly appear like pirates of the desert and had me hooked. I reviewed those vehicles and provided a painting guide here.

Read more »

A Good day and still to go to Salute.

Posted on April 7th, 2016 under , , , , , . Posted by

I ordered my new ‘wargame’ table a couple of days ago and got word that it would turn up this afternoon, this did not please Mrs. Anderson as she had made plans for lunch and to drive No.1 granddaughter home and my delivery time seemed destined to upse…

My Tribute to Miles – Jon Bullock, Able Seaman

Posted on March 30th, 2016 under , , , , . Posted by

This Tribute figure is for the Challenge’s resident arch-mage statistician, spreadsheet guru and top-of-the-heap brushmeister, Mr. Miles Reidy. Miles has been an enthusiastic participant of the Challenge since it’s second incarnation, back whe…

Damn Post Office and some British

Posted on March 29th, 2016 under , , , , . Posted by

I have to be up early today as the decorator will be here to finish this week, so I took the opportunity to motor on down to the sorting office, I found that the doughball who tried to deliver my parcel last week is the usual doughball that rings the d…

Cold Wars Doubles Mid War 1942 Tournament

Posted on March 28th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

 By Eric Lauterbach

Cold Wars has come and gone and it was another great one. Once again I ran the I95 Flames of War Doubles Tournament on Friday, and this years Cold Wars theme was 1942 armies. The rules were you could use any equipment in the Mid-War lists but if you wanted 3 extra points to your finial battle score you must have equipment that was in the field in 1942, no 1943 equipment at all. So a little research had to be done to make sure your army was compliant to get the points and three points is a big deal. For my part as the TO, it was pretty obvious if the army was 1942 compliant but I did have to check a few things.  I learned StuH42s did see the field in 42′ as 11 of the earlier versions were retrofitted and sent to the front as a test. So hey – I even gained some knowledge! The rest of the doubles rules were 1000 points swing 200 to either play and you may not have two of the same type companies. Tank/Tank or Infantry/Infantry would be illegal.

 I could tell it was going to be one of those days when the players were coming up with these team names.

Read more »

Easter

Posted on March 28th, 2016 under , , , , , . Posted by

Pretty dismal weather here for Easter, but then again it is pretty early, I found out the other day that the various Christian churches have been trying to come to an agreement on the date of Easter for over 1,000 years and they are hopeful it will hap…

Rapid Fire

Posted on March 24th, 2016 under , , . Posted by

I joined in a WWII game this week, it was set in Normandy and both sides had to defend their own village while capturing the enemy village, we used 20mm troops and vehicles and the quick-play rules Rapid Fire. I am not a fan of quick-anything, my warga…

1 Section, All Present and Correct, Sah!

Posted on March 18th, 2016 under , , , . Posted by

I couldn’t wait and as I am away this weekend I thought I would get these guys complete this morning before heading into the PO to while away the beautiful Spring day.I have been really pleased with my British paint set from Vallejo and the Crusader fi…

Sitrep (M&T): battle for Picard point

Posted on March 17th, 2016 under , , , . Posted by

The battle for Picard point starts with Camembert  highhandedly charges the thin red line. (he is quite mad)

Read more »

British Peninsular Flank Companies

Posted on March 15th, 2016 under , , , . Posted by

Not going to be a vey wordy blog entry this one.I’ve completed the two flank companies that will go with my first British Peninsular battalion. Once again, I am very pleased with how the unit as a whole is progressing. Here is how the two flank compani…

Bolt Action – Mixing Nations in Generic Platoons to Create a Unique Force

Posted on March 15th, 2016 under , , , . Posted by

By Patch

For the readers that have followed my adventures in our great game of Bolt Action over the last three or so years, it will be no surprise that this is another article involving Early War French. Now I can actually hear your eyes rolling whilst I write this but this is something different I promise.  This time I am embarking on force that will embrace two of the great allies of the Battle for France in 1940 into one cohesive force, England and France!

Read more »