Posts Tagged ‘British’

Konflick ’47: BRITISH ARMOURED INFANTRY SECTION

Posted on December 7th, 2016 under , , , , , , , , . Posted by

Coming soon for the British of Konflikt ’47 View in Store As most nations began adopting heavily-armoured infantry, the British took a more extreme view. With automatons providing close fire support to the infantry, it was decided that any armoured troops should be capable of providing a punch beyond that of current infantry. Therefore the … Continue reading Konflick ’47: BRITISH ARMOURED INFANTRY SECTION

Two rivers in Spain 1811. Dwie rzeki w Hiszpanii 1811.

Posted on December 6th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had Napoleonic game with a Over the Hills rules. This time Angus used the scenario written by Stuart Asquith called ‘Seizing the Initiative’. In our game British forces to win the game had to crossed two rivers and create the bridgehead beyond them. The Wurttembergers had to prevent that.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną napoleońską grę z zasadami Over the Hills. Tym razem Angus użył scenariusza napisanego przez Stuarta Asquitha, zatytułowanego “Seizing the Initiative”. W naszej grze Brytyjczycy by wygrać musieli przekroczyć dwie rzeki i utworzyć przyczółek za drugą z nich. Wirtembergowie musieli temu zapobiec.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Stuart Asquith
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Campbell Hardie

1. Forces. Siły.

Both sides started game with small initial forces and then on turn 3rd (British), 5th,  7th (both) and 9th (Wurttembergers) get some randomly selected reinforcements.
Obie strony zaczęły grę z małymi siłami początkowymi i wtedy podczas tury trzeciej (Brytyjczycy), piątej, siódmej (obie strony) oraz dziewiątej (Wirtembergowie) otrzymały losowo wybrane uzupełnienia.
BRITISH and PORTUGUESE/BRYTYJCZYCY i PORTUGALCZYCY
(Donald Adamson, Peter)

Initial:
Gen. Brig. Adamson
1 Infantry Battalion
1 Cavalry Regiment
1 Gun Battery

3rd turn:
1 Cavalry Regiment
2 Infantry Battalions

5th turn:
Col. Ronaldo
2 Infantry Battalions (Portuguese)
1 Gun Battery (Portuguese)

7th turn:
Maj. Gen. Hill
2 Infantry Battalions
Lusatian Legion (Portuguese)
WURTTEMBERG/WIRTEMBERGIA
(Cambell Hardie, Bartek Żynda)
Initial:
Village A:
1 Jaeger Battalion

Village B:
Col. von Hoffmann
1 Infantry Battalion
1 Cavalry Regiment

turn 5th:
Maj. Gen. Flugelhorn
2 Infantry Battalions
1 Cavalry Regiment

turn 7th:
Col. von Schneider
2 Infantry Battalions
1 Gun Battery

turn 9th:
Col. von Pohl
2 Infantry Battalions
1 Cavalry Regiment

2. The game. Gra.

To win a game we had to push the British beyond the first river. I found it very difficult, so our option was to play to draw a game. For that instance we had to prevent British against crossing the second river. That looks very easy, however we had to distracted our opponent with something. As you noticed the British forces had a huge advantage over our troops till turn 5th and if we could kept them busy till that time, the draw was very possible.
By wygrać grę musielibyśmy zepchnąć Brytyjczyków za pierwszą z rzek. Było to bardzo trudne zadanie, więc nasza opcją pozostało granie na remis. By tego dokonać musieliśmy powstrzymać Brytyjczyków by nie przekroczyli drugiej rzeki. Wydawało się to łatwe, jednak musieliśmy czymś odciągnąć uwagę naszego przeciwnika. Jak zauważyliście, do tury piątej, Brytyjczycy mieli zdecydowaną przewagę i trzeba było ich czymś zająć do tego czasu, by remis był wogóle możliwy.
As we predicted, the British forces put all their efforts against our Jeagers in first village. Against them they used all Infantry battalions and did not pushed them forward. During that time we were able to secure only one crossing over the second river. However they push forward their cavalry. Against them we send our horses and unexpectedly for us, our cavalry won the first combat. Then our brave horses has been attacked from the front and the flank and finally get destroyed. The way over the second bridge was open…
Tak jak przewidzieliśmy główny nacisk sił brytyjskich poszedł przeciw naszym Jegrom w pierwszej z wiosek. Przeciw nim użyli oni całej swojej piechoty zamiast rzucić je do przodu. W tym czasie mogliśmy ubezpieczyć jedynie jedną z przepraw przez druga rzekę. Jednakże do przodu rzucili swoją kawalerię. Przeciw niej rzuciliśmy naszą konnicę i niespodziewanie dla nas, nasza kawaleria wygrała pierwszą walkę. Wtedy nasi kawalerzyści zostali zaszarżowani od przodu i z flanki i zostali zniszczeni. Droga przez drugi most stała otworem…

Not really, because, the fight against our cavalry took them a lot of time and we were able to bring our reinforcements. They secured the second crossing. British tried to attack our cavalry on the bridge, but I withdraw them, then replaced them with infantry battalion and created the emergency square. British mighty Dragoons had to withdraw. As the last act of the game, was the British attack on the first village which they were driven back by brave Jeagers. The whole game finished with a draw!
Niekoniecznie, ponieważ walka przeciw naszej kawalerii zajęła im dość dużo czasu i udało nam się ściągnąć posiłki. Zabezpieczyli oni druga przeprawę. Brytyjczycy spróbowali zaatakować naszą kawalerię, ale w porę ją wycofałem i w jej miejsce ustawiłem batalion piechoty, który utworzył czworobok. Wspaniali brytyjscy dragoni musieli się wycofać. Ostatnim aktem gry był atak Brytyjczyków na pierwszą wioskę z której zostali odepchnięci przez dzielnych Jegrów, cała gra zakończyła się więc remisem!
© Angus Konstam
© Angus Konstam

3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/las-dos-eques-1811/
Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1180324378672200&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157677407514176

PBI WW2 game.

Posted on December 4th, 2016 under , , , , . Posted by

Now then,I have just met up with mate Al, who kindly put on a game of Poor Bloody Infantry in his cool gaming shed. I have never played PBI before, so wasnt sure what to expect, I was pleasantly surprised.The game plays really smoothly,(although we mis…

Bolt Action – Review: Warlord Games LVT Buffalo

Posted on November 29th, 2016 under , , , , . Posted by

The Landing Vehicle Tracked (LVT) is a beast and I love it. It is among one of the largest vehicles you will see on the table and is a real centerpiece for an army. Today I will review the LVT Buffalo from Warlord Games and discuss it in game. I will only be speaking about the use of the LVT with Commonwealth forces this time, as the entry differs slightly from those available to the US.

Read more »

British Army Starter Set

Posted on November 21st, 2016 under , , , , , , , , , , . Posted by

The new Konflikt ’47 British Starter Set is just bursting at the seems with new Automated infantry and special weapons! Pre-Order in Store March 1947. Europe is gradually emerging from it’s most severe winter in living memory. Dug in through the winter, British and Commonwealth troops prepare to begin the last push into Germany. Setbacks the … Continue reading British Army Starter Set

Newark 1776.

Posted on November 17th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Our AWI campaign is still in progress. This time my commander got in trap. Gen. Howe with three line battalions get surrounded in town of Newark. He had to face sixteen Continental battalions. Jack, who acting as Gen. Washington used all his cards against my small forces. He had ‘Delayed Enemy’ (I was not allowed me to call for any reinforcements), ‘Surprise Attack’ (which gave the Americans possibility to attack me from any point of the table) and ‘Forced March’ (it gave Americans possibility of starting game within 12” off my troops). That lead to the battle. It looked like my forces were doomed, however it was small chance that it could be the key to our future victory…
Nasza kampania wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych ciągle trwa. Tym razem mój dowódca wpadł w zasadzkę. Gen. Howe wraz z trzema batalionami został okrążony w miasteczku Newark przez szesnaście batalionów kontynentalnych. Jack, który wcielił się w gen. Waszyngtona użył wszystkich swoich kart przeciw moim małym siłom. Użył karty ‘Delayed Enemy’ (nie mogłem wezwać żadnych posiłków), ‘Surprise Attack’ (Amerykanie mogli zaatakować z dowolnego punktu na stole) oraz ‘Forced March’ (Amerykanie mogli zacząć grę, będąc rozstaweni 12 cali od moich oddziałów). Tak doszło do bitwy. Wyglądało, że moje siły są z góry skazane na porażkę, jednak był cień szansy, że mogła być ta bitwa również kluczem do naszego zwycięstwa…
SCENARIO/SCENARIUSZ: Campaign game.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Bill Gilchrist, Jack Glanville

1. Forces. Siły

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bartek Żynda)
Gen. Howe
Gen. Johnson
3 Infantry Battalions
AMERICANS/AMERYKANIE
(Jack Glanville, Bill Gilchrist, Michael Charge, Campbell Hardie)
Gen. Washngton
1 Continental Battalion

Gen. Beall
4 Continental Battalions

Gen. Heath
3 Continental Battalions

Gen. Sullivan
1 Continental Battalion

Col. Glover
1 Continental Battalion
2 Guns

Gen. Wadsworth
3 Continetal Battalions

Gen. Clinton
3 Continental Battalions

2. The Game. Gra.

The ‘Surprising Attack’ card did it job. I was completely surprised by that. I was left with only one way away from the town. I could move only east, however I failed to move and soon Bill with his forces closed the only way out. All my plans failed. Now I was surrounded.  I was offered terms, but I refused. I decided to fight to the last soldier. Gen. Howe took one battalion and charged surprised Americans. However there was too many of them, so soon my battalion get destroyed and Gen. Howe get killed. Rest of my battalions fought bravely, but they were destroyed as well. The game was over… Howe will be avenged!
Karta ‘Surprising Attack’ zadziała znakomicie, powodując całkowite moje zaskoczenie. Pozostała mi jedyna droga ucieczki na wschód. Jednak gdy próbowałem tego dokonać, nie zdałem testu i wkrótce Bill z jego oddziałami zatarasował mi jedyna drogę ucieczki. Wszystkie moje plany zawiodły. Byłem okrążony. Zaoferowano mi warunki kapitulacji, które odrzuciłem. Postanowiłem bronić się do ostatniego żołnierza. Gen. Howe poprowadził do szarży jeden ze swoich batalionów na zaskoczonych Amerykanów. Jednak było ich zbyt wielu i wkrótce mój batalion został zniszczony a Gen. Howe zabity. Reszta moich oddziałów dzielnie broniła się w mieście, jednak również została zniszczona. Gra się zakończyła… Howe zostanie pomszczony!

3. Links. Linki.

Jack:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2016/11/battle-of-newark.html
Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/11/howe-could-ye-ever-let-that-happen.html
Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1158037994234172&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157676622536136
Now my blog will get quiet for some time. I am not able to participate in today’s game and next Thursday will be our club’s AGM. So next game relation will be posted at the end of November or on beginning of December.
Teraz zapanuje na moim blogu chwilowa cisza. Nie jestem w stanie uczestniczyć w dzisiejszej grze a za tydzień nasz klub ma doroczne spotkanie organizacyjne. Następna relacja z gry ukaże się więc pod koniec listopada lub na początku grudnia.

Team Yankee British vs Soviet Dust-Up

Posted on November 16th, 2016 under , , , . Posted by

The first test of my new British Team Yankee forces against the Soviet menace was a blood bath. My force consisted of 3 formations and 14 platoons! This wacky force had 7 Chieftains, Swingfire, Mech Platoons, Mortar platoon, Scimitars, Scorpions, Milans all over the place. The Soviets had two large BMP companies, T-72s, Artillery, ZSU, and Recon BMPs.

The Brits held off the Tanks and deployed all the Mech, Mortar, Milan, and Guided Weapons platoon in the defense. The Soviets kept a BMP/ Mech Company, Arty and T-72s in defense. Their attacking force was Recon, ZSU, and a BMP mech company. Neither side took air I think both of use realize its so easily counted by much cheaper AAA vehicles and missiles.

This is the British Objective marker burnt out house.

Read more »

Bolt Action Painting Guides

Posted on November 10th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Browsing the warlord website I came across these free painting guides for all the main forces. British, US, German, Japanese, French, Italian and early German, means that the spread of forces is all most complete, and with these free to download it would be a good time to hammer the works printer and make yourself … Continue reading Bolt Action Painting Guides

Bolt Action – Mission Debrief: Michigan Grand Tournament

Posted on November 8th, 2016 under , , , . Posted by

By Seamus

Recently, several members of the Chicago Bolt Action group made a little trek to an event run by our friends in the Michigan Bolt Action Group. Despite grossly early mornings, time zone differences, and biblical rains, we made it and had a great time over the two one-day events! The Michigan Grand Tournament was special for me because it was the first games out with my newly painted Royal Marine Commandos.

I’d modeled my Commandos around No. 10 Inter-Allied Commando, a unit consisting of displaced men from many of the conquered countries of Europe in 1940. There were Poles, Belgians, Dutch, Norwegians, French, and even some displaced Austrians and Germans!

Read more »

Chioggia 1905.

Posted on November 3rd, 2016 under , , , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another naval game. Few weeks ago Angus bring to the club his collection of 1/1000 Pre-Dreadnoughts for the game with Bill. Bill was unable to come to club that night, so the game was postponed (I also had different game that night). In the same evening I asked Angus, to bring that ships again and that happened last week. For the game we used Perfidious Albion rules some time ago invented in our club by Colin Jack and Bill Gilchrist.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną morską grę. Kilka tygodni temu Angus przyniósł swoją kolekcję przeddrednotów w skali 1/1000 by rozegrać grę z Billem. Bill jednak w tamten wieczór nie mógł przyjść do klubu i gra została przesunięta w czasie (tamtego wieczoru ja również miałem inną grę). Tego samego wieczora poprosiłem Angusa, by przyniósł te okręty jeszcze raz i to stało się w zeszłym tygodniu. Do gry użyliśmy zasad Perfidious Albion, wymyślone w naszym klubie jakiś czas temu, przez Colina Jack’a i Billa Gilchrista.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY:Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.

TRIPLE ALLIANCE/TRÓJPRZYMIERZE
Austro-Hungarian and Italian Squadron/Eskadra austro-węgiersko i włoska.
(Campbell Hardie)
REGINA MARGHERITA
SMS ERZHERZOG KARL
SMS HAPSBURG
German Squadron/ Eskadra niemiecka.
(Michael Schneider)
SMS KAISER FREDRICH III
SMS KAISER WILHELM DER GROSSE
SMS DEUTSCHLAND
TRIPLE ENTENTE/TRÓJPOROZUMIENIE
British Squadron/ Eskadra brytyjska.
(Angus Konstam)
HMS FORMIDABLE
HMS LORD NELSON
Russian Squadron/ Eskadra rosyjska.
(Bill Gilchrist)
PANTELIMON
TSESSAREVITCH
French Squadron/Eskadra francuska.
(Bartek Żynda)
REPUBLIQUE
CHARLES MARTEL

2. The game. Gra.

For background of that battle and ships check Angus’s blog (link at the bottom of my relation). Our game since the beginning divided into two different clashes. First Austro-Hungarian-Italian against Russians and British and the second Germans against French. In our naval games when Campbell had ships under command, his main tactic is to ram enemy ships despite period. This time it wasn’t very wise as that rules do not tolerate that way of fighting. Soon Russians and British put the letter T over Campbell’s squadron. That leads to the first disaster. The leading ship Regina Margherita was hit several times and finally one of the hit penetrated the powder magazine. Campbell had option of flooding the magazine or take the damage test, he failed and soon Italian ship exploded. That not finished his problems. Soon after the same fate get the second in the line SMS Erzherzog Karl. Michael tried to save Campbell and send him SMS Deutschland, but Campbell’s troubles continued and soon the last Austrian ship exploded. Finally Campbell decided to withdraw last German ship of the battlefield. As his last desperate action, he tried to torpedoed British ships, but this time his attack completely failed.
Po historię bitwy i powstania modeli użytych w grze zapraszam na blog Angusa (link na dole relacji). Nasza gra od początku podzieliła się na dwa osobne starcia. Pierwsze pomiędzy Austro-Węgrami i Włochami a Brytyjczykami i Rosjanami oraz na drugi francusko-niemiecki. W naszych morskich grach Campbell zazwyczaj, bez względu na okres stara się doprowadzić do taranowania. Tym razem było nie inaczej, jednak te zasady nie tolerują takiej taktyki. Wkrótce Rosjanom i Brytyjczykom udało się postawić kreskę nad literą T nad eskadrą Campbella. To doprowadziło do szeregu tragedii. Prowadzący okręt Regina Margherita została trafiona kilka razy i jeden z pocisków trafił w magazyny prochowe. Campbell miał możliwość zatopienia magazynów, lub zrobić test zniszczenia, którego nie zdał i wkrótce włoski okręt eksplodował. Wkrótce ten sam los spotkał drugi okręt w linii SMS Erzherzog Karl. Michael próbował pomóc Campbellowi i wysłał mu SMS Deutschland, jednak Campbell był cały czas w opałach i wkrótce ostatni okręt austriacki eksplodował. Ostatecznie Campbell zdecydował się wycofać ostatni niemiecki okręt z pola walki. W swojej ostatniej desperackiej akcji  spróbował ataku torpedowego na okręty brytyjskie, lecz ten był kompletnie nieudany.
In the second clash two lead German ships fought against French ships. Both sides hit enemy ships many times and both sides tried to put the letter T over the enemy. Finally French managed to do it and that finished with German disaster. Soon badly damaged SMS Kaiser Friedrich III took so many water, that finally sunk. That lead the second German ship to withdraw as soon as possible. Game finished with great Entente victory.
W drugim pojedynku dwa prowadzące okręty niemieckie walczyły przeciw okrętom francuskim. Obie strony zaliczyły wiele trafień i obie eskadry próbowały postawić literę T nad wrogiem. W końcu udało się to Francuzom a to skończyło się niemiecką katastrofą. Wkrótce ciężko uszkodzony SMS Kaiser Friedrich III nabrał tyle wody, że zatonął. To doprowadziło do tego, że drugi niemiecki okręt czym prędzej opuścił pole bitwy. W ten sposób cała gra zakończyła się wspaniałym zwycięstwem Ententy.

3. Summary. Podsumowanie.

Entente ships hit enemy ships 64 times and get 20 hits in return. Triple Alliance lost 4 ships.
Okręty Ententy trafiły wrogie okręty 64 razy, samę będąc trafione 20 razy. Trójprzymierze straciło 4 okręty.
TRIPLE ALLIANCE/TRÓJPRZYMIERZE:
REGINA MARGHERITA: hit 12 times; exploded/ trafiona 12 razy; eksplodowała
SMS ERZHERZOG KARL: hit 9 times; exploded/trafiony 9 razy; eksplodował
SMS HAPSBURG: hit 2 times; exploted/ trafiony 2 razy; eksplodował
SMS KAISER FREDRICH III: hit 13 times; sank of losing flotation/ trafiony 13 razy; zatonął na wskutek przecieków
SMS KAISER WILHELM DER GROSSE: hit 18 times/ trafiony 18 razy
SMS DEUTSCHLAND: hit 10 times/ trafiony 10 razy
ENTENTE/ENTENTA:
HMS FORMIDABLE: no hits/brak trafień
HMS LORD NELSON: hit 4 times/trafiony 4 razy
PANTELIMON: hit 3 times/trafiony 3 razy
TSESSAREVITCH: hit 6 times/trafiony 6 razy
REPUBLIQUE: hit 2 times/ trafiona 2 razy
CHARLES MARTEL: hit 5 times/trafiony 5 razy

4. Links. Linki.

Angus’s:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-chioggia-1905/
Campbell’s:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1145787342125904&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157674645324951

Incoming Releases for Konflikt ’47

Posted on November 3rd, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Over in the official Konflikt ’47 Facebook Group, the guys from Clockwork Goblin (the guys behind the design of the game and the models) have been getting a little over-excited at the prospect of what’s to come… the scope of possibilities and potential for the game…. …some of their excitement has spilled-out into the wider … Continue reading Incoming Releases for Konflikt ’47

Trafalgar Day 2016.

Posted on October 24th, 2016 under , , , , , , . Posted by

The situation, when I arrived. RN lines broke the Franco-Spanish lines. My Ships on the down left corner.

From some time few our club members, including myself, collecting 1/1200 Langton Miniatures ships for the battle of Trafalgar. We still about 15 ships short, but that is only temporary. Few days ago we had another anniversary of that one of the decisive battles in human history, so we decided to refight it again. For that purpose Angus hired the Dean Bowling Club for a Sunday and we were able to have a game with most of our ships (we used about 45 ships in total). Army lists and scenario were prepared by Jack Glanville and the whole game was umpired by John Ewing. For the game we used the Kiss Me,Hardy rules from the TFL.
Od jakiegoś juz czasu członkowie naszego klubu, włączając i mnie, kolekcjonują okręty w skali 1/1200 od Langton Miniatures do bitwy pod Trafalgarem. Cały czas brakuje nam około 15, jednak jest to tymczasowe. Kilka dni temu mieliśmy kolejną rocznicę, tej jednej z najważniejszych bitew w historii ludzkości, więc postanowiliśmy ja odtworzyć. Dla tego celu Angus wynajął Dean Bowling Club na niedzielę, gdzie mogliśmy rozegrać naszą grę z większością naszych okrętów (razem użylismy ich 45). Listy i scenariusz zostały opracowane przez Jack’a Glanville, natomiast cała gra była prowadzona przez Johna Ewinga. Do gry użyliśmy zasad Kiss Me, Hardy od TFL.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville, Derek Hodge

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Ewing
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam, J.P., Dougie Trail, Bartek Żynda, Jim Louttit
British squadrons (Jack’s and Angus’s) moving into the action.
The battle gets more chaotic now.
The Royal Navy was played by J.P., Michael Schneider, Angus Konstam and Jack Glanville. Sandy Gilespie together with Chris Henry played the Spaniards and Derek Hodge, John Ewing, Campbell Hardie and myself played French.
Okretami Royal Navy dowodzili J.P., Michael Schneider, Angus Konstam i Jack Glanville. Sandy Gilespie razem z Chrisem Henry dowodzili Hiszpanami oraz Derek Hodge, John Ewing, Campbell Hardie i ja graliśmy Francuzami.
My British Ships of the line under the Michael’s command.
Chaos of the batttle.
As I was quite late for the game, arrived on the second part of the game and I cannot give all story behind the game. I take two French ships separate from John’s squadron and lead them to battle, however I had to maneuver first against the wind to come back on the battlefield. It took me some time to do it, but finally I managed to fired twice, but without any significant success. The game finished with a British victory, none of the ships were sunk and some of them changed the colors (6 Spanish, 2 French and 1 British). It was great fun and we will repeat it next year with a bigger number of the ships!
Jako, że do gry przystąpiłem mocno spóźniony, wziąłem jedynie udział w drugiej jej części i nie moge przekazać jej Wam w całości. Z eskadry Johna dostałem dwa okrety francuskie i poprowadziłem je do boju. to znaczy wpierw pod wiatr musiałem na pole bitwy wrócić, co zajęło mi trochę czasu. W końcu udało mi się dwa razy oddać salwy z moich dział, jednak bez większych sukcesów. Gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, żaden z okrętów nie został zatopiony jednak kilku udało się zmienić kolory (6 hiszpańskich, 2 francuskie i 1 brytyjski). To była wspaniała zabawa i na pewno powtórzymy ją w przyszłym roku, jednak teraz z większa ilością okrętów!
J.P.’s ships in troubles.
Fate of the Spanish fleet…
HMS Victory n troubles. However she managed to win all combats and even took a prize. Also Adm. Nelson did not die this time!
For more detailed relations from the game check the links below:
Dla bardziej szczegółowych relacji sięgnijcie do linków poniżej:
Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-trafalgar-1805/
Jack:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2016/10/trafalgar-light.html
Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1138817662822872&id=158670127504302
Dereck:
(awaiting)
Michael:
(awaiting)
My Flickr gallery:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157675535670416

Mid War Plastics At FlamesCon 2016

Posted on October 21st, 2016 under , , , , , , . Posted by

Its pretty traditional these days for Battlefront to bring a few rapid prototypes of some of the new plastics we can expect to see over the coming months. This time was no exception and we had a few of the new Mid War plastics we can expect to see on s…

Team Yankee: Chieftans

Posted on October 21st, 2016 under , , , . Posted by

There’s a slight change of plan this weekend. I was going to write a post about the last of the Bundeswehr units, however having catapulted one of the Fuchs across the workshop into several pieces (just pure clumsiness on my part I hasten to add, not a fit of pique!) …

Almost Done

Posted on October 10th, 2016 under , , , , . Posted by

Very quiet day yesterday so I got on with my M3 for my British forces, I had primed it the day before so it was ready to go. The kit was from Rubicon and if you are making it as a British version because you cannot find a decent M5 then you have to lea…

The "Ooooh, Shiny!" Complex Strikes Again!

Posted on October 6th, 2016 under , , . Posted by

The new Portuguese artillery set from Hagen MiniaturesSometimes it’s a curse keeping abreast of the latest developments in our hobby! If I wasn’t a member of Benno’s Forum or followed History in 1/72, then I would still be living in blissful ignorance …

Bolt Action Tiger Hunt! Scenario & Mini Game

Posted on September 29th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

If you hunt around on the Warlord website not only will you find great content for all of their games, you might also find a Tiger or two. The first is a scenario devised by Andy Singleton of VolleyFire Painting, this scenario puts three Churchill MK 3’s up against an early Tiger 1. Based in 1943 Tunisia, the scenario does’t claim to be historical … Continue reading Bolt Action Tiger Hunt! Scenario & Mini Game

Coming soon to a Konflikt near you!

Posted on September 24th, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Available to as of yesterday are the first preview blister packs for the Soviets and British in Konflikt ’47. Box sets for both these awesome troop types will come later in December but we know you guys couldn’t wait!NB Final design of infantry for the box sets may change from the designs in these preview blister … Continue reading Coming soon to a Konflikt near you!

Winding back to ’47 for a bit

Posted on September 22nd, 2016 under , , , , , , . Posted by

In a dramatic change of pace for recent posts, we’re now winding back to an alternate 1947 where WW2 is still going strong. These were originally bought to go with my Bolt Action Commandos, but with the release of Konflikt ’47 they have changed purpose…

Bits ‘n’ Bobs

Posted on September 22nd, 2016 under , , , , , , . Posted by

I didn’t manage to post these before the big game, but the eagle-eyed among you may already have spotted these from the previous post. 
Up to now, I haven’t had a British army command stand, only a divisional one, so I needed to make one before the display game. The general comes from the Revell British infantry set, with a head swap using the HaT infantry command head, the colonel is from the HaT command set with a shako head instead of the bicorne, and the staff galloper is a hussar from the Italeri light dragoon set. The horses from the light dragoons have no shabraques, so I made a sheepskin shabraque using Milliput. I also added cotton thread reins glued to the hand from which the pistol had been cut.

 

The object of the game was a baggage train and the only cart I had was a civilian one, so I snapped up the Italeri baggage cart when I saw it in the shops. The road on the base is the same as that I made for my terrain collection.

Also, I recently painted up another 9-figure battalion of infanterie légère using HaT light infantry figures, including a head conversion of the officer using a Franznap metal conversion head. The plume is slightly shorter, but I’m not fussed.

I only have 3 light infantry battalions, so with divisions of 4 brigades, I’m short one légère battalion. Just for the sake of balance I’ve created this bunch, but too late to feature in the big game.

Iron Maiden the Last Wave and a Freebie!

Posted on September 21st, 2016 under , , , , . Posted by

In this article – the last of three that are focused on the new releases coming out for Iron Maiden – we have a bit of surprise for you.  The folks at Battlefront are releasing a new mini version of the Team Yankee rules in the new Charlie’s Chieftain boxset deal.   The mini rules are 90 pages and cover everything except the data on the forces of the game.  I like this move since you will get the info on the forces either from the books or the cards when you buy the models.   I am guessing here, but Battlefront sent me a picture of the sticker that announces that a particular box has the mini rules, so maybe we will see the mini book in other releases and maybe re-releases of the three previous box sets.  I have some snaps of the new mini rules at the end of this article.

I also said in my second article of this series that I will provide you pictures of the sprues for some of the plastic models.  I finally got my hands on the Scorpion/Scimitar and Spartan/Striker. It looks like unless you find a smart way to make it work with magic or magnets, you will not be able to do swap outs between the two different versions for either model.  Maybe the gun on Scorpion/Scimitar can be magnetized, however the Spartan/Striker looks like it will take more creativity since the rear of the model is so different.  I will be doing the unboxing articles in the future and I will see what can be done to give you some flexibility.

Scorpion-Scimitar-sprue

Spartan-Striker-sprue

On to the new stuff.   This article will detail the resin and metal releases that are coming out with Iron Maiden. Much like the metal and resin of Leopard, we are looking at infantry and support vehicles.

Read more »

Preview: The Forces of Iron Maiden: Tommy’s Not Tanks

Posted on September 19th, 2016 under , , . Posted by

Now that you have seen the spoiler and the cards for Iron Maiden, the next step is to give you an idea of the formations the book offers you. Let me go back to my first impression of Iron Maiden: “Wow”. Yes, the book shocked me. I saw right away how different the British would be as compared to the other three nationalities in the game. I got the advanced copy of the book before Throck, and I left for the Guns of August Tournament in Williamsburg VA. I told him I saw the book and he asked for my thoughts. I can recall saying “it’s different” and “if you like infantry, this book is for you”. I loved the fact the first lists – and especially Leopard  -featured the tank as the main weapon. Who doesn’t like tank fights? However, with the release of IM, I see how the developers expanded the scope of the game and put a tool in the game’s tool box that you will love to play or hate to play against.

On to the Book
While Leopard had 3 formations to choose from, Iron Maiden has 4 types of formations: Tank, Mechanized Infantry, Air Mobile, and Recce. After reading the book a few times, I would say it would be hard to argue against the fact that the strength of the British in Team Yankee is their infantry.  This article will detail the infantry-based lists from Iron Maiden.Read more »

Highlanders

Posted on September 19th, 2016 under , . Posted by

I painted up a few Highlanders in full Highland dress yesterday, they are the figures in action pose from  the pack “B66 Highlander Flank Company Assorted” that I got from my trip to the Foundry shop a few weeks ago and a pre-owned mounted officer…

Secrit Santas & an actual update!

Posted on September 16th, 2016 under , , , , , , . Posted by

So, it is that time of year where Chris, Ian and Cath start polling for the secret santas for this year. As always, I’ll be in for both as they are the highlight of my year. Who doesn’t like getting mystery presents through the post? Go sign up!Which r…

Foundry 95th Rifles

Posted on September 16th, 2016 under , . Posted by

Some Foundry 95th Rifles.  Nice figures and easy to paint.Once again I slapped on the paint in a selection of mid price hotels on various A roads around the North West this time.  You may have noticed that I have stepped up production lately,…