Posts Tagged ‘British’

Up Guards, and At ‘Em

Posted on June 30th, 2015 under , . Posted by

Lesson 1: Don’t f*&k with the Household GuardLesson 2: Don’t forget Lesson 1.

Lundy Island. Wyspa Lundy.

Posted on June 27th, 2015 under , , , , . Posted by

Last Wednesday we met at Hugh for the second game from scenario prepared by Tim Watson and involved the gun smugglers from USA to lost in Very British Civil War (Not any more) United Kingdom. As you remember the guns were safely put into the submarine and moved to Britain. Smugglers decided to transport them to Lundy Island at the Bristol Channel. Here they were going to sell to those who will pay for it the biggest amount of money, however some sides of the war decided to take control over the weapons by themselves in different, more military way…
W ostatnią środę ponownie spotkaliśmy się u Hugha na drugą grę ze scenariusza przygotowanego przez Tima Watsona o przemycie broni z USA do pogrążonej w Bardzo Brytyjskiej Wojnie Domowej (Już nie) Zjednoczonym Królestwie. Jak pamiętacie broń została bezpiecznie załadowana na okręt podwodny i dostarczona do Brytanii. Przemytnicy zdecydowali się dostarczyć broń na wyspę Lundy znajdującą się na Kanale Bristolskim. Tutaj miały być sprzedane stronie, która zaoferuje największą ilość gotówki, jednakże niektóre ze stron postanowiły przejąć broń w inny, bardziej militarny sposób…
SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES/FIGURKI: Colin Jack

MODELS/MODELE: Colin Jack, Hugh Wilson,  Tim Watson

1. Lundy Island. Wyspa Lundy.

Before I will go into the relation, have a look of the Lundy Island recreated by Hugh. It is nice piece of scenery he made.
Zanim przejdę do relacji, przyjrzyjcie się wyspie Lundy odtworzonej przez Hugha. Stworzył on naprawdę znakomity stół do gry.

2. Forces. Siły.

Nelson Colmon Harris forces (dictator of the Lundy Island)/Siły Nelsona Colmona Harrisa (dyktatora Wyspy Lundy).
(Hugh Wilson)
Infantry Platoon supported by MMG and Medium Mortar.
BRITISH UNION OF FASCISTS/BRYTYJSKA UNIA FASZYSTÓW
(Colin Jack, Dave O’Brian)
2 Infantry Plattons supported by MMG
Beaverette Armoured Car
Plane
ANGLIKAN LEAGUE/LIGA ANGLIKAŃSKA
(Ray Neal, Bartek Żynda)
2 Infantry Plattons supported by MMG
Plane
ROYAL NAVY
(Donald Adamson)
Infatry Paltoon
Submarine (Medium Gun, AA gun)

3. The game. Gra.

The Navy landed on the north end of the island, the BUF forces invaded the south end and the Anglican forces landed on the east of the island. Very quickly they met the defending fire from the Lundy forces. However the dictator spread his forces very much and they were very quickly eliminated by BUF and Anglikan forces.
Marynarka wojenna wylądowała na północnym końcu wyspy, siły BUF wylądowały na południowym końcu a siły Anglikanów na wschodzie wyspy. Bardzo szybko napotkały one ogień obrońców z sił Wyspy Lundy. Dyktator jednak zbyt mocno rozdzielił swoje siły i zostały one szybko pokonane przez siły BUF i Anglikanów.
On the North, Navy established the strong point in northern lighthouse. They had excellent observation point for their submarine gun. It stopped the Anglican from making the successful attack on them. The Anglican situation was very dramatic over there, so they decided to call for their plane. As it always happen in our games, Ray rolled 1 for incoming plane and Donald was able to find different target. His choice was for BUF forces attacked on the south. We explain this on that way, that the order for the pilot was to attack the lighthouse, but he did not understand which one and attacked the south… After this Navy had no problem and eliminated the Anglican forces, who attacked them.
Na północy, marynarka ustanowiła punkt oporu w północnej latarni morskiej. Mieli tam wspaniały punkt obserwacyjny dla swojego działa z łodzi podwodnej. To zatrzymało Anglikanów przed dokonaniem udanego ataku na nich. Sytuacja Anglikanów stała się na tyle dramatyczna, że porzeba była wezwać samolot. Jak to zazwyczaj bywa w naszych grach, Ray wyrzucił 1 i Donald mógł wybrać inny cel. Jego wyborem były siły BUF na południu. Wyjaśniliśmy to w ten sposób, ze pilot dostał rozkaz ataku na latarnię morską, jednak nie zrozumiał którą i zaatakował południową… Po tym Marynarka nie miała już problemu z wyeliminowaniem sił Anglikańskich nacierających na nich.
In the meantime the BUF forces were finishing eliminate Lundy forces and started attacking my units. It forced myself to move all my units more north. However Navy decided that after the destroying Lundy forces there is nothing to do over here for them and decided to come back on their submarine and find different better place for them. They managed to load all weapons back on boat, but then the Fascist plane came. It managed to sink the submarine, so this finished the game with no winner.
W międzyczasie siły BUF kończyły wykańczanie sił Wyspy Lundy i rozpoczęły atakować moje oddziały. To zmusiło mnie by przesunąć moje oddziały bardziej na północ. Jednakże w tym momencie Marynarka stwierdziła, że po wyeliminowaniu sił dyktatora, nie ma tu nic do roboty i rozpoczęły ewakuacje swoich oddziałów z wyspy by znaleźć lepsze miejsce dla siebie. Udało im się załadować całą broń z powrotem na okręt, jednak wtedy nadleciał faszystowski samolot, któremu udało się zatopić okręt podwodny. To zakończyło grę bez zwycięscy.
That was another great game with very good ending. For the game we used the Bolt Action rules with some amendments created by Tim.
To była kolejna dobra gra z bardzo dobrym zakończeniem. Do gry użyliśmy zasad Bolt Action z kilkoma zmianami dokonanymi prze Tima.

4. Links. Linki.

Relation from the first game:
Relacja z pierwszej gry:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/06/100k-visits-gangsters-in-florida-100.html
Tim’s relation on his blog:
Relacja Tima na jego blogu:
http://moth107.blogspot.co.uk/2015/06/lundy-islandor-just-puffin-crazy.html
Dave O’Brian’s gallery on Facebook:
Galeria Dave O’Briana na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/953426228030587?pnref=story
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654641141859

Caen 1944 (#2)

Posted on June 25th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we finally managed to play the last game of round 2 of our campaign game Caen 1944. Last time Ian and I only draw with German forces near the Bretteville. This time we were going to play German counterattack.
W ostatni czwartek udało się nam w końcu rozegrać ostatnią grę drugiej rundy naszej kampanii Caen 1944. W ostatniej grze Ian i ja zaledwie żeśmy zremisowali z siłami niemieckimi w okolicach Bretteville. Tym razem mieliśmy rozegrać niemiecki kontratak.

SCENARIO/SCENARIUSZ: No. 3 from the main book./Trzeci scenariusz z głównego podręcznika.

SCENERY/SCENERIA: John Glass, Campbell Hardie, SESWC

MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:  Ian Carter, John Glass, Campbell Hardie, Bartek Żynda.

1. Forces. Siły.

Again I am going to made the update to this post with the army lists used for this game. Both Allied players used 1500 pts Tank Wars Armoured Platoons and German players used: John 1200 pts and Campbell 950 pts platoons.
Znowu później mam zamiar dodać uzupełnienie tego posta z listami armii użytymi w tej grze. Obaj gracze alianccy użyli Zmechanizowanych Plutonów na 1500 pkt z dodatku Tank Wars, natomiast niemieccy gracze użyli: John sił na 1200 pkt i Campbell na 950pkt.

2. The game. Gra.

This time the German players were attacking and we managed to not commit their mistake and all objectives were protected. Different to them we only put a half of our troops during the deployment turn, so we safe more troops during the Preparation Bombardment phase. This time we agreed together with Ian a defending plan, so our actions were more or less coordinated.
Tym razem to niemieccy gracze musieli atakować a nam udało się nie popełnić ich błędów z poprzedniej gry i wszystkie cele gry zostały obsadzone. W odróżnieniu od nich na początku gry wystawiliśmy tylko połowę naszych sił, dzięki czemu podczas Przygotowania Artyleryjskigo nasze straty nie były duże. Tym razem również wspólnie z Ianem ustaliliśmy wspólny plan działania i nasze akcje mniej więcej były skoordynowane.

In our game Ian had a harder task, as he had to face John’s forces. Just at the beginning of the game Ian lost one of his Cromwells but very soon he destroy the Pz IV. John pushing his forces forward, but Ian managed to defend his positions and even push the German backward. Ian continued this but this time all German AT weapons and specially Panzerfausts were very effective. and finally John had nothing against Ian’s tanks.
W naszej grze Ian miał cięższe zadanie, ponieważ musiał stawić czoło siłom Johna. Już na początku gry Ian stracił jednego ze swoich Cromwelli, jednak bardzo odpłacił się zniszczeniem Pz IV. John nacierał do przodu, jednak Ianowi udało się obronić swoje pozycje a nawet przejść do kontrataku i odepchnąć Niemców do tyłu. Ian kontynuował natarcie lecz tym razem zawiodły wszystkie niemieckie bronie ppanc a w szczególności Panzerfausty, które okazały się mało efektywne i w końcu John nie miał nic przeciwko Ianowym czołgom.

On my flank I managed to create the defending line, supported by all my tanks. However I had the problem with German sniper, who eliminated all my spotters. I tried to shot him down, but I failed. Finally my tanks pinned him down and he was no more the problem for me. Campbell decided finally to assault my positions, but most of my troops had ambush order dice, so any possible action in the line of sigh of my troops always finished with German annihilation.
Na mojej flance udało mi się stworzyć linie obrony wspartą moimi czołgami. Jednakże miałem problem z niemieckim snajperem, który wyeliminował wszystkich moich obserwatorów. Próbowałem go usunąć, ale to mi się nie udało. W końcu przy pomocy moich czołgów spinowałem go i przestał być już dla mnie problemem. W końcu Campbell zdecydował się natrzeć na moje pozycje, jednak większość z moich oddziałów miała przydzielone rozkazy “ambush”, w związku z czym jakiekolwiek akcja w linii mojego widzenia zawsze kończyła się niemiecką zagładą.

We managed to play only 5 turns, but Germans were far away from the objectives, so we decided that the game finished with Allied victory!
Udało się nam rozegrac jedynie 5 tur, jednak Niemcy znajdowali się dość daleko od celów ataku, więc zdecydowaliśmy, że gra zakończyła się alianckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654592662639

My first game of the campaign:
Moja pierwsza gra kampanii:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/02/caen-1944-1.html

Review of Nachjager (Digital)

Posted on June 19th, 2015 under , , , , . Posted by

By Mitch Reed

When I did my first article on Nachtjager I promised you a review of the digital only content after it was released. In two’s and three’s over a six week period, the digital only lists for Nachtjager appeared on Forces of War (Forces) and Flames of War Digital (FOW-D) and I checked them out as the dropped.

Billed as a release of 14 lists, the total really comes to 16, since you can field two types (veteran or ersatz) Fallshirmjäger or (British or Canadian) Parachute companies.

The lists:

 • German Grenadierkompanie
 • German Ausbuldungskompanie
 • German Fallshirmjägerkompanie (Veteran and Ersatz)
 • British Commando
 • British SAS Squadron
 • British Motor Company
 • British Lorried Rifle Company
 • U.S. Parachute Rifle Company
 • U.S. Glider Rifle Company
 • British Airborne Armoured Recce Squadron
 • British Parachute Company (British and Canadian)
 • British Airlanding Company
 • British Armoured Car Squadron
 • British Guards Tank Squadron
 This is an impressive list, even more so when you realize that the Nachtjager book only had six lists.

Read more »

Somewhere in France 1918. Gdzieś we Francji w 1918.

Posted on May 26th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Finally my blog is up to date. At least with all game reports, still some new paintings awaiting a post. Today the game we had last week in our club. The collection of late WW1 figures increased and this time we were able to play with six players. Once again we have used the Chain of Command rules with the Great War Supplement.
W końcu mój blog jest na bieżąco, jeśli chodzi o raporty z gier. Wciąż moje nowe malunki oczekuja na posta. Dzisiaj gra, którą mieliśmy tydzień temu w naszym klubie. Kolekcja figurek z późnej I WŚ rozrosła się do tego stopnia, że byliśmy w stanie rozegrać grę z sześcioma graczami. Znów użyliśmy zasad Chain of Command z suplementem do Wielkiej Wojny.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Jack Glanville, Michael Schneider, Campbell Hardie, Donald Adamson

1. Forces. Siły.

ALLIED/ALIANCI
(Campbell Hardie, Matt [the Greek], Bartek Żynda)
1 French Platoon 
1 Senegalese Platoon
1 British Platoon

Support:
1 Howitzer
1 Mortar
1 HMG
GERMANS/NIEMCY
(Jack Glanville, Michael Schneider, One more person but I don’t remember his name)
1 Stoßtruppen Platoon [ELITE]
2 Regular Infantry Platoons

2. The Game. Gra.

From the beginning of the game we made one serious mistake. We have underestimate German elite troops and we have concentrated on German regular infantry. That was serious mistake. As the game stayed much more the trench warfare look like (but without the trenches), that the Michael’s Stoßtruppen bring the Germans victory. My units were much to weak and without any serious support was unable to stop them. Finally they got me in hand to hand battle and literally they slaughter my troops. Very quickly my morale was down to 0 and the game was over. It was very quick game with a good lesson for the future games.
Już na samym początku gry popełniliśmy poważny błąd. Nie doceniliśmy niemieckich jednostek elitarnych i zbyt mocno skoncentrowaliśmy się na zwykłej piechocie niemieckiej. To był poważny błąd. Jako że gra bardzo szybko przybrała formę walki pozycyjnej (jednak bez okopów), to właśnie Stoßtruppen Michaela przynieśli Niemcom zwycięstwo. Moje oddziały bez poważnego wsparcia, były zbyt słabe by ich zatrzymać. W końcu zmusili mnie do walki wręcz i dosłownie wyrżnęli moje oddziały. Bardzo szybko moje morale spadło do 0 i było po grze. To była była bardzo szybka gra z lekcją na przyszłe spotkania.

3. Links. Linki.

My gallery on flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653078699340

Operation EPSOM, Codename HANGOVER Mega Scenario Game! Pt I

Posted on May 13th, 2015 under , , , , . Posted by

Eric and I had the good fortune to play an amazing scenario setup by Tony in his wonderful game room! In Part one of the battle report, I will post Tony’s writeup of the scenariom while part two will be my battle report!

——————————————————————
by Tony Jacoby
My friend Dan and I hosted Steve and his bud Eric to the kind of large scale scenario game that we like to play, usually based on a historic battle.  Games like this take much more planning and preparation (and collecting!) than ordinary pickup or tournament style games, but I think the extra effort and the team play make for a better experience and take FoW to another level.  The lack of a ground scale in the game design requires some telescoping of the terrain features; nevertheless, the goal is to model the key themes of the actual battle so the scenario feels right while producing a game that is challenging and fun for all players…

Read more »

Sitrep (FOW) D-day+10 hrs

Posted on May 11th, 2015 under , , , , . Posted by

D-day+10hrs

Read more »

New Stuff – A Long Time Coming!

Posted on April 30th, 2015 under , , , , , . Posted by

So much detail!Finally! Some new stuff on the blog.First up is the lovely lancers by Franznap. I’ve had these for quite a while and painted two some time ago. I was put off painting the rest as they are some of Francesco’s earliest offerings made from …

Salute: Bravo…

Posted on April 25th, 2015 under , , , . Posted by

…Mr Perry and Mr Perry. Their new plastic set(s) announced at Salute were: Colonial British infantry – yay! I eked out of Alan that there will be two separates boxes covering the conflicts as above. No ETA, these will either be before or after the H…

Comets Coming Together

Posted on April 25th, 2015 under , , , . Posted by

With April coming to a close it has actually been a pretty busy month despite what the blog might suggest. I’ve been playing some X-Wing, checking out a pretty awesome new Auckland store, chatting to Ben from Breakthrough Assault (a lot) and chipping a…

Marked for Death?

Posted on April 20th, 2015 under , , , , , . Posted by

Hello people,As shocking as it might be I’ve actually completed a hobby project that doesn’t involve X-Wing!Behold 24 custom made pin markers for my Brit Commandos and yes I do indeed expect to get shot that much ;) As I’m sure you’ve noticed they’re l…

Battle of Presque Isle

Posted on April 18th, 2015 under , , , , , , . Posted by

It was time for this years St Georges Day (or thereabouts) game. This time its Naval as the Royal Navy take on the US on Lake Erie in the War of 1812. The British objective is to destroy the two currently unarmed American warships, the Lawrence and the…

Albuera 1811.

Posted on April 8th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday I have joined to the game with Blucher rules. It was refight of Battle of Albuera. This was my first time with this new set and I can admit that I liked it very much.
W ostatni czwartek dołączyłem do gry rozegranej z zasadami Blucher. Było to ponowne rozegranie bitwy pod Albuerą. To było moje pierwsze spotkanie z tymi zasadami i muszę przyznać, że bardzo mi się one spodobały.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Sandy Gilespie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy Gilespie

SCENERY/SCENERIA: Sandy Gilespie
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Sandy Gilespie

1. Forces. Siły.

The forces were original to the Battle. The French were commanded by me and Douglas, the Allied by Alistair and Neal. 
Siły były identyczne do prawdziwej bitwy. Francuzi byli dowodzeni przeze mnie i Douglasa, Aliantami dowodzili Alistair i Neal.

2. The Game. Gra.

Our game was almost identical to the original battle. Started from cavalry fight on the left flank. Again the French Cuirassiers together with Polish lancers were much better than their British and Spanish opponents. Allied lost two brigades there and now comes time for infantry fighting.
Nasza gra była prawie identyczna do tej oryginalnej. Zaczęła się od walki kawaleryjskiej na lewym skrzydle. Ponownie francuscy kirasjerzy wraz z polskimi lansjerami okazali się znacznie lepsi od swoich brytyjskich i hiszpańskich przeciwników. Alianci stracili w tej walce dwie brygady kawalerii i przyszedł czas na walkę piechoty.
Corps of General Girard (myself) attacked the Allied infantry. However this attack was not supported by the rest of the French forces, which acted very guardedly, stopped by British cavalry. Seeing an opportunity for causing a lot of damages I have attacked the British and Spanish units. Managed to destroy few brigades, however that was enough. Because of my casualties I had to withdraw.
Korpus generała Girarda (ja) zaatakował aliancką piechotę. Niestety ten atak nie zastał wsparty przez resztę oddziałów francuskich, które działały bardzo ostrożnie, zatrzymane przez brytyjską kawalerię. Widząc szansę na zadanie poważnych zniszczeń, zaatakowałem brytyjskie i hiszpańskie oddziały. Udało mi się zniszczyć dwie brygady, jednak tego było za wiele. Z powodu moich strat musiałem się wycofać.
In that moment rest of the French units should attack, but they were to far from the main battlefield and being busy with some other British forces. Finally when they decided to attack, was to late. Allied managed to destroy few of my units and now the game have it decisive moment. Whos unit will be destroyed as the first – those will lose the game…
W tym momencie reszta oddziałów francuskich powinna była zaatakować, jednak znajdowały się one zbyt daleko od głównego pola walki, zajęte walką z innymi oddziałami brytyjskimi. W końcu, kiedy zdecydowali się na atak było już za późno. Aliantom udało się zniszczyć kilka moich jednostek i gra wkroczyła w decydujący moment. Tego oddział, który zostanie zniszczony jako pierwszy, ten przegra grę…
To bring back the victory for us, I have again used my cavalry. French cuirassiers together with Polish lancers attacked British lines, but this time they attack was very unsuccessful and they get repulsed. In revenge they fired at my cavalry and managed to destroy the brigade of cuirassiers and in that way they won the game.
By przywrócić nam szanse na zwycięstwo, ponownie użyłem mojej kawalerii. Francuscy kirasjerzy wraz z polskimi lansjerami zaatakowało brytyjskie linie, jednak tym razem bardzo nieskutecznie i zostali oni odparci. W odpowiedzi ostrzelali moją kawalerię, czym udało im się zniszczyć brygadę kirasjerów i w ten sposób wygrać grę.

3. Summary. Podsumowanie.

The Blucher rules of Sam A. Mustafa are very simple and I liked them very much. The game is on the corps level, so you can play a very large battles. The best from them is the way the units are activated during the game. Your opponent roll 3D6 and this the point value of all actions you can take during the move phase. All movements and maneuvers cost some points, but the best of this is, that you don’t know how many points you have available, because those are only know to your opponent. The whole game is IGoYouGo type of gaming with three phases during the turn: movement, shooting and hand to hand with only those units whos not been activated during the move can fire. Firing is very simple: 6 is always a hit, sometimes is a first 5 as well (depending of the unit value and their special rules). If your unit get hit it decreases the number of dice available for shooting etc. As I said before I liked this system, but I think that it will not replace the Black Powder rules for our Napoleonic gaming, however it could be a very good supplement for our games.
Zasady Blucher Sama A. Mustafy są bardzo proste i bardzo mi się podobały. Gra się na poziomie korpusu, więc można rozgrywać naprawdę duże bitwy. Najlepszym elementem jest sposób aktywacji jednostek w grze. Twój przeciwnik rzuca 3K6 i w ten sposób określa ilość punktów, jakie możesz wydać w trakcie fazy ruchu. Wszystkie ruchy i manewry kosztują określoną ilość punktów, ale najlepsze w tym że nie wiesz ile masz do wydania punktów, bo te są znane tylko Twojemu przeciwnikowi. Cała gra jest typu IGoYouGo z trzema fazami: ruchu, strzelania i walki wręcz. Tylko oddziały, które się nie poruszyły mogą strzelać. Strzelanie jest bardzo proste, 6 oznacza zawsze trafienie, czasem również pierwsze 5 (w zależności od wartości oddziału i jego cech szczególnych). Jeśli oddział zostanie trafiony, redukuje to liczbę kości dostępnych przy strzelaniu itp. Tak jak napisałem to powyżej system mi się spodobał, jednak nie sądzę by zastąpił Black Powder dla naszych gier napoleońskich, jednakże najprawdopodobniej stanie się on bardzo dobrym uzupełnieniem dla naszych gier.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651770410596/

River Crossings – I Hates ‘Em!

Posted on April 8th, 2015 under , , , . Posted by

“Yer mammy weers army butes!”Paul’s rude Scotsmen conversions using Victrix figures: Their insults are almost as damaging as their bullets and bayonets! Maybe they should give a +1 to the enemy when taking a morale test for intimidation and genera…

The Mohawk Valley 1777 (#2)

Posted on April 6th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Wednesday we met again at Hugh’s to finish our game started two weeks ago. As you remember last time Americans managed to stop (as they though) the British attack. However the new day bring a sad surprise, the hasn’t been stopped but the British managed to cross the river with strong forces and were pushing Americans back to their fort.
W ostatnią środę spotkaliśmy się ponownie u Hugha by dokończyć nasza grę, zaczętą dwa tygodnie wcześniej. Jak zapewne pamiętacie Amerykanom udało się powstrzymać (tak im się wydawało) brytyjski atak. Niestety nowy dzień przyniósł przykrą niespodziankę, atak nie został powstrzymany i Brytyjczykom udało się przeprawić przez rzekę znaczne siły, które teraz spychały Amerykanów z powrotem do ich fortu.
Last game raport you can find here:
Raport z poprzedniej gry możecie znaleźć tutaj:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/03/the-mohawk-valley-1777.html
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Dave O’Brian, Angus Konstam, Colin Jack

1. Reinforcements. Uzupełnienia.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Tim Watson, Colin Jack, Dave O’Brian)
None. Brak.
AMERICANS/AMERYKANIE
(Hugh Wilson, Ray Neal, Bartek Żynda)
REGULARS
REGULAR OFFICER
12 REGULARS
12 REGULARS
2. The game. Gra.
As I have wrote in introduction, British pushed their forces across the river. On the other side left no American troops and only the civilians, who survived till that time decided to move across the river to find rescue in the fort. However British forces and specially their Native units decided to kill them all. Some of the civilians crossed the water by boats and some of them decided to swim across. None of them succeed…
Tak jak napisałem we wstępie, Brytyjczycy przeprawili swoje oddziały przez rzekę. Na drugim brzegu nie zostało już ani jednego amerykańskiego oddziału, tylko cywile, którzy postanowili przekroczyć rzekę, by znaleźć ratunek w forcie. Brytyjczcy jednak, a w szczególności ich tubylcze oddziały, postanowili zabić ich wszystkich. Część cywili zdecydowała się pokonać rzekę na łodziach, a część wpław. Nikomu się to jednak nie udało…
On the other end, the American forces, supported by new units of  regulars, tried to stop British advance. With a great loses they managed to stop them. However the possible next British attack could bring collapse of American lines. There was only one way to survive, run back to the fort! 
Na drugim końcu siły amerykańskie, wzmocnione przez nowe oddziały regularsów, próbowały powstrzymać brytyjski napór. Z wielkimi stratami im się to udało. Jednakże następny brytyjski atak mógł przynieść całkowite załamanie amerykańskich linii. By przeżyć, pozostawała tylko jedna droga: wiać z powrotem do fortu!
At the end of the game the fort was in troubles as well, when British Indians after slaughter of civilians on the river they managed to climb on the walls, but has been destroyed by defenders. Fort stayed safe!
Pod koniec gry również i fort znalazł się w niebezpieczeństwie. Brytyjscy Indianie po wyrżnięciu cywili na rzece wspięli się na mury, jednak zostali tam zniszczeni przez obrońców. Fort pozostał bezpieczny!
Game finished with British victory as the most of the American civilians not survived the game. It was another good game with the Muskets&Tomahawks rules.
Gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, jako że większość amerykańskich cywili nie przetrwała gry. To była kolejna dobra gra z zasadami Muskets&Tomahawsks.
The gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651378297629/

Martinsville.

Posted on March 23rd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Few of us in our club are preparing for the AWI campaign, designed by Michael Schneider. This campaign will be played on two levels. The main army moves, supply etc. will be played on board game, invented and designed by Michael (he called it Le Petite Guerre). I had the opportunity to try this game as one of the first and during this test game we had many new ideas which actually changed slightly the game. The second level of that game is the battles, which are played in normal way, such is with toy soldiers and the table. For this we will use the Black Powder rules with some Michael’s House rules (Mouse rules).
Kilku graczy z naszego klubu przygotowuje się do rozegrania kampanii z Amerykańskiej Wojny o Niepodległość przygotowaną przez Michaela Schneidera. Ta kampania będzie rozgrywana na dwóch płaszczyznach. Główne ruchy wojsk, zaopatrzenie itp. będą rozgrywane jako planszówka, wymyślonej i zaprojektowanej przez Michaela (nazwał ją Le Petite Guerre). Miałem sposobność przetestowania jej, jako jeden z pierwszych i podczas tego testu mieliśmy wspólnie wiele uwag, które nieznacznie zmieniły grę. Drugim poziomem rozgrywek są bitwy, rozgrywane już w tradycyjny sposób czyli z użyciem figurek i stołu. Do tych bitew będziemy używać zasad Black Powder z domowymi zasadami Michaela (Michael’s House rules czyli Mouse rules).
Our battle was hypothetical situation from the board game. The American Militia was protecting the village on the American supply line and has been attacked by British brigade. According to the Michael’s rules the players were able to bring into battle units from surrounding hexes around the battle hex up to three hexes. This was simulated on bringing the forces on D6, 2D6 and 3D6 turns (depends where the unit was placed on the map 1, 2 or 3 hexes away). More about the rules you can read on Michael’s blog (the link is on the bottom of this relation).
Nasza bitwa była hipotetycznym starciem z planszówki. Amerykańska milicja strzegła wioski na amerykańskim szlaku zaopatrzeniowym i została zaatakowana przez brytyjską brygadę. Zgodnie z zasadami Michaela gracze mogli wprowadzić do bitwy oddziały znajdujące wokół heksa bitwy, do trzech otaczających go heksów. To było symulowane jako przybycie w K6, 2K6 lub 3K6 tur (w zalezności od tego jak daleko znajdował się wprowadzany oddział na mapie, 1, 2 lub 3 heksy). Więcej na temat samych zasad możecie przeczytać na blogu Michaela (link znajduje się na dole relacji).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Michael Schneider

1. Forces. Siły.

AMERICANS/AMERYKANIE
(Bartek Żynda)
Turn 0:
Militia (20 figures)

Turn 1st:
CinC (rank 8)
Brigade General (rank 8)
2 x Continentals (20 figures)
Militia (20 figures)
Riflemen (12 figures)
Medium Gun

Turn 7th:
Brigade General (rank 8)
Continentals (20 figures)
2 x Militia (20 figures)
Stockbridge Indians (12 figures)
Medium Gun

Turn 13th:
Officer (rank 7)
Light Dragoons (6 figures)
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Michael Schneider)
Turn 1:
CinC (rank 9)
Brigadier (rank 8)
Hessian Grenadiers (20 figures)
2 x Hessian Line Infantry (20 figures)
Hessian Jaeger (12 figures)
Medium Gun

Turn 9th:
Brigadier (rank 8)
Grenadiers (16 figures)
Light Infantry (16 figures)
2 x Line Infantry (16 figures)
Hessian Jaeger (12 figures)
Butterfly Gun

Turn 11th:
Officer (rank 9)
Light Dragoons (6 figures)

2. Orders. Rozkazy.

American/Amerykanie:
Washington had concentrated a large amount of troops near Basking Ridge and is trying to threat the British right flank in New York state. Unfortunately he has just a militia Regiment in Martinsville to cover his supply lines. This is where the British will strike. Lucky for him Brigadier General Lee is with 2 brigades near the vicinity and can call for reinforcements. It diverts somehow capacity from the mayor battle scenario, but it is important that the main army is supplied. The Americans as a Defender can only break up the battle after 3-18 turns or after the light dragoons arrived, which ever is the longest, but in doing so will loose the battle. They must keep the village at all costs from the British.
Waszyngton skoncentrował duże siły w pobliżu Basking Ridge i próbuje zagrozić prawej flance wojsk brytyjskich w stanie Nowy Jork. Niestety ma tylko regiment milicji w Martinsville by strzec swojej linii zaopatrzenia. Tam właśnie uderzą Brytyjczycy. Szczęśliwie dla niego, generał brygady Lee wraz ze swoimi dwoma brygadami znajduje się w pobliżu i może być wezwany jako posiłki. Odciąga ją to od głównego scenariusza gry, jednak utrzymanie linii zaopatrzenia jest najważniejsze. Amerykanie jako Obrońcy mogą wycofać się z bitwy po 3-18 turach lub po przybyciu lekkich dragonów, co może zająć i więcej czasu, jednak jeżeli to zrobi przegra bitwę. Mają obronić wioskę od Brytyjczyków, bez względu na straty.
British/Brytyjczycy:
Washington had concentrated a large amount of troops near Basking Ridge and is trying to threat the British right flank in New York state. Unfortunately he has just a militia Regiment in Martinsville to cover his supply lines. This is where Cornwallis, always eager to please General Howe, sees the chance to cut this life line and leave Washingtons army seriously unsupplied. There is a Hessian Regiment near Bound Brook that could immediately attack the village, calling for reinforcements an unnamed 2nd rank Brigadier is called into the fray to help out with Cornwallis staple troops, but he has to forcemarch to get there in time with probably exhausted troops. Cornwallis also managed to call for a scouting Dragoon regiment. The British win the battle if they hold the Village against all American attacks. They can break up the battle after 1-6 turns, but will loosing the battle in doing so.
Waszyngton skoncentrował duże siły w pobliżu Basking Ridge i próbuje zagrozić prawej flance wojsk brytyjskich w stanie Nowy Jork. Niestety ma tylko regiment milicji w Martinsville by strzec swojej linii zaopatrzenia. Tam właśnie Cornwallis, zawsze starający się zadowolić generała Howe, widzi szansę na przecięcie linii i pozostawienie armii Waszyngtona bez zapasów. W pobliży Bound Brook znajduje się heski regiment, który może natychmiast zaatakować wioskę, wzywając dalsze posiłki w od nienazwanego brygadiera drugiej kategorii, którzy mogą pomóc głównym siłom Cornwallisa. To jednak wymusiło forsowny marsz, które wyczerpało żołnierzy. Cornwallisowi udało się również wezwać pułk dragonów. Brytyjczycy zwyciężą bitwę, jeśli uda im się utrzymać wioskę przeciwko wszystkim atakom Amerykanów. Mogą wycofać się z bitwy po 1-6 turach, ale wtedy ją przegrają.

3. The game. Gra.

My plan was very simple. Knowed when the British troops will arrive on the battlefield, I was able to prepare the stronghold. The main problem was to keep British as far as possible away from the village. The best way to do it was diversion. I used my skirmish to do it. They attacked the British flank in the woods. After destroying the Jaegers in very long melee they retreat to the main forces.
Mój plan był bardzo prosty. Wiedząc kiedy Brytyjczycy wejdą na pole bitwy, mogłem przygotować moje pozycje obronne. Największym problemem było trzymanie jak najdłużej Brytyjczyków z dala od wioski. Najlepszą metodą byłaby tu dywersja. Użyłem do tego moich harcowników. Zaatakowali brytyjską flankę w lesie. Po zniszczeniu oddziału Jegrów po bardzo długiej walce wycofali się oni do głównych sił.
The main British problem was the number of my troops. I managed to bring the first brigade in the first turn and the second brigade in the seventh. I had big advantage in number of soldiers. Now was the time for another diversion. I have marked the whole army attack and moved my units against the lonely British brigade. Michael had no choice and had to withdraw. This cost him more time and the village was still safe in American hands.
Głównym problemem Brytyjczyków była liczba moich oddziałów. Udało mi się wprowadzić pierwszą brygadę już w pierwszej turze i drugą w siódmej. Posiadałem dużą przewagę w liczbie żołnierzy. Teraz przyszedł czas na następną dywersję. Udałem atak całości sił i ruszyłem przeciwko samotnej brytyjskiej brygadzie. Michael nie miał innego wyjścia i musiał się wycofać. To kosztowało go więcej czasu a wioska cały czas pozostawała bezpieczna w amerykańskich rękach.
Finally the whole British army arrived. They bravely moved towards my troops. In our club we play diverted sequence of turns, such are initiative, shooting, ordered moves and hand to hand, which in our opinion much better simulate the 18th and 19th centuries warfare. So he had to came to me so I was able to disorganized his troops and he was unable to charge my troops. Then comes the 13th turn, but we had to finish our game, because the time for gaming was over. It finished with my victory, because I managed to destroy one British unit and hold the village.
W końcu cała armia brytyjska przybyła. Dzielnie ruszyli w kierunku moich oddziałów. W naszym klubie gramy odwróconą kolejność sekwencji gry, czyli inicjatywa, strzelanie, rozkazy i wtedy walkę wręcz, co w naszej opinii lepiej symuluje XVIII i XIX pole walki. Tak więc to oni musieli podejść do mnie i dzięki temu byłem w stanie zdezorganizować jego oddziały i w ten sposób uniemożliwić szarżę na moje oddziały. Wtedy zaczęła się tura 13 a z nią musieliśmy skończyć nasza grę. Skończyła się moim zwycięstwem, ponieważ zniszczyłem jeden oddział brytyjski i utrzymałem wioskę.

4. Summary. Podsumowanie.

The Mouse rules are working very well and transformation from the board game into table game get very smooth. However there was one issue we had to solve. Using the number of D6th to determine the turn, when they enter the table was to long for the club game, so we decided to swap it for D4. With the lower dice should take less time to bring all troops and to finish the game before the time for gaming is over. 
Zasady Mouse spisały się naprawdę nieźle i transformacja z planszówki na grę bitewną przebiegła bardzo gładko. Jednakże mieliśmy jeden problem do rozwiązania. Użycie kilku K6, by ustalić turę wejścia danej jednostki na stół było zbyt długie na klubowy wieczór, więc postanowiliśmy zamieć je na K4. Z niższą kością powinno zająć to mniej czasu by sprowadzić wszystkie oddziały i zakończyć grę przed dostępnym czasem.
It looks like the campaign rules are finally ready, now rest of the boys need to get into the test games and we are ready start!
Wygląda na to, że zasady kampanii są gotowe, teraz czas by reszta chłopaków zaznajomiła się z nimi i możemy zaczynać!

5. Links. Linki.

Michael’s relation from the game on his blog:
Relacja Michaela z gry na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/03/1776-test-game-awi.html
More about Le Petite Guerre on Michael’s blog:
Więcej o Le Petite Guerre na blogu Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/p/le-petite-guerre.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651510853482/

Chain of Command- The Road to Singapore. Japanese Vs. British

Posted on March 23rd, 2015 under , , , , . Posted by

By Joe Moore and Eric Lauterbach


This Thursday’s game night saw me blooding my 8th Army Perry Miniatures Brits against Ed Leland’s Warlord Japanese in a no holds barred bungle in the jungle cage fight using Too Fat Lardie’s Chain of Command rules.  Sure, I painted my figures for desert, but not unlike their real-life counterparts, the exigencies of the conflict mandated their fighting in an entirely different theatre of war!  This was also Ed’s first use of the Japanese so this was a debut for both sides.

We opted to play a patrol scenario and my additional forces amounted to an adjutant to keep forces moving onto the board and a medium machine-gun for some extra destructive effect.  Ed chose “ruse” to allow him to deploy farther from his jump-off markers.  In the Patrol Phase, my thought was to pin down his patrol markers as quickly as possible given his ability to deploy a greater distance away and to hopefully limit his flexibility a bit.  As it turned out, we essentially ended up having the trail running through the area as the boundary separating the two forces. 


The table

Read more »

The Mohawk Valley 1777

Posted on March 22nd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last week I had two games and both were concentrated on the American War of Independence. However both were played with different systems. The first one was played at Hugh and with the Muskets and Tomahawks rules. Today’s report will be about this game.
W mijającym tygodniu rozegrałem dwie gry i obie były związane z Amerykańską Wojną o Niepodległość. Obie gry były rozegrane jednak z użyciem różnych systemów. Pierwsza z nich została rozegrana u Hugha z użyciem zasad Muskets and Tomahawks. Dzisiaj przeczytacie raport z tej pierwszej gry.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY:Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Dave O’Brian

1. Forces. Siły.

AMERICAN/AMERYKANIE
(Ray Neal, Hugh Wilson, Bartek Żynda, Dave O’Brian)

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Martin Gibson, Colin Jack, Tim Watson, Donald Adamson)

2. The Game. Gra.

We, as the the Americans have to protect the valley against possible British attack. We did not have very strong forces and there was to many villages to defend, so we decided to put our defending position on the north bank of the river with our Indians remaining on the south bank. We were hoped that it will slow down the our enemies and help us to win the game.
My, jako Amerykanie mieliśmy zadanie ochrony doliny przed możliwym atakiem brytyjskim. Nie mieliśmy zbyt licznych sił oraz było tam zbyt dużo osiedli do obrony, dlatego postanowiliśmy nasze linie oprzeć o północny brzeg rzeki i jedynie nasi Indianie pozostali na południowym brzegu. Mieliśmy nadzieję, że to spowolni naszych wrogów i pomoże nam wygrać grę.
Most of the British troops enter the table on the south edge, however some group of Indians enter it on the west edge. They did not met a big resistance, so they moved forward. The first fights take place on the west where Indians fought against the American Irregulars. American fought very brave, but soon they were overwhelmed here by incoming British troops and have to withdraw. However the defending line has remained untouched here.
Większość brytyjskich oddziałów wkroczyła na stół od strony południowej krawędzi, jednak część Indian pojawiła się na krawędzi zachodniej. Nie napotkali dużego oporu, więc ruszyli do przodu. Pierwsze walki wybuchły na zachodzie gdzie Indianie starli się z nieregularnymi oddziałami Amerykanów. Amerykanie walczyli dzielnie, jednak musieli ulec przeważającym siłom oraz nadciągającym brytyjskim oddziałom. Jednakże linia obrony pozostała tutaj nietknięta.
The main battle was around the Indian village. First it was took by British Indians and after they won, it has been burned to the ground. Then they have been attacked by American Indians. They fought effectively good and pushed back their enemies. The fighting was so fierce that two Indian chiefs get killed. Our Indians were supported by our troops from the other bank of the river. Finally the situation for our Indians get critical so I had to move some of our troops off the fort to support them. Finally our Indians were facing nine enemy units, but none of them crossed the river – so our plan was fulfilled.
Główna bitwa rozegrała się wokół indiańskiej wioski. Wpierw brytyjscy Indianie ja zdobyli i następnie ja spalili. Wtedy zostali zaatakowani przez amerykańskich Indian. Walczyli oni zaskakująco dobrze i wypchnęli sowich wrogów. Walka była tak zacięta, że zginęło tutaj dwóch indiańskich wodzów. Nasi Indianie byli wspomagani przez nasze oddziały znajdujące się na drugim brzegu. W końcu sytuacja naszych Indian stała się krytyczna i musiałem ruszyć część oddziałów z fortu by ich wspomóc. Ostatecznie nasi Indianie walczyli w sumie przeciwko dziewięciu wrogim oddziałom, jednak ani jeden z nich nie przekroczył rzeki – więc nasz plan został wypełniony.

3. Summary. Podsumowanie.

Americans stopped the British from crossing the river, however on the west first units were starting to doing it. This game finished with American victory, but it will continued in two weeks time, as we all agreed.
Amerykanie powstrzymali Brytyjczyków przed przekroczeniem rzeki, jednakże na zachodzie pierwsze oddziały rozpoczęły się przeprawiać. Ta gra zakończyła się amerykańskim zwycięstwem, ale jak ustaliśmy będziemy ją kontynuować za dwa tygodnie.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649167228314/
Dave’s gallery on Facebook:
Galeria Dave’a na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/899438840095993?pnref=story

Duty And Daring

Posted on March 17th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

It was a devastating battle, leaving several French and Spanish ships struggling to remain afloat. Proserpine (a 36-gun Frigate) was not involved in the battle, having been on picket duty nearby. Now having arrived at the scene of the battle to deal

Read more ›

Un Trio de Batailles Navales (3)

Posted on March 15th, 2015 under , , , , , , , , , , . Posted by

With a second glorious victory for the Royal Navy, we prepared to set sail one more time – the mighty HMS Vanguard set forth again under my command opposed by the French Téméraire Class 74 Audacieux (actually the Sails of Glory model Généreux again)

Read more ›

Un Trio de Batailles Navales (2)

Posted on March 10th, 2015 under , , , , , , , , , , . Posted by

After our brief but brutal Frigate Encounter we moved on to a pair of SOLs (Ships Of the Line), being a pair of 3rd Rates (74 Guns). Joel was once again the French (commanding Généreux) while I again represented His Majesty’s glorious

Read more ›

Un Trio de Batailles Navales (1)

Posted on March 9th, 2015 under , , , , , , , , , , . Posted by

As I mentioned in my Setting Sail with Sails of Glory post I’ve been keen to get my teeth into playing the rule set recently, I’ve always been keen on Age of Sail naval gaming, and while I enjoyed playing

Read more ›

Our Ships Were French Oak And Hearts of Oak Our Men

Posted on March 1st, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Contre-amiral Thierry Victore’s ad-hoc squadron has been in pursuit of an enemy Royal Navy ship heading towards the safety of its waters. Aboard the ship was a passenger carrying vital intelligence of great importance to The Directoire. Capitaine Géroux’s mission

Read more ›

When The Fog Lifts

Posted on February 28th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Capitaine de frégate Josepe Aurèle Géroux had been pursuing the English frigate for several days now, but finally he had outthought his foe and was almost upon them. His command, the Dryade (a 36-gun Frigate of the Republic) was in

Read more ›

Caen 1944. #1 – Update. Uzupełnienie.

Posted on February 25th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

As I promised, the forces lists used during the game:
Tak jak obiecałem, listy użyte w grze:

Link to the game:
Link do gry:

http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/02/caen-1944-1.html

GERMANS/NIEMCY:
John Glass:

CO: 1st Lieutenant + 1 rifleman (regular)
1st Heer Grenadier: NCO + LMG team + 6 riflemen – panzerfaust (regular)
2nd Heer Grenadier: NCO + LMG team + 6 riflemen – panzerfaust (regular)
3rd Heer Grenadier: NCO + LMG team + 6 riflemen (regular)
4th Heer Grenadier: NCO(AR) + 2 LMG teams + 5 men with AR – 2 panzerfausts (veteran)
Sniper team (veteran)
Heavy mortar (veteran)
Light Howitzer (veteran)
SdKfz 234/2 Puma (regular)
StuH 42 (regular)

Campbell Hardie:

HQ: Major + 2 riflemen

1st Platoon (inexperienced)
CO: 1st Lieutenant + 2 riflemen
1st Infantry: NCO(SMG) + LMG team + 7 riflemen – panzerfaust
2nd Infantry: NCO(SMG) + LMG team + 7 riflemen – panzerfaust
Medium mortar

2nd Platoon (inexperienced)
CO: 1st Lieutenant + 2 riflemen
1st Infantry: NCO(SMG) + LMG team + 7 riflemen – panzerfaust
2nd Infantry: NCO(SMG) + LMG team + 7 riflemen – panzerfaust

Medium mortar

2 Motorbikes/sidecar
PaK 36 gun
PaK 38 gun

ALLIED/ALIANCI:

BRITISH/BRYTYJCZYCY:
Ian Carter:

Infantry Platoon (all regular):
CO: 1st Lieutenant + 1 rifleman
FOA: 1 man
1st Infantry: NCO(SMG), LMG team, 6 riflemen
2nd Infantry: NCO(SMG), LMG team, 6 riflemen
3rd Infantry: NCO(SMG), LMG team, 6 riflemen
Piat team
Medium mortar
Vickers MG team
6pdr gun
Centaur tank

Paras Platoon (all veteran):
Paras CO: 2nd Lieutenant + 2 riflemen
1st Paras: NCO, LMG team, 5 riflemen – all with AT grenades
2nd Paras: NCO, LMG team, 5 riflemen

POLES/POLACY:
Bartek Żynda:

(all regular)
CO: 2nd Lieutenant + 1 SMG + 1 rifleman
FOA: Officer + 1 SMG + 1 rifleman
FMO: Officer (SMG) + 2 riflemen
1st Infantry: NCO(SMG)+ LMG team + 1 SMG + 6 riflemen – all with AT grenades
2nd Infantry: NCO(SMG)+ LMG team + 1 SMG + 6 riflemen – all with AT grenades
3rd Infantry: NCO(SMG)+ LMG team + 1 SMG + 6 riflemen – all with AT grenades
Piat team
Sniper team
Medium mortar
6pdr gun + tow (Universal Carrier)
Sherman Firefly tank