Posts Tagged ‘Games’

Galleys, Guns and Glory – test game 2. Druga gra testowa.

Posted on July 1st, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we again with the Galleys, Guns and Glory. After our last game we had some ideas, and Jack send them to the author. Thomas liked them and send us some other changes, which we were going to test. I have to say that all of us liked the changes. It speed up the game a lot and made it much more fair. Good! This time the game was played by three veterans and three novices.
W ostatni czwartek spotkaliśmy się znowu przy Galleys, Guns and Glory. Po naszej ostatniej grze wysłaliśmy autorowi poprzez Jack’a kilka naszych pomysłów. Thomasowi się one spodobały, oraz przysłał nam kilka nowych pomysłów, które mieliśmy zamiar przetestować. Muszę przyznać, że zmiany nam się bardzo spodobały. Przyspieszyło to grę i zrobiło ją bardziej fair. To dobrze! Tym razem w grze wzięło udział trzech weteranów i trzech nowicjuszy.
To remains you the last game check this link:
Dla przypomnienia ostatniej gry tutaj macie link:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/06/galleys-guns-and-glory.html
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: Jack Glanville

1. Fleets. Floty.

The number of the ships was the same as the last time, but this time we spread them for three squadrons each side. The Venetian/Hospitallers fleet was played by Paul O’Sullivan, Angus Konstam and myself, whereas the Osmans were played by Derek Hodge, Jack Glanville and Jim.
Liczba okrętów użytych w tej grze była identyczna jak ostatnio, jednak tym razem rozdzieliliśmy je pomiędzy trzy eskadry. Flota Wenecko-Joannicka była prowadzona przez Paula O’Sullivana, Angusa Konstama i mnie, podczas gdy Osmanami grali Derek Hodge, Jack Glanville i Jim.

2. The Game. Gra.

Game from the beginning divided into two clashes. The first one was between the Hospitallers and Jim’s squadron. Angus had very interesting tactic, instead of moving forward ahead, he choose to move backward, and in that way he forced Jim to move his ships closer and close to his ships. That tactic worked very well as Jim’s ships getting into the battle not as the whole squadron but the single ships. Finally the ships joined together in one big fight. Hospitaller the tougher warriors finally won the fight. Very well played by Angus, finally he know the subject as he wrote some books about the period.
Gra od początku rozdzieliła się na dwa starcia. W pierwszym z nich Szpitalnicy starli się z flotą Jima. Angus wykorzystał bardzo ciekawą taktykę, zamiast poruszać swoje okręty do przodu, wybrał ruch do tyłu, to zmusiło Jima do przybliżania swoich okrętów bliżej i bliżej. Ta taktyka sprawiała się znakomicie, jako że Jim wchodził do bitwy pojedynczymi okrętami zamiast całą eskadrą. W końcu wszystkie okręty połączyły się w jednej wielkiej walce. Szpitalnicy, jako twardsi wojownicy w końcu wygrali to starcie. Bardzo dobrze rozegrane przez Angusa, ale w końcu zna się on na rzeczy, jako że napisał kilka książek o tym okresie.
The other clash was between the main forces. For the change both fleets moved brave against each other. However the Osmans hit the first and managed to burn the Maltanians galley. This exposed the Christian flag ship for an attack. Osmans board the ship, but finally all fighting crews were wiped out, for both sides (there was a lot of shooting from other ships too). Now the race begins who will be the first , who crew again the Christian flag ship…
W drugim pojedynku spotkały się główne siły obu flot. Dla odmiany obie eskadry dzielnie ruszyły przeciwko sobie. Jednakże Osmani uderzyli jako pierwsi i udało im się spalić maltańską galerę. To wystawiło chrześcijański okręt flagowy na atak. Osmanowie weszli na okręt, jednak w końcu wszyscy walczący zostali wybici, po obu stronach (przy okazji było trochę strzelania z innych okrętów). Teraz rozpoczął się wyścig, kto jako pierwszy obsadzi chrześcijański okręt flagowy…
The only who was able to do it at this stage were my ships. However on their way was Jack’s fleet. Surprisingly my ships managed to beat them. I have killed the crew from the Turkish galley, conquer a galliot and sunk one too, but it took some time and Derek finally get the flag ship. It caused the morale tests, which were failed by myself and my fleet had to withdraw and lost in consistence. Derek used that moment and managed to sunk my galliot and moved with his big latterna against my galley. I cannot moved forward, as it could finished with boarding action with his big ship so I have to move backward and have faith in my guns. They were worked very well and finally they down the Latterna level to 1, but then the Turkish galliot board my galley and kill all my crew. The game was over. The draw!
Jedynym, który mógł to zrobić na tym etapie były moje okręty. Jednakże na ich drodze stały okręty Jack’a. Niespodziewanie moim okrętom udało się poradzić z nimi. Wybiłem załogę na wrogiej galerze, zdobyłem galliota i drugiego zatopiłem. To zajęło mi trochę czasu i w końcu Derekowi udało się zająć okręt flagowy. To spowodowało serię testów morale, które oblałem, więc musiałem się wycofać a przez to moja eskadra utraciła swoją konsystencję. Derek wykorzystał ten moment i zatopił mojego galliota oraz ruszył swoją laterną przeciwko mojej galerze. Nie mogłem się poruszać do przodu by nie narażać się na możliwość abordażu, przez większy okręt, więc pokładłem wiarę w moich działach. Sprawowały się one całkiem nieźle i nawet obniżyły poziom wytrzymałości laterny do 1, jednak turecki galliot szczepił się ze mną i wybił moją załogę. Na tym gra się zakończyła. Remis!
Summarizing, we had another good game. Angus knowledge of the period safe the score of the game, however we were very close from the victory only if I had one more deck hit before I get boarded. Next time, maybe!
Podsumowując, to była kolejna dobra gra. Znajomość okresu przez Angusa zapewniło nam bezpieczny rezultat gry, chociaż mogło się zakończyć zwycięstwem jeśli tylko miałbym jedno więcej trafienie w kadłub, zanim dokonano na mnie abordażu. Może następnym razem!

3. Links. Linki.

Jack’s relation:
Relacja Jack’a:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2015/06/galleys-ahoy.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157655251219476

Lundy Island. Wyspa Lundy.

Posted on June 27th, 2015 under , , , , . Posted by

Last Wednesday we met at Hugh for the second game from scenario prepared by Tim Watson and involved the gun smugglers from USA to lost in Very British Civil War (Not any more) United Kingdom. As you remember the guns were safely put into the submarine and moved to Britain. Smugglers decided to transport them to Lundy Island at the Bristol Channel. Here they were going to sell to those who will pay for it the biggest amount of money, however some sides of the war decided to take control over the weapons by themselves in different, more military way…
W ostatnią środę ponownie spotkaliśmy się u Hugha na drugą grę ze scenariusza przygotowanego przez Tima Watsona o przemycie broni z USA do pogrążonej w Bardzo Brytyjskiej Wojnie Domowej (Już nie) Zjednoczonym Królestwie. Jak pamiętacie broń została bezpiecznie załadowana na okręt podwodny i dostarczona do Brytanii. Przemytnicy zdecydowali się dostarczyć broń na wyspę Lundy znajdującą się na Kanale Bristolskim. Tutaj miały być sprzedane stronie, która zaoferuje największą ilość gotówki, jednakże niektóre ze stron postanowiły przejąć broń w inny, bardziej militarny sposób…
SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES/FIGURKI: Colin Jack

MODELS/MODELE: Colin Jack, Hugh Wilson,  Tim Watson

1. Lundy Island. Wyspa Lundy.

Before I will go into the relation, have a look of the Lundy Island recreated by Hugh. It is nice piece of scenery he made.
Zanim przejdę do relacji, przyjrzyjcie się wyspie Lundy odtworzonej przez Hugha. Stworzył on naprawdę znakomity stół do gry.

2. Forces. Siły.

Nelson Colmon Harris forces (dictator of the Lundy Island)/Siły Nelsona Colmona Harrisa (dyktatora Wyspy Lundy).
(Hugh Wilson)
Infantry Platoon supported by MMG and Medium Mortar.
BRITISH UNION OF FASCISTS/BRYTYJSKA UNIA FASZYSTÓW
(Colin Jack, Dave O’Brian)
2 Infantry Plattons supported by MMG
Beaverette Armoured Car
Plane
ANGLIKAN LEAGUE/LIGA ANGLIKAŃSKA
(Ray Neal, Bartek Żynda)
2 Infantry Plattons supported by MMG
Plane
ROYAL NAVY
(Donald Adamson)
Infatry Paltoon
Submarine (Medium Gun, AA gun)

3. The game. Gra.

The Navy landed on the north end of the island, the BUF forces invaded the south end and the Anglican forces landed on the east of the island. Very quickly they met the defending fire from the Lundy forces. However the dictator spread his forces very much and they were very quickly eliminated by BUF and Anglikan forces.
Marynarka wojenna wylądowała na północnym końcu wyspy, siły BUF wylądowały na południowym końcu a siły Anglikanów na wschodzie wyspy. Bardzo szybko napotkały one ogień obrońców z sił Wyspy Lundy. Dyktator jednak zbyt mocno rozdzielił swoje siły i zostały one szybko pokonane przez siły BUF i Anglikanów.
On the North, Navy established the strong point in northern lighthouse. They had excellent observation point for their submarine gun. It stopped the Anglican from making the successful attack on them. The Anglican situation was very dramatic over there, so they decided to call for their plane. As it always happen in our games, Ray rolled 1 for incoming plane and Donald was able to find different target. His choice was for BUF forces attacked on the south. We explain this on that way, that the order for the pilot was to attack the lighthouse, but he did not understand which one and attacked the south… After this Navy had no problem and eliminated the Anglican forces, who attacked them.
Na północy, marynarka ustanowiła punkt oporu w północnej latarni morskiej. Mieli tam wspaniały punkt obserwacyjny dla swojego działa z łodzi podwodnej. To zatrzymało Anglikanów przed dokonaniem udanego ataku na nich. Sytuacja Anglikanów stała się na tyle dramatyczna, że porzeba była wezwać samolot. Jak to zazwyczaj bywa w naszych grach, Ray wyrzucił 1 i Donald mógł wybrać inny cel. Jego wyborem były siły BUF na południu. Wyjaśniliśmy to w ten sposób, ze pilot dostał rozkaz ataku na latarnię morską, jednak nie zrozumiał którą i zaatakował południową… Po tym Marynarka nie miała już problemu z wyeliminowaniem sił Anglikańskich nacierających na nich.
In the meantime the BUF forces were finishing eliminate Lundy forces and started attacking my units. It forced myself to move all my units more north. However Navy decided that after the destroying Lundy forces there is nothing to do over here for them and decided to come back on their submarine and find different better place for them. They managed to load all weapons back on boat, but then the Fascist plane came. It managed to sink the submarine, so this finished the game with no winner.
W międzyczasie siły BUF kończyły wykańczanie sił Wyspy Lundy i rozpoczęły atakować moje oddziały. To zmusiło mnie by przesunąć moje oddziały bardziej na północ. Jednakże w tym momencie Marynarka stwierdziła, że po wyeliminowaniu sił dyktatora, nie ma tu nic do roboty i rozpoczęły ewakuacje swoich oddziałów z wyspy by znaleźć lepsze miejsce dla siebie. Udało im się załadować całą broń z powrotem na okręt, jednak wtedy nadleciał faszystowski samolot, któremu udało się zatopić okręt podwodny. To zakończyło grę bez zwycięscy.
That was another great game with very good ending. For the game we used the Bolt Action rules with some amendments created by Tim.
To była kolejna dobra gra z bardzo dobrym zakończeniem. Do gry użyliśmy zasad Bolt Action z kilkoma zmianami dokonanymi prze Tima.

4. Links. Linki.

Relation from the first game:
Relacja z pierwszej gry:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/06/100k-visits-gangsters-in-florida-100.html
Tim’s relation on his blog:
Relacja Tima na jego blogu:
http://moth107.blogspot.co.uk/2015/06/lundy-islandor-just-puffin-crazy.html
Dave O’Brian’s gallery on Facebook:
Galeria Dave O’Briana na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/953426228030587?pnref=story
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654641141859

Caen 1944 (#2)

Posted on June 25th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we finally managed to play the last game of round 2 of our campaign game Caen 1944. Last time Ian and I only draw with German forces near the Bretteville. This time we were going to play German counterattack.
W ostatni czwartek udało się nam w końcu rozegrać ostatnią grę drugiej rundy naszej kampanii Caen 1944. W ostatniej grze Ian i ja zaledwie żeśmy zremisowali z siłami niemieckimi w okolicach Bretteville. Tym razem mieliśmy rozegrać niemiecki kontratak.

SCENARIO/SCENARIUSZ: No. 3 from the main book./Trzeci scenariusz z głównego podręcznika.

SCENERY/SCENERIA: John Glass, Campbell Hardie, SESWC

MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:  Ian Carter, John Glass, Campbell Hardie, Bartek Żynda.

1. Forces. Siły.

Again I am going to made the update to this post with the army lists used for this game. Both Allied players used 1500 pts Tank Wars Armoured Platoons and German players used: John 1200 pts and Campbell 950 pts platoons.
Znowu później mam zamiar dodać uzupełnienie tego posta z listami armii użytymi w tej grze. Obaj gracze alianccy użyli Zmechanizowanych Plutonów na 1500 pkt z dodatku Tank Wars, natomiast niemieccy gracze użyli: John sił na 1200 pkt i Campbell na 950pkt.

2. The game. Gra.

This time the German players were attacking and we managed to not commit their mistake and all objectives were protected. Different to them we only put a half of our troops during the deployment turn, so we safe more troops during the Preparation Bombardment phase. This time we agreed together with Ian a defending plan, so our actions were more or less coordinated.
Tym razem to niemieccy gracze musieli atakować a nam udało się nie popełnić ich błędów z poprzedniej gry i wszystkie cele gry zostały obsadzone. W odróżnieniu od nich na początku gry wystawiliśmy tylko połowę naszych sił, dzięki czemu podczas Przygotowania Artyleryjskigo nasze straty nie były duże. Tym razem również wspólnie z Ianem ustaliliśmy wspólny plan działania i nasze akcje mniej więcej były skoordynowane.

In our game Ian had a harder task, as he had to face John’s forces. Just at the beginning of the game Ian lost one of his Cromwells but very soon he destroy the Pz IV. John pushing his forces forward, but Ian managed to defend his positions and even push the German backward. Ian continued this but this time all German AT weapons and specially Panzerfausts were very effective. and finally John had nothing against Ian’s tanks.
W naszej grze Ian miał cięższe zadanie, ponieważ musiał stawić czoło siłom Johna. Już na początku gry Ian stracił jednego ze swoich Cromwelli, jednak bardzo odpłacił się zniszczeniem Pz IV. John nacierał do przodu, jednak Ianowi udało się obronić swoje pozycje a nawet przejść do kontrataku i odepchnąć Niemców do tyłu. Ian kontynuował natarcie lecz tym razem zawiodły wszystkie niemieckie bronie ppanc a w szczególności Panzerfausty, które okazały się mało efektywne i w końcu John nie miał nic przeciwko Ianowym czołgom.

On my flank I managed to create the defending line, supported by all my tanks. However I had the problem with German sniper, who eliminated all my spotters. I tried to shot him down, but I failed. Finally my tanks pinned him down and he was no more the problem for me. Campbell decided finally to assault my positions, but most of my troops had ambush order dice, so any possible action in the line of sigh of my troops always finished with German annihilation.
Na mojej flance udało mi się stworzyć linie obrony wspartą moimi czołgami. Jednakże miałem problem z niemieckim snajperem, który wyeliminował wszystkich moich obserwatorów. Próbowałem go usunąć, ale to mi się nie udało. W końcu przy pomocy moich czołgów spinowałem go i przestał być już dla mnie problemem. W końcu Campbell zdecydował się natrzeć na moje pozycje, jednak większość z moich oddziałów miała przydzielone rozkazy “ambush”, w związku z czym jakiekolwiek akcja w linii mojego widzenia zawsze kończyła się niemiecką zagładą.

We managed to play only 5 turns, but Germans were far away from the objectives, so we decided that the game finished with Allied victory!
Udało się nam rozegrac jedynie 5 tur, jednak Niemcy znajdowali się dość daleko od celów ataku, więc zdecydowaliśmy, że gra zakończyła się alianckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654592662639

My first game of the campaign:
Moja pierwsza gra kampanii:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/02/caen-1944-1.html

Deep Fried Lard – Musselburgh 2015 – Afternoon games. Gry popołudniowe.

Posted on June 23rd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Today the second relation from this year Deep Fried Lard – our Scottish meeting with TooFatLardies games. For the second game I have selected the General Napoleon meets Chain of Command. Sounds it very interesting and it is. However the game is still in very advancing tests and is not finished yet, but we had the opportunity to play it. The game was so popular, that is has morning and afternoon games. I was happily put on the second one.


Dzisiaj druga relacja z tegorocznego Deep Fried Lard – naszego szkockiego spotkania z grami od TooFatLardies. Jako drugą grę wybrałem General Bonaparte meets Chain Of Command. Brzmi nieźle? I tak jest. Jednakże gra jest ciągle w fazie bardzo zaawansowanych testów i nie jest jeszcze ukończona, jednak mieliśmy już teraz możliwość by zagrać w nią. Gra była tak popularna, że miała swoje dwie odsłony, jedną rano i drugą popołudniową. Mnie udało się zagrać w drugą z nich.

1. General Bonaparte Meets Chain of Command – the game and my opinion/gra i moja opinia.

Recently we received a few new variations of the Chain of Command. Few of them you have already have seen on this blog such us the Spanish Civil War or I World War supplements, now we had the opportunity to check something totally different. To put the Chain of Command mechanic into the Napoleonic period, some things had to be changed.  First is the reconnaissance phase. This time we moving our tokens 18 inches instead of 12 and after locking them all we are creating the deployment zone. That’s not the only one difference, the game moved a level up, it means that right now we are moving our battalions, brigades and divisions. It works the same way at in basic rules, so we using our 1,2,3 and 4s to activate our officers on the appropriate level. Rest of the rules are pretty much the same like the old one.
Ostatnio otrzymaliśmy kilka nowych wariacji zasad Chain of Command. Kilka z nich mieliście już okazje zobaczyć na tym blogu, takie jak Wojna Domowa w Hiszpanii czy też Pierwsza Wojna Światowa, teraz mieliśmy okazję wypróbować coś totalnie innego. By wcisnąć mechanikę Chain of Command w czasy napoleońskie, kilka rzeczy musiało być zmienionych. Pierwszą jest faza zwiadu. Tym razem poruszamy nasze znaczniki 18 cali zamiast 12 i w ten sposób tworzymy naszą strefę rozstawienia. To nie jedyna zmiana, gra została o poziom w górę i teraz dowodzimy naszymi batalionami, brygadami i dywizjami. Dzieje się to w podobny sposób, jak w starych zasadach i naszymi 1, 2, 3 i 4 aktywujemy oficerów na odpowiednim poziomie. Reszta zasad jest w zasadzie podobna do starych zasad.

For our game we had the battle between Austrian and French. Austrian forces were commanded by Richard and Alan as the French were lead by Jack Glanville and myself. Every army was consist of two infantry brigades (4 battalion each), cavalry brigade (3 squadrons) and artillery. We put our in one big battery when Austrian put the guns between their brigades. Austrian were defending the crossroad and the French had to take it. The game was umpired by John Edwing.
W naszej grze mieliśmy starcie pomiędzy Austriakami i Francuzami. Austriackimi siłami dowodzili Richard i Alan, z kolei francuskimi Jack Glanville i ja. Każda armia składała się z dwóch brygad piechoty (4 bataliony każda), brygady kawalerii (3 szwadrony) oraz artylerii. Nasze działa ustawiliśmy razem jako dużą baterię, Austriacy rozmieścili swoje armaty pomiędzy brygady. Austriacy mieli za zadanie obrony skrzyżowania, natomiast Francuzi mieli je zdobyć. Całość gry była prowadzona przez Johna Edwinga.

Together with Jack we had a cunning plan. My forces were to take the most of Austrian attention so Jack would be able to attack the Austrian forces, beat them and take the crossroad. During the reconainse phase we did not played it well and we had very small area to deploy our troops, so our cavalry was blocked at the beginning of our game by my infantry. Austrian did it in much better way and they had much more space for their troops. From the beginning our plan worked well and my troops engage the most Austrian forces and Jack was able to attack the crossroad. However his first attack failed and he was pushed back, however the second attempt success and finally took the objective. We could claim the victory during the game, but it was small but. My infantry bravely fought against the Austrian soldiers and even I had tried the cavalry charge, wich has been repulsed. Then Allan, who commanded the Austrian cavalry started his charge. He got very high result on move dice and hit my infantry from the flank. You can imagine what happend. Three of my battalions broke! We stopped the game at this point and agreed that the game finished with a draw.
Razem z Jack’iem mieliśmy chytry plan. Moje siły miały wziąć większość uwagi Austriaków, by Jak mógł zaatakować siły austriackie, rozbić je i zająć skrzyżowanie. Nie rozegraliśmy fazy rekonesansu zbyt dobrze i nasze siły miały bardzo ograniczoną strefę rozstawienia, tak na przykład nasza kawaleria była na początku gry blokowana przez moją piechotę. Austriacy zagrali to znacznie lepiej i mieli dla swoich oddziałów znacznie większą przestrzeń. Od początku wszystko przebiegało według naszego planu. Moje oddziały wiązały walką większość sił austriackich i Jack mógł natrzeć na skrzyżowanie. Jego pierwszy atak został odparty, jednak drugi się powiódł i w tym momencie moglibyśmy ogłosić zwycięstwo, gdyby nie jedno małe ale. Moja piechota dzielnie walczyła przeciwko Austriakom a nawet mojej kawalerii udało się przeprowadzić szarżę, odpartą niestety, kiedy Alan, dowódca austriackiej kawalerii, uzyskał bardzo wysoki wynik na kościach ruchu i z flanki uderzył na moją piechotę. Możecie sobie wyobrazić co się wtedy stało. Trzy moje bataliony zostały rozbite! W tym momencie zatrzymaliśmy grę i wspólnie ogłosiliśmy remis.

The rules worked very well and if you are familiar with Chain of Command you can pick up those rules very quickly. The differences are not very big. The rules are still testing so they are not ready for publishing yet, however the game seems to be nearly finished and if you ever will have a chance to try them, do it, they are really cool!
Zasady sprawiły się całkiem dobrze i jeśli ktoś jest zaznajomiony z zasadami Chain of Command, nie powinien mieć z nimi żadnych problemów. Różnice nie są zbyt duże. Przepisy są ciągle w fazie testów i nie są jeszcze gotowe do publikacji, jednakże wyglądają na prawie skończone i jeśli będziecie mieli możliwość kiedykolwiek ich wypróbowania, zróbcie to, są naprawdę super!

2. Other Afternoon games. Inne gry popołudniowe.

Dux Riders (second game/druga gra)


Kiss Me, Hardy


Chain of Command


Charlie Don’t Surf


At the end of this relation I would like to thank all of those who decided to put the games during the meeting, all players and especially to Derek Hodge, who organised it again. See you on next Deep Fried Lard 2016!
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim wystawiającym gry, grającym i w szczególności Derekowi Hodge za zorganizowanie całego spotkania. Do zobaczenia na Deep Fried Lard 2016!

3. Links. Linki.

My gallery from the General Bonaparte Meets Chain of Command on my Flickr:
Moja galeria z gry General Bonaparte Meets Chain of Command na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654559260678

My gallery fo the Afternoon games on Flickr:
Moja galeria gier popołudniowych na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654561045358

Morning games:
Poranne gry:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/06/deep-fried-lard-musselburgh-2015.html

Australian Wargaming with Joshua Shoobridge – Wargaming Recon #138

Posted on June 23rd, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

The Merimbula Wargaming Society is an Australian wargaming club founded by Joshua Shoobridge. Josh discusses Australian wargaming and shares some tips for being a dad wargamer. Support Jonathan through PATREON Stay in touch with Joshua e-Mail Josh: [email protected] Tweet Josh The Hobby Desk Facebook Page The Hobby Desk Google+ Page… Read More»

The post Australian Wargaming with Joshua Shoobridge – Wargaming Recon #138 appeared first on Wargaming Recon.

DELAYED Australian Wargaming with Joshua Shoobridge – Wargaming Recon #138

Posted on June 22nd, 2015 under , , , , . Posted by

The new episode of Wargaming Recon is DELAYED. Please accept my apologies for the inconvenience. This weekend was my first time celebrating Father’s Day as a Father. The new episode will come out as soon as humanly possible. My hope is it will hit the feed first thing Tuesday Jun… Read More»

The post DELAYED Australian Wargaming with Joshua Shoobridge – Wargaming Recon #138 appeared first on Wargaming Recon.

Deep Fried Lard – Musselburgh 2015 – Morning games. Gry poranne.

Posted on June 19th, 2015 under , , , . Posted by

As every year in June the gentelmen from TooFatLardies visits Scotland to promote their games. It is very good opportunity to try their new products under the supervision of more experienced gamers. I’ve tried it last year and was determined to try it this year, so I did it. During this meeting every one have the opportunity to try two games, one in the morning and one in the afternoon. It roughly gives about 3.5 hour for the game. Enough to try the rules and to play the game. For the morning my choice was Bag the Hun. It is set written for air fighting. I have seen it last year and decided to play it this time.

Jak co roku w czerwcu panowie z TooFatLardies odwiedzili Szkocję, by promować swoje gry. To jest bardzo dobra okazja by zapoznać się z ich nowymi produktami pod nadzorem bardziej doświadczonych graczy. Spróbowałem tego w zeszłym roku i zdecydowałem się wziąść w tym udział i w tym roku. Podczas spotkania każdy ma możliwość rozegrania dwóch gier, jednej rano i jednej po południu. Daje to mniej więcej 3,5 godziny na grę. Wystarczająco dużo aby zapoznać się z zasadami i by rozegrać grę. Jako poranna grę wybrałem Bag the Hun. Jest to system napisany z myślą o walkach powietrznych. Widziałem ten system w zeszłym roku i bardzo chciałem go wypróbować.

1. Bag the Hun – the game and my opinion about it. Bag the Hun – gra i moja opinia o niej.

The first good opinion about this game it has no limit about the scale of planes. It can be played with very small planes as same with very large models too. We had it with 1/144th scale models. The game is written that way that it could be easily played with WW1, WW2 or even the Korean War theatre. The only one issue, not big is that it require the special hexagonal mat to play, as all moves are determined by hexes. However the prices of hexagonal mats are not very expensive, as same I know from the few examples it can be made by ourselves too.
Pierwszą dobrą opinia o tej grze jest to, że nie ma limitu skali na uzyte w tej grze samoloty. Może być równie dobrze rozgrywana w skalach i większych i mniejszych. Do naszej gry wykorzystaliśmy modele w skali 1/144. Gra jest napisana w ten sposób, że można z nią rozgrywać i konflikty 1WŚ, jak i 2WŚ a nawet Wojny z Korei. Jedynym problemem, niezbyt jednak dużym jest to, że gra wymaga heksagonalnej maty, ponieważ wszelkie posunięcia są determinowane przez heksy. Jednakże ceny mat heksagonalnych nie są zbyt wygórowane, a znam przykłady iż taką matę można wykonać samodzielnie.
For our game we used the great collection of David’s planes and whole game has been umpired by Alan (I’m sorry guys but I don’t remember your surnames). The game scenario was to escort damaged German bomber back to Reich. RAF pilots were going to prevent it. There was six players during our game, three for German (Alan, Petr Burov and myself) against three British (David and two others, I forgot your names – sorry for that). 
Do naszej gry użyliśmy wspaniałej kolekcji samolotów Davida, a cała gra była prowadzona przez Alana (bardzo mi przykro ale zapomniałem waszych nazwisk). Scenariusz gry opierał się na eskorcie uszkodzonego niemieckiego bombowca z powrotem do Rzeszy. Piloci RAFu mieli oczywiście temu zapobiec. Grę rozegrało sześciu graczy, trzech dla Niemców (Alan, Petr Purov i ja) przeciwko trzem brytyjskim (David i dwóch innych – przykro ale wasze imiona również uleciały mi z pamięci).
In our game German pilots fight very well, however they did not save the bomber, it has been shot down, another two German fighters had to retreat to Reich with damaged planes, but British suffered three planes shot down (one was my score) and two hardly damaged (another my score). Therefore victory for Luftwaffe.
W naszej grze niemieccy piloci walczyli bardzo dzielnie, jednak nie udało się uratować bombowca, został zestrzelony a dwa inne niemieckie myśliwce uciekły uszkodzone z powrotem do Rzeszy, jednak Brytyjczycy zapłacili za to utratą trzech zestrzelonych myśliwców (jeden z nich był mój) oraz dwóch ciężko uszkodzonych (następne dwa moje). Dlatego też zwycięstwo odniosła Luftwaffe.
The Bag the Hun was very pleasant and easy to learn game. It looks like it will be my choice for the air games, however my experience in that is not very big. I am going to buy that rules, read them, paint some models and soon play few games with it. The test worked for me and I can highly recommend that set of rules to others.
Bag the Hun okazała się bardzo przyjemnym i łatwym do nauczenia się grą. Wygląda na to, że będzie moim wyborem na walki powietrzne, jednakże moje doświadczenie z tego typu grami jest wciaz bardzo małe. Mam zamiar zakupić te zasady, przeczytać je, pomalować kilka modeli i wkrótce zagrać kilka gier. Test przekonał je do mnie i mogę je gorąco polecić innym graczom.

2. Other morning games. Inne poranne gry.

Dux Raiders

CoCing up the Mud and the Blood

Red Down (Cold War CoC)

General Bonaparte Meets Chain of Command

3. Links. Linki.

My relation from Deep Fried Lard 2014:
Moja relacja z Deep Fried Lard 1014:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2014/06/deep-fried-lard-musselburgh-2014.html
My gallery from Bag the Hun game on Flickr:
Moja galeria z gry Bag the Hun na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157652443319044
Other morning games on Flickr:
Inne poranne gry na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157652454805273

Galleys, Guns and Glory.

Posted on June 17th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had a beta test game of the new rules called Galleys, Guns and Glory by Thomas Foss. We received the v8 Beta version, which in my opinion are very advanced now and nearly ready for being published. However they still need some more testing. For that purpose seven of us met at the table for our first playtest.
W ostatni czwartek otrzymaliśmy do testów nowe zasady napisane przez Thomasa Fossa zatytułowane Galleys, Guns and Glory. Do testów otrzymaliśmy beta wersję 8 i w mojej opinii są one już bardzo zaawansowane i gotowe do publikacji. Jednakże potrzebują one jeszcze kilku testów. W tym celu siedmiu z nas zasiadło przy stole by rozpocząć pierwszy playtest.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: Jack Glanville

1. The rules. Zasady. 

Galleys, Guns and Glory are fast play naval set for wargaming naval battles with fleets of cannon packing oared vessels, in a time frame from roughly 1500-1650. The game is designed for 1/300th ships, but with some modifications can be played in different scales. The game has few phases of: initiative, orders and then actions. All is put in the simplest way it could be. I read the rules only once but after that and few first turns I have easly pick up the rules.
Galleys, Guns and Glory są bardzo łatwym zestawem zasad do wargamingu na morzach w czasach wiosłowych okrętów, umownie zamkniętych okresem 1500-1650. Gra jest zaprojektowana do użycia z modelami w skali 1/300, jednak w mojej opinii po kilku modyfikacjach można ją rozegrać równiez w innych skalach. Gra ma kilka faz: inicjatywę, rozkazy i następnie akcje. Wszystko jest podane w najprostszy z możliwych sposobów. Przeczytałem zasady jedynie raz i już po kilku pierwszych turach załapałem te zasady.

2. Fleets. Floty.

HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA
(Angus Konstam, Paul, Michael Schneider, Bartek Żynda)
1 Laterna
3 Galleys
7 Galliots
OSMANS/OSMANOWIE
(Jack Glanville, Bill Gilchrist, Petr Burov)
1 Laterna
3 Galleys
7 Galliots

3. The Game. Gra.

Both fleets moved into the contact. The Christians fired first, but very effective. Than the Turks shorter the distance and fired back. The Christian flag ship suffered the most. After this the Osman infantry board the Christian flag ship and after fierce battle they captured it. The same happened to the associate Galliot. The Christian can not stand against the Osmans.
Obie floty ruszyły na siebie. Chrześcijanie otworzyli ogień jako pierwsi, lecz bardzo niecelnie. Wtedy Turcy skrócili dystans i również odpowiedzieli ogniem. Chrześcijański okręt flagowy ucierpiał przy tym najbardziej. Po tym osmańska piechota wdarła się na chrześcijański okręt flagowy i po dość zaciętej walce opanowała go. To samo stało się z towarzyszącym galiotem. chrześcijanie nie mogli sprostać Osmanom.
Losing the flagship causes several morale test, which brings the chaos into Christian lines. The Hospitallers on the left fought bravely against Corsairs and even captured one ship, but also lost their command ship.
Utrata flagowej jednostki spowodowała serię testów morale, które wprowadziły chaos w chrześcijańskie linie. Szpitalnicy na lewej flance dzielnie walczyli przeciwko Korsarzom, zdobywając nawet jeden statek, ale przy okazji stracili swój okręt dowódczy.
On the other end the second Venetian squadron fought against the Ottomans. They did not succeed to and finally all get captured by Turks.
Na drugim końcu, druga wenecka eskadra walczyła przeciw Otomanom. Im również się nie poszczęściło i wszystkie okręty wpadły w ręce Turków.
The most luckiest Christian squadron was the second of Hospitallers. They managed to sink one Turkish ship. They sunk her by ramming her. Finally the battle finished with Ottoman victory with losses of 3 Galliots against 1 Laterna, 2 Galleys and 5 Galliot lost by Holy League.
Najlepszą chrześcijańska eskadrą byłą druga eskadra Szpitalników. Udało im się zatopić jeden turecki okręt poprzez staranowanie go. Ostatecznie gra zakończyła się otomańskim zwycięstwem z 3 galiotami utraconymi przeciw 1 laternie, 2 galerom i 5 galiotom utraconym przez Świętą Ligę.

4. Summary. Podsumowanie.

As I am not very familiar with the period we played, I can not tell you anything about the realism of the game. Some of us had some issues about the statistics of the ships and its crew. For me the game was very enjoyable. I had pick up it very quickly. As I said on the beginning the set is looks like almost done, however during the game we had some issues. One of them was the increasing the attack dice of the victorious board team in next turn of melee. I did not liked it and for example I would change it for keeping always the same number of attack dice compare to the number of the crew, but I would give the victorious team next round hitting on 4+ instead of regular 5+. I believe that Jack write all our suggestions which I hope will be delivered to the author of the game. Next test will follow soon.
Jako że nie za bardzo jestem zaznajomiony z okresem, który rozgrywaliśmy, nie mogę powiedzieć nic na temat realizmu gry. Niektórzy z nas mieli pewne wątpliwości dotyczące charakterystyk okrętów i ich załóg. Mnie gra wciągnęła i przyswoiłem jej zasady bardzo szybko. Tak jak to powiedziałem na początku, gra wygląda na prawie ukończoną, jednak podczas gry pojawiły się pewne problemy. Jednym z nich było na przykład, zwiększanie liczby kości ataku dla zwycięskiego oddziału abordażowego w następnej turze walki wręcz. To mi się nie spodobało i zamienił bym to na utrzymanie liczby kości w stosunku do liczby załogi ale uzyskanie trafienia zamieniłbym na 4+ zamiast na zwykłe 5+. Wierzę, że Jack spisał wszystkie nasze uwagi i w odpowiednim czasie przekaże je autorowi gry. Teraz kolej na następne testy.

5. Links. Linki.

Jack’s relation on his blog:
Relacja Jack’a na jego blogu:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2015/06/galleys-guns-and-glory.html
How Jack build the ships:
Jak Jack zbudował okręty:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2015/06/skull-and-crown.html
Angus relation on his Journal:
Relacja Angusa na jego stronie:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20107.htm
The Skull and Crown blog (more about the ships and the rules):
Blog Skull and Crown (więcej na temat okrętów i zasad):
http://skullandcrown.blogspot.co.uk/
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654699474085

Lion Rampant Dark Age.

Posted on June 10th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we tried our Dark Age armies with Lion Rampant rules. We all have been enlisted by article in May issue of Wargames Illustrated, where Daniel Mersey advice how to fit Dark Age armies into Lion Rampant. We agreed to use Daniel’s advice and four of us placed 24 pts armies: Pictish, Scottish, Vikings and Normans. I had to lists, one from the rulebook and one from the article. My choice was the rulebook list, as it gave me the crossbowmen.
W ostatni czwartek wypróbowaliśmy nasze wczesnośredniowieczne armie z systemem Lion Rampant. Wszyscy byliśmy do tego zachęceni artykułem, który ukazał się w majowym wydaniu Wargames Illustrated, gdzie Daniel Mersey radzi jak dopasować wczesnośredniowieczne armie w reguły zasad Lion Rampant. Zgodziliśmy się z uwagami Daniela i czterech z nas wystawiło 24 punktowe armie: Piktów, Szkotów, Wikingów i Normanów. Miałem do wyboru dwie armie, jedną z podręcznika i jedną z artykułu. Wybrałem tą pierwszą, jako że dawała mi kuszników.

1. Armies. Armie.

NORMANS/NORMANOWIE
(Bartek Żynda)
2 x Mounted Men-at-Arms
2 x Foot Yeomen
1 x Crossbowmen
1 x Bidowers
PICTISH/PIKTOWIE
(Derek Hodge)
2 x Riders with Javelins
3 x Lower Class Spearmen with Javelins
3 x Skirmishes
SCOTTISH/SZKOCI
(Jack Glanville)
1 x Foot Companions
3 x Lower Class Spearmen with Javelins
3 x Skirmishes
VIKINGS/WIKINGOWIE
(Paul)
2 x Foot Companions
2 x Upper Class Spearmen
1 x Warriors
I’m really sorry but Paul’s viking army is not fully finished yet. Bardzo mi przykro ale Wikingowie Paula nie są jeszcze skończeni…

2. The game. Gra.

We played regular multiplayer scenario from the rulebook. Every player get one Glory for every end of the turn when one of his unit be in touch with woman and the pigs base. Player with the biggest Glory will won the game.
Zagraliśmy zwykły scenariusz dla wielu graczy z podręcznika. Każdy z graczy otrzymywał jeden Punkt Chwały gdy pod koniec tury jeden z jego oddziałów styka się z podstawką kobiety ze świniami. Gracz z największą ilością punktów wygrywa grę.
In our game Jack, who has the easiest way to woman got her first and started earn the Glory. My cavalry moved against Jack and my infantry moved forward to woman and blocking the way Derek’s troops, who send his main forces against Paul’s Vikings.
W naszej grze Jack, który miał najłatwiejszą drogę, jako pierwszy dotarł do kobiety i zaczął zdobywać Punkty Chwały. Moja kawaleria ruszyła przeciwko Jack’owi z kolei moja piechota ruszyła w kierunku kobiety i przy okazji blokowała drogę Derekowi, którego główne siły ruszyły przeciwko Paulowym Wikingom.
This time Vikings suffer with a lot of failures with their activations, so for the most of the game they stayed in their quarter and being blocked by Derek, who in the same time was blocked by myself. My attack on Jack’s troops failed and my forces has been stopped. So far Jack was the leader with 2 Glory.
Tym razem Wikingowie cierpieli z powodu braku aktywacji swoich jednostek i większą część gry pozostali w swojej kwarcie oraz będąc dodatkowo blokowani przez Dereka, który jednocześnie był blokowany przeze mnie. Mój atak na Jack’a się nie powiódł i moje oddziały zostały zatrzymane. Jak dotąd Jack pozostawał liderem z dwoma Punktami Chwały.
Finally Jack decided to withdraw, there was a little chance that any of the players will get three Glory. But at this time Paul finally moved his troops and Derek managed to reach the woman and he received his first Glory. In the meantime I was busy with destroying Jack’s army I paid the price with a lot of casualties but most of his troops has been killed by me.
W końcu Jack zdecydował się wycofać, była już mała szansa na to, aby któryś z graczy był w stanie zebrać trzy Punkty Chwały. Wtedy też w końcu Paulowi udało się ruszyć swoje oddziały a Derek’owi udało się dotrzeć do kobiety i zdobyć swój pierwszy punkt. W międzyczasie moje oddziały były zajęte niszczeniem armii Jack’a, chociaż płaciłem za to dość dużymi stratami.
The last turn was the Paul’s glory turn. First he pushed back Derek off the woman and then he killed Jack’s leader, so he can not claim the victory as my troops killed his last unit too. Finally Derek and Paul at the end of the game had one Glory each, but Paul lost less his men and we decided that he won the game.
Ostatnia tura należała do Paula, który odepchnął Derek’a od kobiety i zabił dowódcę Jack’a, w tym samym czasie moje oddziały wykończyły Jack’a ostatni oddział i nie mógł on już odnieść zwycięstwa. Ostatecznie Derek i Paul mieli po jednym Punkcie Chwały, jednak Paul stracił mniej swoich wojów i to on został ogłoszony zwycięzcą.

3. Summary. Podsumowanie.

As we predicted Lion Rampant work very well with Dark Ages armies. They fit into the rules very well. We had enjoyable game and I was able to use more of my Normans, who did not won again, but this time they destroyed one of the enemies completely. Now they just, need to meet again those Viking’s scum again…
Tak jak przewidywaliśmy Lion Rampant poradził sobie z armiami wczesnośredniowiecznymi bardzo dobrze. Mieliśmy doskonałą grę i mogłem użyć większej ilości moich Normanów, którzy znów nie wygrali, jednak tym razem udało im się kompletnie zniszczyć wrogą armię. Teraz tylko muszą jeszcze raz spotkać te wikińskie szumowiny…

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653943823909

Great Wargaming Facebook Groups – Wargaming Recon #137

Posted on June 8th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Facebook groups can be an incredible resource for wargamers. Discover 5 great Facebook groups for wargamers by listening to this episode. Support Jonathan through PATREON 5 Great Facebook Groups for Wargamers Wargames Directory (now Tabletop Wargames Network) Wargames @ BattleShades Wargames Calendar Events + Shows BARBARIANS The Historical Wargames eXchange… Read More»

The post Great Wargaming Facebook Groups – Wargaming Recon #137 appeared first on Wargaming Recon.

SAGA: Normans vs Vikings. SAGA: Normanowie przeciw Wikingom.

Posted on June 4th, 2015 under , , , , , , . Posted by

The second game of past week was Saga game between my Normans and Paul’s Vikings. I have not played Saga for ages, so it was very nice to play those rules again. It was first game of my newly painted Normans. We decided to play full strength game for 6 pts, as we both have enough troops to play that size game.
Drugą grą zeszłego tygodnia była gra z użyciem zasad Sagi pomiędzy moimi Normanami i Wikingami Paula. Nie grałem w Sagę już od bardzo dawna i bardzo miło mi się ponownie w nią grało. Była to tez pierwsza gra moich świeżo pomalowanych Normanów. Zdecydowaliśmy się na grę na 6 pkt., jako że obaj mieliśmy wystarczająco do tego pomalowanych figurek aby rozegrać grę tej wielkości.
SCENARIO/SCENARIUSZ: No 4. The challenge.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Paul, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

Normans/Normanowie
(Bartek Żynda)
Lord
2 x Mounted Knights (6 figures each)
1 x Crossbows (8 figures)
1 x Warriors (8 figures)
1 x Levies with bows (12 figures)

Vikings/Wikingowie
(Paul)
Warlord

1 x Berserkers (4 figures)
1 x Warriors with bows (8 figures)
4 x Warriors (8 figures each)

2. The Game. Gra.

Before the game Paul has rolled for scenario. He had 4, so the challenge scenario has been chosen. Good for him! The Warlords started fight and the rest of the troops were trying to join the fight. At the beginning of the game I wrongly set up my troops and my cavalry was too far from my warlord. I was much more counting on my missile units, but to use them in proper way I needed banners on my Saga dice and as you probably thinking I did not roll them at all… Finally I got what I wanted and the Vikings had to taste my Storm of Arrows. The mighty Berserkers get all killed, but was to late for my Lord, who finally get killed. Not to good for first fight. Today we are going to try them with Lion Rampant, maybe they will have more luck.
Przed grą Paul rzucał na scenariusz. Wyrzucił 4, czyli graliśmy scenariusz: the challenge. To było bardzo dobre dla niego! Wodzowie rozpoczęli walkę, a reszta oddziałów próbowała dołączyć się do walki. Na początku gry nieprawidłowo rozstawiłem swoje oddziały i moja kawaleria była zbyt daleko od mojego warlorda. Bardziej liczyłem na moje oddziały z kuszami i łukami, jednak by dobrze je wykorzystać potrzebowałem flag na moich sagowych kościach, których jak się domyślacie nie mogłem dostać… W końcu dostałem to co chciałem, i deszcz strzał spadł na Wikingów. Wszechmocni Berserkerzy zostali wybici, jednak dla mojego lorda było już za późno i on też został zabity. Niezbyt dobrze na pierwszą walkę. Dzisiaj spróbuje ich z zasadami Lion Rampant, może będa mieli więcej szczęścia.

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653542947679

100K Visits. The Gangsters in Florida. 100 tys. odwiedzin. Gangsterzy na Florydzie.

Posted on June 1st, 2015 under , , , , , , . Posted by

Before I will write about anything else, small announcement. My blog just reach

100 000 visits!!! Thank you all for that!!!

Zanim przejdę do czego innego, małe ogłoszenie. Mój blog właśnie przekroczył próg

100 000 odwiedzin!!! Bardzo Wam za to dziękuję!!!

Last week we had two games. The first one, played at Hugh was the first game of two, connected with the VBCV. This time some of the faction from that was, illegally bought some weapons in USA. That cargo had to be moved to the Key Largo, Florida, where it will be loaded on the awaiting ship and shipped to Britain. I was commanded the convoy with the cargo, Donald Adamson was the boss of Italian mafia, who is going to take his care about my cargo. Colin Jack commanded the other gang of molls lead by Bonnie Parker, Hugh Wilson commanded the local Police, Bill Gilchrist led the state troopers and the national guard. We used the Legends of the West rules.
W poprzednim tygodniu mielieśmy dwie gry. Pierwsza z nich została rozegrana u Hugha i była to pierwsza z dwóch gier rozgrywanej w rzeczywistości Bardzo Brytyjskiej Wojny Domowej. Tym razem jedna z frakcji, nielegalnie zakupiła broń w USA. Ten ładunek musi zostać przewieziony do Key Largo na Florydzie, gdzie zostanie załadowany na statek i następnie dostarczony do Brytanii. Ja dowodziłem konwojem z ładunkiem, Donald Adamson był szefem włoskiej mafii, która bardzo chciała przejąć opiekę nad moim ładunkiem. Colin Jack dowodził gangiem ślicznotek pod dowództwem Bonnie Parker, Hugh Wilson dowodził lokalną policją i w końcu Bill Gilchrist dowodził policją stanową i gwardią narodową. Do gry użyliśmy zasad Legends of the West.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Tim Watson, Hugh Wilson.

The Game. Gra.

As I said before I had to move cargo from one end of the table to the other. From the beginning it looks like it will not be the piece of cake and rather the very hard way through. The problems started very quick, as the Local Police and the Parker gang created two blockade on the main way. There was no detour, so I had to look for an ally. The choice was hard, but the incoming guard forced me to accept the Italian Mafia proposal. I was expecting some kind of betrayal in the future, but right now, they take care about the Bill’s guard, so I was able to deal with Local Police. I managed to broke this blockade and took all Police cars, however in that moment the mafia decided to play on their own. They hit me on the back, but they did not take control over the cargo, as I moved it into the river. If I can not win, no one will! Now the fight begins with all sides, even some Black locals under Hugh join the fight, however no one gets the cargo, which wasn’t that was we all expecting. That was woman lingerie. The weapon was send to Britain by submarine!
Tak jak to powiedziałem powyżej, musiałem przeprowadzić ładunek z jednego końca stołu na drugi. Od początku wyglądało na to, że nie będzie to łatwizna a raczej ciężkie przebijanie się na drugi koniec. Problemy zaczęły się bardzo szybko, jako że lokalna policja i gang Parker ustawiły dwie blokady na drodze. Nie było żadnego objazdu, wiec musiałem postarać się o jakiegoś sprzymierzeńca. Wybór był trudny, ale nadchodząca straż zmusiła mnie do przyjęcia propozycji włoskiej mafii. Spodziewałem się że prędzej czy później mnie zdradzi, ale teraz zajęli się Billową strażą a ja mogłem całą moją uwagę skoncentrować na policji. Udało mi się przebić przez tą blokadę i zabrać przy okazji policyjne wozy, jednakże właśnie w tym momencie mafia zdecydowała się mnie zdradzić. Zaatakowali mnie od tyłu, jednak nie przejęli kontroli nad ładunkiem, jako że ten spuściłem do rzeki. Jeśli ja nie mogę wygrać, nikt inny nie wygra również! Teraz rozpoczęła się walka o ładunek pomiędzy wszystkimi stronami, nawet udało się to Czarnym tubylcom pod dowództwem Hugha, jednakże nikomu nie udało się zapanować nad ładunkiem, który okazał się nie tym czym myśleliśmy, że jest. Okazało się, że jest to damska bielizna. Broń została wysłana do Brytanii łodzią podwodną!
To be continued…
CDN.

Links. Linki.

Bill’s relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2015/05/28mm-gangsters-key-largo-massacre.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653829178522

Somewhere in France 1918. Gdzieś we Francji w 1918.

Posted on May 26th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Finally my blog is up to date. At least with all game reports, still some new paintings awaiting a post. Today the game we had last week in our club. The collection of late WW1 figures increased and this time we were able to play with six players. Once again we have used the Chain of Command rules with the Great War Supplement.
W końcu mój blog jest na bieżąco, jeśli chodzi o raporty z gier. Wciąż moje nowe malunki oczekuja na posta. Dzisiaj gra, którą mieliśmy tydzień temu w naszym klubie. Kolekcja figurek z późnej I WŚ rozrosła się do tego stopnia, że byliśmy w stanie rozegrać grę z sześcioma graczami. Znów użyliśmy zasad Chain of Command z suplementem do Wielkiej Wojny.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Jack Glanville, Michael Schneider, Campbell Hardie, Donald Adamson

1. Forces. Siły.

ALLIED/ALIANCI
(Campbell Hardie, Matt [the Greek], Bartek Żynda)
1 French Platoon 
1 Senegalese Platoon
1 British Platoon

Support:
1 Howitzer
1 Mortar
1 HMG
GERMANS/NIEMCY
(Jack Glanville, Michael Schneider, One more person but I don’t remember his name)
1 Stoßtruppen Platoon [ELITE]
2 Regular Infantry Platoons

2. The Game. Gra.

From the beginning of the game we made one serious mistake. We have underestimate German elite troops and we have concentrated on German regular infantry. That was serious mistake. As the game stayed much more the trench warfare look like (but without the trenches), that the Michael’s Stoßtruppen bring the Germans victory. My units were much to weak and without any serious support was unable to stop them. Finally they got me in hand to hand battle and literally they slaughter my troops. Very quickly my morale was down to 0 and the game was over. It was very quick game with a good lesson for the future games.
Już na samym początku gry popełniliśmy poważny błąd. Nie doceniliśmy niemieckich jednostek elitarnych i zbyt mocno skoncentrowaliśmy się na zwykłej piechocie niemieckiej. To był poważny błąd. Jako że gra bardzo szybko przybrała formę walki pozycyjnej (jednak bez okopów), to właśnie Stoßtruppen Michaela przynieśli Niemcom zwycięstwo. Moje oddziały bez poważnego wsparcia, były zbyt słabe by ich zatrzymać. W końcu zmusili mnie do walki wręcz i dosłownie wyrżnęli moje oddziały. Bardzo szybko moje morale spadło do 0 i było po grze. To była była bardzo szybka gra z lekcją na przyszłe spotkania.

3. Links. Linki.

My gallery on flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653078699340

Verkhopenye 1943. Werkhopenje 1943.

Posted on May 25th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Updates of the blog continued. Today game played on 14th of May at our club. We had a game of Rapid Fire and we have used the scenario from the Third Supplement. We had to slightly change the OdBs to fit our collections. Bill Gilchrist supplied all Germans and supported me with Lend Lease tanks for Soviets.
Następne uzupełnienie bloga. Dzisiaj gra rozegrana 14 maja w naszym klubie. Tego dnia rozegraliśmy grę z użyciem zasad Rapid Fire i do tej gry użyliśmy scenariusza z Trzeciego Suplementu. Musieliśmy lekko zmienić OdBy by wpasowac je w posiadane przez nas modele. Bill Gilchrist dostarczył w całości Niemców, moich Sowietów natomiast wsparł pojazdami Lend Lease.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Richard Marsh
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

SOVIETS/SOWIECI
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)
200th Tank Brigade

Brigade HQ: CO + 3 fig, M3 half track

191st Battalion
1st Coy: 2 x T-34/76
2nd Coy: 2 x T-34/76

192nd Battalion
1st Coy: 2 x T-34/76
2nd Coy: 2 x M3 Lee

146th SU Regiment
Coy: SU-76, SU-122

200th Motor Rifle Battalion
HQ:CO + 3 fig, AT rifle, Jeep
1st SMG Coy: 6 figures, truck
2nd SMG Coy: 6 figures, truck
3rd SMG Coy: 6 figures, truck
Gun Coy: 3 figures, 1x76mm IG, M5 half truck
Support Coy: 12 figures, 1xMaxim MG, 1x82mm Mortar, 1x45mm AT gun, 1x37mm AA gun, 3 trucks

Guards Mortar Battery
Battery: 4 figures, SP BM-13 “Katyusha”

AIR SUPPORT: P39 Airacobra
GERMANS/NIEMCY
(Campbell Hardie)
Großdeutschland Battle Group.

Großdeutschland Recce Battalion

HQ: CO + 3 Figs, Sd250/1, SP 20mm AA

1nd Armd Car Coy: Sd250/10 (37mm)*, 2 Sd251/9 (20mm)
2nd Armd Recce Coy: 8 Figs, Sd251/1, Sd250/8 (75mm)
3rd Recce Coy: 8 Figs, Lt truck
4th Recce Coy: 8 Figs, Lt truck
5th Hvy Coy: Sd251/9 (75mm), 120mm Mortar, Lt Truck, 75mm ATG, Sd251/1

Großdeutschland Assault Gun Battalion
HQ: StuG III
1st Coy: StuG III
2nd Coy: StuG III
3rd Coy: StuH III

SP Artillery Battalion
OT: H39 OP
Battery: 2 x Wespe
AIR SUPPORT: Me 109

2. The Game. Gra.

This battle was originally fought on 8th of July 1943. It has finished with the German victory, however together with Bill, we decided to change the history. Our plan was simply the Guderian variation, with tanks moving fast forward and creating the corridor for following them infantry and rest of the support. This was risky plan, but situation on the battlefield and knowing that Germans will be awaiting somewhere in ambush, that was the only right plan. We have split our forces on two groups, Bill took the 192nd Battalion and I took the 191st and along the main road we started our attack.
Ta bitwa oryginalnie została stoczona 8 lipca 1943 roku. Zakończyła się niemieckim zwycięstwem, jednakże wspólnie z Billem postanowiliśmy nieco zmienić historię. Nasz plan to po prostu wariacja ataku Guderiana, z czołgami poruszającymi się szybko do przodu i tworzącymi w ten sposób korytarz dla nadciągającej piechoty i broni wsparcia. To był ryzykowny plan, jednak sytuacja na polu walki i świadomość, że Niemcy będą czekali gdzieś tam w zasadzce, czyniła z tego planu jedyny właściwy. Nasze siły rozdzieliśmy na dwie grupy, Bill wziął 192. batalion, natomiast ja wziąłem 191. i wzdłuż głównej drogi rozpoczęliśmy nasze natarcie.
Soon our concerns become truth. My tanks has been attacked by ambushed German vehicles. Lucky for us it were only half trucks. However I lost the first tank. The same situation happened to Bill, and he also has been stopped by ambushed light vehicles.
Wkrótce nasze obawy stały się prawdą. Moje czołgi zostały zaatakowane z zasadzki przez niemieckie pojazdy. Na szczęście okazały się to tylko half trucki, jednakże straciłem tam pierwszy czołg. Identyczna sytuacja przytrafiła się Billowi i on także został zaatakowany z zasadzki, przez lekkie pojazdy wroga.
Just after this arrived Soviet infantry and they began to deal with German infantry supporting the light vehicles, which has been destroyed by Soviet tanks. Then our plane arrived and we discovered that the main German forces are concentrated in the Verkhopenye. We started the airstrike on German vehicles and we managed to destroy the first StuG III. Lucky for Germans next turn the German plane arrived and till the end of the game they were busy fighting with each other.
Zaraz p tym przybyła sowiecka piechota, która zajęła się piechotą niemiecką wspierającą lekkie pojazdy, które zostały zniszczone przez sowieckie czołgi. Wtedy przybył nasz samolot i odkryliśmy, ze główne siły niemieckie są skoncentrowane w Werkhopenje. Rozpoczęliśmy atak lotniczy na niemieckie pojazdy i udało nam się zniszczyć pierwszego StuGa III. Na szczęście dla Niemców w następnej turze nadleciał niemiecki samolot i oba zajęły się walką między sobą do końca gry.
When our infantry fought with German infantry, our Katyusha arrived. We fired at the village and our fire caused a serious casualties to the German infantry. In the meantime Bill’s tanks started fight with two German StuGs. Two German guns has been destroyed, but it cost T-34 and M3 Lee tanks destroyed on our side. This caused in failed morale test, and withdraw the 192nd Battalion off the battlefield. NKVD will talk to them later for sure…
Kiedy nasza piechota walczyła z niemiecką piechotą, przybyła nasza Katjusza. Ostrzelaliśmy z niej wioskę, co spowodowało poważne straty w niemieckiej piechocie. W międzyczasie czołgi Billa stoczyły bój z dwoma niemieckimi StuGami. Oba działa zostały zniszczone, jednak za cenę zniszczonego T-34 i M3 Lee, to z kolei spowodowało test morale, który został oblany i czołgi  192. batalionu wycofały się z pola bitwy. Na pewno, wkrótce porozmawia z nimi NKWD…
In the same time, my tanks attacked Verkhopenye. They have destroyed the last StuG, but payed for this with destroyed T-34. On our back the German plane destroyed our Katyusha, but this not effect the score of the game. The casualties in German infantry were so big, that any further lost forced them to another morale test. So all our efforts concerned on hitting the German soldiers. Finally our mortar get the hit and this bring another German morale test, but failed this time and Grossdeutschland had to withdraw! Victory for Soviets!
W tym samym czasie moje czołgi zaatakowały Werkhopenje. Zniszczyły ostatniego StuGa, płacąc za to zniszczonym T-34. Na naszych tyłach niemiecki samolot zniszczył naszą Katjuszę, jednak nie wpłynęło to na rezultat gry. Straty niemieckiej piechoty były na tyle duże, że kazda następna powodowała obowiązkowy test morale. Wszystkie nasze wysiłki skoncentrowaliśmy więc na trafianiu niemieckich żołnierzy. W końcu nasz moździerz uzyskał trafienie, co spowodowało kolejny test dla Niemców, tym razem nie zdany i Grossdeutschland musiała się wycofać! Sowieckie zwycięstwo!

3. Summary. Podsumowanie.

It was another great game with the Rapid Fire rules. They still are my favourite set of WW2 wargaming rules. In our game the old Guderian tactic worked very well, however Germans helped us a little with putting all StuGs at the back of the forces instead set them in ambush at the forward edge of German deployment zone. Better German guns on short range could made our job much more difficult. 
To była kolejna udana gra z zasadami Rapid Fire, które pozostają mim ulubionym systemem drugowojennym. W naszej grze stara taktyka Guderiana zadziałała, jednak Niemcy pomogli nam trochę umieszczając wszystkie StuGi na tyłach swych sił a nie ustawiając je w zasadzce na przedniej krawędzi swojej strefy rozstawienia. Lepsze niemieckie działa strzelające na krótkim zasięgu mogły spowodować naszą robotę bardziej trudną.
4. Links. Linki.
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653020046148

HuzzahCon 2015 with Adrian Benson – Wargaming Recon #136

Posted on May 25th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Huzzah is one of the best historical gaming conventions in New England. It features a variety of historical tabletop games from many time periods and rule sets. Huzzah 2015 was the first live in person recording of Wargaming Recon. Many thanks to Dean Emmerson for making it possible. Support Jonathan… Read More»

The post HuzzahCon 2015 with Adrian Benson – Wargaming Recon #136 appeared first on Wargaming Recon.

England 1377. Anglia 1377.

Posted on May 23rd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Updating the blog is not goes as I have planned, but finally I found some time to report another game. This was played week ago at Hugh. Dave O’Brian prepared the very interesting scenario from not well known chapter of Hundred Year War. In that game all had the chance to play both sides. More details you can find on the attached file below.
Uzupełnianie bloga nie idzie tak jak to sobie zaplanowałem, jednak znalazłem trochę czasu, by opisać kolejną grę. Ta odbyła się tydzień temu u Hugha. Dave O’Brian przygotował bardzo interesujący scenariusz, z niezbyt znanego rozdziału Wojny Stuletniej. W tej grze każdy z graczy miał szansę zagrać po obu stronach. Więcej szczegółów znajdziecie w załączonym do raportu pliku (opis jest tylko w języku angielskim).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Dave O’Brian

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Dave O’Brian

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Donald Adamson, Dave O’Brian

1. Forces and orders. Siły i rozkazy.

To check all details check attached pdf file:
By zapoznać się ze szczegółami, otwórzcie załączony plik pdf (tylko w języku angielskim):
https://www.dropbox.com/s/nmvuwyv128egwku/England%201377%20briefing2.pdf?dl=0

2. Initial setup. Rozstawienie początkowe.

Everybody started in the chosen villages, with Tim Watson had 2 units, Hugh Wilson, Bill Gilchrist and myself   with 3 units each and Donald Adamson and Ray Neal had 4 units each. Details of starting points showing the map:
Wszyscy zaczęli z wybranych przez siebie wiosek, Tim Watson miał 2 jednostki, Hugh Wilson, Bill Gilchrist i ja mieliśmy po 3, Donald Adamson i Ray Neal mieli ich po 4. Szczegóły rozstawienia przedstawia załączona mapka:

3. The game. Gra.


The English troops appear on the table very quickly and we all started the race to our ships. Most of the players choose the way straight to the ships, however Donald decided that the number of loot wasn’t enough for him and decided to attack the abbey. He was expecting that English hiden there a lot of treasures. He found a strong unit of English, which he defeated after fierce battle, but in abbey he found only fighting monks, who attacked them now supported by the other English unit who attacked Donald’s forces from behind. Donald was unable to win and all his units were destroyed.
Angielskie oddziały pojawiły się na stole bardzo szybko i wszyscy rozpoczęliśmy wyścig do naszych okrętów. Większość graczy wybrała drogę prosto na statki, jednakże Donald stwierdził, że posiadana ilość łupów go nie satysfakcjonuje i wyruszył w kierunku opactwa. Spodziewał się, że Anglicy ukryli tam pokaźną ilość skarbów. Napotkał tam silny oddział angielski, który udało mu się pokonać po zaciętej walce, jednak jedyne co znalazł w opactwie to wojowniczych mnichów, którzy zaatakowali go wsparci innymi oddziałami angielskimi, które zaatakowały Donalda od tyłu. W tej sytuacji nie mógł już wygrać i wszystkie jego oddziały zostały rozbite.
Rest of the players was concerned on their way to the beach. However with incoming English units it become harder and harder. First Tim’s units have been destroyed and then Hugh and Bill had to fight with another units, however both managed to destroy the attackers. Finally Hugh outmaneuver English players and as the first reach the ships. Then he decided to secure his win and attacked my units, which were just behind his. I managed to destroy traitors, but in the meantime English troops closed the way to the beach and all French units have been captured in the trap. The game winner was definitely Hugh, who as the French secured his loot, and then as the English managed to stop rest of the French to move to the ships.
Reszta graczy skoncentrowała się na dotarciu do plaży, jednakże wraz z przybywającymi jednostkami angielskimi stawało się to coraz trudniejsze. Jako pierwsze zostały zniszczone oddziały Tima a po nich zaatakowane zostały oddziały Hugha i Billa, jednak im udało się zniszczyć atakujących. W końcu Hughowi udało się wymanewrować graczy angielskich i jako pierwszy dotarł do statków. Wtedy aby zabezpieczyć swoją wygraną, zaatakował znienacka moje oddziały, znajdujące się tuz za nim. Udało mi się rozbić zdrajców, jednak w tym czasie Anglikom udało się zablokować drogę na plażę i reszta oddziałów francuskich znalazła się w pułapce. Zwycięzcą gry okazał się Hugh, który jako gracz francuski zabezpieczył swój łup i jako gracz angielski zamknął drogę innym graczom francuskim do statków.
4. Links. Linki.
Dave O’Brian’s gallery on Facebook:
Galeria Dave O’Briana na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/930599610313249?pnref=story
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157652638121379

Poland 1914. Polska 1914.

Posted on May 17th, 2015 under , , , , , , . Posted by

All things sorted, so finally I have some time to update the blog. Today game played at the beginning of the month in our club. In our next AB1 group game in October, we will be using the “The Setting the East Ablaze!” and for this set Angus Konstam prepared the game with his collection of Early Eastern WW1 figures. He made some changes to the game mechanic, which speed up the game. More details you will be able to find on his page (the link is below this relation).
Wszystko co było do załatwienia, zostało załatwione, więc w końcu mam czas by uzupełnić bloga. Dzisiaj gra rozegrana na początku tego miesiąca w naszym klubie. Następna gra grupy AB1 w październiku będzie rozgrywana przy pomocy zasad “The Setting the East Ablaze!” i do tych reguł Angus Konstam przygotował grę, używając swojej kolekcji figurek z wczesnego okresu 1WŚ z frontu wschodniego. W kilku miejscach zmienił on mechanikę gry, która spowodowała przyspieszenie gry. Więcej szczegółów można znaleźć na jego stronie (link znajduje się na końcu tej relacji).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Angus Konstam
 

1. Forces. Siły.

GERMANS/NIEMCY
(Angus Konstam, Bartek Żynda)
HQ
2 x Bat HQ
8 x Infantry Companies (10 figures each)
2 x Cavalry (10 figures each)
2 x MMG
2 x Field guns

All units were C2/M3
RUSSIANS/ROSJANIE
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)
HQ
2 x Bat HQ
8 x Infantry Companies (10 figures each)
2 x Cavalry (10 figures each)
2 x MMG
2 x Field guns
1 x Tachanka MG

All units were C3/M3

2. The game. Gra.

In our game both sides were moving to take the whole village as soon as possible. Unfortunately both sides took half of the village each, so only that part would be able to claim the victory, who will attack their opponent and will take whole village.
W naszej grze obie strony ruszyły do wsi, by zając ją jak najszybciej. Niestety obie strony zajęły po połowie wsi i tylko ta będzie mogła ogłosić zwycięstwo, która zaatakuje swojego przeciwnika i w ten sposób zajmie całą wieś.
Germans push all their troops into the village, whilst Russians decided to attack from the flanks. The flanking attack wasn’t very good idea, as the Russian troops get under German artillery fire. This cost them a lost a lot of infantry. 
Niemcy rzucili całą piechotę na wieś, natomiast Rosjanie zdecydowali się na atak z flanek. Oskrzydlający atak nie był jednak najlepszym rozwiązaniem, ponieważ oddziały rosyjskie znalazły się pod ogniem niemieckiej artylerii. To kosztowało utratę dużej ilości piechoty.
In that moment Russian players decided to bring their cavalry. The huge mass of the Cossacks appear on my flank. My uhlans bravely moved to charge, but have been stopped by Russian machine guns. Lucky for me the Russian cavalry did not attacked my units, which at this moment were secured in the village.
W tym właśnie momencie rosyjscy gracze zdecydowali się przywołać swoją kawalerię. Olbrzymia masa Kozaków pojawiła się na mojej flance. Moi ułani dzielnie ruszyli przeciw niej, jednak zostali zatrzymani ogniem karabinów maszynowych. Na szczęście dla mnie rosyjska kawaleria nie zaatakowała moich oddziałów, które w tym momencie znajdowały się zabezpieczone we wiosce.
At this moment we had stalemate situation. Both sides kept half of the village. Finally my units again took an initiative and attacked Russians. Unfortunately for me the attack has been repulsed, however Russian forces were much too weak for counterattack, so they did not. They had not enough time to bring more troops to the village and we finished the game with a draw.
W tym momencie mieliśmy patową sytuację. Obie strony utrzymywały po połowie wsi. W końcu moje oddziały znów wzięły inicjatywę w swoje ręce i zaatakowały pozycje rosyjskie. Niestety atak został odparty, jednakże Rosjanie nie mieli wystarczających sił by kontratakować. Zabrakło im czasu by sprowadzić więcej oddziałów i grę zakończyliśmy remisem.

3. Summary. Podsumowanie.

The game with Angus’s ideas worked very well but I am still not convinced to this rules, as few of them really annoys me, however it doesn’t stop me to play this set. I will have another read of them and maybe I would find some solutions to all my problems with them. For our AB1 game I am preparing 1918/20 Polish troops, which will be perfect for this set.
Gra z dodatkami Angusa działała bardzo dobrze, ale cały czas nie za bardzo jestem przekonany do tych zasad. Kilka zasad bardzo mnie denerwują, jednak nie na tyle by nie korzystać z nich. Poczytam je jeszcze kilka razy i być może znajdę jakieś rozwiązania moich problemów. Na nasza grę AB1 buduję oddziały polskie z okresu 1918/20, które doskonale nadadzą się do tych zasad.

4. Links. Linki.

Angus’s relation on his website:
Relacja Angusa na jego stronie:
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

Ironclads.

Posted on May 8th, 2015 under , , , , , . Posted by

Last week we finally had a game with Bill’s Ironclads. Since our last game Bill has changed few details of the rules, so we were able to try them in the game.
W zeszłym tygodniu w końcu mogliśmy się spotkać przy Ironclads Billa. Od naszej ostatniej gry, Bill zmienił kilka detali w zasadach i mieliśmy możliwość wypróbowania ich w grze.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist.

1. Forces. Siły.

UNION/UNIA
1st SQUADRON
(Tim Watson)
USS Tecumsah
USS Manhattan
USS Passiac

2nd SQADRON
(Bartek Żynda)
USS Sassacus
USS Mattasesett
USS Miami
USS Ceres

CONFEDERATE/KONFEDERACJA
1st SQUADRON
(Angus Konstam)
CSS Atlanta
CSS Albemarle
CSS Palmetto State
2nd SQUADRON
(Ray Neal)
CSS General Beauregard
CSS General Sumter
CSS Governor Moore

COASTAL DEFENCE
(Ray Neal)
Fort Nicola (10 heavy, 2 medium and 4 light guns)
Fort Ray II (6 medium and 2 light guns)
Fort Bartovsky (4 medium and 2 light guns)

2. The game. Gra.

In our game the Union fleet had to silent the Confederate forts and destroy the Rebel fleet, To fulfill this plan we decided to move forward to the bay, 1st Squadron had to deal with Fort Bartovsky and my squadron destroy the Fort Ray. Lucky for Confederate fleet did not react so we managed to silent both forts with our minor damages.
W naszej grze flota unii miała za zadanie uciszyć konfederackie forty i zniszczyć rebeliancką flotę. Aby wykonać ten plan zdecydowaliśmy się wpłynąć do zatoki, pierwsza eskadra miała zająć się Fortem Bartovsky, natomiast moja miała zniszczyć Fort Ray. Szczęśliwie dla nas konfederacka flota nie reagowała i udało nam się oba uciszyć, przy naszych minimalnych uszkodzeniach.

Finally, when we get deep into the bay, Confederate moved their ships, however only 2nd Rebel Squadron moved to the action. This time the raming action did not succeed and my ships decimated enemy ships. Two ships stroke their colors (CSS General Beauregard and CSS Governor Moore) and the third, CSS General Sumter quickly moved away from the battlefield.
W końcu, kiedy weszliśmy głębiej do zatoki, konfederackie okręty się ruszyły, jednak tylko druga rebeliancka eskadra. Tym razem taranowanie nie wyszło i moje okręty zdziesiątkowały wrogie jednostki. Dwa z nich poddały się (CSS General Beauregard i CSS Governor Moore) a trzeci, CSS General Sumter szybko opuścił pole walki.

More or less in this moment the 1st Confederate squadron moved into the action. Having fresh ships they though that it will be piece of cake for them. It could be, but the Union ships were far behind them, busy with Fort Nicola. Heavy guns becomes hard nut to crack for the Union ships. With the minimal damages they managed to force USS Sassacus to stoke the colors. At this moment we had to finish our game, as the time was over. Union claim a minor victory as one squadron was eliminated and two forts was not able for any action.
Mniej więcej w tym momencie do akcji weszła pierwsza konfederacka eskadra. Posiadając świeże okręt, wydawało im się że będzie to łatwizna dla nich. Mogła być, jednakże okręty Unii były już daleko za nimi zajęte Fortem Nicola. Ciężkie działa okazały się trudnym orzechem do zgryzienia dla jankeskich okrętów. Z minimalnymi uszkodzeniami ciężkie działa fortu zmusiły USS Sassacus do poddania się. W tym momencie musieliśmy jednak skończyć naszą grę, ponieważ czas nam się skończył. Ogłosiliśmy minimalne zwycięstwo Unii, jako że udało im się wyeliminować jedną z eskadr i dwa forty.

3. Summary. Podsumowanie.

UNION/UNIA:
USS Tecumsah – minor damages/minimalne zniszczenia
USS Manhattan – minor damages/minimalne zniszczenia
USS Passiac – minor damages/minimalne zniszczenia
USS Sassacus – surrended/poddał się
USS Mattasesett – minor damages/minimalne zniszczenia
USS Miami – minor damages/minimalne zniszczenia
USS Ceres – minor damages/minimalne zniszczenia
CONFEDERATE/KONFEDERACJA:
CSS Atlanta – minor damages/minimalne zniszczenia
CSS Albemarle – minor damages/minimalne zniszczenia
CSS Palmetto State – no damages/nie uszkodzony
CSS General Beauregard – surrended/poddał się
CSS General Sumter – heavy damaged, escaped/ciężkie uszkodzenia, uciekł
CSS Governor Moore – surrended/poddał się
Fort Nicola – minor damages/minimalne zniszczenia
Fort Ray II – heavy damaged, on fire/ciężko uszkodzony, pali się
Fort Bartovsky – heavy damaged, surrended/cięzko uszkodzony, poddał się

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651999171317/

Angus put the relation on his website:
Relacja Angusa na jego stronie:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20105.htm


Salute 2015 (#3)

Posted on May 3rd, 2015 under , , . Posted by

Third part of my gallery from the Salute 2015. This time games in smallest scales than 28mm. I have to admit that the number of games of that size increases according to the games displayed two years ago. 
Trzecia cześć mojej galerii z Salute 2015. Tym razem gry w skali mniejszej niż 28mm. Musze przyznać, że ich liczba wzrosła w porównaniu do gier wystawionych dwa lata temu.
Abbey Wood Irregulars/SSG Wargames – Mission Command – 15mm:


Ancient & Modern/Donnington Miniatures – Battle of Agincourt 1415 – 15mm:


Caseshot Publishing – Wellington’s First Battle, Combat for Boxtel 15.09.1794 – 15mm:


Crush The Kaiser Wargaming – Zzap the Zzepp – 1/72:


GLC Gamers – Battle of Chapham Junction – 15mm:


Hornchurch Wargames Club – Quatra Bras – 3mm:


Real Time Wargames – Home Before the Leaves Fall – 10mm:


SELWG – Murat’s Charge, Battle of Eylau 1807 – 15mm:


The Naval Wargames Society – Dogger Bank June 1915 – 1/3000th:


Wigmore Warriors – Napoleon’s Last Victories – 6mm:


Wyre Forest Gamers – The Battle of Fraustadt 1706 – 6mm:


Wyvern Wargamers – 1st Battle of Ypres – 12mm:


More pictures you can find on my Flickr:
Więcej zdjęć na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157650002802104/
TO BE CONTINUED…
CDN.

Salute 2015 (#2)

Posted on May 2nd, 2015 under , , . Posted by

Today the second part of my gallery from Salute 2015.
Dzisiaj druga część galerii z Salute 2015:

Big Red Bat – Bloody Cremona 69AD – 28mm:


Essex Warriors – Battle of Towton – War of The Roses – 28mm:


Newbury and Reading Wargames Society – The Battle of Five Forks, the Confederate Waterloo – 28mm:


Newbury and Reading Wargames Society – The Battle of Hydaspes, alexander in India – 28mm:


Oshiro Modelterrain – Deffence of the Keep, Sengoku Jidai – 28mm:


Shadow Warriors – Wings of Glory – 1/144th:


The Lance and Longbow Society – Battle of Agincourt 1415 – 28mm:

More pictures on my Flickr:
Więcej zdjęć na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651894900379/

TO BE CONTINUED…
CDN.

Salute 2015 (#1)

Posted on May 1st, 2015 under , , . Posted by

Today the first relation from this year Salute. It was my third visit on this show and I can admit that it still is a breath taking event. I wasn’t last year but the idea of keeping queue in the hall beside the showroom is a very good idea, especially as London ExCel seems to be much busier than it was the previous years (I counted three another big events in that centre).
Dzisiaj pierwsza część relacji z tegorocznego Salute. Była to moja trzecia wizyta na tym konwencie i muszę przyznać, że wciąż zapiera dech w piersiach. Nie było mnie na show w zeszłym roku, ale pomysł z trzymaniem kolejki w hali obok głównej hali, było naprawdę doskonałym pomysłem, szczególnie że londyńskie ExCel oraz bardziej zapełnione niż to było w latach poprzednich (naliczyłem trzy inne duże imprezy odbywające się w tym czasie w tym centrum).

The whole show had a small delay. The prepaid queue enter the Salute few minutes past 10, however it wasn’t a big issue. The show is very busy and I think that few thousand gamers visited the show. Every prepaid visitor received the goodie bag with free Salute figure, show guide, and few other things. This time there was some invention to the prize draw, instead of traditional draw which usually happens at the end of the show, this time to the bags the organisers put four golden tickets, I haven’t one this time, maybe next time.
Cały konwent rozpoczął się z małym poślizgiem. Kolejka z biletami z przedpłaty weszła na Salute kilka minut po godzinie 10, jednak nie było to dużym problemem. Konwent jest bardzo duży i wydaje mi się, że show odwiedziło kilka tysięcy graczy. Każdy, kto nabył bilet w przedpłacie otrzymał torbę z gratisami a w niej darmową figurkę Salute, przewodnik oraz kilka innych rzeczy. Tym razem inaczej rozegrano sprawę loterii, zamiast tradycyjnego losowania pod koniec konwentu, do czterech toreb włożono złote bilety. Mi tym razem się nie poszczęściło, może następnym razem.
The number of traders and games is still very impressive. I have noticed few new tendencies. First is moving back off the second world war to the other conflicts, the second is that the games are going into smaller scales, there is still a lot of games in 28mm, however I have seen a lot of games displayed in 15mm and smaller scales and finally the third, the show is slowly overtaking by bigger companies like Warlord, Battlefront etc. and now instead of trade stands the companies presenting their games too. It is very good as we as the possible customers have the opportunity to check new rules, items etc.
Liczba stoisk sprzedaży jak i gier jest wciąż bardzo imponująca. Zauważyłem kilka nowych tendencji. Pierwszą z nich jest odejście od drugiej wojny światowej do innych konfliktów. Drugą jest obniżenie skali przedstawianych gier, wciąż jest dużo gier w skali 28mm, jednak widziałem dużo gier w skali 15mm i mniejszych. Trzecią jest, że konwent jest powoli przejmowany przez duże kompanie, takie jak Warlord czy też Battlefront itp. i teraz zamiast jedynie stoisk handlowych, firmy te wystawiają tez swoje gry. Jest to bardzo dobre, jako ze my, klienci możemy teraz wypróbować nowe zasady, przedmioty itp.
This time I managed to play two games only. The first one was with the Blitzkrieg Miniatures game set in Ardennes, which I won (I played Germans). All models used during this game are their production. This game was presented in 1/48th version of 28mm. They used their own set of rules, it is very simple and very playable and I liked it. The second game was with Crawley Wargames Club. This time they had the very enjoyable game WW1 game. It was card driven game with their own rules. This time, instead of killing, we have to safe our figures. All of us had a team, who had to move a wounded soldier off the trenches to the hospital. The game gives a lot of fun. I did not won and to be honest I was almost the last one, however the game was fabulous.
Tym razem udało mi się rozegrać jedynie dwie gry. Pierwsza z nich była grą wystawioną przez Blitzkrieg Miniatures, a dziejącą się gdzieś w Ardenach. Wszystkie modele użyte w tej grze były ich produkcją. Gra była prezentowana w skali 1/48 dla modeli w skali 28mm. Tą grę wygrałem (grałem Niemcami). Gra była rozgrywana z ich własnymi zasadami, które były dość proste i bardzo grywalne i mi się podobały. Drugą grą była gra wystawiona przez Crawley Wargames Club. Tym razem mieli oni bardzo wciągającą grę z czasów I WŚ. Była to gra z ich własnymi zasadami, które opierały się na kartach i tym razem zamiast zabijać, trzeba było ratować. Każdy z nas miał zespół, który za zadanie miał przenieść rannego żołnierza wprost z okopów do szpitala. Gra przyniosła dużo radości. Nie udało mi się wygrać i muszę uczciwie przyznać, że dotarłem z moim rannym jako jeden z ostatnich, jednak gra była wspaniała.
Blitzkrieg Miniatures game – Ardennes 1944.
Blitzkrieg Miniatures game – Ardennes 1944.
Crawley Wargames Club game.
Crawley Wargames Club game.

Last thing, shopping. There are what I bought and got for free:
Ostatnia rzecz, zakupy. Oto co udało mi się kupić i dostać za darmo:

Now the time for the other games:
Teraz kolej na inne gry:

Essex Gamesters and their THE FORT game. 
Blitzkrieg Miniatures showed the other game with their 1/56th models: the Desert.
Wargamer with By Fire and Sword.

More pictures on my Flickr:
Więcej zdjęć na moim Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649954145143/

TO BE CONTINUED…
CDN…

Pike and Shotte game.

Posted on April 29th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

I’m back from Salute now. I still need to made some work with the pictures and then I will put some relations. I believe to do it tomorrow or day after, so watch this space. Meanwhile last Thursday game. First it should be the Bill’s Ironclads game, however he wasn’t able to come to the club, so I have joined Michael’s and Paul’s Pike and Shotte game. Michael changed his formation and created small units, so now we were able to play it in a larger scale, which in my opinion are much better now.
Powróciłem już z Salute. Wciąż muszę jeszcze poobrabiać zdjęcia i wtedy będę mógł opublikować relacje. Wierzę, ze uda mi się to zrobić jutro bądź pojutrze. W międzyczasie gra z ostatniego czwartku. Wpierw miała to być gra z Billowymi Ironcalds, ale nie mógł on być w tym czasie w klubie, więc dołączyłem do Michaela i Paula i ich gry z użyciem zasad Pike and Shotte. Michael zmienił swoje formacje i stworzył w ten sposób mniejsze oddziały, wiec mogliśmy rozegrać grę na wyższej skali, która moim zdaniem jest teraz znacznie lepsza.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Michael Schneider

1. Forces. Siły.

HOLY ROMAN EMPIRE with KINGDOM OF SPAIN
ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE z KRÓLESTWEM HISZPANII
(Michael Schneider, Paul [the Greek])
© Michael Schneider
KINGDOM OF FRANCE
KRÓLESTWO FRANCJI
(Bartek Żynda)
© Michael Schneider

2. The game. Gra.

Our game started from artillery fire from both sides, however it wasn’t very effective so we decided to solve the game in traditional way. The Imperial right flank decided not to move, so most of the actions was on Imperial left. Forces of both sides moved towards the road, but the French were much quicker and took the better positions before the slaughter begins.
Nasza gra rozpoczęła się od ognia artyleryjskiego z obu stron, jednak nie był on zbyt skuteczny, więc zdecydowaliśmy się rozstrzygnąć to w bardziej tradycyjny sposób. Imperialne prawe skrzydło postanowiło się nie ruszać, więc cała akcja przeniosła się na cesarskie lewe skrzydło. Siły obu stron ruszyły w kierunku drogi, jednak to Francuzi szybciej zajęli lepsze pozycje zanim zaczęła się rzeźnia.
As the French took as the first dislocated their forces, they attacked as the first. The French Gendarmes charged on German Gendarmes. Imperial knights broke but  when victorious French returned to their initial position get fire from French guns and broke too. Then comes time for the pikes…
Jako że, Francuzi jako pierwsi rozlokowali swoje oddziały, to oni zaatakowali jako pierwsi. Szarża francuskich Gendarmes na ich niemiecki odpowiednik zakończyła się rozbiciem niemieckich rycerzy, ale kiedy zwycięscy Francuzi powrócili na swoje pozycje wyjściowe dostali się pod ogień francuskich dział i również ulegli rozbiciu. Wtedy przyszedł czas na piki…
Again French attacked as the first. And now conclusion to read the enemy units stats before the battle if you have the option to do it. I did not and had to paid the price. My pikes attacked German Swordsmen. That was mistake. My soldiers get massacred by them. This stopped my advantage, now comes time for Imperial troops.
Znów Francuzi zaatakowali jako pierwsi. Teraz taka konkluzja by zawsze czytać statystyki jednostek przeciwnika przed bitwą gdy ma się taką szansę. Ja tego nie zrobiłem i musiałem ponieść konsekwencje. Moi pikinierzy zaatakowali niemieckich Swordsmenów. To był błąd i moi żołnierze zostali zmasakrowani. To zatrzymało moje postępy, teraz nadszedł czas na cesarskie oddziały.
German units charged with the pikes, but this time their attack has been stopped and pushed back. So all started again, but we did not have more time for this, so we finished the game with a draw.
Niemieckie oddziały zaatakowały swoimi pikinierami, jednak ich atak został zatrzymany i odepchnięty. Wszystko więc wróciło do punktu wyjścia, ale nie mieliśmy już czasu by to rozstrzygnąć, więc gra zakończyła się remisem.
We need to mention about this what during all that times happend on the Imperial right. Unfornutelly happend nothing. Paul only uses the artillery to soft my cavalry, but haven’t bring satisfactory effects. Then I tried to provoke Imperial cavalry to do any action, but I failed, and the Imperial right flank stayed still. Sadly…
Musimy oczywiście wspomnieć o tym co wydarzyło się na imperialnym prawym skrzydle. Niestety nic. Paul używał jedynie artylerii by zmiękczyć moją kawalerię, jednak nie przyniosło to satysfacjonujących rezultatów. Wtedy spróbowałem sprowokować imperialną kawalerię do akcji, bezskutecznie i prawa cesarska flanka pozostała nieruchoma. Niestety…

3. Summary. Podsumowanie.

Michael’s idea of reducing the number of figures per unit was very good. We had full flavour of the battle on one side of the table, with initiative moving from one side to another and if only Paul would decide to be more active we could have very bloody battle. Anyway it was very good game, we all enjoyed.
Pomysł Michaela, by zmniejszyć liczbę figurek w oddziałach była bardzo dobra. Mieliśmy pełny oraz bitwy na jednej połowie stołu z inicjatywą przechodzącą ze strony na stronę i jeśli by Paul zdecydował się na bycie bardziej aktywnym mogliśmy mieć naprawdę krwawą bitwę. Mimo tego była to bardzo dobra gra i wszyscy byliśmy po niej bardzo zadowoleni.

4. Links. Linki.

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/04/no-mercy-for-swiss-pike-shotte.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157652254773841/

Legends of the Wild West.

Posted on April 23rd, 2015 under , , , . Posted by

Week ago in our club we decided to test the Ray’s and Tim’s display game: The Legends of the Wild West. They simplify the rules, so they fit to very quick  participation game – it is quick, easy and enjoyable now, all you need for the show. Colin Jack support them with the buildings, so the game itself looks very good. During our evening we managed to play 3 games and all of them were good and very cinematic, as the Wild West games should be!
Tydzień temu w naszym klubie zdecydowaliśmy się przetestować grę na konwenty Raya i Tima: The Legends of the Wild West. Uprościli oni zasady, by dopasować je do warunków szybkiej gry z uczestnikami – jest więc szybka, łatwa i bardzo wciągająca, czyli wszystko czego potrzebujesz na show. Colin Jack wsparł ich ze swoją kolekcją budynków, wiec gra wygląda również dobrze od strony wizualnej. Podczas wieczoru udało nam się rozegrać 3 gry i wszystkie one były bardzo dobre, bardzo filmowe, czyli takie jakie gry z Dzikiego Zachodu być powinny!
SCENARIO/SCENARIUSZ: Ray Neal, Tim Watson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Ray Neal

SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Ray Neal, Tim Watson.

1. The table. Stół.

This time I’ll start with the table. Colin’s building collection is very impressive, so enjoy the view of the Wild West town:
Tym razem zacznę od stołu. Kolekcja budynków Colina jest bardzo imponująca, więc na początek proponuję byście delektowali się widokiem miasteczka z Dzikiego Zachodu:

2. The bands. Bandy.

During our games we had three players in two first games and four in the last game. The two first games were very similar. Campbell and I had five men gangs who were going to either kill or free the prisoner who was escorted to the gallows by marshall’s men (5 men),  lead in all games by Ray. In third game Ian Carter joined the game and took control over the golden wagon, which need to be moved into the marshall’s office. The wagon had two armed men of security and the driver.
Podczas naszych gier w dwóch pierwszych wzięło udział trzech graczy i w trzeciej czterech. Dwie pierwsze były bardzo podobne. Campbell i ja posiadało pięcioosobowe bandy, które miały za zadanie albo zabić albo uwolnić więźnia eskortowanego na szubienicę przez ludzi szeryfa (5 ludzi), dowodzonych przez Raya we wszystkich grach. W trzeciej grze dołączył do nas Ian Carter, który przejął kontrolę nad wozem ze złotem, który miał dojechać do biura szeryfa. Wóz miał dwóch uzbrojonych strażników i woźnicę.
Campbells
Barts

3. Game 1. Gra nr 1.

In the first game Campbell had to free the prisoner and I have to kill him. My plan was very simple to attack the officers at the marshal’s office and then continue this attack to the gallows, where I had hidden men who would finish the prisoner if I did not succeed at the office. Lucky for me I managed to overholm the officers and very quickly wounded the prisoner. The marshall’s and Campbell’s men forced me to withdraw, but then I decided to the crazy plan. One of my men jump off the cover and started shooting on the marshall’s men. This took all Campbell’s and Ray’s attention. Where they were busy with my desperado, other guys sneak to the prisoner and finish him. The first game was finished with my victory.
W pierwszej grze Campbell miał za zadanie uwolnić więźnia, ja natomiast go zabić. Mój plan był bardzo prosty by zaatakować oficerów zaraz przy biurze szeryfa i kontynuowac ten atak do szubienicy, gdzie miałem ukrytego człowieka, który by wykończył więźnia jeśli mój atak przy biurze by się nie powiódł. Szczęśliwie dla mnie udało mi się zyskać przewagę nad ludźmi szeryfa i bardzo szybko ranić więźnia. W odpowiedzi stróże prawa i ludzie Campbella zmusili mnie do wycofania się, ale wtedy wpadłem na szalony plan. Jeden z moich ludzi wybiegł z ukrycia i zaczął strzelać do ludzi szeryfa. To zwróciło całą uwagę Campbella i Raya. Kiedy oni byli zajęci moim desperado, inni podkradli się do więźnia i go wykończyli. Pierwsza gra się zakończyła moim zwycięstwem.

4. Game 2. Gra nr 2.

The second game looks very similar to the first one, but this time Campbell had to kill the prisoner and I had to save him. This time Ray took much more care about the prisoner. When Campbell’s men start shoot at him, he take cover in the nearer store. My and Campbell’s men jump after him the the building and the fight begins. This time Campbell managed to kill the prisoner, just after he was free by my men. 
Druga gra była bardzo podobna do pierwszej, z tą różnicą, że tym razem to Campbell miał zabić więźnia a ja go uratować. Teraz Ray wykazał się dużo większą ostrożnością o więźnia. Kiedy ludzie Campbella rozpoczęli jego ostrzeliwać schował się do najbliższego sklepu. Moi ludzie i Campbella wskoczyli do budynku za nimi i bijatyka się zaczęła. Tym razem to Campbellowi udało się zabić więźnia zaraz po tym jak moi ludzie go uwięzili.

5. Game 3. Gra nr 3.

This time Ian joined the game. We decided to use the very nice model of wagon from the Colin’s collection. The wagon need to be escorted to the marshal’s office. Campbell and I were going to rob it and Ray to help Ian to save the wagon. Campbell and I agreed the plan to attack the wagon together and then when it will be ours we will decide who will take the gold in wild west way of course. The wagon moved to the town and Campbell very quickly stopped it and assaulted, but has been repulsed. Now comes my time. I decided to kill the horses first and in this manner stop the wagon, however I had to send few of my people to prevent the marshall attack. When my guys were busy with the wagon, Campbell attacked my guys from the back. The agreement was broken and my guys turn against the Campbell. His guys were pushed back, and my guys took control over the wagon. One horse was still alive, however I had to cut off the dead one. The marshal’s men were busy with rest of my gang and Campbell’s were withdraw. This set me as the narrow winner of the third game.
Traz do gry dołączył Ian. Zdecydowaliśmy się wykorzystać bardzo fajny model wozu z kolekcji Colina. Wóz miał być eskortowany do biura szeryfa. Campbell i ja mieliśmy go obrabować a Ray miał pomóc Ianowi by dotarł on do miejsca przeznaczenia. Campbell i ja uzgodniliśmy, że zaatakujemy wóz wspólnie, a kiedy będzie on już w naszych rękach, zdecydujemy kto przejmie nad nim kontrolę, oczywiście w sposób przyjęty na dzikim zachodzie. Wóz wjechał do miasta i Campbell bardzo szybko go zatrzymał i zaatakował, ale został odparty. Teraz przyszedł czas na mnie. Postanowiłem wpierw zabić konie i w ten sposób zatrzymać wóz, jednak musiałem część swoich ludzi wysłać przeciwko ludziom szeryfa. Kiedy moi ludzie byli zajęci wozem, Campbell zaatakował mnie od tyłu. Ugoda została zerwana i moi ludzie obrócili się przeciwko ludziom Campbella. Jego banda została odparta, a moi w tym czasie przejęli kontrolę nad wozem. Jeden z koni był ciągle żywy, natomiast drugiego, zabitego musiałem odciąć. Ludzie szeryfa byli zajęci resztą mojego gangu a Campbell się wycofał. To postawiło mnie w roli minimalnego zwycięscy trzeciej gry.

6. Summary. Podsumowanie.

Tim and Ray created very good game. During the three hours of the evening we managed to play three games, which is very good score for the show game. I think that the game will be a great success on the next upcoming shows. I know that the guys have some other ideas and we are going to test them very shortly.
Tim i Ray stworzyli bardzo dobrą grę. Podczas trzech wieczornych godzin udało nam się rozegrać trzy gry, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na konwentową grę. Wydaje mi się, ze gra okaże się dużym sukcesem na najbliższych show. Wiem też, że chłopaki maja inne pomysły i je również zamierzamy przetestować w najbliższym czasie.

7. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649798190434/

Somewhere on the Eastern Front in 1942. Gdzieś na froncie wschodnim w 1942 roku.

Posted on April 12th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club, we used Campbell’s toys for Eastern Front Bolt Action game. Recently Campbell get a new T-26 tank and he really wanted  to use it, so he prepared the game with this new model.
W ostatni czwartek, użyliśmy zabawek Campbella dla gry z frontu wschodniego z użyciem zasad Bolt Action. Ostatnio Campbell nabył nowy czołg T-26 i bardzo chciał użyć go, więc przygotował grę, by móc wykorzystać ten model.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie

SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie

1. OdB.

SOVIETS/SOWIECI
(Ray Neal)
CO (2nd Lieutenant)

3 Infantry Squads (NCO+LMG team+8 rifles)
Mine dog Squad (3 rifles with AT Grenades + 4 mine dogs)
Maxim MG team
Medium Mortar team
Sniper team

45mm AT gun

BA-10
T-26 two turrent tank
M3 Lee
GERMANS/NIEMCY
(Tim Watson, Bartek Żynda)
CO (2nd Lieutenant)+1 SMG in Kubelwagen
Medic

Flamethrower team
Light Mortar team

3 Grenadier Squads (NCO+LMG team+7 rifles) in SdKfz 251/1
Motorised Squad (NCO+LMG team+7 rifles) on motorbikes

SdKfz 232(8-Rad)
PzKpfw 38(t)
PzKpfw III

2. The Game. Gra.

It was spring of 1942. Soviet offensive after the Battle of Moscow has been finally stopped. Now Germans started to regain seized lands. One of them was a small village somewhere in Russia. German panzergrenadiers supported by tanks had to get this village and clear the main road. To fulfill that plan, Germans spread their troops on two groups. The first (Infanterie Kampfgruppe) has to attack the village from the front, the second (Panzer Kampfgruppe) was going to encircle the village and attack it from the back.
Wiosna 1942 roku. Sowiecka ofensywa po bitwie pod Moskwą została w końcu zatrzymana. Teraz Niemcy odzyskują utracone ziemie. Jedną z nich jest mała wioska, gdzieś w Rosji. Niemieccy pancergrenadierzy, wsparci czołgami mają za zadanie ją zająć i oczyścić główną drogę. By zrealizować ten plan, Niemcy podzielili swoje oddziały na dwie grupy. Pierwsza (Infanterie Kampfgruppe) miała otakować wioskę od czoła, druga (Panzer Kampfgruppe) miała okrążyć wioskę i zaatakować ją od tyłu.
German frontal attack has been stopped very quickly by very brave Soviet infantry supported by armoured car BA-10. They managed to destroy two German infantry squads. Desperate Germans tried to run over the brave Soviet but this failed too. The first attack was failed and Germans prepared themselves for the second…
Niemiecki frontalny atak został zatrzymany przez bardzo dzielną sowiecką piechotę wspartą samochodem pancernym typu BA-10. Udało im się zniszczyć dwa niemieckie składy piechoty. Zdesperowani Niemcy próbowali ich rozjechać, ale i to im się nie udało. Pierwszy atak się załamał i Niemcy przygotowywali się do drugiego ataku.
The same problem has the Panzer Gruppe. They had been stopped by Soviet M3 Lee tank and 45mm AT gun. Soviet tried the mine dogs too, but all sended (2 dogs) failed. It looked like the Soviets will defend the village…
Podobny problem miała Panzer grupa. Zostali zatrzymani przez sowiecki czołg M3 Lee i działo ppanc 45mm. Sowieci próbowali również z psami z minami, ale wszystkie wysłane (2 psy) zawiodły. wyglądało jednak, że Sowietom uda się obronić wioskę.
German reconsider their plan. They send the Pz 38 to support the Infantry and moved with Sd 232 and Pz III forward to the village. German car hit and destroy Soviet BA-10, this helped German infantry to regroup and move to the village again. The big concern was about new tank in the village, the T-26. However the present of German tank forced Soviets for looking a better cover.
Niemcy przemyśleli swój plan. Wysłali Pz 38 jako wsparcie dla piechoty oraz ruszyli do przodu w kierunku wioski Sd 232 i Pz III. Niemiecki samochód trafił i zniszczył sowiecki BA-10, to pomogło niemieckiej piechocie się przegrupować i ruszyć na wioskę ponownie. Dużym problemem zdawał się być nowy czołg we wiosce: T-26, jednakże obecność niemieckiego czołgu zmusiła Sowietów do poszukania lepszej dla niego osłony.
Despite those problems, Soviets still got an initiative. Until this moment… They decided to use the dog again, but this time the dog hit the tank. The problem was, that it was own tank, M3 Lee. Soviet vehicle after that exploded.  
Pomimo tych problemów, Sowieci wciąż byli w posiadaniu inicjatywy. do tego momentu… Zdecydowali się ponownie użyć psów, lecz tym razem pies trafił w czołg. Problemem było, ze to był własny czołg, M3 Lee. Sowiecki pojazd po tym eksplodował.
In the same time German infantry moved to the second attack, but this time they used the flamethrower to get the way through. The first removed unit was Soviet AT rifle team with a house, where they were hidden. After that, it comes time for T-26. After two attacks the tank started to burn and has exploded too.
W tym samym czasie niemiecka piechota ruszyła do drugiego ataku, lecz tym razem użyli miotacza płomieni, by utorować sobie drogę. Jako pierwszy został usunięty sowiecki karabin ppanc, wraz z zajmowanym budynkiem. Po nim przyszedł czas na T-26. Po dwóch atakach, czołg zaczął się palić i w końcu eksplodował.
Finally the German plane arrived and eliminated the last  AT gun. After that Soviets had no willing to fight any more, and surrender the village to Germans. Another good game was over.
W końcu przybył niemiecki samolot i wyeliminował ostatnie działo ppanc. Po tym Sowieci nie mieli już dalszej ochoty na walkę i poddali wioskę Niemcom. Następna dobra gra dobiegła końca.

3. Links. Linki.

To my gallery on Flickr:
Do mojej galerii na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651507085538/

Albuera 1811.

Posted on April 8th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday I have joined to the game with Blucher rules. It was refight of Battle of Albuera. This was my first time with this new set and I can admit that I liked it very much.
W ostatni czwartek dołączyłem do gry rozegranej z zasadami Blucher. Było to ponowne rozegranie bitwy pod Albuerą. To było moje pierwsze spotkanie z tymi zasadami i muszę przyznać, że bardzo mi się one spodobały.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Sandy Gilespie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy Gilespie

SCENERY/SCENERIA: Sandy Gilespie
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Sandy Gilespie

1. Forces. Siły.

The forces were original to the Battle. The French were commanded by me and Douglas, the Allied by Alistair and Neal. 
Siły były identyczne do prawdziwej bitwy. Francuzi byli dowodzeni przeze mnie i Douglasa, Aliantami dowodzili Alistair i Neal.

2. The Game. Gra.

Our game was almost identical to the original battle. Started from cavalry fight on the left flank. Again the French Cuirassiers together with Polish lancers were much better than their British and Spanish opponents. Allied lost two brigades there and now comes time for infantry fighting.
Nasza gra była prawie identyczna do tej oryginalnej. Zaczęła się od walki kawaleryjskiej na lewym skrzydle. Ponownie francuscy kirasjerzy wraz z polskimi lansjerami okazali się znacznie lepsi od swoich brytyjskich i hiszpańskich przeciwników. Alianci stracili w tej walce dwie brygady kawalerii i przyszedł czas na walkę piechoty.
Corps of General Girard (myself) attacked the Allied infantry. However this attack was not supported by the rest of the French forces, which acted very guardedly, stopped by British cavalry. Seeing an opportunity for causing a lot of damages I have attacked the British and Spanish units. Managed to destroy few brigades, however that was enough. Because of my casualties I had to withdraw.
Korpus generała Girarda (ja) zaatakował aliancką piechotę. Niestety ten atak nie zastał wsparty przez resztę oddziałów francuskich, które działały bardzo ostrożnie, zatrzymane przez brytyjską kawalerię. Widząc szansę na zadanie poważnych zniszczeń, zaatakowałem brytyjskie i hiszpańskie oddziały. Udało mi się zniszczyć dwie brygady, jednak tego było za wiele. Z powodu moich strat musiałem się wycofać.
In that moment rest of the French units should attack, but they were to far from the main battlefield and being busy with some other British forces. Finally when they decided to attack, was to late. Allied managed to destroy few of my units and now the game have it decisive moment. Whos unit will be destroyed as the first – those will lose the game…
W tym momencie reszta oddziałów francuskich powinna była zaatakować, jednak znajdowały się one zbyt daleko od głównego pola walki, zajęte walką z innymi oddziałami brytyjskimi. W końcu, kiedy zdecydowali się na atak było już za późno. Aliantom udało się zniszczyć kilka moich jednostek i gra wkroczyła w decydujący moment. Tego oddział, który zostanie zniszczony jako pierwszy, ten przegra grę…
To bring back the victory for us, I have again used my cavalry. French cuirassiers together with Polish lancers attacked British lines, but this time they attack was very unsuccessful and they get repulsed. In revenge they fired at my cavalry and managed to destroy the brigade of cuirassiers and in that way they won the game.
By przywrócić nam szanse na zwycięstwo, ponownie użyłem mojej kawalerii. Francuscy kirasjerzy wraz z polskimi lansjerami zaatakowało brytyjskie linie, jednak tym razem bardzo nieskutecznie i zostali oni odparci. W odpowiedzi ostrzelali moją kawalerię, czym udało im się zniszczyć brygadę kirasjerów i w ten sposób wygrać grę.

3. Summary. Podsumowanie.

The Blucher rules of Sam A. Mustafa are very simple and I liked them very much. The game is on the corps level, so you can play a very large battles. The best from them is the way the units are activated during the game. Your opponent roll 3D6 and this the point value of all actions you can take during the move phase. All movements and maneuvers cost some points, but the best of this is, that you don’t know how many points you have available, because those are only know to your opponent. The whole game is IGoYouGo type of gaming with three phases during the turn: movement, shooting and hand to hand with only those units whos not been activated during the move can fire. Firing is very simple: 6 is always a hit, sometimes is a first 5 as well (depending of the unit value and their special rules). If your unit get hit it decreases the number of dice available for shooting etc. As I said before I liked this system, but I think that it will not replace the Black Powder rules for our Napoleonic gaming, however it could be a very good supplement for our games.
Zasady Blucher Sama A. Mustafy są bardzo proste i bardzo mi się podobały. Gra się na poziomie korpusu, więc można rozgrywać naprawdę duże bitwy. Najlepszym elementem jest sposób aktywacji jednostek w grze. Twój przeciwnik rzuca 3K6 i w ten sposób określa ilość punktów, jakie możesz wydać w trakcie fazy ruchu. Wszystkie ruchy i manewry kosztują określoną ilość punktów, ale najlepsze w tym że nie wiesz ile masz do wydania punktów, bo te są znane tylko Twojemu przeciwnikowi. Cała gra jest typu IGoYouGo z trzema fazami: ruchu, strzelania i walki wręcz. Tylko oddziały, które się nie poruszyły mogą strzelać. Strzelanie jest bardzo proste, 6 oznacza zawsze trafienie, czasem również pierwsze 5 (w zależności od wartości oddziału i jego cech szczególnych). Jeśli oddział zostanie trafiony, redukuje to liczbę kości dostępnych przy strzelaniu itp. Tak jak napisałem to powyżej system mi się spodobał, jednak nie sądzę by zastąpił Black Powder dla naszych gier napoleońskich, jednakże najprawdopodobniej stanie się on bardzo dobrym uzupełnieniem dla naszych gier.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651770410596/