Posts Tagged ‘Games’

Game of Thrones and Board Game Night – Wargaming Recon #157

Posted on April 27th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Game of Thrones by Fantasy Flight Games captures the feel of the conflict in Westeros.  Listen to learn more about this game and about some excitement for this year’s Extra Life 24hr Game-a-thon. Links to Items Discussed on the Show Game of Thrones board game $42.23 on Amazon (affiliate link)… Read More»

The post Game of Thrones and Board Game Night – Wargaming Recon #157 appeared first on Wargaming Recon.

Why Wargamers Should Crowdfund Their Gaming – Wargaming Recon #156

Posted on April 12th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Crowdfunding can be a good way for wargamers to fund what they love doing….play games!  Learn how you can benefit and what you need to do to make it a success. Links to Items Discussed on the Show Start Your Patreon Campaign Kickstarter for Wargamers – Wargaming Recon #118 Pulp… Read More»

The post Why Wargamers Should Crowdfund Their Gaming – Wargaming Recon #156 appeared first on Wargaming Recon.

3rd Silesian Uprising. Trzecie powstanie śląskie.

Posted on March 31st, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had a wee Set an East Ablaze game. Initially I came across with idea of Polish-Bolshevik war, but then Bill can not made that club evening, so we had lack of Bolsheviks. Instead of this I put different game with the forces available. As we had Germans, Poles and French troops, we had a fictional game of the 3rd Silesian Uprising, where French played the role of regular Polish troops.
W ostatni czwartek mieliśmy małą grę z uzyciem zasad Set an East Ablaze. Początkowo miała to byc gra dziejąca sie podczas wojny polsko-bolszewickiej, jednak Bill nie był w stanie pojawić sie w naszym klubie, więc mieliśmy niedobór Bolszewików. Zamiast tego wymysliłem inną grę z dostępnych nam oddziaów. Jako, że mieliśmy Niemców, Polaków i Francuzów, mieliśmy fikcyjną grę dziejącą się podczas trzeciego powstania śląskiego, gdzie Francuzi wcielili się w rolę regularnych oddziałów polskich.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda.

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda

SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda

FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville, Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

SILESIAN INSURGIENTS/POWSTAŃCY ŚLĄSCY
(Peter)
Officer
3 Infantry (10 men)
HMG team
POLISH ARMY/ARMIA POLSKA
(Campbel Hardie)
2 Officers
4 Infantry (10 men|)
1 Cavalry unit (9 men)
1 Field gun
1st GERMAN/1. NIEMIECKI
(Jack Glanville)
Officer
5 Infantry (10 men)
1 HMG team
1 Field gun + tow
2nd GERMAN/2. NIEMIECKI
(Michael Schneider)
Officer
5 Infantry (10 men)
1 HMG team
1 Field gun + tow

2. The game. Gra.

The whole scenario was roughly based on Polish movie directed by Kazimierz Kutz: “Salt of the Black Earth”. The movie told the story of the 2nd Silesian Uprising and there is the scene of that movie, when the polish artillery officer joined the insurgents and fought against Germans. In my scenario I made something different and despite the fact, that it was totally historical impossible (Poland during all Silesian Uprisings stayed officially neutral), that when the first Insurgent would die, then the regular troops will cross the border and join the fight.
Cały scenariusz został z grubsza oparty o scenę z filmy Kazimierza Kutza: “Sól ziemi czarnej”. Film opowiada historię z drugiego powstania i jest tam scena kiedy polski oficer artylerii dołącza do powstańców i razem z nimi walczy z Niemcami. W moim scenariuszu zrobiłem coś innego, pomimo faktu, ze historycznie było to całkowicie niemozliwe (Polska oficjalnie pozostała neutralna, podczas wszystkich powstań ślaskich) , ze kiedy pierwszy powstaniec padnie zabity, wtedy polskie oddziały przekroczą granicę i dołączą do walki.

Both German players moved into village, they both had chicky tactic of not shooting Insurgents in the village and kept Polish regular soldiers away from the game. However this tactic not worked well as soon Silesian Poles started to decimate the attackers. Finally Germans started shooting at the village and first insurgent died. That allowed Poles to cross the border, but then they met fire from German guns. That stopped regular Polish army advantage. In the meantime the Germans started assaulting village, but have been pushed back and the village stayed in Polish hands till the end of the game and finished with Polish victory.
Obaj niemieccy gracze ruszyli w kierunku wioski i obaj uzyli podstępnej taktyki nie strzelania do powstańców, czym trzymali polskie regularne wojsko z dala od gry. Jednakże ta taktyka się nie sprawdziła i wkrótce polscy Ślązacy zaczęli dziesiątkować atakujących. W końcu niemcy otworzyli ogień i pierwszy postaniec został zabity. to pozwoliło reszcie Polakom przekroczyć rzekę, ale wtedy napotkali oni ogień niemieckiej artylerii. To zatrzymało pochód regularnego polskiego wojska. W międzyczasie Niemcy rozpoczęli szturm na wioskę, ale zostali zeń odepchnięci i pozostał ona do końca gry w polskich rękach, co zapewniło im zwycięstwo.

3. Links. Linki.

Campbell’s relation on our club Facebook profile:
Relacja Campbella na profilu Facebookowym naszego klubu:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1004046279633345&id=158670127504302
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666536808786

How to Run a Convention Game with Mike Paine – Wargaming Recon #155

Posted on March 28th, 2016 under , , , , , , , , , , , . Posted by

Knowing the best way to prep your game for a convention can be hard.  Fantastic GM Mike Paine shares how he does it. Links to Items Discussed on the Show HAVOC Game Convention Huzzah Game Convention Buy Frostgrave on WargameVault (affiliate link) Fencing Frog Blog $20 Aurelian Unit Tiles by Sam… Read More»

The post How to Run a Convention Game with Mike Paine – Wargaming Recon #155 appeared first on Wargaming Recon.

By Fire and Sword: First divisional game in Scotland. Ogniem i Mieczem: Pierwsza gra dywizyjna w Szkocji.

Posted on March 24th, 2016 under , , , , , . Posted by

Last Thursday I had this privilege to organise the first divisional game with By Fire and Sword rules. For this event I invited Neil Danskin to the game. We both have significant forces to put divisions on the table, but we both have Polish (Crown) forces. That took us to the year of 1665 and to the Lubomirski Rebellion, so we both been able to place our forces.
W ostatni czwartek miałem ten zaszczyt organizacji pierwszej dywizyjnej gry w Ogniem i Mieczem w Szkocji. Do tego wydarzenia zaprosiłem Neila Danskina. Obaj posiadamy wystarczające siły by wystawić dywizje na stole. Obaj jednak mamy siły polskie (Korony). To zabrało nas do roku 1665 i Rokoszu Lubomirskiego, więc moglismy nasze siły spokojnie wystawić przeciw sobie.
SCENARIO/SCENARIUSZ: From main book.

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Neil Danskin, Bartek Żynda

SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Neil Danskin, Bartek Żynda, Michał Paradowski

1. Siły. Forces.

ROYAL FORCES/SIŁY KRÓLEWSKIE
(Neil Danskin, Sandy Gilchrist, Peter)
Polish Elite Cavalry Regiment
2 x Polish Cavalry Regiments
Foreign Contingent Infantry Regiment – New Type
2 light guns
REBELS/ROKOSZANIE
(Bartek Żynda, Angus Konstam, Michael Schneider)
Polish Elite Cavalry Regiment
Polish Light Cavalry Regiment
Foreign Contingent Infantry Regiment – New Type
Reiter Regiment
2 light guns
2 Dragoon Companies.
We both used the lists for Polish division of 1658-1666 from Deluge supplement.
Obaj użyliśmy list dla dywizji koronnej z lat 1658-1666 z dodatku Potop.

2. The game. Gra.

Our game divided on four separate clashes. In the first my Light Cavalry Regiment charged on Neil’s left flank Cavalry Regiment supported by guns. My Pancerni managed to destroy the guns but has been stopped by bigger number of Cossack Style Cavalry. They tried to do the flanking attack (which we made completely wrong). Finally both sides finished here with a draw.
Nasza gra podzieliła się na cztery oddzielne starcia. W pierwszym z nich, mój lekki pułk kawalerii starł się z pułkiem kawalerii z lewego skrzydła Neila wspartym działami. Moim Pancernym udało się zniszczyć działa, jednak zostali zatrzymani przez większą ilość jazdy kozackiej. Próbowali również bezskutecznie ataku z flanki (który zresztą zrobiliśmy kompletnie nie tak, jakbyć powinno to zrobione). Ostatecznie obie strony zakończyły grę w tym miejscu remisując.
On my other flank Angus get command over my Reiters. Unfortunately for them they had to face the full charge of Neil’s Winged Hussars from the his left flank. This charge completely broke Reiter, who was not able to stand against the winged knights. We lost first regiment…
Na mojej drugiej flance Angus przejął dowództwo nad moimi rajtarami. Na ich nieszczęście musieli oni stanąć naprzeciw szrży Neilowej husarii lewego skrzydła. Ta szarża całkowicie zniosła rajtarów, którzy nie byli w stanie wytrzymać ataku uskrzydlonych rycerzy. Straciliśmy pierwszy regiment…
In the centre we had clash of the infantries. My musketeers, commanded by Michael and supported by my guns and Dragoons stopped Niel’s infantry. However they were still able to fight, but we did not have enough time for this, so it finished with a draw here too.
W centrum mieliśmy starcie piechoty. Moi muszkieterowie, dowodzeni przez Michaela i wsparci moimi działami i dragonami zatrzymali piechotę Neila. Jednakże byli oni wciąż zdolni do walki, jednak nie mieliśmy juz czasu, by jakoś to rostrzygnąć, więc i tu skończyło się remisem.
Finally the last clash was between four main forces. Firstly I charged on Hussars with my Pancerni with the Spears. It was very foolish, as they was not able to stand against them. However it was wily plan, because in the next turn my hussars charged on Neil’s hussars. I had the advantage of the hussar lance and therefore I have forced them to flee. It would be victorious there, but I hadn’t enough time to use that advantage against the rest of the Neil’s regiment, so it finished with a draw here as well and we agreed that whole game finished with Neil victory.
W końcu ostatnie starcie przebiegło pomiędzy naszymi głównymi siłami. Wpierw natarłem moimi Pancernymi z rohatynami na husarię. Był to mój przebiegły plan, ponieważ w następnej turze na jego husarię natarłem swoją. Miałem przewagę w husarskich lancach i dzięki temu zmusiłem ich do ucieczki. Zakończyło by się tu dla mnie zwycięsko, gdybym miał czas na wykorzystanie tego sukcesu w tym miejscu, skończył się więc tylko na remisie i ostatecznie na wygranej bitwie przez siły Neila.

3. Summary. Podsumowanie.


I am happy that as I played the first game with By Fire and Sword game in Scotland few years ago and  I had the privilege to play the first game of the higher level in this country too. It was quite good experience and I really enjoyed it, now all my figures, from that collection, has been used on the table. However we should use small forces for this game as we all haven’t to big experience with the rules did few things completely wrong. Finally during the game we had a small chaos, which slows the game dramatically. I think that we all move back to the skirmish level to be much better familiar with the rules and in the future try the divisional game once again.
Jestem tym szczęśliwcem, który miał przywilej rozegrania pierwszej gry z Ogniem i Mieczem w Szkocji oraz miałem ten zaszczyt rozegrać pierwszą w tym kraju grę wyższego szczebla. To było bardzo cenne doświadczenie i narawdę mi się to podobało, teraz wszystkie moje figurki, z tej kolekcji, były użyte w grze. Jednakże do pierwszej gry powinniśmy użyć znacznie mniejszych sił, ponieważ nikt z nas nie posiada jeszcze zbyt dużego doswiadczenia z tymi zasadami i kilka rzeczy zrobilismy kompletnie błędnie. Ostatecznie grę opanował mały chaos, który znacznie spowolnił rozgrywkę. Moim zdaniem powinniśmy powrócić do podjazdów i bardziej zaznajomić się z zasadami i wtedy po jakimś czasie ponownie usiąść do dywizji.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157664029374353
For those of you, who don’t 

Cerignola 1503

Posted on March 15th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had big Pike and Shotte game prepared by Michael. His scenario was based on real battle of Cerignola fought 28th of April 1503 and it was the first battle when the firepower of arquebusiers decided about the outcome of the battle.
W ostatni czwartek rozegraliśmy grę z użyciem zasad Pike and Shotte przygotowaną przez Michaela. Scenariusz bazował na prawdziwej bitwie pod Cerignolą, stoczonej 28 kwietnia 1503 roku. Było to pierwsze starcie, gdzie siła ognia  arkebuzierów zdecydowała o wyniku bitwy.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Angus Konstam

1. Forces. Siły.

FRENCH/FRANCUZI
Donald Adamson, Peter, Angus Konstam
(C) Michael Schneider
SPANIARDS/HISZPANIE
Campbell Hardie, Bartek Żynda
(C) Michael Schneider

2. The game. Gra.

From the beginning it must be told, that it was tough think to win that battle for the French, but not impossible. Spanish positions seemed be very safe behind the ditch and the wall, but it was false confidence. We both, Campbell and I found that everything could went very wrong for us…
Od początku trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to była naprawdę ciężka sprawa dla Francuzów, by wygrać tą bitwę, jednak nie niemożlwą. Hiszpańskie pozycje bronione przez okop i mur wydawały się bardzo bezpieczne, jednak była to fałszywa pewność. Oboje z Campbellem przekonaliśmy się, że wszystko mogło się dla nas skończyć bardzo źle…
(C) Michael Schneider
One of the first decision, the French players had to made was to bring heavy artillery with a great commander, which could take a lot of time or left the artillery behind and bring very quickly good commander on the battlefield. they choose the first option and soon they suffer from that decision. They cannot move their forces forward, because of the poor command rolls. So their centre and right flank stand still. It gave us time to put our forces into better positions.
Jedną z pierwszych decyzji, jakie musieli podjąć francuscy gracze, było czy sciągnąć ciężką artylerię z dość dobrym dowódcą (mogło to zająć dość dużo czasu), czy też zostawić działa i sciągnąć tylko dowódcę (co nastąpiło by znacznie szybciej). Francuzi wybrali opcję pierwszą i wkrótce musieli ponieść konsekwencje tej decyzji. Ze względu na słabe rzuty dowodzenia, ich centrum i prawe skrzydło nie poruszało się. Dało nam to czas na lepsze ustawienie naszych oddziałów.

It was clear, that French if they want to win, they have to broke into our positions by breaking our flanks. Our right flank was protected by Campbell’s cavalry. Here they had to fought against French gendarmes under command of Donald. Unfortunately for Campbell, Donald broke through Campbell’s cavalry and was ready to get inside our defences. However his knights went without support and was easily destroyed by my gendarmes. Campbell quickly seal the hole in our defence line and we were protected from this side.
Było jasne, że Francuzi mogli zwyciężyć jedynie, poprzez włamanie się w nasze pozycje, poprzez złamanie obrony na naszych flankach. Nasze prawe skrzydło było chronione przez kawalerię Campbella. zostali oni zmuszeni do walki przeciw cięzkiej kawalerii Donalda. Nieszczęśliwie dla Campbella, Donaldowi udało się złamać jego konnicę i wedrzeć się w nasze pozycje obronne. Jednakże, jego rycerze wdarli się tam bez wsparcia i zostali dość łatwo rozbici przez moją ciężka konnicę. Campbell szybko załatał dziurę w obronie i bylismy bezpieczni od tej strony.
From our left, we were attacked by Angus’s cavalry. However this time he had terrible command rolls. His cavalry stayed for most of the time stationary and for most of the time it only shoot on my infantry from their bows with the terrible result. I used this time and I brought my artillery closer to the enemy. It was made right in time, as soon his heavy cavalry finally made its movement. Just in front of my guns. It proved that the guns are much better than the heavy armoured knights. French advantage has been stopped here too.
Na naszą lewa flankę nacierała konnica Angusa. Jednak tym razem miał on fatalne rzuty na dowodzenie. Jego kawaleria przez większość gry pozostała w miejscu, ostrzeliwując jedynie bezskutecznie moją piechotę przy uzyciu ich łuków. Tą sytuację skrzętnie wykorzystałem ustawiając bliżej wroga swoją artylerię. Dokonałem tego we właściwym czasie, ponieważ w końcu ruszyła się jego ciężka kawaleria. Ruszyła na wprost moich dział, które udowodniły swoją wyższość nad ciężkozbrojnymi rycerzami. Rownież tu francuskie natarcie zostało zatrzymane.
The French last hope was frontal attack with their pikeman. They reach the ditch, crossed it and reach the walls and our infantry. In the fierce battle they get bitten and finally broke. The battle was over with a glorious Spanish victory!
Ostatnią nadzieją dla Francuzów, był frontalny atak ich pikinierów. Udało im się dotrzeć do okopu, pokonać go, dotrzeć do murów i naszej piechoty. W zaciętej walce zostali oni jednak pobici i złamani. Gra dobiegła więc końca z chwalebnym zwycięstwem Hiszpanów!

3. Links. Linki.

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/03/cerignola-28th-april-1503.html
Campbell’s relation on our club’s facebook profile:
Relacja Campbella na profilu facebookowym naszego klubu:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=992305910807382&id=158670127504302
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157663645767373

5 Tips for Wargamer Dads – Wargaming Recon #154

Posted on March 14th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Being a wargamer parent is hard.  You’re pulled in different directions at the same time.  Try these five tips to be a successful wargamer dad (or mom). 5 Tips to be a Successful Wargamer Dad Put your child first Get creative Planning is key Communication is vital Technology is your… Read More»

The post 5 Tips for Wargamer Dads – Wargaming Recon #154 appeared first on Wargaming Recon.

AB1 – Gleaming Katanas.

Posted on March 9th, 2016 under , , , , . Posted by


And finally last game of last week. That was big game of my wargame group – Samurais. The game was set for two days, but I was able to take the part in the first day only. The game was prepared by Jack and Ken, who made and excellent work to made everything happend dispate some difficulties. Whole battle was beetween two groups of clans. My group was that day much better and won the first battle. We managed to completely destroy three oposite clans and lost only one in exchange. 
I w końcu ostatnia gra poprzedniego tygodnia. Było to duże spotkanie mojej grupy wargamingowej przy grze z uzyciem samurajów. Gra trwała dwa dni, jednak ja mogłem wziąć udział tylko w pierszym dniu. Gra była przygotowana przez Jack’a i Kena i wykonali oni kawał dobrej roboty bez względu na pojawiąjące się przed nimi trudności. Cała gra była pomiędzy dwoma grupami klanów. Moja grupa była lepsza i wygrała starcie pierwszego dnia. Udało nam się zniszczyć kompletnie trzy wrogie klany, tracąć w zamian tylko jeden.
I was put in front of Campbells forces and mainly fought against him. Campbell firstly defend himself from the temple, but later he decided fight outside the buildings. That gave me chance to do the frontal attack with my monk army. In the fierce battle my units destroy all Campbell’s units and took the temple. Just before that happened, his daimyo challenged my daimyo and in very long duel he managed to reduce my command skills from 8 down to 4, but finally he lost his general, but he kept his honour.
Moje oddziały stanęły naprzeciw oddziałów Campbella i głównie walczyły przeciw niemu. Campbell początkowo oparł swoją obronę o mury świątyni, jednak później wyszedł w pole. To dało szanse frontalnemu atakowi mojej mnisiej armii. W zaciętej walce moje oddziały rozniosły oddziały Campbella i zdobyły świątynię. Zaraz zao sie jednak stało, jego daimyo wyzwał na pojedynej mojego daimyo. W dość długim pojedynku, udało mu się zredukować moje zdolności dowódcze z 8 do 4, jednak ostatecznie on przegrał. Zginął ale zachował swój honor.
That was lovely Saturday, spend in the nice Old Manor Hotel in Lundin Links. Next game in October. This time it will be Indian Mutiny with the use of the new version of Sharpe Practice. This time me and Campbell will be preparing the game. That will be exciting experience!
To była doskonale spędzona sobota w barzo urokliwym hotelu: Old Manor Hotel w Lundin Links. Następna gra w październiku. Tym razem Powstanie Sipajów z użyciem nowej wersji Sharpe Practice. Tym razem  ja i Campbell będziemy wspólnie organizować tą grę. To będzie na pewno ekscytujące doświadczenie!
You can find more pictures from the game on my Flickr:
Możecie znaleźć więcej zdjęć na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157665619553226
On Jack’s blog:
Na blogu Jack’a:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2016/03/samurai-weekender.html

Tamai 1884

Posted on March 4th, 2016 under , , , , , , , , . Posted by

Second game of the week was played in our club on Thursday. It was Sudan game with Black Powder rules, prepared by Campbell.
Druga grę w tym tygodniu rozegraliśmy w czwartek w naszym klubie. Była to konfrontacja w Sudanie z użyciem zasad Black Powder, przygotowana przez Campbella.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie, Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

BRITISH-EGYPTIAN-SUDANESE FORCES/SIŁY BRYTYJSKO-EGIPSKO-SUDAŃSKIE
1st Brigade under command of Bartek Żynda

NSWC Battalion
15th Ludhiana Sikhs Battalion
Royal Marines Light Infantry Battalion
Yorks&Lancashire Battalion
7pdr gun
Gatling gun

2nd Brigade under command of Peter

Sussex Battalion
1st Sudanese Battalion
2nd Sudanese Battalion
Bashi Bazouk
Egyptian 6pdr
Egyptian Nordenfelt

Cavalry Brigade
10th Hussars under command of Bartek Żynda
19th Hussars under command of Peter
MAHDISTS/MAHDYŚCI
1st Brigade under Bill Gilchrist

6 Ansar Warbands

2nd Brigade under Hugh Wilson

6 Ansar Warbands (1 with rifles)
Captured gun

3rd Brigade under Michael Schneider

4 Beja Warbands

4th Brigade under Campbell Hardie

Baggera Cavalry
4 Ansar Warbands

2. The game. Gra.

In our game British-Egyptian-Sudanese forces had to cross the table from one end to the other. That was the British condition of winning the battle, whereas Mahdists had to only prevent it. In our game Campbell a little soften up Imperial forces and instead two British brigades gave us one European and the other mixed. It gave  Mahdists bigger chances for winning. Together with Peter we were going to create as quick as possible two brigade squares, survive all Mahdists attack and then after breaking them all, move forward through cleared battlefield. Sounds easy, not really.
W naszej grze brytyjsko-egipsko-sudańskie siły miały za zadanie przekroczyć stół z jednego końca na drugi. To był warunek brytyjskiego zwycięstwa, podczas gdy Mahdysci mieli tylko temu zapobiec. W naszej grze Campbell lekko osłabił imperialne oddziały i zamiast dwóch brygad brytyjskich dał jedną europejską i jedną mieszaną. To dało Mahdystom większe szanse na wygraną. Razem z Peterem postanowiliśmy jak najszybciej utworzyć dwa  brygadowe czworoboki, przetrwać wszystkie ataki Mahdystów i po ich zakończeniu, przejść przez oczyszczone pole bitwy. Wydaje się łatwe, otóż nie do końca.
My brigade managed to create the square in second turn and in third it was attacked by Bill’s and later on by Campbell’s units. My square was too hard for poorly equipped Mahdists forces. However they managed to destroy my gun and Gatling, but that was it. Once again supported me cavalry, failed. It forced few units to withdraw, but finally shaken left the table and never returned. At the end of the game attacking me forces were nearly broken, but still capable to fight back. So on my flank I draw the battle.
Moja brygada już w drugiej turze ustawiła się w czworobok, by w trzeciej zostać zaatakowana przez oddziały Billa i później Campbella. Mój czworobok był zbyt silny dla słabo wyposażonych Mahdystów. Jednak udało im sie zniszczyć moje działo i mojego Gatlinga, ale na tym się skończyło. Znowu, wspomagająca mnie kawaleria, zawiodła. Zmusili oni kilka oddziałów do cofnięcia się, jednak ostatecznie z ciężkimi stratami opuściła stół i nigdy już nie powróciła. Na koniec gry, atakujące mnie oddziały były na granicy załamania, jednak były wciąż zdolne do walki. Na mojej flance gra zakończyła się więc remisem.
Peter needed three turns to create the square and he was attacked in turn fourth. I advised him a small trick, which worked at the beginning of the game very well. He put Sussex Battalion on front of the square and against it Hugh and Michael pushed their first attacks. Mahdists were unable to broke them, especially when 19th Hussars arrived. They managed to nearly destroy, whole Michael’s brigade. When the game was nearly finished, last big charge of Michael’s, Hugh’s and Campbell’s forces was pushed on Peter’s square. One o the Sudanese battalions panicked and run away from the battlefield. That broke Peter’s square, but his forces were still fighting. Sadly the game was over, so were not able to cross the table and therefore we lost a game.
Peter potrzebował trzech tur na utworzenie czworoboku i zaatakowany został w turze czwartej. Poradziłem mu mały trik, który doskonale się sprawdził na początku gry. Ustawił on battalion Sussexu na czole czworoboku i to przeciw niemu Hugh i Michael skierowali swe pierwsze ataki. Mahdyści nie byli w stanie ich złamać, szczególnie gdy przybył tu 19. Huzarów. Huzarom udało się prawie zniszczyć brygadę Michaela. Kiedy gra miała sie już ku końcowi, oddziały Michaela, Hugha i Campbella zostały rzucone do ostatniej szarży. Jednen z sudańskich batalionów nie wytrzymał i uciekł z pola bitwy. To złamało czworobok Petera, jednak jego oddziały wciąż były zdolne walczyć. Niestety na grę się skończył i nie byliśmy w stanie przekroczyć stołu, dlatego też zakończyła się ona naszą porażką.

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157665390083416

Road in Spain. Droga w Hiszpanii.

Posted on March 3rd, 2016 under , , , , , , , , . Posted by

The busiest wargame week of the year just started. Till the end I will have three games: one played yesterday at Hugh, one on Thursday in our club and one on Saturday, played with AB1 group. Now I have noticed that all three of them will be played with Black Powder rules. The first game has been already played and it was game prepared by Bill Gilchrist and we went Napoleonic!
Zaczął się właśnie najbardziej wargamingowy tydzień w tym roku. Do końca tego tygodnia rozegram trzy gry: jedną wczoraj u Hugha, jedną w czwartek w naszym klubie i jedną w sobote z nasza grupą AB1. Teraz właśnie zdałem sobie sprawę, że wszystkie one będą rozegrane według zasad Black Powder. Pierwsza gra juz za nami i była to bitwa z okresu napoleońskiego, przygotowana przez Billa Gilchrista.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist, Hugh Wilson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist, Hugh Wilson, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

FRENCH and POLES/FRANCUZI i POLACY
1st French Infantry Brigade under Tim Watson

4 battalions of intantry
1 gun

2nd French Infantry Brigade under Bill Gilchrist

4 battalions of intantry
1 gun

Duchy of Warsaw Brigade under Bartek Żynda

4 battalions of intantry
1 gun

French Light Cavalry Brigade under Bartek Żynda

2 Light cavalry regiments
Horse artillery
BRITISH and PORTUGUESE/BRYTYJCZYCY i PORTUGALCZYCY
1st British Brigade under Ian Carter

4 battalions of intantry
1 gun

2nd British Brigade under Dave M.

2 battalions of infantry
2 batalions of light infantry
1 gun

Portuguese Brigade under Dave O’Brian

3 battalions of infantry

British Light Cavalry Brigade under Dave O’Brian

2 Light cavalry regiments.

2. The game. Gra.

The main objective of the game was the road. The side, which will control the road at the end of the game will be the victorious one. French and Polish brigades moved very fast forward. However the Bill’s brigade met the best British troops and get smashed in several melees by Brits. However somethin else stopped Britsom gaining victory here. It was central French brigade and their actions.
Głównym celem gry była droga. Strona, która będzie ja kontrolować pod koniec gry, zostanie uznana zwycięzcą. Francuzi i Polacy ruszyli bardzo szybko do przodu. Jednakże brygada Billa napotkała najlepsze brytyjskie oddziały i w kilku potyczkach na bagnety została przez nich rozniesiona. Jednak stało się coś, co powstrzymało Brytyjczyków przed ogłoszeniem tu zwycięstwa, były to akcje centralnej brygady francuskiej.
Tim pushed his forces fast forward and faced part of Dave’s British brigade. He get very quickly in contact with them. In few melees, he managed to broke Dave’s brigade, took the central village and then attack Ian’s Brigade, saving the rest of the Bill’s brigade. Finally at the end of the game French controlled most of the road on their left and in the central part of the battlefield.
Tim rzucił swoje oddziały do szybkiego ataku na brytyjską brygadę Dave’a. Bardzo szybko wszedł z nią w kontakt. W kilku szarżach na bagnety, złamał brygadę Dave’a, opanował centralną wioskę i mógł zaatakować brygadę Iana, ratując w ten sposób resztki brygady Billa. Pod koniec gry Francuzi kontrolowali większość drogi na lewym skrzydle i całą drogę w centrum pola walki.
Poles under Prince Poniatowski (I know, that he never took the part in Spain campaign, but I was so desperate to use my model, despite it was completely ahistorical). moved half of the brigade against village, occupied by Portuguese and half of the brigade kept in reserves. Soon Poles get support from French light cavalry and together moved against British positions on the hill. However both of us Dave O’Brian and myself had the troubles to push our cavalries into action. Finally we managed to do it and this time Brits managed to push back French horses, but this was it. French were supported by Poles, who stopped Brits and forced them to withdraw, by creating battalion squares. French cavalry tried the same, but with the same result. In the meantime Poles took village from the Portuguese and then managed to destroy their brigade. They took positions on the British flank where were disorganised British cavalry. Poles destroyed the first British cavalry regiment and soon Polish infantry charged the second British cavalry regiment from their flank. That was enough to force them to withdraw and give up the game. So the game finished with Franco-Polish victory.
Polacy pod dowództwem Ks. Poniatowskiego (wiem, że nie wziął on nigdy udziału w kampani w Hiszpanii, jednak tak bardzo chciałem użyc mojego modelu, ze przymknęliśmy na to oko) ruszyli połowę swojej brygady przeciw Portugalczykom we wsi, a drugą połowę pozostawili w rezerwie. Wkrótce Polacy otrzymali wsparcie rancuskiej kawalerii i razem ruszyli przeciw brytyjskim pozycjom na wzgórzu. Jednak zrówno ja, jak i Dave O’Brian mieliśmy trudności by nasze kawalerie wzięły udział w akcji. W końcu to nam się udało i tym razem Brytyjczykom udało się odepchnąć Francuzów, ale na tym sie to skończyło. Francuzi wsparci przez Polaków, którzy przez utworzenie batalionowych czworoboków, zmusili Brytyjczyków do wycofania się. Francuzi spróbowali tego samego, z takim samym rezultatem. W międzyczasie Polacy zdobyli wieś i zniszczyli portugalską brygadę. Zajęli pozycje na flance brytyjskiej, gdzie znalazła się zdezorganizowana brytyjska kawaleria. Polacy zniszczyli ogniem pierwszy regiment brytyjskiej kawalerii a na drugi natarła polska piechota (atak na jej flankę). To wystarczyło by zmusić ją do odwrotu i do poddania gry. Gra zakończyła się więc francusko-polskim zwycięstwem.

3. Links. Linki.

Dave’s O’Brian relation on Facebook:
Relacja Dave O’Briana na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/1088669407839601

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157665417545335

Town in Normandy 1944. Miasteczko w Normandii 1944.

Posted on March 1st, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club,  I joined the game organised by Derek and Jack. It was 15mm Chain of Command game set in 1944 in Normandy. I hadn’t game of CoC for a long time so it was great opportunity to refresh the rules.
W ostatni czwartek w naszym klubie, dołączyłem do gry organizowanej przez Dereka i Jacka. Była to gra w skali 15mm z użyciem zasad Chain of Command, osadzona w Normandii w 1944 roku. Gry w CoC nie miałem od dłuższego już czasu, wiec była to doskonała okazja, by odświezyc sobie zasady.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Derek Hodge

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Derek Hodge, Jack Glanville

SCENERY/SCENERIA: Derek Hodge, Jack Glanville, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Derek Hodge, Jack Glanville
Chain of Command is very specific game. It’s biggest advantage is the game realism. I do not know much more realistic skirmish game than this. So to play it well, one need take an extra caution as on the real battlefield. The mistakes cost always a lot. So there was no different this time. British troops had an order to attack the town (2 platoons – Jack, Stuart and myself)) defended by two German platoons (Derek and Peter). In Recce phase Germans managed to kept British outside the town, so they can deploy in the buildings and await the enemy.
Chain of Command jest bardzo specyficzna grą. Jej największym atutem jest realizm gry. Nie znam bardziej realistycznego systemu niż ten. Więc by dobrze w niego grać, trzeba być dodatkowo ostrożnym, tak jak ma to miejsce na prawdziwym polu bitwy. Błędy zawsze kosztują bardzo dużo. Więc i tym razem nie było inaczej. Brytyjczycy (2 plutony – Jack, Stuart i ja) mieli rozkaz ataku na miasto obsadzone przez Niemców (2 plutony – Derek i Peter). W fazie zwiadu, Niemcom udało się utrzymać Brytyjczyków poza miastem, więc mogli rozstawić się w budynkach i oczekiwać tam na wroga.
Brits started moving into the town. As the first Jack’s squads get under the fire from Peter’s platoon. That was hard enough to stop Jack’s advantage. In the meantime I wasn’t patient enough and tried to push one of my squads deeper into the town. I didn’t use the screen from the smoke to gave them extra protection and soon all my soldiers which find themselves on street get evaporated in one moment, shoot by Derek’s troops. Later I finally used my mortar to create the screen, but it was too late we started to loose the moral points. Stuart, who moved his troops in the centre reach the town and soon get pinned by the rest of the Peter and Derek’s platoons. That finished the game, as we have not been able to break through the German defences. Anyway the game was great and we learnt something new, that in CoC, if one want to win, than one need to be patient and precise.
Brytyjczycy zaczęli wchodzić do miasta. Jako pierwszy pod ogień z oddziałów Petera dostały się drużyny Jack’a. Ciężki ogień zatrzymał jakikolwiek dalszy jego pochód. W międzyczasie ja wykazałem się brakiem cierpliwości i puściłem moje drużyny głębiej w miasto. Nie użyłem tutaj żadnej osłony z dymu, by dać jakąś ochronę moim oddziałom i wkrótce cały oddział, który znalazł sie na ulicy, zniknął w jednej chwili. rozstrzelany przez żołnierzy Dereka. Później w końcu użyłem mojego moździerza, by stworzyć taką zaporę, jednak zabrakło czasu, by coś z tym zrobić, ponieważ zaczęliśmy tracic punkty morale. Stuart, który przemieszczał się w naszym centrum, dotarł do miasta i wkrótce również został spinowany przez resztę plutonów Petera i Dereka. To zakończyło grę , jako, ze nie byliśmy w stanie przebić się przez obronę niemiecką. Pomimo tego, była to znakomita gra, w której dane nam było się czegoś nauczyć, że w CoC trzeba być niezwykle cierpliwym i dokładnym by móc odnieść zwycięstwo.
Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157662960508474
Some pictures on SESWC facebook profile:
Kilka zdjęć na profilu facebookowym SESWC:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985679521470021&id=158670127504302

TotalCon 2016 – Wargaming Recon #153

Posted on February 28th, 2016 under , , , , , , , , , , , . Posted by

  TotalCon is one of the most exciting, entertaining, and enjoyable tabletop gaming conventions in New England.  They successfully combine RPGs, board games, old school RPGs, minis gaming, and live events together for a truly geeky time.  This year was the 30th anniversary for the convention.  We cover the con… Read More»

The post TotalCon 2016 – Wargaming Recon #153 appeared first on Wargaming Recon.

Sake-Do

Posted on February 25th, 2016 under , , , , . Posted by

Last Thursday in SESWC, we had a Black Powder game with using of Gleaming Katanas supplement. For those, who don’t know what Gleaming Katanas are, it is supplement created by wargames, which fit Black Powder into Japan, during of the Edo period. As this will be the next AB1 theme, some of us want to test it before the main game.
W ostatni czwartek w SESWC, mieliśmy grę, przy użyciu zasad Black Powder z i Gleaming Katanas. dla tych, kto nie wie, co to takiego są Gleaming Katanas, to jest to dodatek, stworzony przez wargamerów, który wpasują zasady Black Powder w Japonię okresu Edo. Jako, że właśnie to będzie tematem naszego następnego spotkania grupy AB1, kilku z nas chciało to przetestować przed główną grą.

SCENARIO/SCENARIUSZ: John Glass

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Glass

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: John Glass, Donald Adamson

This time it will be very short report. In our game Campbell was secured the transport of sake to his palace. However during the journey, he has been stopped by his rival, who was willing to take sake for himself. Also Campbell had a gun, which his opponent, Donald desires for himself. Donald took control over his left flank and hired his daimyo (myself), who was responsible for leading his troops on the right flank.
Tym razem raport będzie bardzo krótki. W naszej grze Campbell zabezpieczał transport sake, do swego pałacu. Jednakże podczas podróży, został zatrzymany przez swojego rywala, który chciał przejąć sake dla siebie. Campbell posiadał również działo, które jego przeciwnik, Donald pragnął pozyskać dla siebie. Donald przejął dowództwo nad swoją lewą flanką oraz zatrudnił swojego daimyo (czyli mnie), by dowodził atakiem na prawej flance.


The fight was one huge disaster for Campbell. First his samurais get bitten by peasant archers. There is more, during this fight his daimyo get killed from peasant hand. Finally he was pushed back and lost his sake and his gun. 
Walka była jedną wielką katastrofą dla Campbella. Wpierw jego samuraje zostali pobici przez chłopskich łuczników. Tego było jednak za mało i w tej walce zginął jego daimyo, który poległ z chłopskiej ręki. W ostateczności został zmuszony do odwrotu i stracił swoją sake i działo.

Gleaming Katanas worked very well and all new players get it very quickly. It is just Black Powder but with a japanese taste. I really enjoyed the game and I am thinking about creating a small army with gleaming katanas for myself!
Gleaming Katanas sprawdziły się w grze znakomicie i wszyscy nowi gracze załapali zasady bardzo szybko. Jest to naprościej mówiąc, Black Powder z japońskim smaczkiem. Gra mi się naprawdę podobała i myślę nad stworzeniem dla siebie małej armii z błyszczącymi katanami!

Links:
Linki:

Campbell’s relation on SESWC’s facebook profile:
Relacja Campbella na profilu facebookowym SESWC:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=981319825239324&id=158670127504302

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157664383346489

Writing for RPGs – TotalCon 2016 Panel

Posted on February 20th, 2016 under , , . Posted by

Will be live blogging the Writing for RPGs panel from TotalCon 2016.  Industry guests Mike Pondsmith, Michael Curtis, and Jeffrey Talanian are featured on this panel.

The post Writing for RPGs – TotalCon 2016 Panel appeared first on Wargaming Recon.

Jonathan’s TotalCon 2016 Schedule

Posted on February 18th, 2016 under , , , , , , , , , , . Posted by

TotalCon begins this TODAY!  If you haven’t pre-registered don’t worry. You can get your ticket on site. There are heaps of games, events, panels, and fun to be had. This year I will be in attendance with Troll in the Corner owner & Indie Talks host Ben Gerber. Ben, as… Read More»

The post Jonathan’s TotalCon 2016 Schedule appeared first on Wargaming Recon.

Bohemia 1813.

Posted on February 18th, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

After long break we come back to games played at Hugh’s home. This time it was big Napoleonic battle played with the use of Black Powder.
Po długiej przerwie powracamy co gier rozgrywanych u Hugha w jego domu. Tym razem była to duża napoleońska bitwa z uzyciem zasad Black Powder.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald adamson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist

1. Forces. Siły.

AUSTRIANS/AUSTRIACY
(Dave M)
1 infantry battalion
RUSSIANS/ROSJANIE
(Bill Gilchrist, Dave O’Brian, Dave M., Hugh Wilson)
9 infantry battalions
3 guns
4 cavalry regiments
GRAND DUCHY OF WARSAW and GRAND DUCHY OF BERG/WIELKIE KSIĘSTWO WARSZAWSKIE i WIELKIE KSIĘSTWO BERGU
(Bartek Żynda)
3 infantry battalions
1 gun
FRENCH/FRANCUZI
(Tim Watson, Ray Neal, Bartek Żynda)
6 infantry battalions
2 guns
3 cavalry regiments

2. The game. Gra.

It was 1813. Somewhere in Bohemia, the brigade of allied troops hold the pass, somewhere in the mountains. However the last French problems in Russia and specially the humiliating campaign in Russia in 1812, forced the Austrian battalion (mainly Czechs) to change their colors. Now brigade consisted with 2 Berg’s and one Polish battalion had to face the whole Russian army, cut of from main froces by Czechs in the village. They can buy the time to the other French troops to arrive and hold Russians as long as possible. But who will inform main French forces about the incoming danger? It is only one brave who can do it. Gallant Colonel Gerard (we decided that in 1813 he should be already promoted to colonel).
Był rok 1813. Gdzieś w Bohemii, sojusznicza brygada zabezpieczała przełęcz, znajdującą się gdzieś w górach. Jednakze ostatnie problemy Francuzów a w szczególności ich upokażająca kampania w Rosji w 1812 roku, sprawiła że austriacki batalion (głównie Czesi) do zmiany stron. Teraz brygada składająca się z dwóch battalionów z Bergu i jednego polskiego została odcięta przez Czechów od głównych sił i sama musi stawić czoła całej rosyjskiej armii. Muszą zdobyć jak najwięcej czasu by umozliwić przybycie siłom francuskim i powstrzymać Rosjan jak najdłużej. Lecz kto poinformuje główne francuskie oddziały o nadchodzącym niebezpieczeństwie? Jest tylko jeden odwazny, który może tego dokonać. Szarmancki pułkownik Gerard (zdecydowaliśmy, że w 1813 roku powinien juz być awansowany na pułkownika).
The battle beginns. Allied brigade holded Russians, but there was to much of them and slowly they get surrounded.
Bitwa się rozpoczęła. Sojusznicza brygada powstrzymywała Rosjan, lecz było ich zbyt wielu i w końcu zostali otoczeni.
Finally only one battalion of Berg remain on the battlefield. They survived attack of the Russian infantry from the flank and heavy fire from all Russians muskets and guns. Finally Russian cavalry did the job and destroyed the brave battalion. That heroic fight stopped many Russian troops and only three of them crossed the pass. And there they get surprised!
W końcu ostał się jeden batalion z Bergu. Przetrwali atak z flanki rosyjskiej piechoty oraz ogień ze wszystkich rosyjskich muszkietów i dział. W końcu Rosyjska kawaleria dokończyła robotę i zniszczyła dzielny batalion. Ta heroiczna walka zatrzymała wiele rosyjskich oddziałów i jedynie trzem z nich udało się przekroczyć przełęcz. Tam czekała na nich niespodzianka!
Our Gallant Colonel Gerard did the job and informed the French commander about incoming Russians. So the Russians had to face the whole French army!
Nasz Szrmancki pułkownik Gerard wykonał swoje zadanie i poinformował francuskiego dowódcę o nadciagających Rosjanach. Teraz Rosjanie musieli stanąc naprzeciw całej armii francuskiej.
Thanks to the sacrifice of the Polish and Ber units, French has definite advantage over the Russian on this side of the pass. Soon most of the Russian units had been destroyed or forced to withdraw on the Russian part of the pass. The fight for the village just started.
Dzięki poświęceniu oddziałów z Bergu i Polaków, Francuzi mieli zdecydowaną przewagę nad Rosjanami po tej stronie przełęczy. Wkrótce większość rosyjskich oddziałow została albo zniszczona, albo zmuszona do powrotu na rosyjską stronę. Walka o wieś właśnie sie rozpoczęła.
Czechs supported by Russian gun hold three French assaults. Finally French broke into the village and get the pass. We did not have enough time to finish that game and we all decided that we will finish that game with a draw, because Russians had been pushed off the village but not destroyed, so they had possibilities to retake the village.
Czesi wsparci rosyjskim działem wytrzymali trzy francuskie ataki. W końcu Francuzom udało się włamać do wioski i przejąć przełęcz. Nie mielismy juz niestety więcej czasu na grę i dlatego zakończylismy ją remisem. Rosjanie zostali odepchnięci od wioski, jednak nie rozbici i w związku z tym mieli duże szanse na odbicie wioski.

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157664244872600

Caen 1944 (# 3A)

Posted on February 16th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we all come back to our ‘forgotten’ Bolt Action campaign, Caen 1944. Finally we started the third turn. We played the centre action, where British and Canadian troops moved forward to take the Caen. Those troops where lead by Donald and Bill. Bill asked me to borrow him my troops for this game and finally he cannot made that evening so I jumped into his chair. The same happened to Germans players, where Brian has been replaced by John Glass.
W ostatni czwartek powrócilismy do naszej “zapomnianej” kampanii Caen 1944, rozgrywanej przy uzyciu zasad Bolt Action. W końcu rozpoczęliśmy trzecią turę. Była to akcja w centrum, gdzie brytyjskie i kanadyjskie oddziały parły w kierunku Caen. Te oddziały były dowodzone przez Donalda i Billa. Bill poprosił mnie aby na ta gre pożyczyć mu moje oddziały i ostatecznie nie mógł być tego wieczora w klubie, więc zajałem jego miejsce. To samo przydarzyło się graczom niemieckim i tam Briana zastąpił John Glass.
SCENARIO/SCENARIUSZ: No 4. from the main book/Nr 4 z głównego podręcznika
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Donald Adamson, Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

Allied placed 1500 pts British tank platoon (Donald Adamson) supported by Canadians (Bartek Żynda) with 1200 pts. Germans placed 1200 pts Infantry platoon (John Glass) together with German 1500 pts tank platoon (Campbell Hardie).
Alianci wystawili brytyjski pluton pancerny na 1500 pkt. (Donald Adamson), wsparty Kanadyjczykami (Bartek Żynda) z 1200 pkt. Niemcy wystawili pluton piechoty na 1200 pkt. (John Glass), wsparty plutonem pancernym na 1500 pkt. (Campbell Hardie).

2. The game. Gra.

This time we did not have to much luck during whole game. Firstly, our artillery attack went completely wrong. First Donald rolled 1 for incoming artillery and his troops get hardly pinned and in next turn I made the same… So our only hope was to use our secret weapons: three flamethrowers. Two of them was on Wasps and one was carried by soldiers. However soon it turned out, that two Wasps are illegal under the campaign rules as too powerful, but this time they allowed us to use them. They cleared the objective (the white house in the centre), but then Donald decided to complicate our game one more time. He took the wrong bag with order dices and for the few turns, he draw dices from the bag, where was several ‘tea time’ dices and none of the allied… It was not surprising, that the turns ended very quicklyen’t been moving and time was running out very fast. Finally we did not managed to take control over the objective and the game finished with German victory.
Tym razem nie mieliśmy w grze zbyt dużego szczęścia. Po pierwsze, nasz atak artyleryjski poszedł kompletnie nie tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Wpierw Donald wyrzucił 1 dla nadchodzącej artylerii i mocno spinował swoje oddziały a następnie ja zrobiłem dokładnie to samo… Naszą ostatnią nadzieją pozostały nam nasze sekretne bronie: trzy miotacze płomieni. Dwa z nich były na Waspach a trzeci był niesiny przez żołnierzy. Jednak wkrótce okazało się, że uzycie dwóch Waspów jest według zasad kampanii nielegalne, jednak nasi oponenci zgodzili się byśmy ich użyli. Oczyściły cel gry (biały dom w centrum), ale wtedy Donald postanowił dodatkowo skomplikować nam grę. Pomylił torby z kośćmi rozkazów i zaczął przez kilka następnych tur wybierać kości z tej torby, gdzie było kilkanaście kości “tea time” i żadnej alianckiej… Nic więc dziwnego, że tury kończyły się bardzo szybko, my się nie poruszaliśmy a czas uciekał bardzo szybko. W końcu nie udało się nam opanować celu gry i ta zakończyła się niemieckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.

Campbell’s relation on our club’s facebook profile:
Relacja Campbella na profilu facebookowym naszego klubu:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=977882092249764&id=158670127504302
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157664599448351
Where is the rabbit? Gdzie jest królik?

Pulp Wargaming Hanghai with Mike Paine – Wargaming Recon #152

Posted on February 15th, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

Hanghai is one of the most enjoyable pulp wargame events you’ll ever play.  Gamemaster Mike Paine discusses his homebrewed game and his thoughts on wargaming.   Support Jonathan through PATREON Mailbag Via our Facebook page: Listener Dave said of Ep 151: Henry Hyde’s Shot, Steel, & Stone “Epic episode with… Read More»

The post Pulp Wargaming Hanghai with Mike Paine – Wargaming Recon #152 appeared first on Wargaming Recon.

Lissjanka 1943.

Posted on February 10th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club we had Rapid Fire, Eastern front game. It was Lissjanka scenario by Brad Smith. Bill provided Red Army and I provided Germans. 
W zeszły czwartek w naszym klubie mieliśmy grę z frontu wschodniego, przy uzyciu zasad Rapid Fire. Był to scenariusz napisany przez Brada Smitha: Lissjanka. Bill wystawił Armię Czerwoną, ja wystawiłem Niemców.
SCENARIO/SCENARIUSZ:Brad Smith

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist, Bartek Żynda

SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Scenario. Scenariusz.

Orders and OdBs can be found at this link:
Rozkazy i OdB można znaleźć pod tym linkiem:
http://www.worldoptions.com.au/fourpipers/rapid/lissjankarf2.pdf
Bill played Soviets, whilst myself, Peter and Alan played Germans.
Bill grał Sowietami, natomiast ja, Peter i Alan graliśmy Niemcami.

2. The game. Gra.

The game started very badly for Germans. The accurate fire from Soviet guns decimated German tanks. Soon most of the 1st Panzer Regiment was destroyed. However Soviets get attacked from the flank by our reinforcements. Bill have to move two T-34s companies against Tigers and Panthers. German tanks get support from the aircraft and soon whole soviet right flank was cleared. The same happen on their left. The Soviet Motor Battalion has been attacked from their front and from their back and soon they have been reduced by half. It opened the way for withdrawing and for the attacking German forces. The game would be won by Germans but they did not made enough damages. They only get 98 pts against Soviet 82 pts and the game finished with a draw.


Gra zaczęła się bardzo źle dla Niemców. Celny ogień sowieckiej artylerii zdziesiątkował niemieckie czołgi. Wkrótce większość 1. Pancer Regimentu była zniszczona. Jednak Sowieci zostali zaatakowani z flanki przez nasze posiłki. Bill musiał rzucić przeciw Tygrysom i Panterom dwie kompanie T-34. Niemieckie czołgi uzyskały wsparcie lotnictwa i wkrótce cała prawa sowiecka flanka została wyczyszczona. To samo stało się na ich lewej flance. Sowiecki batalion zmotoryzowany został zaatakowany od czoła jak i od tyłu i wkrótce został zredukowany do połowy swego stanu początkowego. To otworzyło drogę dla wycofujących się i atakujących Niemców. Gra mogła skończyć się zwycięstwem, jednak Niemcy uzyskali 98 pkt, przeciw sowieckim 82 pkt i gra zakończyła się remisem.

3. Links. Linki.

Bill’s relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2016/02/20mm-rapid-fire-lissjanka1944.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157662196809793

The Defence of Cuidad Espanola. Obrona Cuidad Espanola.

Posted on February 4th, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday Bill invited us for his Black Powder game. It was the Defence of Cuidad Espanola from the Albion Triumphant supplement. That scenario is part of the campaign played by Bill and Campbell, however the second one cannot made that evening so I took his place.
W ostatni czwartek Bill zaprosił nas do jego gry z użyciem zasad Black Powder. Był to scenariusz Obrona Cuidad Espanola z dodatku Albion Triumphant. Ten scenariusz jeszt częścią kampanii rozgrywanej przez Billa i Campbella, a że ten drugi nie mógł w tamten wieczór być w klubie, ja zająłem jego miejsce.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Defence of Cuidad Espanola from the Albion Triumphant supplement

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Bill Gilchrist

1. Forces. Siły

All OdB can be found on Bill’s blog:
Cały OdB możecie zobaczyć na blogu Billa:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2016/01/28mm-black-powder-defence-of-cuidad.html

2. The game. Gra. 

That scenario is very hard to win for the attackers. French (Michael Schneider) and Poles (myself) lost few turns to cross the river. The special rule for crossing the river during this game is extreme hard. Despite the given order, it could be done only on 6 on D6. However finally we managed to do it. As the French has been stopped by British (Peter and Angus Konstam) troops just on the other river shore, Poles managed to moved further. They attacked Portuguese (Angus Konstam) positions and with some difficulties managed to destroy two of their battalions, but then they had been charged by British cavalry and had to withdraw. The game was still not resolved, so I decided to push my forces to the final and decisive assault. My units attacked the defenders, they survived the first turn, but failed the second and all our forces had to withdraw. This time the French and Polish troops lost the battle.


Ten scenariusz jest bardzo trudny do wygrania dla atakujących. Francuzi (Michael Schneider) i Polacy (ja) stracili kilka tur na przekroczenie rzeki. Zasada specjalna do forsowania rzeki podczas tej gry jest bardzo trudna do wykonania. Oprócz rozkazu trzeba jeszcze uzyskać 6 na K6. Jednak w końcu udało nam się tego dokonać. Jednak Francuzi zostali zatrzymani przez Brytyjczyków (Peter i Angus Konstam) na drugim brzegu rzeki, jednak Polakom udało się ruszyć dalej. Zaatakowali Portugalczyków (Angus Konstam) i z pewnymi problemami udało im sie zniszczyć dwa ich bataliony, ale wtedy zostali zaatakowani przez brytyjską konnicę i musieli się wycofać. Jako że, gra nie była jeszcze do końca rozstrzygnięta, zdecydowałem się przypuścić ostateczny atak na miasto. Moje oddziały zaatakowały obrońców, przetrwały pierwszą turę, jednak przy drugiej zostali pokonani i musieli się wycofać. Tym razem siły Francuskie i Polskie przegrały bitwę.

3. Links. Linki.

Angus’s relation:
Relacja Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20114.htm

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157664316944795

NOVAG’s Winter Game Day 2016

Posted on February 1st, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

On January 31, 2016, NOVAG threw it’s usual quarterly Game Day, Winter version. The location was the Centreville Library in the multi-purpose room. There were about ten tables in play. I think we had a pretty good turnout considering the … Continue reading

Henry Hyde’s Shot, Steel & Stone – Wargaming Recon #151

Posted on February 1st, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

Shot, Steel & Stone is Henry Hyde’s foray into writing wargaming rules.  Henry discusses his many projects and the state of wargaming. Support Jonathan through PATREON   Mailbag Via the Web: Jacksarge’s Wargames Ramblings blog said of episode 148: Miniature Wargaming the Movie with Joseph Piddington “After listening to an interview with movie… Read More»

The post Henry Hyde’s Shot, Steel & Stone – Wargaming Recon #151 appeared first on Wargaming Recon.