Posts Tagged ‘Games’

Sunday Colour: Ravenwing Librarian

Posted on October 23rd, 2016 under , , , , , , . Posted by

OK I know he’s not part of the Ravenwing but he’s borrowing one of the bikes alright?  Good.  The last week or so have been painfully slow going on the painting front but I’ve been spurred into action by the deadline of a painting comp. Now I know I’m not going to win, I’m just … Continue reading Sunday Colour: Ravenwing Librarian

C’thu as far as the eye can see

Posted on October 23rd, 2016 under , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Tor Gaming are joing the ranks of C’Thu loving companies with there new starter and charactor soon to be released, you can order them from The Outpost, I have been reliably informed that they should be in stock soon (with in days soon) Its origins seeped in betrayal of the most heinous kind.  Lord C’thu commands … Continue reading C’thu as far as the eye can see

To Mount or not to Mount

Posted on October 23rd, 2016 under , , , , , , , , , , , . Posted by

As war rages on into 1947, front-line modifications and experimental weaponry begin to appear in ever increasing numbers. here we have 2 of these rift tech weapons that could easily become defensive turrets on bunkers or mounted on almost any tank based chassis that your local front-line workshops can find to keep the war effort … Continue reading To Mount or not to Mount

Burning Of Prospero Unboxed

Posted on October 22nd, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

In case you’ve been living under a rock for the past two weeks it’s almost release time for the next instalment of the Horus Heresy in plastic.  Darren spent part of his day investigating the unboxed contents and I think it may have turned his head a little… So the full boxed set details can … Continue reading Burning Of Prospero Unboxed

Judge Dredd

Posted on October 22nd, 2016 under , , , , , , , , , , , , . Posted by

If you havent played or havent really looked at it, Judge Dredd the miniatures game may just be worth a look now as Warlord have free shipping at the moment, as well as a sale on Judge Dredd minatures 400 million people, and every one of them a potential criminal – welcome to the world … Continue reading Judge Dredd

The Gist: Escape – Curse of the Temple

Posted on October 22nd, 2016 under , , , , , . Posted by

This is the Gist of a game called Escape: Curse of the Temple, a video about the game running no […]

The post The Gist: Escape – Curse of the Temple appeared first on Best Play.

Dark Age Clash.

Posted on October 21st, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday I invited Michael to the Dark Age game with Hail Caesar rules. The idea behind that game, was to use all figures from our entire collections. My Norman are much more numerous than Michael’s, so he received support of my Vikings. That way all our figures were on the table.
W ostatni czwartek zaprosiłem Michaela do gry z wczesnego okresu średniowiecza przy użyciu zasad Hail Caesar. Główna ideą tej gry, było użycie naszych cąłych kolekcji z tego okresu. Moi Normanowie są dużo liczniejsi od Michaelowych, więc uzyskał on wsparcie moich Wikingów. W ten sposób wszystkie nasze figurki znalazły się na stole.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda, Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: some help from Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Bartek Żynda, Michael Schneider

1. Forces. Siły.

NORMANS&VIKINGS/NORMANOWIE I WIKINGOWIE
(Michael Schneider)
Norman CinC (9)
Viking CinC (8)

1 unit of heavy Norman cavalry

3 units of heavy Norman infantry
1 unit of heavy Viking infantry
1 unit of heavy Viking infantry with bows
1 unit of medium Viking infanatry
1 unit of Berserkers

1 unit of Archers
1 unit of crosbows
LOTHARYNGIANS/LOTARYNGOWIE
(Bartek Żynda)
1st CinC (9)
2nd CinC (8)

2 units of heavy cavalry
1 unit of medium cavalry

1 unit of heavy infantry
1 unit of medium infantry
2 units of light infantry

2 units of Archers
1 unit of Crossbows

2. The game. Gra.

We started game on both sides of a small river. This time my order dice was against me and soon some of my units crossed the river and some not. That put one of my units of Archers as an easy prey for the Norman cavalry. They charged on them, but my Archers survived and managed to withdraw on my bank of the river.
Zaczęliśmy grę po przeciwnych stronach małej rzeczki. Tym razem moje rzuty na rozkazy nie były zbyt dobre i raczej przeciw mnie w wyniku czego części moich oddziałów udało się przekroczyć rzeczkę, a części nie. To wystawiło moich łuczników, jako łatwy łup dla normańskich kawalerzystów. Zaszarżowali na nich, jednak moim łucznikom udało sie przeżyć i w konsekwencji wycofać na drugi brzeg rzeczki.
Now the past hunters become the prey for my cavalry. Outnumbered Normans get slaughtered by my knights. Then my cavalry charged on Vikings. Again the infantry survived the charge, but then came Bill and explained us, that some things we did very wrong. So far I played that rules few times before but I never read them, for Michael it was first time and he did not read them too. After some Bill’s advices the game changed dramatically for me…
Teraz niedoszli myśliwi, sami stali się łupem mojej kawalerii. Normanowie zostali zmasakrowani, przez moich liczniejszych rycerzy. Potem moja konnica zaszarżowała na pozycje Wikingów. Znów piechocie udało się przeżyć szarżę, i wtedy do naszego stołu przyszedł Bill i wytłumaczył nam, że pewne rzeczy robimy źle. Do tej pory udało mi się rozegrać kilka gier z tymi zasadami, jednak nigdy ich nie przeczytałem, dla Michaela była to z nimi pierwsza gra i też ich nie przeczytał. Po wskazówkach Bill sytuacja mojej armii znieniła sie bardzo dramatycznie…
The main thing in hand to hand clashes is the number of support, which give you bigger number of attack dice. This time my cavalry was outnumbered by the Vikings and soon all my horses were destroyed. The game turn into huge disaster for my army.
Główną rzeczą w walce wręcz jest liczba jednostek wspierających, co przenosi się na liczbę kości ataku. Tym razem moja kawaleria była mniej liczniejsza od Wikingów i wkrótce przestała istnieć. Gra zamieniała się w klęskę mojej armii.
Michael encouraged by the Vikings success push his infantry against my infantry and soon he was victorious here too. I only managed to destroy his crossbowmen, but at this stage my army no longer existed as a whole. The battle was over and my army withdraw with a shame.
Michael zachęcony sukcesem Wikingów pchnął swoją piechotę przeciw mojej i wkrótce również i tu odniósł zwycięstwo. Mi udało się jedynie zniszczyć jego kuszników, ale na tym etapie moja armia przestała już istniec jako całość. Musiała, okryta wstydem, wycofać się z pola walki.

3. Summary. Podsumowanie.

It was great game with the Hail Caesar rules. We will continue to enlarge your armies and soon we will come back to the rules again. However before next game, we will have to read  the rules. From the other point of view I was able to use all my Dark Age figures, which I am happy with.  So my golden rule in wargaming is achieved. That rule is to use all my figures and models in game at least once. So I did it!
To była świetna gra z zasadami Hail Caesar. Będziemy kontynuowali rozbudowę naszych armii, jednak przed następnym razem postaramy się przeczytać zasady. Z innej strony udało mi się użyć wszystkich figurek z mojej kolekcji wczesnego średniowiecza, z czego jestem bardzo zadowolony. Moja złota zasada wargamingu została osiągnięta. Jest nią to by przynajmniej raz użyć każdej figurki i modelu w grze. Tym razem mi się to udało!

4. Links. Linki.

Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/10/around-900-between-paris-and-lorraine.html
SESWC:
https://www.facebook.com/South-East-Scotland-Wargames-Club-SESWC-158670127504302/?fref=ts (awaiting)
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157675400195296

Arena Rex – Review

Posted on October 20th, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

Like a lot of games around at the moment Arena Rex is another from Kickstarter game.  Whilst I never noticed when it was up (slight shame to be honest), it is a game I have picked up and after a slightly confusing start have found I really enjoy it.  For many it will be seen … Continue reading Arena Rex – Review

Learning Curve: Infinity Army List

Posted on October 20th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Hi all!  Me again to talk about Infinity the Game.  You may remember that last time I wrote about it I got my butt-whupped in a close game.  If not then check it out here.  I’ve gone away and purchased a few more figures now to give my roster extended depth and build in some … Continue reading Learning Curve: Infinity Army List

The Walking Dead Play Through

Posted on October 19th, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

So I have set up for a solo game off Mantics the Walking Dead to have a quick play through on a cold Sunday afternoon, you can see what else we have said about The Walking Dead here So here we see little Carl Grimes and his dad Rick off to find some supplies. If … Continue reading The Walking Dead Play Through

Prospero Burns Rules & Miniatures

Posted on October 19th, 2016 under , , , , , , , , , , , , . Posted by

Hi, I’ve just been scanning the news after last weeks amazing Prospero Burns images and it looks like there may be a little sneak peak out there about using those awesome Silent Sisters and Custodes figures in your 40K games! I think it’s safe to say that both units are a bit good on the … Continue reading Prospero Burns Rules & Miniatures

The Germans are coming!

Posted on October 19th, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

With the new Armies of Germany book Second Edition about to arrive in gaming shops and battlefields across the world, it’s a good time to look at an accompanying Bolt Action Theatre Book – Ostfront, allowing the many budding German commanders out there access to a whole heap of excellent options… One of the iconic vehicles of the Eastern Front – … Continue reading The Germans are coming!

Ronnie has Escaped!

Posted on October 18th, 2016 under , , , , , . Posted by

Most of already know that Mantic is on the Kickstarter run again, you should do as we featured an exclusive here not to long ago. What you don’t know is I fear for Ronnie’s safety as he is always quite for the first few weeks leading me to believe that the rest of his staff/management … Continue reading Ronnie has Escaped!

End of Rat Race (Battlegroup Fall of the Reich).

Posted on October 18th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club, we had another Battlegroup Fall of the Reich game. I was asked for that game by Alan. This time I prepared the game for the 300 points only, to better get him through the rules. I have used the scenario “End of Rat Race” from the supplement.
W ostatni czwartek w naszym klubie, mieliśmy kolejną grę z Battlegroup Fall of the Reich. O tą grę zostałem poproszony przez Alana. Tym razem przygotowałem grę tylko na 300 pkt., by lepiej zapoznać go z zasadami. Do gry użyłem scenariusza “End of Rat Race” z dodatku.
SCENARIO/SCENARIUSZ: End of Rat Race
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

GERMANS/NIEMCY
(Alan Hynd)

Forward HQ (Kubelwagen)

Volksgrenadier Platoon (irregular) (Command squad with 2 panzerfausts; 3 squads with 2 panzerfausts each; 3 MG (bipod MG34) teams; medium mortar)

Panther A tank (Pancer Ace)

Motorised Reconnaissance Patrol (2 panzerfausts, Kubelwagen)

309 pts/15 BR
SOVIETS/SOWIECI
(Bartek Żynda)
Forward HQ (Jeep)

Motorised Riffle Platoon (Command squad; 4 riffle squads with 1 panzerfaust each; Maxim MG team; light mortar team)

SU-76M Battery

“Razvedka” Long Range Patrol (2 Gaz Jeeps, AT granades, 1 panzerfaust)

302 pts/24 BR

2. The game. Gra.


The “End of Rat Race” scenario is quite tricky for the Allied player, because it force him to think about the strategy for the whole game, before the game get started. That is because his troops enter the table in column and in particular order, which can not be changed till the end of the game.
“End of Rat Race” jest dość trudnym scenariuszem dla alianckiego gracza, ponieważ wymusza on na nim wymyślenie strategi na całą grę, jeszcze przed jej rozpoczęciem. Dzieje się to w wyniku wymuszonego wejścia na stół w kolumnie, gdzie kazda jednostka ma swoją kolejność i nie mozna jej zmienić do końca gry.
This time Alan was a little late for the game, so we used one of our club member, who this time want to remain unknow, let call him Friedrich. He was responsible for the initial German set up. First he rolled very low (double 1!), so I asked him to do it again and believe or not he rolled 1 and 2! So there was no excuses, he had to put 3 units on table. He did it very wise. He chose Panther tank and two MG teams. He put them all in ambush fire. Splendid!
Tym razem Alan trochę się spóźnił do klubu, więc wykorzystałem jednego z członków klubu, który pragnął pozostać anonimowy tym razem, dla dalszego porządku nazwijmy go Friedrich. Stał się on odpowiedzialny za początkowe rozstawienie Niemców. Pierwszy rzut był bardzo niski (podwójne 1), więc poprosiłem go o drugi rzut i wierzcie, lub nie tym razem wyrzucił 1 i 2! Więc nie było już więcej wymówek i grę rozpoczynał z trzema jednostkami. Dokonał jednak mądrego wyboru i wybrał Panterę i dwa karabiny maszynowe. Wszystkim im dał rozkaz Ambush Fire. Cudownie!
Then the Soviets enter the table. I was expecting the Panther will be put just behind the road blockade and put the Recce troops in front of my column and behind them all my SU guns. As I was expected he allowed my Recce forces take cover in woods and put his all attention on my guns. I can only tell, that soon all of them were converted in wrecks. What can I do against the Panzer Ace Panther tank?
Wtedy Sowieci weszli na stół. Tak jak przewidywałem Pantera zostąła ustawiona zaraz za drogową blokadą, więc na przodzie kolumny umieściłem mój oddział rozpoznawczy a zaraz za nim moje działa SU. Ponownie tak jak przewidywałem przeuścił on mój oddział rozpoznawczy i całą swoją uwagę skupił na działach. Mogę tylko powiedzieć, że wkrótce wszystkie je, wkrótce zamienił we wraki. Co począć, jak na przeciw masz pancernego asa w Panterze?
Then Alan arrived and he took control over the Germans. We slowly started bringing our troops on the table and both started mortar each other. My shoots were much more accurate, as Alan forget to spread his forces. that caused him a lot of pins and that gave him a lot of counters. He forgot about crap German morale during that period…
Wtedy przybył Alan i przejął kontrolę nad Niemcami. Powoli zaczęliśmy wprowadzać resztę naszych oddziałów na stół i zaczęlismy nawzajem się ostrzeliwać z moździerzy. Mój ostrzał był jednak dużo bardziej skuteczny, ponieważ Alan zapomniał by rozproszyć swoje oddziały, to spowodowało dużą liczbę pinów i konieczność pobrania dużej ilości żetonów. Zapomniał o bardzo kiepskim niemieckim morale w tym okresie…
The scenario forced me to the be very aggressive. I had to push my forces forward, what also cost me with a lot of counters. Finally I was only one point behind my morale would collapse and then I noticed the opportunity for me. My last soldier from the Recce unit, those with panzerfaust, was very close to the German tank. I took my chance and fired. Lucky for me it get hit and soon the tank exploded! German morale collapsed and I won the game!
Scenariusz zmusił mnie do bycia bardzo agresywnym. Musiałem pchać swoje oddziały do przodu, co oczywiście kosztowało mnie dużą ilość żetonów. W końcu byłem tylko jeden punkt od tego by moje morale uległo załamaniu i wtedy dostrzegłem dla siebie szansę. Mój ostatni żyjacy jeszcze żołnierz z oddziału rozpoznawczego, ten z panzerfaustem, znalazł się bardzo blisko niemieckiego czołgu. Zaryzykowałem i oddzałem strzał. Szczęśliwie dla mnie uzyskałem trafienie i wkrótce czołg eksplodował! Niemieckie morale upadło, dzięki czemu wygrałem grę!
Soviet counters.
German counters.

3. Summary. Podsumowanie.

Alan  was quite happy with the game. The rules seems to be quite understand for him. He still has some struggle with the creating his forces (the point system, what should be in and what not), but we will take care about it very soon. He is young and learnt it very quickly. Next games with the Battlegroup system will be very soon.
Alan był bardzo zadowolony z gry. Opanował już zasady, jednak wciąz ma problem z tworzeniem rozpisek (system punktowy i co powinno się w rozpisce znaleźć a co nie), jednak tym zajmiemy się już wkrótce. Jest młody i uczy się bardzo szybko. Następne gry z systemem Battlegroup pojawią się więc, już wkrótce.

4. Links. Linki.

SESWC:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1130257917012180&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157671857142553

Carcassonne: The Review

Posted on October 18th, 2016 under , , , . Posted by

OK, I know what you’re all thinking “but that games been around for ever?  Why are they reviewing it now?”.  Well it may astonish you to read that not everyone owns a copy of this game and that even more shockingly I didn’t until recently. So for those of you who don’t know what the … Continue reading Carcassonne: The Review

Terrain Corner – Display Board

Posted on October 17th, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

With my other Terrain articles I’ve been aiming for an end product that has some use when gaming.  So the Trees and Asteroids have a purpose, the piece this time doesn’t really have a purpose in any game and it’s all for show. When your out doing demo’s it’s really nice to have something for the … Continue reading Terrain Corner – Display Board

Deadzone V2 review

Posted on October 17th, 2016 under , , , , , , , , , , , , , . Posted by

I played the original Deadzone and quite liked it so was very reluctant to move forwards with V2.   HUMANS AND ALIENS COLLIDE ON WORLDS ERASED FROM EXISTENCE ENTER THE DEADZONE! In the future, unthinkably powerful mega-corporations own and govern entire planets outright, protecting their interests with vast, private armies. Now, an even greater danger … Continue reading Deadzone V2 review

A Shocking Attachment

Posted on October 17th, 2016 under , , , . Posted by

Next on the Privateer Press new releases pile I have managed to get to is the Man-O-War Shocktrooper Officer. This unit attachment for Khadors Man-O-War Shocktroopers is limited to 3 per force and comes in at 4 points. This unit attachment looks to be a pretty hefty charactor, 8 hit poits with a ranged attack … Continue reading A Shocking Attachment

Sunday Colour: New GW Textures Review

Posted on October 16th, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

So I may have gotten all excited recently about doing my Ravenwing and when I saw these new Textures were being released I had a grand plan! I decided (without any prior experience or knowledge – best way Ed.) to do a churned up battlefield, clogged with mud that had seen snow.  Similar to how … Continue reading Sunday Colour: New GW Textures Review

The Walking Dead Doesn’t Shamble

Posted on October 15th, 2016 under . Posted by

So today I got to play through a game of Mantics newest release, or next release should I say, The Walking Dead All Out Wat, whats good about this game? What could be better and what will the future hold? Firstly apologies for lack of in game photos, the threat level was rising so quickly … Continue reading The Walking Dead Doesn’t Shamble

Armies on Parade: Bury St Edmunds

Posted on October 15th, 2016 under , , , , . Posted by

With today’s excitement about armies on parade I thought I’d join in so took a jaunt along to my local Warhammer store for a gander… The first thing I’d like to say is that this is a great idea to build community and get people excited to finish projects and generally try to up their hobby-skills.  One … Continue reading Armies on Parade: Bury St Edmunds

Plague Bits from Spellcrow

Posted on October 15th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Spellcrow have released these nasty (in a good way) little bits of resin that will look right at home on your tanks… Head over to Spellcrow and get some to pustulate and posses your vehicles and buildings! Only if you worship Nurgle obviously!-Mark

Season 3 Spoilers: Guild Ball

Posted on October 15th, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

On the first day of the Spiel show in Essen, Steamforged Games celebrated by revealing two of the player cards from Kick Off! Behold, the dazzling Scarlet Star, Harmony, and the rough and tough captain of the Brewers, Tapper. Both players will be very familiar to veteran coaches, but both have experienced some very interesting changes as we move … Continue reading Season 3 Spoilers: Guild Ball

Prospero Burns Box

Posted on October 14th, 2016 under , , , , , , , , , , . Posted by

Exciting news today as this image has been all over the interweb… Apologies for the slightly blurry picture but I think this looks incredible.  With the following tucked away (plus spares if the previous Horus Heresy box is anything to go by!); 2 Great looking characters 5 Tartaros Pattern Terminators 30 (yes 30) MKIII power … Continue reading Prospero Burns Box

Healing the Retribution

Posted on October 14th, 2016 under , , , , , , , , . Posted by

Next on the release pile for me to talk about is the Lys Healer for the Retribution This minature was so easy to put together it was unbelivable, and when painted up looks great as well. Lys healers embrace both spirituality and anatomical knowledge in equal parts. Before the Retribution drew Ios into conflict with … Continue reading Healing the Retribution