Posts Tagged ‘Games’

Fall Blau 1942.

Posted on December 21st, 2014 under , , , , , , , . Posted by

Today relation from our Thursday game in the club. Campbell prepared the Fall Blau scenario in which Soviets obey to the famous Order No 227 ‘No step back’ had to defend the crossroad against incoming Italians and Germans. It was another 28mm Bolt Action game.
Dzisiaj relacja z naszej czwartkowej gry w klubie. Campbell przygotował scenariusz rozgrywający się w trakcie Fall Blau w którym Sowieci posłuszni sławnemu rozkazowi nr 227, “Ani kroku wstecz” mieli za zadanie obronić skrzyżowanie przeciwko nadciągającym Włochom i Niemcom. Była to kolejna gra w skali 28mm z użyciem zasad Bolt Action.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie

SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie
1. Forces. Siły.
ITALIANS & GERMANS/WŁOSI I NIEMCY
(Tim Watson, later Campbell Hardie)
Germans:
CO: 2 figures (regular),
2 sections of 2smg/7 rifles/LMG (regular) both on SdKfz 251C/1
81mm mortar (regular)
50mm mortar (regular)
all support weapons on SdKfz 251C/1

T34 (regular)
PzKpfw II (regular)
Marder II (regular)

Italians:
4 sections of 1smg/8 rifles/LMG (regular)
SOVIETS/SOWIECI
(Bartek Żynda)
Infantry CO: 2 figures (Inexperienced)
2 sections of infantry: 1 smg/9 rifles/LMG (Inexperienced)
MMG (regular)
ATR (regular)
3 dog mines 2 dogs/2 men team (regular)
Navy CO: 2 figures (regular)
2 navy sections of: 10 smg (regular)
Naval ATR (regular)

KV-1 (regular) – immobilized from the begginig of the game
M3 Lee (regular)
BA-10 (regular)
Battle in progress. From left: Campbell, Tim and myself. Bitwa w trakcie, Od lewej: Campbell, Tim i ja. Picture by Jack Glanville.
2. The game. Gra.
Soviets were able dislocate their forces on whole table. They decided to put most of the infantry in the buildings with KV located as close to the crossroad as possible (the location was determined with the direction dice with 2D6” distance from initial point). However my dog teams were putted not very wise – to close to the incoming enemies, so I cannot use them in full strength.
Sowieci mogli rozmieścić swoje oddziały na całym stole. Zdecydowałem się umieścić większość swojej piechoty w budynkach z KW ulokowanym jak najbliżej skrzyżowania (jego umiejscowienie ustalane było za pomocą kości kierunku w odległości 2K6 cali od punktu początkowego). Niestety odziały z psami z minami umieściłem w złych miejscach w związku z czym nie poznałem ich całkowitej siły.
As I expected Germans and Italians entered the table in two places, spread their forces into two groups. Their infantry very quickly removed my two dog teams and started to fighting for the buildings in the village. They were defended by Naval teams. After very hard fight Germans and Italians finally took the buildings, but paid a very high price. Italians lost three sections and Germans half of their infantry section and Marder II eliminated by dogs! Soviets lost 2 navy sections and infantry ATR team.
Tak jak się spodziewałem Niemcy i Włosi wkroczyli na stół w dwóch miejscach, rozdzielając swoje siły na dwie części. Ich piechota bardzo szybko wyeliminowała moje dwa oddziały z psami i rozpoczęła walkę o zabudowania we wsi, bronionych przez oddziały marynarzy. Po dość zaciętej walce Niemcy i Włosi opanowali je, ale zapłacili za to dość wysoka cenę. Włosi stracili trzy sekcje piechoty, natomiast Niemcy połowę swojej oraz Mardera II wyeliminowanego przez psy! Sowieci w walce stracili dwie sekcje marynarzy oraz karabin ppanc piechoty.
On the other side Germans surprised my infantry with Command. On their flank appear SdKfz 251s and Pz II. They tried assault transporter but failed and with next turns they had wiped out from table. However the Navy ATR survived and started their private war with Pz II. Neither tank nor ATR being successful but the tank were busy and gave me some time to get my reinforcements.
Po drugiej stronie Niemcy zaskoczyli oddział mojej piechoty. Na ich flance pojawiły się SdKfz 251 i Pz II. Próbowałem je szturmować ale bez powodzenia i w ciągu kilku następnych tur zostali oni wszyscy  zmiecieni ze stołu. Ostał się jedynie marynarski karabin ppanc, który rozpoczął prywatną wojnę z Pa II, jednak obie strony były bardzo mało skuteczne, jednak to spowodowało, że czołg był zajęty i zyskałem trochę czasu na to by otrzymać moje uzupełnienia.
At the beginning of the game I placed my second infantry section in the windmill supported by KV tank. However my tank get destroyed very quickly and this was my last stand especially when I lost village and rest of my infantry. The situation become very critical, but then arrived my next tank (it was M3 Lee) and BA-10. Germans get their reinforcements too and it was captured T-34. M3 very quickly destroyed the T-34 and moved forward to get Pz II. In this moment Campbell take control over the Axis as Tim had to get back home. Campbell very quickly removed the remaining Naval ATR and moved Italian section at the windmill, but it was the end of his successes. My infantry with BA-10 suppressed Italians, so they were not able to do anything, and my M3 destroyed Pz II. So the game finished with Soviet victory.
Na początku gry jedną z sekcji piechoty umieściłem w wiatraku wspartą przez czołg KW, który niestety został bardzo szybko wyeliminowany i w ten sposób ta pozycja została moją ostatnią linią obrony, szczególnie wtedy kiedy straciłem wioskę i resztę mojej piechoty. Sytuacja stawała się bardzo krytyczna, ale wtedy przybył mój kolejny czołg (był to M3 Lee) wraz z BA-10. Niemcy również otrzymali swoje posiłki i był to zdobyczny T-34. M3 bardzo szybko zniszczył T-34 i ruszył do przodu by zająć się Pz II. W tym momencie Campbell przejął kontrolę nad siłami Osi, ponieważ Tim musiał wracać do domu. Campbell bardzo szybko usunął karabin ppanc marynarzy i sekcję włoskiej piechoty przesunął w pobliże wiatraka i to był koniec jego sukcesów. Moja piechota wsparta BA-10 przygniotła ogniem Włochów, którzy nie byli już w stanie nic zrobić a mój M3 zniszczył Pz II. W tym momencie zakończyliśmy grę zwycięstwem Sowietów.
As usual in this place you can visit my gallery on Flickr:
Jak zawsze w tym miejscu możecie odwiedzić moją galerię na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649447568357/

Berlin 1945 – next update; następny dodatek.

Posted on December 17th, 2014 under , , , , , . Posted by

Sorry for being quiet for some period of time, that’s because I am very busy at work right now. However I’m back to hobby now and today I am going to play game at Hugh and tomorrow at our club. So I’m back to business now. To give you something in exch…

24th Uhlans baptise of fire. Chrzest bojowy 24. Pułku Ułanów.

Posted on December 5th, 2014 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we met in our club for Chain of Command game. We had 4 players game plus Derek Hodge umpiring. That was the first opportunity to finally use my collection of 15 mm tanks from 24th Uhlans Regiment.W ostatni czwartek spotkaliśmy się w nas…

Judge Dredd; Berlin – update. Sędzia Dredd; Berlin uzupełnienie.

Posted on November 27th, 2014 under , , , , , , . Posted by

This week there wasn’t any game at Hugh’s and in the club we had our AGM. Surprisingly the AGM finished very quickly and we had time for very good board game called Judge Dredd. In this game you play one of the judges and tried to arrest as much crimin…

Extra Life 24hr Game-a-thon 2014 – Wargaming Recon #126

Posted on November 24th, 2014 under , , , , , , , , , . Posted by

The post Extra Life 24hr Game-a-thon 2014 – Wargaming Recon #126 appeared first on Wargaming Recon.

Bolt Action – Tank War.

Posted on November 23rd, 2014 under , , , , , . Posted by

The idea of that game was born after the “Fury” movie. We were so delighted with the movie (if you not taking this movie to serious, it is a really great), so I had the idea of using all my tanks previously never been used on the table before. I create…

Berlin 1945.

Posted on November 22nd, 2014 under , , , , , . Posted by

Because some of us are no more able to play on Thursdays we’ve moved our at Hugh’s games on Wednesdays, and thanks that some of us (including myself) from now on have possibility of two games during the week, on Wednesday at Hugh’s and on Thursday in t…

Games in Sacred Texts

Posted on November 17th, 2014 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

An editorial by Geoff Englestein on the Dice Tower podcast reminded me of the view the Gautama Buddha took towards frivolous activities, namely gaming, and how they could be a roadblock to achieving true enlightenment.   That got me to thinking … Continue reading

The siege of Khartoum. Oblężenie Chartumu.

Posted on November 16th, 2014 under , , , , , , , , . Posted by

Finally report from our Sunday game. After the defeat of the river and desert columns, Egyptian and British forces had much less troops to use and had to wisely spread them on the walls to defend the city. However they left the British battalions on th…

Sudan – the River Column.

Posted on November 12th, 2014 under , , , , , , , . Posted by

Today short relation from our second Saturday game, the River Column. I wasn’t play this game, however all my figures were used there. This time British had two infantry brigades, cavalry regiment, two guns and two river steamers, Mahdist forces were s…

Sudan, big game – The Desert Column. Sudan, wielka gra – The Desert Column.

Posted on November 11th, 2014 under , , , , , , , , . Posted by

During last weekend I took the part of big Sudan game. Whole game was divided into three games: two on Saturday, the relief columns, the outcome of these games would determine the forces for the Sunday siege of Khartoum game. I took the part in Desert …

Holiday Gift Guide 2014 with Aaron Bostian – Wargaming Recon #125

Posted on November 10th, 2014 under , , , , , , , , , , , , . Posted by

Holiday Gift Guide 2014 with Aaron Bostian The Holiday Gift Guide 2014 aims to make it easier to shop for the special wargamers in our lives. In general shopping can be stressful and doubly so for wargamers. Special guest Aaron Bostian returns to the s…

15mm Gamma Goodnesses

Posted on November 8th, 2014 under , , , . Posted by

I got a few more 15mm pieces done for some Gamma World games:Some Khurasan meaniesMore Khurasan, Mutant Mantis Madnesses!!Khurasan in the front, some Oddzial zombies in the back.Rebel Mini gas masker and a splintered light creepyKhurasan again.Everybod…

Battle at the Great Wadi. Bitwa przy Wielkiej Wadi.

Posted on November 7th, 2014 under , , , , , , , . Posted by

This Thursday was the last test game before the AB1 weekend. Bill prepared some new stats and rules for the units and we were going to test them in the bigger battle. The test was very successful and we were happy with the way the game went. All seems …

70 000 visits and Pirate game. 70 000 odwiedzin i gra Piraci.

Posted on November 4th, 2014 under , , , , , , , . Posted by

Just few hours ago my blog just reached 70 000 visits! Thank you for that, I hope that you’ve enjoyed the informations gathered in this place and will return here again.własnie kilka godzin temu mój blog przekroczył liczbę 70 000 wizyt! Bardzo za t…

To catch Mahdist emir. Pojmać mahdyjskiego emira.

Posted on October 27th, 2014 under , , , , , , , . Posted by

After successful Sudan game week ago, we decided to repeat this last Thursday again. Bill send me some new stats for troops and we decided to try them. This time all my troops were ready for the game, so for the first time I was able to use them all (n…

Battle at the Wadi. Bitwa przy Wadi.

Posted on October 18th, 2014 under , , , , , , , . Posted by

Our big 1st Sudan War game is very close, so we have decided to check how the Black Powder rules will be working for that period. We played game with two players and umpire. Our figures came from various collections, and some of my figures used in the …

Dux Britanniarum – my first game. Dux Britanniarum – moja pierwsza gra.

Posted on October 10th, 2014 under , , , , , , . Posted by

Dux Britanniarum is quite popular in my club, however I have never play it. The opportunity of checking the rules came yesterday, when I joined to the game played by more newbies like myself (Campbell and Matt) plus veterans: Paul and Derek. With four …

Extra Life 24hr Game-a-thon 2014

Posted on October 10th, 2014 under , , , , , , . Posted by

The Extra Life is a charity with the purpose of helping ill children. There are many children out there who suffer from scary diseases. On a daily basis these kids deal with diseases like cancer and cystic fibrosis to name two. Some of those kids have …

Inspirational Lego day 3 – into Space

Posted on October 8th, 2014 under , , , , , , , , , . Posted by

We leave the world of knights and dragons behind us today, and take the stellar transport to visit the outer reaches of space in the third instalment of this weeks miniseries `Inspirational Lego`.Space has been a mainstay of the Lego line since 1978, m…

Lion Rampant – Bloody victory. Krwawe zwycięstwo.

Posted on October 3rd, 2014 under , , , , . Posted by

Yesterday we had our third game with Lion Rampant. We had 42 points game with five players. This time we have used all rules. Whole game has been described by Jack on his blog, so I’m not going to double this. You can find the link to the relation on t…

The Great Wargaming Survey – Wargaming Recon #123

Posted on September 29th, 2014 under , , , , , , , . Posted by

The Great Wargaming Survey Karwansaray Publishers and their magazine Wargames, Soldiers, and Strategy launched The Great Wargaming Survey in July 2014. Almost 7,800 wargamers responded to the survey. Jasper Oorthuys, Managing Editor Publications of Kar…

Lion Rampant – Big Game. England vs Rest of the World.

Posted on September 27th, 2014 under , , , , . Posted by

The battlefield. Pole bitwy.The Village. Wieś.The sheep – main objective. Owce – główny cel gry.Last Thursday we had another game with Lion Rampant. Interest about this rules increased after our first game and more gamers wished to try them. We set …

Shadowrun: Dragonfall Director’s Cut now out!

Posted on September 19th, 2014 under , , , , , , , , , . Posted by

Press release Shadowrun: Dragonfall Director’s Cut now out! By JHARDY | Published: SEPTEMBER 19, 2014 It’s a fine day to play Shadowrun! But then, I always think that. Today’s an especially good day, though, because you can get the Shadowrun: Dragonfall Director’s Cut. What’s that, you ask? Well, it’s a standalone version of an expansion to Harebrained […]

Lion Rampant – update.

Posted on September 19th, 2014 under , , , , . Posted by

As I still awaiting for my rulebook (I bought them from Amazon.com – there is very good deal on them right now), some more relations from our game have appeared on other blogs. You can find the links below.Wciąż czekając na mój podręcznik (kupiłe…