Posts Tagged ‘Games’

Lissjanka 1943.

Posted on February 10th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club we had Rapid Fire, Eastern front game. It was Lissjanka scenario by Brad Smith. Bill provided Red Army and I provided Germans. 
W zeszły czwartek w naszym klubie mieliśmy grę z frontu wschodniego, przy uzyciu zasad Rapid Fire. Był to scenariusz napisany przez Brada Smitha: Lissjanka. Bill wystawił Armię Czerwoną, ja wystawiłem Niemców.
SCENARIO/SCENARIUSZ:Brad Smith

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist, Bartek Żynda

SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Scenario. Scenariusz.

Orders and OdBs can be found at this link:
Rozkazy i OdB można znaleźć pod tym linkiem:
http://www.worldoptions.com.au/fourpipers/rapid/lissjankarf2.pdf
Bill played Soviets, whilst myself, Peter and Alan played Germans.
Bill grał Sowietami, natomiast ja, Peter i Alan graliśmy Niemcami.

2. The game. Gra.

The game started very badly for Germans. The accurate fire from Soviet guns decimated German tanks. Soon most of the 1st Panzer Regiment was destroyed. However Soviets get attacked from the flank by our reinforcements. Bill have to move two T-34s companies against Tigers and Panthers. German tanks get support from the aircraft and soon whole soviet right flank was cleared. The same happen on their left. The Soviet Motor Battalion has been attacked from their front and from their back and soon they have been reduced by half. It opened the way for withdrawing and for the attacking German forces. The game would be won by Germans but they did not made enough damages. They only get 98 pts against Soviet 82 pts and the game finished with a draw.


Gra zaczęła się bardzo źle dla Niemców. Celny ogień sowieckiej artylerii zdziesiątkował niemieckie czołgi. Wkrótce większość 1. Pancer Regimentu była zniszczona. Jednak Sowieci zostali zaatakowani z flanki przez nasze posiłki. Bill musiał rzucić przeciw Tygrysom i Panterom dwie kompanie T-34. Niemieckie czołgi uzyskały wsparcie lotnictwa i wkrótce cała prawa sowiecka flanka została wyczyszczona. To samo stało się na ich lewej flance. Sowiecki batalion zmotoryzowany został zaatakowany od czoła jak i od tyłu i wkrótce został zredukowany do połowy swego stanu początkowego. To otworzyło drogę dla wycofujących się i atakujących Niemców. Gra mogła skończyć się zwycięstwem, jednak Niemcy uzyskali 98 pkt, przeciw sowieckim 82 pkt i gra zakończyła się remisem.

3. Links. Linki.

Bill’s relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2016/02/20mm-rapid-fire-lissjanka1944.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157662196809793

The Defence of Cuidad Espanola. Obrona Cuidad Espanola.

Posted on February 4th, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday Bill invited us for his Black Powder game. It was the Defence of Cuidad Espanola from the Albion Triumphant supplement. That scenario is part of the campaign played by Bill and Campbell, however the second one cannot made that evening so I took his place.
W ostatni czwartek Bill zaprosił nas do jego gry z użyciem zasad Black Powder. Był to scenariusz Obrona Cuidad Espanola z dodatku Albion Triumphant. Ten scenariusz jeszt częścią kampanii rozgrywanej przez Billa i Campbella, a że ten drugi nie mógł w tamten wieczór być w klubie, ja zająłem jego miejsce.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Defence of Cuidad Espanola from the Albion Triumphant supplement

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Bill Gilchrist

1. Forces. Siły

All OdB can be found on Bill’s blog:
Cały OdB możecie zobaczyć na blogu Billa:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2016/01/28mm-black-powder-defence-of-cuidad.html

2. The game. Gra. 

That scenario is very hard to win for the attackers. French (Michael Schneider) and Poles (myself) lost few turns to cross the river. The special rule for crossing the river during this game is extreme hard. Despite the given order, it could be done only on 6 on D6. However finally we managed to do it. As the French has been stopped by British (Peter and Angus Konstam) troops just on the other river shore, Poles managed to moved further. They attacked Portuguese (Angus Konstam) positions and with some difficulties managed to destroy two of their battalions, but then they had been charged by British cavalry and had to withdraw. The game was still not resolved, so I decided to push my forces to the final and decisive assault. My units attacked the defenders, they survived the first turn, but failed the second and all our forces had to withdraw. This time the French and Polish troops lost the battle.


Ten scenariusz jest bardzo trudny do wygrania dla atakujących. Francuzi (Michael Schneider) i Polacy (ja) stracili kilka tur na przekroczenie rzeki. Zasada specjalna do forsowania rzeki podczas tej gry jest bardzo trudna do wykonania. Oprócz rozkazu trzeba jeszcze uzyskać 6 na K6. Jednak w końcu udało nam się tego dokonać. Jednak Francuzi zostali zatrzymani przez Brytyjczyków (Peter i Angus Konstam) na drugim brzegu rzeki, jednak Polakom udało się ruszyć dalej. Zaatakowali Portugalczyków (Angus Konstam) i z pewnymi problemami udało im sie zniszczyć dwa ich bataliony, ale wtedy zostali zaatakowani przez brytyjską konnicę i musieli się wycofać. Jako że, gra nie była jeszcze do końca rozstrzygnięta, zdecydowałem się przypuścić ostateczny atak na miasto. Moje oddziały zaatakowały obrońców, przetrwały pierwszą turę, jednak przy drugiej zostali pokonani i musieli się wycofać. Tym razem siły Francuskie i Polskie przegrały bitwę.

3. Links. Linki.

Angus’s relation:
Relacja Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20114.htm

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157664316944795

NOVAG’s Winter Game Day 2016

Posted on February 1st, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

On January 31, 2016, NOVAG threw it’s usual quarterly Game Day, Winter version. The location was the Centreville Library in the multi-purpose room. There were about ten tables in play. I think we had a pretty good turnout considering the … Continue reading

Henry Hyde’s Shot, Steel & Stone – Wargaming Recon #151

Posted on February 1st, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

Shot, Steel & Stone is Henry Hyde’s foray into writing wargaming rules.  Henry discusses his many projects and the state of wargaming. Support Jonathan through PATREON   Mailbag Via the Web: Jacksarge’s Wargames Ramblings blog said of episode 148: Miniature Wargaming the Movie with Joseph Piddington “After listening to an interview with movie… Read More»

The post Henry Hyde’s Shot, Steel & Stone – Wargaming Recon #151 appeared first on Wargaming Recon.

Practising Sharpe Practice – Indian Mutiny. Version 2.3.

Posted on January 28th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we met at a very big game (which was played by 5 gamers together with 2 umpires). The idea was to show us the new version of Sharpe Practice, or where the rules are now. After trying the published set week before I had finally made my opinion about it.
W ostatni czwartek spotkaliśmy przy bardzo dużej grze (w której wzięło udział 5 graczy wraz z dwoma prowadzącymi). Chodziło w głównej mierze, by pokazać nam nową wersję Sharpe Practice, lub bardziej na jakim poziomie zasady znajduja się obecnie. Po spróbowaniu opublikowanych zasad tydzień wcześniej w końcu mam jakąś o nich opinię.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville, Derek Hodge

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam, Chris Henry
In our game the rebelled Indian forces (Campbell Hardie and myself) defended city against British forces (Angus Konstam, Ken Pearce, Chris Henry). Pregame preparations of the battlefield and the forces, the gaming cards etc. took a lot of time and our umpires forgot to set a tasks for the sides, however I am not going to blame them for this as the game was really big and it could be missed. Any way later during the game boys fixed this problem and figured the idea of saving the British observer from the town together with map with marked the positions of whole rebelled forces. During the game they save the observer, however without the map.
W naszej grze zbuntowane indyjskie siły (Campbell Hardie i ja) bronilismy miasta przeciw siłom brytyjskim (Angus Konstam, Ken Pearce, Chris Henry). Przygotowania do gry, takie jak: pole bitw siły i karty do gry zajęły dość dużo czasu i naszym prowadzącym umknęło ustalenie celów gry dla stron. Nie winiłbym ich jednak za to, ze względu na fakt że gra była naprawdę bardzo duża. Zresztą w trakcie gry panowie rozwiązali ten problem i wymyślili brytyjskiego obserwatora, posiadającego mapę z zaznaczonymi pozycjami rebelinatów, którego należało uwolnić z miasta. W czasie gry obserwatora udało się uratować, jednak bez mapy.
What happened during the game? British forces moved close to the town, took defending positions on the outskirts of the town and there waited for the Indian forces. Meanwhile Indians moved to the borders of the town and prepared for the assault. Unfortunately for them they met heavy fire of regular British forces and had to withdraw (at least some of them). That allowed some British forces to enter the town, where they get under the fire from the Indians and this forced to withdraw from the town. That pretty much finished the game with the draw, as the British did not decided to enter the town and Indians were not able to move out of the town to destroy the invaders.
Co zdarzyło się podczas gry? Brytyjskie oddziały zbliżyły się do miasta, zajęły obronne pozycje na jego krańcach, gdzie oczekiwały na siły indyjskie. W międzyczasie oddziały indyjskie ruszyły do granic miasta i przygotowały się do uderzenia. Niestety dla nich, spotkały sie tu z silnym ogniem regularnych oddziałów brytyjskich i musiały się wycofać (przyzęść z nich). To pozwoliło części oddziałom brytyjskim wejść do miasta, jednak tu znaleźli się pod ostrzałem odziałów indyjskich i to zmusiło ich do wycofania się.  To w głównej mierze zakończyło grę remisem, ponieważ Brytyjczycy nie zdecydowali się wejść do miasta a siły indyjskie nie mogły wyjść z miasta by zniszczyć najeźdźców.
Now is the time to compare both sets of rules. First of all I am not big enthusiast of the card driven games, especially when during the game every unit or officer have their own card when they can be activated. Specially I don’t like when together with it comes “the end of turn”, “tea time” or whatever we called this cards. This usually lead to situation when the unit stuck on the battlefield in unnatural way. Here the system trying to solve the problem by special cards, which can be used any time during the game for any of the units (not officers, which excluded bigger formations created during the game). Despite of that, during the game we had, in my opinion very strange situation, which not supposed to happend. My mob in the open get under the heavy fire from the British forces. Becouse of that fire I lost the officer who commanded that mob. According the rules it cannot react different than on card, but in my opinion it should in that moment withdraw to the closest cover (if it hasn’t been activated during that turn yet), but they did not. However from other reports and my experience I know that kind of situation happend in similar systems. From other things changed from the oryginal version, the ranges for whole weapons are the same, however the hit modificators are different for thedifferent kind of weapons. That is actually very good solution, as it simplify the game, however that not met the understanding from some part of the gamers. Rest of the rules remain untached or the differences are not very big.
Teraz czas na porównanie obu zasad. Po pierwsze nie jestem zbyt wielkim entuzjastom gier, gdzie jednostki, bądź oficerów uaktywnia się tylko na ich własne kar. Specjalnie gdy razemartami dochodzą karty typu “koniec tury”, “tea time” lub jakkolwiek inaczej byśmy je nazwali. To oczywiście prowadzi do sytuacji gdzie niektóre oddziały moga utknąć na polu bitwy w nienaturalny sposób. Tutaj system próbuje sobie poradzić poprzez specjalne karty, które można użyć do aktywacji pojedynczych oddziałów (jednak nie oficerów, co wyklucza aktywację większych formacji stworzonych w trakcie gry). Pomimo jednak tego, w trakcie gry mieliśmy dziwną sytuację, która moim zdaniem nie powinna się zdarzyć. Mój tłum dostał sie pod ciężki ogień reguralnej piechoty brytyjskiej, w winiku którego zginął oficer dowodzący tym tłumem. Zgodnie z zasadami straciłem kontolę nad tym tłumem, ponieważ mógł on byc aktywowany jedynie na kartę, lecz w mojej opinii w takiej sytuacji powinien on bez względu na kartę wycofać się za najbliższą osłonę (jeśli oczywiście w tej turze nie był on jeszcze aktywowany).  Jednakże z własnego doświadczenia, jak i opisów gier innych graczy, wiem, ze taka sytuacja jest dość powszechna w podobnych systemach. Z innych zmian warto wspomnieć ujednolicenie zasięgów dla wszystkich broni, jednakże modyfikatory do trafienia wciąż sa różne. Według mnie to jest akurat dobre rozwiązanie, które znacznie upraszcza grę, jednak cześci graczy się ona nie spodobała. Reszta zasad pozostaje niezmienna lub została zmieniona w sposób nieznaczny.
Summarize, the system will be good if only the way the units are activated will be changed. I would suggest something like the Chain of Command way. If the card system must remain and I think it will, I suggest change the ending turn procedures. For example, all units who suffered casualties need to take morale test or something like this and if failed need to withdraw or etc. I know that guys from Too Fat Lardies will figure it something out, as they always do. 
Podsumowując, system będzie naprawdę dobry, jeśli zmieni się sposób aktywacji. Ja sugerowałbym pójście w kierunku czegoś na kształt Chain of Command. Jeśli jednak system karciany musi pozostać, a wydaje się że musi, to sugerowałbym zmianę procedur końca tury. Na przykład zmuszenie wszystkich jednostek, które poniosły jakieś straty do czegoś w rodzaju testu morale i jeśli by go nie zdały wtedy do wycofania się lub do czegoś w tym rodzaju. Wiem, że tam w Too Fat Lardies jakoś ten problem rozwiążą.
Some links:
Kilka linków:
Some pictures from the game on our club’s facebook page (by Campbell):
Kilka zdjęć na profilu facebookowym naszego klubu (napisane przez Campbella):
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=967031523334821&id=158670127504302
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157663858050902

Practising Sharpe Practice – Indian Mutiny.

Posted on January 21st, 2016 under , , , , , , . Posted by

Again our club is taking its role in testing new version of the rules from Too Fat Lardies, which is new version of the Sharpe Practice rules. Most of the wargamers know what it is, for those who don’t, it is Napoleonic skirmish, however it could be suitable for everything from the 1800s till middle of the 1900s. Now gentelmen from TFL working on version 3 of the rules. I have been told that now they have something like 2.3 version. Seriously I have never try them before and I have been invited for the tests. So to have any opinion about this, I had to try the version 2 rules, before I try something new. The opportunity was great as Chris Henry together with Angus Konstam bring their Indian Mutiny collections and offered us a game.
Nasz klub znów bierze udział w testach nowej wersji zasad pochodzących od Too Fat Lardies, a chodzi tu o nową wersję zasad Sharpe Practice. Większość wargamerów zna te zasady, tym komu są one jeszcze obce, jest to napoleoński skirmish, jednak nadaje się znakomicie do każdego konfliktu dziejącego się od początku XVIII do pierwszej połowy XIX wieku. Teraz panowie z TFL pracują nad trzecią wersją tychże zasad. Obecny stan prac, jak mi powiedziano to wersja 2.3. Tak prawdę powiedziawszy nie miałem jeszcze okazji sprawdzić tych zasad a zostałem zaproszony do testów nowej gry. Więc by mieć o nich jakąkolwiek opinię, musiałem wpierw sprawdzić wersję drugą zasad. Okazja do tego była wyśmienita, jako że Chris Henry razem z Angusem Konstamem, zaprosili nas do wzięcia udziału w grze z ich kolekcjami do Rebelii Sipajów.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam, Chris Henry
In our game the British forces (Chris together with Campbell) had to size the town, defended by rebellious Indians (myself and our new club member, but I forgot his name…) and save some British civilians trapped in the town. This time Indians managed to stop Brits from getting into the town, mostly because of the suicidal Indian cavalry charges and accurate artillery firing.
W naszej grze siły brytyjskie (Chris razem z Campbellem) mieli za zadanie zdobycie miasta bronionego przez indyjskich buntowników (ja razem z naszym nowym klubowym kolegą, którego niestety imienia zapomniałem…) i uwolnienia uwięzionych tam brytyjskich obywateli. Tym razem siłom indyjskim udało się zatrzymać Brytyjczyków, głównie dzięki samobójczym szarżom ich kawalerii, jak i bardzo celnemu ogniowi ich artylerii.
Here are some pictures from the game. Today we will be testing the new version of the game and then I will tell you what am I thinking about it.
Teraz kilka zdjęć z gry. Dzisiaj sprawdzimy nową wersję tej gry i wtedy napiszę Wam co o tym sądzę.
Some links:
Kilka linków:
Gallery on Facebook:
Galeria na Facebooku:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=963379747033332&id=158670127504302
Gallery on Flickr:
Galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157663209480440

The Cards Against Humanity guys give Chinese workers a paid week off. That’s awesome.

Posted on January 21st, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

The Cards Against Humanity publishers used part of the money raised from sales of Eight Sensible Gifts for Hannukah to give the employees at its Chinese printer a week’s paid vacation. Continue reading

Wargaming Recon in 2016 – Wargaming Recon #150

Posted on January 18th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Exciting times are here for 2016.  Learn the who’s who, the what’s what, and the wargaming goodness planned for 2016! Support Jonathan through PATREON Confirmed Guests for 2016 Henry Hyde-wargaming author, editor of Miniature Wargames magazine Mike Paine-GM, creator of the Hanghai pulp games Adrian Benson-retired U.S. Navy submariner Potential… Read More»

The post Wargaming Recon in 2016 – Wargaming Recon #150 appeared first on Wargaming Recon.

ReCast: Holiday Gift Guide 2015 – Wargaming Recon #147

Posted on January 4th, 2016 under , , , , , , , , , , . Posted by

Hope you enjoy the last of two “Best of” 2015 episodes. Originally released on November 9, 2015 the episode shared gift ideas for the holidays. This ReCast discusses Christmas and the importance of good customer service. Don’t worry! We’ll be back with NEW episodes of Wargaming Recon in 2016.  … Read More»

The post ReCast: Holiday Gift Guide 2015 – Wargaming Recon #147 appeared first on Wargaming Recon.

Garigliano (1503)

Posted on December 28th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Tuesday we had our last game of the 2015. We all agreed for the Pike and Shotte game proposed by Michael. His choice was the battle fought in December 1503 at Garigliano between Spanish and French forces. We used the Pike and Shotte rules for this game.
W ostatni wtorek, mieliśmy naszą ostatnią grę w 2015 roku. Zgodziliśmy się na rozegranie gry zaproponowanej przez Michaela. Jego wybór padł na bitwę pod Garigliano stoczoną w grudniu 1503 roku pomiędzy Hiszpanami i Francuzami. Do gry użyliśmy zasad Pike and Shotte.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider

SCENERY/SCENERIA: SESWC

FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam, Michael Schneider

1. Forces. Siły. 

KINGDOM OF SPAIN/KRÓLESTWO HISZPANII
(Michael Schneider, Bartek Żynda)
This part will be updated later.
Ta część zostanie uzupełniona później.
KINGDOM OF FRANCE/KRÓLESTWO FRANCJI
(Angus Konstam)
This part will be updated later.
Ta część zostanie uzupełniona później.

2. The game. Gra.

Sometimes when I read the stories about the battles and find the situation when everything went not in the way, which not supposed to go and thinking about the possibilities of different actions, the games like that one we had last time, stand in front of my eyes. The plan was great, but to perform it, that was something completely different. First I misunderstand Michael and started the game with my whole army off the table, then I got blunder on my army. that slowed me very much. Finally when I managed to cross the river it was only my cavalry. They managed to destroy French Men-At-Arms and push French Gendarmes back, but without support of the infantry they get nearly blasted by Spanish guns. Finally my infantry crossed the river, but that was performed with the speed of snail. When the time for the game was nearly over I decided to gamble. I push my Gendarmes against French Gendarmes. That gives me the chances of winning the game as I had open way against Spanish guns and infantry and as we know it is very hard to stop charging heavy knights. However not this time. They lost the melee as the whole game…
Czasem, kiedy czytam jakieś opisy bitew i są w niej sytuacje, kiedy wszystko poszło nie tak jak zaplanowano, takie gry jak ta, stają mi wtedy przed oczyma. Plan był znakomity, jednak jego wykonanie, to już zupełnie coś innego. Wpierw źle zrozumiałem Michaela i zaczałem grę spoza stołu, potem miałem “blunder”, co znacznie spowolniło moją armię. W końcu kiedy udało mi się przekroczyć rzekę, zrobiła to tylko moja kawaleria. Udało im się zniszczyć francuskich kopijników i odepchnąć francuskich Żandarmów, jednak pozostawieni bez wsparcia piechoty, stali się łatwym celem dla francuskiej artylerii. W końcu i moja piechota przekroczyła rzekę, ale w dalszym ciągu poruszała się z prędkością ślimaka. Kiedy czas na grę już się miał ku końcowi, postanowiłem zaryzykować i ruszyłem moimi Żandarmami na ich francuski odpowiednik. To dawało mi jakieś szanse na zwycięstwo, ponieważ jeśli bym ich pokonał, otwierało by mi to drogę przeciwko hiszpańskiej artylerii i piechocie. Jak wiemy bardzo ciężko jest w takiej sytuacji zatrzymać ciężkie rycerstwo. Jednakże nie tym razem. Przegrali pojedynek jak i całą grę…
Michael had also bad performance too. He send his light cavalry to cut off French crossbowmen on the hill, but they met the French cavalry. As our unit was the lighter, they were forced to withdraw. The main Spanish forces moved against the hill, but every time they became disordered by accurate French fire. Finally they stuck there for good without any chances to move forward. Now they were hoping that my Gendarmes would win the battle…
Michael miał podobnie jak ja niezbyt udane akcje. Wysłał swoją jazdę, by okrążyła francuskich kuszników na wzgórzu, jednak tam napotkała ona francuską kawalerię. Jako że, nasz oddział był lżejszy, został zmuszony do wycofania się. Główne siły hiszpańskie ruszyły przeciw wzgórzu, jednak za każdym razem zostawały one zdezorganizowane celnym ostrzałem francuskim. W końcu utknęli tam na dobre. Teraz jedynie liczyli, że moi żandarmi będą w stanie wygrać bitwę…

3. Links. Linki.

Angus’s relation:
Relacja Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20113.htm
Michael’s relation:
Relacja Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/12/battle-la-garigliano-29-december-1503.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157662841749106

ReCast: Ancient History Magazine Kickstarted – Wargaming Recon #131

Posted on December 21st, 2015 under , , , , , , . Posted by

Hope you enjoy the first of two “Best of” 2015 episodes. This one focuses on the brand new Ancient History magazine. Originally released on March 16, 2015 the episode discussed the Kickstarter project to launch this magazine and why you should back it. This ReCast tells the story of a… Read More»

The post ReCast: Ancient History Magazine Kickstarted – Wargaming Recon #131 appeared first on Wargaming Recon.

The Battle of Liliane-Funcken (1758). Bitwa pod Liliane-Funcken (1758).

Posted on December 20th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we tried the Honours of War for the second time. This time we prepared a bigger game with three brigades on the side. This time it was French army against Hessians in fictitious battle of Liliane-Funcken. That was great opportunity to use my model of Frederick the 2nd of Hesse model as the main commander again. However this time with a much better result…
W ostatni czwartek ponownie spotkaliśmy się z zasadami Honours of War. Tym razem przygotowaliśmy większą grę z trzema brygadami na stronę. W naszej fikcyjnej bitwie pod Liliane-Funcken starły się armie francuska z heską. Ta gra była doskonałą okazją by użyć po raz kolejny mój model Fryderyka II Heskiego, jako głównodowodzącego. Jednakże tym razem z dużo lepszym rezultatem…
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam

SCENERY/SCENERIA: SESWC

FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam, Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

HESSE/HESJA
Frederick the 2nd of Hesse (Bartek Żynda)

1st Brigade
(Michael Schneider)

4 Infantry Battalions
2 medium guns
2 Cavalry Regiments

2nd Brigade 
(Bartek Zynda)

3 Infantry Battalions
Heavy and light gun


3rd Brigade
(Cambell Hardie)

3 Infantry Battalions
1 Light Infantry Battalion
2 Cavalry Regiments
Cavalry gun
FRANCE/FRANCJA

1st Brigade
(Bill Gilchrist)

3 Infantry Battalions
1 Light Infantry Battalion
2 medium guns
4 Cavalry Regiments

2nd Brigade
(Tim Watson)

4 Infantry Battalions
2 Cavalry Regiments

3rd Brigade
(Angus Konstam)

3 Infantry Battalions
1 Light Infantry Battalion
2 medium guns
2 Cavalry Regiments

2. The game. Gra.

This time we were going to test the ‘build-up-areas’, so there was two objectives of the game, villages: Liliane and Funcken. All flank brigades moved quickly to their objectives. The quickest was Campbell’s brigade who enter the Funcken as the first, however right after him Angus took the second part of the village and they finished with the stalemate. Campbell’s tried to encircle Angus in village and met heavy fire from French artillery and had to withdraw. After his first failure, he decided to encircle Funcken from the other side and use his cavalry to cut the the French off their main forces. However he did not have enough time to do it and we finished with a draw on our right.
Tym razem mieliśmy zamiar przetestować zasady walk w obszarach zabudowanych, dlatego też ustaliliśmy dwa cele gry, wioski Liliane i Funcken. Nasze skrzydłowe brygady ruszyły szybko w kierunku celów. Najszybszy w tym był Campbell, który jako pierwszy wszedł do Funcken, jednak zaraz za nim do drugiej połowy wsi wszedł Angus ze swoimi oddziałami. To stworzyło sytuację patową. Campbell próbował okrążyć Angusa w wiosce, jednak spotkał się z silnym ogniem francuskiej artylerii i musiał się wycofać. Po swym pierwszym niepowodzeniu, spróbował okrazyc wioskę z drugiej strony, jednak na dokończenie akcji zabrakło mu czasu i na naszym prawym skrzydle gra zakończyła się remisem.
In the center, my brigade faced the Tim’s brigade. First I have moved straight forward and waited for Tim to move his forces against me. However my opponent had problems with discipline of his army, as they did not listen to his orders. Finally he moved his units forward, just only to met fire from my guns. Heavy fire from my guns disorganised French and causes them useless for the rest of the game.
W centrum, moja brygada stanęła naprzeciw brygady Tima. Wpierw ruszyłem do przodu i czekałem, aż Tim ruszy przeciw mnie. Jednak tym razem Tim miał duży problem z dyscypliną swojej armii, jako że ci nie słuchali jego rozkazów. W końcu udało mu się poruszyć swoje oddziały ale tylko po to by spotkać się z ogniem mojej artylerii. Ciężki ogień zdezorganizował Francuzów i spowodował, że stali się oni bezużyteczni do końca gry.
The best performance of the game made Michael’s brigade. They took the half of the Liliene and Bill took the second. However Michael unlike like Campbell decided to push Bill off the village. Bill managed to repulse the first attack, but in second action French lost the first battalion. Half of the village remain empty and we won the initiative and Michael’s troops enter the second part of the Liliene. Now Bill decided to attack Hessians, but this time it finished with a big French disaster. At this moment we had to finish the game with Liliane in Hessian hands which gaves us victory.
Najlepiej w całej grze wypadła brygada Michaela. Zajęli pół Liliene a Bill zajął drugą część wioski. Jednak w przeciwieństwie do Campbella, Michael zdecydował się wypchnać Billa ze wsi. Billowi udało się odeprzeć pierwszy atak, jednak drugi  spowodował zniszczenie francuskiego batalionu. Połowa wsi pozostała nieobsadzona i to my mieliśmy inicjatywę, co pozwoliło Michaelowi zająć drugą część wioski. Teraz Bill zdecydował się zaatakować Hesów, lecz skończyło się to francuską katastrofą. W tym momencie musieliśmy zakończyć grę z Liliane w naszych rękach, co dało nam zwycięstwo.

3. Summary. Podsumowanie.

Honour of War worked very well this time too. The game is a little slower than the Black Powder, however had much quicker and simpler firing and melee system. Quite surprising is the effectiveness of the artillery. I’m not sure if the guns were so deadly during that period and I believe that it is a little overrated. We are planning another big game next year, however we are planning to fight a battle on the plains. We will see how it going to work.
Honour of War tym razem działała bardzo dobrze. Gra jest trochę wolniejsza niż Black Powder, jednak sposób walki i strzelania jest dużo bardziej prostszy. Dość zaskakująca jest skuteczność artylerii. Nie wydaje mi się, by była ona w tym okresie aż tak zabójcza i w mojej opinii jej skuteczność jest troszkę zawyżona. Naszą następną grę w przyszłym roku planujemy rozegrać na równinach. zobaczymy jak to nam wypadnie.

4. Links. Linki.

Angus’es relation in his Jurnal (you can find few other games we have recently played together):
Relacja Angusa w jego Pamiętniku (znajdziecie w nim równiez kilka innych gier wspólnie ostatnio rozegranych):
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20113.htm
Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/12/much-funken-around-liliane-shortly.html
Few pictures on our club’s Facebook profile (together with other games of that evening):
Kilka zdjęć na naszym profily facebookowym (oraz inne gry tego wieczora):
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=948880755149898&id=158670127504302
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157662031973430

Fort Washington.

Posted on December 15th, 2015 under , , , , , . Posted by

Our AWI campaign finally moved forward. After the initial battle of White Plains we had another battle. This time I decided to clear whole area of right hand side of Hudson river from the rebels, so I send Campbell (gen Clinton) up north to fight remaining of Colonial Army and Angus (gen Grant) to chase Washington, who already crossed the Hudson. I (gen. Howe) joined the fresh Anglo-Hesse troops and with some loyal militia from New York and with support of Royal Navy, I have attacked Fort Washington.
Nasza kampania Wojny o Niepodległość Stanów Zjednoczonych ruszyła do przodu. Po początkowej bitwie pod White Plains, mieliśmy następną bitwę. Tym razem postanowiłem wyczyścić całą prawą strone rzeki Hudson z rebeliantów, więc wysłałem Campbella (gen. Clinton) na północ, by zgniótł resztki armii kolonialnej oraz Angusa (gen. Grant) by ściagał Washingtona, który właśnie przekroczył rzekę Hudson. Ja (gen. Howe) dołączyłem do sił anglo-heskich oraz przy pomocy lojalnej milicji z Nowego Jorku oraz wsparcia ze strony Royal Navy, uderzyłem na Fort Washington.

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Michael Schneider, Angus Konstam

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bartek Żynda, Angus Konstam) 
Gen Howe

Lt Gen. v. Knyphausen
           1st Hess. Jaeger (S)
Col. v. Lossbergv
            2nd Hess Jaeger (S)
            v. Dittfurth Fusiliers (L)
Maj. Gen. v. Stirn
            v. donop Musketiers (N)
            v. Mirbach Fusiliers (N)

Maj. Gen. Jones
           10th Foot (N)
           37th Foot (N)
           38th Foot (N)
           52nd Foot (N)
           Gun (6pdr)

Royal Navy
           2 Siege Guns
AMERICANS/AMERYKANIE
(Jim, Michael Schneider)
Col McGraw
           Attlee’s Militia  (Pen) (L)
           Pennsylv. 3rd CA Regt. (N)
           Gun (6pdr)

Capt. Mc Whistle
          20th CA Regt. (N)
          Watt’s Militia  (Pen) (L)
          Swope’s Militia  (Pen) (N)
          Gun (6pdr)

Capt. O’Haggis
          Baxter’s Militia (Pen) (N)
          Montgomery’s Militia (Pen) (N)
          5th Pennsylv. CA Regt. (N)

Fort Washington
          2 Siege Guns
This part will be added later.
Ta część zostanie dodana później.

2. The game. Gra.

The Americans started game deployed. They had the task to keep the Fort Washington for the 14th turns and caused as much as they possible could, casualties among the British units. However they did not know from which side the enemy will enter the battlefield. I had three options. On 1st turn I could enter on south side, that was the most obvious, but it would cost me a lot. The second option was from the east, on turn 2, but then again, it would be very costly. Finally the third option, from the north, but on turn 3. I have chosen the option 3, as I have noticed the small gap in American defends and this would allow me to sneak into the fort very quickly. The game started from Royal Navy bombardment, which very quickly cleared Fort Washington from any Colonial units and its artillery. Well done Admiral!
Amerykanie rozpoczęli grę rozstawieni. Mieli za zadanie utrzymać Fort Washington przez 14 tur i spowodować jak największe straty wśród brytyjskich oddziałów. Jednakże, nie mieli pojęcia od której strony wróg wkroczy na pole bitwy. Miałem tu trzy opcje. W pierwszej turze wejść od strony południowej, to było najbardziej oczywiste, jednak pociągnęło by za sobą dość duże straty. Opcja druga, od wschodu w drugiej turze, również bardzo kosztowna. W końcu opcja trzecia, od północy, lecz dopiero w trzeciej turze. Wybrałem opcję trzecią, jako że zauważyłem małą przerwę w obronie amerykańskiej, która dawała mi szansę przekraść się bardzo szybko do fortu. Gra zaczęła się od ostrzału z okrętów Royal Navy, który bardzo szybko wyczyścił Fort Washington ze wszystkich oddziałów Kolonistów oraz z całej artylerii. Doskonała robota, admirale!
This time everything went according to the plan. Our attack has been stopped, but my jaegers sneak up through the American lines and in turn 4th enter the fort. However fire from Royal Navy ships could damaged our unit, so I had to withdraw it. In the same time rest of our forces attacked the American lines. Pushed them off their initial defences and forced them to withdraw. American counterattack was not strong enough and soon the Colonist lines has been broken and large Hessian unit, on turn 7th, enter the Fort Washington. That ended the game. Great victory for British forces, especially as we did not lost any of our units.
Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem. Nasz atak został zatrzymany, jednak moi jegrzy przekradli się przez amerykańskie linie i w czwartej turze wkroczyli do fortu, jednak ze względu na trwający ostrzał artyleryjski z okrętów Royal Navy, musiałem go z tamtąd wycofać. W tym samym czasie reszta naszych sił zaatakowała amerykańskie linie, odrzucając ich z początkowych pozycji i zmuszając do odwrotu. Amerykanie kontratakowali, jednak ich siły nie były na tyle mocne, by pokonać wroga i wkrótce linie Kolonistów pękły. Duży oddział heski wkroczył w siódmej turze do Fortu Washington. To zakończyło grę. Wielkie zwycięstwo Brytyjczyków, specjalnie kiedy weźmie się pod uwagę, że nie stracili ani jednego oddziału.

3. Links. Linki.

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/12/the-fall-of-fort-washington.html
Relation from Angus on his website:
Relacja od Angusa , na jego stronie internetowej:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157661856807120
The campaign map after the capture of Ft. Washington. Mapa kampanii po zdobyciu Ft. Waszyngton.

Cornwall 1630. Kornwalia 1630.

Posted on December 10th, 2015 under , , , , . Posted by

Yesterday I have visited Hugh Wilson to pick up few my things I bought from him. As it was Wednesday it was time for game at his place. I did not had enough time for gaming, however I managed to do few moves. This time it was Pirate game prepared by Tim Watson. The game was about Barbary Pirates ride on Cornwall in 1630. We used the set of rules invented by Hugh. As Pirates played Colin Jack, Dave O’Brian and myself (later my place was taken by Tim) and Hugh and Donald Adamson acted as Militia and citizens. Pirate’s task was to capture as much as they can civilians as the slaves. When I was leaving the game I had managed to captured 4 citizens. The rest of the game will be for sure described on Tim’s blog.
Wczoraj odwiedziłem Hugha, aby odebrać kilka rzeczy które kiedyś od niego kupiłem. Jako, że była to środa, był to też czas na kolejną u niego grę. Nie miałem czasu by wziąć udział w całej rozgrywce, jednak udało mi się wykonać kilka ruchów. Tym razem była to gra piracka, przygotowana przez Tima Watsona. Gra była na temat rajdu piratów berberyjskich na Kornwalię w 1630 roku. Do gry użyliśmy zasad specjalnie na ten czas wymyślonych przez Hugha. Jako piraci zagrali Colin Jack, Dave O’Brian i ja (później moje miejsce zajął Tim) oraz Hugh i Donald Adamson jako cywile i miejscowa milicja. Zadaniem piratów było uprowadzenie jak największej ilości cywili by zmienić ich w niewolników. Kiedy opuszczałem grę udało mi się uprowadzić czterech cywili. Relacja z całości gry na pewno pojawi się na blogu Tima.
Some links:
Kilka linków:
Dave’s relation on facebook:
Relacja Dave’a na facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/1038441456195730?comment_id=1038561622850380&reply_comment_id=1038721576167718&notif_t=mentions_comment
Tim’s blog:
Blog Tima:
http://moth107.blogspot.co.uk/
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157662105994281

Kutzdorf

Posted on December 7th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Both November and December are not the best months for me, if we talking about the hobby. To busy at work, so not many games and not many figures and models being painted. However from time to time I manage to roll some dice and to use my brushes. Last Thursday I was in my club and joined the test of the new set of rules from Osprey written by Keith Flint and called the “Honours of War”. The rules are specially designed for Seventh Years War.
Zarówno listopad jak i grudzień nie są najlepszymi miesiącami dla mojego hobby. Jestem zbyt zajęty pracą, więc rozgrywam niezbyt dużą ilość gier jak i niezbyt dużo modeli i figurek udaje mi się pomalować. Jednakże czasem uda mi się wygospodarować trochę czasu, by poturlać kostki jak i pomachać trochę pędzlem. W ostatni czwartek odwiedziłem nasz klub i wziąłem  udział w teście nowych zasad od Ospreya, napisanych przez Keitha Flinta i zatytułowanych “Honours of War”. Zasady są napisane z myślą o wojnie siedmioletniej.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Keith Flint (2nd scenario from the book)

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam, Michael Schneider

1. Forces. Siły.

HANOVERIAN/HANOWERCZYCY
(Michael Schneider, Cambell Hardie, Chris)
1st Infantry brigade (3 infantry battalions, 1 gun)
2nd Infantry brigade (3 infantry battalions, 1 gun)
Cavalry brigade (2 cavalry regiments)
FRENCH/FRANCUZI
(Angus Konstam, Bartek Żynda)
1st Infantry brigade (4 infantry battalions, 1 gun)
2nd Light infantry brigade (2 light infantry battalions)
Cavalry brigade (2 cavalry regiments)
Artillery brigade (2 guns)

2. The game. Gra.

The game report will be very short this time. We were putting more attention on testing the rules and possibilities it gaves than the strategy, especially myself. Later during the game Angus bring the idea we should started with (to blast the enemy with artillery fire). Despite of this we moved on them with all our forces, which in the conditions of seventh years war was very stupid idea The whole game finished with the retreat of humiliated French army.
Raport z gry będzie bardzo krótki tym razem. Bardziej skupiliśmy się na samych zasadach niż na strategii, a już w szczególności ja. Później, już w trakcie gry, Angus zwrócił uwagę, że powinniśmy zacząć grę od silnego ognia artyleryjskiego, zamiast przeć na przeciwnika wszystkimi naszymi siłami i dążyć do szybkiego zwarcia, co w warunkach wojny siedmioletniej nie było zbyt mądrym posunięciem. Cała gra zakończyła się ucieczką upokorzonej armii francuskiej.

3. Summary of the rules. Podsumowanie zasad.

The Honours of War entered the terythory, reserved so far for a different system, I am thinking about Black Powder. So the bar was placed very high. Osprey form some time published the wargaming rules jumping from period to period and as the seventh years war is one of the popular game periods, it was a matter of time when finally will give us the rules written specially for that time. What that new set gives to us. First thing is the simplify of rules. They are not very complicated, and they are based on few tables and after more or less one hour you can master them very easy, that is very big plus for them. Game has three phases: movement, shooting and melee and rally. During the movement phase sides moving their brigades interchangeably, starting with the side, who have the initiative. The same way is shooting and melee. For movement distances, as same for the result of our firing big influence has the level of our commanders. Shooting as well as the melee is resolved with the special six sided dices (they have removed 1 and 6 and have few more 2s and 3s, or something like that). We roll for every battalion one dice and together with some factors, like distance from the target, our unit has moved or not etc. we received the number of hits. Every unit can take up to 4 hits, which could be rally by our commanders. When unit get 5 hits, it is removed from the game. Very interesning rules are the flying cannonballs. If our guns did not hit the enemy battalion there is the chance that they will hit the battalion behind our target. To summarize the rules are very simple and there is a chance that it will supplant Black Powder from that period. I personally like them a lot and I’m thinking about painting some small army for that period now.
Zasady Honours of War wkroczyły na terytorium zarezerwowane do tej pory dla innego systemu, mowa tu o Black Powder. Więc poprzeczka była postawiona bardzo wysoko. Osprey od pewnego czasu wydaje coraz więcej zasad do wargamingu przeskakując z okresu do okresu. Wojna siedmioletnia jest w mojej opinii jednym z bardziej popularnych okresów rozgrywanych na stołach, więc pojawienie się systemu skierowanego tylko na ten okres było tylko kwestią czasu. Co więc oferują nam te zasady. Po pierwsze prostotę gry. Zasady nie są zbyt skomplikowane, opierają sie na kilku tabelkach i po godzinie gry można je już w miarę opanować, to duży plus. Gra ma trzy fazy: poruszanie się, ostrzał i walkę wręcz oraz porządkowanie szyków naszej armii. Podczas poruszania strony ruszają swoje brygady zamiennie zaczynając od strony posiadającej inicjatywę. Identycznie odbywa się to w fazie strzelania. Na odległości poruszania się jak i wyniki strzelania ma wpływ poziom naszego dowódcy. Strzalanie, jak i walka wręcz odbywa się przy pomocy specjalnych, sześciennych kostek (pozbawionych 1 i 6, w zamian otrzymujemy chyba wiecej 2 i 3 czy jakoś tak). Rzucamy dla każdego batalionu po jednej kości i w zależności od rzuconego wyniku jak i od innych czynników (takich jak odległość od celu, czy nasza jednostka się poruszyła itp.) określamy liczbę trafień wrogiej jednostki. Każdy oddział może przyjąć do 4 trafień, które oczywiście w fazie reorganizacji nasi dowódcy mogą minimalizować, jednak gdy jednostka zbierze 5 trafień, jest usuwana z gry. Szczególnie ciekawą zasadą są tu przelatujące kule armatnie przez nasze bataliony piechoty, gdy salwa nie trafi w cel, jest możliwość, że trafi batalion za naszym celem. Podsumowując zasady są bardzo proste i istnieje szansa, że wyprą Black Powder z tego okresu. Mi osobiście się bardzo podobały i być może skłonią mnie w przyszłości by zbudować jakąś armię z tego okresu.

4. Links. Linki.

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/12/no-honours-of-war-at-kutzdorf.html
Relation on our club facebook page (written by Campbell):
Relacja na naszym profilu na facebooku (napisana przez Campbella):
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=940105996027374&id=158670127504302
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157661420597119

2015 in Review – Wargaming Recon #149

Posted on December 7th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Extra Life 24hr Game-a-thon 2015 is covered in more depth. Highlights from 2015 podcast season plus Patreon changes are revealed too! This is FINAL new episode of 2015. Support Jonathan through PATREON Extra Life 24hr Game-a-thon 2015 Games Played/Activities Prison Architect Kerbal Space Program Tropico 5 Ultimate General: Gettysburg Live… Read More»

The post 2015 in Review – Wargaming Recon #149 appeared first on Wargaming Recon.

Grim’s Dungeons of Doom: Rising up, Easy level Riser tiles for your set up!

Posted on December 5th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

  Today’s Grim’s Dungeons of Doom tutorial is another dead easy one, level riser tiles to elevate your dungeon to a higher level! These simple to make tiles will add an extra dimension to your set ups, and will create much more options when making your set-ups. All you’ll need for this structural addition to […]

Freeblades

Posted on December 5th, 2015 under , , , , , , . Posted by

I picked up some Freeblades models by DGS games  in September and I’m making slow progress. I think I”m about done, but I’ll need to add some details to things like pouches, hilts, etc.  This is the Haradelan Questers starter, then … Continue reading

Grim’s Dungeons of Doom: Dem bones, Dem bones: Bone Pile Respawner Markers

Posted on December 3rd, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

In this edition of Grim’s Dungeons of Doom, we are going to deal with the creation of bone piles for our mini dungeon. These can be used as debris or even better (as I plan on doing) as undead respawn markers. Every respectable dungeon should have a few of these to warn those pesky adventurer […]

Lusatia 1945. Łuzyce 1945.

Posted on November 20th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

It was recently quiet on my blog. Christmas is coming and this mean much more time spend at work for me and less time for hobby. However from time to time I manage to break out of my routine and roll some dice. That happened yesterday as Tim asked me to organize the little game for his German forces. He gave me the list of his troops and I have created the scenario. The game was great opportunity to use some of my new toys, which have never been used before, or not been used from the long period of time. For the game we used the Rapid Fire! rules, my favourite 2WW system.
Od pewnego czasu panuje cisza na moim blogu. Nadchodzi Boże Narodzenie, a to oznacza, że większą część czasu poświęcam na pracę niż na hobby. Jednakże od czasu do czasu uda mi się wyrwać z mojej rutyny i poturlać kostkami. Taka okazja nadarzyła się wczoraj, jako że Tim poprosił mnie by zorganizowac coś dla jego Niemców. Dał mi listę swoich oddziałów a ja stworzyłem scenariusz. Gra była świetną okazją, by uzyć kilka z moich nowych zabawek jak również kilku nie używanych od dłuższego czasu. Do gry użyliśmy zasad Rapid Fire!, mojego ulubionego systemu drugowojennego.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda

SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES/FIGURKI: Tim Watson, Bartek Żynda

1. Orders. Rozkazy.

April 1945. Last chapter of 2WW in Europe begins. Soldiers of 1st Ukrainians Front crossed the river Neisse and enter the Lusatia. During that operation Soviet and Polish troops get close to the one of the Lusatian town, which they got order to take off the German hands. However in that town was temporarily stored looted from all European countries pieces of art. That should be evacuated from the town further west. That was task for special SS unit. The town itself was defended by Fallschirmjäger battalion. However the forces in the town wasn’t strong enough to stop Soviets so the German command managed to send some tanks to support defenders.
Kwiecień 1945. Ostatni rozdział 2WŚ w Europie własnie się rozpoczął. Żołnierze Pierwszego Frontu Ukraińskiego przekroczyły Nysę i weszły na teren Łużyc. Podczas tej operacji oddziały Sowieckie i Polskie zbliżyły się do pewnego łużyckiego miasteczka, które miało byc odebrane z niemieckich rąk. Jednakże w tym miasteczku były przechowywane zrzbowane dziełą sztuki z całej Europy. Te mają byc ewakuowane dalej na zachód przez specjalny oddział SS. Samo miasto było bronione przez batalion Fallschirmjägerów. Siły jednak nie były wystarczające by zatrzymać Sowietów, więc niemieckie dowództwo wysłało czołgi by wesprzeć obrońców.
In the meantime the Soviet command was aware of the presence of the treasure kept in the town. so they send special NKVD unit to take control over the special cargo. If successful, it would be looked very well on the walls of Ermitage.
W międzyczasie sowieckie dowództwo było świadome obecności skarbu przechowywanego w miasteczku, więc wysłano specjalny oddział NKWD, który miał przejać specjalny ładunek. Jeśli by się udało, to na pewno będą się one prezentować znakomicie na ścianach Ermitażu.

2. Special rules used during the game. Specjalne zasady użyte w grze.

The SS unit have a special task. They need to remove all stolen art pieces off their table edge. In the town, in the building pointed by Umpire is 5 cargoes to be taken. Every turn German player can load any number of the trucks (every truck can take only one cargo). To load a truck, nominate soldiers from the special company (only they can load goods on trucks). Then roll D10 and if the score is lower then (10 – number of soldiers) then the cargo is not loaded. For example you nominated 5 men to load one truck and 3 for another. Rolled 6 for first and 2 for second truck. The first truck: 10-5=4, truck is loaded because 6>4, the second not because 10-3=7 and 2<7. Loaded trucks can move next turn after they get loaded.
Oddział SS ma specjalne zadanie. Maja oni usunąć z miasta wszystkie ukradzione dzieła sztuki przez ich krawędź stołu. W budynku wskazanym przez prowadzącego znajduje się 5 specjalnych ładunków, które nalezy wywieźć. Podczas każdej tury niemiecki gracz może podjąć próbę załadunku dowolnej liczby ciężarówek (każda ciężarówka może załadować tylko jeden ładunek). Rzuć K10 i jeżeli wynik jest mniejszy niż (10 – liczba użytych żołnierzy), wtedy ładunek nie został załadowany. Na przykład wyznaczono 5 żołnierzy by załądowac jedną ciężarówkę i 3 do załadunku następnej. Wyrzucono 6 dla pierwszej i 2 dla drugiej. Pierwsza ciężarówka: 10-5=4, cięzarówka została załadowana, ponieważ 6>4, druga nie ponieważ, 10-3+7 i 2 <7. Załądowane ciężarówki moga się poruszyć w następnej turze po tym jak zostaną załadowane.
Soviet player can chose to make preparatory bombardment or not.
If yes:
Turn 1 for Soviets: Place FAO somewhere on the table in Soviet deployment zone. Mark D3 targets (make a map with the targets and number of the turn when the bombardment will have place, do not inform German player) On turn 2 all Soviet/Polish units can enter the table. In turn pointed as bombardment, neither Soviet nor Polish troops cannot take any actions, instead do the Katyusha firing on chosen targets.
If not:
All Soviet/Polish units enter the table on turn 1.
Gracz sowiecki może dokonać przygotowania artyleryjskiego lub nie.
Jeśli tak:
W turze 1 dla Sowietów: Umieść Obserwatora Artyleryjskiego gdziekolwiek na stole w sowieckiej strefie rozstawienia. Oznacz K3 celów (wykonaj plan z naznaczonymi celami oraz numer tury, gdy przygotowanie będzie miało miejsce, nie informuj o tym niemieckiego gracza). W czasie tury nr 2, wszystkie oddziały sowieckie i polskie mogą wejść na stół. W turze wyznaczonej na przygotowanie artyleryjskie, żaden z oddziałów sowieckich ani polskich nie może się poruszyć. W zamian dokonuje się ostrzału przy uzyciu Katjusz na wyznaczone cele.
Jesli nie: 
Wszystkie oddziały sowieckie i polskie wkraczają na stół w turze 1.

Special NKVD unit have the special task. It must take control over the german cargo. If the NKVD unit will be 6” of the German truck with the cargo and there will be no enemy unit within 6” of the German truck, then Soviet player rolls a D6 (on 1 truck escapes (do extra 12” movement), 2-5 truck is taken over, 6 truck explodes). If the truck would be taken over then made 12” extra movement in direction of the Soviet table edge.
Specjalny oddział NKWD ma specjalne zadanie. Musi on przejąć kontrolę nad niemieckim ładunkiem. Jeśli oddział NKWD znajdzie się w odległości 6 cali od niemieckiej cieżarówki, wtedy sowiecki gracz rzuca K6. Na 1 ciężarówka ucieka (zrób dodatkowe 12 cali ruchu), 2-5 ciężarówka zostaje przejęta, na 6 ciężarówka wybucha). Jeśli cięzarówka zostanie przejęta może wykonać dodatkowe 12 cali ruchu w kierunku sowieckiej krawędzi.

My House Rules about the HE shooting by artillery and AFV:
Select the target, check the range for the AT gun class. Nominate hit is on 4. Apply all modifiers (table 10, page 58). If hit is scored, then roll for casualties according to the HE value of the gun.
Moje zasady domowe do ostrzału pociskami HE przez artylerię i pojazdy bojowe:
Wyznacz cel, sprawdź odległość odpowiednią dla klasy działa ppanc. Podstawowe trafienie jest na 4. Użyj wszystkich modifikatorów (tabela 10, strona 58). Jeśli trafienie zostało uzyskane, rzuć na efekt ostrzału, uzywając wartości HE działa.

3. Forces. Siły.

SOVIETS and POLES/SOWIECI i POLACY
(Bartek Żynda)
Soviet Infantry Battalion (Regular):
HQ: CO+3fig, jeep
1st Coy: 8 fig
2nd Coy: 8 fig
3rd Coy: 8 fig
Heavy Coy: MMG (2 fig), ATR (2 fig), 50mm mortar (2 fig)

NKVD Special Unit(Regular)
HQ: CO+3 fig, jeep
1st Coy: 8 fig, truck

Polish Infantry Battalion (Regular):
HQ: CO+3fig, jeep
1st Coy: 8 fig
2nd Coy: 8 fig
3rd Coy: 8 fig
Heavy Coy: MMG (2 fig)

Soviet Artillery Regiment
FAO, jeep
1st Battery: ZiS 2 gun (3 fig), truck
2nd Battery: ZiS 3 gun (3 fig), truck

Soviet SU Regiment:
1stBattalion
1st Coy: 2 SU-76M
2nd Coy: 2 SU-85
2ndBattalion
3rd Coy: 2 SU-76M
4th Coy: 2 SU-85
3rd Heavy Battalion
5th Coy: 3 ISU-152

Polish Tank Regiment:
1st Coy: 2 T-34/76
2nd Coy: 2 T34/76
GERMANS/NIEMCY
(Tim Watson)
Fallschirmjäger Battalion (Elite)

HQ: CO+ 5 fig, Panzerschrecke, SdKfz 250/10
1stCoy: 8 fig, Panzerfaust
2ndCoy: 8 fig, Panzerfaust
3rdCoy: 8 fig, Panzerfaust
4thHeavy Coy: 2 MG42 MMG (3 crew each), 81mm Mortar (3 crew)

PaK 40 gun (3 crew)
Jagdpanther

Reserves (enters table on 4thturn):
Heavy Tank Battalion(Elite):
1stCoy: 2 PzKpfw VI Tiger I
2ndCoy: 2 PzKpfw VI Tiger I

Tank Battalion (Regular)
1stCoy: 2 PzKpfw IV
2ndCoy: 2 PzKpfw IV

Special SS unit (Regular):
HQ: CO+2 fig
Coy: 8 fig
6 transport trucks

4. Victory conditions. Warunki zwycięstwa.

Town: 100 VP
Truck with the cargo (moved off the table through own table edge): 20 VP

5. The game. Gra.

First apologies. I am so busy and I forgot to take my camera with me, so all pictures are from my mobile. As the game was played only by me and Tim I allowed him to choose the building with cargo by himself. He choose the most obvious building, the church. Then I decided to use the bombardment rules. I rolled for two targets. However I did not hit the buildings, but I managed to destroy one of the German trucks. Then I moved all my troops. I decided to push infantry into the town and all my tanks were going to do the sabotage and took of the German heavy troops off the town. This finished with my heavy losses in AFVs. However I got what I wanna to achieved, all German tanks were busy outside the town.
Wpierw moje przeprosiny, ponieważ zapomniałem zabrać ze sobą mojego aparatu, stąd wszystkie zdjęcia zostały wykonane moją komórką. Jako, że w grze wziął udział jedynie Tim i ja, pozwoliłem mu samemu wybrać budynek, gdzie przechowywany był ładunek. Jego wybór był najbardziej oczywisty: kościół. Wtedy ja zdecydowałem się przeprowadzić przygotowanie artyleryjskie. wylosowałem dwa cele. Jednak nie udało mi się trafić budynków, jednak udało mi się zniszczyć jedną z niemieckich ciężarówek.Wtedy ruszyłem moje oddziały do przodu. Zdecydowałem się rzucić moją piechotę do miasta, natomiast czołgami wykonać dywersję i odciągnać z miasta wszystkie ciężkie oddziały. To zakończyło się w cięzkich stratach moich wozów bojowych, jednak swój cel osiągnąłem, niemieckie czołgi były poza miastem.
In town, my troops slowly moved from the one building to the next. Germans without the support cannot stopped my units and finally Germans have been pushed off the town. During the whole game Germans managed to evacuate 3 trucks with the cargo, rest two has been taken by NKVD unit, when they took the church. That finished game with the Soviet/Polish victory.
W mieście moje oddziały powoli poruszała się z jednego budynku do następnego. Niemcy pozbawieni wsparcia, nie mogli temu przeciwdziałać i w końcu zostali wyparci z miasta. Podczas całej gry Niemcom udało się ewakuować 3 ciężarówki z ładunkiem, pozostałe 2 zostały zdobyte przez NKWD, gdy ci przejęli kościół. To zakończyło grę z sowiecko-polskim zwycięstwem.

6. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157660706010249

Figures that demand “there’s a game in there, I just have to find it”

Posted on November 13th, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

In which the author departs from the already threaded path and discusses how good figures can be a source of inspiration, desperation, and frustration Continue reading

Italy 1511. Włochy 1511.

Posted on November 9th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had small game with Michael’s renaissance miniatures. Some time ago Michael showed his new figures on his blog, so I raised an idea to use them in battle. We wanted small and quick game, to have a result within the evening. For the game we used the “Pike and Shotte” rules.
W ostatni czwartek mieliśmy małą grę, z użyciem renesansowej kolekcji figurek Michaela. Jakiś czas temu, Michael pochwalił się nowymi malunkami na swoim blogu i podałem pomysł ich wykorzystania w bitwie. Chcieliśmy coś małego i szybkiego, by móc osiągnac rezultat w jeden wieczór. Do gry uzyliśmy zasad “Pike and Shotte“.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Michael Schneider

1. Forces. Siły.

KINGDOM OF FRENCH/KRÓLESTWO FRANCJI
(Bartek Żynda, Campbell Hardie, Hugh Wilson)
1 x Gendarmes d’Ordonnance
1 x Men at Arms
2 x Archers d’Ordonnance

1 x Swiss Pikemen
1 x Landsknecht Pikemen
1 x Swiss Arquebusiers
1 x Halberdiers

2 x heavy guns
1 x medium gun
HOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Donald Adamson, Bill Gilchrist, Tim Watson)
1 x Gendarmes
2 x Men at Arms
2 x Stradioti

2 x Landsknecht Pikemen
1 x Landsknecht Arquebusiers
1 x Swordsmen

1 x medium gun
3 x light guns

2. The game. Gra.

Whole game started very unlucky for us. Hugh, who commanded the cavalry of our right flank charged on German cavalry and has been terrible beaten. Everything lasted in less than 5 minutes. That put Campbell in very hard position, as he has been outflanked by Germans.
Cała gra zaczeła się dla nas bardzo nieszczęśliwie. Hugh, który dowodził kawalerią naszego prawego skrzydła, zaatakował niemiecka kawalerię i został sromotnie pobity. Wszystko trwało krócej niż 5 minut. To postawiło Campbella w bardzo trudnym położeniu, jako że został oflankowany przez niemieckie oddziały.
After the successful action of German cavalry, the Imperial infantry moved into the action. Campbell tried to stop them with artillery fire, but that was not very effective, so we decided to give the guns under my control! The mighty Orange Dice has never let me down, and soon our artillery destroyed one of the German pike block. This saved Campbell, as now his only task was to prevent his forces against the German cavalry attack. All actions moved on my left flank…
Po tej udanej akcji niemieckiej kawalerii, imperialna piechota ruszyła do akcji. Campbell próbował zatrzymać ją naszą artylerią, jednak okazało się to mało efektywne, dlatego też całą artylerię przekazano w moje ręce! Potęzna Pomarańczowa Kostka nigdy mnie jescze nie zawiodła i wkrótce nasza artyleria zniszczyła jeden z niemieckich bloków pikinierskich. To uratowało Campbella. który teraz musiał jedynie niedopuścić do ataku niemieckiej kawalerii na swoje siły. Cała akcja przeniosła się na moje lewe skrzydło.
As whole artillery was busy to support Campbell, I can not prevent German attack against my infantry. Soon the other enemy pike block charged on my Swiss. The fight was very fierce, but soon my pikes get broken. However Germans finished the melee disorganised, so I had used my Halberdiers to finish them and I did. That opened the way for my ultimate weapon: the Gendarmes d’Ordonnance!
Jako, ze cała artyleria była zajęta wspieraniem Campbella, nie mogłem przeszkodzić niemieckiemu atakowi na moją piechotę. Wkrótce wrogi blok pikinierski zaatakował moich Szwajcarów. Walka była zacięta, jednak wkrótce moi pikinierzy zostali złamani i zniszczeni. Jednakże Niemcy skończyli walkę wręcz zdezorganizowani, przeciw nim użyłem naszych halabardników by ich wykończyć i to mi się udało. Ta akcja otworzyła drogę dla naszej broni ostatecznej: Gendarmes d’Ordonnance!
First they charged on German Man-at-Arms and crash them. Then they charged on the second unit of German Man-at-Arms with the same result, but this time they forced the Emperor to flee. Now there was nothing between Gendarmes and Imperial artillery, which soon was crashed too by mighty Gendarmes. That finished the game with the glorious French victory!
Wpierw zaszarżowali oni na niemieckich Kopijników i rozbili ich. Po tym uderzyli na drugi oddział niemieckich Kopijników z tym samym rezyltatem, jednak teraz zmusili oni cesarza do ucieczki. Teraz nie było nic pomiędzy Gendarmami a imperialną artylerią, która wkrótce równiez została zniszczona przez potężnych Gendarmes. To zakończyło grę wspaniałym francuskim zwycięstwem!

3. Links. Linki.

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/11/somewhere-at-1511-on-plains-of-italian.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157660233446528

Holiday Gift Guide 2015 – Wargaming Recon #147

Posted on November 9th, 2015 under , , , , , , , , , , . Posted by

Shopping during the holidays can be confusing and stressful. If you need a present for the gamer in your life look no further! Jonathan shares gift ideas for every size wallet. Support Jonathan through PATREON Under $20

The post Holiday Gift Guide 2015 – Wargaming Recon #147 appeared first on Wargaming Recon.

Extra Life 24hr Game-a-thon 2015 Live Blog

Posted on November 7th, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

Today is the Extra Life 24hr Game-a-thon where gamers all over the place play games for 24 hours to raise money for kids in need. I am playing to benefit the Boston Children’s Hospital. They’re one of the most amazing hospitals for kids in all of the United States. Some… Read More»

The post Extra Life 24hr Game-a-thon 2015 Live Blog appeared first on Wargaming Recon.

Bart’s Farm.

Posted on November 2nd, 2015 under , , , , , . Posted by

Last Thursday we finally move on with our AWI campaign. To set up the map and forces we had to spend a lot of time, so we did not have time for big battle. However Michael prepared something which could fit into the time we had left in the evening. We started AWI campaign, so we had the AWI game too. It was fictional scenario of clash between Continental troops and British/Hessian army. For the game we used the Black Powder rules with some Michael’s House amendments.
W ostatni czwartek udało nam się ruszyć z naszą kampanią Wojny o Niepodległość Stanów Zjednoczonych (WNSZ). By ustawić mapę i oddziały potrzebowaliśmy trochę na czasu, więc nie mieliśmy juz czasu na dużą bitwę. Jednak Michael przygotował coś na taką ewentualność, by wypełnić jakoś pozostały nam wieczór. Jako że, zaczęlismy kampanię WNSZ, więc i gra musiała być w tym klimacie. Była to fikcyjna bitwa pomiędzy siłami Kolonistów a brytyjsko-heską armią. Do gry uzyliśmy zasad Black Powder z pewnymi dodatkami Michaela.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.

AMERICANS/AMERYKANIE
(Bartek Żynda)
Major-Gen. Joseph Spencer
Brigadier-Gen. McDouglas
1 Militia 
1 Continental Regt. 
1 Gun, 6 pounder 
1 Indians
Colonel Douglas 
1 Militia 
1 Continental Regt. 
1 Gun, 6 pounder 
1 Cont. Riflemen 
1 Light Dragoons 
Colonel O’Douglas
1 Militia 
1 Continental Regt.
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus Konstam, Michael Schneider)
Lietenant-Gen. Cornwallis
1 Guns, 6 pounder 
1 British Grenadiers 
1 British Line 
1 Light Dragoons 
1 Light Infantry 
1 Pickets
Brigadier-Gen. v. Trab
1 Hess. Grenadiers 
1 Hess. Line (Fus. Regt.) 
1 Hess. Line (Fus. Regt.) 
1 Guns, 6 pounder

2. The game. Gra.

From the beginning the game was split on two. The fight over the farm and on the plains on the American right flank. Colonist forces had to stand against the Hessian troops. This time the Militia together with the Continentals supporter by whole American artillery gave the bloody bath to the Hessians. They managed to destroy 2 regular units for the price of one and where able to made further damages as all Hessian units remain shaken!
Od początku gra podzieliła się na dwa równoległe starcia. Pierwsza o farmę i druga na równinie na prawej flance Amerykanów. Oddziały kolonistów stanęły tu naprzeciw oddziałom heskim. tym razem milicja wraz z siłami kontynentalnymi wsparta wszystkimi działami urządziła krwawą łaźnię heskim żołnierzom. Zniszczyła dwa oddziały regularnej piechoty za cene utraconego jednego oddziału i była zdolna do kolejnych zniszczeń, jako ze wszystkie znajdujące się tu jednostki miały status shaken!
Much harder was around the farm. First Colonists moved forward and took the farm, but then they get under the fire from British lines and soon they lost both skirmish units. In return British captured the farm and finally moved on bayonet charge and… Continentals survived! However in this moment we had to finish the game. We agreed for the draw, however Americans get the strategic victory as they still where able to fight!
Dużo trudniej było wokół farmy. wpierw Koloniści ruszyli do przodu i wzięli farmę, jednak wtedy dostali się pod zabójczy ogień brytyjskich linii i wkrótce stracili oba oddziały harcowników. W odpowiedzi Brytyjczycy zajęli farmę i w końcu ruszyli do ataku na bagnety i… Kontynentalni wytrzymali! Jednak właśnie w tym momencie musieliśmy skończyć. Razem ustaliliśmy, że gra zakończyła się remisem, jednak amerykanie odnieśli strategiczne zwycięstwo, jako że utrzymali pola i byli nadal w stanie walczyć!

3. Links. Linki.

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/10/massacre-at-barts-farm-awi-black-powder.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157660725349931