Posts Tagged ‘Games’

Lusatia 1945. Łuzyce 1945.

Posted on November 20th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

It was recently quiet on my blog. Christmas is coming and this mean much more time spend at work for me and less time for hobby. However from time to time I manage to break out of my routine and roll some dice. That happened yesterday as Tim asked me to organize the little game for his German forces. He gave me the list of his troops and I have created the scenario. The game was great opportunity to use some of my new toys, which have never been used before, or not been used from the long period of time. For the game we used the Rapid Fire! rules, my favourite 2WW system.
Od pewnego czasu panuje cisza na moim blogu. Nadchodzi Boże Narodzenie, a to oznacza, że większą część czasu poświęcam na pracę niż na hobby. Jednakże od czasu do czasu uda mi się wyrwać z mojej rutyny i poturlać kostkami. Taka okazja nadarzyła się wczoraj, jako że Tim poprosił mnie by zorganizowac coś dla jego Niemców. Dał mi listę swoich oddziałów a ja stworzyłem scenariusz. Gra była świetną okazją, by uzyć kilka z moich nowych zabawek jak również kilku nie używanych od dłuższego czasu. Do gry użyliśmy zasad Rapid Fire!, mojego ulubionego systemu drugowojennego.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda

SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES/FIGURKI: Tim Watson, Bartek Żynda

1. Orders. Rozkazy.

April 1945. Last chapter of 2WW in Europe begins. Soldiers of 1st Ukrainians Front crossed the river Neisse and enter the Lusatia. During that operation Soviet and Polish troops get close to the one of the Lusatian town, which they got order to take off the German hands. However in that town was temporarily stored looted from all European countries pieces of art. That should be evacuated from the town further west. That was task for special SS unit. The town itself was defended by Fallschirmjäger battalion. However the forces in the town wasn’t strong enough to stop Soviets so the German command managed to send some tanks to support defenders.
Kwiecień 1945. Ostatni rozdział 2WŚ w Europie własnie się rozpoczął. Żołnierze Pierwszego Frontu Ukraińskiego przekroczyły Nysę i weszły na teren Łużyc. Podczas tej operacji oddziały Sowieckie i Polskie zbliżyły się do pewnego łużyckiego miasteczka, które miało byc odebrane z niemieckich rąk. Jednakże w tym miasteczku były przechowywane zrzbowane dziełą sztuki z całej Europy. Te mają byc ewakuowane dalej na zachód przez specjalny oddział SS. Samo miasto było bronione przez batalion Fallschirmjägerów. Siły jednak nie były wystarczające by zatrzymać Sowietów, więc niemieckie dowództwo wysłało czołgi by wesprzeć obrońców.
In the meantime the Soviet command was aware of the presence of the treasure kept in the town. so they send special NKVD unit to take control over the special cargo. If successful, it would be looked very well on the walls of Ermitage.
W międzyczasie sowieckie dowództwo było świadome obecności skarbu przechowywanego w miasteczku, więc wysłano specjalny oddział NKWD, który miał przejać specjalny ładunek. Jeśli by się udało, to na pewno będą się one prezentować znakomicie na ścianach Ermitażu.

2. Special rules used during the game. Specjalne zasady użyte w grze.

The SS unit have a special task. They need to remove all stolen art pieces off their table edge. In the town, in the building pointed by Umpire is 5 cargoes to be taken. Every turn German player can load any number of the trucks (every truck can take only one cargo). To load a truck, nominate soldiers from the special company (only they can load goods on trucks). Then roll D10 and if the score is lower then (10 – number of soldiers) then the cargo is not loaded. For example you nominated 5 men to load one truck and 3 for another. Rolled 6 for first and 2 for second truck. The first truck: 10-5=4, truck is loaded because 6>4, the second not because 10-3=7 and 2<7. Loaded trucks can move next turn after they get loaded.
Oddział SS ma specjalne zadanie. Maja oni usunąć z miasta wszystkie ukradzione dzieła sztuki przez ich krawędź stołu. W budynku wskazanym przez prowadzącego znajduje się 5 specjalnych ładunków, które nalezy wywieźć. Podczas każdej tury niemiecki gracz może podjąć próbę załadunku dowolnej liczby ciężarówek (każda ciężarówka może załadować tylko jeden ładunek). Rzuć K10 i jeżeli wynik jest mniejszy niż (10 – liczba użytych żołnierzy), wtedy ładunek nie został załadowany. Na przykład wyznaczono 5 żołnierzy by załądowac jedną ciężarówkę i 3 do załadunku następnej. Wyrzucono 6 dla pierwszej i 2 dla drugiej. Pierwsza ciężarówka: 10-5=4, cięzarówka została załadowana, ponieważ 6>4, druga nie ponieważ, 10-3+7 i 2 <7. Załądowane ciężarówki moga się poruszyć w następnej turze po tym jak zostaną załadowane.
Soviet player can chose to make preparatory bombardment or not.
If yes:
Turn 1 for Soviets: Place FAO somewhere on the table in Soviet deployment zone. Mark D3 targets (make a map with the targets and number of the turn when the bombardment will have place, do not inform German player) On turn 2 all Soviet/Polish units can enter the table. In turn pointed as bombardment, neither Soviet nor Polish troops cannot take any actions, instead do the Katyusha firing on chosen targets.
If not:
All Soviet/Polish units enter the table on turn 1.
Gracz sowiecki może dokonać przygotowania artyleryjskiego lub nie.
Jeśli tak:
W turze 1 dla Sowietów: Umieść Obserwatora Artyleryjskiego gdziekolwiek na stole w sowieckiej strefie rozstawienia. Oznacz K3 celów (wykonaj plan z naznaczonymi celami oraz numer tury, gdy przygotowanie będzie miało miejsce, nie informuj o tym niemieckiego gracza). W czasie tury nr 2, wszystkie oddziały sowieckie i polskie mogą wejść na stół. W turze wyznaczonej na przygotowanie artyleryjskie, żaden z oddziałów sowieckich ani polskich nie może się poruszyć. W zamian dokonuje się ostrzału przy uzyciu Katjusz na wyznaczone cele.
Jesli nie: 
Wszystkie oddziały sowieckie i polskie wkraczają na stół w turze 1.

Special NKVD unit have the special task. It must take control over the german cargo. If the NKVD unit will be 6” of the German truck with the cargo and there will be no enemy unit within 6” of the German truck, then Soviet player rolls a D6 (on 1 truck escapes (do extra 12” movement), 2-5 truck is taken over, 6 truck explodes). If the truck would be taken over then made 12” extra movement in direction of the Soviet table edge.
Specjalny oddział NKWD ma specjalne zadanie. Musi on przejąć kontrolę nad niemieckim ładunkiem. Jeśli oddział NKWD znajdzie się w odległości 6 cali od niemieckiej cieżarówki, wtedy sowiecki gracz rzuca K6. Na 1 ciężarówka ucieka (zrób dodatkowe 12 cali ruchu), 2-5 ciężarówka zostaje przejęta, na 6 ciężarówka wybucha). Jeśli cięzarówka zostanie przejęta może wykonać dodatkowe 12 cali ruchu w kierunku sowieckiej krawędzi.

My House Rules about the HE shooting by artillery and AFV:
Select the target, check the range for the AT gun class. Nominate hit is on 4. Apply all modifiers (table 10, page 58). If hit is scored, then roll for casualties according to the HE value of the gun.
Moje zasady domowe do ostrzału pociskami HE przez artylerię i pojazdy bojowe:
Wyznacz cel, sprawdź odległość odpowiednią dla klasy działa ppanc. Podstawowe trafienie jest na 4. Użyj wszystkich modifikatorów (tabela 10, strona 58). Jeśli trafienie zostało uzyskane, rzuć na efekt ostrzału, uzywając wartości HE działa.

3. Forces. Siły.

SOVIETS and POLES/SOWIECI i POLACY
(Bartek Żynda)
Soviet Infantry Battalion (Regular):
HQ: CO+3fig, jeep
1st Coy: 8 fig
2nd Coy: 8 fig
3rd Coy: 8 fig
Heavy Coy: MMG (2 fig), ATR (2 fig), 50mm mortar (2 fig)

NKVD Special Unit(Regular)
HQ: CO+3 fig, jeep
1st Coy: 8 fig, truck

Polish Infantry Battalion (Regular):
HQ: CO+3fig, jeep
1st Coy: 8 fig
2nd Coy: 8 fig
3rd Coy: 8 fig
Heavy Coy: MMG (2 fig)

Soviet Artillery Regiment
FAO, jeep
1st Battery: ZiS 2 gun (3 fig), truck
2nd Battery: ZiS 3 gun (3 fig), truck

Soviet SU Regiment:
1stBattalion
1st Coy: 2 SU-76M
2nd Coy: 2 SU-85
2ndBattalion
3rd Coy: 2 SU-76M
4th Coy: 2 SU-85
3rd Heavy Battalion
5th Coy: 3 ISU-152

Polish Tank Regiment:
1st Coy: 2 T-34/76
2nd Coy: 2 T34/76
GERMANS/NIEMCY
(Tim Watson)
Fallschirmjäger Battalion (Elite)

HQ: CO+ 5 fig, Panzerschrecke, SdKfz 250/10
1stCoy: 8 fig, Panzerfaust
2ndCoy: 8 fig, Panzerfaust
3rdCoy: 8 fig, Panzerfaust
4thHeavy Coy: 2 MG42 MMG (3 crew each), 81mm Mortar (3 crew)

PaK 40 gun (3 crew)
Jagdpanther

Reserves (enters table on 4thturn):
Heavy Tank Battalion(Elite):
1stCoy: 2 PzKpfw VI Tiger I
2ndCoy: 2 PzKpfw VI Tiger I

Tank Battalion (Regular)
1stCoy: 2 PzKpfw IV
2ndCoy: 2 PzKpfw IV

Special SS unit (Regular):
HQ: CO+2 fig
Coy: 8 fig
6 transport trucks

4. Victory conditions. Warunki zwycięstwa.

Town: 100 VP
Truck with the cargo (moved off the table through own table edge): 20 VP

5. The game. Gra.

First apologies. I am so busy and I forgot to take my camera with me, so all pictures are from my mobile. As the game was played only by me and Tim I allowed him to choose the building with cargo by himself. He choose the most obvious building, the church. Then I decided to use the bombardment rules. I rolled for two targets. However I did not hit the buildings, but I managed to destroy one of the German trucks. Then I moved all my troops. I decided to push infantry into the town and all my tanks were going to do the sabotage and took of the German heavy troops off the town. This finished with my heavy losses in AFVs. However I got what I wanna to achieved, all German tanks were busy outside the town.
Wpierw moje przeprosiny, ponieważ zapomniałem zabrać ze sobą mojego aparatu, stąd wszystkie zdjęcia zostały wykonane moją komórką. Jako, że w grze wziął udział jedynie Tim i ja, pozwoliłem mu samemu wybrać budynek, gdzie przechowywany był ładunek. Jego wybór był najbardziej oczywisty: kościół. Wtedy ja zdecydowałem się przeprowadzić przygotowanie artyleryjskie. wylosowałem dwa cele. Jednak nie udało mi się trafić budynków, jednak udało mi się zniszczyć jedną z niemieckich ciężarówek.Wtedy ruszyłem moje oddziały do przodu. Zdecydowałem się rzucić moją piechotę do miasta, natomiast czołgami wykonać dywersję i odciągnać z miasta wszystkie ciężkie oddziały. To zakończyło się w cięzkich stratach moich wozów bojowych, jednak swój cel osiągnąłem, niemieckie czołgi były poza miastem.
In town, my troops slowly moved from the one building to the next. Germans without the support cannot stopped my units and finally Germans have been pushed off the town. During the whole game Germans managed to evacuate 3 trucks with the cargo, rest two has been taken by NKVD unit, when they took the church. That finished game with the Soviet/Polish victory.
W mieście moje oddziały powoli poruszała się z jednego budynku do następnego. Niemcy pozbawieni wsparcia, nie mogli temu przeciwdziałać i w końcu zostali wyparci z miasta. Podczas całej gry Niemcom udało się ewakuować 3 ciężarówki z ładunkiem, pozostałe 2 zostały zdobyte przez NKWD, gdy ci przejęli kościół. To zakończyło grę z sowiecko-polskim zwycięstwem.

6. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157660706010249

Figures that demand “there’s a game in there, I just have to find it”

Posted on November 13th, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

In which the author departs from the already threaded path and discusses how good figures can be a source of inspiration, desperation, and frustration Continue reading

Italy 1511. Włochy 1511.

Posted on November 9th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had small game with Michael’s renaissance miniatures. Some time ago Michael showed his new figures on his blog, so I raised an idea to use them in battle. We wanted small and quick game, to have a result within the evening. For the game we used the “Pike and Shotte” rules.
W ostatni czwartek mieliśmy małą grę, z użyciem renesansowej kolekcji figurek Michaela. Jakiś czas temu, Michael pochwalił się nowymi malunkami na swoim blogu i podałem pomysł ich wykorzystania w bitwie. Chcieliśmy coś małego i szybkiego, by móc osiągnac rezultat w jeden wieczór. Do gry uzyliśmy zasad “Pike and Shotte“.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Michael Schneider

1. Forces. Siły.

KINGDOM OF FRENCH/KRÓLESTWO FRANCJI
(Bartek Żynda, Campbell Hardie, Hugh Wilson)
1 x Gendarmes d’Ordonnance
1 x Men at Arms
2 x Archers d’Ordonnance

1 x Swiss Pikemen
1 x Landsknecht Pikemen
1 x Swiss Arquebusiers
1 x Halberdiers

2 x heavy guns
1 x medium gun
HOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Donald Adamson, Bill Gilchrist, Tim Watson)
1 x Gendarmes
2 x Men at Arms
2 x Stradioti

2 x Landsknecht Pikemen
1 x Landsknecht Arquebusiers
1 x Swordsmen

1 x medium gun
3 x light guns

2. The game. Gra.

Whole game started very unlucky for us. Hugh, who commanded the cavalry of our right flank charged on German cavalry and has been terrible beaten. Everything lasted in less than 5 minutes. That put Campbell in very hard position, as he has been outflanked by Germans.
Cała gra zaczeła się dla nas bardzo nieszczęśliwie. Hugh, który dowodził kawalerią naszego prawego skrzydła, zaatakował niemiecka kawalerię i został sromotnie pobity. Wszystko trwało krócej niż 5 minut. To postawiło Campbella w bardzo trudnym położeniu, jako że został oflankowany przez niemieckie oddziały.
After the successful action of German cavalry, the Imperial infantry moved into the action. Campbell tried to stop them with artillery fire, but that was not very effective, so we decided to give the guns under my control! The mighty Orange Dice has never let me down, and soon our artillery destroyed one of the German pike block. This saved Campbell, as now his only task was to prevent his forces against the German cavalry attack. All actions moved on my left flank…
Po tej udanej akcji niemieckiej kawalerii, imperialna piechota ruszyła do akcji. Campbell próbował zatrzymać ją naszą artylerią, jednak okazało się to mało efektywne, dlatego też całą artylerię przekazano w moje ręce! Potęzna Pomarańczowa Kostka nigdy mnie jescze nie zawiodła i wkrótce nasza artyleria zniszczyła jeden z niemieckich bloków pikinierskich. To uratowało Campbella. który teraz musiał jedynie niedopuścić do ataku niemieckiej kawalerii na swoje siły. Cała akcja przeniosła się na moje lewe skrzydło.
As whole artillery was busy to support Campbell, I can not prevent German attack against my infantry. Soon the other enemy pike block charged on my Swiss. The fight was very fierce, but soon my pikes get broken. However Germans finished the melee disorganised, so I had used my Halberdiers to finish them and I did. That opened the way for my ultimate weapon: the Gendarmes d’Ordonnance!
Jako, ze cała artyleria była zajęta wspieraniem Campbella, nie mogłem przeszkodzić niemieckiemu atakowi na moją piechotę. Wkrótce wrogi blok pikinierski zaatakował moich Szwajcarów. Walka była zacięta, jednak wkrótce moi pikinierzy zostali złamani i zniszczeni. Jednakże Niemcy skończyli walkę wręcz zdezorganizowani, przeciw nim użyłem naszych halabardników by ich wykończyć i to mi się udało. Ta akcja otworzyła drogę dla naszej broni ostatecznej: Gendarmes d’Ordonnance!
First they charged on German Man-at-Arms and crash them. Then they charged on the second unit of German Man-at-Arms with the same result, but this time they forced the Emperor to flee. Now there was nothing between Gendarmes and Imperial artillery, which soon was crashed too by mighty Gendarmes. That finished the game with the glorious French victory!
Wpierw zaszarżowali oni na niemieckich Kopijników i rozbili ich. Po tym uderzyli na drugi oddział niemieckich Kopijników z tym samym rezyltatem, jednak teraz zmusili oni cesarza do ucieczki. Teraz nie było nic pomiędzy Gendarmami a imperialną artylerią, która wkrótce równiez została zniszczona przez potężnych Gendarmes. To zakończyło grę wspaniałym francuskim zwycięstwem!

3. Links. Linki.

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/11/somewhere-at-1511-on-plains-of-italian.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157660233446528

Holiday Gift Guide 2015 – Wargaming Recon #147

Posted on November 9th, 2015 under , , , , , , , , , , . Posted by

Shopping during the holidays can be confusing and stressful. If you need a present for the gamer in your life look no further! Jonathan shares gift ideas for every size wallet. Support Jonathan through PATREON Under $20

The post Holiday Gift Guide 2015 – Wargaming Recon #147 appeared first on Wargaming Recon.

Extra Life 24hr Game-a-thon 2015 Live Blog

Posted on November 7th, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

Today is the Extra Life 24hr Game-a-thon where gamers all over the place play games for 24 hours to raise money for kids in need. I am playing to benefit the Boston Children’s Hospital. They’re one of the most amazing hospitals for kids in all of the United States. Some… Read More»

The post Extra Life 24hr Game-a-thon 2015 Live Blog appeared first on Wargaming Recon.

Bart’s Farm.

Posted on November 2nd, 2015 under , , , , , . Posted by

Last Thursday we finally move on with our AWI campaign. To set up the map and forces we had to spend a lot of time, so we did not have time for big battle. However Michael prepared something which could fit into the time we had left in the evening. We started AWI campaign, so we had the AWI game too. It was fictional scenario of clash between Continental troops and British/Hessian army. For the game we used the Black Powder rules with some Michael’s House amendments.
W ostatni czwartek udało nam się ruszyć z naszą kampanią Wojny o Niepodległość Stanów Zjednoczonych (WNSZ). By ustawić mapę i oddziały potrzebowaliśmy trochę na czasu, więc nie mieliśmy juz czasu na dużą bitwę. Jednak Michael przygotował coś na taką ewentualność, by wypełnić jakoś pozostały nam wieczór. Jako że, zaczęlismy kampanię WNSZ, więc i gra musiała być w tym klimacie. Była to fikcyjna bitwa pomiędzy siłami Kolonistów a brytyjsko-heską armią. Do gry uzyliśmy zasad Black Powder z pewnymi dodatkami Michaela.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.

AMERICANS/AMERYKANIE
(Bartek Żynda)
Major-Gen. Joseph Spencer
Brigadier-Gen. McDouglas
1 Militia 
1 Continental Regt. 
1 Gun, 6 pounder 
1 Indians
Colonel Douglas 
1 Militia 
1 Continental Regt. 
1 Gun, 6 pounder 
1 Cont. Riflemen 
1 Light Dragoons 
Colonel O’Douglas
1 Militia 
1 Continental Regt.
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus Konstam, Michael Schneider)
Lietenant-Gen. Cornwallis
1 Guns, 6 pounder 
1 British Grenadiers 
1 British Line 
1 Light Dragoons 
1 Light Infantry 
1 Pickets
Brigadier-Gen. v. Trab
1 Hess. Grenadiers 
1 Hess. Line (Fus. Regt.) 
1 Hess. Line (Fus. Regt.) 
1 Guns, 6 pounder

2. The game. Gra.

From the beginning the game was split on two. The fight over the farm and on the plains on the American right flank. Colonist forces had to stand against the Hessian troops. This time the Militia together with the Continentals supporter by whole American artillery gave the bloody bath to the Hessians. They managed to destroy 2 regular units for the price of one and where able to made further damages as all Hessian units remain shaken!
Od początku gra podzieliła się na dwa równoległe starcia. Pierwsza o farmę i druga na równinie na prawej flance Amerykanów. Oddziały kolonistów stanęły tu naprzeciw oddziałom heskim. tym razem milicja wraz z siłami kontynentalnymi wsparta wszystkimi działami urządziła krwawą łaźnię heskim żołnierzom. Zniszczyła dwa oddziały regularnej piechoty za cene utraconego jednego oddziału i była zdolna do kolejnych zniszczeń, jako ze wszystkie znajdujące się tu jednostki miały status shaken!
Much harder was around the farm. First Colonists moved forward and took the farm, but then they get under the fire from British lines and soon they lost both skirmish units. In return British captured the farm and finally moved on bayonet charge and… Continentals survived! However in this moment we had to finish the game. We agreed for the draw, however Americans get the strategic victory as they still where able to fight!
Dużo trudniej było wokół farmy. wpierw Koloniści ruszyli do przodu i wzięli farmę, jednak wtedy dostali się pod zabójczy ogień brytyjskich linii i wkrótce stracili oba oddziały harcowników. W odpowiedzi Brytyjczycy zajęli farmę i w końcu ruszyli do ataku na bagnety i… Kontynentalni wytrzymali! Jednak właśnie w tym momencie musieliśmy skończyć. Razem ustaliliśmy, że gra zakończyła się remisem, jednak amerykanie odnieśli strategiczne zwycięstwo, jako że utrzymali pola i byli nadal w stanie walczyć!

3. Links. Linki.

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/10/massacre-at-barts-farm-awi-black-powder.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157660725349931

Grabnowola 1944.

Posted on October 28th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had game according to one of my scenarios for Poland 1944 project. As some of you possible spot the special page I have created, there is a new list. Yep! Most of this scenarios is almost finished and soon you should expected them published. The scenario we played is set during the fight on the Warka-Magnuszew bridgehead in August 1944. We used the Rapid Fire! for the game with some of my house rules (for example: I do differently HE shooting, as I don’t like those from the book).
W ostatni czwartek w naszym klubie rozegraliśmy jeden z moich scenariuszy do projektu Polska 1944. Jak być może niektórzy z Was zauważyli, że na specjalnej stronie stworzonej przeze mnie pojawiła się lista. Tak! Większość z tych scenariuszy jest już prawie skończona i niedługo powinny zostać opublikowane. Scenariusz, który zagraliśmy jest umiejscowiony podczas walk na przyczółku warecko-magnuszewskim w sierpniu 1944 roku. Do gry użyliśmy zasad Rapid Fire! z kilkoma moimi zasadami (na przykład inaczej rozwiązuje strzelanie HE, jako że nie podobają mi się te z podręcznika).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda

SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Bartek Żynda

1. Introduction. Wprowadzenie.

9.08.1944
During the first week since the Warka-Magnuszew bridgehead was created, Soviets managed to located here four Guard Rifle Divisions: 27th, 35th, 57th and 79th. Additionally the 47th Guard Rifle Division together with 1st Polish Armoured Brigade started crossing the Vistula River. Germans finally realised that they can not waste more time and have to crush Soviet forces on the bridgehead, before it will be to late. For that purpose they used the freshly arrived from Italy,“Hernan Göring” Division. Despite fact, that the most of the division was still in transport, Germans decided to use all available resources and destroy all Soviet units.
Podczas pierwszego tygodnia od czasu gdy przyczółek warecko-magnuszewski został utworzony, sowietom udało się tu ulokować cztery gwardyjskie dywizje strzelców: 27., 35., 57. i 79. Dodatkowo 47. Gwardyjska Dywizja Strzelecka wraz z polską 1 Brygadą Pancerną rozpoczęła przeprawiać się przez Wisłę. Niemcy w końcu zdali sobie sprawę, że nie moga dłużej marnować czasu i muszą zniszczyć sowieckie oddziały na przyczółku, zanim będzie za późno. Do tego celu użyli świeżo przybyłej z Włoch dywizji “Hernan Göring”. Pomimo faktu, że duża część tej jednostki wciąż była w transporcie, zdecydowano się użyć wszystkich dostępnych środków by zniszczyć wszystkie oddziały sowieckie.

This scenario showing the attack of 1st and 2nd “Hernan Göring” Regiments together with Kampfgruppe “Bayer” on defence positions of 35th Guard Rifle Division at the line of Mariampol-Grabnowola-Michałówek.
Ten scenariusz pokazuje atak 1. i 2. pułków “Hernan Göring” wraz z  Kampfgruppe “Bayer” na pozycje obronne 35. Gwardyjskiej Dywizji Strzelców na linii: Mariampol-Grabnowola-Michałówek.

2. Forces. Siły.

SOVIETS/SOWIECI
(Angus Konstam, Bartek Żynda)
Elements of 35th Guards Rifle Division:

III/100 Guard Rifle Regiment
(Mariampol)

HQ: CO+2 figures
7th Coy: 6 figures
8th Coy: 6 figures
9th Coy: 6 figures
MG Coy: 1 Maxim (3 figures crew)
Mortar Coy: 50mm Mortar (2 crew)
AT Rifle Coy: 1 ATR (2 crew)
45mm AT Gun
T-34/76

II/101 Guard Rifle Regiment
(Michałówek)
HQ: CO+2 figures
4th Coy: 6 figures
5th Coy: 6 figures
6th Coy: 6 figures
MG Coy: 1 Maxim (3 figures crew)
Mortar Coy: 50mm Mortar (2 crew)
AT Rifle Coy: 1 ATR (2 crew)
45mm AT Gun
T-34/76

III/102 Guard Rifle Regiment
(Hill 132.1)

HQ: CO+2 figures
7th Coy: 6 figures
8th Coy: 6 figures
9th Coy: 6 figures
MG Coy: 1 Maxim (3 figures crew)
Mortar Coy: 82mm Mortar (3 crew), 50mm Mortar (2 crew)
AT Rifle Coy: 1 ATR (2 crew)
45mm AT Gun

REINFORCEMENTS:

(Turn 7th) North edge of the table.

40th Heavy Tank Regiment
1st Coy: IS-2
2nd Coy: 2 x SU76M

283rd Mortar Regiment
Spotter. Jeep
2 x 82mm Mortar (3 crew each) with truck

118th Light Artillery Regiment
Spotter. Jeep
2 x 76.2 mm ZIS-3 (3 crew each). 2 light trucks

II/100 Guard Rifle Regiment
(enter the table on the east edge of the table)
HQ: CO+2 figures
4th Coy: 6 figures. Panzerfaust.
5th Coy: 6 figures. Panzerfaust.
6th Coy: 6 figures. Panzerfaust.
MG Coy: 1 Maxim (3 figures crew)
GERMANS/NIEMCY
(Paul O’Sullivan, Campbell Hardie, Alan Hume, Michael Schneider)
Fallschirm-Panzer-Division “Hernann Göring:

RHQ: 3 figures in staff car

Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 1 “Hermann Göring”
Armoured Battalion
HQ: CO+ 4 figures (Panzerschrecke – 2 figures crew). SdKfz 251/10
1stCoy: 6 figures. Panzerfaust. SdKfz 251/1
2ndCoy: 6 figures. Panzerfaust. SdKfz 251/1
3rdCoy: 6 figures. Panzerfaust. SdKfz 251/1
4thCoy: (heavy): 2 MMG (3 crew each) SdKfz 7,
SdKfz 251/9
81 mortar (3 crew). SdKfz 250/1

Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 2 “Hermann Göring”
Armoured Battalion
HQ: CO+ 4 figures (Panzerschrecke – 2 figures crew) in SdKfz 251/1
1stCoy: 6 figures. Panzerfaust. SdKfz 251/1
2ndCoy: 6 figures. Panzerfaust. SdKfz 251/1
3rdCoy: 6 figures. Panzerfaust. SdKfz 251/1
4thCoy: (heavy): 2 MMG (3 crew each). SdKfz 7,
81 mortar (3 crew). SdKfz 250/1

Panzer Battalion
1stCoy: 4 x PzKpfw IV
2ndCoy: 2 x JPanz IV
3rdCoy: 2 x Marder III

Kampfgruppe “Bayer”:

Motorised Battalion of 74th Grenadiers Regiment.
HQ: CO+ 4 figures (Panzerschrecke – 2 figures crew) in SdKfz 251/1
1stCoy: 6 figures. Panzerfaust. truck
2ndCoy: 6 figures. Panzerfaust. truck
3rdCoy: 6 figures. Panzerfaust. truck
4thCoy: (heavy): 2 MMG (3 crew each). truck

2ndBattalion of 27th Panzer Regiment

4thCoy: 2 x PzKpfw IV
5thCoy: 3 x StuG III

3. Objectives. Cele gry.

Soviets: Stop German advantage and keep the hill 131.2.
Sowieci: zatrzymać natarcie niemieckie i utrzymać wzgórze 131.2

Germans: Cross the Soviet table edge and take the 132.1 hill.
Niemcy: Przekroczyć sowiecką krawędź stołu i zająć wzgórze 132.1.

4. The game. Gra.


The Soviet defending plan was more or less similar to the historical, however I made some changes to it. We decided to defending the 143.3 hill, the same as Mariampol. I believed that the Germans will push their forces against those two objectives and forgot about the main objectives of the game: the hill 132.1 and the Soviet edge of the table.
Sowiecki plan obrony, był bardzo podobny do historycznego, jednakże dokonałem kilku zmian. Zdecydowaliśmy się bronić wzgóża 143.3 jak i Mariampola. Wierzyłem, że Niemcy rzucą swoje oddziały na te dwa punkty zapominając o głównych celach tej gry: wzgórzu 132.1 oraz sowieckiej krawędzi stołu.

From the beginning of the game Germans push their attacks on hill 143.3 (1st HG) and Mariampol (KG Bayer). Only 2nd GH moved forward, however some forces has been involved to crush Soviet defending on that hill. The hill remain in soviet hands and they even managed to pin the 1st HG and put that unit off  the action.
Od początku gry Niemcy zaatakowali wzgórze 143.3 (1. HG) oraz Mariampol (KG Bayer). Jedynie 2. HG ruszyła naprzód, jednak część jej sił została rzucona przeciwko sowieckim pozycjom na tym wzgórzu. Wzgórze do końca pozostało w radzieckich rękach i udało im się tu nawet spinować cały 1. HG i wyłączyć go z akcji.

The 2nd HG continued their march and soon reach the forests near the 132.1 hill. Soviets tried to cover themselves behind the smoke, but the Germans pushed constantly forward. Finally Germans reach the Soviet positions, but then the 7th turn arrived with new Soviet units. They managed to stop Germans and push them back.
2. HG kontynuowała swój marsz naprzód i wkrótce osiągnęła las w pobliżu wzgórza 132.1. Sowieci próbowali się schowac za zasłoną dymną, jednak Niemcy wciąz napierali. W końcu udało im się dojść do sowieckich pozycji, jednak wtedy nadeszła 7 tura i przybyły nowe oddziały radzieckie. Z ich pomocą udało się odeprzeć atak niemiecki.

The closest to the victory was KG Bayer. Very quickly they realised that they wasting their time to fighting against Soviets in Mariampol and after destroying all their AT equipment moved forward. First they took Grabnowola and then reach the hill 132.1. Their forces started to clear the hill but again during the 7th turn they had been attacked from the flank by new Soviet vehicles. Also here, the Germans were stopped.
Najbliżej zwycięstwa była KG Bayer. Bardzo szybko spostrzegła, że traci czas na walce przeciwko Sowietom w Mariampolu i po zniszczeniu wszelkich ich broni ppanc. ruszyła do przodu. Wpierw zajęła Grabnowolę a następnie dotarła do wzgórza 132,1. Tu ich oddziały rozpoczęły oczyszczanie wzgórza, jednak znów przyszła 7 tura i zostali zaatakowani od flanki przez nowe radzieckie pojazdy. Również tu, Niemcy zostali zatrzymani.

5. Summary. Podsumowanie.


The game finished with Soviet victory and they did much better that in the original battle. In real Germans broke the defence on the hill 143.3 and took Grabnowola. They did not took the hill 132.1 but managed to broke behind the hill and create  a gap in the Soviet defences. The KG Bayer took the Mariampol and push Soviet back north, but then Soviets counterattacked and push them back to Mariampol.
Gra zakończyła się sowieckim zwycięstwem i dokonali oni dużo więcej niż to miało miejsce w oryginalnej bitwie. Tam Niemcom udało się złamać obrone wzgórza 143.3 i zająć Grabnowolę. Nie udało im się zająć wzgórza 132.1, jednak udało im się włamać za wzgórze i utworzyć lukę w radzieckiej obronie. KG Bayer udało się wziąć Mariampol i odepchnąć Sowietów dalej na północ, jednak wtedy oni kontratakowali i Niemcy zostali z powrotem odrzuceni do Mariampola.
From: Jacek Domański: “Tank Power vol. LXVII. Studzianki 1944”, Wydawnictwo Militaria 2008. page 34


6. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

Poland 1944 scenarios website:
Strona ze scenariuszami do Polska 1944:

Plastic Soldiers – Wargaming Recon #146

Posted on October 26th, 2015 under , , , , , . Posted by

Plastic soldiers are under used but a great resource for wargamers.  Learn more in this episode of Wargaming Recon. Support Jonathan through PATREON Pros of 1/72 scale Plastic Soldiers Figs available for virtually every conflict you’d want to fight from Feudal Japan, Dark Ages, to Napoleonics & Modern Most affordable… Read More»

The post Plastic Soldiers – Wargaming Recon #146 appeared first on Wargaming Recon.

Inverkeithing 1651.

Posted on October 19th, 2015 under , , , , , . Posted by

Last Wednesday at Hugh we replayed the  battle of Inverkeithing fought on 20th of July 1651 between an English Parliamentarian army under John Lambert and Scottish Covenanter army acting on behalf of Charles the 2nd . It was the decisive battle of the Third English Civil War (1649 – 1651).
W ostatnią środę u Hugha odworzyliśmy  bitwę pod Inverkeithing, stoczoną 20 lipca 1651 pomiędzy armia angielskiego Parlamentu pod dowództwem Johna Lamberta i armią szkockich Kowenantów działających na rzecz Karola II. Była to decydująca bitwa Trzeciej Angielskiej Wojny Domowej (1649 – 1651).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES/FIGURKI: Hugh Wilson, Donald Adamson

1. Forces. Siły.

PARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Dave O’Brian, Hugh Wilson, Bartek Żynda)
Major General John Lambert
Overton’s Regiment of Foot
Lambert’s Regiment of Foot
Skippon’s Regiment of Foot
Oakley’s Regiment of Dragoons
Lambert’s Regiment of Horses (Ironsides)
Gun
SCOTS/SZKOCI
(Tim Watson, Colin Jack, Ray Neal)
General Sir John Brown of Fordell
Brown’s Regiment of Fifeshire Foot
Halkett’s Regiment of Fifeshire Foot
Gordon’s Regiment of Aberdeenshire Foot
The Clan Maclean Regiment of Highlanders
Holbne’s Regiment of Horses
Gun

2. The game. Gra.

The original battle was a big slaughter of Scottish levy army by highly professional New Model Army. Donald was sure about the result of the game, however that battle could be won by Scots, if they not made the same mistakes. I have received the control over the mighty Ironsides and been ordered to destroy the enemy cavalry and clear the way for main forces.
Prawdziwa bitwa była jedną wielka rzezią szkockiej armii pospolitego ruszenia dokonanej przez wysoce profesjonalną Armię Nowego Modelu. Donald był pewien rezultatu gry, jednak ta bitwa mogła być wygrana przez Szkotów, o ile nie popełniliby oni tych samych błędów. Ja otrzymałem dowództwo nad potężnymi Ironsides z zadaniem zniszczenia wrogiej kawalerii i oczyszczenia drogi dla głównych sił.
Giving an elite cavalry unit into my hands is like leaving the dog without a leash! First I charged the Scottish cavalry and in few clashes destroyed them. Then I charged the Highlanders with the same score and then I decided to move through the Inverkeithing and from the back attack the Scottish positions.
Dając mi elitarną kawalerię do rąk, to jak spuścić psa z łańcucha! Wpierw zaszarżowałem na szkocką kawalerię i w kilku starciach zniszczyłem ją. Następnie natarłem na Highlanderów z tym samym rezultatem i wtedy zdecydowałem się na przejście przez Inverkeithing by od tyłu zaatakować szkockie pozycje.
The speed of my actions totally overwhelmed the Scottish commanders, who mostly stayed passive. That wasn’t good idea as in my opinion only the battle could be won by Scots only if they behalf very aggressive. However after the actions of my cavalry the battle was lost for the Scots. Having the way cleared we have moved our infantry in contact and defeated the Scottish army. The game was over.
Szybkość moich akcji całkowicie przytłoczyła szkockich dowódców, którzy w większości pozostali pasywni. Nie był to zbyt dobry pomysł, ponieważ w mojej opinii Szkoci mogli ta bitwę wygrać jedynie gdyby zachowali się bardzo agresywnie. Jednakże po akcjach mojej kawalerii bitwa w zasadzie była już dla Szkotów przegrana. Mając droge oczyszczoną, ruszylismy nasza piechotę do przodu, która starła się ze Szkotami i ostatecznie rozbiła ich armię. To zakończyło grę.

3. Links. Linki.

Dave’s relation on Facebook:
Relacja Dave’a na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/1012695655436977
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157660079071885

AB1 – Big Back and Beyond game weekend. AB1 – Weekend z wielką grą Back and Beyond.

Posted on October 15th, 2015 under , , , , . Posted by

Last weekend my wargame group AB1 had a big Back and Beyond game. That was also the main reason of my recently delays on my blog (I was painting my army for that game). This time the main umpire was Ken, who prepared the scenario and design the table. Fourteen players played the game with various collections of figures and models.
W ostatni weekend nasza grupa AB1 miała swoją wielką grę Back and Beyond. Ta gra jest głównym powodem moich ostatnich opóźnień na blogu (malowałem moją armię do tej gry). tym razem głównym prowadzącym był Ken, który przygotował scenariusz i zaprojektował stół. W grze wzięło udział czternastu graczy z figurkami i modelami poczodzącymi z różnych kolekcji.

1. Armies. Armie.

All of us had selection of 10 units and 2 officers.
Wszyscy z nas mieli armię składającą się z 10 jednostek i 2 oficerów.
1. BOLSHEVIKS A./BOLSZEWICY A.
(Angus)
2. BOLSHEVIKS B./BOLSZEWICY B.
(Bill)
3. TURKS A./TURCY A.
(John)
4. TURKS B./TURCY B.
(J.P.)
5. GERMANS A./NIEMCY A.
(Jack)
6. GERMANS B./NIEMCY B.
(Chris)
7. BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Donald)
8. BOKHARANS/BOCHARANIE
(Cambell)
9. CHINESE/CHIŃCZYCY
(Ken)
10. AMERICANS/AMERYKANIE
(Ray)
11. ARABS/ARABOWIE
(Ian)
12. ITALIANS/WŁOSI
(Olivier)
13. WHITE RUSSIANS/BIALI ROSJANIE
(Dave)

14. POLES/POLACY
(Bartek)

2. The game – short report. Gra – krótki report.

Ken did a very good job, preparing the scenario for the game. For the game we used A Set An East Ablaze with some changes. All of us had to prepare the list of our troops and every unit had its number on that list. Different from the original set of activations cards we used one for all players, so if we draw a card number 1, everyone activated unit number 1 from their lists and so on. If two units from both opposite sides would act in the same time we dice and the biggest number moved first. We also had a “Tea Time” card, when it was drawn, we had to shuffle our cards again. Ken added to the Germans a Great Mechanic and those figure could with his magical touch repair every destroyed vehicles once per turn. The Mechanic was later sold to Turks and then to Bolsheviks. Also every side has their hatred opposite and every time they destroy hated unit they get money for this (for example Poles hated Bolsheviks, Bolsheviks hated the White Russians etc.). The money could be also collected by checking the buildings and terrains. That was determined by dice roll.
Ken wykonał kawał dobrej roboty przygotowujac scenariusz do gry. Do naszej rozgrywki uzylismy zasad A Set An East Ablaze z pewnymi zmianami. Każdy z nas musiał przygotować rozpiskę swoich oddziałów, na której kazdy oddział otrzymał swój numer. W odróżnieniu od oryginalnych kart aktywacji, do naszej gry użylismy tylko jednego zestawu dla wszystkich graczy. Jeśli na przykład wylosowano kartę z numerem 1, każdy aktywował oddział z numerem 1 na ich rozpiskach. W przypadku gdy dwa oddziały miały by ze soba interakcję o kolejności aktywacji decydował dodatkowy rzut kością, gdzie wyższy wynik oznaczał pierszeństwo ruchu. Mieliśmy również dodatkową kartę “Tea Time”, która gdy zostałą wylosowana, zmuszała nas do ponownego przetasowania kart. Ken dodał do graczy niemieckich postać Wielkiego Mechanika, który za pomocą swojego magicznego dotyku mogł naprawić każdy zepsuty pojazd, raz na turę. Mechanik został później sprzedany Turkom a ci sprzedali go dalej bolszewikom. Każda ze stron miała także swojego znienawidzonego przeciwnika i za kazdym razem gdy zniszczył on taki oddział dostawał za to dodatkowe pieniądze (np. Polacy nienawidzili bolszewików, ci z kolei nienawidzili Białych Rosjan itd.). Pieniądze mogły być równiez zbierane przez eksploracje budynków i terenów. To było określane odpowiednimi rzutami kośćmi.

During our game we had everything what proper Back and Beyond game should has. We had alliances, broken because of the greed. We had actions with armoured trains, armoured cars and tanks. We had desperate cavalry charges with use of horses and elephants. We had gold and big warehouse stash and we had dogfights too. Finally we all had very good time. Of course there was few winners of the game. First was Olivier, who get the stash and myself who collected the biggest amount of gold mostly thanks the number of destroyed Bolshevik units.
Podczas naszej gry, mieliśmy wszystko, co właściwa gra Back and Beyond powinna mieć. Mieliśmy więc i sojusze zerwane przez chciwość, akcje z pociągami pancernymi, samochodami pancernymi i czołgami. Mielismy desperackie szarże przy użyciu konii i słoni. Mieliśmy złoto i wielki magazyn z zapasami oraz walki powietrzne. No i oczywiscie wszyscy spędziliśmy doskonale czas. Oczywiście mielismy kilku zwycięzców gry, pierwszym został Olivier, który zdobył magazyn z zapasami oraz ja, który zdobył największą ilość złota, głównie dzięki niszczeniu bolszewickich oddziałów.

3. Links. Linki.

Jack’s relation on his blog:
Relacja Jack’a na jego blogu:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2015/10/back-of-beyond.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157659469930749

Battle of Norfolk Bank 1915. Bitwa na Ławicy Norfolk 1915.

Posted on October 14th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Another update on my blog. Today the game we had last week in our club. Angus had an idea of fictitious naval battle between Kaiserliche Marine and Royal Navy somewhere in 1915. That idea met my great enthusiasm, as my wargaming adventure started from the naval battles (one day I will tell you that story). As for the earliest periods we have a lot of games, there is lack of the later period, a specially WW1 and WW2, my favourites. So when Angus told me about that idea, I was first to play it. We used for our game the General Quarters: Fleet Actions Imminent by L.L. Gill. That was my first met with those set of rules and I really liked them.
Kolejne uzupełnienie mojego bloga. Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy w zeszłym tygodniu w naszym klubie. Angus podsunął nam pomysł stoczenia fikcyjnej bitwy między Kaiserliche Marine i Royal Navy gdzieś w 1915 roku. Ten pomysł spotkał się z moim wielkim entuzjazmem, ponieważ moje przygoda z wargamingiem zaczeła się właśnie od bitew morskich (kiedyś opowiem wam o tym więcej). O ile mamy w klubie ilość gier z wcześniejszymi okresami dość dużo, to brak jest tych późniejszych, a w szczególności moich ulubonych: pierwszej i drugiej wojny światowej. Kiedy Angus powiedział mi o tym, byłem pierwszy by w to zagrać. Do naszej rozgrywki użylismy zasad: General Quarters: Fleet Actions Imminent autorstwa L.L. Gilla. To było moje pierwsze spotkanie z tymi zasadami i bardzo mi się one spodobały.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam

UMPIRE/PROWADZENIE: Angus Konstam

SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Fleets. Floty.

KAISERLICHE MARINE

1st Squadron.
(Michael Schneider)
SMS Von der Tann
SMS Seidlitz
SMS Blücher
SMS Frankfurt

2nd Squadron
(Bartek Żynda)
SMS Derfflinger
SMS Moltke
SMS Pillau
SMS Elbing

ROYAL NAVY

1st Squadron
(Bill Gilchrist)
HMS Lion
HMS Princess Royal
HMS Tiger

2nd Squadron
(Campbell Hardie)
HMS New Zealand
HMS Indomitable
HMS Hampshire
HMS Southampton
HMS Nottingham

2. Pregame. Przedgra.

Before we sat at the table, Angus prepared something special for us. A wee board game. Both of us, German and British players got the map and both of us had to draw our courses. Germans had to bombard one of the British towns and come back to Wilhelmshaven, whilst Royal Navy has to intersepte them on the sea and destroy them. Finally, when we compared both maps, only our light forces, after the bombardment of Yarmouth, would met somewhere over the Norfolk Bank. However we were going to use bigger ships than light cruisers, so we also used all available ships.
Zanim zajęliśmy miejsca przy stole, Angus przygotował dla nas coś specjalnego. Małą planszówkę. Obaj gracze, brytyjscy i mieniemccy otrzymali mapę, na której musieli zaznaczyć swoje kursy. Niemcy mieli za zadanie zbombardowac jedno z brytyjskich miast i wrócić do Wilhelmshaven, natomiast Royal Navy miała za zadanie przejąć wrogie okręty i je zniszczyć. Ostatecznie, kiedy porównaliśmy obie mapy, okazało się, że spotkały by się jedynie nasze lekkie siły, zaraz po zbombardowaniu Yarmouth, gdzieś w pobliżu Ławicy Norfolk. Jednakże my osobiście chcieliśmy użyć wszystkich możliwych okrętów, więc tak też zrobiliśmy.

3. The game. Gra.

Before the game I was expected that British will be trying to put the letter T. So I have invaded the V maneuver. It was risky plan, because it exposes part of our fleet, but gives us the advantage to the other. However to execute that plan we had to choose the best moment, in other way we were going to loose. The V maneuver is about the half of the fleet is trying to put the letter T, whilst the other ships trying to the same from the other side and thus the enemy fleet will be between our squadrons.
Przed samą grą spodziewałem się, że Brytyjczycy będą starali się położyć poprzeczkę nad literą T. Aby temu przeciwdziałać wymyśliłem manewr V. Był to dość ryzykowny plan, ponieważ wystawi to na atak część naszej floty, jednak druga nasza część w tym samym czasie zyska przewagę. Jednak by wykonać ten manewr, musieliśmy wybrać najbardziej dogodny do tego moment, ponieważ w innym wypadku groziła nam przegrana. Manewr V polega na tym, że połowa floty próbuje postawić porzeczkę nad literą T z jednej strony wrogiej floty, a druga połowa z drugiej strony i w ten sposób wroga flota znajdzie się pomiędzy nimi.
The battle not started very well for us, because better British guns hit one of our battlecruisers and hit them in two main artillery guns. That caused a massive explosion and SMS Derfflinger was the past from that moment.
Bitwa nie zaczęła się dla nas najlepiej, ponieważ lepsze brytyjskie działa trafiły jeden z naszych krażowników w dwa głowne działa. To spowodowało ogromną eksplozję i SMS Derfflinger od tej pory należał już do przeszłości.
In response our cruisers had two lucky shots. First SMS Moltke hit HMS Tiger and sunk her and just after that SMS Von Der Tann, together with SMS Seydlitz hit HMS Lion and sunk her too.
W odpowiedzi nasze krążowniki miały dwa szczęśliwe strzały. Wpierw SMS Moltke trafił HMS Tiger i zatopił go a zaraz potym SMS Von Der Tann wraz z SMS Seydlitz trafiły HMS Lion i równiez go zatopili.
Two British ships sunk in the same moment caused a little panic in British lines. They decided to turn and that was the best moment to do our maneuver. British were surrounded. Soon after another British ship got sunk, HMS New Zealand. That finished the game with great German victory!
Dwa brytyjskie okręty zatopione w tym samym momencie zpowodowały lekka panikę w brytyjskich liniach. Zdecydowali sie skręcić i to był odpowiedni moment na nasz manewr. Brytyjczycy zostali okrążeni. Wkrótce kolejny brytyjski okręt został zatopiony: HMS New Zealand. To zakończyło grę wielkim niemieckim zwycięstwem!

4. Summary. Podsumowanie.

KAISERLICHE MARINE
SMS Von der Tann – lightly damaged/lekko uszkodzony
SMS Seidlitz – heavily damaged/ciężko uszkodzony
SMS Blücher – lightly damaged/lekko uszkodzony
SMS Frankfurt – heavily damaged/ciężko uszkodzony
SMS Derfflinger – sunk/zatopiony
SMS Moltke – lightly damaged/lekko uszkodzony
SMS Pillau
SMS Elbing
ROYAL NAVY
HMS Lion – sunk/zatopiony
HMS Princess Royal – heavily damaged/ciężko uszkodzony
HMS Tiger – sunk/zatopiony
HMS New Zealand – sunk/zatopiony
HMS Indomitable – lightly damaged/lekko uszkodzony
HMS Hampshire – lightly damaged/lekko uszkodzony
HMS Southampton – lightly damaged/lekko uszkodzony
HMS Nottingham
Dodaj napis
That’s the original steering wheel from battlecruiser HMS New Zealand, which is located in our club.
To jest oryginalne koło sterowe z krążownika HMS New Zealand, które znajduje się w naszym klubie.

5. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157657499009644

Bukhara 1918. Buchara 1918.

Posted on October 12th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Recently my blog get a little dusted again. That’s everything because of our big AB1 game we had last weekend. Instead of publishing reports, I spent every available moment on the painting of my Polish troops for that event. For that game we were going to use Set An East Ablaze rules and for this reason two weeks ago we had a game with this set. Campbell prepared the game according to the historical game from the 1st supplement to the rules written by Steve Langan about the first battle of Bukhara in March 1918.
Ostatnio mój blog pokrył się lekko kurzem. Wszystko to za sprawą naszej wielkiej gry w grupie AB1, którą mieliśmy w ten weekend. Zamiast publikować raporty, każdą dostępną chwilę spędzałem na malowaniu moich polskich oddziałów do tego wydarzenia. Do tej gry mieliśmy zamiar użyć zasad Set An East Ablaze i z tego też powodu, dwa tygodnie temu rozegralismy grę z tymi regułami. Campbell przygotował grę z pierwszego dodatku do tych zasad napisaną przez Steve Langana o pierwszej bitwie pod Bucharą w marcu 1918.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Steve Langan
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.

Bukharans were played by Campbell and myself, whilst Bolsheviks by Angus and Ray.
Bucharanami grali Campbell i ja, natomiast Bolszewikami Angus i Ray.

2. The Game. Gra.

In our game the Bukharans had to defend of the city of Bukhara against the Bolsheviks unit. For that Campbell gave me the best troops and ordered to attack Red units from the flank whilst himself took the control over the walls of Bukhara and the mass of bukharian cavalry. Traditionally I was going to use the terrain to increase my ability as the defender and set up all available to me artillery and machine guns on the hill and from that position support all my possible attacks. Soon I have discovered that the plan worked again very well.
W naszej grze Bucharanie musieli bronić miasto Buchara przeciw bolszewickiej atakowi. Do tego celu, Campbell dał mi najlepsze oddziały i rozkazał uderzyć na Czerwonych od flanki, gdy on sam przejął kontrolę nad miejskimi murami i masą bucharańskiej kawalerii. Tradycyjnie już, miełem zamiar użyć terenów do wzmocnienia moich zdolności jako obrońca i ustawiłem całą dostępną mi artylerię i karabiny maszynowe na wzgórzu i z tej pozycji miałem wspierać wszystkie moje przyszłe ataki. Wkrótce też odkryłem, że taktyka ta doskonale się sprawdziła.
Campbell started the game with suicidal charge against Bolshevik artillery. He get forced back firstly by deadly artillery fire and secondly by incoming Bolshevik plane. He had to take cover behind the city walls. That used angus to bombard the Bukharan artillery on the walls. He managed to destroy all of them, but then the plane has been shot down by lucky musket fire (!). That allowed Campbell to get off the city walls with his troops and again charged the Bolshevik positions in the wadi. He managed to force them to retreat.
Campbell zaczał grę od samobójczego ataku na pozycje bolszewickiej artylerii. Został zmuszony do odwroty, po pierwsze przez zabójczy dlań ogień z dział a po wtóre przez atak bolszewickiego samolotu. Musiał wycofać się za miejskie mury. W tym samym czasie samolot zbombardował i zniszczył całą artylerię na murach. Jednak został zestrzelony przez szczęśliwy strzał z muszkietu (!). To pozwoliło Campbellowi ponownie opuścić mury miasta i zaatakować pozycje  Bolszewików znajdujace się w korycie wyschniętej rzeki. Udało mu się je zmusic do odwrotu.
As I have mentioned it before, first I was busy with setting all my artillery on the hill. When I finally managed it, I have decided to attack Bolsheviks, before they managed to set the defending positions in the wadi. My cavalry get to the the river and inside the riverbed they attacked unit of former Austrian POWs. Destroyed them, but then they get destroyed by Red Tachanka and HMG. However this concentrated all Bolsheviks efforts against my cavalry and not the infantry, which managed to get to the wadi and took the positions there. Then I started the deadly fire from my artillery positions. This caused a lot of casualties among the Bolsheviks and allowed my infantry to finally attack Bolsheviks. My infantry get charged by Red cavalry, but managed to survive. This together with Campbell’s attack forced Reds to withdraw. Therefore game finished with historic result.
Tak jak wpomniałem na początku, wpierw całą swoja uwagę skoncentrowałem na ustawieniu mojej artylerii na wzgórzu. Kiedy w końcu to mi się udało, zdecydowałem się uderzyć na Bolszewików, zanim ci zajma pozycje w korycie wyschniętej rzeki. Moja kawaleria dotarła do rzeki i tam na oddział byłych jeńców austriackich. Zniszczyła ich, jednak wtedy dostała się pod ogień z taczanki i ckmu. Jednakże cała uwaga Bolszewików była skoncentrowana na mojej kawalerii a nie na piechocie, która w międzyczasie dotarłą do rzeki i zajęła tam pozycje. Wtedy rozpocząłem zabójczy ogień artyleryjski. To spowodowało szereg zniszczeń po stronie Czerwonych i umożliwiło mojej piechocie zaatakowanie Bolszewików. Moja piechota została zaszarżowana przez Czerwoną kawalerię, jednak udąło się jej przetrwać atak. To, razem z atakiem Campbella spowodowało, że Czerwoni zostali zmuszeni do odwrotu. W ten sposób uzyskaliśmy historyczny rezultat.

3. Links. Linki.

Report written by Angus on his website:
Raport Angusa na jego stronie internetowej:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20111.htm
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157659755422475

4xD: But hey Mr Grim, I wanna’ game my dungeon in 15mm….

Posted on October 5th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

So, outside of the Grim’s Dungeons of Doom tutorials, I think I needed to have yet another sub-set of brain fart articles to cover other aspects from time to time, so here is 4xD (which stands for Dungeon developments, discourse and dialogue) in which i’ll be babbling on about my gameworld Plexus (which I wouldn’t […]

Songs of Drums and Tomahawks.

Posted on September 30th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club, we had a little test game of the newly system for us called Songs of Drums and Tomahawks. Bill tried it once and decided to bring it to us. I was very curious of that system, first because I like to play that period (which it covers), secondly it always good to have some alternative for other systems (mainly for Muskets and Tomahawks).
W ostatni czwartek w naszym klubie mieliśmy małą grę testową nowego dla nas systemu zwanego Songs of Drums and Tomahawks. Bill spróbował go juz raz i postanowił zapoznać nas z nim. Osobiście byłem bardzo ciekawy tych zasad. Po pierwsze lubię rozgrywać okres, który system pokrywa i po drugie zawsze dobrze jest mieć jakąś alternatywę dla innych systemów (głównie dla Muskets and Tomahawks).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Bill Gilchrist
To keep the test simple, everything was simplified. The two groups of Indians (myself) attacked group of Colonists (Campbell Hardie) supported by Rangers (Bill Gilchrist) across the river. During this game we tried everything, shooting on long distance, hand to hand etc. Finally Indians get pushed back and had to withdraw. That’s the game in very brief description of the game. That wasn’t the point. The point was set o rules.
Aby sprawę uprościć, wszystko w naszej grze zostało uproszczone. Dwie grupy Indian (ja) zaatakowały przy rzece grupę Kolonistów (Campbell Hardie) wsprtej oddziałem Rangersów (Bill Gilchrist). Podczas gry spróbowaliśmy prawie wszystkiego, walki na daleki dystans, walki wręcz itp. Ostatecznie Indianie zostali odparci i zmuszeni do wycofania się. To oczywiście bardzo krótki opis naszej gry, ale nie o to tutaj chodziło. Bardziej zależało nam na zasadach.
So far or that period we had two set of rules: Muskets and Tomahawks and Black Powder. As the second one is better for big battles we mainly for skirmish games used the first one. And that the area where Songs arrived. I have read about this system many times and finally had the opportunity to try it. After the first game I can said I like it. Have a very good potential. It is simple and fast but not boring. As there was some issues I had with M&T, mainly activations, when at the very big games it get bored, specially when you have to wait all cards deck to finally activate your unit (I’m not generally enthusiast of that way of activations), here it goes to the something I like much more: turns. Every unit or figure (it depends of the specific of the unit, orders etc.), had to take the test and then if it pass can execute the given order (move, shot etc.). When we fight (both shooting and melee) we had to beat the value of the enemy figure. It is usually sum of weapons and figure characteristics plus dice roll. The difference gives us the result of fight. Very simple. Rest is in the same way.
Do tej pory dla tego okresu mieliśmy dwa systemy: Muskets and Tomahawks i Black Powder. Jako, że ten drugi obejmuje duże bitwy dla skirmish’ów wykorzystywaliśmy ten pierwszy. Ten sam poziom obejmuje Songs. Czytałem o tym systemie wiele razy i w końcu miałem możliwość bezpośredniego się z nim zapoznania. Po pierwszej grze musze powiedzieć, że mi się podoba. Ma bardzo duży potencjał. Jest prosty, szybki ale nie nudny. Jako, że M&T w kilku miejscach mnie denerwuje, chodzi mi tu szczególnie o aktywację, szczególnie podczas dużych gier, kiedy trzeba czekać przez całą talię kart, aby w końcu ruszyć swoje oddziały (generalnie nie jestem fanem takiej aktywacji), tutaj poradzono sobie w sposób, który mi się dużo bardzij podoba: tury. Każdy oddział lub figura (zależy to od rozdzaju jednostki, rozkazu itp.) musi zdać test i dopiero po jego zdaniu, może przejść do wykonania rozkazu (ruch, strzał itp.). Każda walka (zrówno strzelanie jak i walka wręcz) odbywa się na zasadzie pokonania wartości przeciwnej figurki, którą jest suma charakterystyk figurki, broni i rzutu kostką. Różnica decyduje o rezultacie walki. Bardzo proste i cała reszta jest również taka.
However the game have its minuses as well. I don’t know, maybe it was caused by tiredness after hard week at work, but in my opinion the way the value of figure during the fight is the most confusing. As it put action very often to the single figure,  it always had to check the reference sheet. Especially when our unit has many individuals, it is really annoying and it is really easy to get lost. Maybe I’m wrong, but that are my feelings about it.
Jednak gra ma też pewne minusy. Nie wiem, czy jest to spowodowane zmęczeniem po ciężkim tygodniu w pracy, ale w mojej opinii, sposób oblicznina wartości figurki w walce jest najbardziej pogmatwany. Jako ze akcja bardzo często opiera się na pojedynczej figurce a nasz oddział składa się z wielu indywidualnych postaci, zmusza nas to do ciągłego zaglądania do statystyk. To jest dość irytujące i bardzo łatwo się w tym wszystkim pogubić. Może się mylę, ale takie są moje odczucia co do tego.
Despite the minuses, the game is very enjoyable. I don’t think that it will beat M&T in our games, however it will be some kind of alternative. For sure we need to try more games and maybe finally I will paint some Indians for myself.
Pomimo minusów, gra jest bardzo przyjemna. Nie sadzę, by pobiła M&T w naszym klubie, jednak będzie dla pewną alternatywą. Na pewno przyda nam sie więcej gier i być może w końcu uda mi się pomalować w końcu jakichś Indian dla siebie.
My gallery from the game on Flickr:
Moja galeria z gry na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157659235761346

Mailbag Listener Mail – Wargaming Recon #145

Posted on September 28th, 2015 under , , , , , . Posted by

Many listeners write in with thoughts, comments, and feedback. This episode is devoted to what listeners like you had to say. Support Jonathan through PATREON Mailbag Via our Chatroom: Listener Dave said about Episode 137: Great Wargaming Facebook Groups “Great show Jon. Thanks for the recommendation for BattleShades” Via our… Read More»

The post Mailbag Listener Mail – Wargaming Recon #145 appeared first on Wargaming Recon.

Crowdfunding Spotlight: Ghetto Miniatures 1970’s New York Gang Skirmish Kickstarter

Posted on September 26th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

If your a fan of the movie “The Warriors” which follows the a gang trying to reach their Coney Island territory on a fateful night amid hostile NY gangs trying to kick their ass for the murder of unifying gang boss Cyrus (etc), then this is the KS for you! Whilst not being 100% the […]

Crowdfunding Spotlight: Burrows & Badgers: FreeLances Oathsworn Miniatures Kickstarter

Posted on September 26th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

It’s seems like it’s been ages since I highlighted a good crowdfunder, so in respect of that, i’ve decided that this weekend I’m going to, starting off with Oathsworn’s Burrows and Badgers Freelances campaign. For fans of anthro type minis with a fantasy theme, these are a fantastic addition to their growing range. There’s Foxes. […]

All for one, one for all (#2). Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego (#2).

Posted on September 23rd, 2015 under , , , , , . Posted by

Previously on 7TV, All for one, one for all:
Poprzednio w odcinku 7TV, Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego:

http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/08/all-for-one-one-for-all-1-jeden-za.html

http://www.posullivandesign.com/content/three-musketeers-beyond-seven-seas-aar

Yes, last Thursday in our club we had a continuation of our previous game. However this time we decided to use for the first time our club’s terrain, a castle! We bought it a year ago on Claymore, with the idea of using it for Bolt Action game (possibly we finally do it in future, so no detail of the game yet). Since that time, the castle left unused in our clubs shed. When we finished our last game, I had an idea of using that castle during our another game with brave King’s Musketeers, so we did.
Tak, w ostatni czwartek, w naszym klubie mieliśmy kontynuację poprzedniej gry. Jednak tym razem użyliśmy, po raz pierwszy jeden z klubowych terenów, zamku! Kupiliśmy go rok temu na Claymore, z myślą o użyciu go w grze Bolt Action (prawdopodobnie ta grę w końcu kiedyś rozegramy, więc na razie nie podam żadnych szczegółów). Od tego czasu, zamek pozostał nieużywany w naszym klubowym kontenerze. Kiedy zakończylismy naszą poprzednią grę, wpadłem na pomysł aby przy kolejnej grze o przygodach dzielnych Królewskich Muszkieterach, użyc go, tak też zrobiliśmy. 
SCENARIO/SCENARIUSZ: Paul O’Sullivan

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Paul O’Sullivan

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Paul O’Sullivan

 

1. The castle. Zamek.

First, here is our castle and the table for the game:
Wpierw jednak, zamek i nasz stół do gry:

2. Introduction. Wprowadzenie.

On their way back to Paris, Rochefort needed to stop off at a small chateau. Capt. Treville has agreed that this would be the best and possibly last opportunity to rescue Agnes. Once within the shadow of Paris the Cardinal’s influence would be to great. Getting in proved to be easy, but then the alarm was sounded. With mother and child in tow the only way out was through the front door!
W drodze powrotnej do Paryża, Rochefort musiał zatrzymać się w małym zamku. Kpt. Treville zgodził się co do tego, że to będzie ostatnia możliwość uratowania Agnes. Później w Paryżu, wpływy Kardynała były by juz zbyt duże. dostanie się do środka zamku, okazało się dość łatwe, jednak ktoś podniósł alarm. Z matką i dzieckiem u boku możliwa była tylko jedna droga ucieczki, przez główną bramę!

3. Cast. Obsada.

THE GOOD/DOBRZY
(Campbell Hardie)

Porthos
Aramis
Athos
D’Artagnan
Agnes
Capt. Treville
Musketeers (x4)

THE BAD/ŹLI
(Bartek Żynda)

Rochefort
Jussac
Sergeant
Pikemen (x3)
Men with muskets (x8)
Men with sword (x8)

4. The game. Gra.

As soon the Heroes appear, my men with muskets opened the fire. However this time everything was as it usually is in adventure movies. They shoot a lot, but they was unable to hit… So I send one men with a sword and one pikeman to stop Heroes advantage.
Jak tylko pojawili się Bohaterowie, moi ludzie z muszkietami otworzyli do nich ogień. Jednak tym razem było dokładnie jak w filmach przygodowych. Oni strzelali, jednak nie mogli trafić… Tak więc by powstrzymać Bohaterów natarłem na nich jednym z moich pikinierów i jednym z mieczem.
The men with the sword died as the first, but the pikeman proved to be harder opponent. Against him fought D’Artagnan together with Aramis. Porthos moved forward and took care about my men with muskets and eliminated them one after another. During this time Athos together with Agnes made their way to the castle yard.
Człowiek z mieczem zginął jako pierwszy, natomiast pikinier okazał się twardszym przeciwnikiem. Przeciwko niemu stanęli D’Artagnan wraz z Aramisem. Portos zajął się moimi ludźmi z muszkietami i zaczął ich eliminować, jeden po drugim. Atos wraz z Agnes ruszyli w kierunku zamkowego dziedzińca.
On the castle yard, Athos and Agnes’s way was crossed by two other pikemen. Just behind them appear the Sergeant and Rochefort. However in the same time D’Artagnan and Aramis defeated the pikeman on the walls and joined the fight with very effective jump (Aramis get temporary stun) and from the back attacked the bad guys. The fight started and when Porthos joined the fight too, soon all pikemen, Sergeant and Rochefort were down. The way to the front door was opened!
Na zamkowym dziedzińcu drogę Aramisa i Agnes zastąpiło dwóch innych pikinierów. Zaraz za nimi pojawił się Sierżant a zaraz za nim Rochefort. Jednak w tym samym czasie D’Artagnan wraz z Aramisem uporali się z pikinierem na murach i efektownym skokiem (Aramis tymczasowo został ogłuszony) z tyłu zaatakowali napastników. Zaczęła się walka i gdy do niej dołączył również Portos, wkrótce pikinierzy, Sierżant oraz Rochefort leżeli powaleni. Droga do bramy była wolna!

When our Heroes fought in the castle, Capt. Treville men attacked from the village Jussac’s men. They forced Jussac to hide in the village and then Musketeers moved to the castle. Foolishly, they forgot about Jussac, who now attacked them from behind. Finally only Capt. Treville left alive against all Jussac’s men…
Kiedy nasi Bohaterowie walczyli w zamku, Kpt. Treville z swoimi ludźmi zaatakował w wiosce ludzi Jussaca. Zmusili oni Jussaca do wycofania się w głąb wsi i sami ruszyli do zamku. Nierozważnie zapomnieli oni o swoich napastnikach i wkrótce zostali zaatakowani przez ludzi Jussaca od tyłu. Ostatecznie jedynie Kpt. Treville pozostał przy życiu, przeciw ludziom Jussaca…

Exactly in that moment our Heroes moved through the gate. They killed Lussac’s men and crossed the bridge over the moat. They were almost free, when unexpectedly Jussac grabbed Agnes and started to move back to the castle. However at this moment, because of the Cardinal’s men casualties they had to take the morale test and they failed, so Jussac push Agnes in the direction of Musketeers and shut the castle gate. Game finished as it should, the righteous men where victorious again. To the next episode!
Właśnie w tym momencie nasi Bohaterowie przekroczyli bramę. Zabili ludzi Jussaca i przeszli przez most nad fosą. byli juz prawie wolni, gdy niespodziewanie Jussac chwycił Agnes i zaczął cofać się do zamku. Jednak w tym momencie, ze względu na straty wśród kardynalskich, musieli oni zdać test morale, który nie wypadł pomyślnie, więc Jussac pchnął Agnes w kierunku Muszkieterów i zatrzasnął za sobą bramę. Gra skończyła się tak, jak powinna i prawi ludzie znów zwyciężyli. Do zobaczenia w następnym odcinku!

5. Summary. Podsumowanie.


Once again the 7TV rules worked very well and gave us the exciting game, when till the last minute both sides were possible to win. We all agreed that another game will be played somewhere around Christmas. So till the next time.
Kolejny raz zasady 7TV spisały się dość dobrze i zapewniły nam emocjonującą rozgrywkę, gdzie do samego końca nie było wiadomo kto wygra. Wszyscy sie zgodziliśmy co do tego, że musimy rozegrać kolejne gry gdzieś koło Bożego Narodzenia. Tak więc do następnego razu.

6. Links. Linki.


Paul’s relation on his blog:
Relacja Paula na jego blogu:
http://www.posullivandesign.com/content/three-musketeers-part-deux

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157656641453203

Catching Up

Posted on September 23rd, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

Wow, I have been slack here. No new posts since February. But I have done a ton of painting and completed several projects, not least of which is my Tallarn army for 40K. This is basically going to be a big photo dump of all the things I’ve been working on since then, with a […]

Grim’s Dungeons of Doom: Adventures in expanding foam, part 1; Cavern Walls

Posted on September 17th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Today’s terrain building Grim’s Dungeons of Doom nonsense is going to tackle another type of wall piece that is found in many a fantasy dungeon scenario, the cavern. I touched upon this before in my brick modular wall article at the beginning, but this one is a slightly tricky make. It involves a can of […]

TSR Podcast Network with Peter Bryant – Wargaming Recon #144

Posted on September 14th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

The TSR Podcast Network is the new place to go for great roleplaying game podcasts. Producer Peter Bryant discusses their lineup and his video show the Mythwits. Don’t forget Jonathan has been a guest of the Mythwits in episode 27: This Means War! Support Jonathan through PATREON TSR Podcast Network… Read More»

The post TSR Podcast Network with Peter Bryant – Wargaming Recon #144 appeared first on Wargaming Recon.

Grim’s Dungeons of Doom: You’ve made your bed, now stick it in your dungeon! Making 28mm beds!

Posted on September 10th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Welcome to another Dungeons of Doom article, my attempt to cover pretty much every aspect of a modular dungeon build for 28mm dungeon crawling skirmishes and RPG. Further along with the furnishings of my dungeon build, as promised I’m taking on the subject of more 28mm furniture this time in the form of beds. Every […]

Fornovo 1495

Posted on September 9th, 2015 under , , , , , , . Posted by

In this week’s Thursday our club will be changed into polling station, so our gaming night was moved for Tuesday instead. As I did not not have any game planned for that night I have joined to the game organised by Michael. He was desperate to try his new toys from Italian Wars and he choose the Battle of Fornovo, fought 6th of July 1495 and as Jack supported Michael with his figures we were able to play the full size battle on very tiny table (6’x4′). That was to speed up the game and not waste time for unnecessary maneuvering. For the game we used Pike and Shotte rules.
W ten czwartek nasz klub zostanie zamieniony w lokal wyborczy, więc nasze wieczorne granie zostało przeniesione na wtorek. Jako, że nie miałem nic zaplanowanego na ten wieczor, dołączyłem do gry organizowanej przez Michaela. Michael był zdesperowany by użyc swoich nowych zabawek z Wojen Włoskich i do swoje gry wybrął bitwę pod Fornovo, stoczoną 6 lipca 1495 roku, a że Jack wsparł go swoimi figurkami, mogliśmy rozegrać grę w pełnym wymiarze na bardzo małym stole (6 stóp na 4 stopy). To dlatego, by przyspieszć grę i nie tracić czasu na zbedne manewry. Do gry użyliśmy zasad Pike and Shotte.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schnaider, Jack Glanville

1. Forces. Siły.

KINGDOM OF FRANCE/KRÓLESTWO FRANCJI
(Michael Schneider, Bartek Żynda)
© Michael Schneider
Update: French had only one heavy gun.
Uzupełnienie: Francuzi posiadali tylko jedno działo ciężkie.
ITALIAN STATES/PAŃSTWA WŁOSKIE
(Angus Konstam, Jack Glanville) 
© Michael Schneider

2. The game. Gra.

According to our (French) plan, we were going to push our whole infantry to block the river crossings (all fords and the bridge) and with our cavalry push back the Italian cavalry, which was on our bank. Thanks those actions we were expected that we will create the safe way for our loot. We both agreed that this is the simlest plan and it should worked well, however as lerned with the past games, the reality is not always fit the plans… Se la vie!
Zgodnie z naszym (francuskim) planem, mielismy zamiar pchnąc całą nasza piechotę by zablokować przeprawy przez rzekę (most i brody) i nasza kawalerią odepchnąć włoską kawalerię znajdującą się na naszym brzegu. Dzięki tym akcjom, spodziewaliśmy się utworzenia bezpiecznego korytarza dla naszych łupów. Oboje zgodziliśmy się co do tego, że plan jest prosy i powinien zadziałać, jednak nauczony doświadczeniem wiedziałem, że czasem plany odbiegają znacznie od rzeczywistości… Se la vie!
Game started with my artillery bombardment, however this time not very accurate. Our infantry managed to take its positions on the river bank very quickly, but cavalry did not managed to take their positions and to be honest gets disordered because of my actions. The price was quite huge I had to paid for that mistake. First the Italian cavalry (Stradioti and Men-At-Arms) charged on my guns from the flank. Surprisingly they had been pushed back and when my guns were ready to fire, one of the guns explodes (effect of triple ones on my dice)…
Grę rozpocząłem od ostrzału artyleryjskiego, który tym razem nie był skuteczny. Nasza piechota zdążyła dość szybko zająć pozycje na brzegu rzeki, natomiast kawalerii nie udało się ustawić w porządanym szyku i aby byc zupełnie szczerym trochę się zdezorganizowała przez moje akcje. Cena, jaką za to zapłaciłem była bardzo wysoka. Wpierw włoska kawaleria (Stradioti i Kopijnicy) zaszarżowali na moje działa od flanki, a tym udało się jakimś cudem ten atak odeprzeć i kiedy ustawiły się gotowe do strzału, jedno z moich dział eksplodowało (efekt potrójnej jedynki na kościach)…
That explosion causes a lot of chaos between my artillery. Italian cavalrymen just destroyed one gun after another. Finally when all guns have been lost, Italians got my unprepared Man-At-Arms. Smashed them and then withdraw to regroup. That was only temporary succes of the Italians. Destroying my Man-At-Arms created free way for the charge of our Gendarmes. I used that opportunity and soon Italian cavalry was pushed off the table. That action created free way to Paris for our wagons with loot and the king!
Ta eksplozja spowodowała chaos wśród moich dział. Włoska kawaleria niszczyła jedno dzało za drugim i gdy w końcu zniszczyła wszystkie uderzyłą na moich nieprzygotowanych Kopijników. Zniszczyła ich i wycofała się by sie przegrupować. To był jednak tymczasowy sukces Włochów. zniszczenie Kopijników utworzyło wolną drogę dla szarży moich Gandarmes. wykorzystałem ta okazję i wkrótce włoska kawaleria została zniesiona ze stołu. Ta akcja spowodowała utworzenie wolnej drogi do Paryża dla naszych łupów i króla!
Worth mentioning is that our infantry totally blocked Italian action from the other bank of the river. By blocking the crossings, they prevent the main Italian forces to support their cavalry. We managed to get the much better result than the French got in real battle. It was very good game with a lot of very nice figures.
Warto wspomnieć, że blokada przejść przez rzekę przez nasza piechotę zablokowała głównym siłom włoskim wsparcie akcji swojej kawalerii. Udało się nam siągnąć dużo lepszy rezultat, niż to miało miejsce w prawdziwej bitwie. To była bardzo dobra bitwa z wieloma wspaniałymi figurkami.
© Michael Schneider
© Michael Schneider
© Michael Schneider

3. Links. Linki.

Michael’s relation on his blog.
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/09/6th-of-july-1494-battle-of-fornovo.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr: 
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157656076354573

Sudan 1883

Posted on September 6th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we decided to refresh our Sudan War collections. For that Campbell prepared the scenario for the game. He used the Battles for the Empire II of Chris Leach book and only updated the scenario for the units we have available. For the game we have used Black Powder rules together with Blood on the Nile supplement.
W ostatni czwartek postanowilismy odświerzyć nasze kolekcje do Wojny w Sudanie. Do tego Campbell przygotował scenariusz. Użył on ksiazki Battles for the Empire II, Chrisa Leacha i jedynie dostosował scenariusz do sił przez nas posiadanymi. Do gry uzyliśmy zasad Black Powder wraz z dodatkiem Blood on the Nile.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Matt Mirsik (scenario No. 5 from Battles for the Empire II)
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

ANGLO-EGYPTIAN-SUDANESE/ANGLO-EGIPSKO-SUDAŃSKIE
Fort Garrison
(Campbell Hardie)
1 x British Infantry battalion
1 x Egyptian Infantry battalion
1 Machine Gun 
The withdarwing collumn
(Bartek Żynda)
1 x British ‘Red Coats’ battalion
1 x Royal Navy Sailors battalion
2 x Sudanese Infantry battalions
1 x Bashi-Bazouk unit
1 x Bazinger unit
1 x British cavalry unit
1 x Egyptian cavalry unit
2 x guns
MAHDIST/MAHDYŚCI
(Bill Gilchrist, Michael Schneider)
2 x Dervish foot warriors units with rifles
15 x Dervish foot warriors units with spears
2 x Dervish cavalry

2. Orders. Rozkazy.

In this action an over-zealous British commander has led his forces on a sortie against what he believes is a small Dervish force in the area. However, instead of a minor band of the enemy, he is confronted by a large host of Dervishes. The British commander quickly decides it would be best to face this force behind the defences of the village and fort from where they set out from and orders the whole forces to withdraw. Now the race is on to see who get to the village first.
W tej akcji nadgorliwy brytyjski dowódca poprowadził swoje oddziały przeciw jak mu się wydawało małym siłom Derwiszów znajdujących sie w okolicy. Jednakże, zamiast małego oddziału wroga, napotkał olbrzymie ilości  wroga. Brytyjski dowódca szybko zdecydował, że dużo lepiej będzie stanąć przeciw wrogowi za obwarowaniami fortu i wsi, z których wyruszyli i rozkazał wszystkicm swoim oddziałom wycofać się. Teraz rozpoczął się wyścig, kto jako pierwszy dotrze do wioski.
The Dervishes win if they seize the village and the fort before losing ten units. The defenders have nowhere to run, so they are not assigned a breakpoint. Essentially, they are fighting to the last man to hold onto the village and the fort.
Derwisze wygrają, jeśli uda im się zdobyć wioskę i fort przed utrata dziesięciu swoich oddziałów. Obrońcy nie mają się gdzie cofnąć, więc nie maja punktu załamania. Zasadniczo walczą oni do ostatniego czowieka by utrzymać wioskę i fort.

3. The game. Gra.

When before the game I have analysed the game scenario, I discovered, that the key for Colonial troops is in keeping the Mahdist attention off their objective as long as I can. I believed that if I create the square it will be attacked by major part of the enemy forces. Our plan had only one unknown, are the withdrawal column survive long enough to win the game? We were going to find that out. Campbell accepted that plan, so the game begins. I started the game with all my troops in marching columns. My first issued order was to create the square, but I failed to do so. In that moment I have noticed the smile on Mahdist commanders faces. They said that the game will least 10 minutes from that moment and any minute longer…
Kiedy analizowałem scenariusz przed bitwą, odkryłem że klucz do zwycięstwa sił kolonialnych leży w utrzymaniu uwagi Mahdystów z dala od ich celu przez jak najdłuższy czas. Wierzyłem, że jeżeli uda mi się utworzyć czworobok, zostanie on zaatakowany przez większą część sił wroga. Nasz plan miał tylko jedną niewiadomą, czy kolumna wytrzyma na tyle długo, by wygrać grę? Mieliśmy zamiar się o tym przekonać. Campbell przystał na plan, więc gra się rozpoczęła. Grę zacząłem ze wszystkimi oddziałami w kolumnach marszowych. Moim pierwszym rozkazem było utworzenie czworoboku, jednak nie udało mi się tego zrobić. W tym momencie zauważyłem usmiech na twarzach mahdyjskich dowódców. Powiedzieli, że moje oddziały nie przezyja dłużej niż 10 minut…
Soon behind my units the enormous number of Mahdist appeared. They attacked my unprepared forces, however my units pushed them back. That was the crucial moment of the game, after that I was more than sure that we will won that game. After the first attack I have changed our tactic and instead the creating the square I started creating two lines of defence. The first line was going to stop Mahdists as long as they can and the second line was my last defence line. In the meantime I used my cavalry against flanking me units. The British cavalry had been repulsed by Mahdist spears, the Egyptian was much more lucky and managed to push back the Mahdist cavalry and destroy one Dervish unit, before been destroyed.
Wkrótce za moimi oddziałami pojawiła się olbrzymia ilość Mahdystów. Zaatakowali moje nieprzygotowane oddziały, jednak moim oddziałom udało się ich odepchnąć. To był krytyczny moment całej bitwy, po tym byłem już zupełnie pewny, że wygramy tą grę. Po pierwszym ataku zmieniłem nasza taktyke i zamiast tworzyć czworobok, rozpoczęłem tworzenie dwóch linii obrony. Pierwsza linia miała za zadanie powstrzymać Mahdystów jak najdłużej, natomiast druga miała być ostateczną linią oporu. W międzyczasie użyłem naszej kawalerii by zaatakować oddziały prubujące mnie oflankować. Brytyjczycy zostali odparci dzięki mahdyjskim włócznią, natomiast Egipcjanom udało się zmusić mahdyjską kawalerię do wycofania się oraz zniszczyć jeden z oddziałów Derwiszów, zanim sami nie zostali zniszczeni.
My first line get several times attacked, but they managed repulse almost every attack. Finally the line get broke with my best units destroyed (Sailors, Red Coats). The whole battle moved to the second line, but those one had two guns. They massacred Mahdist unit one after another. Soon my units received the support from the fort. Campbell get bored, as his units seen no action and move one of his units out of the fort to support me. Together we survived another Mahdist attacks. Finally the game gets over with victorious Colonial troops, becouse Mahdists were unable to broke our defences.
Moja pierwsza linia kilkakrotnie była atakowana, jednak udało im się odeprzeć prawie kazdy atak. W końcu linia została złamana, a moje najlepsze oddziały zniszczone (Marynarze, Czerwone Kurtki). Cała bitwa przeniosła się na drugą linię, ale ta posiadała dwa działa. Masakrowały one jeden oddział Mahdystów za drugim. Moje oddziały wkrótce otrzymały wsparcie z fortu. Campbell znudzony, że jego oddziały nie biorą udziału w bitwie, wysłał jeden ze swoich oddziałów z fortu by wesprzeć mnie. Razem przeżyliśmy kolejne ataki Mahdystów. W końcu gra zakończyła się zwycięstwem sił kolonialnych, ponieważ Mahdyści nie byli w stanie przełamać naszej obrony.

4. Summary. Podsumowanie.

Egyptian and Sudanese units were surprisingly well this time. They managed to push few serious Mahdists attacks and did not get broken. Mahdists lost 7 units and soon would be able to lost few more, so they were very close to break point. The failed of the Mahdist initial attack decided about the result of the game, the same as staying out of the game objective. If Mahdists would move directly to the village, the game possible would look completely different. It was another great game.
Egipcjanie i Sudańczycy wypadli zaskakujaco dobrze tym razem. Udało im się odeprzeć kilka poważnych ataków mahdyjskich oraz nie zostali oni złamani. Mahdyści stracili 7 oddziałów i wkrótce stracili by kilka kolejnych, więc byli całkiem niedaleko od swojego punktu załamania, tak samo pozostali z dala od swojego celu gry. Jeśli Mahdyści ruszyli by bezpośrednio do wioski, gra najprawdopodbniej miała by zupełnie inny obraz. Była to kolejna znakomita gra.

5. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157655897087243

Grim’s Dungeons of Doom: Need storage? Help yours(h)elf! Creating Mini Shelves.

Posted on September 5th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Back again with more tiny furniture for your own Dungeons of Doom. This time we are going to tackle bookshelves. Again, this is not a hard thing to do, and does not require lots of time, money or effort. As well as the tables we talked about earlier, these beauties are ideal for showing off […]