Posts Tagged ‘Games’

Somewhere in France 1918. Gdzieś we Francji w 1918.

Posted on May 26th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Finally my blog is up to date. At least with all game reports, still some new paintings awaiting a post. Today the game we had last week in our club. The collection of late WW1 figures increased and this time we were able to play with six players. Once again we have used the Chain of Command rules with the Great War Supplement.
W końcu mój blog jest na bieżąco, jeśli chodzi o raporty z gier. Wciąż moje nowe malunki oczekuja na posta. Dzisiaj gra, którą mieliśmy tydzień temu w naszym klubie. Kolekcja figurek z późnej I WŚ rozrosła się do tego stopnia, że byliśmy w stanie rozegrać grę z sześcioma graczami. Znów użyliśmy zasad Chain of Command z suplementem do Wielkiej Wojny.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Jack Glanville, Michael Schneider, Campbell Hardie, Donald Adamson

1. Forces. Siły.

ALLIED/ALIANCI
(Campbell Hardie, Matt [the Greek], Bartek Żynda)
1 French Platoon 
1 Senegalese Platoon
1 British Platoon

Support:
1 Howitzer
1 Mortar
1 HMG
GERMANS/NIEMCY
(Jack Glanville, Michael Schneider, One more person but I don’t remember his name)
1 Stoßtruppen Platoon [ELITE]
2 Regular Infantry Platoons

2. The Game. Gra.

From the beginning of the game we made one serious mistake. We have underestimate German elite troops and we have concentrated on German regular infantry. That was serious mistake. As the game stayed much more the trench warfare look like (but without the trenches), that the Michael’s Stoßtruppen bring the Germans victory. My units were much to weak and without any serious support was unable to stop them. Finally they got me in hand to hand battle and literally they slaughter my troops. Very quickly my morale was down to 0 and the game was over. It was very quick game with a good lesson for the future games.
Już na samym początku gry popełniliśmy poważny błąd. Nie doceniliśmy niemieckich jednostek elitarnych i zbyt mocno skoncentrowaliśmy się na zwykłej piechocie niemieckiej. To był poważny błąd. Jako że gra bardzo szybko przybrała formę walki pozycyjnej (jednak bez okopów), to właśnie Stoßtruppen Michaela przynieśli Niemcom zwycięstwo. Moje oddziały bez poważnego wsparcia, były zbyt słabe by ich zatrzymać. W końcu zmusili mnie do walki wręcz i dosłownie wyrżnęli moje oddziały. Bardzo szybko moje morale spadło do 0 i było po grze. To była była bardzo szybka gra z lekcją na przyszłe spotkania.

3. Links. Linki.

My gallery on flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653078699340

Verkhopenye 1943. Werkhopenje 1943.

Posted on May 25th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Updates of the blog continued. Today game played on 14th of May at our club. We had a game of Rapid Fire and we have used the scenario from the Third Supplement. We had to slightly change the OdBs to fit our collections. Bill Gilchrist supplied all Germans and supported me with Lend Lease tanks for Soviets.
Następne uzupełnienie bloga. Dzisiaj gra rozegrana 14 maja w naszym klubie. Tego dnia rozegraliśmy grę z użyciem zasad Rapid Fire i do tej gry użyliśmy scenariusza z Trzeciego Suplementu. Musieliśmy lekko zmienić OdBy by wpasowac je w posiadane przez nas modele. Bill Gilchrist dostarczył w całości Niemców, moich Sowietów natomiast wsparł pojazdami Lend Lease.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Richard Marsh
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

SOVIETS/SOWIECI
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)
200th Tank Brigade

Brigade HQ: CO + 3 fig, M3 half track

191st Battalion
1st Coy: 2 x T-34/76
2nd Coy: 2 x T-34/76

192nd Battalion
1st Coy: 2 x T-34/76
2nd Coy: 2 x M3 Lee

146th SU Regiment
Coy: SU-76, SU-122

200th Motor Rifle Battalion
HQ:CO + 3 fig, AT rifle, Jeep
1st SMG Coy: 6 figures, truck
2nd SMG Coy: 6 figures, truck
3rd SMG Coy: 6 figures, truck
Gun Coy: 3 figures, 1x76mm IG, M5 half truck
Support Coy: 12 figures, 1xMaxim MG, 1x82mm Mortar, 1x45mm AT gun, 1x37mm AA gun, 3 trucks

Guards Mortar Battery
Battery: 4 figures, SP BM-13 “Katyusha”

AIR SUPPORT: P39 Airacobra
GERMANS/NIEMCY
(Campbell Hardie)
Großdeutschland Battle Group.

Großdeutschland Recce Battalion

HQ: CO + 3 Figs, Sd250/1, SP 20mm AA

1nd Armd Car Coy: Sd250/10 (37mm)*, 2 Sd251/9 (20mm)
2nd Armd Recce Coy: 8 Figs, Sd251/1, Sd250/8 (75mm)
3rd Recce Coy: 8 Figs, Lt truck
4th Recce Coy: 8 Figs, Lt truck
5th Hvy Coy: Sd251/9 (75mm), 120mm Mortar, Lt Truck, 75mm ATG, Sd251/1

Großdeutschland Assault Gun Battalion
HQ: StuG III
1st Coy: StuG III
2nd Coy: StuG III
3rd Coy: StuH III

SP Artillery Battalion
OT: H39 OP
Battery: 2 x Wespe
AIR SUPPORT: Me 109

2. The Game. Gra.

This battle was originally fought on 8th of July 1943. It has finished with the German victory, however together with Bill, we decided to change the history. Our plan was simply the Guderian variation, with tanks moving fast forward and creating the corridor for following them infantry and rest of the support. This was risky plan, but situation on the battlefield and knowing that Germans will be awaiting somewhere in ambush, that was the only right plan. We have split our forces on two groups, Bill took the 192nd Battalion and I took the 191st and along the main road we started our attack.
Ta bitwa oryginalnie została stoczona 8 lipca 1943 roku. Zakończyła się niemieckim zwycięstwem, jednakże wspólnie z Billem postanowiliśmy nieco zmienić historię. Nasz plan to po prostu wariacja ataku Guderiana, z czołgami poruszającymi się szybko do przodu i tworzącymi w ten sposób korytarz dla nadciągającej piechoty i broni wsparcia. To był ryzykowny plan, jednak sytuacja na polu walki i świadomość, że Niemcy będą czekali gdzieś tam w zasadzce, czyniła z tego planu jedyny właściwy. Nasze siły rozdzieliśmy na dwie grupy, Bill wziął 192. batalion, natomiast ja wziąłem 191. i wzdłuż głównej drogi rozpoczęliśmy nasze natarcie.
Soon our concerns become truth. My tanks has been attacked by ambushed German vehicles. Lucky for us it were only half trucks. However I lost the first tank. The same situation happened to Bill, and he also has been stopped by ambushed light vehicles.
Wkrótce nasze obawy stały się prawdą. Moje czołgi zostały zaatakowane z zasadzki przez niemieckie pojazdy. Na szczęście okazały się to tylko half trucki, jednakże straciłem tam pierwszy czołg. Identyczna sytuacja przytrafiła się Billowi i on także został zaatakowany z zasadzki, przez lekkie pojazdy wroga.
Just after this arrived Soviet infantry and they began to deal with German infantry supporting the light vehicles, which has been destroyed by Soviet tanks. Then our plane arrived and we discovered that the main German forces are concentrated in the Verkhopenye. We started the airstrike on German vehicles and we managed to destroy the first StuG III. Lucky for Germans next turn the German plane arrived and till the end of the game they were busy fighting with each other.
Zaraz p tym przybyła sowiecka piechota, która zajęła się piechotą niemiecką wspierającą lekkie pojazdy, które zostały zniszczone przez sowieckie czołgi. Wtedy przybył nasz samolot i odkryliśmy, ze główne siły niemieckie są skoncentrowane w Werkhopenje. Rozpoczęliśmy atak lotniczy na niemieckie pojazdy i udało nam się zniszczyć pierwszego StuGa III. Na szczęście dla Niemców w następnej turze nadleciał niemiecki samolot i oba zajęły się walką między sobą do końca gry.
When our infantry fought with German infantry, our Katyusha arrived. We fired at the village and our fire caused a serious casualties to the German infantry. In the meantime Bill’s tanks started fight with two German StuGs. Two German guns has been destroyed, but it cost T-34 and M3 Lee tanks destroyed on our side. This caused in failed morale test, and withdraw the 192nd Battalion off the battlefield. NKVD will talk to them later for sure…
Kiedy nasza piechota walczyła z niemiecką piechotą, przybyła nasza Katjusza. Ostrzelaliśmy z niej wioskę, co spowodowało poważne straty w niemieckiej piechocie. W międzyczasie czołgi Billa stoczyły bój z dwoma niemieckimi StuGami. Oba działa zostały zniszczone, jednak za cenę zniszczonego T-34 i M3 Lee, to z kolei spowodowało test morale, który został oblany i czołgi  192. batalionu wycofały się z pola bitwy. Na pewno, wkrótce porozmawia z nimi NKWD…
In the same time, my tanks attacked Verkhopenye. They have destroyed the last StuG, but payed for this with destroyed T-34. On our back the German plane destroyed our Katyusha, but this not effect the score of the game. The casualties in German infantry were so big, that any further lost forced them to another morale test. So all our efforts concerned on hitting the German soldiers. Finally our mortar get the hit and this bring another German morale test, but failed this time and Grossdeutschland had to withdraw! Victory for Soviets!
W tym samym czasie moje czołgi zaatakowały Werkhopenje. Zniszczyły ostatniego StuGa, płacąc za to zniszczonym T-34. Na naszych tyłach niemiecki samolot zniszczył naszą Katjuszę, jednak nie wpłynęło to na rezultat gry. Straty niemieckiej piechoty były na tyle duże, że kazda następna powodowała obowiązkowy test morale. Wszystkie nasze wysiłki skoncentrowaliśmy więc na trafianiu niemieckich żołnierzy. W końcu nasz moździerz uzyskał trafienie, co spowodowało kolejny test dla Niemców, tym razem nie zdany i Grossdeutschland musiała się wycofać! Sowieckie zwycięstwo!

3. Summary. Podsumowanie.

It was another great game with the Rapid Fire rules. They still are my favourite set of WW2 wargaming rules. In our game the old Guderian tactic worked very well, however Germans helped us a little with putting all StuGs at the back of the forces instead set them in ambush at the forward edge of German deployment zone. Better German guns on short range could made our job much more difficult. 
To była kolejna udana gra z zasadami Rapid Fire, które pozostają mim ulubionym systemem drugowojennym. W naszej grze stara taktyka Guderiana zadziałała, jednak Niemcy pomogli nam trochę umieszczając wszystkie StuGi na tyłach swych sił a nie ustawiając je w zasadzce na przedniej krawędzi swojej strefy rozstawienia. Lepsze niemieckie działa strzelające na krótkim zasięgu mogły spowodować naszą robotę bardziej trudną.
4. Links. Linki.
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653020046148

HuzzahCon 2015 with Adrian Benson – Wargaming Recon #136

Posted on May 25th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Huzzah is one of the best historical gaming conventions in New England. It features a variety of historical tabletop games from many time periods and rule sets. Huzzah 2015 was the first live in person recording of Wargaming Recon. Many thanks to Dean Emmerson for making it possible. Support Jonathan… Read More»

The post HuzzahCon 2015 with Adrian Benson – Wargaming Recon #136 appeared first on Wargaming Recon.

England 1377. Anglia 1377.

Posted on May 23rd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Updating the blog is not goes as I have planned, but finally I found some time to report another game. This was played week ago at Hugh. Dave O’Brian prepared the very interesting scenario from not well known chapter of Hundred Year War. In that game all had the chance to play both sides. More details you can find on the attached file below.
Uzupełnianie bloga nie idzie tak jak to sobie zaplanowałem, jednak znalazłem trochę czasu, by opisać kolejną grę. Ta odbyła się tydzień temu u Hugha. Dave O’Brian przygotował bardzo interesujący scenariusz, z niezbyt znanego rozdziału Wojny Stuletniej. W tej grze każdy z graczy miał szansę zagrać po obu stronach. Więcej szczegółów znajdziecie w załączonym do raportu pliku (opis jest tylko w języku angielskim).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Dave O’Brian

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Dave O’Brian

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Donald Adamson, Dave O’Brian

1. Forces and orders. Siły i rozkazy.

To check all details check attached pdf file:
By zapoznać się ze szczegółami, otwórzcie załączony plik pdf (tylko w języku angielskim):
https://www.dropbox.com/s/nmvuwyv128egwku/England%201377%20briefing2.pdf?dl=0

2. Initial setup. Rozstawienie początkowe.

Everybody started in the chosen villages, with Tim Watson had 2 units, Hugh Wilson, Bill Gilchrist and myself   with 3 units each and Donald Adamson and Ray Neal had 4 units each. Details of starting points showing the map:
Wszyscy zaczęli z wybranych przez siebie wiosek, Tim Watson miał 2 jednostki, Hugh Wilson, Bill Gilchrist i ja mieliśmy po 3, Donald Adamson i Ray Neal mieli ich po 4. Szczegóły rozstawienia przedstawia załączona mapka:

3. The game. Gra.


The English troops appear on the table very quickly and we all started the race to our ships. Most of the players choose the way straight to the ships, however Donald decided that the number of loot wasn’t enough for him and decided to attack the abbey. He was expecting that English hiden there a lot of treasures. He found a strong unit of English, which he defeated after fierce battle, but in abbey he found only fighting monks, who attacked them now supported by the other English unit who attacked Donald’s forces from behind. Donald was unable to win and all his units were destroyed.
Angielskie oddziały pojawiły się na stole bardzo szybko i wszyscy rozpoczęliśmy wyścig do naszych okrętów. Większość graczy wybrała drogę prosto na statki, jednakże Donald stwierdził, że posiadana ilość łupów go nie satysfakcjonuje i wyruszył w kierunku opactwa. Spodziewał się, że Anglicy ukryli tam pokaźną ilość skarbów. Napotkał tam silny oddział angielski, który udało mu się pokonać po zaciętej walce, jednak jedyne co znalazł w opactwie to wojowniczych mnichów, którzy zaatakowali go wsparci innymi oddziałami angielskimi, które zaatakowały Donalda od tyłu. W tej sytuacji nie mógł już wygrać i wszystkie jego oddziały zostały rozbite.
Rest of the players was concerned on their way to the beach. However with incoming English units it become harder and harder. First Tim’s units have been destroyed and then Hugh and Bill had to fight with another units, however both managed to destroy the attackers. Finally Hugh outmaneuver English players and as the first reach the ships. Then he decided to secure his win and attacked my units, which were just behind his. I managed to destroy traitors, but in the meantime English troops closed the way to the beach and all French units have been captured in the trap. The game winner was definitely Hugh, who as the French secured his loot, and then as the English managed to stop rest of the French to move to the ships.
Reszta graczy skoncentrowała się na dotarciu do plaży, jednakże wraz z przybywającymi jednostkami angielskimi stawało się to coraz trudniejsze. Jako pierwsze zostały zniszczone oddziały Tima a po nich zaatakowane zostały oddziały Hugha i Billa, jednak im udało się zniszczyć atakujących. W końcu Hughowi udało się wymanewrować graczy angielskich i jako pierwszy dotarł do statków. Wtedy aby zabezpieczyć swoją wygraną, zaatakował znienacka moje oddziały, znajdujące się tuz za nim. Udało mi się rozbić zdrajców, jednak w tym czasie Anglikom udało się zablokować drogę na plażę i reszta oddziałów francuskich znalazła się w pułapce. Zwycięzcą gry okazał się Hugh, który jako gracz francuski zabezpieczył swój łup i jako gracz angielski zamknął drogę innym graczom francuskim do statków.
4. Links. Linki.
Dave O’Brian’s gallery on Facebook:
Galeria Dave O’Briana na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/930599610313249?pnref=story
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157652638121379

Poland 1914. Polska 1914.

Posted on May 17th, 2015 under , , , , , , . Posted by

All things sorted, so finally I have some time to update the blog. Today game played at the beginning of the month in our club. In our next AB1 group game in October, we will be using the “The Setting the East Ablaze!” and for this set Angus Konstam prepared the game with his collection of Early Eastern WW1 figures. He made some changes to the game mechanic, which speed up the game. More details you will be able to find on his page (the link is below this relation).
Wszystko co było do załatwienia, zostało załatwione, więc w końcu mam czas by uzupełnić bloga. Dzisiaj gra rozegrana na początku tego miesiąca w naszym klubie. Następna gra grupy AB1 w październiku będzie rozgrywana przy pomocy zasad “The Setting the East Ablaze!” i do tych reguł Angus Konstam przygotował grę, używając swojej kolekcji figurek z wczesnego okresu 1WŚ z frontu wschodniego. W kilku miejscach zmienił on mechanikę gry, która spowodowała przyspieszenie gry. Więcej szczegółów można znaleźć na jego stronie (link znajduje się na końcu tej relacji).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Angus Konstam
 

1. Forces. Siły.

GERMANS/NIEMCY
(Angus Konstam, Bartek Żynda)
HQ
2 x Bat HQ
8 x Infantry Companies (10 figures each)
2 x Cavalry (10 figures each)
2 x MMG
2 x Field guns

All units were C2/M3
RUSSIANS/ROSJANIE
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)
HQ
2 x Bat HQ
8 x Infantry Companies (10 figures each)
2 x Cavalry (10 figures each)
2 x MMG
2 x Field guns
1 x Tachanka MG

All units were C3/M3

2. The game. Gra.

In our game both sides were moving to take the whole village as soon as possible. Unfortunately both sides took half of the village each, so only that part would be able to claim the victory, who will attack their opponent and will take whole village.
W naszej grze obie strony ruszyły do wsi, by zając ją jak najszybciej. Niestety obie strony zajęły po połowie wsi i tylko ta będzie mogła ogłosić zwycięstwo, która zaatakuje swojego przeciwnika i w ten sposób zajmie całą wieś.
Germans push all their troops into the village, whilst Russians decided to attack from the flanks. The flanking attack wasn’t very good idea, as the Russian troops get under German artillery fire. This cost them a lost a lot of infantry. 
Niemcy rzucili całą piechotę na wieś, natomiast Rosjanie zdecydowali się na atak z flanek. Oskrzydlający atak nie był jednak najlepszym rozwiązaniem, ponieważ oddziały rosyjskie znalazły się pod ogniem niemieckiej artylerii. To kosztowało utratę dużej ilości piechoty.
In that moment Russian players decided to bring their cavalry. The huge mass of the Cossacks appear on my flank. My uhlans bravely moved to charge, but have been stopped by Russian machine guns. Lucky for me the Russian cavalry did not attacked my units, which at this moment were secured in the village.
W tym właśnie momencie rosyjscy gracze zdecydowali się przywołać swoją kawalerię. Olbrzymia masa Kozaków pojawiła się na mojej flance. Moi ułani dzielnie ruszyli przeciw niej, jednak zostali zatrzymani ogniem karabinów maszynowych. Na szczęście dla mnie rosyjska kawaleria nie zaatakowała moich oddziałów, które w tym momencie znajdowały się zabezpieczone we wiosce.
At this moment we had stalemate situation. Both sides kept half of the village. Finally my units again took an initiative and attacked Russians. Unfortunately for me the attack has been repulsed, however Russian forces were much too weak for counterattack, so they did not. They had not enough time to bring more troops to the village and we finished the game with a draw.
W tym momencie mieliśmy patową sytuację. Obie strony utrzymywały po połowie wsi. W końcu moje oddziały znów wzięły inicjatywę w swoje ręce i zaatakowały pozycje rosyjskie. Niestety atak został odparty, jednakże Rosjanie nie mieli wystarczających sił by kontratakować. Zabrakło im czasu by sprowadzić więcej oddziałów i grę zakończyliśmy remisem.

3. Summary. Podsumowanie.

The game with Angus’s ideas worked very well but I am still not convinced to this rules, as few of them really annoys me, however it doesn’t stop me to play this set. I will have another read of them and maybe I would find some solutions to all my problems with them. For our AB1 game I am preparing 1918/20 Polish troops, which will be perfect for this set.
Gra z dodatkami Angusa działała bardzo dobrze, ale cały czas nie za bardzo jestem przekonany do tych zasad. Kilka zasad bardzo mnie denerwują, jednak nie na tyle by nie korzystać z nich. Poczytam je jeszcze kilka razy i być może znajdę jakieś rozwiązania moich problemów. Na nasza grę AB1 buduję oddziały polskie z okresu 1918/20, które doskonale nadadzą się do tych zasad.

4. Links. Linki.

Angus’s relation on his website:
Relacja Angusa na jego stronie:
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

Ironclads.

Posted on May 8th, 2015 under , , , , , . Posted by

Last week we finally had a game with Bill’s Ironclads. Since our last game Bill has changed few details of the rules, so we were able to try them in the game.
W zeszłym tygodniu w końcu mogliśmy się spotkać przy Ironclads Billa. Od naszej ostatniej gry, Bill zmienił kilka detali w zasadach i mieliśmy możliwość wypróbowania ich w grze.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist.

1. Forces. Siły.

UNION/UNIA
1st SQUADRON
(Tim Watson)
USS Tecumsah
USS Manhattan
USS Passiac

2nd SQADRON
(Bartek Żynda)
USS Sassacus
USS Mattasesett
USS Miami
USS Ceres

CONFEDERATE/KONFEDERACJA
1st SQUADRON
(Angus Konstam)
CSS Atlanta
CSS Albemarle
CSS Palmetto State
2nd SQUADRON
(Ray Neal)
CSS General Beauregard
CSS General Sumter
CSS Governor Moore

COASTAL DEFENCE
(Ray Neal)
Fort Nicola (10 heavy, 2 medium and 4 light guns)
Fort Ray II (6 medium and 2 light guns)
Fort Bartovsky (4 medium and 2 light guns)

2. The game. Gra.

In our game the Union fleet had to silent the Confederate forts and destroy the Rebel fleet, To fulfill this plan we decided to move forward to the bay, 1st Squadron had to deal with Fort Bartovsky and my squadron destroy the Fort Ray. Lucky for Confederate fleet did not react so we managed to silent both forts with our minor damages.
W naszej grze flota unii miała za zadanie uciszyć konfederackie forty i zniszczyć rebeliancką flotę. Aby wykonać ten plan zdecydowaliśmy się wpłynąć do zatoki, pierwsza eskadra miała zająć się Fortem Bartovsky, natomiast moja miała zniszczyć Fort Ray. Szczęśliwie dla nas konfederacka flota nie reagowała i udało nam się oba uciszyć, przy naszych minimalnych uszkodzeniach.

Finally, when we get deep into the bay, Confederate moved their ships, however only 2nd Rebel Squadron moved to the action. This time the raming action did not succeed and my ships decimated enemy ships. Two ships stroke their colors (CSS General Beauregard and CSS Governor Moore) and the third, CSS General Sumter quickly moved away from the battlefield.
W końcu, kiedy weszliśmy głębiej do zatoki, konfederackie okręty się ruszyły, jednak tylko druga rebeliancka eskadra. Tym razem taranowanie nie wyszło i moje okręty zdziesiątkowały wrogie jednostki. Dwa z nich poddały się (CSS General Beauregard i CSS Governor Moore) a trzeci, CSS General Sumter szybko opuścił pole walki.

More or less in this moment the 1st Confederate squadron moved into the action. Having fresh ships they though that it will be piece of cake for them. It could be, but the Union ships were far behind them, busy with Fort Nicola. Heavy guns becomes hard nut to crack for the Union ships. With the minimal damages they managed to force USS Sassacus to stoke the colors. At this moment we had to finish our game, as the time was over. Union claim a minor victory as one squadron was eliminated and two forts was not able for any action.
Mniej więcej w tym momencie do akcji weszła pierwsza konfederacka eskadra. Posiadając świeże okręt, wydawało im się że będzie to łatwizna dla nich. Mogła być, jednakże okręty Unii były już daleko za nimi zajęte Fortem Nicola. Ciężkie działa okazały się trudnym orzechem do zgryzienia dla jankeskich okrętów. Z minimalnymi uszkodzeniami ciężkie działa fortu zmusiły USS Sassacus do poddania się. W tym momencie musieliśmy jednak skończyć naszą grę, ponieważ czas nam się skończył. Ogłosiliśmy minimalne zwycięstwo Unii, jako że udało im się wyeliminować jedną z eskadr i dwa forty.

3. Summary. Podsumowanie.

UNION/UNIA:
USS Tecumsah – minor damages/minimalne zniszczenia
USS Manhattan – minor damages/minimalne zniszczenia
USS Passiac – minor damages/minimalne zniszczenia
USS Sassacus – surrended/poddał się
USS Mattasesett – minor damages/minimalne zniszczenia
USS Miami – minor damages/minimalne zniszczenia
USS Ceres – minor damages/minimalne zniszczenia
CONFEDERATE/KONFEDERACJA:
CSS Atlanta – minor damages/minimalne zniszczenia
CSS Albemarle – minor damages/minimalne zniszczenia
CSS Palmetto State – no damages/nie uszkodzony
CSS General Beauregard – surrended/poddał się
CSS General Sumter – heavy damaged, escaped/ciężkie uszkodzenia, uciekł
CSS Governor Moore – surrended/poddał się
Fort Nicola – minor damages/minimalne zniszczenia
Fort Ray II – heavy damaged, on fire/ciężko uszkodzony, pali się
Fort Bartovsky – heavy damaged, surrended/cięzko uszkodzony, poddał się

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651999171317/

Angus put the relation on his website:
Relacja Angusa na jego stronie:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20105.htm


Salute 2015 (#3)

Posted on May 3rd, 2015 under , , . Posted by

Third part of my gallery from the Salute 2015. This time games in smallest scales than 28mm. I have to admit that the number of games of that size increases according to the games displayed two years ago. 
Trzecia cześć mojej galerii z Salute 2015. Tym razem gry w skali mniejszej niż 28mm. Musze przyznać, że ich liczba wzrosła w porównaniu do gier wystawionych dwa lata temu.
Abbey Wood Irregulars/SSG Wargames – Mission Command – 15mm:


Ancient & Modern/Donnington Miniatures – Battle of Agincourt 1415 – 15mm:


Caseshot Publishing – Wellington’s First Battle, Combat for Boxtel 15.09.1794 – 15mm:


Crush The Kaiser Wargaming – Zzap the Zzepp – 1/72:


GLC Gamers – Battle of Chapham Junction – 15mm:


Hornchurch Wargames Club – Quatra Bras – 3mm:


Real Time Wargames – Home Before the Leaves Fall – 10mm:


SELWG – Murat’s Charge, Battle of Eylau 1807 – 15mm:


The Naval Wargames Society – Dogger Bank June 1915 – 1/3000th:


Wigmore Warriors – Napoleon’s Last Victories – 6mm:


Wyre Forest Gamers – The Battle of Fraustadt 1706 – 6mm:


Wyvern Wargamers – 1st Battle of Ypres – 12mm:


More pictures you can find on my Flickr:
Więcej zdjęć na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157650002802104/
TO BE CONTINUED…
CDN.

Salute 2015 (#2)

Posted on May 2nd, 2015 under , , . Posted by

Today the second part of my gallery from Salute 2015.
Dzisiaj druga część galerii z Salute 2015:

Big Red Bat – Bloody Cremona 69AD – 28mm:


Essex Warriors – Battle of Towton – War of The Roses – 28mm:


Newbury and Reading Wargames Society – The Battle of Five Forks, the Confederate Waterloo – 28mm:


Newbury and Reading Wargames Society – The Battle of Hydaspes, alexander in India – 28mm:


Oshiro Modelterrain – Deffence of the Keep, Sengoku Jidai – 28mm:


Shadow Warriors – Wings of Glory – 1/144th:


The Lance and Longbow Society – Battle of Agincourt 1415 – 28mm:

More pictures on my Flickr:
Więcej zdjęć na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651894900379/

TO BE CONTINUED…
CDN.

Salute 2015 (#1)

Posted on May 1st, 2015 under , , . Posted by

Today the first relation from this year Salute. It was my third visit on this show and I can admit that it still is a breath taking event. I wasn’t last year but the idea of keeping queue in the hall beside the showroom is a very good idea, especially as London ExCel seems to be much busier than it was the previous years (I counted three another big events in that centre).
Dzisiaj pierwsza część relacji z tegorocznego Salute. Była to moja trzecia wizyta na tym konwencie i muszę przyznać, że wciąż zapiera dech w piersiach. Nie było mnie na show w zeszłym roku, ale pomysł z trzymaniem kolejki w hali obok głównej hali, było naprawdę doskonałym pomysłem, szczególnie że londyńskie ExCel oraz bardziej zapełnione niż to było w latach poprzednich (naliczyłem trzy inne duże imprezy odbywające się w tym czasie w tym centrum).

The whole show had a small delay. The prepaid queue enter the Salute few minutes past 10, however it wasn’t a big issue. The show is very busy and I think that few thousand gamers visited the show. Every prepaid visitor received the goodie bag with free Salute figure, show guide, and few other things. This time there was some invention to the prize draw, instead of traditional draw which usually happens at the end of the show, this time to the bags the organisers put four golden tickets, I haven’t one this time, maybe next time.
Cały konwent rozpoczął się z małym poślizgiem. Kolejka z biletami z przedpłaty weszła na Salute kilka minut po godzinie 10, jednak nie było to dużym problemem. Konwent jest bardzo duży i wydaje mi się, że show odwiedziło kilka tysięcy graczy. Każdy, kto nabył bilet w przedpłacie otrzymał torbę z gratisami a w niej darmową figurkę Salute, przewodnik oraz kilka innych rzeczy. Tym razem inaczej rozegrano sprawę loterii, zamiast tradycyjnego losowania pod koniec konwentu, do czterech toreb włożono złote bilety. Mi tym razem się nie poszczęściło, może następnym razem.
The number of traders and games is still very impressive. I have noticed few new tendencies. First is moving back off the second world war to the other conflicts, the second is that the games are going into smaller scales, there is still a lot of games in 28mm, however I have seen a lot of games displayed in 15mm and smaller scales and finally the third, the show is slowly overtaking by bigger companies like Warlord, Battlefront etc. and now instead of trade stands the companies presenting their games too. It is very good as we as the possible customers have the opportunity to check new rules, items etc.
Liczba stoisk sprzedaży jak i gier jest wciąż bardzo imponująca. Zauważyłem kilka nowych tendencji. Pierwszą z nich jest odejście od drugiej wojny światowej do innych konfliktów. Drugą jest obniżenie skali przedstawianych gier, wciąż jest dużo gier w skali 28mm, jednak widziałem dużo gier w skali 15mm i mniejszych. Trzecią jest, że konwent jest powoli przejmowany przez duże kompanie, takie jak Warlord czy też Battlefront itp. i teraz zamiast jedynie stoisk handlowych, firmy te wystawiają tez swoje gry. Jest to bardzo dobre, jako ze my, klienci możemy teraz wypróbować nowe zasady, przedmioty itp.
This time I managed to play two games only. The first one was with the Blitzkrieg Miniatures game set in Ardennes, which I won (I played Germans). All models used during this game are their production. This game was presented in 1/48th version of 28mm. They used their own set of rules, it is very simple and very playable and I liked it. The second game was with Crawley Wargames Club. This time they had the very enjoyable game WW1 game. It was card driven game with their own rules. This time, instead of killing, we have to safe our figures. All of us had a team, who had to move a wounded soldier off the trenches to the hospital. The game gives a lot of fun. I did not won and to be honest I was almost the last one, however the game was fabulous.
Tym razem udało mi się rozegrać jedynie dwie gry. Pierwsza z nich była grą wystawioną przez Blitzkrieg Miniatures, a dziejącą się gdzieś w Ardenach. Wszystkie modele użyte w tej grze były ich produkcją. Gra była prezentowana w skali 1/48 dla modeli w skali 28mm. Tą grę wygrałem (grałem Niemcami). Gra była rozgrywana z ich własnymi zasadami, które były dość proste i bardzo grywalne i mi się podobały. Drugą grą była gra wystawiona przez Crawley Wargames Club. Tym razem mieli oni bardzo wciągającą grę z czasów I WŚ. Była to gra z ich własnymi zasadami, które opierały się na kartach i tym razem zamiast zabijać, trzeba było ratować. Każdy z nas miał zespół, który za zadanie miał przenieść rannego żołnierza wprost z okopów do szpitala. Gra przyniosła dużo radości. Nie udało mi się wygrać i muszę uczciwie przyznać, że dotarłem z moim rannym jako jeden z ostatnich, jednak gra była wspaniała.
Blitzkrieg Miniatures game – Ardennes 1944.
Blitzkrieg Miniatures game – Ardennes 1944.
Crawley Wargames Club game.
Crawley Wargames Club game.

Last thing, shopping. There are what I bought and got for free:
Ostatnia rzecz, zakupy. Oto co udało mi się kupić i dostać za darmo:

Now the time for the other games:
Teraz kolej na inne gry:

Essex Gamesters and their THE FORT game. 
Blitzkrieg Miniatures showed the other game with their 1/56th models: the Desert.
Wargamer with By Fire and Sword.

More pictures on my Flickr:
Więcej zdjęć na moim Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649954145143/

TO BE CONTINUED…
CDN…

Pike and Shotte game.

Posted on April 29th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

I’m back from Salute now. I still need to made some work with the pictures and then I will put some relations. I believe to do it tomorrow or day after, so watch this space. Meanwhile last Thursday game. First it should be the Bill’s Ironclads game, however he wasn’t able to come to the club, so I have joined Michael’s and Paul’s Pike and Shotte game. Michael changed his formation and created small units, so now we were able to play it in a larger scale, which in my opinion are much better now.
Powróciłem już z Salute. Wciąż muszę jeszcze poobrabiać zdjęcia i wtedy będę mógł opublikować relacje. Wierzę, ze uda mi się to zrobić jutro bądź pojutrze. W międzyczasie gra z ostatniego czwartku. Wpierw miała to być gra z Billowymi Ironcalds, ale nie mógł on być w tym czasie w klubie, więc dołączyłem do Michaela i Paula i ich gry z użyciem zasad Pike and Shotte. Michael zmienił swoje formacje i stworzył w ten sposób mniejsze oddziały, wiec mogliśmy rozegrać grę na wyższej skali, która moim zdaniem jest teraz znacznie lepsza.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Michael Schneider

1. Forces. Siły.

HOLY ROMAN EMPIRE with KINGDOM OF SPAIN
ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE z KRÓLESTWEM HISZPANII
(Michael Schneider, Paul [the Greek])
© Michael Schneider
KINGDOM OF FRANCE
KRÓLESTWO FRANCJI
(Bartek Żynda)
© Michael Schneider

2. The game. Gra.

Our game started from artillery fire from both sides, however it wasn’t very effective so we decided to solve the game in traditional way. The Imperial right flank decided not to move, so most of the actions was on Imperial left. Forces of both sides moved towards the road, but the French were much quicker and took the better positions before the slaughter begins.
Nasza gra rozpoczęła się od ognia artyleryjskiego z obu stron, jednak nie był on zbyt skuteczny, więc zdecydowaliśmy się rozstrzygnąć to w bardziej tradycyjny sposób. Imperialne prawe skrzydło postanowiło się nie ruszać, więc cała akcja przeniosła się na cesarskie lewe skrzydło. Siły obu stron ruszyły w kierunku drogi, jednak to Francuzi szybciej zajęli lepsze pozycje zanim zaczęła się rzeźnia.
As the French took as the first dislocated their forces, they attacked as the first. The French Gendarmes charged on German Gendarmes. Imperial knights broke but  when victorious French returned to their initial position get fire from French guns and broke too. Then comes time for the pikes…
Jako że, Francuzi jako pierwsi rozlokowali swoje oddziały, to oni zaatakowali jako pierwsi. Szarża francuskich Gendarmes na ich niemiecki odpowiednik zakończyła się rozbiciem niemieckich rycerzy, ale kiedy zwycięscy Francuzi powrócili na swoje pozycje wyjściowe dostali się pod ogień francuskich dział i również ulegli rozbiciu. Wtedy przyszedł czas na piki…
Again French attacked as the first. And now conclusion to read the enemy units stats before the battle if you have the option to do it. I did not and had to paid the price. My pikes attacked German Swordsmen. That was mistake. My soldiers get massacred by them. This stopped my advantage, now comes time for Imperial troops.
Znów Francuzi zaatakowali jako pierwsi. Teraz taka konkluzja by zawsze czytać statystyki jednostek przeciwnika przed bitwą gdy ma się taką szansę. Ja tego nie zrobiłem i musiałem ponieść konsekwencje. Moi pikinierzy zaatakowali niemieckich Swordsmenów. To był błąd i moi żołnierze zostali zmasakrowani. To zatrzymało moje postępy, teraz nadszedł czas na cesarskie oddziały.
German units charged with the pikes, but this time their attack has been stopped and pushed back. So all started again, but we did not have more time for this, so we finished the game with a draw.
Niemieckie oddziały zaatakowały swoimi pikinierami, jednak ich atak został zatrzymany i odepchnięty. Wszystko więc wróciło do punktu wyjścia, ale nie mieliśmy już czasu by to rozstrzygnąć, więc gra zakończyła się remisem.
We need to mention about this what during all that times happend on the Imperial right. Unfornutelly happend nothing. Paul only uses the artillery to soft my cavalry, but haven’t bring satisfactory effects. Then I tried to provoke Imperial cavalry to do any action, but I failed, and the Imperial right flank stayed still. Sadly…
Musimy oczywiście wspomnieć o tym co wydarzyło się na imperialnym prawym skrzydle. Niestety nic. Paul używał jedynie artylerii by zmiękczyć moją kawalerię, jednak nie przyniosło to satysfacjonujących rezultatów. Wtedy spróbowałem sprowokować imperialną kawalerię do akcji, bezskutecznie i prawa cesarska flanka pozostała nieruchoma. Niestety…

3. Summary. Podsumowanie.

Michael’s idea of reducing the number of figures per unit was very good. We had full flavour of the battle on one side of the table, with initiative moving from one side to another and if only Paul would decide to be more active we could have very bloody battle. Anyway it was very good game, we all enjoyed.
Pomysł Michaela, by zmniejszyć liczbę figurek w oddziałach była bardzo dobra. Mieliśmy pełny oraz bitwy na jednej połowie stołu z inicjatywą przechodzącą ze strony na stronę i jeśli by Paul zdecydował się na bycie bardziej aktywnym mogliśmy mieć naprawdę krwawą bitwę. Mimo tego była to bardzo dobra gra i wszyscy byliśmy po niej bardzo zadowoleni.

4. Links. Linki.

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/04/no-mercy-for-swiss-pike-shotte.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157652254773841/

Legends of the Wild West.

Posted on April 23rd, 2015 under , , , . Posted by

Week ago in our club we decided to test the Ray’s and Tim’s display game: The Legends of the Wild West. They simplify the rules, so they fit to very quick  participation game – it is quick, easy and enjoyable now, all you need for the show. Colin Jack support them with the buildings, so the game itself looks very good. During our evening we managed to play 3 games and all of them were good and very cinematic, as the Wild West games should be!
Tydzień temu w naszym klubie zdecydowaliśmy się przetestować grę na konwenty Raya i Tima: The Legends of the Wild West. Uprościli oni zasady, by dopasować je do warunków szybkiej gry z uczestnikami – jest więc szybka, łatwa i bardzo wciągająca, czyli wszystko czego potrzebujesz na show. Colin Jack wsparł ich ze swoją kolekcją budynków, wiec gra wygląda również dobrze od strony wizualnej. Podczas wieczoru udało nam się rozegrać 3 gry i wszystkie one były bardzo dobre, bardzo filmowe, czyli takie jakie gry z Dzikiego Zachodu być powinny!
SCENARIO/SCENARIUSZ: Ray Neal, Tim Watson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Ray Neal

SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Ray Neal, Tim Watson.

1. The table. Stół.

This time I’ll start with the table. Colin’s building collection is very impressive, so enjoy the view of the Wild West town:
Tym razem zacznę od stołu. Kolekcja budynków Colina jest bardzo imponująca, więc na początek proponuję byście delektowali się widokiem miasteczka z Dzikiego Zachodu:

2. The bands. Bandy.

During our games we had three players in two first games and four in the last game. The two first games were very similar. Campbell and I had five men gangs who were going to either kill or free the prisoner who was escorted to the gallows by marshall’s men (5 men),  lead in all games by Ray. In third game Ian Carter joined the game and took control over the golden wagon, which need to be moved into the marshall’s office. The wagon had two armed men of security and the driver.
Podczas naszych gier w dwóch pierwszych wzięło udział trzech graczy i w trzeciej czterech. Dwie pierwsze były bardzo podobne. Campbell i ja posiadało pięcioosobowe bandy, które miały za zadanie albo zabić albo uwolnić więźnia eskortowanego na szubienicę przez ludzi szeryfa (5 ludzi), dowodzonych przez Raya we wszystkich grach. W trzeciej grze dołączył do nas Ian Carter, który przejął kontrolę nad wozem ze złotem, który miał dojechać do biura szeryfa. Wóz miał dwóch uzbrojonych strażników i woźnicę.
Campbells
Barts

3. Game 1. Gra nr 1.

In the first game Campbell had to free the prisoner and I have to kill him. My plan was very simple to attack the officers at the marshal’s office and then continue this attack to the gallows, where I had hidden men who would finish the prisoner if I did not succeed at the office. Lucky for me I managed to overholm the officers and very quickly wounded the prisoner. The marshall’s and Campbell’s men forced me to withdraw, but then I decided to the crazy plan. One of my men jump off the cover and started shooting on the marshall’s men. This took all Campbell’s and Ray’s attention. Where they were busy with my desperado, other guys sneak to the prisoner and finish him. The first game was finished with my victory.
W pierwszej grze Campbell miał za zadanie uwolnić więźnia, ja natomiast go zabić. Mój plan był bardzo prosty by zaatakować oficerów zaraz przy biurze szeryfa i kontynuowac ten atak do szubienicy, gdzie miałem ukrytego człowieka, który by wykończył więźnia jeśli mój atak przy biurze by się nie powiódł. Szczęśliwie dla mnie udało mi się zyskać przewagę nad ludźmi szeryfa i bardzo szybko ranić więźnia. W odpowiedzi stróże prawa i ludzie Campbella zmusili mnie do wycofania się, ale wtedy wpadłem na szalony plan. Jeden z moich ludzi wybiegł z ukrycia i zaczął strzelać do ludzi szeryfa. To zwróciło całą uwagę Campbella i Raya. Kiedy oni byli zajęci moim desperado, inni podkradli się do więźnia i go wykończyli. Pierwsza gra się zakończyła moim zwycięstwem.

4. Game 2. Gra nr 2.

The second game looks very similar to the first one, but this time Campbell had to kill the prisoner and I had to save him. This time Ray took much more care about the prisoner. When Campbell’s men start shoot at him, he take cover in the nearer store. My and Campbell’s men jump after him the the building and the fight begins. This time Campbell managed to kill the prisoner, just after he was free by my men. 
Druga gra była bardzo podobna do pierwszej, z tą różnicą, że tym razem to Campbell miał zabić więźnia a ja go uratować. Teraz Ray wykazał się dużo większą ostrożnością o więźnia. Kiedy ludzie Campbella rozpoczęli jego ostrzeliwać schował się do najbliższego sklepu. Moi ludzie i Campbella wskoczyli do budynku za nimi i bijatyka się zaczęła. Tym razem to Campbellowi udało się zabić więźnia zaraz po tym jak moi ludzie go uwięzili.

5. Game 3. Gra nr 3.

This time Ian joined the game. We decided to use the very nice model of wagon from the Colin’s collection. The wagon need to be escorted to the marshal’s office. Campbell and I were going to rob it and Ray to help Ian to save the wagon. Campbell and I agreed the plan to attack the wagon together and then when it will be ours we will decide who will take the gold in wild west way of course. The wagon moved to the town and Campbell very quickly stopped it and assaulted, but has been repulsed. Now comes my time. I decided to kill the horses first and in this manner stop the wagon, however I had to send few of my people to prevent the marshall attack. When my guys were busy with the wagon, Campbell attacked my guys from the back. The agreement was broken and my guys turn against the Campbell. His guys were pushed back, and my guys took control over the wagon. One horse was still alive, however I had to cut off the dead one. The marshal’s men were busy with rest of my gang and Campbell’s were withdraw. This set me as the narrow winner of the third game.
Traz do gry dołączył Ian. Zdecydowaliśmy się wykorzystać bardzo fajny model wozu z kolekcji Colina. Wóz miał być eskortowany do biura szeryfa. Campbell i ja mieliśmy go obrabować a Ray miał pomóc Ianowi by dotarł on do miejsca przeznaczenia. Campbell i ja uzgodniliśmy, że zaatakujemy wóz wspólnie, a kiedy będzie on już w naszych rękach, zdecydujemy kto przejmie nad nim kontrolę, oczywiście w sposób przyjęty na dzikim zachodzie. Wóz wjechał do miasta i Campbell bardzo szybko go zatrzymał i zaatakował, ale został odparty. Teraz przyszedł czas na mnie. Postanowiłem wpierw zabić konie i w ten sposób zatrzymać wóz, jednak musiałem część swoich ludzi wysłać przeciwko ludziom szeryfa. Kiedy moi ludzie byli zajęci wozem, Campbell zaatakował mnie od tyłu. Ugoda została zerwana i moi ludzie obrócili się przeciwko ludziom Campbella. Jego banda została odparta, a moi w tym czasie przejęli kontrolę nad wozem. Jeden z koni był ciągle żywy, natomiast drugiego, zabitego musiałem odciąć. Ludzie szeryfa byli zajęci resztą mojego gangu a Campbell się wycofał. To postawiło mnie w roli minimalnego zwycięscy trzeciej gry.

6. Summary. Podsumowanie.

Tim and Ray created very good game. During the three hours of the evening we managed to play three games, which is very good score for the show game. I think that the game will be a great success on the next upcoming shows. I know that the guys have some other ideas and we are going to test them very shortly.
Tim i Ray stworzyli bardzo dobrą grę. Podczas trzech wieczornych godzin udało nam się rozegrać trzy gry, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na konwentową grę. Wydaje mi się, ze gra okaże się dużym sukcesem na najbliższych show. Wiem też, że chłopaki maja inne pomysły i je również zamierzamy przetestować w najbliższym czasie.

7. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649798190434/

Somewhere on the Eastern Front in 1942. Gdzieś na froncie wschodnim w 1942 roku.

Posted on April 12th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club, we used Campbell’s toys for Eastern Front Bolt Action game. Recently Campbell get a new T-26 tank and he really wanted  to use it, so he prepared the game with this new model.
W ostatni czwartek, użyliśmy zabawek Campbella dla gry z frontu wschodniego z użyciem zasad Bolt Action. Ostatnio Campbell nabył nowy czołg T-26 i bardzo chciał użyć go, więc przygotował grę, by móc wykorzystać ten model.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie

SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie

1. OdB.

SOVIETS/SOWIECI
(Ray Neal)
CO (2nd Lieutenant)

3 Infantry Squads (NCO+LMG team+8 rifles)
Mine dog Squad (3 rifles with AT Grenades + 4 mine dogs)
Maxim MG team
Medium Mortar team
Sniper team

45mm AT gun

BA-10
T-26 two turrent tank
M3 Lee
GERMANS/NIEMCY
(Tim Watson, Bartek Żynda)
CO (2nd Lieutenant)+1 SMG in Kubelwagen
Medic

Flamethrower team
Light Mortar team

3 Grenadier Squads (NCO+LMG team+7 rifles) in SdKfz 251/1
Motorised Squad (NCO+LMG team+7 rifles) on motorbikes

SdKfz 232(8-Rad)
PzKpfw 38(t)
PzKpfw III

2. The Game. Gra.

It was spring of 1942. Soviet offensive after the Battle of Moscow has been finally stopped. Now Germans started to regain seized lands. One of them was a small village somewhere in Russia. German panzergrenadiers supported by tanks had to get this village and clear the main road. To fulfill that plan, Germans spread their troops on two groups. The first (Infanterie Kampfgruppe) has to attack the village from the front, the second (Panzer Kampfgruppe) was going to encircle the village and attack it from the back.
Wiosna 1942 roku. Sowiecka ofensywa po bitwie pod Moskwą została w końcu zatrzymana. Teraz Niemcy odzyskują utracone ziemie. Jedną z nich jest mała wioska, gdzieś w Rosji. Niemieccy pancergrenadierzy, wsparci czołgami mają za zadanie ją zająć i oczyścić główną drogę. By zrealizować ten plan, Niemcy podzielili swoje oddziały na dwie grupy. Pierwsza (Infanterie Kampfgruppe) miała otakować wioskę od czoła, druga (Panzer Kampfgruppe) miała okrążyć wioskę i zaatakować ją od tyłu.
German frontal attack has been stopped very quickly by very brave Soviet infantry supported by armoured car BA-10. They managed to destroy two German infantry squads. Desperate Germans tried to run over the brave Soviet but this failed too. The first attack was failed and Germans prepared themselves for the second…
Niemiecki frontalny atak został zatrzymany przez bardzo dzielną sowiecką piechotę wspartą samochodem pancernym typu BA-10. Udało im się zniszczyć dwa niemieckie składy piechoty. Zdesperowani Niemcy próbowali ich rozjechać, ale i to im się nie udało. Pierwszy atak się załamał i Niemcy przygotowywali się do drugiego ataku.
The same problem has the Panzer Gruppe. They had been stopped by Soviet M3 Lee tank and 45mm AT gun. Soviet tried the mine dogs too, but all sended (2 dogs) failed. It looked like the Soviets will defend the village…
Podobny problem miała Panzer grupa. Zostali zatrzymani przez sowiecki czołg M3 Lee i działo ppanc 45mm. Sowieci próbowali również z psami z minami, ale wszystkie wysłane (2 psy) zawiodły. wyglądało jednak, że Sowietom uda się obronić wioskę.
German reconsider their plan. They send the Pz 38 to support the Infantry and moved with Sd 232 and Pz III forward to the village. German car hit and destroy Soviet BA-10, this helped German infantry to regroup and move to the village again. The big concern was about new tank in the village, the T-26. However the present of German tank forced Soviets for looking a better cover.
Niemcy przemyśleli swój plan. Wysłali Pz 38 jako wsparcie dla piechoty oraz ruszyli do przodu w kierunku wioski Sd 232 i Pz III. Niemiecki samochód trafił i zniszczył sowiecki BA-10, to pomogło niemieckiej piechocie się przegrupować i ruszyć na wioskę ponownie. Dużym problemem zdawał się być nowy czołg we wiosce: T-26, jednakże obecność niemieckiego czołgu zmusiła Sowietów do poszukania lepszej dla niego osłony.
Despite those problems, Soviets still got an initiative. Until this moment… They decided to use the dog again, but this time the dog hit the tank. The problem was, that it was own tank, M3 Lee. Soviet vehicle after that exploded.  
Pomimo tych problemów, Sowieci wciąż byli w posiadaniu inicjatywy. do tego momentu… Zdecydowali się ponownie użyć psów, lecz tym razem pies trafił w czołg. Problemem było, ze to był własny czołg, M3 Lee. Sowiecki pojazd po tym eksplodował.
In the same time German infantry moved to the second attack, but this time they used the flamethrower to get the way through. The first removed unit was Soviet AT rifle team with a house, where they were hidden. After that, it comes time for T-26. After two attacks the tank started to burn and has exploded too.
W tym samym czasie niemiecka piechota ruszyła do drugiego ataku, lecz tym razem użyli miotacza płomieni, by utorować sobie drogę. Jako pierwszy został usunięty sowiecki karabin ppanc, wraz z zajmowanym budynkiem. Po nim przyszedł czas na T-26. Po dwóch atakach, czołg zaczął się palić i w końcu eksplodował.
Finally the German plane arrived and eliminated the last  AT gun. After that Soviets had no willing to fight any more, and surrender the village to Germans. Another good game was over.
W końcu przybył niemiecki samolot i wyeliminował ostatnie działo ppanc. Po tym Sowieci nie mieli już dalszej ochoty na walkę i poddali wioskę Niemcom. Następna dobra gra dobiegła końca.

3. Links. Linki.

To my gallery on Flickr:
Do mojej galerii na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651507085538/

Albuera 1811.

Posted on April 8th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday I have joined to the game with Blucher rules. It was refight of Battle of Albuera. This was my first time with this new set and I can admit that I liked it very much.
W ostatni czwartek dołączyłem do gry rozegranej z zasadami Blucher. Było to ponowne rozegranie bitwy pod Albuerą. To było moje pierwsze spotkanie z tymi zasadami i muszę przyznać, że bardzo mi się one spodobały.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Sandy Gilespie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy Gilespie

SCENERY/SCENERIA: Sandy Gilespie
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Sandy Gilespie

1. Forces. Siły.

The forces were original to the Battle. The French were commanded by me and Douglas, the Allied by Alistair and Neal. 
Siły były identyczne do prawdziwej bitwy. Francuzi byli dowodzeni przeze mnie i Douglasa, Aliantami dowodzili Alistair i Neal.

2. The Game. Gra.

Our game was almost identical to the original battle. Started from cavalry fight on the left flank. Again the French Cuirassiers together with Polish lancers were much better than their British and Spanish opponents. Allied lost two brigades there and now comes time for infantry fighting.
Nasza gra była prawie identyczna do tej oryginalnej. Zaczęła się od walki kawaleryjskiej na lewym skrzydle. Ponownie francuscy kirasjerzy wraz z polskimi lansjerami okazali się znacznie lepsi od swoich brytyjskich i hiszpańskich przeciwników. Alianci stracili w tej walce dwie brygady kawalerii i przyszedł czas na walkę piechoty.
Corps of General Girard (myself) attacked the Allied infantry. However this attack was not supported by the rest of the French forces, which acted very guardedly, stopped by British cavalry. Seeing an opportunity for causing a lot of damages I have attacked the British and Spanish units. Managed to destroy few brigades, however that was enough. Because of my casualties I had to withdraw.
Korpus generała Girarda (ja) zaatakował aliancką piechotę. Niestety ten atak nie zastał wsparty przez resztę oddziałów francuskich, które działały bardzo ostrożnie, zatrzymane przez brytyjską kawalerię. Widząc szansę na zadanie poważnych zniszczeń, zaatakowałem brytyjskie i hiszpańskie oddziały. Udało mi się zniszczyć dwie brygady, jednak tego było za wiele. Z powodu moich strat musiałem się wycofać.
In that moment rest of the French units should attack, but they were to far from the main battlefield and being busy with some other British forces. Finally when they decided to attack, was to late. Allied managed to destroy few of my units and now the game have it decisive moment. Whos unit will be destroyed as the first – those will lose the game…
W tym momencie reszta oddziałów francuskich powinna była zaatakować, jednak znajdowały się one zbyt daleko od głównego pola walki, zajęte walką z innymi oddziałami brytyjskimi. W końcu, kiedy zdecydowali się na atak było już za późno. Aliantom udało się zniszczyć kilka moich jednostek i gra wkroczyła w decydujący moment. Tego oddział, który zostanie zniszczony jako pierwszy, ten przegra grę…
To bring back the victory for us, I have again used my cavalry. French cuirassiers together with Polish lancers attacked British lines, but this time they attack was very unsuccessful and they get repulsed. In revenge they fired at my cavalry and managed to destroy the brigade of cuirassiers and in that way they won the game.
By przywrócić nam szanse na zwycięstwo, ponownie użyłem mojej kawalerii. Francuscy kirasjerzy wraz z polskimi lansjerami zaatakowało brytyjskie linie, jednak tym razem bardzo nieskutecznie i zostali oni odparci. W odpowiedzi ostrzelali moją kawalerię, czym udało im się zniszczyć brygadę kirasjerów i w ten sposób wygrać grę.

3. Summary. Podsumowanie.

The Blucher rules of Sam A. Mustafa are very simple and I liked them very much. The game is on the corps level, so you can play a very large battles. The best from them is the way the units are activated during the game. Your opponent roll 3D6 and this the point value of all actions you can take during the move phase. All movements and maneuvers cost some points, but the best of this is, that you don’t know how many points you have available, because those are only know to your opponent. The whole game is IGoYouGo type of gaming with three phases during the turn: movement, shooting and hand to hand with only those units whos not been activated during the move can fire. Firing is very simple: 6 is always a hit, sometimes is a first 5 as well (depending of the unit value and their special rules). If your unit get hit it decreases the number of dice available for shooting etc. As I said before I liked this system, but I think that it will not replace the Black Powder rules for our Napoleonic gaming, however it could be a very good supplement for our games.
Zasady Blucher Sama A. Mustafy są bardzo proste i bardzo mi się podobały. Gra się na poziomie korpusu, więc można rozgrywać naprawdę duże bitwy. Najlepszym elementem jest sposób aktywacji jednostek w grze. Twój przeciwnik rzuca 3K6 i w ten sposób określa ilość punktów, jakie możesz wydać w trakcie fazy ruchu. Wszystkie ruchy i manewry kosztują określoną ilość punktów, ale najlepsze w tym że nie wiesz ile masz do wydania punktów, bo te są znane tylko Twojemu przeciwnikowi. Cała gra jest typu IGoYouGo z trzema fazami: ruchu, strzelania i walki wręcz. Tylko oddziały, które się nie poruszyły mogą strzelać. Strzelanie jest bardzo proste, 6 oznacza zawsze trafienie, czasem również pierwsze 5 (w zależności od wartości oddziału i jego cech szczególnych). Jeśli oddział zostanie trafiony, redukuje to liczbę kości dostępnych przy strzelaniu itp. Tak jak napisałem to powyżej system mi się spodobał, jednak nie sądzę by zastąpił Black Powder dla naszych gier napoleońskich, jednakże najprawdopodobniej stanie się on bardzo dobrym uzupełnieniem dla naszych gier.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651770410596/

The Mohawk Valley 1777 (#2)

Posted on April 6th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Wednesday we met again at Hugh’s to finish our game started two weeks ago. As you remember last time Americans managed to stop (as they though) the British attack. However the new day bring a sad surprise, the hasn’t been stopped but the British managed to cross the river with strong forces and were pushing Americans back to their fort.
W ostatnią środę spotkaliśmy się ponownie u Hugha by dokończyć nasza grę, zaczętą dwa tygodnie wcześniej. Jak zapewne pamiętacie Amerykanom udało się powstrzymać (tak im się wydawało) brytyjski atak. Niestety nowy dzień przyniósł przykrą niespodziankę, atak nie został powstrzymany i Brytyjczykom udało się przeprawić przez rzekę znaczne siły, które teraz spychały Amerykanów z powrotem do ich fortu.
Last game raport you can find here:
Raport z poprzedniej gry możecie znaleźć tutaj:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/03/the-mohawk-valley-1777.html
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Dave O’Brian, Angus Konstam, Colin Jack

1. Reinforcements. Uzupełnienia.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Tim Watson, Colin Jack, Dave O’Brian)
None. Brak.
AMERICANS/AMERYKANIE
(Hugh Wilson, Ray Neal, Bartek Żynda)
REGULARS
REGULAR OFFICER
12 REGULARS
12 REGULARS
2. The game. Gra.
As I have wrote in introduction, British pushed their forces across the river. On the other side left no American troops and only the civilians, who survived till that time decided to move across the river to find rescue in the fort. However British forces and specially their Native units decided to kill them all. Some of the civilians crossed the water by boats and some of them decided to swim across. None of them succeed…
Tak jak napisałem we wstępie, Brytyjczycy przeprawili swoje oddziały przez rzekę. Na drugim brzegu nie zostało już ani jednego amerykańskiego oddziału, tylko cywile, którzy postanowili przekroczyć rzekę, by znaleźć ratunek w forcie. Brytyjczcy jednak, a w szczególności ich tubylcze oddziały, postanowili zabić ich wszystkich. Część cywili zdecydowała się pokonać rzekę na łodziach, a część wpław. Nikomu się to jednak nie udało…
On the other end, the American forces, supported by new units of  regulars, tried to stop British advance. With a great loses they managed to stop them. However the possible next British attack could bring collapse of American lines. There was only one way to survive, run back to the fort! 
Na drugim końcu siły amerykańskie, wzmocnione przez nowe oddziały regularsów, próbowały powstrzymać brytyjski napór. Z wielkimi stratami im się to udało. Jednakże następny brytyjski atak mógł przynieść całkowite załamanie amerykańskich linii. By przeżyć, pozostawała tylko jedna droga: wiać z powrotem do fortu!
At the end of the game the fort was in troubles as well, when British Indians after slaughter of civilians on the river they managed to climb on the walls, but has been destroyed by defenders. Fort stayed safe!
Pod koniec gry również i fort znalazł się w niebezpieczeństwie. Brytyjscy Indianie po wyrżnięciu cywili na rzece wspięli się na mury, jednak zostali tam zniszczeni przez obrońców. Fort pozostał bezpieczny!
Game finished with British victory as the most of the American civilians not survived the game. It was another good game with the Muskets&Tomahawks rules.
Gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, jako że większość amerykańskich cywili nie przetrwała gry. To była kolejna dobra gra z zasadami Muskets&Tomahawsks.
The gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651378297629/

Flogging some tat…Check out my ebay auctions!!

Posted on April 4th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Hello my blog reading chums… Second of the blog posts today seeing as I have a bit of time to write about something,  I’m selling some tat over on ebay, some of which is miniature related, so I thought some of you might care to take a browse.   There’s some 28mm Weird war 1 […]

15mm Space Orcs: More and more…

Posted on April 4th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Well, I’ll start by wishing all those reading, a happy easter, hope you enjoy your choccy eggs! I thought I would start todays blog updates with some extra shots of my 15mm space orc army. If you saw the last post, that just detailed what I had finished thus far. This time, I want to […]

Gaming with Kids #7 – Redirection, Repetition, and Burnout

Posted on April 2nd, 2015 under , , , . Posted by

I play about 5 games with my kids for every one game I play with adults.  Having kids is a wonderful experience and gaming with your kids can be extremely rewarding.  That being said, there are always downsides to any … Continue reading

Borodino 1812

Posted on March 30th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

First great venue of this year was Anything But 1 group great battle. This time we refight the Battle of Borodino. This game was played by ten players and it took us two days to finish the game. On the table was around 4 000 28mm figures from many collections.
Pierwszy wielkim wydarzeniem tego roku była wielka bitwa rozegrana przez grupę Anything But 1. Tym razem była to powtórka z bitwy pod Borodino. Ta gra została rozegrana przez dziesięciu graczy i zajęła nam to dwa dni by zakończyć grę. Na stole znalazło się około 4 000 figurek w skali 28mm, pochodzących z wielu kolekcji.
Utitsa.
Russian centre.
Borodino and Gorki.
Great Redoubt.
Our battle finished with draw and most Russian positions were still in their hands. French forces did not managed to open their way to Moscow, however my Poles managed to create the gap in Russian lines (for the very high price of loosing 15 battalions of infantry). In our battle Duvot and Poniatowski exchanged their places and my Poles were attacking the positions of Borosdin. The other difference was that the Old Guard moved into the battle, but was bitten by better fire of the Russian troops. Finally French managed to take the Borodino, outskirts of Gorki and Utitsa, however the centre of the Russian lines remind untouched. So the game finished with the draw, which  changed the history (Napoleon wouldn’t be able to take Moskow and had to withdraw to Poland before the winter – quite interesning what would happen after this? Third Polish War?).
Nasza bitwa zakończyła sie remisem i większość pozycji rosyjskich pozostała w ich rękach. Siłom francuskim nie udało się otworzyć drogi na Moskwę, jednakże moi Polacy utworzyli wyrwę w rosyjskich liniach (za bardzo wysoką cenę utraty 15 batalionów piechoty). W naszej bitwie Duvot i Poniatowski zamienili się miejscami i moi Polacy atakowali pozycje Borozdina. Inną różnicą z oryginalną bitwą było użycie Starej Gwardii, jednak została pokonana przez lepszy ogień sił rosyjskich. W końcu Francuzom udało się zająć Borodino, obrzeża Gorki i Uticę, jednakże centrum linii rosyjskich pozostało nietknięte. Gra zakończyła się wiec remisem, który zmieniał historię (Napoleon nie mógłby zająć Moskwy i musiałby wycofać się do Polski przed zimą – ciekawe co nastąpiło by po tym? Trzecia wojna Polska?).
Polish 5th Corps.
The battle begins.
The Great Redoubt fighting.
Polish and French push on Russian positions.
Fightings in Borodino and Gorki.
The venue was mostly organized by Jack Glanville, who made a really great job. All participants were happy after the game. Next AB1 meeting in October/November with the Back and Beyond game (so less serious this time). I am going to put some Polish forces for that game with will be also good for Polish-Bolshevik war.
Wydarzenie było głównie zorganizowane przez Jack’a Glanville, który wykonał dużo dobrej pracy nad tym. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni po grze. Następne spotkanie grupy AB1 odbędzie się na przełomie października i listopada i będzie to gra Back and Beyond (więc trochę mniej powaznie tym razem). Dla tej gry zamierzam wykonać polskie siły, które będą równiez pasować do Wojny Polsko-Bolszewickiej.
At the end check the gallery from the game on my Flickr:
Na zakończenie, proszę obejrzyjcie moją galerię na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651236052929/

Western front 1918. Front zachodni 1918.

Posted on March 27th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Today very short report from our yesterday game played in our club. Some time ago, the idea has been raised to play late WW1 using the Chain of Command rules. Soon first test game has been played. Yesterday we had the second game and I took part in that.
Dzisiaj bardzo krtki raport z naszej wczorajszej klubowej gry. Jaki czas temu pad pomysł rozegrania gry późnego okresu I WŚ z uzyciem zasad Chain of Command, wkrótce tez pierwsza gra została rozegrana. Wczoraj mieliśmy druga grę, w której wziąłem udział.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Extra scenarios for CoC WW1. Ekstra scenariusze dla CoC 1WŚ.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Cambell Hardie, Jack Glanville, Michael Schneider.

1. Forces. Siły.

FRENCH/FRANCUZI
(Cambell Hardie, Bartek Żynda)
Infantry platoon with medium mortar
Pluton piechoty ze wsparciem średniego moździerza
GERMANS/NIEMCY
(Jack Glanville, Petr Burov)
Infantry platoon with Male Mk V tank
Pluton piechoty ze wsparciem czołgu Male Mk V

2. The game. Gra.

First sorry for lack of pictures, but the game was so good, that I forgot to take the pictures. In our game Germans had to take control over French first line of the trenches. They moved off their line and stuck on the “No man’s land” pinned with our deadly fire. This time we used the concentrated fire, that means all our fire was placed on one unit until it broke, and then we moved on the next unit. This tactic worked very well. During our game I was called the “silent  killer of the officers”, as I managed to kill almost all German officers (I think that the only one, from four or five survived the game). Germans used the support of Mk V tank, however for the most of the game it stayed useles and our fears about it were superfluous. Germans managed finally bring one unit close to our positions, but very soon has been pushed back and broke. The same happend in front of my positions, were two units broke and finally whole German morale went down to 0 and the game has finished with our victory.
Na początku przepraszam za małą ilość zdjęć, ale gra była tak dobra, że zwyczajnie zapomniałem robić zdjęcia. W naszej grze Niemcy mieli za zadanie oczyścić pierwszą linię okopów francuskich. Opuścili swoje linie i utknęli na “ziemi niczyjej” przygnieceni naszym ogniem. tym razem użyliśmy skoncentrowanego ognia, to znaczy, że cały nasz ostrzał był skierowany na tylko jedną jednostkę, do czasu jej złamania i wtedy kierowaliśmy ogień na następny oddział. Ta taktyka sprawdziła się doskonale. Podczas naszej gry zostałem okrzyknięty “cichym zabójcom oficerów”, ponieważ udało mi się wyeliminować prawie wszystkich niemieckich oficerów z gry (wydaje mi się, że tylko jeden z czterech czy pięciu przeżył grę). Niemcy użyli wsparcia czołgu Mk V, jednakże przez większość gry pozostał bezużyteczny i nasze obawy względem jego okazały się bezpodstawne. W końcu Niemcom udało się zbliżyć do naszych linii, ale szybko tez zostali odrzuceni i złamani. To samo stało się na przeciwko mojej linii, gdzie następne dwa oddziały zostały wyeliminowane i wkrótce morale niemieckie spadło do 0 i gra zakończyła się naszym zwycięstwem.

3. Summary. Podsumowanie.

CoC worked very well with late period of WW1 and the trench warfare. Germans made a huge mistake and 9 points of support they spend on tank (but try not to, if you have such a model available…), not on infantry as they should. If they got more infantry it was very possible that they would reach our lines finally and maybe get victory. The game brings the “no man’s land” slaughter, the main issue of that period, so it was very historical and accurate. Next games will follow soon. Now I move to september 1812 and the first venue of the year so watch this space.
CoC spisał się naprawdę dobrze z późnym okresem 1 WŚ i wojną pozycyjną. Niemcy popełnili poważny błąd i całe 9 punktów wsparcia wydali na czołg (ale spróbuj nie wydać, gdy masz taki model dostępny…) a nie na piechotę, jak powinni. Jeśli posiadali by więcej piechoty być może dotarli by do naszych linii i bardzo prawdopodobnie osiągnęli by zwycięstwo. Gra przyniosła rzeź na “ziemi niczyjej”, główny problem tej wojny, więc była bardzo historyczna i odpowiednia. Następne gry już niebawem. Tymczasem ja przemieszczam się do września 1812 i do pierwszego wydarzenia tego roku, szczegóły już niebawem…

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649267672033/

Games in the Classroom, Part 1: Justification

Posted on March 24th, 2015 under , , . Posted by

Dear Reader, Being a classroom teacher, I see and hear a lot about games from my students.  Often, I cringe when I hear about my sixth graders playing Grand Theft Auto games or other games I consider age-inappropriate.  I look … Continue reading

Martinsville.

Posted on March 23rd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Few of us in our club are preparing for the AWI campaign, designed by Michael Schneider. This campaign will be played on two levels. The main army moves, supply etc. will be played on board game, invented and designed by Michael (he called it Le Petite Guerre). I had the opportunity to try this game as one of the first and during this test game we had many new ideas which actually changed slightly the game. The second level of that game is the battles, which are played in normal way, such is with toy soldiers and the table. For this we will use the Black Powder rules with some Michael’s House rules (Mouse rules).
Kilku graczy z naszego klubu przygotowuje się do rozegrania kampanii z Amerykańskiej Wojny o Niepodległość przygotowaną przez Michaela Schneidera. Ta kampania będzie rozgrywana na dwóch płaszczyznach. Główne ruchy wojsk, zaopatrzenie itp. będą rozgrywane jako planszówka, wymyślonej i zaprojektowanej przez Michaela (nazwał ją Le Petite Guerre). Miałem sposobność przetestowania jej, jako jeden z pierwszych i podczas tego testu mieliśmy wspólnie wiele uwag, które nieznacznie zmieniły grę. Drugim poziomem rozgrywek są bitwy, rozgrywane już w tradycyjny sposób czyli z użyciem figurek i stołu. Do tych bitew będziemy używać zasad Black Powder z domowymi zasadami Michaela (Michael’s House rules czyli Mouse rules).
Our battle was hypothetical situation from the board game. The American Militia was protecting the village on the American supply line and has been attacked by British brigade. According to the Michael’s rules the players were able to bring into battle units from surrounding hexes around the battle hex up to three hexes. This was simulated on bringing the forces on D6, 2D6 and 3D6 turns (depends where the unit was placed on the map 1, 2 or 3 hexes away). More about the rules you can read on Michael’s blog (the link is on the bottom of this relation).
Nasza bitwa była hipotetycznym starciem z planszówki. Amerykańska milicja strzegła wioski na amerykańskim szlaku zaopatrzeniowym i została zaatakowana przez brytyjską brygadę. Zgodnie z zasadami Michaela gracze mogli wprowadzić do bitwy oddziały znajdujące wokół heksa bitwy, do trzech otaczających go heksów. To było symulowane jako przybycie w K6, 2K6 lub 3K6 tur (w zalezności od tego jak daleko znajdował się wprowadzany oddział na mapie, 1, 2 lub 3 heksy). Więcej na temat samych zasad możecie przeczytać na blogu Michaela (link znajduje się na dole relacji).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Michael Schneider

1. Forces. Siły.

AMERICANS/AMERYKANIE
(Bartek Żynda)
Turn 0:
Militia (20 figures)

Turn 1st:
CinC (rank 8)
Brigade General (rank 8)
2 x Continentals (20 figures)
Militia (20 figures)
Riflemen (12 figures)
Medium Gun

Turn 7th:
Brigade General (rank 8)
Continentals (20 figures)
2 x Militia (20 figures)
Stockbridge Indians (12 figures)
Medium Gun

Turn 13th:
Officer (rank 7)
Light Dragoons (6 figures)
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Michael Schneider)
Turn 1:
CinC (rank 9)
Brigadier (rank 8)
Hessian Grenadiers (20 figures)
2 x Hessian Line Infantry (20 figures)
Hessian Jaeger (12 figures)
Medium Gun

Turn 9th:
Brigadier (rank 8)
Grenadiers (16 figures)
Light Infantry (16 figures)
2 x Line Infantry (16 figures)
Hessian Jaeger (12 figures)
Butterfly Gun

Turn 11th:
Officer (rank 9)
Light Dragoons (6 figures)

2. Orders. Rozkazy.

American/Amerykanie:
Washington had concentrated a large amount of troops near Basking Ridge and is trying to threat the British right flank in New York state. Unfortunately he has just a militia Regiment in Martinsville to cover his supply lines. This is where the British will strike. Lucky for him Brigadier General Lee is with 2 brigades near the vicinity and can call for reinforcements. It diverts somehow capacity from the mayor battle scenario, but it is important that the main army is supplied. The Americans as a Defender can only break up the battle after 3-18 turns or after the light dragoons arrived, which ever is the longest, but in doing so will loose the battle. They must keep the village at all costs from the British.
Waszyngton skoncentrował duże siły w pobliżu Basking Ridge i próbuje zagrozić prawej flance wojsk brytyjskich w stanie Nowy Jork. Niestety ma tylko regiment milicji w Martinsville by strzec swojej linii zaopatrzenia. Tam właśnie uderzą Brytyjczycy. Szczęśliwie dla niego, generał brygady Lee wraz ze swoimi dwoma brygadami znajduje się w pobliżu i może być wezwany jako posiłki. Odciąga ją to od głównego scenariusza gry, jednak utrzymanie linii zaopatrzenia jest najważniejsze. Amerykanie jako Obrońcy mogą wycofać się z bitwy po 3-18 turach lub po przybyciu lekkich dragonów, co może zająć i więcej czasu, jednak jeżeli to zrobi przegra bitwę. Mają obronić wioskę od Brytyjczyków, bez względu na straty.
British/Brytyjczycy:
Washington had concentrated a large amount of troops near Basking Ridge and is trying to threat the British right flank in New York state. Unfortunately he has just a militia Regiment in Martinsville to cover his supply lines. This is where Cornwallis, always eager to please General Howe, sees the chance to cut this life line and leave Washingtons army seriously unsupplied. There is a Hessian Regiment near Bound Brook that could immediately attack the village, calling for reinforcements an unnamed 2nd rank Brigadier is called into the fray to help out with Cornwallis staple troops, but he has to forcemarch to get there in time with probably exhausted troops. Cornwallis also managed to call for a scouting Dragoon regiment. The British win the battle if they hold the Village against all American attacks. They can break up the battle after 1-6 turns, but will loosing the battle in doing so.
Waszyngton skoncentrował duże siły w pobliżu Basking Ridge i próbuje zagrozić prawej flance wojsk brytyjskich w stanie Nowy Jork. Niestety ma tylko regiment milicji w Martinsville by strzec swojej linii zaopatrzenia. Tam właśnie Cornwallis, zawsze starający się zadowolić generała Howe, widzi szansę na przecięcie linii i pozostawienie armii Waszyngtona bez zapasów. W pobliży Bound Brook znajduje się heski regiment, który może natychmiast zaatakować wioskę, wzywając dalsze posiłki w od nienazwanego brygadiera drugiej kategorii, którzy mogą pomóc głównym siłom Cornwallisa. To jednak wymusiło forsowny marsz, które wyczerpało żołnierzy. Cornwallisowi udało się również wezwać pułk dragonów. Brytyjczycy zwyciężą bitwę, jeśli uda im się utrzymać wioskę przeciwko wszystkim atakom Amerykanów. Mogą wycofać się z bitwy po 1-6 turach, ale wtedy ją przegrają.

3. The game. Gra.

My plan was very simple. Knowed when the British troops will arrive on the battlefield, I was able to prepare the stronghold. The main problem was to keep British as far as possible away from the village. The best way to do it was diversion. I used my skirmish to do it. They attacked the British flank in the woods. After destroying the Jaegers in very long melee they retreat to the main forces.
Mój plan był bardzo prosty. Wiedząc kiedy Brytyjczycy wejdą na pole bitwy, mogłem przygotować moje pozycje obronne. Największym problemem było trzymanie jak najdłużej Brytyjczyków z dala od wioski. Najlepszą metodą byłaby tu dywersja. Użyłem do tego moich harcowników. Zaatakowali brytyjską flankę w lesie. Po zniszczeniu oddziału Jegrów po bardzo długiej walce wycofali się oni do głównych sił.
The main British problem was the number of my troops. I managed to bring the first brigade in the first turn and the second brigade in the seventh. I had big advantage in number of soldiers. Now was the time for another diversion. I have marked the whole army attack and moved my units against the lonely British brigade. Michael had no choice and had to withdraw. This cost him more time and the village was still safe in American hands.
Głównym problemem Brytyjczyków była liczba moich oddziałów. Udało mi się wprowadzić pierwszą brygadę już w pierwszej turze i drugą w siódmej. Posiadałem dużą przewagę w liczbie żołnierzy. Teraz przyszedł czas na następną dywersję. Udałem atak całości sił i ruszyłem przeciwko samotnej brytyjskiej brygadzie. Michael nie miał innego wyjścia i musiał się wycofać. To kosztowało go więcej czasu a wioska cały czas pozostawała bezpieczna w amerykańskich rękach.
Finally the whole British army arrived. They bravely moved towards my troops. In our club we play diverted sequence of turns, such are initiative, shooting, ordered moves and hand to hand, which in our opinion much better simulate the 18th and 19th centuries warfare. So he had to came to me so I was able to disorganized his troops and he was unable to charge my troops. Then comes the 13th turn, but we had to finish our game, because the time for gaming was over. It finished with my victory, because I managed to destroy one British unit and hold the village.
W końcu cała armia brytyjska przybyła. Dzielnie ruszyli w kierunku moich oddziałów. W naszym klubie gramy odwróconą kolejność sekwencji gry, czyli inicjatywa, strzelanie, rozkazy i wtedy walkę wręcz, co w naszej opinii lepiej symuluje XVIII i XIX pole walki. Tak więc to oni musieli podejść do mnie i dzięki temu byłem w stanie zdezorganizować jego oddziały i w ten sposób uniemożliwić szarżę na moje oddziały. Wtedy zaczęła się tura 13 a z nią musieliśmy skończyć nasza grę. Skończyła się moim zwycięstwem, ponieważ zniszczyłem jeden oddział brytyjski i utrzymałem wioskę.

4. Summary. Podsumowanie.

The Mouse rules are working very well and transformation from the board game into table game get very smooth. However there was one issue we had to solve. Using the number of D6th to determine the turn, when they enter the table was to long for the club game, so we decided to swap it for D4. With the lower dice should take less time to bring all troops and to finish the game before the time for gaming is over. 
Zasady Mouse spisały się naprawdę nieźle i transformacja z planszówki na grę bitewną przebiegła bardzo gładko. Jednakże mieliśmy jeden problem do rozwiązania. Użycie kilku K6, by ustalić turę wejścia danej jednostki na stół było zbyt długie na klubowy wieczór, więc postanowiliśmy zamieć je na K4. Z niższą kością powinno zająć to mniej czasu by sprowadzić wszystkie oddziały i zakończyć grę przed dostępnym czasem.
It looks like the campaign rules are finally ready, now rest of the boys need to get into the test games and we are ready start!
Wygląda na to, że zasady kampanii są gotowe, teraz czas by reszta chłopaków zaznajomiła się z nimi i możemy zaczynać!

5. Links. Linki.

Michael’s relation from the game on his blog:
Relacja Michaela z gry na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/03/1776-test-game-awi.html
More about Le Petite Guerre on Michael’s blog:
Więcej o Le Petite Guerre na blogu Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/p/le-petite-guerre.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651510853482/

The Mohawk Valley 1777

Posted on March 22nd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last week I had two games and both were concentrated on the American War of Independence. However both were played with different systems. The first one was played at Hugh and with the Muskets and Tomahawks rules. Today’s report will be about this game.
W mijającym tygodniu rozegrałem dwie gry i obie były związane z Amerykańską Wojną o Niepodległość. Obie gry były rozegrane jednak z użyciem różnych systemów. Pierwsza z nich została rozegrana u Hugha z użyciem zasad Muskets and Tomahawks. Dzisiaj przeczytacie raport z tej pierwszej gry.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY:Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Dave O’Brian

1. Forces. Siły.

AMERICAN/AMERYKANIE
(Ray Neal, Hugh Wilson, Bartek Żynda, Dave O’Brian)

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Martin Gibson, Colin Jack, Tim Watson, Donald Adamson)

2. The Game. Gra.

We, as the the Americans have to protect the valley against possible British attack. We did not have very strong forces and there was to many villages to defend, so we decided to put our defending position on the north bank of the river with our Indians remaining on the south bank. We were hoped that it will slow down the our enemies and help us to win the game.
My, jako Amerykanie mieliśmy zadanie ochrony doliny przed możliwym atakiem brytyjskim. Nie mieliśmy zbyt licznych sił oraz było tam zbyt dużo osiedli do obrony, dlatego postanowiliśmy nasze linie oprzeć o północny brzeg rzeki i jedynie nasi Indianie pozostali na południowym brzegu. Mieliśmy nadzieję, że to spowolni naszych wrogów i pomoże nam wygrać grę.
Most of the British troops enter the table on the south edge, however some group of Indians enter it on the west edge. They did not met a big resistance, so they moved forward. The first fights take place on the west where Indians fought against the American Irregulars. American fought very brave, but soon they were overwhelmed here by incoming British troops and have to withdraw. However the defending line has remained untouched here.
Większość brytyjskich oddziałów wkroczyła na stół od strony południowej krawędzi, jednak część Indian pojawiła się na krawędzi zachodniej. Nie napotkali dużego oporu, więc ruszyli do przodu. Pierwsze walki wybuchły na zachodzie gdzie Indianie starli się z nieregularnymi oddziałami Amerykanów. Amerykanie walczyli dzielnie, jednak musieli ulec przeważającym siłom oraz nadciągającym brytyjskim oddziałom. Jednakże linia obrony pozostała tutaj nietknięta.
The main battle was around the Indian village. First it was took by British Indians and after they won, it has been burned to the ground. Then they have been attacked by American Indians. They fought effectively good and pushed back their enemies. The fighting was so fierce that two Indian chiefs get killed. Our Indians were supported by our troops from the other bank of the river. Finally the situation for our Indians get critical so I had to move some of our troops off the fort to support them. Finally our Indians were facing nine enemy units, but none of them crossed the river – so our plan was fulfilled.
Główna bitwa rozegrała się wokół indiańskiej wioski. Wpierw brytyjscy Indianie ja zdobyli i następnie ja spalili. Wtedy zostali zaatakowani przez amerykańskich Indian. Walczyli oni zaskakująco dobrze i wypchnęli sowich wrogów. Walka była tak zacięta, że zginęło tutaj dwóch indiańskich wodzów. Nasi Indianie byli wspomagani przez nasze oddziały znajdujące się na drugim brzegu. W końcu sytuacja naszych Indian stała się krytyczna i musiałem ruszyć część oddziałów z fortu by ich wspomóc. Ostatecznie nasi Indianie walczyli w sumie przeciwko dziewięciu wrogim oddziałom, jednak ani jeden z nich nie przekroczył rzeki – więc nasz plan został wypełniony.

3. Summary. Podsumowanie.

Americans stopped the British from crossing the river, however on the west first units were starting to doing it. This game finished with American victory, but it will continued in two weeks time, as we all agreed.
Amerykanie powstrzymali Brytyjczyków przed przekroczeniem rzeki, jednakże na zachodzie pierwsze oddziały rozpoczęły się przeprawiać. Ta gra zakończyła się amerykańskim zwycięstwem, ale jak ustaliśmy będziemy ją kontynuować za dwa tygodnie.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649167228314/
Dave’s gallery on Facebook:
Galeria Dave’a na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/899438840095993?pnref=story

Designer’s Corner #6 – The Eureka Moment, and Why it’s Important to Get As Many Sets of Eyes on Your Game as Possible

Posted on March 19th, 2015 under , , , , . Posted by

I was working on my 2-player resource cubes game, Fisticuffs, for the first time in a long time recently and I had the chance to put the game in front of a new set of eyes.  Brent, my daughter’s friend’s … Continue reading

Somewhere in Italy, circa 1540. Gdzieś we Włoszech, około roku 1540.

Posted on March 13th, 2015 under , , , , , , . Posted by

After short break I’m back to gaming. This Thursday in our club, we have again met with the Piquet rules. This time it was fictitious  battle, which could have happen somewhere in Italy, circa 1540.
Po krótkiej przerwie wracam do grania. W ten czwartek , w naszym klubie, ponownie spotkaliśmy się przy zasadach Piquet. Tym razem była to fikcyjna bitwa, która mogła wydarzyć się gdzieś we Włoszech, około roku 1540.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Paul O’Sullivan, Michael Schneider

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Paul O’Sullivan

SCENERY/SCENERIA:  Michael Schneider, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Paul O’Sullivan, Michael Schneider

1. Forces. Siły.

HOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Michael Schneider, Bartek Żynda)

2 x Landskhnecht Pike
2 x Arquebusiers
Swordsmen

Stradiots

Heavy Artillery
2 x Medium Artillery

FRANCE/FRANCJA
(Paul O’Sullivan, Tim Couper)

Swiss Pike
2 x French Pike
3 x Arquebusiers

Gandarmes
Mtd. “Archers”

2 x Medium Artillery

2. The game. Gra.

Our, German tactic was very simple, “let them come and then we will sort that problem”. Our positions were just behind the small wall, which gave us some protection, so we wait. For the first few turns we just waited until the French reach our positions and from time to time we fired at them with our artillery. Unfortunately for us o fire was very inaccurate and soon the first French unit was ready to climb on the wall, to attack our guns…
Nasza, niemiecka taktyka była bardzo prosta, “niech przyjdą, a wtedy zajmiemy się tym problemem”. Nasze pozycje znajdowały się za małym murkiem, które dawały nam pewną ochronę, dlatego czekaliśmy. Przez kilka pierwszych tur jedynie oczekiwaliśmy na to by Francuzi dotarli do naszych pozycji i od czasu do czasu ostrzeliwując ich z naszej artylerii. Niestety dla nas, nasz ogień był bardzo niecelny i już wkrótce pierwszy francuski oddział podszedł pod nasze pozycje i był gotowy by zaatakować nasze działa.
The first guns, which were destroyed, were the heavy guns. Just after this the victorious French arquebusiers attacked our arquebusiers, but this time it wasn’t easy. Germans push them back and forced to flee. During this melee, one of our Habsburgian generals get killed during the attend to rally of our forces. In the meantime the another French unit broke into our positions. It was the Swiss Pikes. Through our other guns they broke into our stronghold and then attacked our Pikes. The decisive fight get started.
Pierwszymi działami, które zostały zniszczone, były nasze ciężkie działa. Zaraz po tym zwycięscy francuscy arkebuzerzy zaatakowali naszych arkebuzerów i tym razem nie było tak łatwo. Niemcy odrzucili ich i następnie zmusili do ucieczki. Podczas tej walki jeden z habsburskich generałów został zabity, kiedy próbował uporządkować swoje oddziały. W międzyczasie następny francuski oddział włamał się w nasze pozycje. To byli szwajcarscy pikinierzy. Przez nasze inne działa włamali się do naszych pozycji obronnych i zaatakowali naszych pikinierów. Decydująca walka się rozpoczęła.
Swiss Pikes attacked from the front by our Pikes and fired from the back by our arquebusiers was unable to broke our positions and slowly become broke. However another French units find their way into our positions. The first attack has been pushed back, but for the another one we did not have enough time and we have to finish our game. The draw has been declared. It was another good game.
Szwajcarscy pikinierzy atakowani od przodu przez naszych pikinierów i ostrzeliwani od tyłu przez naszych arkebuzerów nie byli w stanie złamać naszych pozycji i powoli zaczęli się łamać. Jednakże następne francuskie oddziały dotarły do naszych pozycji. Pierwszy atak został odparty, na następny zabrakło już czasu i musieliśmy kończyć naszą grę. Ogłosiliśmy remis. Była to kolejna dobra gra.
During our game we had small cavalry episode. Our Stradiots moved brave out of our stronghold and moved towards the pack of crisps. On the way they had been stopped by French cavalry and after short fight they had been slaughter by French Gendarmes. This fight had no influence for the rest of the game.
Podczas naszej gry mieliśmy tez mały epizod kawaleryjski. Nasi Strodiotsi dzielnie opuścili nasze obwarowania i ruszyli w kierunki paczki czipsów. Po drodze zostali jednak zatrzymani przez francuską kawalerię i po krótkiej walce zmasakrowani przez francuskich Żandarmów. Ta walka nie miała jednak większego wpływu na resztę gry.

3. Links. Linki.

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651266684296/

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:

http://meneken.blogspot.co.uk/2015/03/the-triumph-of-feldschlangen.html

Today`s Flea Market catch: Lego Creationary

Posted on March 7th, 2015 under , . Posted by

This is a gamble, I admit.  It can cause the Smurf, with his mild autism form, to either flip out… or have a good time.See, I went to a nearby flea market in the Valaarhof at Wilrijk, as well, those kind of garage sales and flea markets have alw…