Posts Tagged ‘Games’

Legends of the Wild West.

Posted on April 23rd, 2015 under , , , . Posted by

Week ago in our club we decided to test the Ray’s and Tim’s display game: The Legends of the Wild West. They simplify the rules, so they fit to very quick  participation game – it is quick, easy and enjoyable now, all you need for the show. Colin Jack support them with the buildings, so the game itself looks very good. During our evening we managed to play 3 games and all of them were good and very cinematic, as the Wild West games should be!
Tydzień temu w naszym klubie zdecydowaliśmy się przetestować grę na konwenty Raya i Tima: The Legends of the Wild West. Uprościli oni zasady, by dopasować je do warunków szybkiej gry z uczestnikami – jest więc szybka, łatwa i bardzo wciągająca, czyli wszystko czego potrzebujesz na show. Colin Jack wsparł ich ze swoją kolekcją budynków, wiec gra wygląda również dobrze od strony wizualnej. Podczas wieczoru udało nam się rozegrać 3 gry i wszystkie one były bardzo dobre, bardzo filmowe, czyli takie jakie gry z Dzikiego Zachodu być powinny!
SCENARIO/SCENARIUSZ: Ray Neal, Tim Watson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Ray Neal

SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Ray Neal, Tim Watson.

1. The table. Stół.

This time I’ll start with the table. Colin’s building collection is very impressive, so enjoy the view of the Wild West town:
Tym razem zacznę od stołu. Kolekcja budynków Colina jest bardzo imponująca, więc na początek proponuję byście delektowali się widokiem miasteczka z Dzikiego Zachodu:

2. The bands. Bandy.

During our games we had three players in two first games and four in the last game. The two first games were very similar. Campbell and I had five men gangs who were going to either kill or free the prisoner who was escorted to the gallows by marshall’s men (5 men),  lead in all games by Ray. In third game Ian Carter joined the game and took control over the golden wagon, which need to be moved into the marshall’s office. The wagon had two armed men of security and the driver.
Podczas naszych gier w dwóch pierwszych wzięło udział trzech graczy i w trzeciej czterech. Dwie pierwsze były bardzo podobne. Campbell i ja posiadało pięcioosobowe bandy, które miały za zadanie albo zabić albo uwolnić więźnia eskortowanego na szubienicę przez ludzi szeryfa (5 ludzi), dowodzonych przez Raya we wszystkich grach. W trzeciej grze dołączył do nas Ian Carter, który przejął kontrolę nad wozem ze złotem, który miał dojechać do biura szeryfa. Wóz miał dwóch uzbrojonych strażników i woźnicę.
Campbells
Barts

3. Game 1. Gra nr 1.

In the first game Campbell had to free the prisoner and I have to kill him. My plan was very simple to attack the officers at the marshal’s office and then continue this attack to the gallows, where I had hidden men who would finish the prisoner if I did not succeed at the office. Lucky for me I managed to overholm the officers and very quickly wounded the prisoner. The marshall’s and Campbell’s men forced me to withdraw, but then I decided to the crazy plan. One of my men jump off the cover and started shooting on the marshall’s men. This took all Campbell’s and Ray’s attention. Where they were busy with my desperado, other guys sneak to the prisoner and finish him. The first game was finished with my victory.
W pierwszej grze Campbell miał za zadanie uwolnić więźnia, ja natomiast go zabić. Mój plan był bardzo prosty by zaatakować oficerów zaraz przy biurze szeryfa i kontynuowac ten atak do szubienicy, gdzie miałem ukrytego człowieka, który by wykończył więźnia jeśli mój atak przy biurze by się nie powiódł. Szczęśliwie dla mnie udało mi się zyskać przewagę nad ludźmi szeryfa i bardzo szybko ranić więźnia. W odpowiedzi stróże prawa i ludzie Campbella zmusili mnie do wycofania się, ale wtedy wpadłem na szalony plan. Jeden z moich ludzi wybiegł z ukrycia i zaczął strzelać do ludzi szeryfa. To zwróciło całą uwagę Campbella i Raya. Kiedy oni byli zajęci moim desperado, inni podkradli się do więźnia i go wykończyli. Pierwsza gra się zakończyła moim zwycięstwem.

4. Game 2. Gra nr 2.

The second game looks very similar to the first one, but this time Campbell had to kill the prisoner and I had to save him. This time Ray took much more care about the prisoner. When Campbell’s men start shoot at him, he take cover in the nearer store. My and Campbell’s men jump after him the the building and the fight begins. This time Campbell managed to kill the prisoner, just after he was free by my men. 
Druga gra była bardzo podobna do pierwszej, z tą różnicą, że tym razem to Campbell miał zabić więźnia a ja go uratować. Teraz Ray wykazał się dużo większą ostrożnością o więźnia. Kiedy ludzie Campbella rozpoczęli jego ostrzeliwać schował się do najbliższego sklepu. Moi ludzie i Campbella wskoczyli do budynku za nimi i bijatyka się zaczęła. Tym razem to Campbellowi udało się zabić więźnia zaraz po tym jak moi ludzie go uwięzili.

5. Game 3. Gra nr 3.

This time Ian joined the game. We decided to use the very nice model of wagon from the Colin’s collection. The wagon need to be escorted to the marshal’s office. Campbell and I were going to rob it and Ray to help Ian to save the wagon. Campbell and I agreed the plan to attack the wagon together and then when it will be ours we will decide who will take the gold in wild west way of course. The wagon moved to the town and Campbell very quickly stopped it and assaulted, but has been repulsed. Now comes my time. I decided to kill the horses first and in this manner stop the wagon, however I had to send few of my people to prevent the marshall attack. When my guys were busy with the wagon, Campbell attacked my guys from the back. The agreement was broken and my guys turn against the Campbell. His guys were pushed back, and my guys took control over the wagon. One horse was still alive, however I had to cut off the dead one. The marshal’s men were busy with rest of my gang and Campbell’s were withdraw. This set me as the narrow winner of the third game.
Traz do gry dołączył Ian. Zdecydowaliśmy się wykorzystać bardzo fajny model wozu z kolekcji Colina. Wóz miał być eskortowany do biura szeryfa. Campbell i ja mieliśmy go obrabować a Ray miał pomóc Ianowi by dotarł on do miejsca przeznaczenia. Campbell i ja uzgodniliśmy, że zaatakujemy wóz wspólnie, a kiedy będzie on już w naszych rękach, zdecydujemy kto przejmie nad nim kontrolę, oczywiście w sposób przyjęty na dzikim zachodzie. Wóz wjechał do miasta i Campbell bardzo szybko go zatrzymał i zaatakował, ale został odparty. Teraz przyszedł czas na mnie. Postanowiłem wpierw zabić konie i w ten sposób zatrzymać wóz, jednak musiałem część swoich ludzi wysłać przeciwko ludziom szeryfa. Kiedy moi ludzie byli zajęci wozem, Campbell zaatakował mnie od tyłu. Ugoda została zerwana i moi ludzie obrócili się przeciwko ludziom Campbella. Jego banda została odparta, a moi w tym czasie przejęli kontrolę nad wozem. Jeden z koni był ciągle żywy, natomiast drugiego, zabitego musiałem odciąć. Ludzie szeryfa byli zajęci resztą mojego gangu a Campbell się wycofał. To postawiło mnie w roli minimalnego zwycięscy trzeciej gry.

6. Summary. Podsumowanie.

Tim and Ray created very good game. During the three hours of the evening we managed to play three games, which is very good score for the show game. I think that the game will be a great success on the next upcoming shows. I know that the guys have some other ideas and we are going to test them very shortly.
Tim i Ray stworzyli bardzo dobrą grę. Podczas trzech wieczornych godzin udało nam się rozegrać trzy gry, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na konwentową grę. Wydaje mi się, ze gra okaże się dużym sukcesem na najbliższych show. Wiem też, że chłopaki maja inne pomysły i je również zamierzamy przetestować w najbliższym czasie.

7. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649798190434/

Somewhere on the Eastern Front in 1942. Gdzieś na froncie wschodnim w 1942 roku.

Posted on April 12th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club, we used Campbell’s toys for Eastern Front Bolt Action game. Recently Campbell get a new T-26 tank and he really wanted  to use it, so he prepared the game with this new model.
W ostatni czwartek, użyliśmy zabawek Campbella dla gry z frontu wschodniego z użyciem zasad Bolt Action. Ostatnio Campbell nabył nowy czołg T-26 i bardzo chciał użyć go, więc przygotował grę, by móc wykorzystać ten model.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie

SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie

1. OdB.

SOVIETS/SOWIECI
(Ray Neal)
CO (2nd Lieutenant)

3 Infantry Squads (NCO+LMG team+8 rifles)
Mine dog Squad (3 rifles with AT Grenades + 4 mine dogs)
Maxim MG team
Medium Mortar team
Sniper team

45mm AT gun

BA-10
T-26 two turrent tank
M3 Lee
GERMANS/NIEMCY
(Tim Watson, Bartek Żynda)
CO (2nd Lieutenant)+1 SMG in Kubelwagen
Medic

Flamethrower team
Light Mortar team

3 Grenadier Squads (NCO+LMG team+7 rifles) in SdKfz 251/1
Motorised Squad (NCO+LMG team+7 rifles) on motorbikes

SdKfz 232(8-Rad)
PzKpfw 38(t)
PzKpfw III

2. The Game. Gra.

It was spring of 1942. Soviet offensive after the Battle of Moscow has been finally stopped. Now Germans started to regain seized lands. One of them was a small village somewhere in Russia. German panzergrenadiers supported by tanks had to get this village and clear the main road. To fulfill that plan, Germans spread their troops on two groups. The first (Infanterie Kampfgruppe) has to attack the village from the front, the second (Panzer Kampfgruppe) was going to encircle the village and attack it from the back.
Wiosna 1942 roku. Sowiecka ofensywa po bitwie pod Moskwą została w końcu zatrzymana. Teraz Niemcy odzyskują utracone ziemie. Jedną z nich jest mała wioska, gdzieś w Rosji. Niemieccy pancergrenadierzy, wsparci czołgami mają za zadanie ją zająć i oczyścić główną drogę. By zrealizować ten plan, Niemcy podzielili swoje oddziały na dwie grupy. Pierwsza (Infanterie Kampfgruppe) miała otakować wioskę od czoła, druga (Panzer Kampfgruppe) miała okrążyć wioskę i zaatakować ją od tyłu.
German frontal attack has been stopped very quickly by very brave Soviet infantry supported by armoured car BA-10. They managed to destroy two German infantry squads. Desperate Germans tried to run over the brave Soviet but this failed too. The first attack was failed and Germans prepared themselves for the second…
Niemiecki frontalny atak został zatrzymany przez bardzo dzielną sowiecką piechotę wspartą samochodem pancernym typu BA-10. Udało im się zniszczyć dwa niemieckie składy piechoty. Zdesperowani Niemcy próbowali ich rozjechać, ale i to im się nie udało. Pierwszy atak się załamał i Niemcy przygotowywali się do drugiego ataku.
The same problem has the Panzer Gruppe. They had been stopped by Soviet M3 Lee tank and 45mm AT gun. Soviet tried the mine dogs too, but all sended (2 dogs) failed. It looked like the Soviets will defend the village…
Podobny problem miała Panzer grupa. Zostali zatrzymani przez sowiecki czołg M3 Lee i działo ppanc 45mm. Sowieci próbowali również z psami z minami, ale wszystkie wysłane (2 psy) zawiodły. wyglądało jednak, że Sowietom uda się obronić wioskę.
German reconsider their plan. They send the Pz 38 to support the Infantry and moved with Sd 232 and Pz III forward to the village. German car hit and destroy Soviet BA-10, this helped German infantry to regroup and move to the village again. The big concern was about new tank in the village, the T-26. However the present of German tank forced Soviets for looking a better cover.
Niemcy przemyśleli swój plan. Wysłali Pz 38 jako wsparcie dla piechoty oraz ruszyli do przodu w kierunku wioski Sd 232 i Pz III. Niemiecki samochód trafił i zniszczył sowiecki BA-10, to pomogło niemieckiej piechocie się przegrupować i ruszyć na wioskę ponownie. Dużym problemem zdawał się być nowy czołg we wiosce: T-26, jednakże obecność niemieckiego czołgu zmusiła Sowietów do poszukania lepszej dla niego osłony.
Despite those problems, Soviets still got an initiative. Until this moment… They decided to use the dog again, but this time the dog hit the tank. The problem was, that it was own tank, M3 Lee. Soviet vehicle after that exploded.  
Pomimo tych problemów, Sowieci wciąż byli w posiadaniu inicjatywy. do tego momentu… Zdecydowali się ponownie użyć psów, lecz tym razem pies trafił w czołg. Problemem było, ze to był własny czołg, M3 Lee. Sowiecki pojazd po tym eksplodował.
In the same time German infantry moved to the second attack, but this time they used the flamethrower to get the way through. The first removed unit was Soviet AT rifle team with a house, where they were hidden. After that, it comes time for T-26. After two attacks the tank started to burn and has exploded too.
W tym samym czasie niemiecka piechota ruszyła do drugiego ataku, lecz tym razem użyli miotacza płomieni, by utorować sobie drogę. Jako pierwszy został usunięty sowiecki karabin ppanc, wraz z zajmowanym budynkiem. Po nim przyszedł czas na T-26. Po dwóch atakach, czołg zaczął się palić i w końcu eksplodował.
Finally the German plane arrived and eliminated the last  AT gun. After that Soviets had no willing to fight any more, and surrender the village to Germans. Another good game was over.
W końcu przybył niemiecki samolot i wyeliminował ostatnie działo ppanc. Po tym Sowieci nie mieli już dalszej ochoty na walkę i poddali wioskę Niemcom. Następna dobra gra dobiegła końca.

3. Links. Linki.

To my gallery on Flickr:
Do mojej galerii na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651507085538/

Albuera 1811.

Posted on April 8th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday I have joined to the game with Blucher rules. It was refight of Battle of Albuera. This was my first time with this new set and I can admit that I liked it very much.
W ostatni czwartek dołączyłem do gry rozegranej z zasadami Blucher. Było to ponowne rozegranie bitwy pod Albuerą. To było moje pierwsze spotkanie z tymi zasadami i muszę przyznać, że bardzo mi się one spodobały.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Sandy Gilespie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy Gilespie

SCENERY/SCENERIA: Sandy Gilespie
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Sandy Gilespie

1. Forces. Siły.

The forces were original to the Battle. The French were commanded by me and Douglas, the Allied by Alistair and Neal. 
Siły były identyczne do prawdziwej bitwy. Francuzi byli dowodzeni przeze mnie i Douglasa, Aliantami dowodzili Alistair i Neal.

2. The Game. Gra.

Our game was almost identical to the original battle. Started from cavalry fight on the left flank. Again the French Cuirassiers together with Polish lancers were much better than their British and Spanish opponents. Allied lost two brigades there and now comes time for infantry fighting.
Nasza gra była prawie identyczna do tej oryginalnej. Zaczęła się od walki kawaleryjskiej na lewym skrzydle. Ponownie francuscy kirasjerzy wraz z polskimi lansjerami okazali się znacznie lepsi od swoich brytyjskich i hiszpańskich przeciwników. Alianci stracili w tej walce dwie brygady kawalerii i przyszedł czas na walkę piechoty.
Corps of General Girard (myself) attacked the Allied infantry. However this attack was not supported by the rest of the French forces, which acted very guardedly, stopped by British cavalry. Seeing an opportunity for causing a lot of damages I have attacked the British and Spanish units. Managed to destroy few brigades, however that was enough. Because of my casualties I had to withdraw.
Korpus generała Girarda (ja) zaatakował aliancką piechotę. Niestety ten atak nie zastał wsparty przez resztę oddziałów francuskich, które działały bardzo ostrożnie, zatrzymane przez brytyjską kawalerię. Widząc szansę na zadanie poważnych zniszczeń, zaatakowałem brytyjskie i hiszpańskie oddziały. Udało mi się zniszczyć dwie brygady, jednak tego było za wiele. Z powodu moich strat musiałem się wycofać.
In that moment rest of the French units should attack, but they were to far from the main battlefield and being busy with some other British forces. Finally when they decided to attack, was to late. Allied managed to destroy few of my units and now the game have it decisive moment. Whos unit will be destroyed as the first – those will lose the game…
W tym momencie reszta oddziałów francuskich powinna była zaatakować, jednak znajdowały się one zbyt daleko od głównego pola walki, zajęte walką z innymi oddziałami brytyjskimi. W końcu, kiedy zdecydowali się na atak było już za późno. Aliantom udało się zniszczyć kilka moich jednostek i gra wkroczyła w decydujący moment. Tego oddział, który zostanie zniszczony jako pierwszy, ten przegra grę…
To bring back the victory for us, I have again used my cavalry. French cuirassiers together with Polish lancers attacked British lines, but this time they attack was very unsuccessful and they get repulsed. In revenge they fired at my cavalry and managed to destroy the brigade of cuirassiers and in that way they won the game.
By przywrócić nam szanse na zwycięstwo, ponownie użyłem mojej kawalerii. Francuscy kirasjerzy wraz z polskimi lansjerami zaatakowało brytyjskie linie, jednak tym razem bardzo nieskutecznie i zostali oni odparci. W odpowiedzi ostrzelali moją kawalerię, czym udało im się zniszczyć brygadę kirasjerów i w ten sposób wygrać grę.

3. Summary. Podsumowanie.

The Blucher rules of Sam A. Mustafa are very simple and I liked them very much. The game is on the corps level, so you can play a very large battles. The best from them is the way the units are activated during the game. Your opponent roll 3D6 and this the point value of all actions you can take during the move phase. All movements and maneuvers cost some points, but the best of this is, that you don’t know how many points you have available, because those are only know to your opponent. The whole game is IGoYouGo type of gaming with three phases during the turn: movement, shooting and hand to hand with only those units whos not been activated during the move can fire. Firing is very simple: 6 is always a hit, sometimes is a first 5 as well (depending of the unit value and their special rules). If your unit get hit it decreases the number of dice available for shooting etc. As I said before I liked this system, but I think that it will not replace the Black Powder rules for our Napoleonic gaming, however it could be a very good supplement for our games.
Zasady Blucher Sama A. Mustafy są bardzo proste i bardzo mi się podobały. Gra się na poziomie korpusu, więc można rozgrywać naprawdę duże bitwy. Najlepszym elementem jest sposób aktywacji jednostek w grze. Twój przeciwnik rzuca 3K6 i w ten sposób określa ilość punktów, jakie możesz wydać w trakcie fazy ruchu. Wszystkie ruchy i manewry kosztują określoną ilość punktów, ale najlepsze w tym że nie wiesz ile masz do wydania punktów, bo te są znane tylko Twojemu przeciwnikowi. Cała gra jest typu IGoYouGo z trzema fazami: ruchu, strzelania i walki wręcz. Tylko oddziały, które się nie poruszyły mogą strzelać. Strzelanie jest bardzo proste, 6 oznacza zawsze trafienie, czasem również pierwsze 5 (w zależności od wartości oddziału i jego cech szczególnych). Jeśli oddział zostanie trafiony, redukuje to liczbę kości dostępnych przy strzelaniu itp. Tak jak napisałem to powyżej system mi się spodobał, jednak nie sądzę by zastąpił Black Powder dla naszych gier napoleońskich, jednakże najprawdopodobniej stanie się on bardzo dobrym uzupełnieniem dla naszych gier.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651770410596/

The Mohawk Valley 1777 (#2)

Posted on April 6th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Wednesday we met again at Hugh’s to finish our game started two weeks ago. As you remember last time Americans managed to stop (as they though) the British attack. However the new day bring a sad surprise, the hasn’t been stopped but the British managed to cross the river with strong forces and were pushing Americans back to their fort.
W ostatnią środę spotkaliśmy się ponownie u Hugha by dokończyć nasza grę, zaczętą dwa tygodnie wcześniej. Jak zapewne pamiętacie Amerykanom udało się powstrzymać (tak im się wydawało) brytyjski atak. Niestety nowy dzień przyniósł przykrą niespodziankę, atak nie został powstrzymany i Brytyjczykom udało się przeprawić przez rzekę znaczne siły, które teraz spychały Amerykanów z powrotem do ich fortu.
Last game raport you can find here:
Raport z poprzedniej gry możecie znaleźć tutaj:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/03/the-mohawk-valley-1777.html
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Dave O’Brian, Angus Konstam, Colin Jack

1. Reinforcements. Uzupełnienia.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Tim Watson, Colin Jack, Dave O’Brian)
None. Brak.
AMERICANS/AMERYKANIE
(Hugh Wilson, Ray Neal, Bartek Żynda)
REGULARS
REGULAR OFFICER
12 REGULARS
12 REGULARS
2. The game. Gra.
As I have wrote in introduction, British pushed their forces across the river. On the other side left no American troops and only the civilians, who survived till that time decided to move across the river to find rescue in the fort. However British forces and specially their Native units decided to kill them all. Some of the civilians crossed the water by boats and some of them decided to swim across. None of them succeed…
Tak jak napisałem we wstępie, Brytyjczycy przeprawili swoje oddziały przez rzekę. Na drugim brzegu nie zostało już ani jednego amerykańskiego oddziału, tylko cywile, którzy postanowili przekroczyć rzekę, by znaleźć ratunek w forcie. Brytyjczcy jednak, a w szczególności ich tubylcze oddziały, postanowili zabić ich wszystkich. Część cywili zdecydowała się pokonać rzekę na łodziach, a część wpław. Nikomu się to jednak nie udało…
On the other end, the American forces, supported by new units of  regulars, tried to stop British advance. With a great loses they managed to stop them. However the possible next British attack could bring collapse of American lines. There was only one way to survive, run back to the fort! 
Na drugim końcu siły amerykańskie, wzmocnione przez nowe oddziały regularsów, próbowały powstrzymać brytyjski napór. Z wielkimi stratami im się to udało. Jednakże następny brytyjski atak mógł przynieść całkowite załamanie amerykańskich linii. By przeżyć, pozostawała tylko jedna droga: wiać z powrotem do fortu!
At the end of the game the fort was in troubles as well, when British Indians after slaughter of civilians on the river they managed to climb on the walls, but has been destroyed by defenders. Fort stayed safe!
Pod koniec gry również i fort znalazł się w niebezpieczeństwie. Brytyjscy Indianie po wyrżnięciu cywili na rzece wspięli się na mury, jednak zostali tam zniszczeni przez obrońców. Fort pozostał bezpieczny!
Game finished with British victory as the most of the American civilians not survived the game. It was another good game with the Muskets&Tomahawks rules.
Gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, jako że większość amerykańskich cywili nie przetrwała gry. To była kolejna dobra gra z zasadami Muskets&Tomahawsks.
The gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651378297629/

Flogging some tat…Check out my ebay auctions!!

Posted on April 4th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Hello my blog reading chums… Second of the blog posts today seeing as I have a bit of time to write about something,  I’m selling some tat over on ebay, some of which is miniature related, so I thought some of you might care to take a browse.   There’s some 28mm Weird war 1 […]

15mm Space Orcs: More and more…

Posted on April 4th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Well, I’ll start by wishing all those reading, a happy easter, hope you enjoy your choccy eggs! I thought I would start todays blog updates with some extra shots of my 15mm space orc army. If you saw the last post, that just detailed what I had finished thus far. This time, I want to […]

Gaming with Kids #7 – Redirection, Repetition, and Burnout

Posted on April 2nd, 2015 under , , , . Posted by

I play about 5 games with my kids for every one game I play with adults.  Having kids is a wonderful experience and gaming with your kids can be extremely rewarding.  That being said, there are always downsides to any … Continue reading

Borodino 1812

Posted on March 30th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

First great venue of this year was Anything But 1 group great battle. This time we refight the Battle of Borodino. This game was played by ten players and it took us two days to finish the game. On the table was around 4 000 28mm figures from many collections.
Pierwszy wielkim wydarzeniem tego roku była wielka bitwa rozegrana przez grupę Anything But 1. Tym razem była to powtórka z bitwy pod Borodino. Ta gra została rozegrana przez dziesięciu graczy i zajęła nam to dwa dni by zakończyć grę. Na stole znalazło się około 4 000 figurek w skali 28mm, pochodzących z wielu kolekcji.
Utitsa.
Russian centre.
Borodino and Gorki.
Great Redoubt.
Our battle finished with draw and most Russian positions were still in their hands. French forces did not managed to open their way to Moscow, however my Poles managed to create the gap in Russian lines (for the very high price of loosing 15 battalions of infantry). In our battle Duvot and Poniatowski exchanged their places and my Poles were attacking the positions of Borosdin. The other difference was that the Old Guard moved into the battle, but was bitten by better fire of the Russian troops. Finally French managed to take the Borodino, outskirts of Gorki and Utitsa, however the centre of the Russian lines remind untouched. So the game finished with the draw, which  changed the history (Napoleon wouldn’t be able to take Moskow and had to withdraw to Poland before the winter – quite interesning what would happen after this? Third Polish War?).
Nasza bitwa zakończyła sie remisem i większość pozycji rosyjskich pozostała w ich rękach. Siłom francuskim nie udało się otworzyć drogi na Moskwę, jednakże moi Polacy utworzyli wyrwę w rosyjskich liniach (za bardzo wysoką cenę utraty 15 batalionów piechoty). W naszej bitwie Duvot i Poniatowski zamienili się miejscami i moi Polacy atakowali pozycje Borozdina. Inną różnicą z oryginalną bitwą było użycie Starej Gwardii, jednak została pokonana przez lepszy ogień sił rosyjskich. W końcu Francuzom udało się zająć Borodino, obrzeża Gorki i Uticę, jednakże centrum linii rosyjskich pozostało nietknięte. Gra zakończyła się wiec remisem, który zmieniał historię (Napoleon nie mógłby zająć Moskwy i musiałby wycofać się do Polski przed zimą – ciekawe co nastąpiło by po tym? Trzecia wojna Polska?).
Polish 5th Corps.
The battle begins.
The Great Redoubt fighting.
Polish and French push on Russian positions.
Fightings in Borodino and Gorki.
The venue was mostly organized by Jack Glanville, who made a really great job. All participants were happy after the game. Next AB1 meeting in October/November with the Back and Beyond game (so less serious this time). I am going to put some Polish forces for that game with will be also good for Polish-Bolshevik war.
Wydarzenie było głównie zorganizowane przez Jack’a Glanville, który wykonał dużo dobrej pracy nad tym. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni po grze. Następne spotkanie grupy AB1 odbędzie się na przełomie października i listopada i będzie to gra Back and Beyond (więc trochę mniej powaznie tym razem). Dla tej gry zamierzam wykonać polskie siły, które będą równiez pasować do Wojny Polsko-Bolszewickiej.
At the end check the gallery from the game on my Flickr:
Na zakończenie, proszę obejrzyjcie moją galerię na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651236052929/

Western front 1918. Front zachodni 1918.

Posted on March 27th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Today very short report from our yesterday game played in our club. Some time ago, the idea has been raised to play late WW1 using the Chain of Command rules. Soon first test game has been played. Yesterday we had the second game and I took part in that.
Dzisiaj bardzo krtki raport z naszej wczorajszej klubowej gry. Jaki czas temu pad pomysł rozegrania gry późnego okresu I WŚ z uzyciem zasad Chain of Command, wkrótce tez pierwsza gra została rozegrana. Wczoraj mieliśmy druga grę, w której wziąłem udział.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Extra scenarios for CoC WW1. Ekstra scenariusze dla CoC 1WŚ.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Cambell Hardie, Jack Glanville, Michael Schneider.

1. Forces. Siły.

FRENCH/FRANCUZI
(Cambell Hardie, Bartek Żynda)
Infantry platoon with medium mortar
Pluton piechoty ze wsparciem średniego moździerza
GERMANS/NIEMCY
(Jack Glanville, Petr Burov)
Infantry platoon with Male Mk V tank
Pluton piechoty ze wsparciem czołgu Male Mk V

2. The game. Gra.

First sorry for lack of pictures, but the game was so good, that I forgot to take the pictures. In our game Germans had to take control over French first line of the trenches. They moved off their line and stuck on the “No man’s land” pinned with our deadly fire. This time we used the concentrated fire, that means all our fire was placed on one unit until it broke, and then we moved on the next unit. This tactic worked very well. During our game I was called the “silent  killer of the officers”, as I managed to kill almost all German officers (I think that the only one, from four or five survived the game). Germans used the support of Mk V tank, however for the most of the game it stayed useles and our fears about it were superfluous. Germans managed finally bring one unit close to our positions, but very soon has been pushed back and broke. The same happend in front of my positions, were two units broke and finally whole German morale went down to 0 and the game has finished with our victory.
Na początku przepraszam za małą ilość zdjęć, ale gra była tak dobra, że zwyczajnie zapomniałem robić zdjęcia. W naszej grze Niemcy mieli za zadanie oczyścić pierwszą linię okopów francuskich. Opuścili swoje linie i utknęli na “ziemi niczyjej” przygnieceni naszym ogniem. tym razem użyliśmy skoncentrowanego ognia, to znaczy, że cały nasz ostrzał był skierowany na tylko jedną jednostkę, do czasu jej złamania i wtedy kierowaliśmy ogień na następny oddział. Ta taktyka sprawdziła się doskonale. Podczas naszej gry zostałem okrzyknięty “cichym zabójcom oficerów”, ponieważ udało mi się wyeliminować prawie wszystkich niemieckich oficerów z gry (wydaje mi się, że tylko jeden z czterech czy pięciu przeżył grę). Niemcy użyli wsparcia czołgu Mk V, jednakże przez większość gry pozostał bezużyteczny i nasze obawy względem jego okazały się bezpodstawne. W końcu Niemcom udało się zbliżyć do naszych linii, ale szybko tez zostali odrzuceni i złamani. To samo stało się na przeciwko mojej linii, gdzie następne dwa oddziały zostały wyeliminowane i wkrótce morale niemieckie spadło do 0 i gra zakończyła się naszym zwycięstwem.

3. Summary. Podsumowanie.

CoC worked very well with late period of WW1 and the trench warfare. Germans made a huge mistake and 9 points of support they spend on tank (but try not to, if you have such a model available…), not on infantry as they should. If they got more infantry it was very possible that they would reach our lines finally and maybe get victory. The game brings the “no man’s land” slaughter, the main issue of that period, so it was very historical and accurate. Next games will follow soon. Now I move to september 1812 and the first venue of the year so watch this space.
CoC spisał się naprawdę dobrze z późnym okresem 1 WŚ i wojną pozycyjną. Niemcy popełnili poważny błąd i całe 9 punktów wsparcia wydali na czołg (ale spróbuj nie wydać, gdy masz taki model dostępny…) a nie na piechotę, jak powinni. Jeśli posiadali by więcej piechoty być może dotarli by do naszych linii i bardzo prawdopodobnie osiągnęli by zwycięstwo. Gra przyniosła rzeź na “ziemi niczyjej”, główny problem tej wojny, więc była bardzo historyczna i odpowiednia. Następne gry już niebawem. Tymczasem ja przemieszczam się do września 1812 i do pierwszego wydarzenia tego roku, szczegóły już niebawem…

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649267672033/

Games in the Classroom, Part 1: Justification

Posted on March 24th, 2015 under , , . Posted by

Dear Reader, Being a classroom teacher, I see and hear a lot about games from my students.  Often, I cringe when I hear about my sixth graders playing Grand Theft Auto games or other games I consider age-inappropriate.  I look … Continue reading

Martinsville.

Posted on March 23rd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Few of us in our club are preparing for the AWI campaign, designed by Michael Schneider. This campaign will be played on two levels. The main army moves, supply etc. will be played on board game, invented and designed by Michael (he called it Le Petite Guerre). I had the opportunity to try this game as one of the first and during this test game we had many new ideas which actually changed slightly the game. The second level of that game is the battles, which are played in normal way, such is with toy soldiers and the table. For this we will use the Black Powder rules with some Michael’s House rules (Mouse rules).
Kilku graczy z naszego klubu przygotowuje się do rozegrania kampanii z Amerykańskiej Wojny o Niepodległość przygotowaną przez Michaela Schneidera. Ta kampania będzie rozgrywana na dwóch płaszczyznach. Główne ruchy wojsk, zaopatrzenie itp. będą rozgrywane jako planszówka, wymyślonej i zaprojektowanej przez Michaela (nazwał ją Le Petite Guerre). Miałem sposobność przetestowania jej, jako jeden z pierwszych i podczas tego testu mieliśmy wspólnie wiele uwag, które nieznacznie zmieniły grę. Drugim poziomem rozgrywek są bitwy, rozgrywane już w tradycyjny sposób czyli z użyciem figurek i stołu. Do tych bitew będziemy używać zasad Black Powder z domowymi zasadami Michaela (Michael’s House rules czyli Mouse rules).
Our battle was hypothetical situation from the board game. The American Militia was protecting the village on the American supply line and has been attacked by British brigade. According to the Michael’s rules the players were able to bring into battle units from surrounding hexes around the battle hex up to three hexes. This was simulated on bringing the forces on D6, 2D6 and 3D6 turns (depends where the unit was placed on the map 1, 2 or 3 hexes away). More about the rules you can read on Michael’s blog (the link is on the bottom of this relation).
Nasza bitwa była hipotetycznym starciem z planszówki. Amerykańska milicja strzegła wioski na amerykańskim szlaku zaopatrzeniowym i została zaatakowana przez brytyjską brygadę. Zgodnie z zasadami Michaela gracze mogli wprowadzić do bitwy oddziały znajdujące wokół heksa bitwy, do trzech otaczających go heksów. To było symulowane jako przybycie w K6, 2K6 lub 3K6 tur (w zalezności od tego jak daleko znajdował się wprowadzany oddział na mapie, 1, 2 lub 3 heksy). Więcej na temat samych zasad możecie przeczytać na blogu Michaela (link znajduje się na dole relacji).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Michael Schneider

1. Forces. Siły.

AMERICANS/AMERYKANIE
(Bartek Żynda)
Turn 0:
Militia (20 figures)

Turn 1st:
CinC (rank 8)
Brigade General (rank 8)
2 x Continentals (20 figures)
Militia (20 figures)
Riflemen (12 figures)
Medium Gun

Turn 7th:
Brigade General (rank 8)
Continentals (20 figures)
2 x Militia (20 figures)
Stockbridge Indians (12 figures)
Medium Gun

Turn 13th:
Officer (rank 7)
Light Dragoons (6 figures)
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Michael Schneider)
Turn 1:
CinC (rank 9)
Brigadier (rank 8)
Hessian Grenadiers (20 figures)
2 x Hessian Line Infantry (20 figures)
Hessian Jaeger (12 figures)
Medium Gun

Turn 9th:
Brigadier (rank 8)
Grenadiers (16 figures)
Light Infantry (16 figures)
2 x Line Infantry (16 figures)
Hessian Jaeger (12 figures)
Butterfly Gun

Turn 11th:
Officer (rank 9)
Light Dragoons (6 figures)

2. Orders. Rozkazy.

American/Amerykanie:
Washington had concentrated a large amount of troops near Basking Ridge and is trying to threat the British right flank in New York state. Unfortunately he has just a militia Regiment in Martinsville to cover his supply lines. This is where the British will strike. Lucky for him Brigadier General Lee is with 2 brigades near the vicinity and can call for reinforcements. It diverts somehow capacity from the mayor battle scenario, but it is important that the main army is supplied. The Americans as a Defender can only break up the battle after 3-18 turns or after the light dragoons arrived, which ever is the longest, but in doing so will loose the battle. They must keep the village at all costs from the British.
Waszyngton skoncentrował duże siły w pobliżu Basking Ridge i próbuje zagrozić prawej flance wojsk brytyjskich w stanie Nowy Jork. Niestety ma tylko regiment milicji w Martinsville by strzec swojej linii zaopatrzenia. Tam właśnie uderzą Brytyjczycy. Szczęśliwie dla niego, generał brygady Lee wraz ze swoimi dwoma brygadami znajduje się w pobliżu i może być wezwany jako posiłki. Odciąga ją to od głównego scenariusza gry, jednak utrzymanie linii zaopatrzenia jest najważniejsze. Amerykanie jako Obrońcy mogą wycofać się z bitwy po 3-18 turach lub po przybyciu lekkich dragonów, co może zająć i więcej czasu, jednak jeżeli to zrobi przegra bitwę. Mają obronić wioskę od Brytyjczyków, bez względu na straty.
British/Brytyjczycy:
Washington had concentrated a large amount of troops near Basking Ridge and is trying to threat the British right flank in New York state. Unfortunately he has just a militia Regiment in Martinsville to cover his supply lines. This is where Cornwallis, always eager to please General Howe, sees the chance to cut this life line and leave Washingtons army seriously unsupplied. There is a Hessian Regiment near Bound Brook that could immediately attack the village, calling for reinforcements an unnamed 2nd rank Brigadier is called into the fray to help out with Cornwallis staple troops, but he has to forcemarch to get there in time with probably exhausted troops. Cornwallis also managed to call for a scouting Dragoon regiment. The British win the battle if they hold the Village against all American attacks. They can break up the battle after 1-6 turns, but will loosing the battle in doing so.
Waszyngton skoncentrował duże siły w pobliżu Basking Ridge i próbuje zagrozić prawej flance wojsk brytyjskich w stanie Nowy Jork. Niestety ma tylko regiment milicji w Martinsville by strzec swojej linii zaopatrzenia. Tam właśnie Cornwallis, zawsze starający się zadowolić generała Howe, widzi szansę na przecięcie linii i pozostawienie armii Waszyngtona bez zapasów. W pobliży Bound Brook znajduje się heski regiment, który może natychmiast zaatakować wioskę, wzywając dalsze posiłki w od nienazwanego brygadiera drugiej kategorii, którzy mogą pomóc głównym siłom Cornwallisa. To jednak wymusiło forsowny marsz, które wyczerpało żołnierzy. Cornwallisowi udało się również wezwać pułk dragonów. Brytyjczycy zwyciężą bitwę, jeśli uda im się utrzymać wioskę przeciwko wszystkim atakom Amerykanów. Mogą wycofać się z bitwy po 1-6 turach, ale wtedy ją przegrają.

3. The game. Gra.

My plan was very simple. Knowed when the British troops will arrive on the battlefield, I was able to prepare the stronghold. The main problem was to keep British as far as possible away from the village. The best way to do it was diversion. I used my skirmish to do it. They attacked the British flank in the woods. After destroying the Jaegers in very long melee they retreat to the main forces.
Mój plan był bardzo prosty. Wiedząc kiedy Brytyjczycy wejdą na pole bitwy, mogłem przygotować moje pozycje obronne. Największym problemem było trzymanie jak najdłużej Brytyjczyków z dala od wioski. Najlepszą metodą byłaby tu dywersja. Użyłem do tego moich harcowników. Zaatakowali brytyjską flankę w lesie. Po zniszczeniu oddziału Jegrów po bardzo długiej walce wycofali się oni do głównych sił.
The main British problem was the number of my troops. I managed to bring the first brigade in the first turn and the second brigade in the seventh. I had big advantage in number of soldiers. Now was the time for another diversion. I have marked the whole army attack and moved my units against the lonely British brigade. Michael had no choice and had to withdraw. This cost him more time and the village was still safe in American hands.
Głównym problemem Brytyjczyków była liczba moich oddziałów. Udało mi się wprowadzić pierwszą brygadę już w pierwszej turze i drugą w siódmej. Posiadałem dużą przewagę w liczbie żołnierzy. Teraz przyszedł czas na następną dywersję. Udałem atak całości sił i ruszyłem przeciwko samotnej brytyjskiej brygadzie. Michael nie miał innego wyjścia i musiał się wycofać. To kosztowało go więcej czasu a wioska cały czas pozostawała bezpieczna w amerykańskich rękach.
Finally the whole British army arrived. They bravely moved towards my troops. In our club we play diverted sequence of turns, such are initiative, shooting, ordered moves and hand to hand, which in our opinion much better simulate the 18th and 19th centuries warfare. So he had to came to me so I was able to disorganized his troops and he was unable to charge my troops. Then comes the 13th turn, but we had to finish our game, because the time for gaming was over. It finished with my victory, because I managed to destroy one British unit and hold the village.
W końcu cała armia brytyjska przybyła. Dzielnie ruszyli w kierunku moich oddziałów. W naszym klubie gramy odwróconą kolejność sekwencji gry, czyli inicjatywa, strzelanie, rozkazy i wtedy walkę wręcz, co w naszej opinii lepiej symuluje XVIII i XIX pole walki. Tak więc to oni musieli podejść do mnie i dzięki temu byłem w stanie zdezorganizować jego oddziały i w ten sposób uniemożliwić szarżę na moje oddziały. Wtedy zaczęła się tura 13 a z nią musieliśmy skończyć nasza grę. Skończyła się moim zwycięstwem, ponieważ zniszczyłem jeden oddział brytyjski i utrzymałem wioskę.

4. Summary. Podsumowanie.

The Mouse rules are working very well and transformation from the board game into table game get very smooth. However there was one issue we had to solve. Using the number of D6th to determine the turn, when they enter the table was to long for the club game, so we decided to swap it for D4. With the lower dice should take less time to bring all troops and to finish the game before the time for gaming is over. 
Zasady Mouse spisały się naprawdę nieźle i transformacja z planszówki na grę bitewną przebiegła bardzo gładko. Jednakże mieliśmy jeden problem do rozwiązania. Użycie kilku K6, by ustalić turę wejścia danej jednostki na stół było zbyt długie na klubowy wieczór, więc postanowiliśmy zamieć je na K4. Z niższą kością powinno zająć to mniej czasu by sprowadzić wszystkie oddziały i zakończyć grę przed dostępnym czasem.
It looks like the campaign rules are finally ready, now rest of the boys need to get into the test games and we are ready start!
Wygląda na to, że zasady kampanii są gotowe, teraz czas by reszta chłopaków zaznajomiła się z nimi i możemy zaczynać!

5. Links. Linki.

Michael’s relation from the game on his blog:
Relacja Michaela z gry na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/03/1776-test-game-awi.html
More about Le Petite Guerre on Michael’s blog:
Więcej o Le Petite Guerre na blogu Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/p/le-petite-guerre.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651510853482/

The Mohawk Valley 1777

Posted on March 22nd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last week I had two games and both were concentrated on the American War of Independence. However both were played with different systems. The first one was played at Hugh and with the Muskets and Tomahawks rules. Today’s report will be about this game.
W mijającym tygodniu rozegrałem dwie gry i obie były związane z Amerykańską Wojną o Niepodległość. Obie gry były rozegrane jednak z użyciem różnych systemów. Pierwsza z nich została rozegrana u Hugha z użyciem zasad Muskets and Tomahawks. Dzisiaj przeczytacie raport z tej pierwszej gry.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY:Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Dave O’Brian

1. Forces. Siły.

AMERICAN/AMERYKANIE
(Ray Neal, Hugh Wilson, Bartek Żynda, Dave O’Brian)

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Martin Gibson, Colin Jack, Tim Watson, Donald Adamson)

2. The Game. Gra.

We, as the the Americans have to protect the valley against possible British attack. We did not have very strong forces and there was to many villages to defend, so we decided to put our defending position on the north bank of the river with our Indians remaining on the south bank. We were hoped that it will slow down the our enemies and help us to win the game.
My, jako Amerykanie mieliśmy zadanie ochrony doliny przed możliwym atakiem brytyjskim. Nie mieliśmy zbyt licznych sił oraz było tam zbyt dużo osiedli do obrony, dlatego postanowiliśmy nasze linie oprzeć o północny brzeg rzeki i jedynie nasi Indianie pozostali na południowym brzegu. Mieliśmy nadzieję, że to spowolni naszych wrogów i pomoże nam wygrać grę.
Most of the British troops enter the table on the south edge, however some group of Indians enter it on the west edge. They did not met a big resistance, so they moved forward. The first fights take place on the west where Indians fought against the American Irregulars. American fought very brave, but soon they were overwhelmed here by incoming British troops and have to withdraw. However the defending line has remained untouched here.
Większość brytyjskich oddziałów wkroczyła na stół od strony południowej krawędzi, jednak część Indian pojawiła się na krawędzi zachodniej. Nie napotkali dużego oporu, więc ruszyli do przodu. Pierwsze walki wybuchły na zachodzie gdzie Indianie starli się z nieregularnymi oddziałami Amerykanów. Amerykanie walczyli dzielnie, jednak musieli ulec przeważającym siłom oraz nadciągającym brytyjskim oddziałom. Jednakże linia obrony pozostała tutaj nietknięta.
The main battle was around the Indian village. First it was took by British Indians and after they won, it has been burned to the ground. Then they have been attacked by American Indians. They fought effectively good and pushed back their enemies. The fighting was so fierce that two Indian chiefs get killed. Our Indians were supported by our troops from the other bank of the river. Finally the situation for our Indians get critical so I had to move some of our troops off the fort to support them. Finally our Indians were facing nine enemy units, but none of them crossed the river – so our plan was fulfilled.
Główna bitwa rozegrała się wokół indiańskiej wioski. Wpierw brytyjscy Indianie ja zdobyli i następnie ja spalili. Wtedy zostali zaatakowani przez amerykańskich Indian. Walczyli oni zaskakująco dobrze i wypchnęli sowich wrogów. Walka była tak zacięta, że zginęło tutaj dwóch indiańskich wodzów. Nasi Indianie byli wspomagani przez nasze oddziały znajdujące się na drugim brzegu. W końcu sytuacja naszych Indian stała się krytyczna i musiałem ruszyć część oddziałów z fortu by ich wspomóc. Ostatecznie nasi Indianie walczyli w sumie przeciwko dziewięciu wrogim oddziałom, jednak ani jeden z nich nie przekroczył rzeki – więc nasz plan został wypełniony.

3. Summary. Podsumowanie.

Americans stopped the British from crossing the river, however on the west first units were starting to doing it. This game finished with American victory, but it will continued in two weeks time, as we all agreed.
Amerykanie powstrzymali Brytyjczyków przed przekroczeniem rzeki, jednakże na zachodzie pierwsze oddziały rozpoczęły się przeprawiać. Ta gra zakończyła się amerykańskim zwycięstwem, ale jak ustaliśmy będziemy ją kontynuować za dwa tygodnie.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649167228314/
Dave’s gallery on Facebook:
Galeria Dave’a na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/899438840095993?pnref=story

Designer’s Corner #6 – The Eureka Moment, and Why it’s Important to Get As Many Sets of Eyes on Your Game as Possible

Posted on March 19th, 2015 under , , , , . Posted by

I was working on my 2-player resource cubes game, Fisticuffs, for the first time in a long time recently and I had the chance to put the game in front of a new set of eyes.  Brent, my daughter’s friend’s … Continue reading

Somewhere in Italy, circa 1540. Gdzieś we Włoszech, około roku 1540.

Posted on March 13th, 2015 under , , , , , , . Posted by

After short break I’m back to gaming. This Thursday in our club, we have again met with the Piquet rules. This time it was fictitious  battle, which could have happen somewhere in Italy, circa 1540.
Po krótkiej przerwie wracam do grania. W ten czwartek , w naszym klubie, ponownie spotkaliśmy się przy zasadach Piquet. Tym razem była to fikcyjna bitwa, która mogła wydarzyć się gdzieś we Włoszech, około roku 1540.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Paul O’Sullivan, Michael Schneider

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Paul O’Sullivan

SCENERY/SCENERIA:  Michael Schneider, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Paul O’Sullivan, Michael Schneider

1. Forces. Siły.

HOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Michael Schneider, Bartek Żynda)

2 x Landskhnecht Pike
2 x Arquebusiers
Swordsmen

Stradiots

Heavy Artillery
2 x Medium Artillery

FRANCE/FRANCJA
(Paul O’Sullivan, Tim Couper)

Swiss Pike
2 x French Pike
3 x Arquebusiers

Gandarmes
Mtd. “Archers”

2 x Medium Artillery

2. The game. Gra.

Our, German tactic was very simple, “let them come and then we will sort that problem”. Our positions were just behind the small wall, which gave us some protection, so we wait. For the first few turns we just waited until the French reach our positions and from time to time we fired at them with our artillery. Unfortunately for us o fire was very inaccurate and soon the first French unit was ready to climb on the wall, to attack our guns…
Nasza, niemiecka taktyka była bardzo prosta, “niech przyjdą, a wtedy zajmiemy się tym problemem”. Nasze pozycje znajdowały się za małym murkiem, które dawały nam pewną ochronę, dlatego czekaliśmy. Przez kilka pierwszych tur jedynie oczekiwaliśmy na to by Francuzi dotarli do naszych pozycji i od czasu do czasu ostrzeliwując ich z naszej artylerii. Niestety dla nas, nasz ogień był bardzo niecelny i już wkrótce pierwszy francuski oddział podszedł pod nasze pozycje i był gotowy by zaatakować nasze działa.
The first guns, which were destroyed, were the heavy guns. Just after this the victorious French arquebusiers attacked our arquebusiers, but this time it wasn’t easy. Germans push them back and forced to flee. During this melee, one of our Habsburgian generals get killed during the attend to rally of our forces. In the meantime the another French unit broke into our positions. It was the Swiss Pikes. Through our other guns they broke into our stronghold and then attacked our Pikes. The decisive fight get started.
Pierwszymi działami, które zostały zniszczone, były nasze ciężkie działa. Zaraz po tym zwycięscy francuscy arkebuzerzy zaatakowali naszych arkebuzerów i tym razem nie było tak łatwo. Niemcy odrzucili ich i następnie zmusili do ucieczki. Podczas tej walki jeden z habsburskich generałów został zabity, kiedy próbował uporządkować swoje oddziały. W międzyczasie następny francuski oddział włamał się w nasze pozycje. To byli szwajcarscy pikinierzy. Przez nasze inne działa włamali się do naszych pozycji obronnych i zaatakowali naszych pikinierów. Decydująca walka się rozpoczęła.
Swiss Pikes attacked from the front by our Pikes and fired from the back by our arquebusiers was unable to broke our positions and slowly become broke. However another French units find their way into our positions. The first attack has been pushed back, but for the another one we did not have enough time and we have to finish our game. The draw has been declared. It was another good game.
Szwajcarscy pikinierzy atakowani od przodu przez naszych pikinierów i ostrzeliwani od tyłu przez naszych arkebuzerów nie byli w stanie złamać naszych pozycji i powoli zaczęli się łamać. Jednakże następne francuskie oddziały dotarły do naszych pozycji. Pierwszy atak został odparty, na następny zabrakło już czasu i musieliśmy kończyć naszą grę. Ogłosiliśmy remis. Była to kolejna dobra gra.
During our game we had small cavalry episode. Our Stradiots moved brave out of our stronghold and moved towards the pack of crisps. On the way they had been stopped by French cavalry and after short fight they had been slaughter by French Gendarmes. This fight had no influence for the rest of the game.
Podczas naszej gry mieliśmy tez mały epizod kawaleryjski. Nasi Strodiotsi dzielnie opuścili nasze obwarowania i ruszyli w kierunki paczki czipsów. Po drodze zostali jednak zatrzymani przez francuską kawalerię i po krótkiej walce zmasakrowani przez francuskich Żandarmów. Ta walka nie miała jednak większego wpływu na resztę gry.

3. Links. Linki.

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651266684296/

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:

http://meneken.blogspot.co.uk/2015/03/the-triumph-of-feldschlangen.html

Today`s Flea Market catch: Lego Creationary

Posted on March 7th, 2015 under , . Posted by

This is a gamble, I admit.  It can cause the Smurf, with his mild autism form, to either flip out… or have a good time.See, I went to a nearby flea market in the Valaarhof at Wilrijk, as well, those kind of garage sales and flea markets have alw…

By Fire and Sword – new players, new game. Ogniem i Mieczem – nowi gracze, nowa gra.

Posted on March 3rd, 2015 under , , , , , . Posted by

This game I was planned few weeks ago. I have invited few gamers, however some of them were not able to attend, but this not problem and still will be opportunity to have some game. All right, back to the game. For this one, played last Thursday I have invited Neal and Sandy. Sandy have a large collection of 15mm Osmans, so we decided to use it against my Poles. I was umpired the game, the same as commanded the Polish forces together with Neal, who will be building another Polish forces for this game – good new fo me!
Tą grę zaplanowałem już kilka tygodni temu. Zaprosiłem do niej kilka osób, niestety części z nich nie udało się wziąć w niej udziału, jednak nie jest to problemem, ponieważ na pewno nadarzy się jeszcze wiele okazji by spotkać się przy stole. Powracamy zatem do gry. Do tej rozegranej w ostatni czwartek zaprosiłem Sandiego i Neala. Sandy posiada dużą kolekcję Osmanów w skali 15mm i postanowiliśmy ich użyć przeciwko moim Polakom. Oprócz prowadzenia gry również dowodziłem polskimi oddziałami wspólnie z Nealem, który notabene będzie budował siły Rzeczpospolitej do tej gry – co mnie ogromnie cieszy!
SCENARIO/SCENARIUSZ: Patrol fight.

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda

SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Sandy Gilespie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

POLES/POLACY
(Bartek Żynda, Neal)
Polish Skirmish forces (1667-76)

Colonel (4 orders)
Rotamaster (1 order)

Pancerni banner with rohatynas (3 bases)
Cossack style cavalry banner with rohatynas (3 bases)
2 x Cossack style cavalry banner (3 bases)
2 x Pancerni banner (3 bases)
2 x Dragoons banner (2 bases)
OSMANS/OSMANI
(Sandy Gilespie)
European Eyalet Skirmish forces

Sanjakbey (3 orders)
Aga (1 order)

6 x Ala of European Sipahi (3 bases)
Segbani (10 bases)
2 x Jemat beshli (3 bases)
Jemat gönüllü (3 bases)

2. The game. Gra.


Because our forces have similar points in strength and recce, we have played the Patrol Fight scenario. Quickly I realised the mistake in my list. I should not replacing Cossacks style cavalry on Dragoons, as the first one would be much better in this kind of battle, The infantry was useless in this game, as it was in majority the cavalry battle. Very quickly I have realised the true strength of the Osman cavalry and specially the European Sipahi and their long spears!!! Because of them my attack has been stopped and repulsed and then new units charged on me, crushing them very easily. Besides of the spears and armour, Sandy had magnificent dice rolling too. Our game finished after 5 turns with Osman strategic victory. Both gentlemen we are happy from the game and its mechanic, so more games to come in the future!
Ponieważ nasze siły były porównywalne w punktach siły i zwiadu, rozgrywaliśmy Walkę Patroli. Dość szybko zdałem sobie sprawę z mojej błędnej listy. Nie powinienem zamieniać jazdy kozackiej na dragonów, ponieważ ci pierwsi byli by lepsi w tego rodzaju bitwie. Piechota była bezużyteczna w tej grze, ponieważ w większości była to bitwa kawaleryjska. Dość szybko przekonałem się tez o  prawdziwej sile osmańskiej kawalerii, szczególnie europejskich sipahów i ich kopiach!!! Ze względu na nich mój atak został zatrzymany i odparty i nowe oddziały zaszarżowały na mnie, miażdżąc mnie z łatwością. Oprócz kopii i pancerza,Sandy miał tez niesamowite rzuty kośćmi. Nasza gra skończyła się po 5 turach ze strategicznym zwycięstwem Osmanów. Obaj panowie byli zadowoleni z gry i jej mechaniki, więc spodziewajcie się następnych gier.

Caen 1944. #1 – Update. Uzupełnienie.

Posted on February 25th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

As I promised, the forces lists used during the game:
Tak jak obiecałem, listy użyte w grze:

Link to the game:
Link do gry:

http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/02/caen-1944-1.html

GERMANS/NIEMCY:
John Glass:

CO: 1st Lieutenant + 1 rifleman (regular)
1st Heer Grenadier: NCO + LMG team + 6 riflemen – panzerfaust (regular)
2nd Heer Grenadier: NCO + LMG team + 6 riflemen – panzerfaust (regular)
3rd Heer Grenadier: NCO + LMG team + 6 riflemen (regular)
4th Heer Grenadier: NCO(AR) + 2 LMG teams + 5 men with AR – 2 panzerfausts (veteran)
Sniper team (veteran)
Heavy mortar (veteran)
Light Howitzer (veteran)
SdKfz 234/2 Puma (regular)
StuH 42 (regular)

Campbell Hardie:

HQ: Major + 2 riflemen

1st Platoon (inexperienced)
CO: 1st Lieutenant + 2 riflemen
1st Infantry: NCO(SMG) + LMG team + 7 riflemen – panzerfaust
2nd Infantry: NCO(SMG) + LMG team + 7 riflemen – panzerfaust
Medium mortar

2nd Platoon (inexperienced)
CO: 1st Lieutenant + 2 riflemen
1st Infantry: NCO(SMG) + LMG team + 7 riflemen – panzerfaust
2nd Infantry: NCO(SMG) + LMG team + 7 riflemen – panzerfaust

Medium mortar

2 Motorbikes/sidecar
PaK 36 gun
PaK 38 gun

ALLIED/ALIANCI:

BRITISH/BRYTYJCZYCY:
Ian Carter:

Infantry Platoon (all regular):
CO: 1st Lieutenant + 1 rifleman
FOA: 1 man
1st Infantry: NCO(SMG), LMG team, 6 riflemen
2nd Infantry: NCO(SMG), LMG team, 6 riflemen
3rd Infantry: NCO(SMG), LMG team, 6 riflemen
Piat team
Medium mortar
Vickers MG team
6pdr gun
Centaur tank

Paras Platoon (all veteran):
Paras CO: 2nd Lieutenant + 2 riflemen
1st Paras: NCO, LMG team, 5 riflemen – all with AT grenades
2nd Paras: NCO, LMG team, 5 riflemen

POLES/POLACY:
Bartek Żynda:

(all regular)
CO: 2nd Lieutenant + 1 SMG + 1 rifleman
FOA: Officer + 1 SMG + 1 rifleman
FMO: Officer (SMG) + 2 riflemen
1st Infantry: NCO(SMG)+ LMG team + 1 SMG + 6 riflemen – all with AT grenades
2nd Infantry: NCO(SMG)+ LMG team + 1 SMG + 6 riflemen – all with AT grenades
3rd Infantry: NCO(SMG)+ LMG team + 1 SMG + 6 riflemen – all with AT grenades
Piat team
Sniper team
Medium mortar
6pdr gun + tow (Universal Carrier)
Sherman Firefly tank

Berwick uppon Tweed 1938 (#3)

Posted on February 24th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Wednesday we had our third game of the Battle of Berwick in 1938 during the Very British Civil War. The game was played on the amazing table created by Hugh Wilson. We used again the Bolt Action rules with the special use of Night Fighting rules for the first six turns.
W ostatnią środę rozegraliśmy naszą trzecią grę Bitwy o Berwick w 1938 roku stoczonej podczas Bardzo Brytyjskiej Wojny Domowej. Gra została rozegrana na niesamowitym stole stworzonym przez Hugha Wilsona. Do gry użyliśmy ponownie zasad Bolt Action ze specjalnym użyciem przepisów Nocnej Walki dla pierwszych sześciu tur.
Past games:
Poprzednie gry:
#1:http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/01/berwick-uppon-tweed-1938.html
#2:http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/02/berwick-uppon-tweed-1938-2.html
SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson, Colin Jack

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Hugh Wilson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack

1. Forces. Siły.

SCOTS/SZKOCI
(Dave O’Brian, Bartek Żynda, Tim Watson)
List will be updated soon.
Lista będzie podana później.
ANGLIAN & FASCISTS/ANGLOWIE i FASZYŚCI
(Donald Adamson, Bill Gilchrist, Ray Neal, Colin Jack)
List will be updated soon.
Lista będzie podana później.

2. The Game. Gra. 

For the first six turns we used the special Night Fighting rules comes from the Bolt Action supplement Battleground Europe. The idea of that were first, to help Anglian forces to made their way through the Bridges and from the second, to check this rules how they works. Anglian forces during the night managed to clear the second Bridge and take the Rail Station, but they were stopped at the warehouse and pushed back to the Station. This finished the night and Scots decided to call for the airplane with the first daylight…
Przez pierwsze sześć tur korzystaliśmy z specjalnych zasad walki nocnej pochodzących z suplementu do Bolt Action pt.: Battlegroup Europe. Wykorzystaliśmy je ponieważ po pierwsze chcieliśmy wspomóc siły angielskie mogły przebić się w końcu przez mosty i po drugie by sprawdzić jak te zasady pracują. Siłom Anglów podczas nocy udało się oczyścić następny most (drogowy) oraz opanować stację kolejową, ale zostali zatrzymani przy magazynach i z powrotem odepchnięci do stacji. To zakończyło noc, z brzaskiem dnia Szkoci wezwali do pomocy samolot…

Believe or not, but the plane again hit his own troops for the third time during our whole game! My units suffered the most as I lost the cavalry unit and rest of them were hardly pinned, what allowed Anglian soldiers to cross the Road Bridge but then rest of my units stopped them and forced them back. The same happend with the attack on the Foot Bridge. Anglian Forces has been pushed back and those units who crossed the bridge become annihilated.
Wieżcie lub nie, ale samolot ponownie zaatakował własne oddziały po raz trzeci w ciągu całej naszej gry! Moje oddziały ucierpiały na tym najwięcej, ponieważ strarciłem oddział kawalerii, a reszta oddziałów została poważnie spinowana, co pozwoliło oddziałom Anglów na przekroczenie mostu drogowego, ale wtedy zostały one zatrzymane przez pozostałe moje oddziały i zmuszone do odwrotu. To samo stało się na moście pieszym. Siły angielskie zostały zmuszone do odwrotu, a te które się przedarły zostały unicestwione.
The special place in this relation should have the Navy troops and their surprise tactic. During whole game they were climb on the Berwick walls, then stay there for the turn on two, and then move back off the wall and repeat whole process again and again till the end of the game… Weird…
Na specjalne miejsce w tej relacji zasługują oddziały Marynarki i ich zaskakująca taktyka. Podczas całej gry wspięli się na mury Berwick, pozostali na nich przez jedną lub dwie tury i następnie wycofali się z powrotem pod mury i ten proces powtarzali podczas gry wielokrotnie… Dziwne…
The most fierce battle was about the Station and the Warehouse. During the night Anglian took the Station but then they were pushed back by Scots. Next comes the Guards. The Veterans for the first time cleared the whole Station and attacked the Warehouse where they had been beaten by Scottish defenders. The next unit of Fascist tried to take the Warehouse again, but again was destroyed by defenders. Then Scots received reinforcements and managed to bring the unit of infantry, who retake the part of the station, so when the game finished, half of the Station was in Anglian hands and half in Scottish.
Najbardziej zacięte walki toczyły się o stację kolejową i magazyny. Podczas nocy Anglowie opanowali stację, jednak wtedy zostali odepchnięci przez Szkotów. Następnie sprowadzono Gwardię. Weterani oczyścili cały dworzec i zaatakowali magazyny, gdzie zostali pobici przez szkockich obrońców. Następnie oddział Faszystów próbował zdobyć magazyny, ale również został zniszczony przez obrońców. Wtedy przybyło szkockie uzupełnienie w postaci oddziału piechoty, które zajęło połowę stacji i pod koniec gry dworzec był w połowie w rękach angielskich i w połowie w rękach szkockich.

3. Summary. Podsumowanie.

The game finished with the draw in my opinion, because the Berwick itself has been defended (we still awaited for another tank and the AT gun), however Scotts will not be able to keep this town against new assault and new forces, so possibly next game would finished with Anglian victory and retaking the Berwick.
Gra zakończyła się remisem w mojej opinii, ponieważ Berwick został obroniony (wciąz oczekiwaliśmy na przybycie czołgu i kolejnego działa ppanc.), jednakże Szkoci nie byli by w stanie utrzymać tego miasta przeciwko kolejnemu szturmowi i nowym oddziałom i w przypadku następnej gry najprawdopodobniej Anglowie odnieśli by zwycięstwo i odzyskali Berwick.
Not all of us liked the Night Fighting rules. For me they were ok, however I’ve simplified them a little and put the vision test just after the received order dice, what shortened whole process.
Nie wszystkim podobały się zasady nocnej walki. Jak dla mnie były ok, jednak lekko je uprościłem i sprawdzenie widoczności przeniosłem zaraz po otrzymaniu kości rozkazu, co znacznie skróciło cały proces.
Bill’s relation on his blog with the pictures of Dave O’Brian:
Relacja Billa na jego blogu ze zdjęciami Dave’a O’Briana:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2015/02/28mm-bolt-action-vbcw-berwick-1938-game.html
More pictures on my Flickr:
Więcej zdjęć na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157650952673226/

Video Games are now being saved to the Internet Archive

Posted on February 23rd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Why is it important to save cultural relics from the Video Game age? Continue reading

Caen 1944. #1

Posted on February 17th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we have started our campaign game Caen 1944. It is 10 players game (5 for Allies and 5 for Germans). All campaign rules has been set up by John Glass. For all games we will be using the Bold Action rules. We agreed the 1200/1500 pts forces. I have joined the Allied with my 28mm Poles. 
w ostatni czwartek rozpoczeliśmy naszą grę kampanijną pt. Caen 1944. Jest to gra, w której zaangażowanych jest 10 graczy (5 dla Aliantów i 5 dla Niemców). Wszystkie zasady kampanii zostały przygotowane przez Johna Glassa. Dla wszystkich gier będziemy używać zasad Bolt Action i sił na 1200/1500 pkt. Ja dołączyłem do Aliantów z moimi Polakami w skali 28mm.
SCENARIO/SCENARIUSZ: No. 3 from the main book./Trzeci scenariusz z głównego podręcznika.

SCENERY/SCENERIA: John Glass, SESWC

MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:  Ian Carter, John Glass, Campbell Hardie, Bartek Żynda.

1. Forces. Siły.

Germans. Niemcy:
(John Glass, Campbell Hardie)
List will be updated soon.
Lista zostanie uzupełniona później.

Allied:
Alianci:
British. Brytyjczycy:
(Ian Carter)
List will be updated soon.
Lista zostanie uzupełniona później.
Poles. Polacy:
(Bartek Żynda)
List will be updated soon.
Lista zostanie uzupełniona później.

2. Introduction. Wprowadzenie.

Allied safely landed in Normandie. So far they stuck on the beaches, however they started to move inland. They first big objective was town of Caen. Marshal Montgomery (Donald Adamson) prepared his plan and gave his orders to his troops. One of them was to outflank the town from the west. This was the task for British forces(Ian Carter) and the Poles (Bartek Żynda).
Alianci bezpiecznie wylądowali w Normandii. Jak na razie utknęli na plażach, jednak rozpoczęli swój marsz wgłąb lądu. Pierwszym celem miło być miasto Caen. Marszałek Montgomery (Donald Adamson) przygotował swój plan i wydał rozkazy swoim oddziałom. Jednym z nich było oskrzydlenie miasta od zachodu. Było to zadanie dla oddziałów Brytyjskich (Ian Carter) i Polaków (Bartek Żynda).
My Poles started at the Gold Beach and moved towards Bretteville, where they met the British under the command of Ian Carter (they attacked from Juno Beach). The way to Caen was blocked by German forces commanded by Campbell Hardie and John Glass. The battle has started…
Moi Polacy zaczęli na plaży Gold i ruszyli w kierunku Bretteville, gdzie spotkali Brytyjczyków pod dowództwem Iana Cartera (oni atakowali z plaży Juno). Drogę do Caen zablokowały im niemieckie siły pod dowództwem Campbella Hardiego i Johna Glassa. Bitwa się zaczęła…

3. The game. Gra.

This will be rather short report from the game. I can only said that it was so busy game, that I only made few pictures from them. Germans decided to defend only two objectives from three and left one without any protection. Game started with very accurate Royal Navy bombardments. Germans get hardly pinned, however they managed sort this out very quickly. After this Allied enter the table. Unlucky for Ian, he was attacking through the open ground just in front main John’s forces. This hardly pinned British forces, who started losing teams. By losing the teams you are losing the order dice and this slow my advantage down. Shortly Campbell joined John and both started pushing Ian harder and harder. Finally I managed to move my forces  towards objectives and finally took the one of them. Now for the victory we needed the central objective. First softened its defends with off table artillery and after this prepared for final assault. Unfortunately for us I badly rolled for the extra turn and the game finished on 6th turn. We managed to take only one objective, so the game finished with a draw. Our forces have been stopped and awaiting for the new orders.
To będzie raczej krótki raport z gry. Mogę tylko powiedzieć, że gra była tak zajmująca, że wykonałem zaledwie kilka fotek. Niemcy zdecydowali się bronić jedynie dwóch celów gry z trzech i jeden pozostawili zupełnie bez ochrony. Gra zaczęła się od bardzo celnego ognia Royal Navy, Niemcy zostali ciężko przygnieceni, jednak bardzo szybko sobie z tym poradzili. Po tym zaatakowali Alianci. Pechowo dla Iana, atakował on w otwartym polu, tuz naprzeciwko głównych sił Johna. To z kolei bardzo spinowało Brytyjczyków, którzy poczęli tracić swoje oddziały. Gdy tracisz swoje oddziały, tracisz też dostępne kości rozkazów i to bardzo spowolniło moje natarcie. Wkrótce Campbell dołączył do Johna i razem zaczęli mocniej naciskać na Iana. W końcu udało mi się ruszyć moje oddziały w kierunku celów gry i w końcu zająć jeden z nich. Teraz do zwycięstwa potrzebowaliśmy opanować centralny cel gry. Wpierw zmiękczyliśmy obronę naszą artylerią spoza stołu i po tym przygotowaliśmy się do ataku. Niestety dla nas bardzo źle rzuciłem na efekt ekstra tury i nasza gra zakończyła się w szóstej. Udało nam się opanować jeden cel gry, czym zapewnilismy sobie remis. Nasze oddziały zostały zatrzymane i oczekują nowych rozkazów.
To be continued…
Ciąg dalszy nastąpi…

Berwick uppon Tweed 1938 (#2)

Posted on February 14th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

After long period of time and plenty of surprising circumstances we finally managed to play the second Berwick game at Hugh’s. After that, when Scots captured this city, Anglian and Fascist forces decided to recapture it. We used the again Bolt Action rules.
Po dość długim czasie i wielu nieoczekiwanych zdarzeniach udało nam się w końcu rozegrać u Hugha drugą grę bitwy o Berwick. Po tym jak Szkoci opanowali to miasto, siły Anglo-Faszystowskie postanowiły odbić je. Do naszej gry, znów użyliśmy zasad Bolt Action.
For your remind, That how the first game was played:
Dla przypomnienia, tak rozegraliśmy pierwszą grę:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/01/berwick-uppon-tweed-1938.html
SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Tim Watson, Hugh Wilson

 1. Forces. Siły.

ANGLIAN and FASCIST:
ANGLOWIE i FASZYŚCI:
(Donald Adamson, Bill Gilchrist, Ray Neal, Dave)
List will be updated soon.
Lista będzie podana później.
SCOTS:
SZKOCI:
(Dave O’Brian, Tim Watson, Bartek Żynda)
List will be updated soon.
Lista będzie podana później.

2. The game. Gra.

The Anglo-Fascist plan, was almost the copy of our attack from the previous game with the small exception that the Royal Navy decided to land on the Berwick beach instead of the Docks and in that way they got an extra naval guns support. The rest of troops were attacking the three bridges. However Scots have prepared themselves for that and all bridges had obstacles.
Plan ataku sił anglo-faszystowskich był prawie dokładną kopią naszego ataku z poprzedniej gry, z tą różnicą, że siły Royal Navy zdecydowały się lądować na plaży w Berwick a nie w Dokach i tym zyskali wsparcie dział ich marynarki. Reszta oddziałów atakowała trzy mosty, jednakże Szkoci przygotowali się na taką ewentualność i wszystkie mosty zostały zablokowane przeszkodami.
The biggest progress during the battle did royal Navy. They managed to land, remove the troops defending the city walls, however they never made the way through to the city, as they met some resistance here with Armoured Car and some infantry.
Największy postęp podczas bitwy wykonały oddziały Marynarki Wojennej. Udało im się desant, wyczyściły mury miejskie z obrońców, jednak nigdy nie wkroczyły do miasta, ponieważ napotkały opór w postaci samochodu pancernego i pewnej ilości piechoty.
The hardest fight were about the Rail Bridge. Anglo-Fascist forces managed to remove the obstacles from the bridge and almost cross it. Some troops landed on the second bank of the river but has been destroyed by Rail Station defenders. Finally Scots stopped the enemy progress in that place and that part of Berwick was safe.
Najcięższe walki toczyły się o most kolejowy. Anglo-faszystom udało się odblokować most i prawie go przekroczyć. Części siłom udał się też desant na drugi brzeg rzeki, jednak tam zostali pokonani przez siły broniące stacji kolejowej. W ostateczności Szkotom udało się zastopować postęp wrogich wojsk i ta część Berwick została ocalona.
The other two bridges remain undefeated, however one bridge was unblocked. The Anglian forces were surprisingly attacked by own plane and hardly pinned (few turns before it happend, Scotish plane attacked own troops in the castle…). That helped to defend the rest the bridges and the town. Berwick remain in Scotish hands. Game will be continued…
Pozostałe dwa mosty zostały niezdobyte, jednak jeden z nich został odblokowany. Anglowie zostali tu niespodziewanie zaatakowani przez własny samolot i bardzo mocno spinowani (kilka tur wcześniej szkocki samolot zaatakował własne oddziały w zamku…). To pomogło utrzymać resztę mostów i miasto. Berwick pozostało w szkockich rękach. Gra będzie kontynuowana…

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja Galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157648491494163/
Dave O’Brian’s gallery on Facebook:
Galeria Dave O’Briana na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/880571831982694?pnref=story
Bill’s relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2015/02/28mm-vbcw-berwick-1938.html

Dubno-Brody 1941.

Posted on February 7th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Some time ago I read the raport on Bill’s blog with his Rapid Fire Road to Dubno game. Those game was played in Falkirk club and I asked Bill to refight it in our club and those happend last Thursday. The forces we used were slightly different from the first game, because Bill sold few models in time between those two games.
Jakiś czas temu na blogu Billa przeczytałem jego raport z gry rozegranej z użyciem zasad Rapid Fire: Droga do Dubna. Ta gra była rozgrywana w klubie w Falkirk i poprosiłem Billa by rozegrać ją ponownie w naszym klubie i to miało miejsce w ostatni czwartek. Siły użyte do gry były nieznacznie różne od tych z pierwszej gry, ponieważ w międzyczasie Bill sprzedał kilka modeli.
Link to the first game:
Link do pierwszej gry:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2015/01/20mm-rapidfire-road-to-dubno-26th-june.html
Soviet edge. Krawędź sowiecka.
German edge. Krawędź niemiecka.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist

1. Background. Tło wydarzeń.

8th Mechanized Corps was ordered to counter attack the German advance. Its 34th Tank Division and elements of the 12th Tank Division advanced northwards, cutting the main road between Dubno and Brody. The 34th then advanced east towards Dubno. This forced the 16th Panzer Division to wheel round and attack the 34th Tank Division in the area of Verba in order to clear the road.
8. Korpus Zmechanizowany otrzymał rozkaz powstrzymania niemieckiego natarcia. Jego 34. Dywizja Pancerna i elementy 12. Dywizji Pancernej ruszyły na północ, przecinając drogę pomiędzy Dubnem i Brodami. Następnie 34. skierowała się na wschód w kierunku Dubna. To zmusiło niemiecką 16. Dywizję Pancerną do zawrócenia i zaatakowania 34. Dywizji Pancernej w pobliżu Werby by oczyścić zajętą drogę.

2. Forces. Siły.

SOVIETS/SOWIECI
(Ray Neal)
34th Tank Division

68th Tank Regiment:
1st btn: 2xT35*, 2xT28
2nd btn: 4xBT7
3rd btn: 4xT26

34th Motor Rifle Regtiment:
1st btn:
HQ: CO+3 fig including 50mm Mtr, car
1st Rifle Coy: 8 fig, truck
2nd Rifle Coy: 8 fig, truck
3rd Rifle Coy: 8 fig, truck
Sup Coy: MMG, 82mm Mtr, 6 fig, truck

34th Recon Btn
T37, T38, FAI armoured car

NOTES:
Morale – Regular. 
Infantry test as 1 unit.
Tanks and armoured cars are poor except T35/T28 battalion which are elite.
Tanks and armoured cars test per battalion.

* T35s are ureliable so after moving dice and on a 6 the model breaks down. It can still fire but cannot move.
GERMANS/NIEMCY
(Bartek Żynda)
16th Panzer Division Kampfgruppe.

2nd Panzer Regiment
1st Battalion
HQ: PzKpfw III Cmd
1st Coy: 2xPzKpfw III
2nd Coy: 2xPzKpfw III
3rd Coy: 2xPzKpfw IV
4th Coy: 2xPzKpfw II
5th Coy: 2xPzKpfw II

16th MC Battalion
HQ: CO+5fig icluding ATR, 50mm Mtr, car
1st MC Coy: 9 fig on 3 MC combination
2nd MC Coy: 9 fig on 3 MC combination
3rd MC Coy: 9 fig on 3 MC combination
4th MG Coy: 2MMG, 81mm Mtr, 9 fig, truck
5th Hvy Coy: 50mm ATG, 75mm IG, 6 fig, 2 trucks

16th Recon Battalion (on table)
Coy: 2xSdKfz 231

16th Panzerjager Battalion (on table)
1st Coy: Jagdpanzer I
2nd Coy: 2 x 37mm ATG each 3 crew and tow

Artillery Support
16 PZ Art Regt: 2x105mm How – off table artillery
FO car – on table observer

NOTES:
Morale – Regular
Tanks are Elite
Infantry test as 1 unit
Tanks and armoured cars test per company.

3. The game. Gra.

I was allowed to put my Recon and Panzerjager battalions on the table before start of the game. My deployed zone was my half of the table. I used the hills and placed both AT guns to cover the road and with its fire stop Soviet movement. The Jagdpanzer supported by the Armoured Cars were put in ambush just behind the small forrest. The game started. Ray put the heavy dreadnoughts in his first wave and started march into my zone. My AT guns opened the fire, but very inaccurate and then my first panzer arrived. I was able to bring only two units a time, so I decided to bring the tanks first, create the “panzer fist” and with it crush the Soviet tanks (heavy tanks first, then light and the infantry at the end).
Mogłem umieścić przed rozpoczęciem gry mój rozpoznawczy i przeciwpancerny batalion na stole. Moja strefa rozstawienia obejmowała połowę stołu. Oba działa ppanc umieściłem na wzgórzach by ich ogniem pokryć drogę i w ten sposób zatrzymać sowiecki napór. Jagdpanzer wraz z samochodami pancernymi zostały pozostawione za małym laskiem i oczekiwały tam w zasadzce. Gra się rozpoczęła. Ray umieścił swoje drednoty w pierwszej fali i rozpoczął marsz w kierunku mojej strefy. Moje działa ppanc otworzyły ogień, ale bardzo niecelny i wtedy moje pierwsze panzery przybyły. Mogłem wprowadzać jednocześnie tylko dwa oddziały na turę, więc zdecydowałem się jako pierwsze wprowadzić czołgi, utworzyć z nich “pancerną pięść” i nią skruszyć sowieckie czołgi (wpierw ciężkie czołgi, potem lekkie i na końcu piechotę).


Ray spread his forces into three groups. The central with T35s moved forward and has been stopped by my Pz IIIs. German guns were much better and more accurate and soon both monsters were destroyed.
Ray rozdzielił swoje siły na trzy grupy. Centralna z T-35 ruszyła do przodu jednak została zatrzymana przez moje Pz III. Niemieckie działa okazały się dużo lepsze i celniejsze i wkrótce oba potwory zostały zniszczone.

The second group, the T26’s battalion tried to encircle my forces from my left flank. I prevent it by sending against them some of my tanks. Surprisingly, the T26 crews were much better then mine and I had to withdraw. After regroup my tanks hit again, with a better score, however Soviets hold the line. It cost me Pz III and II destroyed with one Pz III heavy damaged for the prize of one T26 destroyed and one heavy damaged. Not well. Even my off-table artillery tried to help this flank, and without any good result. So I stuck here…
Druga grupa, złożona z batalionu czołgów T-26 próbowała okrążyć moje oddziały od lewej strony. Zapobiegłem temu wysyłając kilka moich czołgów przeciwko nim. Niespodziewanie załogi T-26 okazały się lepsze od moich i musiałem się wycofać. Po przegrupowaniu uderzyłem ponownie z lepszym rezultatem, jednak Sowieci utrzymali swoją linię. Kosztowało mnie to utratę Pz II i III oraz ciężkim uszkodzeniem innego Pz III. Niezbyt dobrze. Nawet wsparcie artylerii zza stołu nie wypadło zbyt dobrze. Utknąłem więc tu…

The main battle was fought in the centre and on my right flank. The ride of BT7 tanks finished with my two Pz II, Jagdpanzer and one AT gun destroyed. However they had been stopped by my tanks and armoured cars. I managed to destroy one BT7 tank and one heavy damage. It caused the Soviet test, which was failed and whole BT battalion withdraw from the battlefield! I get the initiative here. My Armoured cars did the suicidal attack against T28s, but both were destroyed. In this moment Soviet infantry took its positions in both central forests. It looked like the road will be blocked.
Główna bitwa rozegrała się w centrum i na prawej flance. Rajd czołgów BT zakończył się zniszczeniem moich dwóch Pz II, Jagdpanzera i jednego działa ppanc. Jednak zostały one zatrzymane przez moje czołgi i samochody pancerne. Udało mi się zniszczyć jeden czołg BT i jeden ciężko uszkodzić. To wymusiło na Sowietach wykonanie testu morale, który wypadł negatywnie i batalion czołgów BT wycofał się z pola bitwy! Przejąłem inicjatywę. Moje samochody pancerne wykonały samobójczy atak na czołgi T-28, ale oba zostały zniszczone. W tym momencie sowiecka piechota obsadziła oba centralne lasy i wyglądało na to, że droga została zablokowana.

The Soviet infantry in the forests was left as the issue for my infantry, and my tanks moved forward. They forced T28s to withdraw and just after this they were destroyed or abandoned. Soon all Soviet tanks were destroyed in the centre and on my right. The infantry were finishing to clear the first forest and at this moment we decided to finish the game with the German victory.
Sowiecka piechota w lasach pozostała problemem do rozwiązania dla mojej piechoty a moje czołgi ruszyły dalej do przodu. Zmusiły T-28 do wycofania się i wkrótce albo zostały zniszczone albo porzucone. Wkrótce w centrum i po mojej prawej stronie reszta czołgów sowieckich została zniszczona. Piechota kończyła właśnie oczyszczanie pierwszego lasu i wtedy zdecydowaliśmy się na zakończenie gry i ogłoszenie niemieckiego zwycięstwa.

4. Summary. Podsumowanie.

Our game, the as the first finished with German victory. However it wasn’t easy victory.  In our game I used the Guderian’s tactic with striking the tanks first and dealt with remaining infantry later. The Rapid Fire gave us a magnificent game, which surprisingly finished very early, mostly because the fate of Soviet left and center whereas on my left T26 bravely stand against my panzers, mostly because my poor dicing there. T35s did not broke this time, however I put all my efforts to destroy them first. Withdrawal of BT battalion helped me win the game and gave the advantage with I did not lost to the end of the game.
Nasza gra, tak jak pierwsza skończyła sie niemieckim zwycięstwem, jednak nie było to łatwe zwycięstwo. Użyłem tutaj taktyki Guderiana z uderzeniem czołgami w pierwszej kolejności i usuwaniem piechoty w dalszej. Rapid Fire dał nam wspaniałą rozgrywkę, który nadspodziewanie skończyła się dość szybko, głównie z powodu klęski sowieckiego centrum i lewa z kolei po mojej lewej stronie T-26 dzielnie stanęły naprzeciw moim panzerom, głównie z powodu moich słabych rzutów kośćmi. T-35 tym razem się nie zepsuły, jednak na początku wszystkie moje wysiłki poszły na to by jak najszybciej je wyeliminować. Wycofanie się batalionu czołgów BT pomogło wygrać mi grę i dało przewagę, której już nie straciłem do końca gry.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157650692428275/

The Star Wars-Games Workshop Mashup? Is there any truth to the rumour?

Posted on February 4th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

If you haven’t been living in a cave on Dagobah for the last year or so, you’ll know that Disney/Lucasfilm movie machine is now kicked into gear. The Force Awakens (also known as Episode VII) is set for a 15th of December 2015 release at the cinemas. Great news for Star Wars fans, eager to […]

ReCast: TotalCon 2008 – Wargaming Recon #34

Posted on February 2nd, 2015 under , , , , , , , , , , , . Posted by

Due to illness and scheduling conflicts Aaron Bostian couldn’t do the show. So, NO NEW EPISODE right now. To make up for it we’re sharing this episode from the vault. The classic episode comes to you from the dark ages where the show had a different name. Since this is… Read More»

The post ReCast: TotalCon 2008 – Wargaming Recon #34 appeared first on Wargaming Recon.

Wargaming Aspirations for 2015 (better late than never…)

Posted on February 1st, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

It’s not often that I have the time or concentration lately to consider my gaming aspirations for the new year ahead. Still, there are shed loads of random ideas knocking around in my skull, that may or may not come to fruition in the next 12 months, one can still dream on. I thought I’d […]