Posts Tagged ‘Games’

Summer in Russia, 1943. Lato w Rosji, 1943.

Posted on May 24th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Some time ago Alan Hynd together with his father tried the Battlegroup rules for the first time. They did not have them quite well, so they asked me to help them with the rules. That happened last Thursday. I prepared for them a game for 540 pts, using the Kursk lists, however Alan can not made it and I jumped instead of him to the game, faced his father instead. 
Jakiś czas temu Alan Hynd razem ze swoim ojcem próbował zasad Battlegroup po raz pierwszy. Nie szło im za dobrze, więc poprosili mnie o pomoc w wytłumaczeniu zasad. To stało się w ostatni czwartek. Przygotowałem grę na 540 pkt. z użyciem list na Kursk, jednak Alan tego dnia nie mógł przybyć do klubu i ja wskoczyłem na jego miejsce, by zagrać przeciwko jego ojcu.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

GERMANS/NIEMCY
(Allan Hynd)
Forward HQ in PzKpfw IV Aufs.H

Armoured Panzer Grenadier Platoon
in SdkFz 251s, with AT granades, 88mm mortar and tripod MG42

SdKfz 250/9 (Recce)

PzKpfw III platoon (all Aufs. Ms) (turn 3)
StuG III Aufs. G (turn 4)
88mm AA/AT gun with Kfz 7 (turn 5)

Officers: 3
BR: 36
SOVIETS/SOWIECI
(|Bartek Żynda)
Forward HQ in White Scout Car
NKVD Officer in GAS jeep

Motorised Infantry Platoon
HQ in GAS jeep, AT granades, 50mm mortar, AT rifle, Maxim MG, Infantry gun with truck

BA-64 (Recce)
Sniper + spotter (Recce)

T-70 tank platoon (turn 3)
T-34 tank platoon (turn 4)
SU-76M battery (turn 5)
SU-152 (turn 6)

Officers: 3
BR: 35+1D6

2. The game. Gra.

Before the game I gave Allan option to choose the side. He pick up the Germans, so I stayed with Soviets. I won the initiative of the game. However, despite some preparations at home, I forgot to take my Soviet HQ… So we decided to treated it as the battle loss, so I had to pick up two counters, however Allan lost the Recce turn, so he had to pick up counter too. Objectives of the game were: crossroad in the village and the biggest hill. As the first unit I pushed my NKVD officer (he gave me extra 3 BR) and took the first objective (the crossroad). Allan pushed his infantry forward in 251s,  to flank my positions in the village. That was mistake, becouse he push them unsupported just infront my T-70s. They quickly deal with the halftrucks and soon I got support of T-34s. In the meantime, he brought all his tanks and took the hill. Surprisingly he stopped on the hill and decided to destroy my forces with his guns. In my opinion he supposed to use the advantage of his forces (I had very poor reinforcements rolls) and push me back of the table. He did not and he payed the price. Soon a lot of Soviet tanks outmaneuvered Germans and soon Allan started collecting the counters. German tanks can not stand against T-34’s guns. Finally Allan’s forces get broken and I won the game (with a half of the BRs lost).

Przed grą dałem Allanowi wybór stron.Wybrał Niemców, więc mi pozostali Sowieci. Wygrałem inicjatywę w grze. Jednak pomimo przygotowań w domu, zapomniałem zabrać ze sobą sowieckie naczelne dowództwo… Zdecydowaliśmy się traktować to jako stratę w boju, więc pobrałem dwa żetony, jednak Allan przegrał turę rozpoznania i tez musiał pobrac żeton. Celami w grze zostały: skrzyżowanie we wsi i największa góra. Jako pierwszy oddział puściłem oficera NKWD (dał mi dodtakowe 3 BR), który zajął pierwszy z celów (skrzyżowanie). Allan puścił w 251kach swoją piechotę, by oskrzydlić moje pozycje we wsi. To był błąd, ponieważ puścił je bez wsparcia, wprost pod lufy moich T-70tek. One szybko rozprawiły się z transporterami i wkrótce otrzymały wsparcie T-34ek. W międzyczasie, udało mu się wprowadzić do walki wszystkie swoje czołgi i zajął wzgórze. Niestety zatrzymał swoje czołgi na wzgórzu i zdecydował się ogniem swych dział zniszczyć moje oddziały. W mojej opini, powinien w tym momencie ruszyć swoimi czołgami dalej, by zepchnąc moje oddziały ze stołu (tym bardziej, że miałem bardzo złe rzuty na wzmocnienia). Nie zrobił tego i musiał powziąc konsekwencje takiej decyzji. Wkrótce masa sowieckich czołgów wymanewrowała niemieckie czołgi i Allan zaczął pobierać żeton za żetonem. Niemieckie czołgi nie mogły wytrzymać ognia dział czołgów T-34. Ostatecznie siły Allana zostały złamane co dało mi zwycięstwo (utraciłem połowę punktów BR).

3. Summary. Podsumowanie.

Despite the loss, Allan will be happy to check the rules for another time. We also are going to use Alan’s models, but with the Fall of the Reich supplement this time. That game will have place next week. 
Pomimo przegranej, Allan był chętny na kolejną grę. W następnej grze mamy zamiar użyć rózwnież modeli z kolekcji Alana jednak tym razem wykorzystamy dodatek Fall of the Reich. Ta gra będzie w przyszłym tygodniu.

4. Link.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157668832841785

Huzzah 2016 – Wargaming Recon #159

Posted on May 23rd, 2016 under , , , , , , , , , , . Posted by

Huzzah 2016 was an amazing convention with lots of fun games.  Listen to learn more about the delightful events.  US Navy submariner joins this episode as a special guest. Links to Items Discussed on the Show Huzzah convention Maurice wargaming rules by Sam Mustafa TSR Podcast Network Games Played at… Read More»

The post Huzzah 2016 – Wargaming Recon #159 appeared first on Wargaming Recon.

The Battle at Peekskill. Bitwa pod Peekskill.

Posted on May 18th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had our AWI campaign game. Campbell’s forces (he act as lord Cornwallis) finishing cleaning from the Rebels New York collony. At the village of Peekskill he met large contingent of Colonists who where willing to fight! I jumped into a game as Campbell’s subordinate with an order to take the village and kill all Rebels. So I had to take the village over the river, it sounds very familiar…
W ostatni czwartek mieliśmy grę z naszej kampanii WNSZ. Oddziały Campbella (wcielił się w postać lorda Cornwallisa) dokańczał oczyszczanie kolonii Nowy Jork z buntowników. We wiosce Peekskill napotkał znaczny kontyngent kolonistów, który był skłonny by walczyć! Wskoczyłem do gry, jako podwładny Campbella z zadaniem wzięcia wioski i zabicia wszystkich rebeliantów. Miałem zająć wioskę za rzeką, brzmi bardzo znajomo…

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły

Jim and Bill played the Americans and me together with Campbell the British.
Jim i Bill grali Amerykanami, natomiast ja i Campbell, Brytyjczykami.

2. The game. Gra.

Game from the beginning divided into two separate battles. Me against Bill defending the village and Campbell who tried crossed the river and face Jim’s forces awaiting in small forest on the hill. In my battle I had under my orders quite big forces, consist of two brigades, supported with a gun. I still had in my memory the struggle I had few months ago, when I had to fight in similar scenario (it was Napoleonic game, when Poles tried to cross a river and take the town). This time I was going to use that experience to win a battle. Therefore I created the firing cover for the troops, who were going to cross the river. This time I pushed soldiers in march columns through the bridge and did not forget to rally my troops. That helped me as same as Bill’s lack of good scores on his dice at the end of the game. I should lost at least one battalion, but lucky for me it hasn’t happened and soon the village was cleared from Colonists.
Gra od początku podzieliła się na dwa oddzielne bitwy. Ja przeciw broniącemu wioski Billowi i pomiędzy siłami Campbella i ukrywające się w lasku na wzgórzu za rzeką, siłami Jima. Pod moimi rozkazami znalazło się dość silne zgrupowanie dwóch brygad, wsparte działem. Wciąż mam w pamięci moje zmagania w podobnym scenariuszu rozegranym kilka miesięcy temu (to była napoleońska gra, gdzie Polacy próbowali przekroczyć rzekę i zdobyć miasto). Tym razem postanowiłem wykorzystać to doświadczenie by wygrać bitwę. Dlatego też stworzyłem strzelającą osłonę, dla oddziałów przekraczających rzekę. To mi pomogło w równym stopniu, jak i bardzo słabe rzuty Billa w końcówce gry. Powinienem był stracić batalion, ale na szczęście to się nie stało i wkrótce wioska została oczyszczona z kolonistów.

Completely different looks game between Campbell and Jim. For the most of the time Campbell tried to cross the river, but his command rolls were terrible bad. For the most of the time his forces were under constant fire from hidden American troops. Finally he managed to cross the river and charged the Colonists with his bayonets. I am not sure when it actually happend, was it during the charge or just before, but he lost one of his battalions who suffer casualties from very accurate American fire. The need for revange pushed Campbell against Rebels and in fierce fight he pushed Americans off the table. Only one American battalion survived, who managed to escape from New York. Now Mr Cornwallis is the time, to cross the Hudson!
Zupełnie inaczej wyglądała gra pomiędzy Campbellem i Jimem. Przez większość czasu Campbell próbował przekroczyć rzekę, jednak jego fatalne rzuty na dowodzenie mu na to nie pozwalały. Z tego też powodu bł ciągle ostrzeliwany przez ukryte oddziały amerykańskie. W końcu mu się to udało i przekroczył rzekę, by przy użyciu swoich bagnetów zaszarżować na Kolonistów. Nie jestem pewien kiedy to się właśnie stało, czy w czasie szarży, czy też krótko przed nią, ale jeden z jego batalionów został zniszczony od bardzo dokładnego ognia Amerykanów. Potrzeba rewanżu pchnęła Campbella przeciw rebeliantom i w zażartym boju zepchnęła Amerykanów ze stołu. Tylko jeden amerykański batalion zdołał się wyrwać z Nowego Jorku. To teraz Panie Cornwallis czas przekroczyć Hudson!

3. Links. Linki.

Michael’s relation:
Relacja Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/05/the-battle-at-peekskill-oct-vi-1776.html
Campbell’s relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1032069233497716&id=158670127504302
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666093073873

The great update of the blog: March/April games. Wielkie uzupełnienie bloga: gry z marca i kwietnia.Gilchrist

Posted on May 10th, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

It is a while since I posted something on my blog. Sorry for this. Firstly Hugh’s sudden death took all power off me to posting anything on the blog and then I took the holiday to recharge my batteries and bring myself back in action. Today’s post is about all past, unposted games I had privilage to play. However all that games have been played some time ago, so most of them will be only briefly described.
Już jakiś czas minął od mojego ostatniego posta na blogu. Przepraszam za to. Wpierw nagła śmierć Hugh’a zabrała całą moc ze mnie i nie chciało mi się nic umieszczać na blogu, potem pojechałem na wakacje by ponownie naładować baterie i by znów wrócić do działania. Dzisiejszy post będzie o tych wszystkich grach, nieopublikowanych relacjach z gier, w jakie miałem zaszczyt zagrać. Jednak wszystkie te gry były rozegrane jakiś czas temu, więc opisy będą tylko opisy bardzo ogólne.

GAME 1st. GRA 1.

JUTLAND 1916. JUTLANDIA 1916.

This game was played, to honor 100 aniversary of the original battle and to celebrate finished Angus’s book: “The battle of Jutland” (I think, that the book is already published). Angus choose for us one of the last episodes of the battle, when Beatty’s ships met Hipper’s ships for the last time.
Ta gra była rozegrana by uczcić setną rocznicę oryginalnej bitwy oraz by świętować ukończenie pisania przez Angusa jego książki poświęconej bitwie jutlandzkiej (wydaje mi się, że jest już dostępna w sprzedaży). Angus wybrał dla nas jeden z ostatnich epizodów tej bitwy, kiedy okręty Beatty’iego spotkały po raz ostatni okręty Hippera.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam

SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1.1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
(Bill  Gilchrist, Bartek Żynda)
HMS Princes Royal
HMS Tiger
HMS Lion

HMS New Zealand
HMS Indomitable
HMS Inflexible
KAISERLICHE MARINE
(Michael Schneider, Campbell Hardie)SMS Seydlitz
SMS Moltke
SMS Derfflinger
SMS Von der Tann

SMS Schlesvig-Holstein
SMS Schlesien
SMS Pommern
SMS Deutschland
SMS Hessen
SMS Hannover

1.2. The game. Gra.

Rules used/Użyte zasady: General Quarters: Fleet Action Imminent

During this game the we had a special rule, which determiated visibility of the game. Before every turn we rolled a D10, to check how far our ships would be able to spot the enemy. That rule for the most of the time favoured German navy, who managed to came at the close range and gave the Royal Navy a hard lesson. Brits lost two ships: HMS Lion with Beatty and HMS Inflexible with the spectacular explosion. Germans payed for this with only few heavy damaged ships. The most sensational thing is that mostly all damages to British ships were made by the old German pre-dreadnoughts!
Podczas tej gry, mieliśmy specjalną zasadę, która determinowała widoczność podczas gry. Przed każdą turą rzucaliśmy K10, by sprawdzić jak daleko nasze okręty mogły wypatrywać wroga. Ta zasada przez większość gry sprzyjała niemieckiej marynarce, której udało się zbliżyć na krótki zasięg by dać Royal Navy ciężką lekcję. Brytyjczycy stracili dwa okręty: HMS Lion z Beattym na pokładzie oraz HMS Lion, który zatonął przy spektakularnej eksplozji. Niemcy zapłacili za to jedynie kilkoma ciężko uszkodzonymi okrętami. Najbardziej sensacyjna wiadomość z tej gry to taka, że prawie wszystkie straty zadały Brytyjczykom stare niemieckie przeddrednoty!
100% realism of the game! 100% realizm gry!
Fleets are going to meet soon! Za chwile floty się spotkają!
HMS Lion in the middle slowly sinking. HMS Lion powoli sobie tonie w środku.
HMS Inflexible explodes! HMS Inflexible eksploduje!

1.3. Links to that game. Linki do tej gry.

Angus’s relation:
Relacja Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20116.htm
Michaels relation:
Relacja Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/04/31st-of-march-1916-skagerrak.html
Cambpell’s relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1018181878219785&id=158670127504302
My gallery on Flickr with more pictures:
Moja galeria na Flickr z większa ilością zdjęć:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157668134205916

GAME 2nd. GRA 2.
Amalfitana, 1516

Rules/Zasady: Pike and Shotte
That game was played on 14th of April and it was about to use more or less all our Renaissance collections.
Ta gra została rozegrana 14 kwietnia i jej ideą, było aby użyć jak największej ilości z naszych renesansowych kolekcji.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Angus Konstam

2.1. Forces. Siły.

We all started the game from 4 different corners. I had Spanish troops and my ally, angus had Venetian on the other corner of the table. My forces faced Donald’s French and in fornt of angus were Campbell’s Frenchmen. After fer than ew turns Michael should arrived with his forces in the random place of the table. However till that moment we did not have idea who is going to get support.
Wszyscy zaczęliśmy grę w czterech różnych rogach stołu. Ja z moimi Hiszpanami, oraz mój sojusznik Angus ze swoimi Wenecjanami stanął po przekątnej stołu. Moje oddziały stanęły naprzeciw Francuzom Donalda, a Angus stanął naprzeciw Francuzów Campbella. Michael ze swoją armia miał nadejść po kilku turach w losowo wybranym miejscu stołu. Do tego tez momentu nie mieliśmy pojęcia, która ze stron uzyska w ten sposób wzmocnienie.

2.2. The game. Gra.

During that game I haven’t been determinated enough to hit Donald as quick as I should. I think that if I would perform my charge of my cavalry few turns quicker it was strong possibility that the whole game would be completely different. In our game the objective was the bridge. That side, who would kept that on the end of the will win the game. My delay cost me break of my cavalry and lost of the initiative, so helped Donald to take the bridge. Angus performed much better than me. He managed to stop Campbell, but then Michaels forces arrived. He roll to arrive beetween Angus’s and Campbell’s forces and he roll again to support French. On that situation Angus decided to withdraw his forces. Another day, another time they said… French victory!
Podczas tej gry nie byłem wystarczająco zdeterminowany by uderzyć na Donalda tak szybko, jak to było możliwe. Wydaje mi się, że jeśli wykonałbym moją szarżę znacznie wcześniej, istniało duże prawdopodobieństwo, że cała gra wyglądała by całkiem inaczej. W naszej grze celem był most, i ta strona w której posiadaniu byłby on na koniec gry zostawała zwycięzcą. Moje opóźnienie kosztowało mnie rozbicie mojej kawalerii i utratę inicjatywy, co pozwoliło Donaldowi przejąć most. Angusowi wiodło się na polu bitwy znacznie lepiej niz mi. Udało mu się zatrzymać oddziały Campbella, ale wtedy nadciągnął Michael ze swoimi oddziałami. Pojawił się on pomiędzy Angusem a Campbellem. Po wykonaniu testu okazało się, że przybył kolejny francuski gracz. W takiej sytuacji Angus wycofał swoje oddziały. Jak to mawiają innym razem, w innym miejscu…. Francuskie zwycięstwo!
Initial setup. Rozstawienie początkowe.
Campbell’s French moving forward. Campbellowi Francuzi maszerują do przodu.
Venetians. Wenecjanie.
Spanish cavalry preparing for charge. Hiszpańska kawaleria przygotowuje się do szarży.

2.3. Links. Linki.

Angus’s relation:
Relacja Angusa:
Michaels relation:
Relacja Michaela:

Cambpell’s relation:
Relacja Campbella:
My gallery on Flickr with more pictures:
Moja galeria na Flickr z większa ilością zdjęć:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157667555160900

GAME 3rd. GRA 3.
1813.

My last game before holiday was Napoleonic Black Powder. Bill and Campbell increases theirs collections recently, so we all decided to try them on the battlefield.
Moją ostatnią gra przed wakacjami była gra z użyciem zasad Black Powder i osadzona w czasach wojen napoleońskich. Bill i Campbell ostatnio powiększyli swoje kolekcji i zdecydowaliśmy się je sprawdzić na polu bitwy.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist, Campbell Hardie

3.1. Forces. Siły.

RUSSIANS/ROSJANIE
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)
2 infantry brigades (3 battalions + gun each)
2 cavalry brigades (2 regiments _ gun each)
WURTTEMBERG&FRENCH/WIRTEMBERGIA&FRANCJA
(Cambpell Hardie, Michael Schneider)
2 infantry brigades (3 battalions + gun each)
2 cavalry brigades (2 regiments _ gun each)

3.2. The game. Gra.

This time for a change I joined the Russians, just for fun (that’s becouse there was no Poles involved). Bill gave me cavalry with the order to crush the French. My horses moved forward and faced French cavalry. In the long duel we both battered each other back and forth until my cavalry finally stand alone. Thanks that, my guns reach the German infantry and from the close range battered them all. We even had a close range duel between the guns. Thanks my actions Bill was able to bring his forces close enough to force Allied to withdraw. Russian victory!
Tym razem dla odmiany dołączyłem do sił rosyjskich (również dlatego, że Polacy w tej bitwie nie byli zaangażowani). Bill dał mi kawalerię i polecił rozbić Francuzów. Moja konnica ruszyła naprzód i stanęła naprzeciw francuskiej kawalerii. Po serii licznych szrż moja kawaleria ostała się jako jedyna na stole. Dzięki temu, moim armatom udało się podejść bardzo blisko do piechoty niemieckiej i z bliskiej odległości razić ich ogniem. Doszło nawet do pojedynku na krótkim zasięgu pomiędzy artylerią. Dzięki moim akcjom Billowi udało się przyprowadzić swoja piechotę na tyle blisko, by zmusić Sprzymierzonych do odwrotu. Rosyjskie zwycięstwo!
For most of the game it was all about cavalry. Przez większość gry liczyła się tylko kawaleria.
Horse artillery played its role too. Konna artyleria także miała swój udział.
Artillery duel. Pojedynek artyleryjski.
Russians push the Allied to withdraw. Rosjanie zmuszają Sprzymierzonych do odwrotu.
Last Russian cavalry regiment, the victorious one. Ostatni rosyjski regiment kawalerii, ten zwycięski

3.3. Links. Linki.

Campbell’s relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1021390664565573&id=158670127504302
My gallery on Flickr with more pictures:
Moja galeria na Flickr z większa ilością zdjęć:
Finally my blog is up to date!
W końcu mój blog jest na bieżąco!

Game of Thrones and Board Game Night – Wargaming Recon #157

Posted on April 27th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Game of Thrones by Fantasy Flight Games captures the feel of the conflict in Westeros.  Listen to learn more about this game and about some excitement for this year’s Extra Life 24hr Game-a-thon. Links to Items Discussed on the Show Game of Thrones board game $42.23 on Amazon (affiliate link)… Read More»

The post Game of Thrones and Board Game Night – Wargaming Recon #157 appeared first on Wargaming Recon.

Why Wargamers Should Crowdfund Their Gaming – Wargaming Recon #156

Posted on April 12th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Crowdfunding can be a good way for wargamers to fund what they love doing….play games!  Learn how you can benefit and what you need to do to make it a success. Links to Items Discussed on the Show Start Your Patreon Campaign Kickstarter for Wargamers – Wargaming Recon #118 Pulp… Read More»

The post Why Wargamers Should Crowdfund Their Gaming – Wargaming Recon #156 appeared first on Wargaming Recon.

3rd Silesian Uprising. Trzecie powstanie śląskie.

Posted on March 31st, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had a wee Set an East Ablaze game. Initially I came across with idea of Polish-Bolshevik war, but then Bill can not made that club evening, so we had lack of Bolsheviks. Instead of this I put different game with the forces available. As we had Germans, Poles and French troops, we had a fictional game of the 3rd Silesian Uprising, where French played the role of regular Polish troops.
W ostatni czwartek mieliśmy małą grę z uzyciem zasad Set an East Ablaze. Początkowo miała to byc gra dziejąca sie podczas wojny polsko-bolszewickiej, jednak Bill nie był w stanie pojawić sie w naszym klubie, więc mieliśmy niedobór Bolszewików. Zamiast tego wymysliłem inną grę z dostępnych nam oddziaów. Jako, że mieliśmy Niemców, Polaków i Francuzów, mieliśmy fikcyjną grę dziejącą się podczas trzeciego powstania śląskiego, gdzie Francuzi wcielili się w rolę regularnych oddziałów polskich.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda.

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda

SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda

FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville, Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

SILESIAN INSURGIENTS/POWSTAŃCY ŚLĄSCY
(Peter)
Officer
3 Infantry (10 men)
HMG team
POLISH ARMY/ARMIA POLSKA
(Campbel Hardie)
2 Officers
4 Infantry (10 men|)
1 Cavalry unit (9 men)
1 Field gun
1st GERMAN/1. NIEMIECKI
(Jack Glanville)
Officer
5 Infantry (10 men)
1 HMG team
1 Field gun + tow
2nd GERMAN/2. NIEMIECKI
(Michael Schneider)
Officer
5 Infantry (10 men)
1 HMG team
1 Field gun + tow

2. The game. Gra.

The whole scenario was roughly based on Polish movie directed by Kazimierz Kutz: “Salt of the Black Earth”. The movie told the story of the 2nd Silesian Uprising and there is the scene of that movie, when the polish artillery officer joined the insurgents and fought against Germans. In my scenario I made something different and despite the fact, that it was totally historical impossible (Poland during all Silesian Uprisings stayed officially neutral), that when the first Insurgent would die, then the regular troops will cross the border and join the fight.
Cały scenariusz został z grubsza oparty o scenę z filmy Kazimierza Kutza: “Sól ziemi czarnej”. Film opowiada historię z drugiego powstania i jest tam scena kiedy polski oficer artylerii dołącza do powstańców i razem z nimi walczy z Niemcami. W moim scenariuszu zrobiłem coś innego, pomimo faktu, ze historycznie było to całkowicie niemozliwe (Polska oficjalnie pozostała neutralna, podczas wszystkich powstań ślaskich) , ze kiedy pierwszy powstaniec padnie zabity, wtedy polskie oddziały przekroczą granicę i dołączą do walki.

Both German players moved into village, they both had chicky tactic of not shooting Insurgents in the village and kept Polish regular soldiers away from the game. However this tactic not worked well as soon Silesian Poles started to decimate the attackers. Finally Germans started shooting at the village and first insurgent died. That allowed Poles to cross the border, but then they met fire from German guns. That stopped regular Polish army advantage. In the meantime the Germans started assaulting village, but have been pushed back and the village stayed in Polish hands till the end of the game and finished with Polish victory.
Obaj niemieccy gracze ruszyli w kierunku wioski i obaj uzyli podstępnej taktyki nie strzelania do powstańców, czym trzymali polskie regularne wojsko z dala od gry. Jednakże ta taktyka się nie sprawdziła i wkrótce polscy Ślązacy zaczęli dziesiątkować atakujących. W końcu niemcy otworzyli ogień i pierwszy postaniec został zabity. to pozwoliło reszcie Polakom przekroczyć rzekę, ale wtedy napotkali oni ogień niemieckiej artylerii. To zatrzymało pochód regularnego polskiego wojska. W międzyczasie Niemcy rozpoczęli szturm na wioskę, ale zostali zeń odepchnięci i pozostał ona do końca gry w polskich rękach, co zapewniło im zwycięstwo.

3. Links. Linki.

Campbell’s relation on our club Facebook profile:
Relacja Campbella na profilu Facebookowym naszego klubu:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1004046279633345&id=158670127504302
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666536808786

How to Run a Convention Game with Mike Paine – Wargaming Recon #155

Posted on March 28th, 2016 under , , , , , , , , , , , . Posted by

Knowing the best way to prep your game for a convention can be hard.  Fantastic GM Mike Paine shares how he does it. Links to Items Discussed on the Show HAVOC Game Convention Huzzah Game Convention Buy Frostgrave on WargameVault (affiliate link) Fencing Frog Blog $20 Aurelian Unit Tiles by Sam… Read More»

The post How to Run a Convention Game with Mike Paine – Wargaming Recon #155 appeared first on Wargaming Recon.

By Fire and Sword: First divisional game in Scotland. Ogniem i Mieczem: Pierwsza gra dywizyjna w Szkocji.

Posted on March 24th, 2016 under , , , , , . Posted by

Last Thursday I had this privilege to organise the first divisional game with By Fire and Sword rules. For this event I invited Neil Danskin to the game. We both have significant forces to put divisions on the table, but we both have Polish (Crown) forces. That took us to the year of 1665 and to the Lubomirski Rebellion, so we both been able to place our forces.
W ostatni czwartek miałem ten zaszczyt organizacji pierwszej dywizyjnej gry w Ogniem i Mieczem w Szkocji. Do tego wydarzenia zaprosiłem Neila Danskina. Obaj posiadamy wystarczające siły by wystawić dywizje na stole. Obaj jednak mamy siły polskie (Korony). To zabrało nas do roku 1665 i Rokoszu Lubomirskiego, więc moglismy nasze siły spokojnie wystawić przeciw sobie.
SCENARIO/SCENARIUSZ: From main book.

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Neil Danskin, Bartek Żynda

SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Neil Danskin, Bartek Żynda, Michał Paradowski

1. Siły. Forces.

ROYAL FORCES/SIŁY KRÓLEWSKIE
(Neil Danskin, Sandy Gilchrist, Peter)
Polish Elite Cavalry Regiment
2 x Polish Cavalry Regiments
Foreign Contingent Infantry Regiment – New Type
2 light guns
REBELS/ROKOSZANIE
(Bartek Żynda, Angus Konstam, Michael Schneider)
Polish Elite Cavalry Regiment
Polish Light Cavalry Regiment
Foreign Contingent Infantry Regiment – New Type
Reiter Regiment
2 light guns
2 Dragoon Companies.
We both used the lists for Polish division of 1658-1666 from Deluge supplement.
Obaj użyliśmy list dla dywizji koronnej z lat 1658-1666 z dodatku Potop.

2. The game. Gra.

Our game divided on four separate clashes. In the first my Light Cavalry Regiment charged on Neil’s left flank Cavalry Regiment supported by guns. My Pancerni managed to destroy the guns but has been stopped by bigger number of Cossack Style Cavalry. They tried to do the flanking attack (which we made completely wrong). Finally both sides finished here with a draw.
Nasza gra podzieliła się na cztery oddzielne starcia. W pierwszym z nich, mój lekki pułk kawalerii starł się z pułkiem kawalerii z lewego skrzydła Neila wspartym działami. Moim Pancernym udało się zniszczyć działa, jednak zostali zatrzymani przez większą ilość jazdy kozackiej. Próbowali również bezskutecznie ataku z flanki (który zresztą zrobiliśmy kompletnie nie tak, jakbyć powinno to zrobione). Ostatecznie obie strony zakończyły grę w tym miejscu remisując.
On my other flank Angus get command over my Reiters. Unfortunately for them they had to face the full charge of Neil’s Winged Hussars from the his left flank. This charge completely broke Reiter, who was not able to stand against the winged knights. We lost first regiment…
Na mojej drugiej flance Angus przejął dowództwo nad moimi rajtarami. Na ich nieszczęście musieli oni stanąć naprzeciw szrży Neilowej husarii lewego skrzydła. Ta szarża całkowicie zniosła rajtarów, którzy nie byli w stanie wytrzymać ataku uskrzydlonych rycerzy. Straciliśmy pierwszy regiment…
In the centre we had clash of the infantries. My musketeers, commanded by Michael and supported by my guns and Dragoons stopped Niel’s infantry. However they were still able to fight, but we did not have enough time for this, so it finished with a draw here too.
W centrum mieliśmy starcie piechoty. Moi muszkieterowie, dowodzeni przez Michaela i wsparci moimi działami i dragonami zatrzymali piechotę Neila. Jednakże byli oni wciąż zdolni do walki, jednak nie mieliśmy juz czasu, by jakoś to rostrzygnąć, więc i tu skończyło się remisem.
Finally the last clash was between four main forces. Firstly I charged on Hussars with my Pancerni with the Spears. It was very foolish, as they was not able to stand against them. However it was wily plan, because in the next turn my hussars charged on Neil’s hussars. I had the advantage of the hussar lance and therefore I have forced them to flee. It would be victorious there, but I hadn’t enough time to use that advantage against the rest of the Neil’s regiment, so it finished with a draw here as well and we agreed that whole game finished with Neil victory.
W końcu ostatnie starcie przebiegło pomiędzy naszymi głównymi siłami. Wpierw natarłem moimi Pancernymi z rohatynami na husarię. Był to mój przebiegły plan, ponieważ w następnej turze na jego husarię natarłem swoją. Miałem przewagę w husarskich lancach i dzięki temu zmusiłem ich do ucieczki. Zakończyło by się tu dla mnie zwycięsko, gdybym miał czas na wykorzystanie tego sukcesu w tym miejscu, skończył się więc tylko na remisie i ostatecznie na wygranej bitwie przez siły Neila.

3. Summary. Podsumowanie.


I am happy that as I played the first game with By Fire and Sword game in Scotland few years ago and  I had the privilege to play the first game of the higher level in this country too. It was quite good experience and I really enjoyed it, now all my figures, from that collection, has been used on the table. However we should use small forces for this game as we all haven’t to big experience with the rules did few things completely wrong. Finally during the game we had a small chaos, which slows the game dramatically. I think that we all move back to the skirmish level to be much better familiar with the rules and in the future try the divisional game once again.
Jestem tym szczęśliwcem, który miał przywilej rozegrania pierwszej gry z Ogniem i Mieczem w Szkocji oraz miałem ten zaszczyt rozegrać pierwszą w tym kraju grę wyższego szczebla. To było bardzo cenne doświadczenie i narawdę mi się to podobało, teraz wszystkie moje figurki, z tej kolekcji, były użyte w grze. Jednakże do pierwszej gry powinniśmy użyć znacznie mniejszych sił, ponieważ nikt z nas nie posiada jeszcze zbyt dużego doswiadczenia z tymi zasadami i kilka rzeczy zrobilismy kompletnie błędnie. Ostatecznie grę opanował mały chaos, który znacznie spowolnił rozgrywkę. Moim zdaniem powinniśmy powrócić do podjazdów i bardziej zaznajomić się z zasadami i wtedy po jakimś czasie ponownie usiąść do dywizji.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157664029374353
For those of you, who don’t 

Cerignola 1503

Posted on March 15th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had big Pike and Shotte game prepared by Michael. His scenario was based on real battle of Cerignola fought 28th of April 1503 and it was the first battle when the firepower of arquebusiers decided about the outcome of the battle.
W ostatni czwartek rozegraliśmy grę z użyciem zasad Pike and Shotte przygotowaną przez Michaela. Scenariusz bazował na prawdziwej bitwie pod Cerignolą, stoczonej 28 kwietnia 1503 roku. Było to pierwsze starcie, gdzie siła ognia  arkebuzierów zdecydowała o wyniku bitwy.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Angus Konstam

1. Forces. Siły.

FRENCH/FRANCUZI
Donald Adamson, Peter, Angus Konstam
(C) Michael Schneider
SPANIARDS/HISZPANIE
Campbell Hardie, Bartek Żynda
(C) Michael Schneider

2. The game. Gra.

From the beginning it must be told, that it was tough think to win that battle for the French, but not impossible. Spanish positions seemed be very safe behind the ditch and the wall, but it was false confidence. We both, Campbell and I found that everything could went very wrong for us…
Od początku trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to była naprawdę ciężka sprawa dla Francuzów, by wygrać tą bitwę, jednak nie niemożlwą. Hiszpańskie pozycje bronione przez okop i mur wydawały się bardzo bezpieczne, jednak była to fałszywa pewność. Oboje z Campbellem przekonaliśmy się, że wszystko mogło się dla nas skończyć bardzo źle…
(C) Michael Schneider
One of the first decision, the French players had to made was to bring heavy artillery with a great commander, which could take a lot of time or left the artillery behind and bring very quickly good commander on the battlefield. they choose the first option and soon they suffer from that decision. They cannot move their forces forward, because of the poor command rolls. So their centre and right flank stand still. It gave us time to put our forces into better positions.
Jedną z pierwszych decyzji, jakie musieli podjąć francuscy gracze, było czy sciągnąć ciężką artylerię z dość dobrym dowódcą (mogło to zająć dość dużo czasu), czy też zostawić działa i sciągnąć tylko dowódcę (co nastąpiło by znacznie szybciej). Francuzi wybrali opcję pierwszą i wkrótce musieli ponieść konsekwencje tej decyzji. Ze względu na słabe rzuty dowodzenia, ich centrum i prawe skrzydło nie poruszało się. Dało nam to czas na lepsze ustawienie naszych oddziałów.

It was clear, that French if they want to win, they have to broke into our positions by breaking our flanks. Our right flank was protected by Campbell’s cavalry. Here they had to fought against French gendarmes under command of Donald. Unfortunately for Campbell, Donald broke through Campbell’s cavalry and was ready to get inside our defences. However his knights went without support and was easily destroyed by my gendarmes. Campbell quickly seal the hole in our defence line and we were protected from this side.
Było jasne, że Francuzi mogli zwyciężyć jedynie, poprzez włamanie się w nasze pozycje, poprzez złamanie obrony na naszych flankach. Nasze prawe skrzydło było chronione przez kawalerię Campbella. zostali oni zmuszeni do walki przeciw cięzkiej kawalerii Donalda. Nieszczęśliwie dla Campbella, Donaldowi udało się złamać jego konnicę i wedrzeć się w nasze pozycje obronne. Jednakże, jego rycerze wdarli się tam bez wsparcia i zostali dość łatwo rozbici przez moją ciężka konnicę. Campbell szybko załatał dziurę w obronie i bylismy bezpieczni od tej strony.
From our left, we were attacked by Angus’s cavalry. However this time he had terrible command rolls. His cavalry stayed for most of the time stationary and for most of the time it only shoot on my infantry from their bows with the terrible result. I used this time and I brought my artillery closer to the enemy. It was made right in time, as soon his heavy cavalry finally made its movement. Just in front of my guns. It proved that the guns are much better than the heavy armoured knights. French advantage has been stopped here too.
Na naszą lewa flankę nacierała konnica Angusa. Jednak tym razem miał on fatalne rzuty na dowodzenie. Jego kawaleria przez większość gry pozostała w miejscu, ostrzeliwując jedynie bezskutecznie moją piechotę przy uzyciu ich łuków. Tą sytuację skrzętnie wykorzystałem ustawiając bliżej wroga swoją artylerię. Dokonałem tego we właściwym czasie, ponieważ w końcu ruszyła się jego ciężka kawaleria. Ruszyła na wprost moich dział, które udowodniły swoją wyższość nad ciężkozbrojnymi rycerzami. Rownież tu francuskie natarcie zostało zatrzymane.
The French last hope was frontal attack with their pikeman. They reach the ditch, crossed it and reach the walls and our infantry. In the fierce battle they get bitten and finally broke. The battle was over with a glorious Spanish victory!
Ostatnią nadzieją dla Francuzów, był frontalny atak ich pikinierów. Udało im się dotrzeć do okopu, pokonać go, dotrzeć do murów i naszej piechoty. W zaciętej walce zostali oni jednak pobici i złamani. Gra dobiegła więc końca z chwalebnym zwycięstwem Hiszpanów!

3. Links. Linki.

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/03/cerignola-28th-april-1503.html
Campbell’s relation on our club’s facebook profile:
Relacja Campbella na profilu facebookowym naszego klubu:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=992305910807382&id=158670127504302
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157663645767373

5 Tips for Wargamer Dads – Wargaming Recon #154

Posted on March 14th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Being a wargamer parent is hard.  You’re pulled in different directions at the same time.  Try these five tips to be a successful wargamer dad (or mom). 5 Tips to be a Successful Wargamer Dad Put your child first Get creative Planning is key Communication is vital Technology is your… Read More»

The post 5 Tips for Wargamer Dads – Wargaming Recon #154 appeared first on Wargaming Recon.

AB1 – Gleaming Katanas.

Posted on March 9th, 2016 under , , , , . Posted by


And finally last game of last week. That was big game of my wargame group – Samurais. The game was set for two days, but I was able to take the part in the first day only. The game was prepared by Jack and Ken, who made and excellent work to made everything happend dispate some difficulties. Whole battle was beetween two groups of clans. My group was that day much better and won the first battle. We managed to completely destroy three oposite clans and lost only one in exchange. 
I w końcu ostatnia gra poprzedniego tygodnia. Było to duże spotkanie mojej grupy wargamingowej przy grze z uzyciem samurajów. Gra trwała dwa dni, jednak ja mogłem wziąć udział tylko w pierszym dniu. Gra była przygotowana przez Jack’a i Kena i wykonali oni kawał dobrej roboty bez względu na pojawiąjące się przed nimi trudności. Cała gra była pomiędzy dwoma grupami klanów. Moja grupa była lepsza i wygrała starcie pierwszego dnia. Udało nam się zniszczyć kompletnie trzy wrogie klany, tracąć w zamian tylko jeden.
I was put in front of Campbells forces and mainly fought against him. Campbell firstly defend himself from the temple, but later he decided fight outside the buildings. That gave me chance to do the frontal attack with my monk army. In the fierce battle my units destroy all Campbell’s units and took the temple. Just before that happened, his daimyo challenged my daimyo and in very long duel he managed to reduce my command skills from 8 down to 4, but finally he lost his general, but he kept his honour.
Moje oddziały stanęły naprzeciw oddziałów Campbella i głównie walczyły przeciw niemu. Campbell początkowo oparł swoją obronę o mury świątyni, jednak później wyszedł w pole. To dało szanse frontalnemu atakowi mojej mnisiej armii. W zaciętej walce moje oddziały rozniosły oddziały Campbella i zdobyły świątynię. Zaraz zao sie jednak stało, jego daimyo wyzwał na pojedynej mojego daimyo. W dość długim pojedynku, udało mu się zredukować moje zdolności dowódcze z 8 do 4, jednak ostatecznie on przegrał. Zginął ale zachował swój honor.
That was lovely Saturday, spend in the nice Old Manor Hotel in Lundin Links. Next game in October. This time it will be Indian Mutiny with the use of the new version of Sharpe Practice. This time me and Campbell will be preparing the game. That will be exciting experience!
To była doskonale spędzona sobota w barzo urokliwym hotelu: Old Manor Hotel w Lundin Links. Następna gra w październiku. Tym razem Powstanie Sipajów z użyciem nowej wersji Sharpe Practice. Tym razem  ja i Campbell będziemy wspólnie organizować tą grę. To będzie na pewno ekscytujące doświadczenie!
You can find more pictures from the game on my Flickr:
Możecie znaleźć więcej zdjęć na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157665619553226
On Jack’s blog:
Na blogu Jack’a:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2016/03/samurai-weekender.html

Tamai 1884

Posted on March 4th, 2016 under , , , , , , , , . Posted by

Second game of the week was played in our club on Thursday. It was Sudan game with Black Powder rules, prepared by Campbell.
Druga grę w tym tygodniu rozegraliśmy w czwartek w naszym klubie. Była to konfrontacja w Sudanie z użyciem zasad Black Powder, przygotowana przez Campbella.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie, Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

BRITISH-EGYPTIAN-SUDANESE FORCES/SIŁY BRYTYJSKO-EGIPSKO-SUDAŃSKIE
1st Brigade under command of Bartek Żynda

NSWC Battalion
15th Ludhiana Sikhs Battalion
Royal Marines Light Infantry Battalion
Yorks&Lancashire Battalion
7pdr gun
Gatling gun

2nd Brigade under command of Peter

Sussex Battalion
1st Sudanese Battalion
2nd Sudanese Battalion
Bashi Bazouk
Egyptian 6pdr
Egyptian Nordenfelt

Cavalry Brigade
10th Hussars under command of Bartek Żynda
19th Hussars under command of Peter
MAHDISTS/MAHDYŚCI
1st Brigade under Bill Gilchrist

6 Ansar Warbands

2nd Brigade under Hugh Wilson

6 Ansar Warbands (1 with rifles)
Captured gun

3rd Brigade under Michael Schneider

4 Beja Warbands

4th Brigade under Campbell Hardie

Baggera Cavalry
4 Ansar Warbands

2. The game. Gra.

In our game British-Egyptian-Sudanese forces had to cross the table from one end to the other. That was the British condition of winning the battle, whereas Mahdists had to only prevent it. In our game Campbell a little soften up Imperial forces and instead two British brigades gave us one European and the other mixed. It gave  Mahdists bigger chances for winning. Together with Peter we were going to create as quick as possible two brigade squares, survive all Mahdists attack and then after breaking them all, move forward through cleared battlefield. Sounds easy, not really.
W naszej grze brytyjsko-egipsko-sudańskie siły miały za zadanie przekroczyć stół z jednego końca na drugi. To był warunek brytyjskiego zwycięstwa, podczas gdy Mahdysci mieli tylko temu zapobiec. W naszej grze Campbell lekko osłabił imperialne oddziały i zamiast dwóch brygad brytyjskich dał jedną europejską i jedną mieszaną. To dało Mahdystom większe szanse na wygraną. Razem z Peterem postanowiliśmy jak najszybciej utworzyć dwa  brygadowe czworoboki, przetrwać wszystkie ataki Mahdystów i po ich zakończeniu, przejść przez oczyszczone pole bitwy. Wydaje się łatwe, otóż nie do końca.
My brigade managed to create the square in second turn and in third it was attacked by Bill’s and later on by Campbell’s units. My square was too hard for poorly equipped Mahdists forces. However they managed to destroy my gun and Gatling, but that was it. Once again supported me cavalry, failed. It forced few units to withdraw, but finally shaken left the table and never returned. At the end of the game attacking me forces were nearly broken, but still capable to fight back. So on my flank I draw the battle.
Moja brygada już w drugiej turze ustawiła się w czworobok, by w trzeciej zostać zaatakowana przez oddziały Billa i później Campbella. Mój czworobok był zbyt silny dla słabo wyposażonych Mahdystów. Jednak udało im sie zniszczyć moje działo i mojego Gatlinga, ale na tym się skończyło. Znowu, wspomagająca mnie kawaleria, zawiodła. Zmusili oni kilka oddziałów do cofnięcia się, jednak ostatecznie z ciężkimi stratami opuściła stół i nigdy już nie powróciła. Na koniec gry, atakujące mnie oddziały były na granicy załamania, jednak były wciąż zdolne do walki. Na mojej flance gra zakończyła się więc remisem.
Peter needed three turns to create the square and he was attacked in turn fourth. I advised him a small trick, which worked at the beginning of the game very well. He put Sussex Battalion on front of the square and against it Hugh and Michael pushed their first attacks. Mahdists were unable to broke them, especially when 19th Hussars arrived. They managed to nearly destroy, whole Michael’s brigade. When the game was nearly finished, last big charge of Michael’s, Hugh’s and Campbell’s forces was pushed on Peter’s square. One o the Sudanese battalions panicked and run away from the battlefield. That broke Peter’s square, but his forces were still fighting. Sadly the game was over, so were not able to cross the table and therefore we lost a game.
Peter potrzebował trzech tur na utworzenie czworoboku i zaatakowany został w turze czwartej. Poradziłem mu mały trik, który doskonale się sprawdził na początku gry. Ustawił on battalion Sussexu na czole czworoboku i to przeciw niemu Hugh i Michael skierowali swe pierwsze ataki. Mahdyści nie byli w stanie ich złamać, szczególnie gdy przybył tu 19. Huzarów. Huzarom udało się prawie zniszczyć brygadę Michaela. Kiedy gra miała sie już ku końcowi, oddziały Michaela, Hugha i Campbella zostały rzucone do ostatniej szarży. Jednen z sudańskich batalionów nie wytrzymał i uciekł z pola bitwy. To złamało czworobok Petera, jednak jego oddziały wciąż były zdolne walczyć. Niestety na grę się skończył i nie byliśmy w stanie przekroczyć stołu, dlatego też zakończyła się ona naszą porażką.

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157665390083416

Road in Spain. Droga w Hiszpanii.

Posted on March 3rd, 2016 under , , , , , , , , . Posted by

The busiest wargame week of the year just started. Till the end I will have three games: one played yesterday at Hugh, one on Thursday in our club and one on Saturday, played with AB1 group. Now I have noticed that all three of them will be played with Black Powder rules. The first game has been already played and it was game prepared by Bill Gilchrist and we went Napoleonic!
Zaczął się właśnie najbardziej wargamingowy tydzień w tym roku. Do końca tego tygodnia rozegram trzy gry: jedną wczoraj u Hugha, jedną w czwartek w naszym klubie i jedną w sobote z nasza grupą AB1. Teraz właśnie zdałem sobie sprawę, że wszystkie one będą rozegrane według zasad Black Powder. Pierwsza gra juz za nami i była to bitwa z okresu napoleońskiego, przygotowana przez Billa Gilchrista.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist, Hugh Wilson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist, Hugh Wilson, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

FRENCH and POLES/FRANCUZI i POLACY
1st French Infantry Brigade under Tim Watson

4 battalions of intantry
1 gun

2nd French Infantry Brigade under Bill Gilchrist

4 battalions of intantry
1 gun

Duchy of Warsaw Brigade under Bartek Żynda

4 battalions of intantry
1 gun

French Light Cavalry Brigade under Bartek Żynda

2 Light cavalry regiments
Horse artillery
BRITISH and PORTUGUESE/BRYTYJCZYCY i PORTUGALCZYCY
1st British Brigade under Ian Carter

4 battalions of intantry
1 gun

2nd British Brigade under Dave M.

2 battalions of infantry
2 batalions of light infantry
1 gun

Portuguese Brigade under Dave O’Brian

3 battalions of infantry

British Light Cavalry Brigade under Dave O’Brian

2 Light cavalry regiments.

2. The game. Gra.

The main objective of the game was the road. The side, which will control the road at the end of the game will be the victorious one. French and Polish brigades moved very fast forward. However the Bill’s brigade met the best British troops and get smashed in several melees by Brits. However somethin else stopped Britsom gaining victory here. It was central French brigade and their actions.
Głównym celem gry była droga. Strona, która będzie ja kontrolować pod koniec gry, zostanie uznana zwycięzcą. Francuzi i Polacy ruszyli bardzo szybko do przodu. Jednakże brygada Billa napotkała najlepsze brytyjskie oddziały i w kilku potyczkach na bagnety została przez nich rozniesiona. Jednak stało się coś, co powstrzymało Brytyjczyków przed ogłoszeniem tu zwycięstwa, były to akcje centralnej brygady francuskiej.
Tim pushed his forces fast forward and faced part of Dave’s British brigade. He get very quickly in contact with them. In few melees, he managed to broke Dave’s brigade, took the central village and then attack Ian’s Brigade, saving the rest of the Bill’s brigade. Finally at the end of the game French controlled most of the road on their left and in the central part of the battlefield.
Tim rzucił swoje oddziały do szybkiego ataku na brytyjską brygadę Dave’a. Bardzo szybko wszedł z nią w kontakt. W kilku szarżach na bagnety, złamał brygadę Dave’a, opanował centralną wioskę i mógł zaatakować brygadę Iana, ratując w ten sposób resztki brygady Billa. Pod koniec gry Francuzi kontrolowali większość drogi na lewym skrzydle i całą drogę w centrum pola walki.
Poles under Prince Poniatowski (I know, that he never took the part in Spain campaign, but I was so desperate to use my model, despite it was completely ahistorical). moved half of the brigade against village, occupied by Portuguese and half of the brigade kept in reserves. Soon Poles get support from French light cavalry and together moved against British positions on the hill. However both of us Dave O’Brian and myself had the troubles to push our cavalries into action. Finally we managed to do it and this time Brits managed to push back French horses, but this was it. French were supported by Poles, who stopped Brits and forced them to withdraw, by creating battalion squares. French cavalry tried the same, but with the same result. In the meantime Poles took village from the Portuguese and then managed to destroy their brigade. They took positions on the British flank where were disorganised British cavalry. Poles destroyed the first British cavalry regiment and soon Polish infantry charged the second British cavalry regiment from their flank. That was enough to force them to withdraw and give up the game. So the game finished with Franco-Polish victory.
Polacy pod dowództwem Ks. Poniatowskiego (wiem, że nie wziął on nigdy udziału w kampani w Hiszpanii, jednak tak bardzo chciałem użyc mojego modelu, ze przymknęliśmy na to oko) ruszyli połowę swojej brygady przeciw Portugalczykom we wsi, a drugą połowę pozostawili w rezerwie. Wkrótce Polacy otrzymali wsparcie rancuskiej kawalerii i razem ruszyli przeciw brytyjskim pozycjom na wzgórzu. Jednak zrówno ja, jak i Dave O’Brian mieliśmy trudności by nasze kawalerie wzięły udział w akcji. W końcu to nam się udało i tym razem Brytyjczykom udało się odepchnąć Francuzów, ale na tym sie to skończyło. Francuzi wsparci przez Polaków, którzy przez utworzenie batalionowych czworoboków, zmusili Brytyjczyków do wycofania się. Francuzi spróbowali tego samego, z takim samym rezultatem. W międzyczasie Polacy zdobyli wieś i zniszczyli portugalską brygadę. Zajęli pozycje na flance brytyjskiej, gdzie znalazła się zdezorganizowana brytyjska kawaleria. Polacy zniszczyli ogniem pierwszy regiment brytyjskiej kawalerii a na drugi natarła polska piechota (atak na jej flankę). To wystarczyło by zmusić ją do odwrotu i do poddania gry. Gra zakończyła się więc francusko-polskim zwycięstwem.

3. Links. Linki.

Dave’s O’Brian relation on Facebook:
Relacja Dave O’Briana na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/1088669407839601

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157665417545335

Town in Normandy 1944. Miasteczko w Normandii 1944.

Posted on March 1st, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club,  I joined the game organised by Derek and Jack. It was 15mm Chain of Command game set in 1944 in Normandy. I hadn’t game of CoC for a long time so it was great opportunity to refresh the rules.
W ostatni czwartek w naszym klubie, dołączyłem do gry organizowanej przez Dereka i Jacka. Była to gra w skali 15mm z użyciem zasad Chain of Command, osadzona w Normandii w 1944 roku. Gry w CoC nie miałem od dłuższego już czasu, wiec była to doskonała okazja, by odświezyc sobie zasady.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Derek Hodge

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Derek Hodge, Jack Glanville

SCENERY/SCENERIA: Derek Hodge, Jack Glanville, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Derek Hodge, Jack Glanville
Chain of Command is very specific game. It’s biggest advantage is the game realism. I do not know much more realistic skirmish game than this. So to play it well, one need take an extra caution as on the real battlefield. The mistakes cost always a lot. So there was no different this time. British troops had an order to attack the town (2 platoons – Jack, Stuart and myself)) defended by two German platoons (Derek and Peter). In Recce phase Germans managed to kept British outside the town, so they can deploy in the buildings and await the enemy.
Chain of Command jest bardzo specyficzna grą. Jej największym atutem jest realizm gry. Nie znam bardziej realistycznego systemu niż ten. Więc by dobrze w niego grać, trzeba być dodatkowo ostrożnym, tak jak ma to miejsce na prawdziwym polu bitwy. Błędy zawsze kosztują bardzo dużo. Więc i tym razem nie było inaczej. Brytyjczycy (2 plutony – Jack, Stuart i ja) mieli rozkaz ataku na miasto obsadzone przez Niemców (2 plutony – Derek i Peter). W fazie zwiadu, Niemcom udało się utrzymać Brytyjczyków poza miastem, więc mogli rozstawić się w budynkach i oczekiwać tam na wroga.
Brits started moving into the town. As the first Jack’s squads get under the fire from Peter’s platoon. That was hard enough to stop Jack’s advantage. In the meantime I wasn’t patient enough and tried to push one of my squads deeper into the town. I didn’t use the screen from the smoke to gave them extra protection and soon all my soldiers which find themselves on street get evaporated in one moment, shoot by Derek’s troops. Later I finally used my mortar to create the screen, but it was too late we started to loose the moral points. Stuart, who moved his troops in the centre reach the town and soon get pinned by the rest of the Peter and Derek’s platoons. That finished the game, as we have not been able to break through the German defences. Anyway the game was great and we learnt something new, that in CoC, if one want to win, than one need to be patient and precise.
Brytyjczycy zaczęli wchodzić do miasta. Jako pierwszy pod ogień z oddziałów Petera dostały się drużyny Jack’a. Ciężki ogień zatrzymał jakikolwiek dalszy jego pochód. W międzyczasie ja wykazałem się brakiem cierpliwości i puściłem moje drużyny głębiej w miasto. Nie użyłem tutaj żadnej osłony z dymu, by dać jakąś ochronę moim oddziałom i wkrótce cały oddział, który znalazł sie na ulicy, zniknął w jednej chwili. rozstrzelany przez żołnierzy Dereka. Później w końcu użyłem mojego moździerza, by stworzyć taką zaporę, jednak zabrakło czasu, by coś z tym zrobić, ponieważ zaczęliśmy tracic punkty morale. Stuart, który przemieszczał się w naszym centrum, dotarł do miasta i wkrótce również został spinowany przez resztę plutonów Petera i Dereka. To zakończyło grę , jako, ze nie byliśmy w stanie przebić się przez obronę niemiecką. Pomimo tego, była to znakomita gra, w której dane nam było się czegoś nauczyć, że w CoC trzeba być niezwykle cierpliwym i dokładnym by móc odnieść zwycięstwo.
Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157662960508474
Some pictures on SESWC facebook profile:
Kilka zdjęć na profilu facebookowym SESWC:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985679521470021&id=158670127504302

TotalCon 2016 – Wargaming Recon #153

Posted on February 28th, 2016 under , , , , , , , , , , , . Posted by

  TotalCon is one of the most exciting, entertaining, and enjoyable tabletop gaming conventions in New England.  They successfully combine RPGs, board games, old school RPGs, minis gaming, and live events together for a truly geeky time.  This year was the 30th anniversary for the convention.  We cover the con… Read More»

The post TotalCon 2016 – Wargaming Recon #153 appeared first on Wargaming Recon.

Grim’s Dungeons of Doom: Rising up, Easy level Riser tiles for your set up!

Posted on December 5th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

  Today’s Grim’s Dungeons of Doom tutorial is another dead easy one, level riser tiles to elevate your dungeon to a higher level! These simple to make tiles will add an extra dimension to your set ups, and will create much more options when making your set-ups. All you’ll need for this structural addition to […]

Grim’s Dungeons of Doom: Dem bones, Dem bones: Bone Pile Respawner Markers

Posted on December 2nd, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

In this edition of Grim’s Dungeons of Doom, we are going to deal with the creation of bone piles for our mini dungeon. These can be used as debris or even better (as I plan on doing) as undead respawn markers. Every respectable dungeon should have a few of these to warn those pesky adventurer […]