Posts Tagged ‘Games’

Game Night, Heroic Aleworks, Woodbridge VA

Posted on February 25th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Courtesy of Meetup.com’s thriving Northern Virginia activity, I got notification about a game night at Heroic Aleworks in Woodbridge, VA.   I had been unaware of this location until quite recently (through meetup, in fact), and wanted to give it a … Continue reading

We have moved to a new site.

Posted on February 24th, 2017 under . Posted by

Tabletopgamesuk.co.uk First we’d like to thank everyone that has helped get us to get where we are on the new site. You will find a lot of the old posts and pics but also lots of new content, we have taken on two more writers, this will give us a better coverage of game content … Continue reading We have moved to a new site.

Agnadello 1509.

Posted on February 17th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we all returned to Italian Wars. This time Michael proposed to refight the battle of Agnadello. To give some chances to the Venetian forces, Michael a little modified the army lists. For the game we used the Pike & Shotte rules.
W ostatni czwartek wszyscy powróciliśmy do wojen włoskich. Tym razem Michael zaproponował odtworzenie bitwy pod Agnadello. Aby dać jakieś szanse Wenecjanom, Michael troszkę zmodyfikował listy armii. Do gry użyliśmy zasad Pike & Shotte.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Jack Glanville, Angus Konstam

1. Forces. Siły.

For the Venetians fought Angus, Jack, Campbell and Mike and for the French: Donald, Michael and myself. This time I would like you to look at the link below, to see how Michael usually prepare all paperwork for the game. Is it not amazing?
Dla Wenecji walczyli Angus, Jack, Campbell oraz Mike a dla Francji: Donald, Michael i ja. Tym razem chciałbym abyście zajrzeli poniżej i zobaczyli w jaki sposób Michael przygotowuje całą papierkową robotę, potrzebną do gry. Czyż nie jest to wspaniałe?
Michael’s lists (click here)
VENETIANS/WENECJANIE
(Angus):
(Jack):
(Campbell and Mike):
FRENCH/FRANCUZI:
(Donald):
(Michael):
(Bartek):

2. The game. Gra.

This time I will started from the middle of the table and Michael’s Pike block. He moved forward and more or less in the middle of the table he managed to create a massive hedgehog with his pikes and arquebusiers, supported by 2 light guns. Against him Angus and Jack used all their artillery and Stradioti, but that wasn’t enough to broke them. We calculated that to have a chance to destroy that monster, Venetians had to hit it 8 times in one turn and the Michael’s hedgehog, can not save any of that hits. Then maybe, but that was impossible to achieve as they were able to hit it only 5 times at once. So the centre of the table was relatively save. However that tactic gave us something, it separate the Venetian forces on two…
Tym razem zacznę od środka stołu, i formacji pikinierskiej Michaela. Ruszył on swoimi oddziałami i mniej więcej w środku pola udało mu się stworzyć ze swoich pikinierów i arkebuzerów dużego jeża, wspomaganego dwoma działami. Przeciw nim Angus i Jack rzucili całą swoją artylerię i Stradioti, ale to nie było wystarczająca ilość by ich złamać. Obliczyliśmy, że aby doprowadzić do takiego scenariusza, Wenecjanie musieli by trafić naszego jeża 8 razy w ciągu jednej tury przy założeniu, że nie zasejwujemy ani jednej z nich. Wtedy było to być może możliwe, ale mało prawdopodobne, ponieważ mogli oni zadać jedynie 5 trafień.  Centrum pozostało więc relatywnie bezpieczne, jednak dało nam to coś bardzo potrzebnego, podzieliło armię wenecką na dwie części…
On my side I had the magnificent French cavalry. Against them Angus’s cavalry and pikes. We both slowly moved our troops towards each other, however I still awaited for the perfect moment to strike. I get great support from Michael’s guns and arquebusiers, who twice disorganized Angus’s pikes. However for the first time I failed my command rolls but for the second all my horses moved against Venetians. My horses crashed Venetian infantry and with some problems, their horses too. Finally I had to regroup them and start to rally, but then there was no Venetians on my side of the table. All were dead, so I was preparing my troops to support Donald on his side of the table…
Po mojej stronie stołu do mojej dyspozycji została oddana wspaniała kawaleria francuska. Przeciw nim była angusowa kawaleria i pikinierzy. Obaj powoli zbliżaliśmy się do siebie, jednak ja wciąż czekałem na odpowiedni moment by uderzyć. Ze strony Michaela dział i arkebuzów otrzymałem wspaniałe wsparcie i aż dwa razy udało im się zdezorganizować Angusowych pikinierów. Niestety za pierwszym razem nie zdałem testu, by ruszyć moją kawalerię, jednak już za drugim razem moja kawaleria uderzyła w Wenecjan. Moja konnica rozjechała wenecką piechotę i z pewnymi problemami także ich kawalerię. Ostatecznie musiałem przegrupować swoich kopijników i rozpocząć przywracanie im zdolności bojowej, ale wtedy po mojej stronie nie było już żywych Wenecjan. Przygotowywałem moje oddziały do wsparcia sił Donalda…
On Donald’s side of the table, everything started similar to my part. First strike the French cavalry, against whom fight Italian horses with the disaster for the Italians. Finally Campbell and Mike moved forward their infantry, but then they had to fight against Swiss pikes. Again it was not enough. Finally to the fight joined Jack’s cavalry, but again without any success. Only what they get was to force Donald’s troops to move a step back, but then my horses were ready to support him. At this moment we had to finish our game with a historical result. French did lost any of their units and Venetians lost 8 of them, mainly the cavalry.
Po stronie Donalda, wszystko zaczęło się podobnie jak po mojej stronie. Pierwsze starły się francuska i włoska kawaleria, z katastrofalnym rezultatem dla tych drugich. W końcu Campbell i Mike ruszyli do przodu swoja piechotę, jednak ta musiała zmierzyć się ze Szwajcarami. I znowu było to niewystarczające. W końcu do walki dołączył Jack ze swoją kawalerią, ale znów bez żadnych sukcesów. Jedyne co udało się im uzyskać to zmuszenie Donalda, by lekko cofnął swoje oddziały, jednak wtedy moje oddziały były już gotowe by go wesprzeć. W tym momencie zakończyliśmy naszą grę uzyskując historyczny rezultat. Francuzi nie stracili ani jednego oddziału, natomiast Wenecjanie utracili ich 8, głównie kawalerii.

3. Links. Linki.

Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2017/02/on-may-14th-near-agnadello-shortly.html
Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-agnadello-1509/
Campbell (SESWC):
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1265506960153941&id=158670127504302

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157678613580001

Cigar Box Battle Mat Review: Wargaming Recon #176

Posted on February 12th, 2017 under , , , , . Posted by

In this episode we crack open a box of ol’ stogies and see what lies within!  Alex and Jonathan review Cigar Box Battle Mats! The longest-running tabletop wargaming podcast on the planet Mats Being Reviewed Field of Battle #406 PLUSH sized 4x6ft plus Cost = $69 for standard version.  $74 for… Read More»

The post Cigar Box Battle Mat Review: Wargaming Recon #176 appeared first on Wargaming Recon.

Hail Caesar: Dark Age again.

Posted on February 10th, 2017 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday I was invited by Michael to play Hail Caesar again. He just painted some new figures and wanted to use them on table. I loved the idea and joined the game with my Normans and Vikings.
W ostatni czwartek Michael zaproponował byśmy znów zagrali w Hail Caesar. Ostatnio pomalował kilka nowych figurek i chciał zobaczyć je na stole. Mi ten pomysł bardzo się spodobał i dołączyłem do gry z moimi Normanami i Wikingami.

SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

NORMANS & VIKINGS/NORMANOWIE i WIKINGOWIE
(Bartek Żynda)
2 x Heavy Cavalry
1 x Medium Cavalry
3 x Heavy Infantry
1 x Medium Infantry
2 x Light Infantry
1 x Crossbowmen
2 x Archers 

CAROLINGIANS/KAROLINGOWIE
(Michael Schneider)
4 x Heavy Cavalry
2 x Heavy Infantry
2 x Crossbowmen

2. The game. Gra.

Our game started on both flanks as our centres refuges to move. First was the cavalry clash. Michael’s knights charged on my knights. Unlucky for me he broke one of my unit and then flanked my next unit. That was enough to finish my next unit. Then all cavalries withdraw, regroup and again charged. Now I was able to fight only with medium cavalry against the heavy, so the score was only one… I lost all my horses and main commander.
Nasza gra zaczęła się na obu flankach, a to dlatego, że nasze centra nie zdecydowały się ruszyć. Pierwszym starciem była walka naszych kawalerii.  Rycerze Michaela uderzyli na moich. Na moje nieszczęście udało mu się rozbić jeden z moich oddziałów i z flanki uderzył na następny. To wystarczyło by rozbić mój następny oddział.  Wtedy kawalerie się rozjechały, uporządkowały swoje szyki i ponownie na siebie uderzyły. Teraz przeciw ciężkiej kawalerii mogłem przeciwstawić jedynie średnią, więc rezultat mógł być tylko jeden… Straciłem całą swoją konnicę i głównodowodzącego.
On the other side I had my Viking allies. They managed to reach the river and then they get charged by another Michael’s cavalry. However they managed to survive the first impact and even destroyed one of the cavalry unit and forced to withdraw the supporting one. 
Na drugiej flance miałem swoich wikińskich sprzymierzeńców. Udało im się dotrzeć do rzeki, gdzie zostali zaszarżowani przez pozostałą kawalerię Michaela. Jednak udało im się przeżyć pierwsze uderzenia a wtedy zniszczyli jeden z oddziałów kawalerii i zmusili do wycofania się oddział wspierający.
Michael had to regrouped his forces and I finally managed to move my centre. I reach the river and created the massive line of my troops. Then Michael after some ranged attacks decided to charge with all his forces against my line. It was very good idea, but this time both his infantries refuses to move forward and his attack finished very poorly. All his cavalries had been destroyed. That finished the game with a great Norman victory. After the game we both decided, that we need much troops. I need more cavalry and heavy infantry, Michael needs more archers. That war is not over yet!
Michael musiał przegrupować swoje oddziały i mi udało się w końcu ruszyć moje centrum. Osiągnąłem rzekę i utworzyłem olbrzymią linię ze swoich oddziałów. Wtedy Michael po kilku ostrzaliwaniach moich oddziałów, zdecydował się na jeszcze jeden atak na moje pozycje. To był doskonały pomysł, jednak jego wykonanie nie było już tak dobre, ponieważ jego ciężka piechota odmówiła wykonania rozkazu i skończyło się to bardzo marnie. Cała jego kawaleria przepadła. To zakończyło grę, zwycięstwem Normanów. Po grze obaj przyznaliśmy, że potrzebujemy więcej oddziałów. Ja potrzebuję więcej ciężkiej kawalerii i piechoty, Michael więcej łuczników. Ta wojna jeszcze się nie zakończyła!

3. Links. Linki.

Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk (awaiting for update)
SESWC:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1259236790780958&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157678615801280

Ringing in the Changes

Posted on February 7th, 2017 under . Posted by

Hi gamers, it’s Darren here. You may have noticed we have been a bit quite the last few days, this is because we have made some major changes to the website and indeed to the future of Tabletop Games UK. We have moved to a hosted server which means we will be no longer publishing … Continue reading Ringing in the Changes

Testing General Quarters: Post Captain.

Posted on February 3rd, 2017 under , , , , , , . Posted by

Today, the game we had yesterday. Angus proposed the rules, he got from some time and had never played them before. That was the another product from General Quarters, this time for actions in Napoleonic period called Post Captain. Rules are written by L.L. Gill and M.R. Baulch. First I have to said that the try to read them was a huge nightmare for me. It seems to be very complicated set of rules, the extensive ship cards and the large number of stuff used during the game and also different measurements etc. It from the first look scared most of the wargamers in our club, so they decided to stay away of them. However we decided to give it a go and it proved how much I was wrong!
Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy wczoraj. Angus zaproponował nam zasady, które posiadał już od jakiegoś czasu, jednak nigdy nie miał szansy w nie zagrać. Był to kolejny produkt od General Quarters, tym razem przeznaczony do rozgrywania potyczek w czasach napoleońskich zwany Post Captain. Zasady zostały napisane przez L.L. Gilla i M.R. Baulcha. Wpierw muszę powiedzieć, że próbowałem je przeczytać  i przyswoić, jednak okazało się to zbyt dużym wyzwaniem dla mnie. Wydawały się zbyt skomplikowane, ze zbyt rozbudowanymi kartami okrętów i dużą ilością pomocy do gry przestraszyła wielu graczy w naszym klubie, więc zdecydowali się trzymać od nich z daleka. Jednakże zdecydowaliśmy się dać im szansę i to udowodniło jak bardzo się myliłem!
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Jack Glanville, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
HMS Naiad (38 guns) – Angus
HMS Aeolus (32 guns) – Peter
MARINE NATIONALE
Hortense (40 guns) – Campbell
Cornelie (40 guns) – myself 

2. The game. Gra.

The first good reason to play that game, was possibility to use of my little Cornelie. That French frigate never been used before, so that was her debut. Before the game, we all decided that our ships will be moving only under battle sails and without boarding or ramming actions to made the game as much simple as it could. For some first phases of the game we had to get familiar with the rules, but with time, the game became very friendly for us. All stuff used during the game proved to be very useful. The ship’s cards proved to be very simple and well designed. All my pregame worries were unnecessary. However more about the rules I will post another time. Before the game we had roll for our crews and captains. All our commanders were regular and most of the crews too besides of mine, which I rolled very badly and my boys were very raw. The quality of my troops meant that all things they did longer and worst than the other crews. That determined my tactic for the game: to get very close to the opponent, fired all of my guns and move away to reload my guns. In that rules the turn has 5 phases.Three of them are called white, red and blue when you are shooting, sailing, and reloading your guns. Another two are the command phases for command test and repair tests. British crews reload their guns in two turns, so if they lucky, they can shoot twice during the turn, French  crews need three phases to reload the guns and my, because of its quality needed 4 phases, so I was able to shoot once on two turns. A huge disadvantage. That brings me most of the game away from main actions. Most of fight had to be taken by Campbell, who bravely stood against two british ships. The lack of time forced us to finish the game without any results. Both British ships were lightly damaged and Hortense had some serious problems, but my ships had only some scratches. That gave us a draw and sure, that we will use that rules again.
Pierwszym dobrym powodem by zagrać w tą grę, była możliwość użycia mojej małej francuskiej fregaty Cornelie. Jakoś nigdy nie miałem możliwości jej użycia, więc był to jej debiut. Przed grą zdecydowaliśmy się na kilka uproszczeń: okręty poruszały się na żaglach bojowych i nie można było dokonywać abordażu ani taranować wrogich okrętów. Przez kilka pierwszych faz gry zapoznawaliśmy się z zasadami, ale z czasem gra stawała się coraz bardziej łatwa. Wszystkie dodatkowe rzeczy używane w grze okazały się bardzo pomocne, karty okrętów bardzo czytelne i proste a wszelkie moje przed growe wątpliwości niepotrzebne. Jednak więcej na temat samych zasad napisze innym razem. Przed grą, każdy z nas musiał rzucić na jakość naszych kapitanów i załóg. Wszyscy kapitanowie i prawie wszystkie załogi, oprócz mojej okazały się być regularne. Moi ludzie okazali się być słabo wyszkoleni. To zdeterminowało moją taktykę na całą grę: zbliżyć się do okrętów przeciwnika, oddać strzał i szybko się oddalić by przeładować działa. W tych zasadach tura dzieli się na pięć faz. Trzy z nich są zwane fazą białą, czerwoną i niebieską. Podczas tych faz można okręty poruszać, strzelać bądź przeładowywać swoje działa. Następne dwie tury są na testy, pierwsza na naprawy i druga dowodzenia. Brytyjskie załogi przeładowywują swoje działa w ciągu dwóch faz, więc jeśli szczęście im dopisze mogą strzelać dwa razy na turę, Francuzi przeładowywują działa w trzy tury i moja świeża załoga, potrzebowała aż czterech faz by przeładować działa, co dawało mi możliwość oddania strzału raz na dwie tury. Olbrzymie utrudnienie. To spowodowało, że większość gry, mój okręt trzymał się z dala od głównej akcji. Cały ciężar walki musiał więc wziąć na siebie Campbell, który dzielnie stawał przeciw dwóm brytyjskim okrętom. Brak czasu zmusił nas do zakończenia gry bez wyraźnego rezultatu. Oba brytyjskie okręty były lekko uszkodzone a Hortense miała jakieś poważne problemy, natomiast mój okręt miał tylko kilka zadrapań. To dało nam remis i pewność, że te zasady wypróbujemy na pewno jeszcze raz.

3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/action-off-ushant-1803/
Campbell (SESWC):
to be updated…
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157678370953420

KV 1/KV 2 Boxset for Bolt action.

Posted on February 3rd, 2017 under , , , , . Posted by

If you play Russian with Bolt Action, then this is the box set for you. Not only can you expand your heavy firepower you can also expand your troops. This box set comes with 8 plastic tank riders, also in the box is a guide for constructing your KV1 or KV2, handy reference card for … Continue reading KV 1/KV 2 Boxset for Bolt action.

Learning Curve: Blood Bowl & Lesson’s We Learn The Hard Way!

Posted on February 1st, 2017 under , , , , , . Posted by

Some of us (me included) seem to only be capable of learning how to avoid a situation by being in one.  This exhibited in many ways when I was a callow youth (but those are tales for after the watershed -Ed.) and now mainly are displayed when I either buy something I don’t need or … Continue reading Learning Curve: Blood Bowl & Lesson’s We Learn The Hard Way!

Happy Union Player Here

Posted on February 1st, 2017 under , , , , , . Posted by

As the title says I’m a happy union player because I can order the new season 3 Union Captain NOW. She is only two months away now and whilst waiting to see her stats and abilities many people are wondering if the new captain is the former butcher. Could this be the next step after … Continue reading Happy Union Player Here

When is your army “Complete”?

Posted on January 31st, 2017 under , , , , , , , . Posted by

So, recently I’ve come to the conclusion that my Space Marine army is, after 25 years of on again / off again tinkering is “Complete”. Now, by that I do not mean that I will never buy anything for it again, but I feel that I have at least one of every unit I think … Continue reading When is your army “Complete”?

NOVAG’s Winter Game Day, 29 Jan 2017, Centreville VA

Posted on January 30th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Today was NOVAG’s Quarterly Game Day (Winter 2017) held as usual at the Centreville Library. This is the big meeting room facility at the library and it can hold roughly 9 setups for miniatures games, roughly equivalent to a 5 … Continue reading

Cryxx Army in a box

Posted on January 30th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , . Posted by

The quickest and easiest way to storm the battlefields of WARMACHINE Newly release from Privateer Press and with free international shipping, it doesn’t matter whether you’re a new player of a seasoned veteran taking up a new Faction, this Army Box contains everything you need to quickly field a complete and competitive army suitable for … Continue reading Cryxx Army in a box

Friday Kicks 30/01/17

Posted on January 30th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Welcome to the first edition of Friday Kicks of 2017, firstly sorry its not a Friday so those of you who read the title and thought the weekend was nearly here your out off luck! Secondly I have decided to bring this back to try and keep up with whats going ton in the world … Continue reading Friday Kicks 30/01/17

Tabletop Games UK Paints 2: Empire of the Dead

Posted on January 29th, 2017 under , , , , , , , , , . Posted by

So we begin a new Tabletop Games UK Paints, this time with the dark and slightly disturbing Empire of the Dead a dark game set in Gothic Victorian England. Will the forces of good prevail of will the dark monstrous horrors of the night take over the streets of London? These sets are available as are all … Continue reading Tabletop Games UK Paints 2: Empire of the Dead

Blood Bowl Dwarfs available for order

Posted on January 29th, 2017 under , , , , , . Posted by

The Dwarf Giants are an old team with a very long and distinguished history. They were one of the original Blood Bowl sects, and have been present for every major development in the game’s history. In more recent times they have consolidated their talents and re-launched themselves as major players in the modern Blood Bowl … Continue reading Blood Bowl Dwarfs available for order

Organising a Guild Ball tournament

Posted on January 27th, 2017 under , , , , , . Posted by

At the moment I am organising and getting ready to run the Athena Spring Open ’17 so I thought I would do a piece about running a tournament, over the last four I have learnt quite a lot, both on the playing side and on the organising side of tournaments. Probably the most important part … Continue reading Organising a Guild Ball tournament

Protectorate of Menoth Command

Posted on January 26th, 2017 under , , , , , , , , , . Posted by

New out this month is the new version of Protectorate of Manoth Command soft back book this book is a veritable tomb of information for the budding Menoth player for Warmachine. So whats in the book, well an awful lot of fluff to start with detailing the culture and history of the Protectorate which I found … Continue reading Protectorate of Menoth Command

Warlord Store Opens This weekend 28th Jan.

Posted on January 26th, 2017 under , , , , , , . Posted by

That’s right folks, the Warlord store has it’s grand opening this weekend, full details are below and taken form the email sent out. And from the details it looks like lots are going on       Doors Open at 10am! Saturday 28th and Sunday 29th! Come and see the studio display, special guests, games, … Continue reading Warlord Store Opens This weekend 28th Jan.

Learning Curve: 40K and why I suck

Posted on January 25th, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

Hello again, sorry it’s been a while.  I think I’m in a kind of post-Christmas-binge induced slothery.  Anyway I haven’t been completely idle, I’ve painted two Blood Bowl teams (more on these when the bases are completed) and played a third game of 40K.  This time with my long-time banter buddy Ant who’d just acquired … Continue reading Learning Curve: 40K and why I suck

Age of Towers on Kickstarter

Posted on January 25th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

In the first true competitive tower defense game from Devil Pigs, build towers on your path to kill monsters before they storm your city! In the 45 to 60 minutes game for 2 to 4 players, or alone with the included solo mode, you will have to build towers to protect the path leading to … Continue reading Age of Towers on Kickstarter

Mantic Games – Enforcer Interceptor Build

Posted on January 24th, 2017 under , , , , , , , , , , , , . Posted by

So, sitting in a box for the last month or so I’ve had the spoils of the Mantic Games, Warpath Kickstarter and so on Saturday I decided to pull on of the Enforcer Interceptor’s out to see how well it went together. Now, the first issue I came across was I couldn’t find an instruction … Continue reading Mantic Games – Enforcer Interceptor Build

Algoryn Drop Fortress has Landed

Posted on January 24th, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

The Algoryn can now set up a command hub on a hostile planet with the new Drop Fortress from Sarissa Precision. Every planetary drop in a capsule is a risk for the troopers inside, a risk of it going off course, getting damaged or being completely destroyed by hostile fire such is the life of an … Continue reading Algoryn Drop Fortress has Landed

Warlord Maus sold out for Bolt Action and Konflikt ’47

Posted on January 23rd, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

Ever wondered what the Maus would of done if it had got to the battlefield? Ever wondered if any games manufacturer would make one, well Warlord has!   That’s right, by simply going to the webstore and parting with £50 you will get the chance to see how this massive tank would of done on the … Continue reading Warlord Maus sold out for Bolt Action and Konflikt ’47

Days Gone By -The Walking Dead Expansion

Posted on January 23rd, 2017 under , , , , , , , , , . Posted by

The Walking Dead has been gaining pace at great rate, and with the new expansions coming out there is even more choice in the game. The First expansion I am going to be looking at today is the ‘Days Gone By’ expansion.