Posts Tagged ‘Games’

All for one, one for all (#1). Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego (#1).

Posted on August 24th, 2015 under , , , , . Posted by

Few weeks ago I have asked Paul O’Sullivan to show me the Pike and Shotte update for 7TV games. I remember that few months ago Paul introduced Michael to this game and since that moment I was very curious about that game, specially that Michael was very happy after the game. The opportunity to try those rules came last Thursday in our club.
Kilka tygodni temu poprosiłem Paula O’Sullivana, by pokazał mi dodatek Pike and Shotte do zasad 7TV. Pamiętałem, że przed kilkoma miesiącami Paul wprowadzał Michaela w arkana tej gry i od tego właśnie momentu byłem jej bardzo ciekaw, szczególnie że zasady się Michaelowi bardzo podobały. Okazja by wypróbować te zasady przyszła w ostatni czwartek, w naszym klubie.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Paul O’Sullivan

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Paul O’Sullivan

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Paul O’Sullivan
For those, who don’t know 7TV rules, they are created to bring to the table stories know from any TV dramas, movies etc. So there are many updates for this rules. I know about the Ancients, spy, fantasy and the Pike and Shotte. I don’t remember their proper names, you can visit 7TV website for more details. In my wargaming history I had once the pleasure of trying those rules, however it was long time ago and to be honest not many remember from that game as we did not use all the rules and only just a few. For our game Paul prepared the scenario about well know heroes from Mr Dumas trilogy.
Dla tych, którzy  nie znają produktów 7TV, są to zasady które mają za zadanie przenieść opowieści z seriali telewizyjnych, filmów itp. wprost na nasze stoły. Jest więc wiele dodatków do tych zasad. Wiadomo mi o kilku z nich, takich jak do gier antycznych, szpiegowska, fantasy oraz z gatunku płaszcza i szpady. Nie pamiętam ich właściwych nazw, jeśli chcecie je poznać odwiedźcie stronę wydawnictwa 7TV po więcej szczegółów. W mojej wargamingowej historii jedynie raz miałem przyjemność ich wypróbowania, jednak było to bardzo dawno temu i chyba nie wykorzystaliśmy zasad w pełni. Dla naszej gry Paul napisał scenariusz o bardzo wszystkim znanym bohaterom trylogii Pana Dumasa.
This time our brave: D’Artagnan, Athos, Porthos and Aramis have a task to secure a young lady with a name of Alice and her baby. The identity of the baby must remain unknown right now. On their way was a small village with a bridge crossing. Just there their enemy, Rochefort await them in ambush and is determined to capture Alice and her baby. Musketeers have to protect the baby and the girl and help them to cross the river and continue their journey.
Tym razem nasi dzielni D’Artagnan, Atos, Portos i Aramis mają zadanie ochrony młodej dziewczyny o imieniu Alice oraz jej dziecka. Tożsamość tego dziecka na razie musi pozostać tajemnicą. Na ich drodze znalazła się mała wieś, gdzie znajduje się most na rzece. To właśnie tam ich wróg, Rochefort oczekuje na nich w jest zdeterminowany by porwać Alicję i jej dziecko. Muszkieterzy muszą ochronić dziecko oraz dziewczynę oraz pomóc im przekroczyć rzekę by kontynuować ich dlaszą podróż.
In our game I had played the good guys, whereas Paul played the bad guys. Paul very wisely placed his men in the village and blocked few strategic places like the bridge, the main crossroads. I had very tough decision to made, how to move my companions. I decided to not enter the village and move my team around the village and then along the river get to the bridge and cross it. Very hard task to fulfill…
W naszej grze ja zagrałem tymi dobrymi, natomiast Paul zagrał złymi. Paul bardzo mądrze porozdzielał swoich ludzi we wiosce i zajął kilka strategicznych miejsc takich jak most, czy główne skrzyżowanie we wiosce. Miałem naprawdę trudny orzech do zgryzienia jak przejść moimi towarzyszami. W końcu zdecydowałem się nie wchodzić do wioski a obejść ją dotrzeć do rzeki i wzdłuż niej dotrzeć do mostu, który musiałem przekroczyć. Bardzo ciężkie zadanie.
D’Artagnan, Athos and Alice created one team and Aramis together with Porthos the second. The second team moved into the village and started made some noise to take the attention of the Rochefort’s men. That worked for the moment, but the “Man from Meung” did not let the Musketeers to outsmart himself. Took a lot of his guys and blocked D’Artagnan team. D’Artagnan as a brave man and enhanced with hatred to Rochefort, attacked him but the evil Cardinal’s men was too good swordsmen and  replied this attack.
D’Artagnan, Atos i Alicja utworzyli jeden zespół natomiast Aramis wraz z Portosem drugi. Zadaniem drugiego zespołu było wejście do wioski i zwrócenie na siebie uwagi ludzi Rocheforta. To przez pewien czas działało, jednak “Człowiek z Meung” nie dał się Muszkieterom przechytrzyć. Wrza z dużą ilością swoich ludzi zagrodził drogę zespołowi D’Artagnana. D’Artagnan jako dzielny człowiek dodatkowo wzmocniony nienawiścią do Rocheforta zaatakował go, jednak człowiek Kardynała był zbyt dobrym szermierzem i udało mu się odeprzeć ten atak.
As it become a little to crowded around Alice, Porthos and Aramis joined the team. Now all heroes fight against Cardinal’s men. Porthos joined the D’Artagnan and Rochefort duel, in which soon joined another bad guy. In that moment the good guys luck was over. D’Artagnan and Aramis get eliminated from the fight, Porthos and Athos were surrounded and soon lonely Alice get captured.
Jako że zaczęło się robić zbyt tłoczno wokół Alicji, Portos i Aramis dołączyli do towarzyszy. Teraz wszyscy bohaterowie walczyli z ludźmi Kardynała. Portos dołączył do pojedynku pomiedzy D’Artagnanem i Rochefortem, do którego wkrótce dołączył inny zły gość. W tym własnie momencie szczęście odwróciło się od tych dobrych. D’Artagnan i Aramis zostali wyeliminowani z walki, natomiast Portos i Atos otoczeni i wkrótce samotna Alicja została porwana.
We finished the game in that moment and agreed for another game. To free Alice from a dirty Cardinal’s hands. For that game we are going to use some special club terrain. You all going to be impressed of that… So now is time for:
TO BE CONTINUED….
W tym momencie zgodziliśmy się na następną grę. Trzeba uwolnić Alicję z brudnych rąk Kardynała. Do tej gry użyjemy pewnego specjalnego terenu z naszego klubu. Wszyscy będziecie pod jego wrażeniem… Więc teraz czas na:
CIĄG DALSZY NASTĄPI…
The gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:

GW’s Age of Sigmar. Should I give a sh*t about it?

Posted on August 20th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

So the old Warhammer is gone. Replaced by GW‘s latest brainfart, Age of Sigmar. As an oldhammer player and veteran since 2nd Edition WFB, I’m not sure how to take it. Of course, this effects nothing in terms of playing WFB, I’ll still be able to play, but this new direction GW has taken, leaves […]

Grim’s Dungeons of Doom: Books, Scrolls & Maps Vol 1, Free PDF Download!

Posted on August 19th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

  Ok people! I thought long and hard about a decent way to tackle some material in this article series, and rather than the usual, I’ve opted for this. So, what is it? Well, I wanted to share with you how I made my books, scrolls and other small 28mm accessories for my mini dungeon, […]

White Plains 1776- Battle at Chatterton Hill.

Posted on August 18th, 2015 under , , , , , . Posted by

Last Sunday we finally started our AWI campaign. This was specially designed by Michael Schneider. The whole campaign started at the Battle of White Plains and should finished when Washington reach the Philadelphia (or not). Soon I will write more about this, I can only tell you that the game have two levels. The first board game, where we move all our units, taking care about whole war who leds us to the battles with a use of toy soldiers. Sounds good and as I said more details soon. Last Sunday our Navy Club was empty, so we had possibility to use its space for big game, which starts whole campaign, the battle at Chatteron Hill.
W ostatnią niedzielę w końcu rozpoczęliśmy naszą kampanię Amerykańskiej Wojny o Niepodległość. Została ona wymyślona i zaprojektowana przez Michaela Schneidera. Cała kampania zaczyna się bitwą przy White Plains i powinna się skończyć dotarciem Waszyngtona do Filadelfii (lub nie). Wkrótce opowiem o niej więcej, jedyne co Wam powiem teraz to, ze kampania ma dwa poziomy. Pierwszy to gra na planszy, gdzie poruszamy nasze jednostki, mając na uwadze całą wojnę i ta prowadzi nas do bitew rozgrywanych za pomocą naszych żołnierzyków. Brzmi to naprawdę wspaniale i wkrótce opowiem Wam o tym więcej. W ostatnią niedzielę nasz Klub Marynarki Wojennej był pusty, więc mogliśmy wykorzystać jego przestrzeń dla dużej gry, która zaczyna całą kampanię – bitwa o Chatteron Hill.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
Lt. Gen, von Heister
(Bartek Żynda)
Maj. Maitland Brigade
(Bartek Żynda)
Guns battery (3 6pdr guns, 3 seige guns)
17th Light Dragoons
3rd Light Infantry
Hessian Jaegers
Gen. Leslie Brigade
(Bartek Żynda)
5th Fus
28th Infantry
35th Infantry
49th Infantry
Col. Rall Brigade
(Angus Konstam)
Leib Regt.
Regt  von Rall
Fus. Regt von Knyphausen
Reserves/Rezerwy:
Col. von Donop Brigade
(Angus Konstam)
Battalion von Block
Battalion von Minnigerode
Battalion von Linsingen
AMERICANS/AMERYKANIE
Maj. Gen. Spencer
(Jack Glanville)
Gen. McDougall Brigade
(Jack Glanville)
Smallwoods M. Regt
1st NY Regt.
3rd NY Regt.
19th Regt.
Cont. Riflemen
1 gun (6pdr)
Col. Douglas Brigade
(Michael Schneider)
Haslets Regt.
1st Regt.
5th Regt.
Brook’s MAS Militia
Mosley’s MAS Militia
Graham’s NY Militia
Reserves. Rezerwy.
(Jack Glanville)
2nd Rhode Island
New Jersey State Regt.

2. Orders. Rozkazy.

In our game General Spencer had to buy the time for Washington to withdraw as much American battalions from White Plains as they can. Each turn, when the Chatterton Hill will be in colonials hand give one American battalion withdraw from White Plains and available for the campaign. Of course if Americans manage to withdraw any unit from Chatterton Hill, it will give thame extra battalions. Pretty much in our game was exactly the same as in the original battle. However I was going to be much more aggressive than British commanders. First I was going to flatter the hill with all available artillery, encircle the hill and destroy all American units, so there will be no survivors. Of course all plan should be executed as quick as possible.
W naszej grze generał Spencer musiał kupić czas Waszyngtonowi, aby ten mógł wycofać jak największa ilość swoich oddziałów spod White Plains. Każda tura, kiedy Chatterton Hill będzie w posiadaniu Amerykanów, pozwoli wycofać jeden batalion spod White Plains, który bedzie później dostępny w kampanii. Oczywiście, każdy batalion, który przeżyje Chatterton Hill, także bedzie dostępny w późniejszej grze. W gruncie rzeczy wszystko było bardzo podobne do oryginalnej bitwy. Jednakże zamierzałem być dużo bardziej agresywny, niż brytyjscy dowódcy. Po pierwsze postanowiłem zrównać wzgórze ogniem całej dostępnej artylerii a następnie okrążyć i zniszczyć wszystkie oddziały Amerykanów, tak żeby nie pozostał żaden ocalały. No i rzecz jasna, cały plan musiał być wykonany jak najszybciej.

3. The game. Gra.

The luck was from the beginning on our side. I managed to place whole artillery in first turn and in next turn all my guns started firing at the enemy. My infantry and jaegers hide themselves in the woods and started fight with America riflemen. Very quickly they managed to destroy them and the way through the river was open, however still not save. The other task I had for my Dragoons. I send them to the Bridge at River Bronx to attack flank Americans from that side (originally British did this at the end of the game). The Leslie’s Brigade reach the Bronx River at the ford and prepared themselves to cross that obstacle. All those happened till turn 3.
Szczęście od samego początku było po naszej stronie. Udało mi się ustawić baterię już w pierwszej turze i w następnej rozpocząć ostrzał wroga. Moja piechota i jegrzy ukryli się w zaroślach i stamtąd ostrzelali amerykańskich strzelców. Bardzo szybko ich pokonali i droga przez rzekę została otwarta, jednak wciąż nie była ona w pełni bezpieczna. Inne zadanie mieli moi dragoni. Wysłałem ich w stronę mostu na rzece Bronx by zaatakować amerykanów z flanki (faktycznie Brytyjczycy równiez wykonali taki manewr, jednak zrobili to pod koniec bitwy). Brygada Lesliego dotarła do rzeki Bronx i przygotowywała się do sforsowania tej przeszkody. To wszystko wydarzyło się w ciągu pierwszych trzech tur.
Third turn was very special as all reinforcements arrived. Hessians of Rall enter the table from the right edge (that was my choice, I had before the game, or they will come at our edge in 1st turn or on the right on 3rd. I choose the second option as closest to my plan) and I spend another two turns to move von Donop brigade to follow the path of my Dragoons. So everything was going according to the plan. Dragoons finally reach the American back, but then they find themselves in front of the American reinforcements. They were doomed, but to destroy them Americans needed their three battalions nad another two turns. That allowed us to move our troops forward. Special role in that had my artillery and my orange and white dice of doom. My artillery showed no mercy for the American battalions and removed them from the game one after another (the key was in concentrate the guns on one unit each time).
Trzecia tura była bardzo specjalna, to właśnie wtedy przybyły wszystkie rezerwy. Hescy żołnierze Ralla weszli na stół z prawej krawędzi (to był mój wybór prze rozpoczęciem gry, albo wejdą na naszej krawędzi w pierwszej turze lub dopiero w trzeciej ale po prawej stronie – wybrałem opcję drugą, jako bliższą mojemu planowi) oraz poświęciłem kolejne dwie tury by brygadę von Donopa puścić śladem moich dragonów. Wszystko więc przebiegało zgodnie z moim planem. Dragoni w końcu znaleźli się na tyłach Amerykanów, jednak zostali zaskoczeni, przez przybyłe właśnie ich posiłki. Nie było dla nich ratunku, jednak by ich zniszczyć Amerykanie potrzebowali sił aż trzech batalionów i dwóch kolejnych tur. To pozwoliło reszcie naszych oddziałów posunąć się do przodu. Szczególną rolę w tym odegrała tu moja artyleria oraz moje pomarańczowa i biała kość zagłady. Moja artyleria nie miała miłosierdzia amerykańskim batalionom i po kolei usuwała je ze stołu (kluczem była koncentracja ognia na jednej jednostce za każdym ostrzałem).
Heavy bombardments from my artillery forced rest of the McDougall’s Brigade to withdraw behind the hill. This allowed my Light Infantry together with Jaegers to take the positions on the hill. In the same time Hessians and soon supported by Leslie’s Brigade pushed back Douglas brigade and finally destroy them. During this advantage Hessians lost one battalion and this was our last lost during this game. Finally Hessians von Donop crossed the bridge (during turn 11) and all American survivors were encircled. Any of the American units were able to withdraw from the battlefield. However it took us whole 12 turns to fulfill my plan, but we did it in 100%!
Cięzki ostrzał artyleryjski moich dział zmusił resztki brygady McDougalla do wycofania się za wzgórze. to pozwoliło mojej lekkiej piechocie i jegrom zająć pozycje na wzgórzu. W tym samym czasie Hescy żołnierze, wkrótce wsparci brygada Lesliego odepchnęli brygadę Douglasa i wkrótce ją zniszczyli. Podczas tego natarcia straciliśmy jeden heski batalion, który był ostatnią nasza stratą w tej grze. W końcu Hescy najemnicy von Donopa przekroczyli most (podczas 11 tury) i wszystkie istniejące jeszcze oddziały amerykańskie zostały okrążone. Żaden z oddziałów Kolonistów nie był w stanie wyrwać się z okrążenia. Jednakże zajęło to nam aż 12 tur by wypełnić mój plan, jednak nam się to udało w 100%!

4. Summary. Podsumowanie.

In our game British Army lost two units, Americans lost all units: 12 units destroyed together with killed two brigadiers (McDougall and Douglas) and 2 units captured. 12 turns of resistance gave Patriots 12 units available for the campaign. British possible had them much more. Sonn the first look of the campaign map. For the game we have used the Black Powder rules with some Michael’s House Rules and Bill Gilchrist’s game sequence (Initiative, Firing, Orders, Hand to Hand).
W naszej grze Brytyjczycy stracili dwa oddziały, Amerykanie stracili wszystkie swoje oddziały: 12 zniszczonych wraz z dwoma brygadierami zabitymi (McDougall i Douglas) oraz 2 oddziały pojmane. 12 tur oporu dało Patriotom dostępnych w kampanii 12 oddziałów. Brytyjczycy zapewne będą mieli ich znacznie więcej. Wkrótce pierwsze spojrzenie na mapę kampanii. Do naszej gry użyliśmy zasad Black Powder z kilkoma House Rules Michaela oraz sekwencją gry (Inicjatywa, Strzelania, Rozkazy, Walka Wręcz).

5. Links. Linki.

Michael’s realtion:
Relacja Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/08/white-plains-1776-battle-at-chatterton.html
Relation of Angus:
Relacja Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20109.htm
My gallery on Flickr (more pictures):
Moja galeria na Flickr (więcej zdjęć):
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157655100814454

Galleys, Guns and Glory – game 5th/gra piąta.

Posted on August 17th, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

Last week was very busy for me, so I did not have enough time for posting anything on my blog. Right now is much better and I finally have time for some updates. Today the game played two weeks ago in our club. It was another game with great set of rules Galleys, Guns and Glory. Jack and Angus increased their fleets and one of the reinforcements was the first galeassa in our game!
W mijającym tygodniu byłem dość zajęty i nie miałem zbyt dużo czasu na umieszczanie czegokolwiek na blogu. Teraz jest już lepiej i czas na jego uzupełnienie. Dzisiaj gra rozegrana dwa tygodnie temu w naszym klubie. Była to kolejna gra ze wspaniałymi zasadami Galleys, Guns and Glory. Jack i Angus znacznie wzmocnili swoje floty i jednym z uzupełnień była pierwsza galeasa użyta w naszych grach!
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam

1. Fleets. Floty.

HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA
Kingdom of Spain/Królestwo Hiszpanii
(Bartek Żynda – C-i-C)
1 Laterna
2 Galleys
2 Galiots
Western Mercenaries/Zachodni Najemnicy
(Neil)
3 Galleys
2 Galiots
Republic of Venetia/Republika Wenecka
(Angus Konstam)
1 Galeassa
2 Galleys
2 Galiots
Papal State and Maltese Knights/Państwo Kościelne i Kawalerowie Maltańscy
(Andrew, Bill Gilchrist)
1 Laterna
2 Galleys
2 Galiots
Holy League in total was:
Razem Święta Liga:
1 Galeassa
2 Laternas
9 Galleys
8 Galiots
OTTOMAN FLEET/FLOTA OSMANÓW
(Jim (C-i-C), Campbell Hardie, Derek Hodge, Michael Schneider, Jack Glanville)
1 Laterna
12 Galleys
8 Galiots

2. The game. Gra.

This battle started very bad for Christians. Despite my very well roll for initiative we starting lossing ships very quickly. Specially our small galiots were eliminated one after another. Possibly it caused the much bigger experience of Ottoman commanders  (we had two novices, our opponents had at least one game before). However we had something special as I though, which would made even our chances – the galeassa. Angus decided to put her as quick as he can on the front of his line and decided to use his galiots to towing her into the battle. 
Ta bitwa zaczęła się bardzo źle dla Chrześcijan. Pomimo moich dobrych rzutów na inicjatywę, to my zaczęliśmy tracić okręty jako pierwsi. Szczególnie bardzo szybko były eliminowane nasze małe galioty. Prawdopodobnie górę wzięło tutaj większe doświadczenie osmańskich dowódców (w naszych szeregach było dwóch nowicjuszy, z kolei w szeeregach osmańskich każdy z graczy miał przynajmniej jedną grę za sobą). Jednak wydawało mi się, że mamy coś, co powinno wyrównać nasze szanse – galeasę. Angus zdecydował się wysunąć ją jak najszybciej na przód przy pomocy swoich galiotów.
Venetian tactic allowed Ottoman ships attacked rest of the Holy League squadrons and outnumbered them. First destroyed squadron was the Western Mercenaries and soon Papal and Maltese ships were destroyed. Venetians and Spaniards still fought but their situation was very dramatic.
Wenecka taktyka pozwoliła Osmańskim okrętom zaatakować resztę eskadr Świętej Ligi i zyskać tam przewagę liczebną. Pierwsza została zniszczona eskadra Zachodnich Najemników a zaraz potem eskadra Papiestwa i Maltańczyków. Wenecjanie i Hiszpanie wciąż stawiali opór, jednak ich sytuacja stała się dramatyczna.
Finaly Angus decided to use his galeassa, but it was far to late. Christian ships were surounded and nothing could stop Ottomans from their victory. Finally Spaniards were left with the Laterna, which Ottomans were unable to attack (thanks to my orange and white dice of doom – one day I will tell you something more about those dice) and with some Venetian ships. When the Ottomans captured the galeassa, we decided to finish the game. It wasn’t good day for Christians…
W końcu Angus zdecydował się użyć swojej galeasy, jednak na to było już za późno. Okręty chrześcijańskie były otoczone i noc nie mogło odebrać Osmanom zwycięstwa. W końcu Hiszpanie pozostali z jedną laterną, której Osmanowie nie mogli dopaść (głównie dzięki moim pomarańczowej i białej kości zagłady – kiedyś opowiem Wam więcej o nich) i kilka weneckich okrętów. Kiedy jednak Osmanowie zdobyli galeasę, zdecydowaliśmy się zakończyć grę. To nie był dobry dzień dla Chrześcijan…

3. Summary. Podsumowanie.

Holy League lost:
Święta Liga straciła:
1 Galeassa
7 Galleys
8 Galiots
Ottomans lost:
Osmanowie stracili:
3 Galleys
2 Galiots

4. Links. Linki.

Jack’s relation on his blog:
Relacja Jack’a na jego blogu:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2015/08/ggg-5th-game.html
Relation of Angus on his website:
Ralacja Angusa na jego stronie:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20109.htm
My galery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157657391701141

Age of Sigmar with Aaron Bostian – Wargaming Recon #142

Posted on August 17th, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

Age of Sigmar is the newest version of Warhammer Fantasy Battles. Age of Sigmar puts the player in control. Guest Aaron Bostian joins me to discuss this interesting new rule set. Support Jonathan through PATREON Age of Sigmar Useful Links Age of Sigmar on Games Workshop website Age of Sigmar… Read More»

The post Age of Sigmar with Aaron Bostian – Wargaming Recon #142 appeared first on Wargaming Recon.

Grim’s Dungeons of Doom: If you choose to open the door, go to part 6…

Posted on August 16th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Back again with the next in my series of dungeon terrain building articles, if you missed the last episode, we dealt with my chunky basic door pieces, but this time we are going to go more advanced and create opening ones like thus: These are not hard to make, but are a little more involved […]

Grim’s Dungeons of Doom: Dwellers of the Pit: Orc (common)

Posted on August 15th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

An old fave of mainstream fantasy today, fleshing out more monsters for the Dungeons of Doom Fighting fantasy miniature skirmish game, the common orc. You might notice that I’m trying to bring some uniformity to the monster stats, this is for making monster cards later for my game. I thought I’d eventually have to do […]

Grim’s Dungeons of Doom: If you choose the basic door, go to part 5…

Posted on August 15th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Hello everyone, I’m back with the next part of the Dungeons of doom, a series of articles dealing with the creation of easy and cheap to make 28mm scenic dungeons. Still on the basic and integral parts of any dungeon are the doors that lead from room to room, encounter to encounter. I have all […]

Game Camp 2015 Day 5 (Friday): FUTURE TANK!

Posted on August 10th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Our final day! I was debating whether to run WAR ROCKET or FUTURE TANK for this day and opted for Future Tank. FT has a lot of physical activity and chaos involved in the design and that would definitely appeal … Continue reading

Grim’s Dungeons of Doom: Dwellers of the Pit: Young Red Dragon

Posted on August 10th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Back again with another addition to the Dwellers of the pit, a series of companion articles to the dungeons of doom. This time, there’s no monster make or tutorial (I’m in the process of putting the next ones into order), just the stats for the FF dungeon skirmish. This time we have the Young red […]

Grim’s Dungeons of Doom: Dwellers of the Pit: Giant Scorpion

Posted on August 9th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Welcome to the companion series of articles that’ll build up a bestiary of miniatures for my game, and it’ll be here for those of you who want to use the info for your own projects. GIANT SCORPION The first article here is going to deal with the Giant Scorpion (mostly for my memory from Deathtrap […]

Inchcolm Island 1940. Wyspa Inchcolm 1940.

Posted on August 6th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Yesterday we had a fictional game of German landing on the Inchcolm Island in 1940. We used the table created by Hugh Wilson and updated by himself for the later period. For the game we have used Bolt Action with Night Fighting rules and some updates about melee. We gave the loser team in hand to hand combat to test its morale and if passed, the loser have a chance to fight on until someone’s broke. We tried it and it worked quite well.
Wczoraj mieliśmy fikcyjną grę dotyczącą niemieckiego desantu na Wyspę Inchcolm w 1940 roku. Do tego celu użyliśmy wcześniej stworzonego przez Hugh Wilsona stołu, teraz zaktualizowanego do odpowiedniego okresu czasu. Do gry użyliśmy zasad Bolt Action z uwzględnieniem reguł dotyczących walk nocnych oraz kilku zmian dotyczących walki wręcz. Daliśmy szanse przegrywającemu rzucić test morale i jeśli udało by mu się go zdać, to może kontynuować walkę aż ktoś się w końcu złamie. Wypróbowaliśmy je i nam się to dość podobało.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Colin Jack, Bartek Żynda

1. Forces and orders. Siły i rozkazy.

POLES/POLACY
(Bartek Żynda, Tim Watson)
HO: CO + 2 fig
FAO: Airstrike or Naval Artillery
4 x Infantry Sqd: NCO+8 rifles+LMG
3” Mortar: 3 crew
2” Mortar: 2 crew
Coastal Artillery: 5 crew
40mm Bofors AA gun: 3 crew
BRITISH RAPID REACTION FORCE/ BRYTYJSKIE S SZYBKIEGO REAGOWANIA
(Bill Gilchrist, Tim Watson)
Paratroop HQ: CO + 2 fig
3 x Paratroop Sqd: NCO+8 rifles+LMG
MMG team: 3 crew
Mortar team: 3 crew

Marine HQ: CO+2 fig
Marine Sqd: NCO+7 rifles+LMG+Light Mortar
Sniper
GERMANS/NIEMCY
(Donald Adamson, Hugh Wilson, Ray Neal, Isaac Neal)
German briefing:
You have been given the task of landing on the island during the hours of darkness from a flotilla of submarines. You will then proceed to neutralise the garrison and the coastal artillery which covers this part of the River Forth. This is all in preparation for a landing somewhere on the southern shore by a large invasion force.
A small paratroop section will also be available.
You have the benefit of reconnaissance photographs on which to base your invasion plans.
Niemieckie rozkazy:
Masz za zadanie wylądowania na wyspie, podczas nocy przy pomocy flotylli łodzi podwodnych. Następnie musisz wyeliminować garnizon oraz artylerię nadbrzeżną, która broni ta część rzeki Forth. To wszystko ma wspomóc lądowanie większych sił gdzieś dalej na południu.
Do dyspozycji masz również mały oddział spadochroniarzy.
Swój plan ataku możesz oprzeć na fotografiach przeprowadzonych przez wywiad lotniczy.
Wehrmacht (Regular)
HQ: CO+2 fig
FAO: Airstrike or Naval Artillery
6 x Infantry Sqd: NCO+8 rifles+LMG
2 x MMG: 3 crew
2 x Medium Mortar: 3 crew

Fallschirmjager (Veteran)
HQ: CO+2 fig
3 Infantry Sqd: NCO+8 rifles+LMG
MMG team: 3 crew
Medium Mortar: 3 crew

Possible reinforcements (if Coastal Artillery neutralised):
2 x Pz38(t)
1 x Pz II

2. The Game. Gra.

Just after the operation Dynamo, when Allied army has been lucky evacuated from the France, Britain prepared for German invasion. However the enemy strike when it was the least expected. In Southern Scotland. Before it could happen, Germans had to capture Inchcolm Island and specially eliminate the Coastal Artillery. At this moment the Inchcolm garrison consisted of Polish troops, evacuated here from France. The Island was chosen by Polish command as a quiet place, when the soldiers will be able rest and prepare for the future actions. Not this time…
Zaraz po operacji Dynamo, kiedy siły alianckie zostały szczęśliwie ewakuowane z Francji, Brytania przygotowywała się na niemiecką inwazję. Jednak wróg uderzył w najmniej oczekiwane miejsce, w południową Szkocję. Jednak zanim to było możliwe Niemcy musieli opanować Wyspę Inchcolm a w szczególności znajdującą się tam artylerię nadbrzeżną. W tym własnie momencie garnizon na Inchcolm składał się z polskich oddziałów, ewakuowanych tu z Francji. Wyspa została wybrana przez polskie dowództwo, jako ciche miejsce, gdzie żołnierze mogliby odpocząć i przygotować się do przyszłych zadań. Nie tym jednak razem…
Wehrmacht landed on the Inchcolm beaches and the Fallschirmjagers on the western part of the island. German paratroopers landed very close to the radio station, which has been very quickly conquered, as the Polish defenders had no chance to react as they have all been eliminated by unexpected attack of German soldiers.
Wehrmacht wylądował na plażach Inchcolmu a Fallschirmjagerzy w zachodniej części wyspy. Niemieccy spadachroniarze wylądowali bardzo blisko stacji radiowej, która bardzo szybko została opanowana, jako że polscy obrońcy nie mieli szans na reakcję przeciw niespodziewanemu atakowi niemieckich żołnierzy.
Wehrmacht spread their forces on two. One of them attacked the Inchcolm Abbey and the second moved against the coastal artillery. There Germans has been stopped by Poles, but not for a long. Finally they broke the defenders and push them back to the guns. Poles called for help and the RAF plane arrived. Air attack was very successful and only one German soldier get killed, but the important one, the FAO! Finally Germans conquered the eastern part of the island and the artillery has been silenced.
Werhmacht rozdzielił swoje siły na pół. Jedna część atakowała Opactwo Inchcolm, druga natomiast ruszyła w kierunku artylerii nadbrzeżnej. Tam Niemcy zostali zatrzymani przez Polaków, ale nie na długo. W końcu udało się złamać obrońców, którzy zostali  odrzuceni w kierunku dział. Polacy wezwali pomoc i nadleciał samolot RAF-u. Atak lotniczy okazał się jednak mało skuteczny i tylko jeden niemiecki żołnierz zginął, za to jednak dość ważny, bo Obserwator! Ostatecznie Niemcy opanowali wschodnią część wyspy i artyleria została uciszona. 
Germans attacking the Abbey had less luck then the other troops. Here they met the rest of the Polish troops. They managed to alarm the mainland and only remaining task for them was to hold the ground. Germans get to the abbey and in several hand to hand fights they eliminated most of the Polish troops, however not all of them and finally the abbey stayed in Polish hands. They hold the ground till the reinforcements arrive…
Niemcy atakujący Opactwo mieli  mniej szcześcia od innych oddziałów. Tu napotkali twardy opór polskich oddziałów. Udało im się zaalarmować główne siły i jedynym ich zadaniem pozostało wytrwać. Niemcy przedostali się do opactwa i w walkach wręcz wyeliminowali większość Polaków, jednak nie wszystkich i w ostateczności opactwo pozostało w polskich rękach. Wytrzymali aż do przybycia posiłków…
The reinforcements landing was completely disaster, as most of the units has been dropped directly to the water. The Forth River waters are very danger and only one paras squad, MMG and the mortar team successfully landed, however just in front of the german rifles. The British paras has been eliminated very quickly. Marines managed to create the bridge head and were able to retake the estern part of the island, however we did not have enough time to check it. The game finished with German victory. It was another good game.
Lądowanie posiłków okazało się jednak jedna wielką katastrofą, jako że większość zrzuconych oddziałów wpadła prosto do wody. Rzeka Forth jest bardzo niebezpieczna i tylko jedenej drużynie, karabinowi  maszynowemu i moździerzowi udało się wylądować, jednak wprost pod lufy niemieckich żołnierzy. Brytyjscy spadochroniarze zostali wyeliminowani bardzo szybko. Piechocie morskiej udało się jednak utworzyć przyczółek i byli zdolni odbić wschodnią część wyspy, jednak nie dane nam było się o tym przekonać, ponieważ czas na grę się skończył. Gra zakończyła się więc niemieckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654515755503

Naval Thunder Wargaming with Adrian Benson – Wargaming Recon #141

Posted on August 3rd, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Naval Thunder: Battleship Row is an enjoyable ruleset to wargame WW2 naval battles. Discover what guest Adrian Benson, submariner, and Jonathan have to say about this interesting set of rules. Support Jonathan through PATREON Naval Thunder: Battleship Row Useful Links Buy Naval Thunder & Bitter Rivals Bundle – $29.95 USD… Read More»

The post Naval Thunder Wargaming with Adrian Benson – Wargaming Recon #141 appeared first on Wargaming Recon.

By Fire and Sword: Kingdom of Sweden vs Cossacks (#2). Ogniem i Mieczem: Królestwo Szwecji przeciw Kozakom (#2).

Posted on August 2nd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another game with By Fire and Sword rules. Last time we did not follow all rules as it should be and to be honest we did a lot of things completely wrong. However this time we prepared for the game much better and now we had the game right. To simplify the game we used the same forces and scenario, as we did last time.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejna grę z zasadami Ogniem i Mieczem. Podczas naszego ostatniego spotkania, nie wszystko co robiliśmy było zgodne z zasadami, a prawdę powiedziawszy wiele rzeczy robiliśmy kompletnie na opak. Tym razem jednak przygotowaliśmy się do gry znacznie lepiej i nasza gra przebiegła poprawnie. Aby uprościć grę użyliśmy identycznych sił i scenariusza jak poprzednim razem.
SCENARIO/SCENARIUSZ: The Patrol scenario from main book.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:  Jack Glanville, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

Jack used his Cossack forces for 19 FPS and I used my Swedes for 11 FPS. From the differences between the point values I had some effects: a lot of panic for Cossacks, was able to move one terrain, two units of reinforcements and good day for my commander. Jack did not decided to squadron his troops despite the part of the cavalry, while I created two, with 4 bases, Reiter units and one, with 4 bases, Dragoon unit.
Jack użył swoich Kozaków za 19 pkt., ja natomiast moich Szwedów za 11 pkt. Z różnicy pomiędzy punktami miałem następujące efekty: duża ilość panikujących oddziałów kozackich, mogłem poruszyć jeden teren, dwa oddziały niespodziewanych posiłków i dobry dzień dla mojego dowódcy. Jack nie zdecydował się na swadronowanie swoich oddziałów poza częścią kawalerii, natomiast ja utworzyłem dwa oddziały cztero podstawkowej rajtarii i jednego oddziału cztero podstawkowej dragonii.
COSSACKS/KOZACY:
(Jack Glanville)
SWEDES/SZWEDZI:
(Bartek Żynda)

2. The game. Gra.

This time I decided to fight only for two objectives. I was going to do big Ritars charge on Cossack right flank and keep the center. When the Cossacks right will be destroyed I was going to attack Cossack centre from the front and from the flank and in that way won the game. I did as I planned, Reiters moved forward and quickly broke the Cossack defending lines. This caused in mass disorder of the enemy lines. Soon the right flank disappear and I was ready to attack the Cossack centre from the flank. My main forces had to stop the main Cossack attack a specially their wagons. They even managed to destroy my gun. However their right flank massacre decided that Jack give up the game, as he wasn’t able to prevent incoming two sides attack, which finished with tactical victory of the Swedish. The fact that Jack had one objective for his own decided about this, however in the next turn I would be able to get an objective for my own and couse bigger casualties for Cossacks and the scale of victory could be much larger.
Tym razem zdecydowałem się na walkę tylko o dwa punkty do zbadania. Miałem zamiar przeprowadzić dużą szarżę moimi rajtarami na kozacką prawą flankę oraz utrzymać centrum. Po rozbiciu kozackiego skrzydła chciałem przeprowadzić atak z dwóch stron i w ten sposób wygrać bitwę. Zrobiłem tak jak zaplanowałem, rajtarzy bardzo szybko ruszyli do przodu i równie szybko złamali linie obrony kozackiej. to spowodowało masową dezorganizację wrogich oddziałów. Wkrótce prawa flanka kozacka przestała istnieć i byłem gotowy aby uderzyć na bok kozackich sił w ich centrum. Moje siły główne musiały w tym czasie powstrzymywać główny atak kozacki, a w szczególności ich wozy. Udało im się wyeliminować moje działo, jednak masakra prawego ich skrzydła i bark możliwości przeciwdziałania podwójnego ataku spowodowała, że Jack poddał bitwę. Zakończyła się ona taktycznym zwycięstwem Szwedów, wszystko to dzięki utrzymaniu przez Kozaków jednego z punktów zwiadu, jednak gdyby odbyła się następna tura, zdobyłbym dla siebie punkt zwiadu i spowodować dużo większe straty u Kozaków i skala zwycięstwa gry była by dużo większa.

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157656544639386

Grim’s Dungeons of Doom: Starting at the bottom, Dungeon Floors.

Posted on July 31st, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

PART 3: The Base Board. As promised, here’s the next part of the dungeon build. This time we are going to be talking about making dungeon floors, more specifically a flagstone floor base board like the one in my own modular dungeon system. First off your going to need a large board as the base […]

Grim’s Dungeons of Doom: Kicking it old skool, Fighting Fantasy…

Posted on July 30th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Before I get into the tutorial mode for the basic dungeon construction, I want to go into a bit about what system I’ll be using to run the games with (which will factor greatly on how the build goes and which monsters to use etc) Since I intend to run most of the games with […]

Grim’s Dungeons of Doom: Errata??!!

Posted on July 29th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Just checking the last post, only to find the post lost back on the 20th of the month!! (For what reason, I really don’t know, since I wrote this today!) So if you’d like to read the first and latest installment of Dungeons of Doom, click the link and take a look! Grim’s Dungeons of […]

By Fire and Sword: Kingdom of Sweden vs Cossacks. Ogniem i Mieczem: Królestwo Szwecji przeciw Kozacy.

Posted on July 28th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club we had a By Fire and Sword game. It was opportunity to finally try my Swedes in full of their strength. As not all in the club have the copy of Deluge, we decided to use the army list from the main book. So Jack placed a 19 FPS Cossacks against my 11FPS Swedes.
W ostatni czwartek w naszym klubie mieliśmy grę z zasadami Ogniem i Mieczem. Była to okazja by w końcu sprawdzić moich Szwedów i w ich pełnej sile. Jako, że nie wszyscy w naszym klubie posiadają kopię Potopu, zdecydowaliśmy się użyć list armii z głównego podręcznika. Na przeciw siebie stanęły siły kozackie na 19 pkt. przeciwko Szwedom na 11 pkt.
SCENARIO/SCENARIUSZ: The Patrol scenario from main book.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:  Jack Glanville, Bartek Żynda
Jack and Ian Carter played Cossacks and me and Petr played Swedes. Unfortunately during the game we lost a lot of time for looking for the rules, as we did not played them for the long period of time. This slowed the game dramatically and when we finally had some action we had to finish the game. Game finished with tactical Cossack victory, but this Thursday my Swedes will take revenge!
Jack i Ian Carter grali Kozakami, natomiast ja i Petr graliśmy Szwedami. Niestety podczas gry straciliśmy dość dużo czasu na szukanie odpowiednich zasad, jako że nie graliśmy ich od dawna już. To bardzo spowolniło grę i gdy w końcu zaczęło się coś dziać, skończył się czas na grę. Gra zakończyła się taktycznym zwycięstwem Kozaków, jednak w ten czwartek moi Szwedzi spróbują wziąć odwet!
Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654145868243

The raid on Inchcolm island. Najazd na Wyspę Inchcolm.

Posted on July 27th, 2015 under , , , , , . Posted by

Last Wednesday we had a lovely game at Hugh. The game was set in the 10th century and was based on a raid on Inchcolm island. There is a medieval monastery on the island , but this game goes back to the days of Culdees (Celtic priests) and the imagined fate of the shin-bone of St Andrew – a fabled (at least around these parts) relic. We have used the Hail Cesar rules for the game.
W ostatnią środę spotkaliśmy się na grę u Hugh’a. Gra była umieszczona w X wieku i bazowała na rajdzie na wyspę Inchcolm. Znajduje się tam średniowieczny klasztor, ale nasza gra sięgała znacznie wcześniej do czasów Culdees (celtyckich księży) i wymyślonego losu kości piszczelowej Św. Andrzeja, legendarnej (przynajmniej w tych stronach) relikwii. Dla naszej gry użyliśmy zasad Hail Cesar.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES/FIGURKI: Hugh Wilson, Donald Adamson

1. Inchcolm Island. Wyspa Inchcolm.


This is how the island looks present days:
Oto jak wyspa wygląda obecnie:

Here how it looked thousand years ago (recreated by Hugh):
Tak wyglądała tysiąc lat wstecz (odtworzona przez Hugh’a):

2. Forces. Siły.


Three Viking warlords (Angus Konstam/Tim Watson, Martin Gibson, Dave M), each in a longship, wanted the treasure of Inchcolm, and three Mormaers (Earls)(Bill Gilchrist, Colin Jack/Ray Neal, Bartek Żynda) wanted to save the abbey (although they intended to transfer the shin-bone to a church in their earldoms). Two of these came from the newly formed Scotland (The Mormaers of Fif and Fothrif), whilst one came from the southern shore of the Forth (The Mormaer of Lothian) – still Northumbrian at the time.
Trzej wikińscy dowódcy (angus Konstam/Tim Watson, Martin Gibson i Dave M.), każdy na swojej łodzi pożądają skarbu z Inchcolm, oraz trzej Mormaerzy (Earlowie) (Bill Gilchrist, Colin Jack/Ray Neal, Bartek Żynda) chcą uchronić opactwo (chociaż bardziej by woleli przenieść kość piszczelową do kościoła w ich dobrach). Dwóch z nich pochodzi z nowo utworzonej Szkocji: Mormaerzy Fif i Fothrif, oraz jednego z południowego wybrzeża zatoki Forth, Mormaera z Lothian, w tym czasie wciąż we władaniu Northumbrii.

Every force consist of one harthguard unit and four warrior units.
Każda strona dysponowała jednym oddziałem hearthguard i czterema oddziałami wojowników.

3. The game. Gra.


In the first turn two Viking warbands (Dave and Angus) and one Scottish (Collin/Ray) landed on the island. From the beginning game divided into two separate games. One about the survival and the second about the bone. Everything because of Martin, who successfully blocked two Scottish and one Viking forces on the eastern part of island. There first Colin/Ray fought against Dave and when Vikings finally pushed back Scots, they were attacked by incoming new Scottish unit under Bill (landed in third turn). After the fierce battle Dave finally lost, however soon after new unit of Vikings arrived (again under Dave) and smashed Bill’s forces. In the meantime Colin/Ray tried broke Martin’s blockade, but unsuccessfully and finally all of them get isolated from the main objective of the game, the shine-bone of St. Andrew.
W pierwszej turze na wyspie wylądowały dwa warbandy wikińskie (Dave i Angus) oraz jeden szkocki (Colin/Ray). Od początku gra podzieliła się na dwie oddzielne gry. Jedna na przeżycie, druga o kość. Wszystko to stało się za sprawą Martina, który udanie zablokował dwa szkockie oddziały i jeden wikiński na wschodniej części wyspy. Tam jako pierwsi walczyli Colin/Ray przeciwko Dave’wi i kiedy Wikingowie odrzucili Szkotów, zostali ponownie zaatakowani przez nowy oddział Szkotów, pod dowództwem Billa (wylądował w trzeciej turze). Po zaciętej walce Dave w końcu został pobity, jednak wkrótce przybyła nowa zgraja Wikingów (znów pod wodzą Dave’a) i rozgromiła siły Billa. W międzyczasie Colin/Ray próbowali przełamać blokadę Martina, jednak bezskutecznie i w ostateczności wszyscy oni zostali wyeliminowani z walki o główne trofeum, kość piszczelową Św. Andrzeja.
On the other island end Angus very quickly moved to the Abbey and took the bone. However to get the bone wasn’t that easy as to take it back to the ship. The main problem was my and Martin’s forces. Angus chose the quickest way to his ship, but I managed to encircle his main forces and destroy them. Then Angus escaped under the protection of Martin’s Vikings, but strangely, Martin did not use the opportunity to take the bone off the Angus and even supported him in fight against me. But it wasn’t enough and finally I took the bone off the Angus hands. After that I was finally attacked by Martin and for the moment I lost the bone to him, but I managed to retake it and push back Martin forces back on the beach. Finally new Viking arrived on the island (Angus had to go home, and Tim took his place). Tim attacked my forces and I managed to defend myself and the bone. At this moment we stopped the game with me as a winner!
Na drugim końcu wyspy, Angus bardzo szybko dostał się do opactwa i zabrał kość. Jednakże zdobyć kość było łatwą sprawą, dużo trudniejszą było dostarczyć ją na okręt. Głównym problemem były tutaj oddziały moje i Martina. Angus wybrał najkrórtszą drogę na swój okręt, jednak udało mi się okrążyć jego główne siły i je wybić. Wtedy Angus schował się za oddziałami Martina, który o dziwo nie wykorzystał tej sytuacji i zabrał Angusowi kości a nawet wsparł go w walce przeciwko mnie. Jednak to nie wystarczyło i już wkrótce kość była moja. Po tym w końcu zaatakował mnie Martin i przez moment straciłem na jego rzecz kość, jednak szybko ją odzyskałem i odepchnąłem siły Martina z powrotem na plażę. W końcu przybył nowy oddział Wikingów (Angus musiał się zbierać do domu i dowodzenie przejął Tim). tim zaatakował moje oddziały, jednak udało mi się obronić siebie i kość. W tym momencie zakończyliśmy grę, ze mną jako zwycięzcą!

4. Links. Linki.

Angus relation from the game in his jurnal:
Relacja angusa z gry na jego stronie:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20108.htm
My gallery on Flickr:
Moja galria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157656429301851

Galleys, Guns and Glory – game 4th/gra czwarta.

Posted on July 21st, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another game with Galleys, Guns and Glory. Our club had been chosen for play tests of that rules and this was 5th game in club (it was my 4th game) with 4 veterans and 4 newbies to this rules. This time we used the same amount of the ships as we had them last time. As far as I know more ships are shipping to us from US among others is big galleasa for Venetians! Finally our club is going to put this game as a participation game during the Crisis 2015 in Antwerp, Belgium so still few more games with this set will be played later.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z zasadami Galleys, Guns and Glory. Nasz klub został wybrany do play testów tych zasad i to była już piąta gra w klubie (moja czwarta) z czterema weteranami i czterema nowymi graczami. Tym razem użyliśmy identycznej ilości okrętów jak w poprzedniej grze. Wiem jednak, że więcej okrętów przybędzie niedługo ze Stanów, między innymi wielka galeasa dla Wenecjan! W końcu nasz klub zdecydował się wystawić te zasady jako naszą grę podczas Crisis 2015 w Antwerpii w Belgii (będzie można wziąć w niej udział), więc jeszcze kilku gier z tymi zasadami możecie się spodziewać.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: Jack Glanville

1. Fleets. Floty.

HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA:
Papal/Papiestwo – Campbell Hardie
Kingdom of Spain/Królestwo Hiszpanii – Bartek Żynda
Order of Malta/Zakon Maltański – Brian Philips
Republic of Venetia/Republika Wenecji – Angus Konstam
2 Laternas
5 Galleys
6 Galliots


OTTOMAN EMPIRE/IMPERIUM OSMAŃSKIE:
(Ray Neal, John Glass, Derek Hodge, Jack Glanville)

2 Laternas
4 Galleys
8 Galliots

2. The game. Gra. 

The Ottoman fleet was divided the same as the Christian fleet into four squadrons. From the beginning the game divided into three battles, that are: involved Spanish squadron, Papal squadron, which later joined into one battle and the last one involving Maltese and Venetian ships. The first lost was the galliot sunk by spanish guns. The Spanish squadron very easy managed to destroy one of the Turkish squadrons (Spaniards sunk 2 Turkish galleys and 2 galliots, with a lost of 1 galley), however attack from the flank by the galley from the other Turkish squadron cost losing of Spanish laterna.
Osmańska flota była również, tak jak flota chrześcijańska podzielona na cztery eskadry. Od początku gra podzieliła się na trzy starcia, to jest: z eskadrą hiszpańską, papieską, oba te starcia na kóńcu połączyły się w jedno starcie i ostatnie w które zaangażowane były okręty maltańskie i weneckie. Pierwszą stratę zanotowali Turcy, którzy utracili galiota od ognia hiszpańskich armat. Hiszpańska eskadra dość łatwo poradziła sobie z jedną z tureckich eskadr (Hiszpanie zatopili 2 tureckie galery i 2 galioty za cenę utraty 1 galery), jednakże atak od flanki przez galerę z następnej tureckiej galery kosztowało utratę hiszpańskiej laterny.

Papal squadron has been attacked by small Turkish ships and this wasn’t good tactic as in the series of boards Papal ships managed to destroy attackers (Papal lost 2 galliots vs 3 Turkish galiots lost) and after this they were able to support the Spaniards. Papal galley board the Turkish galley and won the melee. This finished the battle on the Christian left flank.
Eskadra papieska została zaatakowana przez małe okręty tureckie i nie było to najlepsze rozwiązanie, ponieważ w serii abordaży, okrętom papiestwa udało się zniszczyć atakujących (Papiestwo straciło 2 galioty vs 3 tureckie galioty zatopione) i po tym mogło wesprzeć Hiszpanów. Papieska galera starła się z turecka galerą i w walce wręcz osiągnęła zwycięstwo. To zakończyło walkę na chrześcijańskiej lewej flance.

The Venetian nad Maltese ships were fighting together, however Maltese moved to much forward and were destroyed by main Turkish squadron. Venetians once again proved their great value. Their guns massacred one turkish squadron and finally moved against main Turkish squadron (at this moment it was last Turkish laterna). In big boarding action the Turkish crew were slaughtered and the whole game finished with Holy League victory!!!
Weneckie i maltańskie okręty współdziałały razem, jednak Maltańczycy wysunęli się zbyt do przodu i zostali zniszczeni przez główną turecką eskadrę. Wenecjanie z kolei po raz kolejny udowodnili swoją wielką wartość i swoimi działami rozgromili turecką eskadrę i w końcu zwrócili się przeciwko głównej eskadrze tureckiej (w tym momencie składającej się z jednaj laterny). W wielkiej akcji abordaży turecka załoga została zmasakrowana i cała gra zakończyła się zwycięstwem Świętej Ligi!!!

3. Summary. Podsumowanie.

HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA:

Lost/Utracono:

1 Laterna
4 Gallyes
4 Galiots
51 crew

OTTOMANS/OSMANOWIE:

Lost/Utracono:

all ships
all crew (64)

4. Links. Linki.

Some pictures from the game on Derek’s blog:
Kilka zdjęć na blogu Dereka:
http://dereksweetoys.com/2015/07/galleys-guns-and-glory/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+DereksWeeToys+%28Derek%27s+Wee+Toys%29

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157656108307846

Grim’s Dungeons of Doom: The beginning…

Posted on July 20th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

So, I thought I would start a little set of articles detailing my attempt to create a modular 28mm fantasy dungeon on a budget. This has been in the works since having the idea many moons ago, I just hadn’t decided a way to execute the project in the way I needed it. Sure I […]

How to Survive Your FLGS Closing – Wargaming Recon #140

Posted on July 20th, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

Learn how to survive the closing of your friendly local game store (FLGS). Guest Aaron Bostian has tips based on his experience of his FLGS shutting down. Support Jonathan through PATREON Advice to survive the closing of your Friendly Local Game Store Communicate with one another. Social media can become… Read More»

The post How to Survive Your FLGS Closing – Wargaming Recon #140 appeared first on Wargaming Recon.

Galleys, Guns and Glory – third game. Galleys, Guns and Glory – trzecia gra.

Posted on July 14th, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we played the Galleys, Guns and Glory for the third time. This time it was the veteran game, as all of us already had the opportunity to play them before. During the game Ian Carter joined the Turkish fleet, despite it was his first game, very quickly get the rules, another proof how easy those rules are.
W ostatni czwartek po raz trzeci sięgnęliśmy po Galleys, Guns and Glory. Tym razem była to gra weteranów, ponieważ wszyscy z nas mieli już możliwość spotkania się z tymi zasadami. Podczas gry dołączył jeszcze Ian Carter i pomimo, że była to jego pierwsza gra, szybko załapał zasady, co jest kolejnym dowodem na to jak proste są to zasady.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: Jack Glanville

1. Fleets. Floty.

HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA
(Michael Schneider, Bartek Żynda)
2 Laternas
5 Galleys
6 Galliots

OSMAN EMPIRE/IMPERIUM OSMANÓW
(Jack Glanville, Derek Hodge, Ian Carter)
2 Laternas
4 Galleys
8 Galliots

2. The game. Gra.

Christian plan for the battle was very simple: to short the distance to fire range and then move back and keeping firing at closing Turkish ships. We hoped that with those tactic we will soften their defences and when it will be weak enough then hit them with all our ships. The point was to not broke our lines and do not let the enemy ships to attack our flanks. That was the plan, but the reality was quite different…
Plan Chrześcijan był bardzo prosty: skrócić dystans na odległość strzału i następnie cofając się ostrzeliwać zbliżające się okręty tureckie. Mieliśmy nadzieję, że ta taktyka spowoduje zmiękczenie ich obrony a kiedy ta będzie wystarczająco słaba uderzyć na nich wszystkimi naszymi okrętami. Ważnym punktem było utrzymanie naszych linii i nie dopuszczenie by przeciwnik uderzył na nasze flanki. Taki był plan, rzeczywistość okazała się zgoła inna…

Holy League fleet was divided into two squadrons: Spanish-Papal and Venetian-Maltese. The first into combat get the second one. The moving back tactic worked very well and soon the first Turkish ships get sunk by accurate guns firing. However the Turkish galliots, quicker than the other ships moved cross the firing and the boarding begins. Hospitallers as the better soldiers get the advantage very quickly and won the first combat. The first Turkish ship get burned. Turks did not give up and soon after the Maltese ship was in flames. Finally the main forces get into battle, but Venetians kept the distance not like Maltese, who quickly get decimated. Finally only Venetian ships left here and were still capable to fight, but those what happened on the other end determined the outcome the battle…
Święta liga była podzielona na dwie eskadry: Hiszpańsko-Papieską i Wenecko-Maltańską. Jako pierwsza do walki weszła ta druga. Taktyka poruszania się do tyłu bardzo dobrze się sprawdzała i wkrótce pierwszy okręt turecki został zatopiony poprzez odpowiedni ogień z dział. Jednak tureckie galioty, jako szybsze od innych okrętów przedarły się przez ogień i doszło do abordażu. Szpitalnicy, jako lepsi żołnierze, szybko zdobyli przewagę i wygrali pierwsza walkę. Pierwszy turecki okręt stanął w płomieniach. Turcy jednak nie poddali się i wkrótce i maltański okręt stanął w płomieniach. W końcu główne siły weszły do walki, jednak Wenecjanie trzymali dystans w przeciwieństwie do Maltańczyków, którzy wkrótce zostali zdziesiątkowani. W końcu jedynie pozostały zdolne do dalszej walki jedynie okręty weneckie, jednak to co wydarzyło się na drugim końcu, ustaliło wynik starcia…

Here the Spanish and Papal ships used the same tactic as the second squadron, however they broke from this and attacked the Turkish ships without moving back. Turks had more ships here and managed to attack from the flank with their galliots. That was enough to broke the morale of their commander. Turks in boarding actions break the Christians fleet and soon whole left wing of the Holy League disappeared. That left Venetian alone and yet another battle lost by Holy League.
Tutaj hiszpańskie i papieskie okręty użyły tej samej taktyki co druga eskadra, jednak szybciej się z tego wyłamały i zaatakowały tureckie okręty, bez wycofywania się. Turcy posiadali tutaj więcej okrętów i udało im się zaatakować od flanki ich galiotami. To wystarczyło by złamać morale ich dowódcy. Turcy w kilku akcjach abordażowych złamali chrześcijańską flotę i wkrótce całe lewe skrzydło  Świętej Ligi znikło. To pozostawiło Wenecjan samymi i w rezultacie kolejnej bitwie przegranej przez Świętą Ligę.

3. Summary. Podsumowanie.

Holy League lost 1 laterna, 5 galleys, 3 galliots and 48 crew. Osmans lost 4 galliots and 43 crew.
Święta liga straciła 1 laternę, 5 galer, 3 galioty i 48 załogi. Osmanowie stracili 4 galioty i 43 załogi.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653549146603

Magazines for Wargamers – Wargaming Recon #139

Posted on July 6th, 2015 under , , , , , , . Posted by

The right magazines can be a huge help to wargamers. We share our picks to make your wargaming life easier. If you’re expecting the traditional wargaming magazines you’ll be in for a surprise. Support Jonathan through PATREON Air & Space Smithsonian American History Analog Science Fiction and Fact Biblical Archaeology… Read More»