Posts Tagged ‘Games’

Caen 1944. #1 – Update. Uzupełnienie.

Posted on February 25th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

As I promised, the forces lists used during the game:
Tak jak obiecałem, listy użyte w grze:

Link to the game:
Link do gry:

http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/02/caen-1944-1.html

GERMANS/NIEMCY:
John Glass:

CO: 1st Lieutenant + 1 rifleman (regular)
1st Heer Grenadier: NCO + LMG team + 6 riflemen – panzerfaust (regular)
2nd Heer Grenadier: NCO + LMG team + 6 riflemen – panzerfaust (regular)
3rd Heer Grenadier: NCO + LMG team + 6 riflemen (regular)
4th Heer Grenadier: NCO(AR) + 2 LMG teams + 5 men with AR – 2 panzerfausts (veteran)
Sniper team (veteran)
Heavy mortar (veteran)
Light Howitzer (veteran)
SdKfz 234/2 Puma (regular)
StuH 42 (regular)

Campbell Hardie:

HQ: Major + 2 riflemen

1st Platoon (inexperienced)
CO: 1st Lieutenant + 2 riflemen
1st Infantry: NCO(SMG) + LMG team + 7 riflemen – panzerfaust
2nd Infantry: NCO(SMG) + LMG team + 7 riflemen – panzerfaust
Medium mortar

2nd Platoon (inexperienced)
CO: 1st Lieutenant + 2 riflemen
1st Infantry: NCO(SMG) + LMG team + 7 riflemen – panzerfaust
2nd Infantry: NCO(SMG) + LMG team + 7 riflemen – panzerfaust

Medium mortar

2 Motorbikes/sidecar
PaK 36 gun
PaK 38 gun

ALLIED/ALIANCI:

BRITISH/BRYTYJCZYCY:
Ian Carter:

Infantry Platoon (all regular):
CO: 1st Lieutenant + 1 rifleman
FOA: 1 man
1st Infantry: NCO(SMG), LMG team, 6 riflemen
2nd Infantry: NCO(SMG), LMG team, 6 riflemen
3rd Infantry: NCO(SMG), LMG team, 6 riflemen
Piat team
Medium mortar
Vickers MG team
6pdr gun
Centaur tank

Paras Platoon (all veteran):
Paras CO: 2nd Lieutenant + 2 riflemen
1st Paras: NCO, LMG team, 5 riflemen – all with AT grenades
2nd Paras: NCO, LMG team, 5 riflemen

POLES/POLACY:
Bartek Żynda:

(all regular)
CO: 2nd Lieutenant + 1 SMG + 1 rifleman
FOA: Officer + 1 SMG + 1 rifleman
FMO: Officer (SMG) + 2 riflemen
1st Infantry: NCO(SMG)+ LMG team + 1 SMG + 6 riflemen – all with AT grenades
2nd Infantry: NCO(SMG)+ LMG team + 1 SMG + 6 riflemen – all with AT grenades
3rd Infantry: NCO(SMG)+ LMG team + 1 SMG + 6 riflemen – all with AT grenades
Piat team
Sniper team
Medium mortar
6pdr gun + tow (Universal Carrier)
Sherman Firefly tank

Berwick uppon Tweed 1938 (#3)

Posted on February 24th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Wednesday we had our third game of the Battle of Berwick in 1938 during the Very British Civil War. The game was played on the amazing table created by Hugh Wilson. We used again the Bolt Action rules with the special use of Night Fighting rules for the first six turns.
W ostatnią środę rozegraliśmy naszą trzecią grę Bitwy o Berwick w 1938 roku stoczonej podczas Bardzo Brytyjskiej Wojny Domowej. Gra została rozegrana na niesamowitym stole stworzonym przez Hugha Wilsona. Do gry użyliśmy ponownie zasad Bolt Action ze specjalnym użyciem przepisów Nocnej Walki dla pierwszych sześciu tur.
Past games:
Poprzednie gry:
#1:http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/01/berwick-uppon-tweed-1938.html
#2:http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/02/berwick-uppon-tweed-1938-2.html
SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson, Colin Jack

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Hugh Wilson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack

1. Forces. Siły.

SCOTS/SZKOCI
(Dave O’Brian, Bartek Żynda, Tim Watson)
List will be updated soon.
Lista będzie podana później.
ANGLIAN & FASCISTS/ANGLOWIE i FASZYŚCI
(Donald Adamson, Bill Gilchrist, Ray Neal, Colin Jack)
List will be updated soon.
Lista będzie podana później.

2. The Game. Gra. 

For the first six turns we used the special Night Fighting rules comes from the Bolt Action supplement Battleground Europe. The idea of that were first, to help Anglian forces to made their way through the Bridges and from the second, to check this rules how they works. Anglian forces during the night managed to clear the second Bridge and take the Rail Station, but they were stopped at the warehouse and pushed back to the Station. This finished the night and Scots decided to call for the airplane with the first daylight…
Przez pierwsze sześć tur korzystaliśmy z specjalnych zasad walki nocnej pochodzących z suplementu do Bolt Action pt.: Battlegroup Europe. Wykorzystaliśmy je ponieważ po pierwsze chcieliśmy wspomóc siły angielskie mogły przebić się w końcu przez mosty i po drugie by sprawdzić jak te zasady pracują. Siłom Anglów podczas nocy udało się oczyścić następny most (drogowy) oraz opanować stację kolejową, ale zostali zatrzymani przy magazynach i z powrotem odepchnięci do stacji. To zakończyło noc, z brzaskiem dnia Szkoci wezwali do pomocy samolot…

Believe or not, but the plane again hit his own troops for the third time during our whole game! My units suffered the most as I lost the cavalry unit and rest of them were hardly pinned, what allowed Anglian soldiers to cross the Road Bridge but then rest of my units stopped them and forced them back. The same happend with the attack on the Foot Bridge. Anglian Forces has been pushed back and those units who crossed the bridge become annihilated.
Wieżcie lub nie, ale samolot ponownie zaatakował własne oddziały po raz trzeci w ciągu całej naszej gry! Moje oddziały ucierpiały na tym najwięcej, ponieważ strarciłem oddział kawalerii, a reszta oddziałów została poważnie spinowana, co pozwoliło oddziałom Anglów na przekroczenie mostu drogowego, ale wtedy zostały one zatrzymane przez pozostałe moje oddziały i zmuszone do odwrotu. To samo stało się na moście pieszym. Siły angielskie zostały zmuszone do odwrotu, a te które się przedarły zostały unicestwione.
The special place in this relation should have the Navy troops and their surprise tactic. During whole game they were climb on the Berwick walls, then stay there for the turn on two, and then move back off the wall and repeat whole process again and again till the end of the game… Weird…
Na specjalne miejsce w tej relacji zasługują oddziały Marynarki i ich zaskakująca taktyka. Podczas całej gry wspięli się na mury Berwick, pozostali na nich przez jedną lub dwie tury i następnie wycofali się z powrotem pod mury i ten proces powtarzali podczas gry wielokrotnie… Dziwne…
The most fierce battle was about the Station and the Warehouse. During the night Anglian took the Station but then they were pushed back by Scots. Next comes the Guards. The Veterans for the first time cleared the whole Station and attacked the Warehouse where they had been beaten by Scottish defenders. The next unit of Fascist tried to take the Warehouse again, but again was destroyed by defenders. Then Scots received reinforcements and managed to bring the unit of infantry, who retake the part of the station, so when the game finished, half of the Station was in Anglian hands and half in Scottish.
Najbardziej zacięte walki toczyły się o stację kolejową i magazyny. Podczas nocy Anglowie opanowali stację, jednak wtedy zostali odepchnięci przez Szkotów. Następnie sprowadzono Gwardię. Weterani oczyścili cały dworzec i zaatakowali magazyny, gdzie zostali pobici przez szkockich obrońców. Następnie oddział Faszystów próbował zdobyć magazyny, ale również został zniszczony przez obrońców. Wtedy przybyło szkockie uzupełnienie w postaci oddziału piechoty, które zajęło połowę stacji i pod koniec gry dworzec był w połowie w rękach angielskich i w połowie w rękach szkockich.

3. Summary. Podsumowanie.

The game finished with the draw in my opinion, because the Berwick itself has been defended (we still awaited for another tank and the AT gun), however Scotts will not be able to keep this town against new assault and new forces, so possibly next game would finished with Anglian victory and retaking the Berwick.
Gra zakończyła się remisem w mojej opinii, ponieważ Berwick został obroniony (wciąz oczekiwaliśmy na przybycie czołgu i kolejnego działa ppanc.), jednakże Szkoci nie byli by w stanie utrzymać tego miasta przeciwko kolejnemu szturmowi i nowym oddziałom i w przypadku następnej gry najprawdopodobniej Anglowie odnieśli by zwycięstwo i odzyskali Berwick.
Not all of us liked the Night Fighting rules. For me they were ok, however I’ve simplified them a little and put the vision test just after the received order dice, what shortened whole process.
Nie wszystkim podobały się zasady nocnej walki. Jak dla mnie były ok, jednak lekko je uprościłem i sprawdzenie widoczności przeniosłem zaraz po otrzymaniu kości rozkazu, co znacznie skróciło cały proces.
Bill’s relation on his blog with the pictures of Dave O’Brian:
Relacja Billa na jego blogu ze zdjęciami Dave’a O’Briana:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2015/02/28mm-bolt-action-vbcw-berwick-1938-game.html
More pictures on my Flickr:
Więcej zdjęć na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157650952673226/

Video Games are now being saved to the Internet Archive

Posted on February 23rd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Why is it important to save cultural relics from the Video Game age? Continue reading

Caen 1944. #1

Posted on February 17th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we have started our campaign game Caen 1944. It is 10 players game (5 for Allies and 5 for Germans). All campaign rules has been set up by John Glass. For all games we will be using the Bold Action rules. We agreed the 1200/1500 pts forces. I have joined the Allied with my 28mm Poles. 
w ostatni czwartek rozpoczeliśmy naszą grę kampanijną pt. Caen 1944. Jest to gra, w której zaangażowanych jest 10 graczy (5 dla Aliantów i 5 dla Niemców). Wszystkie zasady kampanii zostały przygotowane przez Johna Glassa. Dla wszystkich gier będziemy używać zasad Bolt Action i sił na 1200/1500 pkt. Ja dołączyłem do Aliantów z moimi Polakami w skali 28mm.
SCENARIO/SCENARIUSZ: No. 3 from the main book./Trzeci scenariusz z głównego podręcznika.

SCENERY/SCENERIA: John Glass, SESWC

MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:  Ian Carter, John Glass, Campbell Hardie, Bartek Żynda.

1. Forces. Siły.

Germans. Niemcy:
(John Glass, Campbell Hardie)
List will be updated soon.
Lista zostanie uzupełniona później.

Allied:
Alianci:
British. Brytyjczycy:
(Ian Carter)
List will be updated soon.
Lista zostanie uzupełniona później.
Poles. Polacy:
(Bartek Żynda)
List will be updated soon.
Lista zostanie uzupełniona później.

2. Introduction. Wprowadzenie.

Allied safely landed in Normandie. So far they stuck on the beaches, however they started to move inland. They first big objective was town of Caen. Marshal Montgomery (Donald Adamson) prepared his plan and gave his orders to his troops. One of them was to outflank the town from the west. This was the task for British forces(Ian Carter) and the Poles (Bartek Żynda).
Alianci bezpiecznie wylądowali w Normandii. Jak na razie utknęli na plażach, jednak rozpoczęli swój marsz wgłąb lądu. Pierwszym celem miło być miasto Caen. Marszałek Montgomery (Donald Adamson) przygotował swój plan i wydał rozkazy swoim oddziałom. Jednym z nich było oskrzydlenie miasta od zachodu. Było to zadanie dla oddziałów Brytyjskich (Ian Carter) i Polaków (Bartek Żynda).
My Poles started at the Gold Beach and moved towards Bretteville, where they met the British under the command of Ian Carter (they attacked from Juno Beach). The way to Caen was blocked by German forces commanded by Campbell Hardie and John Glass. The battle has started…
Moi Polacy zaczęli na plaży Gold i ruszyli w kierunku Bretteville, gdzie spotkali Brytyjczyków pod dowództwem Iana Cartera (oni atakowali z plaży Juno). Drogę do Caen zablokowały im niemieckie siły pod dowództwem Campbella Hardiego i Johna Glassa. Bitwa się zaczęła…

3. The game. Gra.

This will be rather short report from the game. I can only said that it was so busy game, that I only made few pictures from them. Germans decided to defend only two objectives from three and left one without any protection. Game started with very accurate Royal Navy bombardments. Germans get hardly pinned, however they managed sort this out very quickly. After this Allied enter the table. Unlucky for Ian, he was attacking through the open ground just in front main John’s forces. This hardly pinned British forces, who started losing teams. By losing the teams you are losing the order dice and this slow my advantage down. Shortly Campbell joined John and both started pushing Ian harder and harder. Finally I managed to move my forces  towards objectives and finally took the one of them. Now for the victory we needed the central objective. First softened its defends with off table artillery and after this prepared for final assault. Unfortunately for us I badly rolled for the extra turn and the game finished on 6th turn. We managed to take only one objective, so the game finished with a draw. Our forces have been stopped and awaiting for the new orders.
To będzie raczej krótki raport z gry. Mogę tylko powiedzieć, że gra była tak zajmująca, że wykonałem zaledwie kilka fotek. Niemcy zdecydowali się bronić jedynie dwóch celów gry z trzech i jeden pozostawili zupełnie bez ochrony. Gra zaczęła się od bardzo celnego ognia Royal Navy, Niemcy zostali ciężko przygnieceni, jednak bardzo szybko sobie z tym poradzili. Po tym zaatakowali Alianci. Pechowo dla Iana, atakował on w otwartym polu, tuz naprzeciwko głównych sił Johna. To z kolei bardzo spinowało Brytyjczyków, którzy poczęli tracić swoje oddziały. Gdy tracisz swoje oddziały, tracisz też dostępne kości rozkazów i to bardzo spowolniło moje natarcie. Wkrótce Campbell dołączył do Johna i razem zaczęli mocniej naciskać na Iana. W końcu udało mi się ruszyć moje oddziały w kierunku celów gry i w końcu zająć jeden z nich. Teraz do zwycięstwa potrzebowaliśmy opanować centralny cel gry. Wpierw zmiękczyliśmy obronę naszą artylerią spoza stołu i po tym przygotowaliśmy się do ataku. Niestety dla nas bardzo źle rzuciłem na efekt ekstra tury i nasza gra zakończyła się w szóstej. Udało nam się opanować jeden cel gry, czym zapewnilismy sobie remis. Nasze oddziały zostały zatrzymane i oczekują nowych rozkazów.
To be continued…
Ciąg dalszy nastąpi…

Berwick uppon Tweed 1938 (#2)

Posted on February 14th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

After long period of time and plenty of surprising circumstances we finally managed to play the second Berwick game at Hugh’s. After that, when Scots captured this city, Anglian and Fascist forces decided to recapture it. We used the again Bolt Action rules.
Po dość długim czasie i wielu nieoczekiwanych zdarzeniach udało nam się w końcu rozegrać u Hugha drugą grę bitwy o Berwick. Po tym jak Szkoci opanowali to miasto, siły Anglo-Faszystowskie postanowiły odbić je. Do naszej gry, znów użyliśmy zasad Bolt Action.
For your remind, That how the first game was played:
Dla przypomnienia, tak rozegraliśmy pierwszą grę:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/01/berwick-uppon-tweed-1938.html
SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Tim Watson, Hugh Wilson

 1. Forces. Siły.

ANGLIAN and FASCIST:
ANGLOWIE i FASZYŚCI:
(Donald Adamson, Bill Gilchrist, Ray Neal, Dave)
List will be updated soon.
Lista będzie podana później.
SCOTS:
SZKOCI:
(Dave O’Brian, Tim Watson, Bartek Żynda)
List will be updated soon.
Lista będzie podana później.

2. The game. Gra.

The Anglo-Fascist plan, was almost the copy of our attack from the previous game with the small exception that the Royal Navy decided to land on the Berwick beach instead of the Docks and in that way they got an extra naval guns support. The rest of troops were attacking the three bridges. However Scots have prepared themselves for that and all bridges had obstacles.
Plan ataku sił anglo-faszystowskich był prawie dokładną kopią naszego ataku z poprzedniej gry, z tą różnicą, że siły Royal Navy zdecydowały się lądować na plaży w Berwick a nie w Dokach i tym zyskali wsparcie dział ich marynarki. Reszta oddziałów atakowała trzy mosty, jednakże Szkoci przygotowali się na taką ewentualność i wszystkie mosty zostały zablokowane przeszkodami.
The biggest progress during the battle did royal Navy. They managed to land, remove the troops defending the city walls, however they never made the way through to the city, as they met some resistance here with Armoured Car and some infantry.
Największy postęp podczas bitwy wykonały oddziały Marynarki Wojennej. Udało im się desant, wyczyściły mury miejskie z obrońców, jednak nigdy nie wkroczyły do miasta, ponieważ napotkały opór w postaci samochodu pancernego i pewnej ilości piechoty.
The hardest fight were about the Rail Bridge. Anglo-Fascist forces managed to remove the obstacles from the bridge and almost cross it. Some troops landed on the second bank of the river but has been destroyed by Rail Station defenders. Finally Scots stopped the enemy progress in that place and that part of Berwick was safe.
Najcięższe walki toczyły się o most kolejowy. Anglo-faszystom udało się odblokować most i prawie go przekroczyć. Części siłom udał się też desant na drugi brzeg rzeki, jednak tam zostali pokonani przez siły broniące stacji kolejowej. W ostateczności Szkotom udało się zastopować postęp wrogich wojsk i ta część Berwick została ocalona.
The other two bridges remain undefeated, however one bridge was unblocked. The Anglian forces were surprisingly attacked by own plane and hardly pinned (few turns before it happend, Scotish plane attacked own troops in the castle…). That helped to defend the rest the bridges and the town. Berwick remain in Scotish hands. Game will be continued…
Pozostałe dwa mosty zostały niezdobyte, jednak jeden z nich został odblokowany. Anglowie zostali tu niespodziewanie zaatakowani przez własny samolot i bardzo mocno spinowani (kilka tur wcześniej szkocki samolot zaatakował własne oddziały w zamku…). To pomogło utrzymać resztę mostów i miasto. Berwick pozostało w szkockich rękach. Gra będzie kontynuowana…

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja Galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157648491494163/
Dave O’Brian’s gallery on Facebook:
Galeria Dave O’Briana na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/880571831982694?pnref=story
Bill’s relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2015/02/28mm-vbcw-berwick-1938.html

Dubno-Brody 1941.

Posted on February 7th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Some time ago I read the raport on Bill’s blog with his Rapid Fire Road to Dubno game. Those game was played in Falkirk club and I asked Bill to refight it in our club and those happend last Thursday. The forces we used were slightly different from the first game, because Bill sold few models in time between those two games.
Jakiś czas temu na blogu Billa przeczytałem jego raport z gry rozegranej z użyciem zasad Rapid Fire: Droga do Dubna. Ta gra była rozgrywana w klubie w Falkirk i poprosiłem Billa by rozegrać ją ponownie w naszym klubie i to miało miejsce w ostatni czwartek. Siły użyte do gry były nieznacznie różne od tych z pierwszej gry, ponieważ w międzyczasie Bill sprzedał kilka modeli.
Link to the first game:
Link do pierwszej gry:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2015/01/20mm-rapidfire-road-to-dubno-26th-june.html
Soviet edge. Krawędź sowiecka.
German edge. Krawędź niemiecka.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist

1. Background. Tło wydarzeń.

8th Mechanized Corps was ordered to counter attack the German advance. Its 34th Tank Division and elements of the 12th Tank Division advanced northwards, cutting the main road between Dubno and Brody. The 34th then advanced east towards Dubno. This forced the 16th Panzer Division to wheel round and attack the 34th Tank Division in the area of Verba in order to clear the road.
8. Korpus Zmechanizowany otrzymał rozkaz powstrzymania niemieckiego natarcia. Jego 34. Dywizja Pancerna i elementy 12. Dywizji Pancernej ruszyły na północ, przecinając drogę pomiędzy Dubnem i Brodami. Następnie 34. skierowała się na wschód w kierunku Dubna. To zmusiło niemiecką 16. Dywizję Pancerną do zawrócenia i zaatakowania 34. Dywizji Pancernej w pobliżu Werby by oczyścić zajętą drogę.

2. Forces. Siły.

SOVIETS/SOWIECI
(Ray Neal)
34th Tank Division

68th Tank Regiment:
1st btn: 2xT35*, 2xT28
2nd btn: 4xBT7
3rd btn: 4xT26

34th Motor Rifle Regtiment:
1st btn:
HQ: CO+3 fig including 50mm Mtr, car
1st Rifle Coy: 8 fig, truck
2nd Rifle Coy: 8 fig, truck
3rd Rifle Coy: 8 fig, truck
Sup Coy: MMG, 82mm Mtr, 6 fig, truck

34th Recon Btn
T37, T38, FAI armoured car

NOTES:
Morale – Regular. 
Infantry test as 1 unit.
Tanks and armoured cars are poor except T35/T28 battalion which are elite.
Tanks and armoured cars test per battalion.

* T35s are ureliable so after moving dice and on a 6 the model breaks down. It can still fire but cannot move.
GERMANS/NIEMCY
(Bartek Żynda)
16th Panzer Division Kampfgruppe.

2nd Panzer Regiment
1st Battalion
HQ: PzKpfw III Cmd
1st Coy: 2xPzKpfw III
2nd Coy: 2xPzKpfw III
3rd Coy: 2xPzKpfw IV
4th Coy: 2xPzKpfw II
5th Coy: 2xPzKpfw II

16th MC Battalion
HQ: CO+5fig icluding ATR, 50mm Mtr, car
1st MC Coy: 9 fig on 3 MC combination
2nd MC Coy: 9 fig on 3 MC combination
3rd MC Coy: 9 fig on 3 MC combination
4th MG Coy: 2MMG, 81mm Mtr, 9 fig, truck
5th Hvy Coy: 50mm ATG, 75mm IG, 6 fig, 2 trucks

16th Recon Battalion (on table)
Coy: 2xSdKfz 231

16th Panzerjager Battalion (on table)
1st Coy: Jagdpanzer I
2nd Coy: 2 x 37mm ATG each 3 crew and tow

Artillery Support
16 PZ Art Regt: 2x105mm How – off table artillery
FO car – on table observer

NOTES:
Morale – Regular
Tanks are Elite
Infantry test as 1 unit
Tanks and armoured cars test per company.

3. The game. Gra.

I was allowed to put my Recon and Panzerjager battalions on the table before start of the game. My deployed zone was my half of the table. I used the hills and placed both AT guns to cover the road and with its fire stop Soviet movement. The Jagdpanzer supported by the Armoured Cars were put in ambush just behind the small forrest. The game started. Ray put the heavy dreadnoughts in his first wave and started march into my zone. My AT guns opened the fire, but very inaccurate and then my first panzer arrived. I was able to bring only two units a time, so I decided to bring the tanks first, create the “panzer fist” and with it crush the Soviet tanks (heavy tanks first, then light and the infantry at the end).
Mogłem umieścić przed rozpoczęciem gry mój rozpoznawczy i przeciwpancerny batalion na stole. Moja strefa rozstawienia obejmowała połowę stołu. Oba działa ppanc umieściłem na wzgórzach by ich ogniem pokryć drogę i w ten sposób zatrzymać sowiecki napór. Jagdpanzer wraz z samochodami pancernymi zostały pozostawione za małym laskiem i oczekiwały tam w zasadzce. Gra się rozpoczęła. Ray umieścił swoje drednoty w pierwszej fali i rozpoczął marsz w kierunku mojej strefy. Moje działa ppanc otworzyły ogień, ale bardzo niecelny i wtedy moje pierwsze panzery przybyły. Mogłem wprowadzać jednocześnie tylko dwa oddziały na turę, więc zdecydowałem się jako pierwsze wprowadzić czołgi, utworzyć z nich “pancerną pięść” i nią skruszyć sowieckie czołgi (wpierw ciężkie czołgi, potem lekkie i na końcu piechotę).


Ray spread his forces into three groups. The central with T35s moved forward and has been stopped by my Pz IIIs. German guns were much better and more accurate and soon both monsters were destroyed.
Ray rozdzielił swoje siły na trzy grupy. Centralna z T-35 ruszyła do przodu jednak została zatrzymana przez moje Pz III. Niemieckie działa okazały się dużo lepsze i celniejsze i wkrótce oba potwory zostały zniszczone.

The second group, the T26’s battalion tried to encircle my forces from my left flank. I prevent it by sending against them some of my tanks. Surprisingly, the T26 crews were much better then mine and I had to withdraw. After regroup my tanks hit again, with a better score, however Soviets hold the line. It cost me Pz III and II destroyed with one Pz III heavy damaged for the prize of one T26 destroyed and one heavy damaged. Not well. Even my off-table artillery tried to help this flank, and without any good result. So I stuck here…
Druga grupa, złożona z batalionu czołgów T-26 próbowała okrążyć moje oddziały od lewej strony. Zapobiegłem temu wysyłając kilka moich czołgów przeciwko nim. Niespodziewanie załogi T-26 okazały się lepsze od moich i musiałem się wycofać. Po przegrupowaniu uderzyłem ponownie z lepszym rezultatem, jednak Sowieci utrzymali swoją linię. Kosztowało mnie to utratę Pz II i III oraz ciężkim uszkodzeniem innego Pz III. Niezbyt dobrze. Nawet wsparcie artylerii zza stołu nie wypadło zbyt dobrze. Utknąłem więc tu…

The main battle was fought in the centre and on my right flank. The ride of BT7 tanks finished with my two Pz II, Jagdpanzer and one AT gun destroyed. However they had been stopped by my tanks and armoured cars. I managed to destroy one BT7 tank and one heavy damage. It caused the Soviet test, which was failed and whole BT battalion withdraw from the battlefield! I get the initiative here. My Armoured cars did the suicidal attack against T28s, but both were destroyed. In this moment Soviet infantry took its positions in both central forests. It looked like the road will be blocked.
Główna bitwa rozegrała się w centrum i na prawej flance. Rajd czołgów BT zakończył się zniszczeniem moich dwóch Pz II, Jagdpanzera i jednego działa ppanc. Jednak zostały one zatrzymane przez moje czołgi i samochody pancerne. Udało mi się zniszczyć jeden czołg BT i jeden ciężko uszkodzić. To wymusiło na Sowietach wykonanie testu morale, który wypadł negatywnie i batalion czołgów BT wycofał się z pola bitwy! Przejąłem inicjatywę. Moje samochody pancerne wykonały samobójczy atak na czołgi T-28, ale oba zostały zniszczone. W tym momencie sowiecka piechota obsadziła oba centralne lasy i wyglądało na to, że droga została zablokowana.

The Soviet infantry in the forests was left as the issue for my infantry, and my tanks moved forward. They forced T28s to withdraw and just after this they were destroyed or abandoned. Soon all Soviet tanks were destroyed in the centre and on my right. The infantry were finishing to clear the first forest and at this moment we decided to finish the game with the German victory.
Sowiecka piechota w lasach pozostała problemem do rozwiązania dla mojej piechoty a moje czołgi ruszyły dalej do przodu. Zmusiły T-28 do wycofania się i wkrótce albo zostały zniszczone albo porzucone. Wkrótce w centrum i po mojej prawej stronie reszta czołgów sowieckich została zniszczona. Piechota kończyła właśnie oczyszczanie pierwszego lasu i wtedy zdecydowaliśmy się na zakończenie gry i ogłoszenie niemieckiego zwycięstwa.

4. Summary. Podsumowanie.

Our game, the as the first finished with German victory. However it wasn’t easy victory.  In our game I used the Guderian’s tactic with striking the tanks first and dealt with remaining infantry later. The Rapid Fire gave us a magnificent game, which surprisingly finished very early, mostly because the fate of Soviet left and center whereas on my left T26 bravely stand against my panzers, mostly because my poor dicing there. T35s did not broke this time, however I put all my efforts to destroy them first. Withdrawal of BT battalion helped me win the game and gave the advantage with I did not lost to the end of the game.
Nasza gra, tak jak pierwsza skończyła sie niemieckim zwycięstwem, jednak nie było to łatwe zwycięstwo. Użyłem tutaj taktyki Guderiana z uderzeniem czołgami w pierwszej kolejności i usuwaniem piechoty w dalszej. Rapid Fire dał nam wspaniałą rozgrywkę, który nadspodziewanie skończyła się dość szybko, głównie z powodu klęski sowieckiego centrum i lewa z kolei po mojej lewej stronie T-26 dzielnie stanęły naprzeciw moim panzerom, głównie z powodu moich słabych rzutów kośćmi. T-35 tym razem się nie zepsuły, jednak na początku wszystkie moje wysiłki poszły na to by jak najszybciej je wyeliminować. Wycofanie się batalionu czołgów BT pomogło wygrać mi grę i dało przewagę, której już nie straciłem do końca gry.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157650692428275/

The Star Wars-Games Workshop Mashup? Is there any truth to the rumour?

Posted on February 4th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

If you haven’t been living in a cave on Dagobah for the last year or so, you’ll know that Disney/Lucasfilm movie machine is now kicked into gear. The Force Awakens (also known as Episode VII) is set for a 15th of December 2015 release at the cinemas. Great news for Star Wars fans, eager to […]

ReCast: TotalCon 2008 – Wargaming Recon #34

Posted on February 2nd, 2015 under , , , , , , , , , , , . Posted by

Due to illness and scheduling conflicts Aaron Bostian couldn’t do the show. So, NO NEW EPISODE right now. To make up for it we’re sharing this episode from the vault. The classic episode comes to you from the dark ages where the show had a different name. Since this is… Read More»

The post ReCast: TotalCon 2008 – Wargaming Recon #34 appeared first on Wargaming Recon.

Wargaming Aspirations for 2015 (better late than never…)

Posted on February 1st, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

It’s not often that I have the time or concentration lately to consider my gaming aspirations for the new year ahead. Still, there are shed loads of random ideas knocking around in my skull, that may or may not come to fruition in the next 12 months, one can still dream on. I thought I’d […]

Envelopment. Okążenie wroga.

Posted on January 31st, 2015 under , , , , , , . Posted by

Preparation for the first campaign game are in progress. Last Thursday in our club, we decided to try all new rules, agreed to use during our games. That was also opportunity to use my newly painted Dragoons with support of unfinished yet (my apologies for this), Firefly from 24th Uhlans. For our game we used the Envelopment scenario from the main book.
Przygotowania do pierwszej kampanii są w trakcie. W ostatni czwartek, w naszym klubie, zdecydowaliśmy się na wypróbowanie wszystkich nowych zasad, jakie uzgodniliśmy używać w trakcie gry. To była również okazja aby użyć moich nowo pomalowanych Dragonów wraz z wsparciem niedokończonego jeszcze (za co bardzo przepraszam), Firefly z 24 Pułku Ułanów. Dla naszej gry użyliśmy scenariusza Okrążenie wroga z głównego podręcznika.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Scenario 1 from main book.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

POLES/POLACY
(Bartek Żynda)
CO + 2 rifles
Artillery Observer (3 fig)
3” Mortar (3 fig)
2” Mortar (2 fig)
Sniper + Observer
PIAT team (2 fig)
3 x Rifle Squad (NCO(SMG), SMG, LMG + Loader, 6 rifles – All with AT granades)
Sherman Firefly

GERMANS/NIEMCY
(Campbell Hardie)
CO+2smg
Artillery Observer
80mm Mortar (3 fig)
HMG team (3 fig)
3 x Rifle Squads (NCO (SMG), SMG, LMG + Loader, 6 rfles ) + 2 Panzerfausts
88mm AT/AA Gun + tow
Marder II

2. The game. Gra.

In our game Germans were defenders and Poles were attackers. The preparatory bombardment went not that way I was expected, I rolled 2 and then 3 and the AT gun was hit with only one pin… The attack begins. I spread my forces into two groups. One was attacking the village, and the second was going to encircle the enemy and get into German deployment zone. The plan was simple, however Germans had advantage in heavy guns. Marder, medium mortar and 88mm gun was the serious issue for me. Especially the 88mm gun, which used their special rule and was able to hit me indirectly. That pinned a lot of my troops. Finally I managed to kill German spotter and my troops get the initiative and my tank get in action. Firefly very easily deal with Marder, however it failed against the 88 gun. Now comes time for my infantry. From the British special rules I have chosen the Blood curdling charge, and my charges were very deadly for Germans. However, few times I forgot to regroup my units and they get under the heavy fire from machine guns or from other unit’s fire. Finally I managed to broke with one unit into the German zone, however I was blocked by German HMG, who was wisely put by Campbell into the ambush (so this way he was able to react on my assaults). The game become the stalemate as none cannot move further and was blocked by the opponent. In victory points better were German troops, so they declare the victory.
W naszej grze Niemcy byli broniącymi się a Polacy atakującymi. Przygotowanie artyleryjskie nie poszło tak jak togo sobie życzyłem, wyrzuciłem 2 i potem 3 i działo ppanc zostało trafione tylko jednym pinem… Atak się rozpoczął. Podzieliłem moje siły na dwie grupy. Pierwsza miała atakować wioskę, druga miała obejść niemieckie pozycje i wejść w niemiecką strefę rozstawienia. Plan był prosty, jednak Niemcy posiadali przewagę w działach ciężkich. Marder, średni moździerz i działo 88mm były dla mnie bardzo poważnym problemem. Szczególnie działo 88mm, które mogło uzyć swojej specjalnej zasady i trafiać mnie pośrednim ogniem. To przygniotło do ziemi wiele moich oddziałów. W końcu udało mi się zabić niemieckiego obserwatora i moje oddziały przejęły inicjatywę oraz do akcji wkroczył mój czołg. Firefly bardzo łatwo poradził sobie z Marderem, jednak zawiódł przy walce z działem 88mm. Teraz przyszedł czas na moją piechotę. Z brytyjskich zasad specjalnych wybrałem Blood curdling charge i moje szarże stały się bardzo zabójcze dla Niemców. Jednak kilka razy zapomniałem przegrupować po nich mój oddział i stał się on obiektem ataku karabinu maszynowego i innych oddziałów. W końcu udało mi się wbić jednym z oddziałów w niemiecką strefę, jednak zostałem zablokowany przez niemiecki karabin maszynowy, któremu Campbell mądrze dał rozkaz ambush (w ten sposób mógł zareagować na mój atak). Gra stała się patowa, ponieważ żadna ze stron nie była w stanie wykonać ruchu i była blokowana przez przeciwnika. W punktach zwycięstwa lepsi okazali się Niemcy, którzy wygrali grę.

3. Summary. Podsumowanie.

In our game Campbell’s forces were around 100 points stronger then mine. However I hadn’t the discomfort of that. If in few times I haven’t forgot to regroup my troops after the assaults, possibly I wouldn’t lost so many troops. During this game I was able to rethink my force list and have some ideas, how to use them much more effective and what I have to change (I will not put this here, as this will possible help me to win the campaign). For sure I need another gun, and 6pdr will be a very good solution for me (soon you will see the finished model). The lesson has been learnt.
W naszej grze siły Campbella były o około 100 pkt mocniejsze od moich, jednak nie miałem dyskomfortu w grze. Gdybym w kilku przypadkach przegrupował moje oddziały po walce wręcz, najprawdopodobniej nie utraciłbym tak dużo oddziałów. Podczas gry mogłem zweryfikować moją listę i mam kilka pomysłów jak użyć ich bardziej efektownie i co powinienem zmienić (nie umieszczę tego jednak tutaj, ponieważ to być może pomoże mi wygrać kampanię). Na pewno potrzebuję następne działo i sześciofuntówka będzie tutaj dobrym rozwiązaniem (wkrótce zobaczycie pomalowany model). Lekcja została odrobiona.
Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moich Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157650577480865/

Imperial Cavalry Black Day. Czarny Dzień Cesarskiej Kawalerii.

Posted on January 26th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Today quick report from our Thursday’s game in our club. Some time ago I had the opportunity to try the Piquet rules and I wasn’t happy with them. The great fighting system was destroyed by game speed and the way how the units were activated. I did not liked it. Few weeks ago I talked about this with Tim Couper, he told me that there is a different version of this set, where activation is changed and the game is much more fast, than that one I had. We agreed that one day he would show me it. The opportunity arrived last Thursday and I have joined to the game prepared by Paul O’Sullivan. 
Dzisiaj szybki raport z naszej czwartkowej gry w klubie. Jakiś czas temu miałem okazję spróbowac zasad Piquet i nie bardzo byłem z nich zadowolony. Bardzo fajny sposób walk został zaprzepaszczony przez prędkość gry i sposób aktywacji jednostek. Nie spodobało mi się to. Kilka tygodni temu rozmawiałem o tym z Timem Couperem, i powiedział mi, że istnieje inna wersja tych zasad, gdzie sposób aktywacji został zmieniony i jest znacznie szybsza, niż ta gra, w którą grałem. Zgodziliśmy się, że pewnego dnia pokaże mi te zasady. Okazja nadarzyła się w ostatni czwartek i w ten sposób dołączyłem do gry przygotowanej przez Paula O’Sullivana.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Paul O’Sullivan

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Paul O’Sullivan, Tim Couper

SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Paul O’Sullivan, Michael Schneider

1. Forces. Siły.

HOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Michael Schneider, Bartek Żynda)
FRANCE/FRANCJA
(Paul O’Sullivan, Tim Couper)

2. The game. Gra.

In our game the none knowledge of the rules forced against us. Our plan was no plan at all. First my Imperial cavalry fully charged on French cavalry and those what happend will be remembered as the Black Day of the Imperial Cavalry. They had been stopped just before the enemy and then had been charged by French, who got the melee card before us. My cavalry get crashed and nothing besides light cavalry survived this clash. Those put our centre in troubles, because French cavalry was able to made flanking attack on unprepared Imperial pike block. However they forgot about my light cavalry and therefore got destroyed. Then Imperial arquebusiers pushed back the French pikes. On our left, French tried to encircle us, but very abortively. The game was over, however our army’s morale was very low, so the game was a draw with the French side a little better then us.
W naszej grze nieznajomość zasad obruciła się przeciwko nam. Nasz plan polegał na jego braku. Pierwsza uderzyła nasza kawaleria z całym jej impetem i to co się po tym stało na zawsze pozostanie zapamiętane jako Najczarniejszy Dzień Imperialnej Kawalerii. Zatrzymali się tuz przed przeciwnikiem i wtedy zostali zaatakowani szarżą przez Francuzów, którzy otrzymali kartę “walka wręcz” przed nami. Moja kawaleria została rozjechana i nic poza moją lekką kawalerią nie przeżyło tego ataku. To postawiło nasze centrum w bardzo trudnym położeniu, ponieważ Francuzi od flanki zaatakowali naszych pikinierów. Na swoje nieszczęście zapomnieli o mojej lekkiej kawalerii i dlatego zostali zniszczeni. Wtedy imperialni arkebuzerzy odepchnęli francuskich pikinierów. Na naszej lewej flance, Francuzi, ale bardzo nieskutecznie. Gra się zakończyła, jednak morale naszej armii było bardzo niskie, więc wynik naszej gry można określić na remis ze wskazaniem Francuzów.

3. Summary. Podsumowanie.


I finally was happy with this rules. It is called the Fields of Battle and it work really well. It is still not perfect. I will be happy to return to this rules one more again and when I was looking at those collorful minis, I had the though that would be nice to paint something like this too… Maybe one day…
W końcu byłem zadowoly z tych zasad. Nazywają sie one Fields of Battle i działają naprawdę nieźle. Cały czas brakuje im do perfekcji, Mam nadzieję powrócić do tych zasad w przyszłości i kiedy tak sobie patrzałem na te kolorowe miniaturki, przyszła mi pewna myśl, by tez sobie takie pomalować… Może pewnego dnia…

At the end two links:
Na koniec dwa linki:

Michael’s relation:
Relacja Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/01/defending-rhineland-from-friends-of.html

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157650502884075/

Game of Thrones episode 1: Iron to Ice

Posted on January 26th, 2015 under , , , . Posted by

Telltale Games, the company that brought us both of the great adventures of The Walking Dead, as well as last year`s Fables, is at it again.This year, at least THREE new `episodic gaming` series will be coming out, namely Game of Thrones, Borderlands a…

Berwick uppon Tweed 1938.

Posted on January 23rd, 2015 under , , , , , , , . Posted by

This week Wednesday at Hugh’s was about Very British Civil War. In this scenario prepared by Tim Watson Scots supported by Anglian and Navy had to take Berwick upon Tweed from Fascist hands. That was the introduction for next few games. We used the Bolt Action rules for this game with a variety collections of figures on the magnificent table created by our host, Hugh Wilson.
Nasze środowe spotkanie u Hugh w tym tygodniu związane było z Bardzo Brytyjską Wojną Domową. W tym scenariuszu siły szkockie wsparte przez siły anglikańskie miały za zadanie zdobyć Berwick nad rzeką Tweed z rąk Faszystów. Był to wstęp do naszych następnych gier. Do gry użyliśmy zasad Bolt Action, kilku kolekcji figurek na niesamowitym stole stworzonym przez naszego gospodarza Hugha Wilsona.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Tim Watson, Hugh Wilson


1. Forces. Siły.

The list will be added later.
Lista zostanie dodana później.

2. The game. Gra.

We, as the attackers spread our forces in three groups. The first, under the Tim Watson, was going to take the Berwick Castle and then attacking the Station. The second group (under command of Colin Jack) on the trucks was going to take the Rail Bridge and the Road Bridge and then take the Station and the third group under mine command was attacking from the Sea and take the Docks, then the Foot Bridge and then tried to take the Berwick. The first wave will be later supported with Anglian reinforcements. Cunning plan!
My, jako atakujący podzieliliśmy nasze siły na trzy części. Pierwsza, pod dowództwem Tima Watsona miała zdobyć Zamek i następnie nacierać na stację kolejową. Druga grupa (pod dowództwem Colina Jacka) przewożona ciężarówkami miała zdobyć most kolejowy i drogowy i następnie opanować stację kolejową oraz trzecia grupa, pod moim dowództwem miała z morza zaatakować doki, następnie most pieszy i później spróbować zdobyć Berwick. Pierwsza fala miała zostać później wsparta posiłkami Anglikanów. Przebiegły plan.
I have the cunning plan, sir!
Tim’s forces stuck in front of the Castle (defended by Dave), however after fierce battle he managed to take it. This was over his success, because he was hit by heavy fire from the Station. This broke his troops and the Fascist retaken the Castle.
Siły Tima utknęły przy zamku (bronionego przez Dave’a), jednak udało mu się w końcu po zarzartej walce opanować. To był kres jego sukcesów, ponieważ dostał się pod ciężki ostrzał ze stacji kolejowej. To złamało jego oddziały i Faszyści odebrali zamek.
I had two options. The first was to assault the Berwick or the Docks. If I would decided for option one I could get artillery support from the Navy, but the second looked much more safe and I decided to take the Docks first, which undefeated was very easy target. The problem started at the Foot Bridge. My recce motorbike get under heavy fire from the town, when it tried to cross the foot bridge and I know that I had to find some other way to complete my orders. I send two sailor cross the river to bring the boats and decided to create bridgeheads on the other side of the river and then attack town from three directions… The town and bridges were defended by Bill Gilchrist and Ray Neal.
Do wyboru miałem dwie opcje. Pierszą było atakowanie bezpośrednio Berwick i drugą zajęcie wpierw doków. W przypadku wybrania opcji pierwszej otrzymałbym dodatkowe wsparcie artyleryjskie od Marynarki Wojennej, jednak druga opcja wydawała się bardziej bardziej bezpieczna i dlatego zdecydowałem się na nią. Doki okazały się niebronione i bez problemu je zająłem. Mój rozpoznawczy motocykl dostał się pod ciężki ogień, gdy próbował przekroczyć most pieszy i stąd wiedziałem, że muszę znaleźć inne rozwiązanie by wypełnić moje rozkazy. Wysłałem dwóch marynarzy wpław by przyprowadzili łodzie i w ten sposób moje oddziały przedostały by się na drugi brzeg i utworzyły tam przyczółki i w ten sposób zaatakować miasto z trzech kierunków… Miasto i mosty były bronione przez Billa Gilchrista i Raya Neala.
When I was stuck at the Foot Bridge, Colin and his troops moved slowly and tried to take the positions before attacking the big bridges. Unexpectedly he met two Fascist strongholds on the other side of the river. The first was taken very quick but the second, defended by Policemen took him a lot of time. Finally he managed to take the second one we were ready to cross the river…
Kiedy ja utknąłem na pieszym moście, Colin z jego oddziałami powoli kierował się w stronę dużych mostów by je zaatakować. Niespodziewanie natknął się na dwa umocnione punkty oporu Faszystów po drugiej stronie rzeki. Pierwszy został zdobyty bardzo szybko, jednak drugi, broniony przez policjantów zajął mu dość dużo czasu. W końcu poradził sobie i z nim i byliśmy gotowi do przekroczenia rzeki.
One of my Sailor managed to cross the river and bring the boat back. At this time our reinforcements arrived and we finally get some heavy support. Colin and I get some tanks which moved towards the bridges. One of my Navy squad crossed the river ad created the bridgehead and my cavalry in very crazy charge crossed the foot bridge, destroyed the gun and then get under fire of Fascist women with SMGs… No chances for the Cavalry… The tanks met some armoured opponents, but their fire has very unsuccessful and our tanks won the fight. Colin’s forces cleared with the long range fire cleared the Station and were able to take both big bridges. My forces stuck again at the foot bridge, but the reinforcements arrived with a big number and it was matter of time when the Berwick finally fall to our troops…
Jeden z moich marynarzy przepłynął rzekę i przyprowadził ze sobą łódkę. W tym czasie przybyły nasze posiłki i w końcu mieliśmy do dyspozycji ciężkie wsparcie. Colin i ja otrzymaliśmy czołgi, które ruszyły w kierunku dużych mostów. Jeden z moich oddziałów Marynarzy, przekroczył rzekę i utworzył przyczółek a moja kawaleria w szaleńczej szarży, przekroczyła most, zniszczyła działo i wtedy dostała się pod ogień faszystowskich kobiet wyposażonych w pistolety maszynowe… Kawaleria była bez szans… Czołgi napotkały opancerzonego przeciwnika, jednak jego ogień okazał sie mało skuteczny i nasze czołgi wygrały tą walkę. Siłom Colina udało się ostrzałem oczyścić stację kolejową i w tym momencie byli gotowi zająć oba duże mosty. Moje oddziały utknęły znów na pieszym moście, jednak przybywające posiłki w dużej liczbie i tylko kwestią czasu było to, kiedy Berwick w końcu będzie musiał upaść…
To be continued…
CDN…
Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157648102466674/

Tor Gaming Competition

Posted on January 21st, 2015 under , , , . Posted by

Tor Gaming, the maker of Relics is having a nice little competition. Below is the video: Here is the link to the competion page: http://torgaming.co.uk/mystery-relics-box-giveaway/ Swing by and give them a look by clicking http://bit.ly/1L1x4PI , they have some very … Continue reading

Fort Atbarah.

Posted on January 16th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Yesterday, in our club, we had our postponed Sudan game. We used some new figures from Bill’s and Campbell’s collections. We used the the Black Powder with some special rules from the Blood on the Nile supplement (the full review from that book will find place in another post).
Wczoraj w naszym klubie mieliśmy naszą przełożoną sudańską grę. Użyliśmy w niej nowych figurek z kolekcji Billa i Campbella. Do gry użyliśmy również zasad Black Powder z użyciem niektórych zasad specjalnych z dodatku Blood on the Nile (pełny opis tej książki pojawi się w jednym z późniejszych postów).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie

SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces and orders. Siły i rozkazy.

BRITISH/BRYTYJCZYCY

The supply column heading south from a zariba encampment is to get to the Fort Atbarah before continuing south. Supplies are getting low but this has been expected and the Fort will replenish them before continuing. Rumours abound in the market places by the Nile that there are Mahdists coming North. These are of course dismissed as fanciful and unlikely…
Kolumna zaopatrzeniowa podąża na południe z obozowiska osłoniętego zaribą by dotrzeć do Fortu Atbarah przed dalszą podróżą na południe. Zapasy się kończą, jednak zostało to przewidziane i w forcie zostaną one uzupełnione. Pogłoski głoszone na rynku nad Nilem mówią o zbliżających sie od północy Mahdystach, jednak traktowane są one jako dziwaczne i mało prawdopodobne…

BRITISH FROCES IN FORT ATBARAH
SIŁY BRYTYJSKIE W FORCIE ATBARAH:
(Michael Schneider)

Post Office Rifles (12 figures)
Royal Sussex (24 figures)
Egyptian (12 figures)
Hussars (6 figures)
Gatling gun
7pdr gun
Helliograph team

BRITISH COLUMN
BRTYJSKA KOLUMNA
(Bartek Żynda)

2 x Highlanders (18 figures)
Royal Marines (24 figures)
Naval Brigade (20 figures)
Camel Corps (6 figures)
4 x Hussars (6 figures)
Gardner Gun with RMLI support
7 pdr gun

VICTORY CONDITIONS:

  1. Get to the Fort allowing resupply of the column.
  2. If the Fort in unobtainable a minor victory may be gained be returning to the zariba where you may hold until supplied from the rear.

Special Rules:
  1. ONE unit  MUST remain in the vicinity of the zariba to secure the rear. No more than 3 moves away from it at any time.
  2. Heliograph Team (should a successful communication be made it will give the column a free move – no unit using this may attack during this free move – it represents a sense of urgency to get to the fort). May only be used once.

WARUNKI ZWYCIĘSTWA:

  1. Dotrzeć do Fortu by zaopatrzyć kolumnę.
  2. Jeśli fort będzie nieosiągalny, powrócić do zariby, gdzie będzie można się utrzymać do otrzymania zapasów z zaplecza.

Zasady Specjalne:

  1. JEDEN z oddziałów MUSI pozostać wewnątrz zariby by zabezpieczyć odwrót. Nie można nim wykonać więcej niż 3 ruchy od ogrodzenia podczas całej gry.
  2. Drużyna z heliografem (w przypadku uzyskania połączenia, kolumna uzyskuje darmowy ruch do przodu – nie wolno jednak atakować podczas tego ruchu – reprezentuje to pilność z jaką kolumna jest spodziewana w forcie). Może być użyte tylko raz w trakcie gry.

MAHDISTS/MAHDYŚCI

(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)

The British have establish a supply line to the south and have set up a position at Atbarah, near where the Atbarah river joins the Nile. There is a small unit of British troops there based with some Egyptians in support. The Mahdists, seeking to disrupt the supply lines have moved around the main forces heading south to relieve Khartoum and are planning to attack the fort and kill everyone in it. Rumours of another Infidel force coming south abound and the hope is to inflict heavy casualties on them as well to weaken any reinforcements.
Brytyjczycy utworzyli linię komunikacyjną na południe oraz ustanowili posterunek w Atbarah, niedaleko miejsca gdzie rzeka Atbarah łączy się z Nilem. Znajduje się tam niewielki oddział brytyjski wsparty Egipcjanami. Mahdyści planując zakłócić tą linię skierowali się przeciwko głównym siłom kierującym się na południe z odsieczą dla Chartumu oraz planują uderzyć na fort i zabić wszystkich wewnątrz. Doszły do nich również informacje o  nadchodzącej dużej kolumnie Niewiernych i jest nadzieja by zadać im duże straty im i jakimkolwiek nadchodzącym posiłkom.
6 Warbands with the spears 
2 Warbands with the rifles
2 Skirmish units (12 figures)
Field gun
Baggera Cavalry (15 figures)
4 Camel Cavalry

OBJECTIVE:

Destroy the Fort and all in in. Burn it to ensure the column must turn back as it will not have enough supplies to continue south. Bonus points for inflicting casualties on any relief column.
ZADANIE:
Zniszczyć Fort i wszystkie oddziały wewnątrz. Spalić go by kolumna musiała zawrócić z powodu niewystarczających zapasów by kontynuować marsz na południe. Dodatkowe punkty można uzyskać poprzez zadanie strat kolumnie idącej z odsieczą.

2. The game. Gra.

Mahdists divided their forces into two groups. One under command of Campbell started the siege of the fort and the other, under Bill’s command was preparing to attack my column. To prevent it, I decided to create a brigade square and slowly moving towards the Fort. We had hope that Michael will survive until I reach the gate and in that way we will win the game.
Mahdyści podzielili swoje oddziały na dwie grupy. Jedna pod dowództwem Campbella rozpoczęła oblężenie fortu i druga, pod dowództwem Billa przygotowywała się by zaatakować moją kolumnę. Aby temu zapobiec stworzyłem z mojej brygady czworobok i powoli ruszyłem w kierunku fortu. Mieliśmy nadzieję, że Michaelowi uda się przetrwać do czasu kiedy moje oddziały dotrą do bram fortu i w ten sposób moglibyśmy wygrać tą grę.

My square was created this way, that the best forces (two units of Highlanders) I placed on the most predicted directions of Mahdist’s attacks. Both sides of the square was protected by cavalry units. In the zariba I left my Naval Brigade and moved south. Soon the Mahdists appear on my left flank. I decided to charge them with my cavalry. They managed to destroy enemy cavalry but failed attacking the one of the warband. They used their spears and disordered my charge and finally broke them. The second charge failed in the same way and my left flank get exposed for the Mahdist attack…
Mój czworobok został uformowany w ten sposób, że najlepsze oddziały (dwa oddziały szkockich Górali) umieściłem w najbardziej prawdopodobnych miejscach mahdyjskiego ataku. Obie strony czworokoku były chronione przez kawalerię. W zaribie pozostawiłem Marynarzy i ruszyłem na południe. Wkrótce na mojej lewej flance pojawili się Mahdyści. Postanowiłem ich zaatakować moją kawalerią. Udało im się zniszczyć wrogą kawalerię, jednak atak na ich piechotę się załamał. Przy użyciu swoich włóczni zdezorganizowali moją szarżę, przez co mój oddział został zniesiony. Druga szarża zakończyła się identycznym rezultatem i w ten sposób moja lewa flanka została odkryta na mahdyjski atak…

During this time, Campbell’s Mahdists managed to destroy the gate and started to move towards the gap. However they had been stopped by Fort cavalry and defender’s fire form the walls.
Podczas tych wydarzeń, Mahdystom Campbella udało się zniszczyć bramę i rozpoczęli ruch w kierunku wytworzonej luki. Jednak zostali oni zatrzymani przez kawalerię z fortu i ogień obrońców z murów.

Now comes time for my column. Firstly I was attacked from the right by Campbell’s cavalry. I repulsed this attack and save my position. The troubles started from the left hand side. First the Mahdist camels attacked my Gardner gun. The attack was repulsed and my machine gun answered with fire. The fire from machine gun was very deadly that day. Mahdists was unable to came close to this gun to finally silent them. However one of the Highlanders units was charged too, but nothing wrong happened. Finally Mahdists charged me again, but deadly fire from my machine gun and rifles forced them back…
Teraz przyszedł czas na moją kolumnę. Wpierw zostałem zaatakowany z prawej strony przez kawalerię Campbella, jednak atak został odepchnięty i utrzymałem moje pozycje. Kłopoty zaczęły się po lewej stronie, gdzie kawaleria na wielbłądach zaatakowała mój karabin Gardnera. Atak został jednak odparty i mój karabin maszynowy mógł odpowiedzieć ogniem. Jego ogień był bardzo zabójczy tego dnia. Mahdyści nie byli w stanie do niego ponownie podejść i go uciszyć. Jednakże jeden z moich oddziałów Górali został zaatakowany ale i ten atak został odparty i nic złego się nie stało. W końcu Mahdyści znów na mnie zaszarżowali, jednak ten atak został odparty ogniem mojego karabinu maszynowego i strzelb…

In the meanwhile, Mahdists were very close to enter the Fort, but the fire from the walls and from their back (from my front forces) broke entire attacking forces. That was enough to force them to withdraw. The Fort was saved and my column had the free way to the fort. The game finished with British victory!
W międzyczasie Mahdyści byli juz bardzo blisko by wedrzeć się do Fortu, jednak ogień z murów i od tyłu (od mojej czołowej kolumny) złamał ich atak. to wystarczyło by zmusić ich do wycofania się. Fort został uratowany, a moja kolumna miała drogę wolną. Gra została zakończona brytyjskim zwycięstwem!

3. Summary. Podsumowanie.

It was first game when I used the brigade square tactic and it is great. You move very slowly, however it gives you three supports during the melee – that saved my gun, which otherwise would be destroyed. My left flank cavalry get embarrassing defeat, twice being destroyed by warband with the spears, it not suppossed been happend, however was very historical possible. Mahdists made two big mistakes. They should attack the column with bigger forces and attack it from both sides and the Fort should be attacked from the side where the Egyptian were. This possible would stop the column and allow Mahdists to enter the Fort. 
To była pierwsza gra, w której użyłem taktyki czworoboku brygady i jest ona bardzo dobra. Poruszasz się dość powoli, jednak w przypadku walki wręcz daje to trzy wsparcia – to uratowało mój karabin, który w innym wypadku zostałby zniszczony. Kawaleria z mojej flanki doznała zawstydzającej porażki z rąk wojowników z włóczniami, to się nie powinno wydarzyć, jednak historycznie było to bardzo możliwe. Mahdyści popełnili dwa poważne błędy. Powinni skierować przeciwko kolumnie większe siły i zaatakować ją z dwóch stron a fort powinien być zaatakowany od strony pozycji egipskich. To prawdopodobnie spowodowało by zatrzymanie kolumny i wdarcie się Mahdystów do fortu.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649910254418/

Malinova 1944.

Posted on January 13th, 2015 under , , , , , , . Posted by

For this battle I was painted all my Tigers. Day before the game,  Bill asked me to postpone our Sudan game for the next week, I had to prepared something very quick. That was only one prepared scenario and it was Battle at Malinova originally fought 22nd of July 1944 around 15km north from Daugavpils, Latvia. In those battle Otto Carius tanks destroyed around 17 IS-2 and few T-34 tanks. Sounds unreal? For me too, but not only. On the axishistory  forum they doubt in that too. So was it any possible, we was going to check it.
Do tej bitwy malowałem wszystkie moje Tygrysy. Dzień przed grą, Bill poprosił mnie o przeniesienie naszej sudańskiej gry na następny tydzień, musiałem przygotować coś na szybko. Miałem tylko jeden gotowy scenariusz i była to bitwa stoczona koło wioski Malinova, 22 lipca 1944 około 15km na północ od Dyneburga na Łotwie. W tej bitwie czołgi Otto Cariusa zniszczyły około 17 czołgów IS-2 i kilka T-34. Brzmi nierzeczywiście? Dal mnie też, ale nie tylko. Na forum  axishistory, też w to wątpią. Czy było to możliwe, zamierzaliśmy się o tym przekonać.
Malinova from the south. Malinova od południa.
From the north. Od północy.
I used the scenario written by Mike Haught, Victor Pesch and Wayne Turner for Wargames Illustrated (December 2011). Originally it was written for Flames Of War, but I converted it for Battlegroup Kursk. I left the original number of tanks, but changed the OdB to be much more realistic (tanks of one type in companies). I have also removed infantry from the game, as possible would not take the part in the battle. To show the unexpected attack and unprepared Soviet crews, all Soviet tanks (without the commander) started game being pinned.
Użyłem scenariusza napisanego przez Mike Haughta, Victora Pescha and Wayne’a Turnera dla Wargames Illustrated (grudzień 2011). Oryginalnie był on napisany dla Flames Of War, ale ja przerobiłem go dla Battlegroup Kursk. Pozostawiłem oryginalną liczbę czołgów, jednak zmieniłem OdB na bardziej realne (czołgi jednego typu w kompaniach). Usunąłem z gry również piechotę, ponieważ najprawdopodobniej nie wzięła by ona w ogóle udziału w grze. Aby pokazać niespodziewany atak i nieprzygotowanie sowieckich załóg, wszystkie czołgi radzieckie (oprócz czołgu dowódcy) zaczęły grę spinowane.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike Haught, Victor Pesch, Wayne Turner

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda

SCENERY/SCENERIA: Bartek Zynda, SESWC

MODELS/ MODELE: Bartek Żynda
1. Forces. Siły.
SOVIETS/SOWIECI
(Campbell Hardie)
1 Senior Officer + 9 Officers 72 BR
IN MALINAVA (all started pinned):

Elements of 48th Guards Heavy Tank Regiment
Heavy Tank Company: 3 x IS-2 (regular)

Elements of 41th Tank Brigade

Battalion HQ: T-35/85 (regular) (unpined)

1st Company

Company HQ: T34/76 (regular)
1st Platoon: 3 x T34/76 (regular)
2nd Platoon: 3 x T34/76 (regular) (D6 roll, on 1,2 – reinforcements)
3rd Platoon: 3 x T34/76 (regular) (D6 roll, on 1,2 – reinforcements)

2nd Company (reinforcements)

Company HQ: T34/85 (regular)
1st Platoon: 3 x T34/85 (regular)
2nd Platoon: 3 x T34/85 (regular)
3rd Platoon: 3 x T34/85 (regular)
GERMANS/NIEMCY
(Bartek Żynda)
1 Senior Officer + 2 Officers 24 BR

2/502. Schwere Panzerabtailung.

Schwere Panzerkompanie HQ:2 x PzKpfw I (veterans)
1. Schwere Panzer Platoon:2 x PzKpfw I (veterans + panzer aces) (Otto Carius and Albert Kerscher)
2. Schwere Panzer Platoon:2 x PzKpfw VI (veterans)
2. The game. Gra.
The game started very good for Germans. T-34s and IS-2s was easy target for big cats guns. After few first turns 9 Soviet tanks were destroyed. To eliminate rest of the Red Army tanks I had to move some my tanks off the wood. It wasn’t very good idea, as I get exposed to flanking fire from incoming reinforcements. I started losing my Tigers. To increase my bed luck Campbell played against me Out of Ammo token, I failed and Otto Carius left without ammunition. Surrounded by hordes of T-34s I had to withdraw with only two Tigers left. Bloody victory for Soviets, they lost 13 tanks. In BR points I was 22 at the end of the game, Campbell something about 56.
Gra rozpoczęła się bardzo dobrze dla Niemców. T-34 i ISy-2 były bardzo łatwym celem dla dział dużych kotów. Po pierwszych turach zniszczyłem 9 sowieckich czołgów. By wyeliminować resztę czołgów Armii Czerwonej musiałem ruszyć się z zarośli. Nie była to jednak dobra decyzja, ponieważ wystawiłem się na atak od flanki nadciągających rezerwowych czołgów. Zacząłem tracić moje Tygrysy. By jeszcze zwiększyć mojego pecha, Campbell zagrał tokenem Brak Amunicji przeciwko mnie, test wypadł niepomyślnie i Otto Carius pozostał bez amunicji. Otoczony przez hordy T-34 musiałem się moimi dwoma pozostałymi Tygrysami wycofać. Krwawe zwycięstwo dla Sowietów, kosztowało ich to utratę 13 czołgów. W punktach BR, ja zebrałem 22, natomiast Campbell coś około 56.
3. Summary. Podsumowanie.

This was very good game and it showed that my doubts were more or less right. One Tiger tank was unable to destroy so many Soviet tanks, however together with other tanks in the unit – it was very possible. As I did not played Battlegroup for the long time, had some problems with some rules and it took a lot of time to find out the right way. Despite of this we managed to finish our game two hours – so it is not bad. Some informations said that Carius had eight tanks in his unit, so this could changed something in the game – maybe later we can try it again with more tanks…
To była bardzo udana gra i pokazała, ze wszystkie moje wątpliwości były słuszne. Jeden Tygrys nie był w stanie zniszczyć tak dużo sowieckich czołgów, jednakże wspólnie z resztą z oddziału – było to bardzo prawdopodobne. Ostatni raz grałem w Battlegroup dość dawno temu i znalezienie niektórych zasad zajmowało mi trochę czasu, jednak udało nam się zakończyć grę w ciągu dwóch godzin – co nie jest złym wynikiem. Pewne źródła podają, że Carius dysponował ośmioma czołgami i to być może zmieniło by obraz gry – może za jakiś czas spróbujemy jeszcze raz z większa ilością czołgów…
4. Links. Linki.
Axishistory forum about the battle:
Wątek na axishistory forum o bitwie:
http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=163515
Movie on youtube about the battle (Carius version) – in russian only:
Filmik na youtube o bitwie (wersja wydarzeń wg Cariusa) – tylko po rosyjsku:
https://www.youtube.com/watch?v=k3gbpWU8OnM
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157650269355521

Capitaine Gerard and the Convoy. Kapitan Gerard i konwój.

Posted on January 12th, 2015 under , , , , , . Posted by

When you play the first game of the year, it must be something silly. This time we return to our old friend Capitaine Gerard (this is the favourite hero of Donald Adamson). You’ve already met him once, however it was some time ago (so to remember the story check this link).  This game was played last Wednesday at Hugh Wilson’s with a decent number of players. We used Black Powder rules with new break test prepared by Bill Gilchrist.
Kiedy rozgrywasz swoją pierwszą grę w roku, musi to być coś nie do końca poważne. Tym razem powróciliśmy do naszego starego znajomego, Kapitana Gerarda (ulubiony bohater Donalda Adamsona). Mieliście okazję już raz go spotkać, choć to było już jakiś czas temu (dla przypomnienia sprawdźcie ten link). Ta gra została rozegrana w ostatnią środę u Hugh’a Wilson’a z dość przyzwoitą liczbą graczy. Użyliśmy zasad Black Powder z nowym break testem przygotowanym przez Bill’a Gilchrist’a.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Donald Adamson, Bill Gilchrist
1. Forces. Siły.
FRENCH/FRANCUZI
(Bartek Żynda, Bill Gilchrist, Martin Gibson, Hugh Wilson, Dave)
4 units of infantry
1 unit of light infantry
1 unit of hussars
1 unit of dragoons
gun
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Tim Watson, Jim Conquer, Ray Neal, Colin Jack)
6 units of infantry
2 units of light infantry
2 units of cavalry
gun
2. Orders. Rozkazy.
In our game French and British was going to clash about incoming convoy. Both sides want them for their own, however the French were quicker and prepared the ambush. All units had to deployed in seven forests. They could only been activated by Capitaine Gerard, however they were able to defend themselves. We had no idea of where the Brits or the convoy will enter the table. According to this I (as Capitaine Gerard) placed all our infantry in three forests on the possible entry points of the convoy. Our cavalry was left in the middle of the table, to activate them when we will know where the convoy is. That was the plan…
W naszej grze Francuzi i Brytyjczycy zamierzali stoczyć walkę o konwój, który chcieli zatrzymać dla siebie, jednak to Francuzi przybyli wcześniej i to oni przygotowali zasadzkę. Wszystkie oddziały musiały zostać rozstawione w siedmiu lasach. Mogły one być aktywowane przez Kapitana Gerarda, jednak mogły samodzielnie się bronić. Nie mieliśmy pojęcia gdzie Brytyjczycy i konwój wejdą na stół. Zgodnie z tym rozstawiłem (jako Kapitan Gerard) naszą piechotę w trzech lasach na przeciw trzem możliwym miejscom wejścia konwoju. Nasza kawaleria pozostała na środku stołu, aby zostać aktywowana w momencie wejścia na stół konwoju. Taki był plan…
Capitaine Gerard.
The convoy. Konwój
3. The game. Gra.
Everything started exactly as I supposed. We stopped infantry, but the British cavalry broke through our blockades. But we did not worried about this – to stop cavalry we had our cavalry. That what we thought. Bill, who lead our cavalry hadn’t good day that day. He lost both of his units and now our situation wasn’t very good as we cannot support Dave, who unexpectedly found himself closest to the convoy. He was outnumbered by Tim’s and Jim’s forces. After the long fight his forces were destroyed and the convoy get into British hands. On the other side of the forces French stopped the British soldiers, however they weren’t able to change the score of the game. So the first defeat during this year…
Wszystko zaczęło się dokładnie tak jak to przewidziałem. Zatrzymaliśmy brytyjską piechotę, jednak wroga kawaleria przedarła się przez naszą blokadę. Nie martwiliśmy się tym jednak, ponieważ jej zatrzymanie to było zadanie dla naszej kawalerii. Tak myśleliśmy. Bill, który dowodził naszą kawalerią, nie miał dobrego dnia. Utracił oba swoje oddziały i nasza sytuacja stała się bardzo nieciekawa, ponieważ naszymi oddziałami nie mogliśmy wesprzeć Dave’a, który niespodziewanie znalazł się najbliżej konwoju. Został przygnieciony przewaga liczebną oddziałów Tima i Jima. Po długiej walce, jego oddziały zostały wkrótce rozbite i Brytyjczycy opanowali konwój. Po drugiej stronie stołu Francuzi powstrzymali Brytyjczyków, jednakże nie byli w stanie zmienić wyniku gry. Zatem pierwsza porażka w tym roku…
Gallery on the Flickr:
Galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649850480340/

Battle of Trenton. Bitwa pod Trenton.

Posted on December 31st, 2014 under , , , , , , , , . Posted by

Yesterday we had our last game during this year. Michael and Jack are in possession of the large AWI collection and we decided to use them (some of them were first time on the table!). However before we continue with game report I have something new too. They are 2 Russian buildings from Pegasus Miniatures. Here they are:
Wczoraj mieliśmy naszą ostatnią grę w tym roku. Michael i Jack są w posiadaniu dużej kolekcji modeli do Amerykańskiej Wojny o Niepodległość i zdecydowaliśmy się ich użyć (część z nich była po raz pierwszy na stole!). Zanim jednak przejdę do opisu gry tez mam coś nowego. Są to nowe domki od Pegasus Miniatures. Oto one:
Now the game. The idea of the game came from Michael, who want to refight the Battle of Trenton fought 26th of December 1776. One of the first victories of Gen. Washington. More about game preparation and forces you can read on Michael’s blog:
Teraz czas na grę. Pomysł na nią wyszedł od Michaela, który chciał ponownie rozegrać bitwę pod Trenton stoczoną 26 grudnia 1776 roku. było to jedno z pierwszych zwycięstw generała Washingtona. więcej na temat przygotowań do gry i użytych siłach możecie przeczytać na blogu Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/2014/12/intro-v-knyphausens-and-trenton-26th.html
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider

SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, Michael Schneider, SESWC

FIGURES/ FIGURKI: Michael Schneider, Jack Glanville
The game. Gra.
In our game we, the Americans (Angus Konstam, Michael and I) decided to copy the Washington ‘s moves, which were in our opinion the simplest way to victory. The Hessians (Dougie Trail and our new club member – I’m sorry I forgot your name), decided to remove their troops out of Trenton and not fight as much as it was necessary.
W naszej grze my, jako amerykanie (Angus Konstam, Michael i ja) postanowilismy skopiować ruchy Washingtona, jako te według naszej opinii najprostszą drogę do osiągnięcia zwycięstwa. Wojska heskie (Dougie Trail i nowy członek klubu, którego imienia nie pamiętam), zdecydowali się usunąć swoje oddziały z Trenton i nie wdawać się w walkę o tyle o ile to będzie potrzebne.
Our plan was realised with some problems. My division was not moving as fast as I want and to close the encirclement I was late about one move. Michael and Angus did their slow progres through the Trenton and only because of Hessian withdraw they managed to take the town. To win the battle we had to destroy the enemy infantry. I tried to achieve it by push my infantry in bloody hand to hand combat. However the Hessian troops were much better than mine and they survived my attack and in that way they secured the draw. Anyway it was nice finish of the year!
Realizacja naszego planu odbywała się z pewnymi problemami. Moja dywizja nie poruszała się tak szybko jak sobie tego życzyłem i by zamknąć okrążenie spóźniła się o jeden ruch. Michael i Angus powoli parli do przodu i tylko dzięki wycofaniu się oddziałów heskich z Trenton, zajęli miasto. By wygrać bitwę musieliśmy zniszczyć wrogą piechotę. Próbowałem to osiągnąć i pchnąłem moją piechotę do krwawej walki wręcz, jednak hescy żołnierze byli znacznie lepsi od moich i przeżyli atak i w ten sposób zapewnili sobie remis. To było doskonałe zakończenie roku!
Gallery on Flickr:
Galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157650027290122/


Next posts will appear in new year, so I wish to all of you Happy New Year!!! 
Jako, że następne posty umieszczę już w nowym roku, chciałbym w tym miejscu wszystkim Wam życzyć Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Martians in Berlin. Marsjanie w Berlinie.

Posted on December 26th, 2014 under , , , , , . Posted by

Today something different. Just before Christmas we had our last game at Hugh this year. We decided to put something absolutely crazy this time. We haven’t changed the table from last game but we used the bizzare Martian and Steampunk collection from Collin and we played the Martian invasion on Berlin something about 1910 with Bolt Action rules..
Dzisiaj coś z zupełnie innej beczki. Krótko przed świętami rozegraliśmy naszą ostatnia w tym roku grę u Hugh’a. Zdecydowaliśmy się na coś naprawdę szalonego tym razem. Nie zmienialiśmy ustawienia stołu jednak tym razem użyliśmy niecodziennej marsjańskiej i steampunkowej kolekcji Collina i rozegraliśmy marsjańską inwazję na Berlin gdzieś około roku 1910 z użyciem zasad Bolt Action.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack

SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, Colin Jack, Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack
This game was just amazing. We had a lot of fun. During our game the United Earth forces under German command (Angus Konstam, Tim Watson, Hugh Wilson and myself) tried to stop Martian invasion (Bill Gilchrist, Donald Adamson, Martin Gibson, Dave Paterson, Campbell Hardie). Despite my sacrifice (I prefer to call it that way, however I had very bad dice scores that evening) when I lost all my armoured vehicles, the Martian forces broke our defending lines and crossed on the Berlin streets bringing the mayhem and destruction to its citizens. Here are some pictures from the game, for more visit my gallery on Flickr.
Nasza gra była naprawdę niesamowita i mieliśmy naprawdę dużo dobrej zabawy. Podczas niej Zjednoczone Siły Ziemskie pod niemieckim dowództwem (Angus Konstam, Tim Watson, Hugh Wilson i ja) starały się powstrzymać marsjańską inwazję (Bill Gilchrist, Donald Adamson, Martin Gibson, Dave Paterson, Campbell Hardie). Pomimo mojego poświęcenia (wolę to tak nazwać a nie że miałem po prostu paskudne rzuty kośćmi) i utraty wszystkich moich pancernych pojazdów, Marsjanie przełamali naszą obronę i wkroczyli na ulice Berlina siejąc chaos i destrukcję dla jego mieszkańców. Poniżej kilka zdjęć z gry po resztę zapraszam do mojej galerii na Flickr.
Link to the gallery:
Link do galerii:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157647619716073/

All Quiet on the Martian Front – First games!

Posted on December 25th, 2014 under , , , . Posted by

Finally got to play this tonight with my friend Stephen. We decided to do the intro scenario, where you basically just beat each other senseless without the fancy rules for hidden movement and ambushes and whatnot. The board has some Flames of War buildings on it. Not quite in scale but not too far off […]

ReCast: 1775 the Boardgame Wargaming Recon #115

Posted on December 22nd, 2014 under , , , , , , . Posted by

Hope you enjoy the first of two “Best of” 2014 episodes. This one focuses on the board game 1775: Rebellion. Originally released on June 9, 2014 the episode discussed the game, how to play, and why you should want to play it. This ReCast sheds further light on why I… Read More»

The post ReCast: 1775 the Boardgame Wargaming Recon #115 appeared first on Wargaming Recon.

Fall Blau 1942.

Posted on December 21st, 2014 under , , , , , , , . Posted by

Today relation from our Thursday game in the club. Campbell prepared the Fall Blau scenario in which Soviets obey to the famous Order No 227 ‘No step back’ had to defend the crossroad against incoming Italians and Germans. It was another 28mm Bolt Action game.
Dzisiaj relacja z naszej czwartkowej gry w klubie. Campbell przygotował scenariusz rozgrywający się w trakcie Fall Blau w którym Sowieci posłuszni sławnemu rozkazowi nr 227, “Ani kroku wstecz” mieli za zadanie obronić skrzyżowanie przeciwko nadciągającym Włochom i Niemcom. Była to kolejna gra w skali 28mm z użyciem zasad Bolt Action.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie

SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie
1. Forces. Siły.
ITALIANS & GERMANS/WŁOSI I NIEMCY
(Tim Watson, later Campbell Hardie)
Germans:
CO: 2 figures (regular),
2 sections of 2smg/7 rifles/LMG (regular) both on SdKfz 251C/1
81mm mortar (regular)
50mm mortar (regular)
all support weapons on SdKfz 251C/1

T34 (regular)
PzKpfw II (regular)
Marder II (regular)

Italians:
4 sections of 1smg/8 rifles/LMG (regular)
SOVIETS/SOWIECI
(Bartek Żynda)
Infantry CO: 2 figures (Inexperienced)
2 sections of infantry: 1 smg/9 rifles/LMG (Inexperienced)
MMG (regular)
ATR (regular)
3 dog mines 2 dogs/2 men team (regular)
Navy CO: 2 figures (regular)
2 navy sections of: 10 smg (regular)
Naval ATR (regular)

KV-1 (regular) – immobilized from the begginig of the game
M3 Lee (regular)
BA-10 (regular)
Battle in progress. From left: Campbell, Tim and myself. Bitwa w trakcie, Od lewej: Campbell, Tim i ja. Picture by Jack Glanville.
2. The game. Gra.
Soviets were able dislocate their forces on whole table. They decided to put most of the infantry in the buildings with KV located as close to the crossroad as possible (the location was determined with the direction dice with 2D6” distance from initial point). However my dog teams were putted not very wise – to close to the incoming enemies, so I cannot use them in full strength.
Sowieci mogli rozmieścić swoje oddziały na całym stole. Zdecydowałem się umieścić większość swojej piechoty w budynkach z KW ulokowanym jak najbliżej skrzyżowania (jego umiejscowienie ustalane było za pomocą kości kierunku w odległości 2K6 cali od punktu początkowego). Niestety odziały z psami z minami umieściłem w złych miejscach w związku z czym nie poznałem ich całkowitej siły.
As I expected Germans and Italians entered the table in two places, spread their forces into two groups. Their infantry very quickly removed my two dog teams and started to fighting for the buildings in the village. They were defended by Naval teams. After very hard fight Germans and Italians finally took the buildings, but paid a very high price. Italians lost three sections and Germans half of their infantry section and Marder II eliminated by dogs! Soviets lost 2 navy sections and infantry ATR team.
Tak jak się spodziewałem Niemcy i Włosi wkroczyli na stół w dwóch miejscach, rozdzielając swoje siły na dwie części. Ich piechota bardzo szybko wyeliminowała moje dwa oddziały z psami i rozpoczęła walkę o zabudowania we wsi, bronionych przez oddziały marynarzy. Po dość zaciętej walce Niemcy i Włosi opanowali je, ale zapłacili za to dość wysoka cenę. Włosi stracili trzy sekcje piechoty, natomiast Niemcy połowę swojej oraz Mardera II wyeliminowanego przez psy! Sowieci w walce stracili dwie sekcje marynarzy oraz karabin ppanc piechoty.
On the other side Germans surprised my infantry with Command. On their flank appear SdKfz 251s and Pz II. They tried assault transporter but failed and with next turns they had wiped out from table. However the Navy ATR survived and started their private war with Pz II. Neither tank nor ATR being successful but the tank were busy and gave me some time to get my reinforcements.
Po drugiej stronie Niemcy zaskoczyli oddział mojej piechoty. Na ich flance pojawiły się SdKfz 251 i Pz II. Próbowałem je szturmować ale bez powodzenia i w ciągu kilku następnych tur zostali oni wszyscy  zmiecieni ze stołu. Ostał się jedynie marynarski karabin ppanc, który rozpoczął prywatną wojnę z Pa II, jednak obie strony były bardzo mało skuteczne, jednak to spowodowało, że czołg był zajęty i zyskałem trochę czasu na to by otrzymać moje uzupełnienia.
At the beginning of the game I placed my second infantry section in the windmill supported by KV tank. However my tank get destroyed very quickly and this was my last stand especially when I lost village and rest of my infantry. The situation become very critical, but then arrived my next tank (it was M3 Lee) and BA-10. Germans get their reinforcements too and it was captured T-34. M3 very quickly destroyed the T-34 and moved forward to get Pz II. In this moment Campbell take control over the Axis as Tim had to get back home. Campbell very quickly removed the remaining Naval ATR and moved Italian section at the windmill, but it was the end of his successes. My infantry with BA-10 suppressed Italians, so they were not able to do anything, and my M3 destroyed Pz II. So the game finished with Soviet victory.
Na początku gry jedną z sekcji piechoty umieściłem w wiatraku wspartą przez czołg KW, który niestety został bardzo szybko wyeliminowany i w ten sposób ta pozycja została moją ostatnią linią obrony, szczególnie wtedy kiedy straciłem wioskę i resztę mojej piechoty. Sytuacja stawała się bardzo krytyczna, ale wtedy przybył mój kolejny czołg (był to M3 Lee) wraz z BA-10. Niemcy również otrzymali swoje posiłki i był to zdobyczny T-34. M3 bardzo szybko zniszczył T-34 i ruszył do przodu by zająć się Pz II. W tym momencie Campbell przejął kontrolę nad siłami Osi, ponieważ Tim musiał wracać do domu. Campbell bardzo szybko usunął karabin ppanc marynarzy i sekcję włoskiej piechoty przesunął w pobliże wiatraka i to był koniec jego sukcesów. Moja piechota wsparta BA-10 przygniotła ogniem Włochów, którzy nie byli już w stanie nic zrobić a mój M3 zniszczył Pz II. W tym momencie zakończyliśmy grę zwycięstwem Sowietów.
As usual in this place you can visit my gallery on Flickr:
Jak zawsze w tym miejscu możecie odwiedzić moją galerię na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649447568357/

Berlin 1945 – next update; następny dodatek.

Posted on December 17th, 2014 under , , , , , . Posted by

Sorry for being quiet for some period of time, that’s because I am very busy at work right now. However I’m back to hobby now and today I am going to play game at Hugh and tomorrow at our club. So I’m back to business now. To give you something in exch…

24th Uhlans baptise of fire. Chrzest bojowy 24. Pułku Ułanów.

Posted on December 5th, 2014 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we met in our club for Chain of Command game. We had 4 players game plus Derek Hodge umpiring. That was the first opportunity to finally use my collection of 15 mm tanks from 24th Uhlans Regiment.W ostatni czwartek spotkaliśmy się w nas…

Judge Dredd; Berlin – update. Sędzia Dredd; Berlin uzupełnienie.

Posted on November 27th, 2014 under , , , , , , . Posted by

This week there wasn’t any game at Hugh’s and in the club we had our AGM. Surprisingly the AGM finished very quickly and we had time for very good board game called Judge Dredd. In this game you play one of the judges and tried to arrest as much crimin…