Posts Tagged ‘Games’

Grim’s Dungeons of Doom: Starting at the bottom, Dungeon Floors.

Posted on July 31st, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

PART 3: The Base Board. As promised, here’s the next part of the dungeon build. This time we are going to be talking about making dungeon floors, more specifically a flagstone floor base board like the one in my own modular dungeon system. First off your going to need a large board as the base […]

Grim’s Dungeons of Doom: Kicking it old skool, Fighting Fantasy…

Posted on July 30th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Before I get into the tutorial mode for the basic dungeon construction, I want to go into a bit about what system I’ll be using to run the games with (which will factor greatly on how the build goes and which monsters to use etc) Since I intend to run most of the games with […]

Grim’s Dungeons of Doom: Errata??!!

Posted on July 29th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Just checking the last post, only to find the post lost back on the 20th of the month!! (For what reason, I really don’t know, since I wrote this today!) So if you’d like to read the first and latest installment of Dungeons of Doom, click the link and take a look! Grim’s Dungeons of […]

By Fire and Sword: Kingdom of Sweden vs Cossacks. Ogniem i Mieczem: Królestwo Szwecji przeciw Kozacy.

Posted on July 28th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club we had a By Fire and Sword game. It was opportunity to finally try my Swedes in full of their strength. As not all in the club have the copy of Deluge, we decided to use the army list from the main book. So Jack placed a 19 FPS Cossacks against my 11FPS Swedes.
W ostatni czwartek w naszym klubie mieliśmy grę z zasadami Ogniem i Mieczem. Była to okazja by w końcu sprawdzić moich Szwedów i w ich pełnej sile. Jako, że nie wszyscy w naszym klubie posiadają kopię Potopu, zdecydowaliśmy się użyć list armii z głównego podręcznika. Na przeciw siebie stanęły siły kozackie na 19 pkt. przeciwko Szwedom na 11 pkt.
SCENARIO/SCENARIUSZ: The Patrol scenario from main book.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:  Jack Glanville, Bartek Żynda
Jack and Ian Carter played Cossacks and me and Petr played Swedes. Unfortunately during the game we lost a lot of time for looking for the rules, as we did not played them for the long period of time. This slowed the game dramatically and when we finally had some action we had to finish the game. Game finished with tactical Cossack victory, but this Thursday my Swedes will take revenge!
Jack i Ian Carter grali Kozakami, natomiast ja i Petr graliśmy Szwedami. Niestety podczas gry straciliśmy dość dużo czasu na szukanie odpowiednich zasad, jako że nie graliśmy ich od dawna już. To bardzo spowolniło grę i gdy w końcu zaczęło się coś dziać, skończył się czas na grę. Gra zakończyła się taktycznym zwycięstwem Kozaków, jednak w ten czwartek moi Szwedzi spróbują wziąć odwet!
Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654145868243

The raid on Inchcolm island. Najazd na Wyspę Inchcolm.

Posted on July 27th, 2015 under , , , , , . Posted by

Last Wednesday we had a lovely game at Hugh. The game was set in the 10th century and was based on a raid on Inchcolm island. There is a medieval monastery on the island , but this game goes back to the days of Culdees (Celtic priests) and the imagined fate of the shin-bone of St Andrew – a fabled (at least around these parts) relic. We have used the Hail Cesar rules for the game.
W ostatnią środę spotkaliśmy się na grę u Hugh’a. Gra była umieszczona w X wieku i bazowała na rajdzie na wyspę Inchcolm. Znajduje się tam średniowieczny klasztor, ale nasza gra sięgała znacznie wcześniej do czasów Culdees (celtyckich księży) i wymyślonego losu kości piszczelowej Św. Andrzeja, legendarnej (przynajmniej w tych stronach) relikwii. Dla naszej gry użyliśmy zasad Hail Cesar.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES/FIGURKI: Hugh Wilson, Donald Adamson

1. Inchcolm Island. Wyspa Inchcolm.


This is how the island looks present days:
Oto jak wyspa wygląda obecnie:

Here how it looked thousand years ago (recreated by Hugh):
Tak wyglądała tysiąc lat wstecz (odtworzona przez Hugh’a):

2. Forces. Siły.


Three Viking warlords (Angus Konstam/Tim Watson, Martin Gibson, Dave M), each in a longship, wanted the treasure of Inchcolm, and three Mormaers (Earls)(Bill Gilchrist, Colin Jack/Ray Neal, Bartek Żynda) wanted to save the abbey (although they intended to transfer the shin-bone to a church in their earldoms). Two of these came from the newly formed Scotland (The Mormaers of Fif and Fothrif), whilst one came from the southern shore of the Forth (The Mormaer of Lothian) – still Northumbrian at the time.
Trzej wikińscy dowódcy (angus Konstam/Tim Watson, Martin Gibson i Dave M.), każdy na swojej łodzi pożądają skarbu z Inchcolm, oraz trzej Mormaerzy (Earlowie) (Bill Gilchrist, Colin Jack/Ray Neal, Bartek Żynda) chcą uchronić opactwo (chociaż bardziej by woleli przenieść kość piszczelową do kościoła w ich dobrach). Dwóch z nich pochodzi z nowo utworzonej Szkocji: Mormaerzy Fif i Fothrif, oraz jednego z południowego wybrzeża zatoki Forth, Mormaera z Lothian, w tym czasie wciąż we władaniu Northumbrii.

Every force consist of one harthguard unit and four warrior units.
Każda strona dysponowała jednym oddziałem hearthguard i czterema oddziałami wojowników.

3. The game. Gra.


In the first turn two Viking warbands (Dave and Angus) and one Scottish (Collin/Ray) landed on the island. From the beginning game divided into two separate games. One about the survival and the second about the bone. Everything because of Martin, who successfully blocked two Scottish and one Viking forces on the eastern part of island. There first Colin/Ray fought against Dave and when Vikings finally pushed back Scots, they were attacked by incoming new Scottish unit under Bill (landed in third turn). After the fierce battle Dave finally lost, however soon after new unit of Vikings arrived (again under Dave) and smashed Bill’s forces. In the meantime Colin/Ray tried broke Martin’s blockade, but unsuccessfully and finally all of them get isolated from the main objective of the game, the shine-bone of St. Andrew.
W pierwszej turze na wyspie wylądowały dwa warbandy wikińskie (Dave i Angus) oraz jeden szkocki (Colin/Ray). Od początku gra podzieliła się na dwie oddzielne gry. Jedna na przeżycie, druga o kość. Wszystko to stało się za sprawą Martina, który udanie zablokował dwa szkockie oddziały i jeden wikiński na wschodniej części wyspy. Tam jako pierwsi walczyli Colin/Ray przeciwko Dave’wi i kiedy Wikingowie odrzucili Szkotów, zostali ponownie zaatakowani przez nowy oddział Szkotów, pod dowództwem Billa (wylądował w trzeciej turze). Po zaciętej walce Dave w końcu został pobity, jednak wkrótce przybyła nowa zgraja Wikingów (znów pod wodzą Dave’a) i rozgromiła siły Billa. W międzyczasie Colin/Ray próbowali przełamać blokadę Martina, jednak bezskutecznie i w ostateczności wszyscy oni zostali wyeliminowani z walki o główne trofeum, kość piszczelową Św. Andrzeja.
On the other island end Angus very quickly moved to the Abbey and took the bone. However to get the bone wasn’t that easy as to take it back to the ship. The main problem was my and Martin’s forces. Angus chose the quickest way to his ship, but I managed to encircle his main forces and destroy them. Then Angus escaped under the protection of Martin’s Vikings, but strangely, Martin did not use the opportunity to take the bone off the Angus and even supported him in fight against me. But it wasn’t enough and finally I took the bone off the Angus hands. After that I was finally attacked by Martin and for the moment I lost the bone to him, but I managed to retake it and push back Martin forces back on the beach. Finally new Viking arrived on the island (Angus had to go home, and Tim took his place). Tim attacked my forces and I managed to defend myself and the bone. At this moment we stopped the game with me as a winner!
Na drugim końcu wyspy, Angus bardzo szybko dostał się do opactwa i zabrał kość. Jednakże zdobyć kość było łatwą sprawą, dużo trudniejszą było dostarczyć ją na okręt. Głównym problemem były tutaj oddziały moje i Martina. Angus wybrał najkrórtszą drogę na swój okręt, jednak udało mi się okrążyć jego główne siły i je wybić. Wtedy Angus schował się za oddziałami Martina, który o dziwo nie wykorzystał tej sytuacji i zabrał Angusowi kości a nawet wsparł go w walce przeciwko mnie. Jednak to nie wystarczyło i już wkrótce kość była moja. Po tym w końcu zaatakował mnie Martin i przez moment straciłem na jego rzecz kość, jednak szybko ją odzyskałem i odepchnąłem siły Martina z powrotem na plażę. W końcu przybył nowy oddział Wikingów (Angus musiał się zbierać do domu i dowodzenie przejął Tim). tim zaatakował moje oddziały, jednak udało mi się obronić siebie i kość. W tym momencie zakończyliśmy grę, ze mną jako zwycięzcą!

4. Links. Linki.

Angus relation from the game in his jurnal:
Relacja angusa z gry na jego stronie:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20108.htm
My gallery on Flickr:
Moja galria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157656429301851

Galleys, Guns and Glory – game 4th/gra czwarta.

Posted on July 21st, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another game with Galleys, Guns and Glory. Our club had been chosen for play tests of that rules and this was 5th game in club (it was my 4th game) with 4 veterans and 4 newbies to this rules. This time we used the same amount of the ships as we had them last time. As far as I know more ships are shipping to us from US among others is big galleasa for Venetians! Finally our club is going to put this game as a participation game during the Crisis 2015 in Antwerp, Belgium so still few more games with this set will be played later.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z zasadami Galleys, Guns and Glory. Nasz klub został wybrany do play testów tych zasad i to była już piąta gra w klubie (moja czwarta) z czterema weteranami i czterema nowymi graczami. Tym razem użyliśmy identycznej ilości okrętów jak w poprzedniej grze. Wiem jednak, że więcej okrętów przybędzie niedługo ze Stanów, między innymi wielka galeasa dla Wenecjan! W końcu nasz klub zdecydował się wystawić te zasady jako naszą grę podczas Crisis 2015 w Antwerpii w Belgii (będzie można wziąć w niej udział), więc jeszcze kilku gier z tymi zasadami możecie się spodziewać.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: Jack Glanville

1. Fleets. Floty.

HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA:
Papal/Papiestwo – Campbell Hardie
Kingdom of Spain/Królestwo Hiszpanii – Bartek Żynda
Order of Malta/Zakon Maltański – Brian Philips
Republic of Venetia/Republika Wenecji – Angus Konstam
2 Laternas
5 Galleys
6 Galliots


OTTOMAN EMPIRE/IMPERIUM OSMAŃSKIE:
(Ray Neal, John Glass, Derek Hodge, Jack Glanville)

2 Laternas
4 Galleys
8 Galliots

2. The game. Gra. 

The Ottoman fleet was divided the same as the Christian fleet into four squadrons. From the beginning the game divided into three battles, that are: involved Spanish squadron, Papal squadron, which later joined into one battle and the last one involving Maltese and Venetian ships. The first lost was the galliot sunk by spanish guns. The Spanish squadron very easy managed to destroy one of the Turkish squadrons (Spaniards sunk 2 Turkish galleys and 2 galliots, with a lost of 1 galley), however attack from the flank by the galley from the other Turkish squadron cost losing of Spanish laterna.
Osmańska flota była również, tak jak flota chrześcijańska podzielona na cztery eskadry. Od początku gra podzieliła się na trzy starcia, to jest: z eskadrą hiszpańską, papieską, oba te starcia na kóńcu połączyły się w jedno starcie i ostatnie w które zaangażowane były okręty maltańskie i weneckie. Pierwszą stratę zanotowali Turcy, którzy utracili galiota od ognia hiszpańskich armat. Hiszpańska eskadra dość łatwo poradziła sobie z jedną z tureckich eskadr (Hiszpanie zatopili 2 tureckie galery i 2 galioty za cenę utraty 1 galery), jednakże atak od flanki przez galerę z następnej tureckiej galery kosztowało utratę hiszpańskiej laterny.

Papal squadron has been attacked by small Turkish ships and this wasn’t good tactic as in the series of boards Papal ships managed to destroy attackers (Papal lost 2 galliots vs 3 Turkish galiots lost) and after this they were able to support the Spaniards. Papal galley board the Turkish galley and won the melee. This finished the battle on the Christian left flank.
Eskadra papieska została zaatakowana przez małe okręty tureckie i nie było to najlepsze rozwiązanie, ponieważ w serii abordaży, okrętom papiestwa udało się zniszczyć atakujących (Papiestwo straciło 2 galioty vs 3 tureckie galioty zatopione) i po tym mogło wesprzeć Hiszpanów. Papieska galera starła się z turecka galerą i w walce wręcz osiągnęła zwycięstwo. To zakończyło walkę na chrześcijańskiej lewej flance.

The Venetian nad Maltese ships were fighting together, however Maltese moved to much forward and were destroyed by main Turkish squadron. Venetians once again proved their great value. Their guns massacred one turkish squadron and finally moved against main Turkish squadron (at this moment it was last Turkish laterna). In big boarding action the Turkish crew were slaughtered and the whole game finished with Holy League victory!!!
Weneckie i maltańskie okręty współdziałały razem, jednak Maltańczycy wysunęli się zbyt do przodu i zostali zniszczeni przez główną turecką eskadrę. Wenecjanie z kolei po raz kolejny udowodnili swoją wielką wartość i swoimi działami rozgromili turecką eskadrę i w końcu zwrócili się przeciwko głównej eskadrze tureckiej (w tym momencie składającej się z jednaj laterny). W wielkiej akcji abordaży turecka załoga została zmasakrowana i cała gra zakończyła się zwycięstwem Świętej Ligi!!!

3. Summary. Podsumowanie.

HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA:

Lost/Utracono:

1 Laterna
4 Gallyes
4 Galiots
51 crew

OTTOMANS/OSMANOWIE:

Lost/Utracono:

all ships
all crew (64)

4. Links. Linki.

Some pictures from the game on Derek’s blog:
Kilka zdjęć na blogu Dereka:
http://dereksweetoys.com/2015/07/galleys-guns-and-glory/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+DereksWeeToys+%28Derek%27s+Wee+Toys%29

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157656108307846

Grim’s Dungeons of Doom: The beginning…

Posted on July 20th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

So, I thought I would start a little set of articles detailing my attempt to create a modular 28mm fantasy dungeon on a budget. This has been in the works since having the idea many moons ago, I just hadn’t decided a way to execute the project in the way I needed it. Sure I […]

How to Survive Your FLGS Closing – Wargaming Recon #140

Posted on July 20th, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

Learn how to survive the closing of your friendly local game store (FLGS). Guest Aaron Bostian has tips based on his experience of his FLGS shutting down. Support Jonathan through PATREON Advice to survive the closing of your Friendly Local Game Store Communicate with one another. Social media can become… Read More»

The post How to Survive Your FLGS Closing – Wargaming Recon #140 appeared first on Wargaming Recon.

Galleys, Guns and Glory – third game. Galleys, Guns and Glory – trzecia gra.

Posted on July 14th, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we played the Galleys, Guns and Glory for the third time. This time it was the veteran game, as all of us already had the opportunity to play them before. During the game Ian Carter joined the Turkish fleet, despite it was his first game, very quickly get the rules, another proof how easy those rules are.
W ostatni czwartek po raz trzeci sięgnęliśmy po Galleys, Guns and Glory. Tym razem była to gra weteranów, ponieważ wszyscy z nas mieli już możliwość spotkania się z tymi zasadami. Podczas gry dołączył jeszcze Ian Carter i pomimo, że była to jego pierwsza gra, szybko załapał zasady, co jest kolejnym dowodem na to jak proste są to zasady.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: Jack Glanville

1. Fleets. Floty.

HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA
(Michael Schneider, Bartek Żynda)
2 Laternas
5 Galleys
6 Galliots

OSMAN EMPIRE/IMPERIUM OSMANÓW
(Jack Glanville, Derek Hodge, Ian Carter)
2 Laternas
4 Galleys
8 Galliots

2. The game. Gra.

Christian plan for the battle was very simple: to short the distance to fire range and then move back and keeping firing at closing Turkish ships. We hoped that with those tactic we will soften their defences and when it will be weak enough then hit them with all our ships. The point was to not broke our lines and do not let the enemy ships to attack our flanks. That was the plan, but the reality was quite different…
Plan Chrześcijan był bardzo prosty: skrócić dystans na odległość strzału i następnie cofając się ostrzeliwać zbliżające się okręty tureckie. Mieliśmy nadzieję, że ta taktyka spowoduje zmiękczenie ich obrony a kiedy ta będzie wystarczająco słaba uderzyć na nich wszystkimi naszymi okrętami. Ważnym punktem było utrzymanie naszych linii i nie dopuszczenie by przeciwnik uderzył na nasze flanki. Taki był plan, rzeczywistość okazała się zgoła inna…

Holy League fleet was divided into two squadrons: Spanish-Papal and Venetian-Maltese. The first into combat get the second one. The moving back tactic worked very well and soon the first Turkish ships get sunk by accurate guns firing. However the Turkish galliots, quicker than the other ships moved cross the firing and the boarding begins. Hospitallers as the better soldiers get the advantage very quickly and won the first combat. The first Turkish ship get burned. Turks did not give up and soon after the Maltese ship was in flames. Finally the main forces get into battle, but Venetians kept the distance not like Maltese, who quickly get decimated. Finally only Venetian ships left here and were still capable to fight, but those what happened on the other end determined the outcome the battle…
Święta liga była podzielona na dwie eskadry: Hiszpańsko-Papieską i Wenecko-Maltańską. Jako pierwsza do walki weszła ta druga. Taktyka poruszania się do tyłu bardzo dobrze się sprawdzała i wkrótce pierwszy okręt turecki został zatopiony poprzez odpowiedni ogień z dział. Jednak tureckie galioty, jako szybsze od innych okrętów przedarły się przez ogień i doszło do abordażu. Szpitalnicy, jako lepsi żołnierze, szybko zdobyli przewagę i wygrali pierwsza walkę. Pierwszy turecki okręt stanął w płomieniach. Turcy jednak nie poddali się i wkrótce i maltański okręt stanął w płomieniach. W końcu główne siły weszły do walki, jednak Wenecjanie trzymali dystans w przeciwieństwie do Maltańczyków, którzy wkrótce zostali zdziesiątkowani. W końcu jedynie pozostały zdolne do dalszej walki jedynie okręty weneckie, jednak to co wydarzyło się na drugim końcu, ustaliło wynik starcia…

Here the Spanish and Papal ships used the same tactic as the second squadron, however they broke from this and attacked the Turkish ships without moving back. Turks had more ships here and managed to attack from the flank with their galliots. That was enough to broke the morale of their commander. Turks in boarding actions break the Christians fleet and soon whole left wing of the Holy League disappeared. That left Venetian alone and yet another battle lost by Holy League.
Tutaj hiszpańskie i papieskie okręty użyły tej samej taktyki co druga eskadra, jednak szybciej się z tego wyłamały i zaatakowały tureckie okręty, bez wycofywania się. Turcy posiadali tutaj więcej okrętów i udało im się zaatakować od flanki ich galiotami. To wystarczyło by złamać morale ich dowódcy. Turcy w kilku akcjach abordażowych złamali chrześcijańską flotę i wkrótce całe lewe skrzydło  Świętej Ligi znikło. To pozostawiło Wenecjan samymi i w rezultacie kolejnej bitwie przegranej przez Świętą Ligę.

3. Summary. Podsumowanie.

Holy League lost 1 laterna, 5 galleys, 3 galliots and 48 crew. Osmans lost 4 galliots and 43 crew.
Święta liga straciła 1 laternę, 5 galer, 3 galioty i 48 załogi. Osmanowie stracili 4 galioty i 43 załogi.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653549146603

Magazines for Wargamers – Wargaming Recon #139

Posted on July 6th, 2015 under , , , , , , . Posted by

The right magazines can be a huge help to wargamers. We share our picks to make your wargaming life easier. If you’re expecting the traditional wargaming magazines you’ll be in for a surprise. Support Jonathan through PATREON Air & Space Smithsonian American History Analog Science Fiction and Fact Biblical Archaeology… Read More»

Galleys, Guns and Glory – test game 2. Druga gra testowa.

Posted on July 1st, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we again with the Galleys, Guns and Glory. After our last game we had some ideas, and Jack send them to the author. Thomas liked them and send us some other changes, which we were going to test. I have to say that all of us liked the changes. It speed up the game a lot and made it much more fair. Good! This time the game was played by three veterans and three novices.
W ostatni czwartek spotkaliśmy się znowu przy Galleys, Guns and Glory. Po naszej ostatniej grze wysłaliśmy autorowi poprzez Jack’a kilka naszych pomysłów. Thomasowi się one spodobały, oraz przysłał nam kilka nowych pomysłów, które mieliśmy zamiar przetestować. Muszę przyznać, że zmiany nam się bardzo spodobały. Przyspieszyło to grę i zrobiło ją bardziej fair. To dobrze! Tym razem w grze wzięło udział trzech weteranów i trzech nowicjuszy.
To remains you the last game check this link:
Dla przypomnienia ostatniej gry tutaj macie link:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/06/galleys-guns-and-glory.html
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: Jack Glanville

1. Fleets. Floty.

The number of the ships was the same as the last time, but this time we spread them for three squadrons each side. The Venetian/Hospitallers fleet was played by Paul O’Sullivan, Angus Konstam and myself, whereas the Osmans were played by Derek Hodge, Jack Glanville and Jim.
Liczba okrętów użytych w tej grze była identyczna jak ostatnio, jednak tym razem rozdzieliliśmy je pomiędzy trzy eskadry. Flota Wenecko-Joannicka była prowadzona przez Paula O’Sullivana, Angusa Konstama i mnie, podczas gdy Osmanami grali Derek Hodge, Jack Glanville i Jim.

2. The Game. Gra.

Game from the beginning divided into two clashes. The first one was between the Hospitallers and Jim’s squadron. Angus had very interesting tactic, instead of moving forward ahead, he choose to move backward, and in that way he forced Jim to move his ships closer and close to his ships. That tactic worked very well as Jim’s ships getting into the battle not as the whole squadron but the single ships. Finally the ships joined together in one big fight. Hospitaller the tougher warriors finally won the fight. Very well played by Angus, finally he know the subject as he wrote some books about the period.
Gra od początku rozdzieliła się na dwa starcia. W pierwszym z nich Szpitalnicy starli się z flotą Jima. Angus wykorzystał bardzo ciekawą taktykę, zamiast poruszać swoje okręty do przodu, wybrał ruch do tyłu, to zmusiło Jima do przybliżania swoich okrętów bliżej i bliżej. Ta taktyka sprawiała się znakomicie, jako że Jim wchodził do bitwy pojedynczymi okrętami zamiast całą eskadrą. W końcu wszystkie okręty połączyły się w jednej wielkiej walce. Szpitalnicy, jako twardsi wojownicy w końcu wygrali to starcie. Bardzo dobrze rozegrane przez Angusa, ale w końcu zna się on na rzeczy, jako że napisał kilka książek o tym okresie.
The other clash was between the main forces. For the change both fleets moved brave against each other. However the Osmans hit the first and managed to burn the Maltanians galley. This exposed the Christian flag ship for an attack. Osmans board the ship, but finally all fighting crews were wiped out, for both sides (there was a lot of shooting from other ships too). Now the race begins who will be the first , who crew again the Christian flag ship…
W drugim pojedynku spotkały się główne siły obu flot. Dla odmiany obie eskadry dzielnie ruszyły przeciwko sobie. Jednakże Osmani uderzyli jako pierwsi i udało im się spalić maltańską galerę. To wystawiło chrześcijański okręt flagowy na atak. Osmanowie weszli na okręt, jednak w końcu wszyscy walczący zostali wybici, po obu stronach (przy okazji było trochę strzelania z innych okrętów). Teraz rozpoczął się wyścig, kto jako pierwszy obsadzi chrześcijański okręt flagowy…
The only who was able to do it at this stage were my ships. However on their way was Jack’s fleet. Surprisingly my ships managed to beat them. I have killed the crew from the Turkish galley, conquer a galliot and sunk one too, but it took some time and Derek finally get the flag ship. It caused the morale tests, which were failed by myself and my fleet had to withdraw and lost in consistence. Derek used that moment and managed to sunk my galliot and moved with his big latterna against my galley. I cannot moved forward, as it could finished with boarding action with his big ship so I have to move backward and have faith in my guns. They were worked very well and finally they down the Latterna level to 1, but then the Turkish galliot board my galley and kill all my crew. The game was over. The draw!
Jedynym, który mógł to zrobić na tym etapie były moje okręty. Jednakże na ich drodze stały okręty Jack’a. Niespodziewanie moim okrętom udało się poradzić z nimi. Wybiłem załogę na wrogiej galerze, zdobyłem galliota i drugiego zatopiłem. To zajęło mi trochę czasu i w końcu Derekowi udało się zająć okręt flagowy. To spowodowało serię testów morale, które oblałem, więc musiałem się wycofać a przez to moja eskadra utraciła swoją konsystencję. Derek wykorzystał ten moment i zatopił mojego galliota oraz ruszył swoją laterną przeciwko mojej galerze. Nie mogłem się poruszać do przodu by nie narażać się na możliwość abordażu, przez większy okręt, więc pokładłem wiarę w moich działach. Sprawowały się one całkiem nieźle i nawet obniżyły poziom wytrzymałości laterny do 1, jednak turecki galliot szczepił się ze mną i wybił moją załogę. Na tym gra się zakończyła. Remis!
Summarizing, we had another good game. Angus knowledge of the period safe the score of the game, however we were very close from the victory only if I had one more deck hit before I get boarded. Next time, maybe!
Podsumowując, to była kolejna dobra gra. Znajomość okresu przez Angusa zapewniło nam bezpieczny rezultat gry, chociaż mogło się zakończyć zwycięstwem jeśli tylko miałbym jedno więcej trafienie w kadłub, zanim dokonano na mnie abordażu. Może następnym razem!

3. Links. Linki.

Jack’s relation:
Relacja Jack’a:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2015/06/galleys-ahoy.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157655251219476

Lundy Island. Wyspa Lundy.

Posted on June 27th, 2015 under , , , , . Posted by

Last Wednesday we met at Hugh for the second game from scenario prepared by Tim Watson and involved the gun smugglers from USA to lost in Very British Civil War (Not any more) United Kingdom. As you remember the guns were safely put into the submarine and moved to Britain. Smugglers decided to transport them to Lundy Island at the Bristol Channel. Here they were going to sell to those who will pay for it the biggest amount of money, however some sides of the war decided to take control over the weapons by themselves in different, more military way…
W ostatnią środę ponownie spotkaliśmy się u Hugha na drugą grę ze scenariusza przygotowanego przez Tima Watsona o przemycie broni z USA do pogrążonej w Bardzo Brytyjskiej Wojnie Domowej (Już nie) Zjednoczonym Królestwie. Jak pamiętacie broń została bezpiecznie załadowana na okręt podwodny i dostarczona do Brytanii. Przemytnicy zdecydowali się dostarczyć broń na wyspę Lundy znajdującą się na Kanale Bristolskim. Tutaj miały być sprzedane stronie, która zaoferuje największą ilość gotówki, jednakże niektóre ze stron postanowiły przejąć broń w inny, bardziej militarny sposób…
SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES/FIGURKI: Colin Jack

MODELS/MODELE: Colin Jack, Hugh Wilson,  Tim Watson

1. Lundy Island. Wyspa Lundy.

Before I will go into the relation, have a look of the Lundy Island recreated by Hugh. It is nice piece of scenery he made.
Zanim przejdę do relacji, przyjrzyjcie się wyspie Lundy odtworzonej przez Hugha. Stworzył on naprawdę znakomity stół do gry.

2. Forces. Siły.

Nelson Colmon Harris forces (dictator of the Lundy Island)/Siły Nelsona Colmona Harrisa (dyktatora Wyspy Lundy).
(Hugh Wilson)
Infantry Platoon supported by MMG and Medium Mortar.
BRITISH UNION OF FASCISTS/BRYTYJSKA UNIA FASZYSTÓW
(Colin Jack, Dave O’Brian)
2 Infantry Plattons supported by MMG
Beaverette Armoured Car
Plane
ANGLIKAN LEAGUE/LIGA ANGLIKAŃSKA
(Ray Neal, Bartek Żynda)
2 Infantry Plattons supported by MMG
Plane
ROYAL NAVY
(Donald Adamson)
Infatry Paltoon
Submarine (Medium Gun, AA gun)

3. The game. Gra.

The Navy landed on the north end of the island, the BUF forces invaded the south end and the Anglican forces landed on the east of the island. Very quickly they met the defending fire from the Lundy forces. However the dictator spread his forces very much and they were very quickly eliminated by BUF and Anglikan forces.
Marynarka wojenna wylądowała na północnym końcu wyspy, siły BUF wylądowały na południowym końcu a siły Anglikanów na wschodzie wyspy. Bardzo szybko napotkały one ogień obrońców z sił Wyspy Lundy. Dyktator jednak zbyt mocno rozdzielił swoje siły i zostały one szybko pokonane przez siły BUF i Anglikanów.
On the North, Navy established the strong point in northern lighthouse. They had excellent observation point for their submarine gun. It stopped the Anglican from making the successful attack on them. The Anglican situation was very dramatic over there, so they decided to call for their plane. As it always happen in our games, Ray rolled 1 for incoming plane and Donald was able to find different target. His choice was for BUF forces attacked on the south. We explain this on that way, that the order for the pilot was to attack the lighthouse, but he did not understand which one and attacked the south… After this Navy had no problem and eliminated the Anglican forces, who attacked them.
Na północy, marynarka ustanowiła punkt oporu w północnej latarni morskiej. Mieli tam wspaniały punkt obserwacyjny dla swojego działa z łodzi podwodnej. To zatrzymało Anglikanów przed dokonaniem udanego ataku na nich. Sytuacja Anglikanów stała się na tyle dramatyczna, że porzeba była wezwać samolot. Jak to zazwyczaj bywa w naszych grach, Ray wyrzucił 1 i Donald mógł wybrać inny cel. Jego wyborem były siły BUF na południu. Wyjaśniliśmy to w ten sposób, ze pilot dostał rozkaz ataku na latarnię morską, jednak nie zrozumiał którą i zaatakował południową… Po tym Marynarka nie miała już problemu z wyeliminowaniem sił Anglikańskich nacierających na nich.
In the meantime the BUF forces were finishing eliminate Lundy forces and started attacking my units. It forced myself to move all my units more north. However Navy decided that after the destroying Lundy forces there is nothing to do over here for them and decided to come back on their submarine and find different better place for them. They managed to load all weapons back on boat, but then the Fascist plane came. It managed to sink the submarine, so this finished the game with no winner.
W międzyczasie siły BUF kończyły wykańczanie sił Wyspy Lundy i rozpoczęły atakować moje oddziały. To zmusiło mnie by przesunąć moje oddziały bardziej na północ. Jednakże w tym momencie Marynarka stwierdziła, że po wyeliminowaniu sił dyktatora, nie ma tu nic do roboty i rozpoczęły ewakuacje swoich oddziałów z wyspy by znaleźć lepsze miejsce dla siebie. Udało im się załadować całą broń z powrotem na okręt, jednak wtedy nadleciał faszystowski samolot, któremu udało się zatopić okręt podwodny. To zakończyło grę bez zwycięscy.
That was another great game with very good ending. For the game we used the Bolt Action rules with some amendments created by Tim.
To była kolejna dobra gra z bardzo dobrym zakończeniem. Do gry użyliśmy zasad Bolt Action z kilkoma zmianami dokonanymi prze Tima.

4. Links. Linki.

Relation from the first game:
Relacja z pierwszej gry:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/06/100k-visits-gangsters-in-florida-100.html
Tim’s relation on his blog:
Relacja Tima na jego blogu:
http://moth107.blogspot.co.uk/2015/06/lundy-islandor-just-puffin-crazy.html
Dave O’Brian’s gallery on Facebook:
Galeria Dave O’Briana na Facebooku:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/953426228030587?pnref=story
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654641141859

Caen 1944 (#2)

Posted on June 25th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we finally managed to play the last game of round 2 of our campaign game Caen 1944. Last time Ian and I only draw with German forces near the Bretteville. This time we were going to play German counterattack.
W ostatni czwartek udało się nam w końcu rozegrać ostatnią grę drugiej rundy naszej kampanii Caen 1944. W ostatniej grze Ian i ja zaledwie żeśmy zremisowali z siłami niemieckimi w okolicach Bretteville. Tym razem mieliśmy rozegrać niemiecki kontratak.

SCENARIO/SCENARIUSZ: No. 3 from the main book./Trzeci scenariusz z głównego podręcznika.

SCENERY/SCENERIA: John Glass, Campbell Hardie, SESWC

MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:  Ian Carter, John Glass, Campbell Hardie, Bartek Żynda.

1. Forces. Siły.

Again I am going to made the update to this post with the army lists used for this game. Both Allied players used 1500 pts Tank Wars Armoured Platoons and German players used: John 1200 pts and Campbell 950 pts platoons.
Znowu później mam zamiar dodać uzupełnienie tego posta z listami armii użytymi w tej grze. Obaj gracze alianccy użyli Zmechanizowanych Plutonów na 1500 pkt z dodatku Tank Wars, natomiast niemieccy gracze użyli: John sił na 1200 pkt i Campbell na 950pkt.

2. The game. Gra.

This time the German players were attacking and we managed to not commit their mistake and all objectives were protected. Different to them we only put a half of our troops during the deployment turn, so we safe more troops during the Preparation Bombardment phase. This time we agreed together with Ian a defending plan, so our actions were more or less coordinated.
Tym razem to niemieccy gracze musieli atakować a nam udało się nie popełnić ich błędów z poprzedniej gry i wszystkie cele gry zostały obsadzone. W odróżnieniu od nich na początku gry wystawiliśmy tylko połowę naszych sił, dzięki czemu podczas Przygotowania Artyleryjskigo nasze straty nie były duże. Tym razem również wspólnie z Ianem ustaliliśmy wspólny plan działania i nasze akcje mniej więcej były skoordynowane.

In our game Ian had a harder task, as he had to face John’s forces. Just at the beginning of the game Ian lost one of his Cromwells but very soon he destroy the Pz IV. John pushing his forces forward, but Ian managed to defend his positions and even push the German backward. Ian continued this but this time all German AT weapons and specially Panzerfausts were very effective. and finally John had nothing against Ian’s tanks.
W naszej grze Ian miał cięższe zadanie, ponieważ musiał stawić czoło siłom Johna. Już na początku gry Ian stracił jednego ze swoich Cromwelli, jednak bardzo odpłacił się zniszczeniem Pz IV. John nacierał do przodu, jednak Ianowi udało się obronić swoje pozycje a nawet przejść do kontrataku i odepchnąć Niemców do tyłu. Ian kontynuował natarcie lecz tym razem zawiodły wszystkie niemieckie bronie ppanc a w szczególności Panzerfausty, które okazały się mało efektywne i w końcu John nie miał nic przeciwko Ianowym czołgom.

On my flank I managed to create the defending line, supported by all my tanks. However I had the problem with German sniper, who eliminated all my spotters. I tried to shot him down, but I failed. Finally my tanks pinned him down and he was no more the problem for me. Campbell decided finally to assault my positions, but most of my troops had ambush order dice, so any possible action in the line of sigh of my troops always finished with German annihilation.
Na mojej flance udało mi się stworzyć linie obrony wspartą moimi czołgami. Jednakże miałem problem z niemieckim snajperem, który wyeliminował wszystkich moich obserwatorów. Próbowałem go usunąć, ale to mi się nie udało. W końcu przy pomocy moich czołgów spinowałem go i przestał być już dla mnie problemem. W końcu Campbell zdecydował się natrzeć na moje pozycje, jednak większość z moich oddziałów miała przydzielone rozkazy “ambush”, w związku z czym jakiekolwiek akcja w linii mojego widzenia zawsze kończyła się niemiecką zagładą.

We managed to play only 5 turns, but Germans were far away from the objectives, so we decided that the game finished with Allied victory!
Udało się nam rozegrac jedynie 5 tur, jednak Niemcy znajdowali się dość daleko od celów ataku, więc zdecydowaliśmy, że gra zakończyła się alianckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654592662639

My first game of the campaign:
Moja pierwsza gra kampanii:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/02/caen-1944-1.html

Deep Fried Lard – Musselburgh 2015 – Afternoon games. Gry popołudniowe.

Posted on June 23rd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Today the second relation from this year Deep Fried Lard – our Scottish meeting with TooFatLardies games. For the second game I have selected the General Napoleon meets Chain of Command. Sounds it very interesting and it is. However the game is still in very advancing tests and is not finished yet, but we had the opportunity to play it. The game was so popular, that is has morning and afternoon games. I was happily put on the second one.


Dzisiaj druga relacja z tegorocznego Deep Fried Lard – naszego szkockiego spotkania z grami od TooFatLardies. Jako drugą grę wybrałem General Bonaparte meets Chain Of Command. Brzmi nieźle? I tak jest. Jednakże gra jest ciągle w fazie bardzo zaawansowanych testów i nie jest jeszcze ukończona, jednak mieliśmy już teraz możliwość by zagrać w nią. Gra była tak popularna, że miała swoje dwie odsłony, jedną rano i drugą popołudniową. Mnie udało się zagrać w drugą z nich.

1. General Bonaparte Meets Chain of Command – the game and my opinion/gra i moja opinia.

Recently we received a few new variations of the Chain of Command. Few of them you have already have seen on this blog such us the Spanish Civil War or I World War supplements, now we had the opportunity to check something totally different. To put the Chain of Command mechanic into the Napoleonic period, some things had to be changed.  First is the reconnaissance phase. This time we moving our tokens 18 inches instead of 12 and after locking them all we are creating the deployment zone. That’s not the only one difference, the game moved a level up, it means that right now we are moving our battalions, brigades and divisions. It works the same way at in basic rules, so we using our 1,2,3 and 4s to activate our officers on the appropriate level. Rest of the rules are pretty much the same like the old one.
Ostatnio otrzymaliśmy kilka nowych wariacji zasad Chain of Command. Kilka z nich mieliście już okazje zobaczyć na tym blogu, takie jak Wojna Domowa w Hiszpanii czy też Pierwsza Wojna Światowa, teraz mieliśmy okazję wypróbować coś totalnie innego. By wcisnąć mechanikę Chain of Command w czasy napoleońskie, kilka rzeczy musiało być zmienionych. Pierwszą jest faza zwiadu. Tym razem poruszamy nasze znaczniki 18 cali zamiast 12 i w ten sposób tworzymy naszą strefę rozstawienia. To nie jedyna zmiana, gra została o poziom w górę i teraz dowodzimy naszymi batalionami, brygadami i dywizjami. Dzieje się to w podobny sposób, jak w starych zasadach i naszymi 1, 2, 3 i 4 aktywujemy oficerów na odpowiednim poziomie. Reszta zasad jest w zasadzie podobna do starych zasad.

For our game we had the battle between Austrian and French. Austrian forces were commanded by Richard and Alan as the French were lead by Jack Glanville and myself. Every army was consist of two infantry brigades (4 battalion each), cavalry brigade (3 squadrons) and artillery. We put our in one big battery when Austrian put the guns between their brigades. Austrian were defending the crossroad and the French had to take it. The game was umpired by John Edwing.
W naszej grze mieliśmy starcie pomiędzy Austriakami i Francuzami. Austriackimi siłami dowodzili Richard i Alan, z kolei francuskimi Jack Glanville i ja. Każda armia składała się z dwóch brygad piechoty (4 bataliony każda), brygady kawalerii (3 szwadrony) oraz artylerii. Nasze działa ustawiliśmy razem jako dużą baterię, Austriacy rozmieścili swoje armaty pomiędzy brygady. Austriacy mieli za zadanie obrony skrzyżowania, natomiast Francuzi mieli je zdobyć. Całość gry była prowadzona przez Johna Edwinga.

Together with Jack we had a cunning plan. My forces were to take the most of Austrian attention so Jack would be able to attack the Austrian forces, beat them and take the crossroad. During the reconainse phase we did not played it well and we had very small area to deploy our troops, so our cavalry was blocked at the beginning of our game by my infantry. Austrian did it in much better way and they had much more space for their troops. From the beginning our plan worked well and my troops engage the most Austrian forces and Jack was able to attack the crossroad. However his first attack failed and he was pushed back, however the second attempt success and finally took the objective. We could claim the victory during the game, but it was small but. My infantry bravely fought against the Austrian soldiers and even I had tried the cavalry charge, wich has been repulsed. Then Allan, who commanded the Austrian cavalry started his charge. He got very high result on move dice and hit my infantry from the flank. You can imagine what happend. Three of my battalions broke! We stopped the game at this point and agreed that the game finished with a draw.
Razem z Jack’iem mieliśmy chytry plan. Moje siły miały wziąć większość uwagi Austriaków, by Jak mógł zaatakować siły austriackie, rozbić je i zająć skrzyżowanie. Nie rozegraliśmy fazy rekonesansu zbyt dobrze i nasze siły miały bardzo ograniczoną strefę rozstawienia, tak na przykład nasza kawaleria była na początku gry blokowana przez moją piechotę. Austriacy zagrali to znacznie lepiej i mieli dla swoich oddziałów znacznie większą przestrzeń. Od początku wszystko przebiegało według naszego planu. Moje oddziały wiązały walką większość sił austriackich i Jack mógł natrzeć na skrzyżowanie. Jego pierwszy atak został odparty, jednak drugi się powiódł i w tym momencie moglibyśmy ogłosić zwycięstwo, gdyby nie jedno małe ale. Moja piechota dzielnie walczyła przeciwko Austriakom a nawet mojej kawalerii udało się przeprowadzić szarżę, odpartą niestety, kiedy Alan, dowódca austriackiej kawalerii, uzyskał bardzo wysoki wynik na kościach ruchu i z flanki uderzył na moją piechotę. Możecie sobie wyobrazić co się wtedy stało. Trzy moje bataliony zostały rozbite! W tym momencie zatrzymaliśmy grę i wspólnie ogłosiliśmy remis.

The rules worked very well and if you are familiar with Chain of Command you can pick up those rules very quickly. The differences are not very big. The rules are still testing so they are not ready for publishing yet, however the game seems to be nearly finished and if you ever will have a chance to try them, do it, they are really cool!
Zasady sprawiły się całkiem dobrze i jeśli ktoś jest zaznajomiony z zasadami Chain of Command, nie powinien mieć z nimi żadnych problemów. Różnice nie są zbyt duże. Przepisy są ciągle w fazie testów i nie są jeszcze gotowe do publikacji, jednakże wyglądają na prawie skończone i jeśli będziecie mieli możliwość kiedykolwiek ich wypróbowania, zróbcie to, są naprawdę super!

2. Other Afternoon games. Inne gry popołudniowe.

Dux Riders (second game/druga gra)


Kiss Me, Hardy


Chain of Command


Charlie Don’t Surf


At the end of this relation I would like to thank all of those who decided to put the games during the meeting, all players and especially to Derek Hodge, who organised it again. See you on next Deep Fried Lard 2016!
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim wystawiającym gry, grającym i w szczególności Derekowi Hodge za zorganizowanie całego spotkania. Do zobaczenia na Deep Fried Lard 2016!

3. Links. Linki.

My gallery from the General Bonaparte Meets Chain of Command on my Flickr:
Moja galeria z gry General Bonaparte Meets Chain of Command na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654559260678

My gallery fo the Afternoon games on Flickr:
Moja galeria gier popołudniowych na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654561045358

Morning games:
Poranne gry:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/06/deep-fried-lard-musselburgh-2015.html

Australian Wargaming with Joshua Shoobridge – Wargaming Recon #138

Posted on June 23rd, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

The Merimbula Wargaming Society is an Australian wargaming club founded by Joshua Shoobridge. Josh discusses Australian wargaming and shares some tips for being a dad wargamer. Support Jonathan through PATREON Stay in touch with Joshua e-Mail Josh: [email protected] Tweet Josh The Hobby Desk Facebook Page The Hobby Desk Google+ Page… Read More»

The post Australian Wargaming with Joshua Shoobridge – Wargaming Recon #138 appeared first on Wargaming Recon.

DELAYED Australian Wargaming with Joshua Shoobridge – Wargaming Recon #138

Posted on June 22nd, 2015 under , , , , . Posted by

The new episode of Wargaming Recon is DELAYED. Please accept my apologies for the inconvenience. This weekend was my first time celebrating Father’s Day as a Father. The new episode will come out as soon as humanly possible. My hope is it will hit the feed first thing Tuesday Jun… Read More»

The post DELAYED Australian Wargaming with Joshua Shoobridge – Wargaming Recon #138 appeared first on Wargaming Recon.

Deep Fried Lard – Musselburgh 2015 – Morning games. Gry poranne.

Posted on June 19th, 2015 under , , , . Posted by

As every year in June the gentelmen from TooFatLardies visits Scotland to promote their games. It is very good opportunity to try their new products under the supervision of more experienced gamers. I’ve tried it last year and was determined to try it this year, so I did it. During this meeting every one have the opportunity to try two games, one in the morning and one in the afternoon. It roughly gives about 3.5 hour for the game. Enough to try the rules and to play the game. For the morning my choice was Bag the Hun. It is set written for air fighting. I have seen it last year and decided to play it this time.

Jak co roku w czerwcu panowie z TooFatLardies odwiedzili Szkocję, by promować swoje gry. To jest bardzo dobra okazja by zapoznać się z ich nowymi produktami pod nadzorem bardziej doświadczonych graczy. Spróbowałem tego w zeszłym roku i zdecydowałem się wziąść w tym udział i w tym roku. Podczas spotkania każdy ma możliwość rozegrania dwóch gier, jednej rano i jednej po południu. Daje to mniej więcej 3,5 godziny na grę. Wystarczająco dużo aby zapoznać się z zasadami i by rozegrać grę. Jako poranna grę wybrałem Bag the Hun. Jest to system napisany z myślą o walkach powietrznych. Widziałem ten system w zeszłym roku i bardzo chciałem go wypróbować.

1. Bag the Hun – the game and my opinion about it. Bag the Hun – gra i moja opinia o niej.

The first good opinion about this game it has no limit about the scale of planes. It can be played with very small planes as same with very large models too. We had it with 1/144th scale models. The game is written that way that it could be easily played with WW1, WW2 or even the Korean War theatre. The only one issue, not big is that it require the special hexagonal mat to play, as all moves are determined by hexes. However the prices of hexagonal mats are not very expensive, as same I know from the few examples it can be made by ourselves too.
Pierwszą dobrą opinia o tej grze jest to, że nie ma limitu skali na uzyte w tej grze samoloty. Może być równie dobrze rozgrywana w skalach i większych i mniejszych. Do naszej gry wykorzystaliśmy modele w skali 1/144. Gra jest napisana w ten sposób, że można z nią rozgrywać i konflikty 1WŚ, jak i 2WŚ a nawet Wojny z Korei. Jedynym problemem, niezbyt jednak dużym jest to, że gra wymaga heksagonalnej maty, ponieważ wszelkie posunięcia są determinowane przez heksy. Jednakże ceny mat heksagonalnych nie są zbyt wygórowane, a znam przykłady iż taką matę można wykonać samodzielnie.
For our game we used the great collection of David’s planes and whole game has been umpired by Alan (I’m sorry guys but I don’t remember your surnames). The game scenario was to escort damaged German bomber back to Reich. RAF pilots were going to prevent it. There was six players during our game, three for German (Alan, Petr Burov and myself) against three British (David and two others, I forgot your names – sorry for that). 
Do naszej gry użyliśmy wspaniałej kolekcji samolotów Davida, a cała gra była prowadzona przez Alana (bardzo mi przykro ale zapomniałem waszych nazwisk). Scenariusz gry opierał się na eskorcie uszkodzonego niemieckiego bombowca z powrotem do Rzeszy. Piloci RAFu mieli oczywiście temu zapobiec. Grę rozegrało sześciu graczy, trzech dla Niemców (Alan, Petr Purov i ja) przeciwko trzem brytyjskim (David i dwóch innych – przykro ale wasze imiona również uleciały mi z pamięci).
In our game German pilots fight very well, however they did not save the bomber, it has been shot down, another two German fighters had to retreat to Reich with damaged planes, but British suffered three planes shot down (one was my score) and two hardly damaged (another my score). Therefore victory for Luftwaffe.
W naszej grze niemieccy piloci walczyli bardzo dzielnie, jednak nie udało się uratować bombowca, został zestrzelony a dwa inne niemieckie myśliwce uciekły uszkodzone z powrotem do Rzeszy, jednak Brytyjczycy zapłacili za to utratą trzech zestrzelonych myśliwców (jeden z nich był mój) oraz dwóch ciężko uszkodzonych (następne dwa moje). Dlatego też zwycięstwo odniosła Luftwaffe.
The Bag the Hun was very pleasant and easy to learn game. It looks like it will be my choice for the air games, however my experience in that is not very big. I am going to buy that rules, read them, paint some models and soon play few games with it. The test worked for me and I can highly recommend that set of rules to others.
Bag the Hun okazała się bardzo przyjemnym i łatwym do nauczenia się grą. Wygląda na to, że będzie moim wyborem na walki powietrzne, jednakże moje doświadczenie z tego typu grami jest wciaz bardzo małe. Mam zamiar zakupić te zasady, przeczytać je, pomalować kilka modeli i wkrótce zagrać kilka gier. Test przekonał je do mnie i mogę je gorąco polecić innym graczom.

2. Other morning games. Inne poranne gry.

Dux Raiders

CoCing up the Mud and the Blood

Red Down (Cold War CoC)

General Bonaparte Meets Chain of Command

3. Links. Linki.

My relation from Deep Fried Lard 2014:
Moja relacja z Deep Fried Lard 1014:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2014/06/deep-fried-lard-musselburgh-2014.html
My gallery from Bag the Hun game on Flickr:
Moja galeria z gry Bag the Hun na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157652443319044
Other morning games on Flickr:
Inne poranne gry na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157652454805273

Galleys, Guns and Glory.

Posted on June 17th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had a beta test game of the new rules called Galleys, Guns and Glory by Thomas Foss. We received the v8 Beta version, which in my opinion are very advanced now and nearly ready for being published. However they still need some more testing. For that purpose seven of us met at the table for our first playtest.
W ostatni czwartek otrzymaliśmy do testów nowe zasady napisane przez Thomasa Fossa zatytułowane Galleys, Guns and Glory. Do testów otrzymaliśmy beta wersję 8 i w mojej opinii są one już bardzo zaawansowane i gotowe do publikacji. Jednakże potrzebują one jeszcze kilku testów. W tym celu siedmiu z nas zasiadło przy stole by rozpocząć pierwszy playtest.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: Jack Glanville

1. The rules. Zasady. 

Galleys, Guns and Glory are fast play naval set for wargaming naval battles with fleets of cannon packing oared vessels, in a time frame from roughly 1500-1650. The game is designed for 1/300th ships, but with some modifications can be played in different scales. The game has few phases of: initiative, orders and then actions. All is put in the simplest way it could be. I read the rules only once but after that and few first turns I have easly pick up the rules.
Galleys, Guns and Glory są bardzo łatwym zestawem zasad do wargamingu na morzach w czasach wiosłowych okrętów, umownie zamkniętych okresem 1500-1650. Gra jest zaprojektowana do użycia z modelami w skali 1/300, jednak w mojej opinii po kilku modyfikacjach można ją rozegrać równiez w innych skalach. Gra ma kilka faz: inicjatywę, rozkazy i następnie akcje. Wszystko jest podane w najprostszy z możliwych sposobów. Przeczytałem zasady jedynie raz i już po kilku pierwszych turach załapałem te zasady.

2. Fleets. Floty.

HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA
(Angus Konstam, Paul, Michael Schneider, Bartek Żynda)
1 Laterna
3 Galleys
7 Galliots
OSMANS/OSMANOWIE
(Jack Glanville, Bill Gilchrist, Petr Burov)
1 Laterna
3 Galleys
7 Galliots

3. The Game. Gra.

Both fleets moved into the contact. The Christians fired first, but very effective. Than the Turks shorter the distance and fired back. The Christian flag ship suffered the most. After this the Osman infantry board the Christian flag ship and after fierce battle they captured it. The same happened to the associate Galliot. The Christian can not stand against the Osmans.
Obie floty ruszyły na siebie. Chrześcijanie otworzyli ogień jako pierwsi, lecz bardzo niecelnie. Wtedy Turcy skrócili dystans i również odpowiedzieli ogniem. Chrześcijański okręt flagowy ucierpiał przy tym najbardziej. Po tym osmańska piechota wdarła się na chrześcijański okręt flagowy i po dość zaciętej walce opanowała go. To samo stało się z towarzyszącym galiotem. chrześcijanie nie mogli sprostać Osmanom.
Losing the flagship causes several morale test, which brings the chaos into Christian lines. The Hospitallers on the left fought bravely against Corsairs and even captured one ship, but also lost their command ship.
Utrata flagowej jednostki spowodowała serię testów morale, które wprowadziły chaos w chrześcijańskie linie. Szpitalnicy na lewej flance dzielnie walczyli przeciwko Korsarzom, zdobywając nawet jeden statek, ale przy okazji stracili swój okręt dowódczy.
On the other end the second Venetian squadron fought against the Ottomans. They did not succeed to and finally all get captured by Turks.
Na drugim końcu, druga wenecka eskadra walczyła przeciw Otomanom. Im również się nie poszczęściło i wszystkie okręty wpadły w ręce Turków.
The most luckiest Christian squadron was the second of Hospitallers. They managed to sink one Turkish ship. They sunk her by ramming her. Finally the battle finished with Ottoman victory with losses of 3 Galliots against 1 Laterna, 2 Galleys and 5 Galliot lost by Holy League.
Najlepszą chrześcijańska eskadrą byłą druga eskadra Szpitalników. Udało im się zatopić jeden turecki okręt poprzez staranowanie go. Ostatecznie gra zakończyła się otomańskim zwycięstwem z 3 galiotami utraconymi przeciw 1 laternie, 2 galerom i 5 galiotom utraconym przez Świętą Ligę.

4. Summary. Podsumowanie.

As I am not very familiar with the period we played, I can not tell you anything about the realism of the game. Some of us had some issues about the statistics of the ships and its crew. For me the game was very enjoyable. I had pick up it very quickly. As I said on the beginning the set is looks like almost done, however during the game we had some issues. One of them was the increasing the attack dice of the victorious board team in next turn of melee. I did not liked it and for example I would change it for keeping always the same number of attack dice compare to the number of the crew, but I would give the victorious team next round hitting on 4+ instead of regular 5+. I believe that Jack write all our suggestions which I hope will be delivered to the author of the game. Next test will follow soon.
Jako że nie za bardzo jestem zaznajomiony z okresem, który rozgrywaliśmy, nie mogę powiedzieć nic na temat realizmu gry. Niektórzy z nas mieli pewne wątpliwości dotyczące charakterystyk okrętów i ich załóg. Mnie gra wciągnęła i przyswoiłem jej zasady bardzo szybko. Tak jak to powiedziałem na początku, gra wygląda na prawie ukończoną, jednak podczas gry pojawiły się pewne problemy. Jednym z nich było na przykład, zwiększanie liczby kości ataku dla zwycięskiego oddziału abordażowego w następnej turze walki wręcz. To mi się nie spodobało i zamienił bym to na utrzymanie liczby kości w stosunku do liczby załogi ale uzyskanie trafienia zamieniłbym na 4+ zamiast na zwykłe 5+. Wierzę, że Jack spisał wszystkie nasze uwagi i w odpowiednim czasie przekaże je autorowi gry. Teraz kolej na następne testy.

5. Links. Linki.

Jack’s relation on his blog:
Relacja Jack’a na jego blogu:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2015/06/galleys-guns-and-glory.html
How Jack build the ships:
Jak Jack zbudował okręty:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2015/06/skull-and-crown.html
Angus relation on his Journal:
Relacja Angusa na jego stronie:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20107.htm
The Skull and Crown blog (more about the ships and the rules):
Blog Skull and Crown (więcej na temat okrętów i zasad):
http://skullandcrown.blogspot.co.uk/
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654699474085

Lion Rampant Dark Age.

Posted on June 10th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we tried our Dark Age armies with Lion Rampant rules. We all have been enlisted by article in May issue of Wargames Illustrated, where Daniel Mersey advice how to fit Dark Age armies into Lion Rampant. We agreed to use Daniel’s advice and four of us placed 24 pts armies: Pictish, Scottish, Vikings and Normans. I had to lists, one from the rulebook and one from the article. My choice was the rulebook list, as it gave me the crossbowmen.
W ostatni czwartek wypróbowaliśmy nasze wczesnośredniowieczne armie z systemem Lion Rampant. Wszyscy byliśmy do tego zachęceni artykułem, który ukazał się w majowym wydaniu Wargames Illustrated, gdzie Daniel Mersey radzi jak dopasować wczesnośredniowieczne armie w reguły zasad Lion Rampant. Zgodziliśmy się z uwagami Daniela i czterech z nas wystawiło 24 punktowe armie: Piktów, Szkotów, Wikingów i Normanów. Miałem do wyboru dwie armie, jedną z podręcznika i jedną z artykułu. Wybrałem tą pierwszą, jako że dawała mi kuszników.

1. Armies. Armie.

NORMANS/NORMANOWIE
(Bartek Żynda)
2 x Mounted Men-at-Arms
2 x Foot Yeomen
1 x Crossbowmen
1 x Bidowers
PICTISH/PIKTOWIE
(Derek Hodge)
2 x Riders with Javelins
3 x Lower Class Spearmen with Javelins
3 x Skirmishes
SCOTTISH/SZKOCI
(Jack Glanville)
1 x Foot Companions
3 x Lower Class Spearmen with Javelins
3 x Skirmishes
VIKINGS/WIKINGOWIE
(Paul)
2 x Foot Companions
2 x Upper Class Spearmen
1 x Warriors
I’m really sorry but Paul’s viking army is not fully finished yet. Bardzo mi przykro ale Wikingowie Paula nie są jeszcze skończeni…

2. The game. Gra.

We played regular multiplayer scenario from the rulebook. Every player get one Glory for every end of the turn when one of his unit be in touch with woman and the pigs base. Player with the biggest Glory will won the game.
Zagraliśmy zwykły scenariusz dla wielu graczy z podręcznika. Każdy z graczy otrzymywał jeden Punkt Chwały gdy pod koniec tury jeden z jego oddziałów styka się z podstawką kobiety ze świniami. Gracz z największą ilością punktów wygrywa grę.
In our game Jack, who has the easiest way to woman got her first and started earn the Glory. My cavalry moved against Jack and my infantry moved forward to woman and blocking the way Derek’s troops, who send his main forces against Paul’s Vikings.
W naszej grze Jack, który miał najłatwiejszą drogę, jako pierwszy dotarł do kobiety i zaczął zdobywać Punkty Chwały. Moja kawaleria ruszyła przeciwko Jack’owi z kolei moja piechota ruszyła w kierunku kobiety i przy okazji blokowała drogę Derekowi, którego główne siły ruszyły przeciwko Paulowym Wikingom.
This time Vikings suffer with a lot of failures with their activations, so for the most of the game they stayed in their quarter and being blocked by Derek, who in the same time was blocked by myself. My attack on Jack’s troops failed and my forces has been stopped. So far Jack was the leader with 2 Glory.
Tym razem Wikingowie cierpieli z powodu braku aktywacji swoich jednostek i większą część gry pozostali w swojej kwarcie oraz będąc dodatkowo blokowani przez Dereka, który jednocześnie był blokowany przeze mnie. Mój atak na Jack’a się nie powiódł i moje oddziały zostały zatrzymane. Jak dotąd Jack pozostawał liderem z dwoma Punktami Chwały.
Finally Jack decided to withdraw, there was a little chance that any of the players will get three Glory. But at this time Paul finally moved his troops and Derek managed to reach the woman and he received his first Glory. In the meantime I was busy with destroying Jack’s army I paid the price with a lot of casualties but most of his troops has been killed by me.
W końcu Jack zdecydował się wycofać, była już mała szansa na to, aby któryś z graczy był w stanie zebrać trzy Punkty Chwały. Wtedy też w końcu Paulowi udało się ruszyć swoje oddziały a Derek’owi udało się dotrzeć do kobiety i zdobyć swój pierwszy punkt. W międzyczasie moje oddziały były zajęte niszczeniem armii Jack’a, chociaż płaciłem za to dość dużymi stratami.
The last turn was the Paul’s glory turn. First he pushed back Derek off the woman and then he killed Jack’s leader, so he can not claim the victory as my troops killed his last unit too. Finally Derek and Paul at the end of the game had one Glory each, but Paul lost less his men and we decided that he won the game.
Ostatnia tura należała do Paula, który odepchnął Derek’a od kobiety i zabił dowódcę Jack’a, w tym samym czasie moje oddziały wykończyły Jack’a ostatni oddział i nie mógł on już odnieść zwycięstwa. Ostatecznie Derek i Paul mieli po jednym Punkcie Chwały, jednak Paul stracił mniej swoich wojów i to on został ogłoszony zwycięzcą.

3. Summary. Podsumowanie.

As we predicted Lion Rampant work very well with Dark Ages armies. They fit into the rules very well. We had enjoyable game and I was able to use more of my Normans, who did not won again, but this time they destroyed one of the enemies completely. Now they just, need to meet again those Viking’s scum again…
Tak jak przewidywaliśmy Lion Rampant poradził sobie z armiami wczesnośredniowiecznymi bardzo dobrze. Mieliśmy doskonałą grę i mogłem użyć większej ilości moich Normanów, którzy znów nie wygrali, jednak tym razem udało im się kompletnie zniszczyć wrogą armię. Teraz tylko muszą jeszcze raz spotkać te wikińskie szumowiny…

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653943823909

Great Wargaming Facebook Groups – Wargaming Recon #137

Posted on June 8th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Facebook groups can be an incredible resource for wargamers. Discover 5 great Facebook groups for wargamers by listening to this episode. Support Jonathan through PATREON 5 Great Facebook Groups for Wargamers Wargames Directory (now Tabletop Wargames Network) Wargames @ BattleShades Wargames Calendar Events + Shows BARBARIANS The Historical Wargames eXchange… Read More»

The post Great Wargaming Facebook Groups – Wargaming Recon #137 appeared first on Wargaming Recon.

SAGA: Normans vs Vikings. SAGA: Normanowie przeciw Wikingom.

Posted on June 4th, 2015 under , , , , , , . Posted by

The second game of past week was Saga game between my Normans and Paul’s Vikings. I have not played Saga for ages, so it was very nice to play those rules again. It was first game of my newly painted Normans. We decided to play full strength game for 6 pts, as we both have enough troops to play that size game.
Drugą grą zeszłego tygodnia była gra z użyciem zasad Sagi pomiędzy moimi Normanami i Wikingami Paula. Nie grałem w Sagę już od bardzo dawna i bardzo miło mi się ponownie w nią grało. Była to tez pierwsza gra moich świeżo pomalowanych Normanów. Zdecydowaliśmy się na grę na 6 pkt., jako że obaj mieliśmy wystarczająco do tego pomalowanych figurek aby rozegrać grę tej wielkości.
SCENARIO/SCENARIUSZ: No 4. The challenge.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Paul, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

Normans/Normanowie
(Bartek Żynda)
Lord
2 x Mounted Knights (6 figures each)
1 x Crossbows (8 figures)
1 x Warriors (8 figures)
1 x Levies with bows (12 figures)

Vikings/Wikingowie
(Paul)
Warlord

1 x Berserkers (4 figures)
1 x Warriors with bows (8 figures)
4 x Warriors (8 figures each)

2. The Game. Gra.

Before the game Paul has rolled for scenario. He had 4, so the challenge scenario has been chosen. Good for him! The Warlords started fight and the rest of the troops were trying to join the fight. At the beginning of the game I wrongly set up my troops and my cavalry was too far from my warlord. I was much more counting on my missile units, but to use them in proper way I needed banners on my Saga dice and as you probably thinking I did not roll them at all… Finally I got what I wanted and the Vikings had to taste my Storm of Arrows. The mighty Berserkers get all killed, but was to late for my Lord, who finally get killed. Not to good for first fight. Today we are going to try them with Lion Rampant, maybe they will have more luck.
Przed grą Paul rzucał na scenariusz. Wyrzucił 4, czyli graliśmy scenariusz: the challenge. To było bardzo dobre dla niego! Wodzowie rozpoczęli walkę, a reszta oddziałów próbowała dołączyć się do walki. Na początku gry nieprawidłowo rozstawiłem swoje oddziały i moja kawaleria była zbyt daleko od mojego warlorda. Bardziej liczyłem na moje oddziały z kuszami i łukami, jednak by dobrze je wykorzystać potrzebowałem flag na moich sagowych kościach, których jak się domyślacie nie mogłem dostać… W końcu dostałem to co chciałem, i deszcz strzał spadł na Wikingów. Wszechmocni Berserkerzy zostali wybici, jednak dla mojego lorda było już za późno i on też został zabity. Niezbyt dobrze na pierwszą walkę. Dzisiaj spróbuje ich z zasadami Lion Rampant, może będa mieli więcej szczęścia.

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653542947679

100K Visits. The Gangsters in Florida. 100 tys. odwiedzin. Gangsterzy na Florydzie.

Posted on June 1st, 2015 under , , , , , , . Posted by

Before I will write about anything else, small announcement. My blog just reach

100 000 visits!!! Thank you all for that!!!

Zanim przejdę do czego innego, małe ogłoszenie. Mój blog właśnie przekroczył próg

100 000 odwiedzin!!! Bardzo Wam za to dziękuję!!!

Last week we had two games. The first one, played at Hugh was the first game of two, connected with the VBCV. This time some of the faction from that was, illegally bought some weapons in USA. That cargo had to be moved to the Key Largo, Florida, where it will be loaded on the awaiting ship and shipped to Britain. I was commanded the convoy with the cargo, Donald Adamson was the boss of Italian mafia, who is going to take his care about my cargo. Colin Jack commanded the other gang of molls lead by Bonnie Parker, Hugh Wilson commanded the local Police, Bill Gilchrist led the state troopers and the national guard. We used the Legends of the West rules.
W poprzednim tygodniu mielieśmy dwie gry. Pierwsza z nich została rozegrana u Hugha i była to pierwsza z dwóch gier rozgrywanej w rzeczywistości Bardzo Brytyjskiej Wojny Domowej. Tym razem jedna z frakcji, nielegalnie zakupiła broń w USA. Ten ładunek musi zostać przewieziony do Key Largo na Florydzie, gdzie zostanie załadowany na statek i następnie dostarczony do Brytanii. Ja dowodziłem konwojem z ładunkiem, Donald Adamson był szefem włoskiej mafii, która bardzo chciała przejąć opiekę nad moim ładunkiem. Colin Jack dowodził gangiem ślicznotek pod dowództwem Bonnie Parker, Hugh Wilson dowodził lokalną policją i w końcu Bill Gilchrist dowodził policją stanową i gwardią narodową. Do gry użyliśmy zasad Legends of the West.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Tim Watson, Hugh Wilson.

The Game. Gra.

As I said before I had to move cargo from one end of the table to the other. From the beginning it looks like it will not be the piece of cake and rather the very hard way through. The problems started very quick, as the Local Police and the Parker gang created two blockade on the main way. There was no detour, so I had to look for an ally. The choice was hard, but the incoming guard forced me to accept the Italian Mafia proposal. I was expecting some kind of betrayal in the future, but right now, they take care about the Bill’s guard, so I was able to deal with Local Police. I managed to broke this blockade and took all Police cars, however in that moment the mafia decided to play on their own. They hit me on the back, but they did not take control over the cargo, as I moved it into the river. If I can not win, no one will! Now the fight begins with all sides, even some Black locals under Hugh join the fight, however no one gets the cargo, which wasn’t that was we all expecting. That was woman lingerie. The weapon was send to Britain by submarine!
Tak jak to powiedziałem powyżej, musiałem przeprowadzić ładunek z jednego końca stołu na drugi. Od początku wyglądało na to, że nie będzie to łatwizna a raczej ciężkie przebijanie się na drugi koniec. Problemy zaczęły się bardzo szybko, jako że lokalna policja i gang Parker ustawiły dwie blokady na drodze. Nie było żadnego objazdu, wiec musiałem postarać się o jakiegoś sprzymierzeńca. Wybór był trudny, ale nadchodząca straż zmusiła mnie do przyjęcia propozycji włoskiej mafii. Spodziewałem się że prędzej czy później mnie zdradzi, ale teraz zajęli się Billową strażą a ja mogłem całą moją uwagę skoncentrować na policji. Udało mi się przebić przez tą blokadę i zabrać przy okazji policyjne wozy, jednakże właśnie w tym momencie mafia zdecydowała się mnie zdradzić. Zaatakowali mnie od tyłu, jednak nie przejęli kontroli nad ładunkiem, jako że ten spuściłem do rzeki. Jeśli ja nie mogę wygrać, nikt inny nie wygra również! Teraz rozpoczęła się walka o ładunek pomiędzy wszystkimi stronami, nawet udało się to Czarnym tubylcom pod dowództwem Hugha, jednakże nikomu nie udało się zapanować nad ładunkiem, który okazał się nie tym czym myśleliśmy, że jest. Okazało się, że jest to damska bielizna. Broń została wysłana do Brytanii łodzią podwodną!
To be continued…
CDN.

Links. Linki.

Bill’s relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2015/05/28mm-gangsters-key-largo-massacre.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653829178522

Somewhere in France 1918. Gdzieś we Francji w 1918.

Posted on May 26th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Finally my blog is up to date. At least with all game reports, still some new paintings awaiting a post. Today the game we had last week in our club. The collection of late WW1 figures increased and this time we were able to play with six players. Once again we have used the Chain of Command rules with the Great War Supplement.
W końcu mój blog jest na bieżąco, jeśli chodzi o raporty z gier. Wciąż moje nowe malunki oczekuja na posta. Dzisiaj gra, którą mieliśmy tydzień temu w naszym klubie. Kolekcja figurek z późnej I WŚ rozrosła się do tego stopnia, że byliśmy w stanie rozegrać grę z sześcioma graczami. Znów użyliśmy zasad Chain of Command z suplementem do Wielkiej Wojny.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Jack Glanville, Michael Schneider, Campbell Hardie, Donald Adamson

1. Forces. Siły.

ALLIED/ALIANCI
(Campbell Hardie, Matt [the Greek], Bartek Żynda)
1 French Platoon 
1 Senegalese Platoon
1 British Platoon

Support:
1 Howitzer
1 Mortar
1 HMG
GERMANS/NIEMCY
(Jack Glanville, Michael Schneider, One more person but I don’t remember his name)
1 Stoßtruppen Platoon [ELITE]
2 Regular Infantry Platoons

2. The Game. Gra.

From the beginning of the game we made one serious mistake. We have underestimate German elite troops and we have concentrated on German regular infantry. That was serious mistake. As the game stayed much more the trench warfare look like (but without the trenches), that the Michael’s Stoßtruppen bring the Germans victory. My units were much to weak and without any serious support was unable to stop them. Finally they got me in hand to hand battle and literally they slaughter my troops. Very quickly my morale was down to 0 and the game was over. It was very quick game with a good lesson for the future games.
Już na samym początku gry popełniliśmy poważny błąd. Nie doceniliśmy niemieckich jednostek elitarnych i zbyt mocno skoncentrowaliśmy się na zwykłej piechocie niemieckiej. To był poważny błąd. Jako że gra bardzo szybko przybrała formę walki pozycyjnej (jednak bez okopów), to właśnie Stoßtruppen Michaela przynieśli Niemcom zwycięstwo. Moje oddziały bez poważnego wsparcia, były zbyt słabe by ich zatrzymać. W końcu zmusili mnie do walki wręcz i dosłownie wyrżnęli moje oddziały. Bardzo szybko moje morale spadło do 0 i było po grze. To była była bardzo szybka gra z lekcją na przyszłe spotkania.

3. Links. Linki.

My gallery on flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653078699340

Verkhopenye 1943. Werkhopenje 1943.

Posted on May 25th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Updates of the blog continued. Today game played on 14th of May at our club. We had a game of Rapid Fire and we have used the scenario from the Third Supplement. We had to slightly change the OdBs to fit our collections. Bill Gilchrist supplied all Germans and supported me with Lend Lease tanks for Soviets.
Następne uzupełnienie bloga. Dzisiaj gra rozegrana 14 maja w naszym klubie. Tego dnia rozegraliśmy grę z użyciem zasad Rapid Fire i do tej gry użyliśmy scenariusza z Trzeciego Suplementu. Musieliśmy lekko zmienić OdBy by wpasowac je w posiadane przez nas modele. Bill Gilchrist dostarczył w całości Niemców, moich Sowietów natomiast wsparł pojazdami Lend Lease.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Richard Marsh
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

SOVIETS/SOWIECI
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)
200th Tank Brigade

Brigade HQ: CO + 3 fig, M3 half track

191st Battalion
1st Coy: 2 x T-34/76
2nd Coy: 2 x T-34/76

192nd Battalion
1st Coy: 2 x T-34/76
2nd Coy: 2 x M3 Lee

146th SU Regiment
Coy: SU-76, SU-122

200th Motor Rifle Battalion
HQ:CO + 3 fig, AT rifle, Jeep
1st SMG Coy: 6 figures, truck
2nd SMG Coy: 6 figures, truck
3rd SMG Coy: 6 figures, truck
Gun Coy: 3 figures, 1x76mm IG, M5 half truck
Support Coy: 12 figures, 1xMaxim MG, 1x82mm Mortar, 1x45mm AT gun, 1x37mm AA gun, 3 trucks

Guards Mortar Battery
Battery: 4 figures, SP BM-13 “Katyusha”

AIR SUPPORT: P39 Airacobra
GERMANS/NIEMCY
(Campbell Hardie)
Großdeutschland Battle Group.

Großdeutschland Recce Battalion

HQ: CO + 3 Figs, Sd250/1, SP 20mm AA

1nd Armd Car Coy: Sd250/10 (37mm)*, 2 Sd251/9 (20mm)
2nd Armd Recce Coy: 8 Figs, Sd251/1, Sd250/8 (75mm)
3rd Recce Coy: 8 Figs, Lt truck
4th Recce Coy: 8 Figs, Lt truck
5th Hvy Coy: Sd251/9 (75mm), 120mm Mortar, Lt Truck, 75mm ATG, Sd251/1

Großdeutschland Assault Gun Battalion
HQ: StuG III
1st Coy: StuG III
2nd Coy: StuG III
3rd Coy: StuH III

SP Artillery Battalion
OT: H39 OP
Battery: 2 x Wespe
AIR SUPPORT: Me 109

2. The Game. Gra.

This battle was originally fought on 8th of July 1943. It has finished with the German victory, however together with Bill, we decided to change the history. Our plan was simply the Guderian variation, with tanks moving fast forward and creating the corridor for following them infantry and rest of the support. This was risky plan, but situation on the battlefield and knowing that Germans will be awaiting somewhere in ambush, that was the only right plan. We have split our forces on two groups, Bill took the 192nd Battalion and I took the 191st and along the main road we started our attack.
Ta bitwa oryginalnie została stoczona 8 lipca 1943 roku. Zakończyła się niemieckim zwycięstwem, jednakże wspólnie z Billem postanowiliśmy nieco zmienić historię. Nasz plan to po prostu wariacja ataku Guderiana, z czołgami poruszającymi się szybko do przodu i tworzącymi w ten sposób korytarz dla nadciągającej piechoty i broni wsparcia. To był ryzykowny plan, jednak sytuacja na polu walki i świadomość, że Niemcy będą czekali gdzieś tam w zasadzce, czyniła z tego planu jedyny właściwy. Nasze siły rozdzieliśmy na dwie grupy, Bill wziął 192. batalion, natomiast ja wziąłem 191. i wzdłuż głównej drogi rozpoczęliśmy nasze natarcie.
Soon our concerns become truth. My tanks has been attacked by ambushed German vehicles. Lucky for us it were only half trucks. However I lost the first tank. The same situation happened to Bill, and he also has been stopped by ambushed light vehicles.
Wkrótce nasze obawy stały się prawdą. Moje czołgi zostały zaatakowane z zasadzki przez niemieckie pojazdy. Na szczęście okazały się to tylko half trucki, jednakże straciłem tam pierwszy czołg. Identyczna sytuacja przytrafiła się Billowi i on także został zaatakowany z zasadzki, przez lekkie pojazdy wroga.
Just after this arrived Soviet infantry and they began to deal with German infantry supporting the light vehicles, which has been destroyed by Soviet tanks. Then our plane arrived and we discovered that the main German forces are concentrated in the Verkhopenye. We started the airstrike on German vehicles and we managed to destroy the first StuG III. Lucky for Germans next turn the German plane arrived and till the end of the game they were busy fighting with each other.
Zaraz p tym przybyła sowiecka piechota, która zajęła się piechotą niemiecką wspierającą lekkie pojazdy, które zostały zniszczone przez sowieckie czołgi. Wtedy przybył nasz samolot i odkryliśmy, ze główne siły niemieckie są skoncentrowane w Werkhopenje. Rozpoczęliśmy atak lotniczy na niemieckie pojazdy i udało nam się zniszczyć pierwszego StuGa III. Na szczęście dla Niemców w następnej turze nadleciał niemiecki samolot i oba zajęły się walką między sobą do końca gry.
When our infantry fought with German infantry, our Katyusha arrived. We fired at the village and our fire caused a serious casualties to the German infantry. In the meantime Bill’s tanks started fight with two German StuGs. Two German guns has been destroyed, but it cost T-34 and M3 Lee tanks destroyed on our side. This caused in failed morale test, and withdraw the 192nd Battalion off the battlefield. NKVD will talk to them later for sure…
Kiedy nasza piechota walczyła z niemiecką piechotą, przybyła nasza Katjusza. Ostrzelaliśmy z niej wioskę, co spowodowało poważne straty w niemieckiej piechocie. W międzyczasie czołgi Billa stoczyły bój z dwoma niemieckimi StuGami. Oba działa zostały zniszczone, jednak za cenę zniszczonego T-34 i M3 Lee, to z kolei spowodowało test morale, który został oblany i czołgi  192. batalionu wycofały się z pola bitwy. Na pewno, wkrótce porozmawia z nimi NKWD…
In the same time, my tanks attacked Verkhopenye. They have destroyed the last StuG, but payed for this with destroyed T-34. On our back the German plane destroyed our Katyusha, but this not effect the score of the game. The casualties in German infantry were so big, that any further lost forced them to another morale test. So all our efforts concerned on hitting the German soldiers. Finally our mortar get the hit and this bring another German morale test, but failed this time and Grossdeutschland had to withdraw! Victory for Soviets!
W tym samym czasie moje czołgi zaatakowały Werkhopenje. Zniszczyły ostatniego StuGa, płacąc za to zniszczonym T-34. Na naszych tyłach niemiecki samolot zniszczył naszą Katjuszę, jednak nie wpłynęło to na rezultat gry. Straty niemieckiej piechoty były na tyle duże, że kazda następna powodowała obowiązkowy test morale. Wszystkie nasze wysiłki skoncentrowaliśmy więc na trafianiu niemieckich żołnierzy. W końcu nasz moździerz uzyskał trafienie, co spowodowało kolejny test dla Niemców, tym razem nie zdany i Grossdeutschland musiała się wycofać! Sowieckie zwycięstwo!

3. Summary. Podsumowanie.

It was another great game with the Rapid Fire rules. They still are my favourite set of WW2 wargaming rules. In our game the old Guderian tactic worked very well, however Germans helped us a little with putting all StuGs at the back of the forces instead set them in ambush at the forward edge of German deployment zone. Better German guns on short range could made our job much more difficult. 
To była kolejna udana gra z zasadami Rapid Fire, które pozostają mim ulubionym systemem drugowojennym. W naszej grze stara taktyka Guderiana zadziałała, jednak Niemcy pomogli nam trochę umieszczając wszystkie StuGi na tyłach swych sił a nie ustawiając je w zasadzce na przedniej krawędzi swojej strefy rozstawienia. Lepsze niemieckie działa strzelające na krótkim zasięgu mogły spowodować naszą robotę bardziej trudną.
4. Links. Linki.
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157653020046148

HuzzahCon 2015 with Adrian Benson – Wargaming Recon #136

Posted on May 25th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Huzzah is one of the best historical gaming conventions in New England. It features a variety of historical tabletop games from many time periods and rule sets. Huzzah 2015 was the first live in person recording of Wargaming Recon. Many thanks to Dean Emmerson for making it possible. Support Jonathan… Read More»

The post HuzzahCon 2015 with Adrian Benson – Wargaming Recon #136 appeared first on Wargaming Recon.