Posts Tagged ‘Napoleonic’

La Haye Sainte mat released!

Posted on April 19th, 2015 under , , , . Posted by

  La Haye Sainte (#183)  is the newest edition to the CBB mat line-up! This mat is designed to refight D’Erlon’s attack on Picton’s Division at the Battle of Waterloo. It works perfectly for 10mm – 15mm miniatures using a tactical set of rules.   The mat is also designed to be somewhat generic  in […]

The post La Haye Sainte mat released! appeared first on Cigar Box Battle.

Książę Poniatowski. Prince Poniatowski.

Posted on April 15th, 2015 under , , . Posted by

Powracam dzisiaj do naszej wielkiej bitwy pod Borodino. W tej grze wykorzystywałem figurki Jack’a Glanville, ja jedynie musiałem wykonać podstawkę dowódczą. Jako że, grałem Polakami to wybór był tylko jeden: Książę Poniatowski. Do stworzenia tego standu wybrałem figurki Front Rank i oprócz księcia, znajdują się tam jego adiutant oraz trębacz 15 pułku ułanów – ulubionego pułku kawalerii księcia i jednocześnie też najlepszego w armii. Stand ten będzie zaczątkiem mam nadzieję większej armii w przyszłości.
I am returning today to our big battle of Borodino. I that game I used Jack’s Glanville figures and I had only to paint the Command Stand. As I was played Poles, the choice was only one: Prince Poniatowski. To create this stand I have used Front Rank figures and besides the prince we have an aide-de-camp and the trumpeter in colors of 15th Ulan Regiment – the beloved prince’s regiment of cavalry and the best in the whole army. I hope that this stand will be in the future the beginning of the bigger army.

Albuera 1811.

Posted on April 8th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday I have joined to the game with Blucher rules. It was refight of Battle of Albuera. This was my first time with this new set and I can admit that I liked it very much.
W ostatni czwartek dołączyłem do gry rozegranej z zasadami Blucher. Było to ponowne rozegranie bitwy pod Albuerą. To było moje pierwsze spotkanie z tymi zasadami i muszę przyznać, że bardzo mi się one spodobały.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Sandy Gilespie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy Gilespie

SCENERY/SCENERIA: Sandy Gilespie
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Sandy Gilespie

1. Forces. Siły.

The forces were original to the Battle. The French were commanded by me and Douglas, the Allied by Alistair and Neal. 
Siły były identyczne do prawdziwej bitwy. Francuzi byli dowodzeni przeze mnie i Douglasa, Aliantami dowodzili Alistair i Neal.

2. The Game. Gra.

Our game was almost identical to the original battle. Started from cavalry fight on the left flank. Again the French Cuirassiers together with Polish lancers were much better than their British and Spanish opponents. Allied lost two brigades there and now comes time for infantry fighting.
Nasza gra była prawie identyczna do tej oryginalnej. Zaczęła się od walki kawaleryjskiej na lewym skrzydle. Ponownie francuscy kirasjerzy wraz z polskimi lansjerami okazali się znacznie lepsi od swoich brytyjskich i hiszpańskich przeciwników. Alianci stracili w tej walce dwie brygady kawalerii i przyszedł czas na walkę piechoty.
Corps of General Girard (myself) attacked the Allied infantry. However this attack was not supported by the rest of the French forces, which acted very guardedly, stopped by British cavalry. Seeing an opportunity for causing a lot of damages I have attacked the British and Spanish units. Managed to destroy few brigades, however that was enough. Because of my casualties I had to withdraw.
Korpus generała Girarda (ja) zaatakował aliancką piechotę. Niestety ten atak nie zastał wsparty przez resztę oddziałów francuskich, które działały bardzo ostrożnie, zatrzymane przez brytyjską kawalerię. Widząc szansę na zadanie poważnych zniszczeń, zaatakowałem brytyjskie i hiszpańskie oddziały. Udało mi się zniszczyć dwie brygady, jednak tego było za wiele. Z powodu moich strat musiałem się wycofać.
In that moment rest of the French units should attack, but they were to far from the main battlefield and being busy with some other British forces. Finally when they decided to attack, was to late. Allied managed to destroy few of my units and now the game have it decisive moment. Whos unit will be destroyed as the first – those will lose the game…
W tym momencie reszta oddziałów francuskich powinna była zaatakować, jednak znajdowały się one zbyt daleko od głównego pola walki, zajęte walką z innymi oddziałami brytyjskimi. W końcu, kiedy zdecydowali się na atak było już za późno. Aliantom udało się zniszczyć kilka moich jednostek i gra wkroczyła w decydujący moment. Tego oddział, który zostanie zniszczony jako pierwszy, ten przegra grę…
To bring back the victory for us, I have again used my cavalry. French cuirassiers together with Polish lancers attacked British lines, but this time they attack was very unsuccessful and they get repulsed. In revenge they fired at my cavalry and managed to destroy the brigade of cuirassiers and in that way they won the game.
By przywrócić nam szanse na zwycięstwo, ponownie użyłem mojej kawalerii. Francuscy kirasjerzy wraz z polskimi lansjerami zaatakowało brytyjskie linie, jednak tym razem bardzo nieskutecznie i zostali oni odparci. W odpowiedzi ostrzelali moją kawalerię, czym udało im się zniszczyć brygadę kirasjerów i w ten sposób wygrać grę.

3. Summary. Podsumowanie.

The Blucher rules of Sam A. Mustafa are very simple and I liked them very much. The game is on the corps level, so you can play a very large battles. The best from them is the way the units are activated during the game. Your opponent roll 3D6 and this the point value of all actions you can take during the move phase. All movements and maneuvers cost some points, but the best of this is, that you don’t know how many points you have available, because those are only know to your opponent. The whole game is IGoYouGo type of gaming with three phases during the turn: movement, shooting and hand to hand with only those units whos not been activated during the move can fire. Firing is very simple: 6 is always a hit, sometimes is a first 5 as well (depending of the unit value and their special rules). If your unit get hit it decreases the number of dice available for shooting etc. As I said before I liked this system, but I think that it will not replace the Black Powder rules for our Napoleonic gaming, however it could be a very good supplement for our games.
Zasady Blucher Sama A. Mustafy są bardzo proste i bardzo mi się podobały. Gra się na poziomie korpusu, więc można rozgrywać naprawdę duże bitwy. Najlepszym elementem jest sposób aktywacji jednostek w grze. Twój przeciwnik rzuca 3K6 i w ten sposób określa ilość punktów, jakie możesz wydać w trakcie fazy ruchu. Wszystkie ruchy i manewry kosztują określoną ilość punktów, ale najlepsze w tym że nie wiesz ile masz do wydania punktów, bo te są znane tylko Twojemu przeciwnikowi. Cała gra jest typu IGoYouGo z trzema fazami: ruchu, strzelania i walki wręcz. Tylko oddziały, które się nie poruszyły mogą strzelać. Strzelanie jest bardzo proste, 6 oznacza zawsze trafienie, czasem również pierwsze 5 (w zależności od wartości oddziału i jego cech szczególnych). Jeśli oddział zostanie trafiony, redukuje to liczbę kości dostępnych przy strzelaniu itp. Tak jak napisałem to powyżej system mi się spodobał, jednak nie sądzę by zastąpił Black Powder dla naszych gier napoleońskich, jednakże najprawdopodobniej stanie się on bardzo dobrym uzupełnieniem dla naszych gier.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651770410596/

Borodino 1812

Posted on March 30th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

First great venue of this year was Anything But 1 group great battle. This time we refight the Battle of Borodino. This game was played by ten players and it took us two days to finish the game. On the table was around 4 000 28mm figures from many collections.
Pierwszy wielkim wydarzeniem tego roku była wielka bitwa rozegrana przez grupę Anything But 1. Tym razem była to powtórka z bitwy pod Borodino. Ta gra została rozegrana przez dziesięciu graczy i zajęła nam to dwa dni by zakończyć grę. Na stole znalazło się około 4 000 figurek w skali 28mm, pochodzących z wielu kolekcji.
Utitsa.
Russian centre.
Borodino and Gorki.
Great Redoubt.
Our battle finished with draw and most Russian positions were still in their hands. French forces did not managed to open their way to Moscow, however my Poles managed to create the gap in Russian lines (for the very high price of loosing 15 battalions of infantry). In our battle Duvot and Poniatowski exchanged their places and my Poles were attacking the positions of Borosdin. The other difference was that the Old Guard moved into the battle, but was bitten by better fire of the Russian troops. Finally French managed to take the Borodino, outskirts of Gorki and Utitsa, however the centre of the Russian lines remind untouched. So the game finished with the draw, which  changed the history (Napoleon wouldn’t be able to take Moskow and had to withdraw to Poland before the winter – quite interesning what would happen after this? Third Polish War?).
Nasza bitwa zakończyła sie remisem i większość pozycji rosyjskich pozostała w ich rękach. Siłom francuskim nie udało się otworzyć drogi na Moskwę, jednakże moi Polacy utworzyli wyrwę w rosyjskich liniach (za bardzo wysoką cenę utraty 15 batalionów piechoty). W naszej bitwie Duvot i Poniatowski zamienili się miejscami i moi Polacy atakowali pozycje Borozdina. Inną różnicą z oryginalną bitwą było użycie Starej Gwardii, jednak została pokonana przez lepszy ogień sił rosyjskich. W końcu Francuzom udało się zająć Borodino, obrzeża Gorki i Uticę, jednakże centrum linii rosyjskich pozostało nietknięte. Gra zakończyła się wiec remisem, który zmieniał historię (Napoleon nie mógłby zająć Moskwy i musiałby wycofać się do Polski przed zimą – ciekawe co nastąpiło by po tym? Trzecia wojna Polska?).
Polish 5th Corps.
The battle begins.
The Great Redoubt fighting.
Polish and French push on Russian positions.
Fightings in Borodino and Gorki.
The venue was mostly organized by Jack Glanville, who made a really great job. All participants were happy after the game. Next AB1 meeting in October/November with the Back and Beyond game (so less serious this time). I am going to put some Polish forces for that game with will be also good for Polish-Bolshevik war.
Wydarzenie było głównie zorganizowane przez Jack’a Glanville, który wykonał dużo dobrej pracy nad tym. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni po grze. Następne spotkanie grupy AB1 odbędzie się na przełomie października i listopada i będzie to gra Back and Beyond (więc trochę mniej powaznie tym razem). Dla tej gry zamierzam wykonać polskie siły, które będą równiez pasować do Wojny Polsko-Bolszewickiej.
At the end check the gallery from the game on my Flickr:
Na zakończenie, proszę obejrzyjcie moją galerię na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651236052929/

Waterloo terrain mat now available!

Posted on March 30th, 2015 under , , , , . Posted by

Our Waterloo mat is now available! This is a fantastic looking mat, detailing all of the key areas of the battlefield. It is recommended for use with a grand-tactical set of rules, like Sam Mustafa’s “Blucher” or “Napoleon’s Battles”. The Battle of Waterloo,  June 18th, 1815 – Just in time for the 200th anniversary of […]

The post Waterloo terrain mat now available! appeared first on Cigar Box Battle.

RP No 165 Napoleonic, Hanavarion – Prince Regent’s Hussars

Posted on March 24th, 2015 under , , , . Posted by

This unit was my 3rd entry into the Challenge apart from all the Bonus rounds of course, which is  not that good for the ol’ lead pile!! The figures are for Postie to add to his massive 15mm Napoleonic collection.They are the final unit he needed …

Duty And Daring

Posted on March 17th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

It was a devastating battle, leaving several French and Spanish ships struggling to remain afloat. Proserpine (a 36-gun Frigate) was not involved in the battle, having been on picket duty nearby. Now having arrived at the scene of the battle to deal

Read more ›

Un Trio de Batailles Navales (3)

Posted on March 15th, 2015 under , , , , , , , , , , . Posted by

With a second glorious victory for the Royal Navy, we prepared to set sail one more time – the mighty HMS Vanguard set forth again under my command opposed by the French Téméraire Class 74 Audacieux (actually the Sails of Glory model Généreux again)

Read more ›

2015-03-08 WMMS

Posted on March 10th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Having relocated from Nottinghamshire to North Wales WMMS is now one of my closer shows that can I reach easily and was very pleased to discover it is a great show. Thirty odd years ago I visited as a youth and enjoyed it, but today the show is much bigger than I had anticipated.
The leisure centre had plenty of parking and facilities and the show benefited from the show being in one large hall. I thought the games were of a high standard and I loved the fact that there were modelling clubs showing off their superb models as well. I find models and dioramas are enjoyed more by families than perhaps the wargames, as they are seen as art and the level of skill is obvious.
The entry price was very reasonable at £3.
I apologise in advance that I didn’t get the names of all the organisers of games. So what did I see:

Codbridge Old Contemptibles Battle of Oudnarde 1708 in 25mm 

I didn’t see who put this Franco Prussian 1870 game on in 15mm

15mm Prussians

15mm Imperial French

15mm Prussian Jagers and infantry

15mm Imperial French line infantry and Turcos

1941 20mm Japanese invasion of the Philippines

20mm Japanese invasion of the Philippines

20mm Japanese invasion of the Philippines

20mm Japanese invasion of the Philippines

20mm Japanese invasion of the Philippines. Unusual figures and lovely terrain made from house hold items. Quite inspirational.

20mm Japanese invasion of the Philippines. I assume Philippine Scouts advance 

20mm Japanese invasion of the Philippines

1939 20mm Battle of Mokra. German invasion of Poland. This was one of the first battles of  WW2

1939 20mm Battle of Mokra. German invasion of Poland.

1939 20mm Battle of Mokra. German invasion of Poland.

1939 20mm Battle of Mokra. German invasion of Poland. The Polish forces yet to be revealed on the table

1939 20mm Battle of Mokra. German invasion of Poland. The Polish forces yet to be revealed on the table

1939 20mm Battle of Mokra. German invasion of Poland. The Polish forces yet to be revealed on the table

1939 20mm Battle of Mokra. German invasion of Poland. The Polish forces yet to be revealed on the table

Star Wars Clone Wars Battle of Geonosis

Star Wars Clone Wars Battle of Geonosis

10mm WW1 attack of the Prussian Guard at the 1st battle of Ypres

10mm WW1 attack of the Prussian Guard at the 1st battle of Ypres. WW1 is very effectively portrayed in this size. My 5 year old 1st cousin once removed was more interested in whether he could it the cake.

10mm WW1 attack of the Prussian Guard at the 1st battle of Ypres

10mm WW1 attack of the Prussian Guard at the 1st battle of Ypres

10mm WW1 attack of the Prussian Guard at the 1st battle of Ypres

10mm WW1 attack of the Prussian Guard at the 1st battle of Ypres

10mm WW1 attack of the Prussian Guard at the 1st battle of Ypres

10mm WW1 attack of the Prussian Guard at the 1st battle of Ypres. French 75mm battery

Always a fan of the Indian Mutiny 1857 and this was a splendid game in 25mm. The figures were mainly Foundry I
 thought. 

Indian Mutiny 1857 – rebels flying the flag

Indian Mutiny 1857 – loved the walled town

Indian Mutiny 1857 – mutinous defenders 

25mm Indian Mutiny 1857

25mm Indian Mutiny 1857

25mm Indian Mutiny 1857 – forces of the Crown

25mm Indian Mutiny 1857 – forces of the Crown

25mm Indian Mutiny 1857 – forces of the Crown

25mm Indian Mutiny 1857 – forces of the Crown

25mm Indian Mutiny 1857 – forces of the Crown

25mm Indian Mutiny 1857 – forces of the Crown

25mm Indian Mutiny 1857 – forces of the Crown

25mm Indian Mutiny 1857

25mm Indian Mutiny 1857 

25mm Indian Mutiny 1857 – forces of the Crown

25mm Indian Mutiny 1857 – forces of the Crown

25mm Indian Mutiny 1857 – forces of the Crown

25mm Indian Mutiny 1857 – forces of the Crown

25mm Indian Mutiny 1857  – mutineers

25mm Indian Mutiny 1857 – mutineers

25mm Indian Mutiny 1857 

25mm Indian Mutiny 1857 

25mm Indian Mutiny 1857 

25mm Indian Mutiny 1857 

25mm Indian Mutiny 1857

28mm Battle of Poltava 1709

28mm Battle of Poltava 1709 – my favourite vignette of the day. Love the mirror. The poser is Russian

28mm Battle of Poltava 1709 – Russians

28mm Battle of Poltava 1709 – Russians

28mm Battle of Poltava 1709 – Russians

28mm Battle of Poltava 1709 – Russians

28mm Battle of Poltava 1709 – Russians

28mm Battle of Poltava 1709 – Russians

28mm Battle of Poltava 1709 – Russians

28mm Battle of Poltava 1709 – Swedes

28mm Battle of Poltava 1709 – Swedes

28mm Battle of Poltava 1709 – Russians

28mm Battle of Poltava 1709 

28mm Battle of Poltava 1709 

28mm Battle of Poltava 1709 – Swedes

28mm Battle of Poltava 1709 – Swedes

28mm Battle of Poltava 1709 – Russians

28mm Battle of Poltava 1709 – Russians

28mm Battle of Poltava 1709 – Russians

28mm Battle of Poltava 1709 – Swedes

28mm Battle of Poltava 1709 – Swedes

Peter Pig’s Poor Bloody Infantryman demo

Peter Pig’s Poor Bloody Infantryman demo

Models on display

Models on display

WW1 Wings of War by Wings of Glory

Wings of Glory

15mm WW2 Flames of War

15mm WW2 Flames of War

15mm WW2 Flames of War

28mm Mexican Adventure 1863-7

28mm Mexican Adventure 1863-7 – Republicans. I think some of these are Perry ACW converted which is an interesting idea.

28mm Mexican Adventure 1863-7 Republicans

28mm Mexican Adventure 1863-7 Republicans

28mm Mexican Adventure 1863-7 Republicans

28mm Mexican Adventure 1863-7 Republicans

28mm Mexican Adventure 1863-7 Republicans

28mm Mexican Adventure 1863-7 French Chasseurs D’Afrique, Egyptian battalion, Belgium legion and French Turcos supporting the Emperor Maximilian I think the cacalry are converted Perry’s again. The Gringo40s Egyptian officer by the Turcos is clearly very tall.

28mm Mexican Adventure 1863-7 French chasseurs lead 2 Mexican units

28mm Mexican Adventure 1863-7 Imperialists. The guys in red are contra-guerrillas

28mm Mexican Adventure 1863-7 Belgians. Egyptians and French 
28mm Mexican Adventure 1863-7 Belgians. Egyptians,  French, plus the Algerians fighting for the French

28mm Mexican Adventure 1863-7 Belgians

28mm Mexican Adventure 1863-7 French and Imperial Mexicans

28mm Mexican Adventure 1863-7 French and Imperial Mexicans

28mm Mexican Adventure 1863-7 French and Imperial Mexicans

28mm Mexican Adventure 1863-7 French and Imperial Mexicans

28mm Mexican Adventure 1863-7 Republicans

28mm Mexican Adventure 1863-7 Republicans

28mm Mexican Adventure 1863-7

28mm Anglo Sikh war 1848 – lot s of lovely Foundry figures again

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848 – forces of the Crown

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848 – Madras horse artillery

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

28mm Anglo Sikh war 1848

Babylon 5 fighter – one of the models on display

Models on display

Models on display

Models on display

Models on display – Apollo’s Viper from Battlestar Galactica

Models on display – you can even see the pilot

Models on display

Models on display

Models on display

Models on display – great painting 

Models on display – I liked this fun diorama

Models on display – beautifully done

Models on display

Models on display

Models on display

Models on display

Models on display

Models on display

Models on display

Models on display

Models on display

Models on display

Models on display

Un Trio de Batailles Navales (2)

Posted on March 10th, 2015 under , , , , , , , , , , . Posted by

After our brief but brutal Frigate Encounter we moved on to a pair of SOLs (Ships Of the Line), being a pair of 3rd Rates (74 Guns). Joel was once again the French (commanding Généreux) while I again represented His Majesty’s glorious

Un Trio de Batailles Navales (1)

Posted on March 9th, 2015 under , , , , , , , , , , . Posted by

As I mentioned in my Setting Sail with Sails of Glory post I’ve been keen to get my teeth into playing the rule set recently, I’ve always been keen on Age of Sail naval gaming, and while I enjoyed playing

Our Ships Were French Oak And Hearts of Oak Our Men

Posted on March 1st, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Contre-amiral Thierry Victore’s ad-hoc squadron has been in pursuit of an enemy Royal Navy ship heading towards the safety of its waters. Aboard the ship was a passenger carrying vital intelligence of great importance to The Directoire. Capitaine Géroux’s mission

When The Fog Lifts

Posted on February 28th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Capitaine de frégate Josepe Aurèle Géroux had been pursuing the English frigate for several days now, but finally he had outthought his foe and was almost upon them. His command, the Dryade (a 36-gun Frigate of the Republic) was in

Setting Sail With Sails Of Glory

Posted on February 22nd, 2015 under , , , , , , , , , , , , . Posted by

Ahoy there shipmates, we’re setting sail with Sails of Glory! That’s right, hopefully there is finally a playable, fun, Age of Sail ruleset – and it features ready painted ships for those who just want to get into playing… After

Perry Miniatures Brunswick Mounted Infantry Officers.

Posted on February 20th, 2015 under , . Posted by

From left to right: Leib Battalion, 2nd Light Battalion and 3rd Line Battalion.

Perry Miniatures Duke of Brunswick and Staff.

Posted on February 14th, 2015 under , . Posted by

An opportunity to paint something with a little more colour…. even if it is mostly black.

28mm Prussian Napoleonic Cavalry

Posted on February 6th, 2015 under , , , . Posted by

Here’s a commission we did of the Napoleonic Prussian cavalry for a customer. He does his own basing so we finished everything up to that point, so they are appearing here still on their painting sticks.The first unit is the Brandenberg Cuirassiers:The…

Murawski Miniatures Polish Napoleonic Officers

Posted on February 4th, 2015 under , . Posted by

Just a small post today, I was asked by a fellow blogger if I would paint some napoleonic figures in exchange for some reference material. Like I am ever going to say no to more books! So a deal was done and I waited expectantly for a package from Mura…

Sharpe’s ‘Sharp Practice’ Practice

Posted on February 3rd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Matt breaks out his skirmish troops from his Napoleonic forces again, but this time to play a rule set that he’s just bought, ‘Sharp Practice’ by Too Fat Lardies, rather than his home-brewed ones. It’s a character driven set of rules, with the ‘Big Men’ being all important in managing the troops.

From Furness Wargamers in Shakos

Tel, Dave M and Jim are the Honourable French. Keiron, Tony and S.O.Else, the Perfidious Rosbifs. A ‘Big Man’ each, plus one extra to command the forces, Kieron and Dave M doubling up respectively.

With only Matt having the rules, and himself having never played them, he took on the role of refereerules lawyer. A simple scenario, capture and hold the four buildings on the table, with those holding the most winning.

We went through the process of rolling the Big Man attributes in full, but ended up not really using them, a good job as could barely read Dave M’s writing. Most of the French must have been related as they were almost all big and ugly.

The first major incident was when fire from Jim’s unit took down a British Big Man, who rolled a 1 failing to avoid becoming the casualty for the unit. A further roll found him to be Badly Wounded, effectively out of the game. His unit now relying on other Big Men to command it, the limited action of the ‘Sharp Practice’ card (available only to the British) or wait for the free ‘Tiffin’ actions available to unactivated units.

A couple of rounds of fire were traded between the parties, and then the crib sheets were disposed of as it became apparent that the shooting table differed from that in the rulebook! These were a set Matt had downloaded independently of the rules and not from the Lardies site.

At this point we also learnt that the main Big Men could greatly improve the firing by adding their command level to it a extra dice if you can get them to activate before the ‘Tiffin’ cards end the turn.

After advancing close to the enemy to get the benefit of cover we decided to charge the two riflemen who had been left out on a limb. Not sure if we were doing the formations accurately enough, but couldn’t immediately find rules on spacing between skirmish troops, so Tony’s force was effectively split into three bits of terrain. Despite being vastly outnumbered they still managed to repulse us. Rolling better on their 4 dice than our 11!

Meanwhile the main British Big Man, who had a strong resemblance to another fictional Rifleman, had made his way to the leaderless unit and was getting them firing with effect again. The other French continue to move up, but at this point the game ended with two buildings each.

A quick review of the rules at the end showed we were still doing a number of things wrong, including not accounting for the deduction in movement caused by Shock points remaining on the unit. Plus the ‘Tiffin’ cards might not have been done correctly, with us using separate ones for each side.

People thought it was an enjoyable game despite our inexperience, and it started to flow a bit better towards the end as we got use to the all important activationcommand choices and what they meant.¶

28mm Portuguese 23rd (2nd Almeida) Regiment (Elite Miniatures)

Posted on January 31st, 2015 under , , , , . Posted by

My first regiment of Portuguese for my Anglo-Portuguese Army.  This is the 1st Battalion, 23rd (2nd Almeida) Regiment. I have the 2nd Battalion of the same regiment on the painting blocks now. These are nice animated Elite Miniatures cast up by Nathan Vinison at Elite Miniatures Australia.  The flag is from Warflags and is probably … Continue reading 28mm Portuguese 23rd (2nd Almeida) Regiment (Elite Miniatures)

Aiming for an easier life…

Posted on January 26th, 2015 under , , . Posted by

Since I began writing the blog life has changed a lot through it. The road has been somewhat lumpy though I have made and met a great many new friends which is a really positive thing. The downside is my continued poor health, I wont be dwelling on tha…

Riflemen and Voltigeurs, 54mm scale

Posted on January 16th, 2015 under , , , , , , . Posted by

A quick look at some new 54mm Napoleonic figures for my man to man skirmish game set in Napoleonic Europe Continue reading

Getting my geek on – Black powder & Beyond the gates of Antares

Posted on January 16th, 2015 under , . Posted by

Well its been a action packed week in the land of the Anton!Last Sunday Ed whom is buggering off to the mighty RAF asked a few guys if they fancied a game of black powder.I thought it’d be rude not to and so we got a few models out and shoved them arou…

28mm 23rd (Royal Welsh) Fusiliers (Connoisseur Miniatures)

Posted on January 14th, 2015 under , , , . Posted by

I had these guys for almost as long as I have had my son who is twenty next birthday.  They were the first British infantry I ever tried to paint and I gave up after about ten minutes and they have sat in a box semi painted ever since. At the start of the year … Continue reading 28mm 23rd (Royal Welsh) Fusiliers (Connoisseur Miniatures)

Wavre

Posted on January 13th, 2015 under , , , , , . Posted by

The Battle of Wavre, quite a significant battles of the Napoleonic era. This holding action by the Prussians helped the main body of Bluchers army escape and reach a rather more well known battle, taking place just to the west, at Waterloo. It also den…