Posts Tagged ‘Napoleonic’

La Belle Alliance

Posted on October 23rd, 2016 under , . Posted by

I have been out of the game for the past couple of weeks due to illness, no blogging, no painting! In fact not very much of anything, but now I am back.I scored this resin model of La Belle Alliance a few weeks back at the local swap meet.After a bit o…

plastic Cacadors WIP 2 a couple of questions

Posted on October 23rd, 2016 under , , . Posted by

Hi guysWasn’t happy with the results of these after taking the first pictures, so have done more work to them, I have1) added more hair/sideburns2) added water bottle cap and strap3) added extra buttons to the chest lace.4) added pointy cuffsAgain I th…

28mm Saxon Guard Grenadiers

Posted on October 21st, 2016 under , . Posted by

Hi guysPainted these for a friend, 28mm Saxon Guard Grenadiers and Artillery, not sure who makes them, but pretty sure they are Paul Hicks sculpts, nice figures, all comments [email protected]

15mm AB Saxon army and ACW generals

Posted on October 19th, 2016 under , , . Posted by

Hi guysI have painted at least 5 largish 15mm Saxon army commissions, and have just finished the largest one so far, I wont concentrate on post pics of the infantry as I have post many pics of these types before, just an overall pic to show size of the…

Fun with plastics II (Portuguese cacadores)

Posted on October 18th, 2016 under , , . Posted by

Hi guysI was going to do Brunswickers next, but have decided to finish some Portuguese I started years ago, (I will show the line troops later) so I knocked these up last night, not to much of a conversion.Grey parts are Perry Brits, brown parts Victri…

Fun with plastics (French foot dragoons WIP 1)

Posted on October 14th, 2016 under , , . Posted by

Hi guysThis is the first in a series of posts about 28mm Napoleonic plastic conversions, 28mm isn’t my personal preferred scale, however like most of us I succumbed to shiny syndrome and bought a few boxes of plastics as they were released, and have al…

New 95th Rifle Veterans from Paul Hicks

Posted on October 13th, 2016 under , , . Posted by

Sculptor Paul Hicks has just shared some pictures of his latest figures on his Facebook page. These are some veterans from the 95th Rifles, which readers or viewers of a certain literary hero of the era may recognise… They are due to be released by Brigade Games, and are likely to be available in a few weeks time. I can see these turning up in many games of Sharp Practice!Filed under: Historical Gaming Tagged: 28mm Gaming, Napoleonic

28mm Vistula Legion

Posted on October 5th, 2016 under , . Posted by

Hi guysNext up on the largish Napoleonic commission, 28mm Vistula Legion, love this unit, and the figs are beautiful Paul Hicks sculpts available from Murawski miniatures, all comments [email protected]

Over the Hills.

Posted on October 2nd, 2016 under , , . Posted by

With this post I would like to start the new threat on my blog: reviews of the rules. Today the first one: Over the Hills.
Z tym postem, chciałbym zacząć nowy wątek na moim blogu: recenzje zasad. Dzisiaj pierwsza z nich: Over the Hills.

I just finished reading the rules. After the first game my opinion about the game was not enthusiastic as the game was sometimes a chaos. Now I read them and finally can said a little more about this. The rules are divided into three parts: the basic rules, an optional rules and appendices. So let start from the beginning.
Właśnie skończyłem czytać zasady. Po pierwszej grze moja opinia na ich temat, nie była zbyt entuzjastyczna, a to dla tego, że gra czasami była zbyt chaotyczna. Teraz po przeczytaniu mogę w końcu coś więcej o nich powiedzieć. Zasady są podzielone na trzy części: zasady podstawowe, zasady opcjonalne i dodatki. Zacznijmy więc od początku.

The Over the Hills rules are writen by Adrian McWalter and Quinton Dalton and published by Partizan Press in 2016.
Zasady Over the Hills zostały napisane przez Adriana McWaltera i Quintona Daltona i opublikowane przez Partizan Press w 2016 roku.

1. Basic rules. Zasady podstawowe.

The very interesting is an engine of the rules. It uses the single D10, so everyone who used to use a bucket of dice can be surprised. The game divided sides on side A and side B and depending on side it executes different orders during the turn. The turn started with A moving and then rally their forces and then B is able to fires defensive fire and so on. This is put in a very logical order. I really like that part, it gives something new to the rules not only A does all actions and then B does their actions. 
Bardzo interesujący jest silnik gry. Używa pojedynczych kości K10, węc wszyscy przyzwyczajenie do używania wiader z kostkami, moga poczuć się zaskoczonymi. Gra jest podzielona na dwie strony: A i B i w zalezności od tego w trakcie tury wykonuje różne rozkazy. Tura zaczyna się od ruchu strony A, następnie przechodzi do porządkowana jednostek strony B i wtedy dochodzi do ognia obronnego strony B i tak dalej. Wszystko to jest ustawione w bardzo logiczną całość. Naprawdę ta część bardzo mi się podoba, ponieważ jest to coś nowego i nnego od strona A wykonuje wszystkie swoje akcje a nastepnie strona B.
Every unit has it starting Fatigue Score. It is the number of the fatigues the unt can score, before it become destroyed. Unit can receive fatigues as the effect of firing, melee, forced movement, lost of the friendly units etc. So it is more the morale level of the unit, than unit’s casualties. The number of fatigues define an unit’s abillity for shooting and also for executing the orders etc., so it is very important to keep that level very low. So the very important in the game are the commanders, who can rally, inspire and lead the units. We have three levels of the commanders: Brigade, Divisional and Army. Depends of the level they are able to inflict the units. So this part is done very well too.
Każdy oddział ma swoją startową wartość fatyg. Jest to liczba, która określa ilość fatyg, jakie oddział może ponieść w trakcie gry zanim zostanie zniszczony. Fatygę można otrzymać w wyniku ostrzału, walki wręcz, forsownego marszu, utraty sprzymieżonych jednostek itp. Jest więc bardziej poziom morale, niż liczba strat zadanych naszemu oddziałowi. Liczba fatyg określa tez zdolność do prowadzenia ostrzału naszej jednostki, wykonywania rozkazów itp., ważne jest więc utrzymywanie tego poziomu na niskim poziomie. Bardzo ważni są więc dowódcy, którzy mogą porządkować, inspirować i prowadzić oddziały. Mamy trzy poziomy dowódców: brygady, dywizji i armii. W zależności od ich poziomu są oni w stanie wpływać na nasze jednostki. Ta część jest również bardzo dobrze zrobiona.
Units shoots with a roll against their present fatigue score. So for example the units fatigue starting score is 8 and it has already 2 fatigues it is rolling against 6 etc. It need to score below or equal that number to inflict fatigue. In the same way works the melee. We only roll one dice. The only issue I have it is the arc of fire, which is only in front of the unit against usually 45°.
Oddziały strzelają przez rzut przeciw ich obecnej wartości fatygi. Na przykład jeśli wartość startowa oddziału wynosiła 8 i w chwili obecnej oddział miał 2 fatygi to rzuca przeciw 6 itd. Musi wyrzucić poniżej lub równo tej wartości by zadać fatygę. W ten sam sposób odbywa się walka wręcz. Rzucamy tylko jedna kością. Jedynym moja wątpliwością tu jest kąt ostrzału, który tu jednostka ma tylko do przodu, a nie jak zazwyczaj 45°.
The game recognise the four types of units: infantry, cavalry, artillery and commanders. Every units depend of its type and formations can move a number of movement segments. For example for infantry one movement segment is 6” and for cavalry 12”. We also can change our unit formation and it has it cost in movement segments too.
Gra rozróżnia cztery typy jednostek: piechotę, kawalerię, artylerię i dowódców. Kazdy oddział w zależności od swojego typu i formacji może wykonać określonę liczbę segmentów ruchu. Na przykład dla piechoty jeden segment ruchu wynosi 6 cali a dla kawalerii 12 cali. Za zmiany formacji równiez płacimy segmentami ruchu.
The basic rules can be played to the most of the conflicts of the black powder era (18th and 19th century), even if the authors states that not. The things, that put the rules into Napoleonic period only are the optional rules.
Zasady podstawowe moga być wykorzystane do kazdego konfliktu z ery czarnego prochu (XVIII i XIX wiek), nawet jeśli autorzy temu przeczą. Rzeczą, która powoduje, że zasady nabierają napoleońskiego kolorytu są zasady opcjonalne.

2. The optional rules. Zasady opcjonalne.

That is the Napoleonic taste, that Angus was talking about. Now we can divide our armies into two systems: the French and the Prussian. It will affect our maneuvering of our units, shooting abilities and command. Also it brings few more factors, like weather, which could affect our units.  I don’t want to write to much about it, as do not show the ideas of the authors. But with that rules the game became much more interesting.
To jest ten napoleoński smaczek, o którym wspominał Angus. Teraz nasze arme podzielone sa na dwa systemy: francuski i pruski. To wpływa na manewry naszych oddziałów, zdolności strzeleckie i dowódców. Również przynosi kilka nowych czynników, takich jak np. pogoda, która wpływa na nasze oddziały. Nie chcę tu pisac o tych pomysłach zbyt dużo, aby nie odkrywać za nadto pomysłów autorów. Jednak z tymi zasadami gra staje się naprawde interesująca.

3. Appendices. Dodatki.

There is several appendices, which are: the game creator, characteristics of the main players during the Napoleonic wars, the army creator, historical formations and deployments for the main players, scale calculator as the game is design for 28mm and how to convert it for different scales, a War of 1812 in America appendix and finally the all armies statistics. All appendices are very helpful, except the army statistics. The main armies are done very well, but the smallest players are not done very well. For example Duchy of Warsaw can use the Cuirassiers during the 3rd and 4th coalition, when the only unit of Polish cuirassiers (14th Regiment of Cavalry) was formed in 1809! There is more of that, especially the fatigue levels of few units should be recalculated.
W zasadach znajdziemy kilka dodatków, są to: kreator pola bitwy, charakterystyki armii głównych graczy w wojnach napoleońskich, kreator armii, historyczne formacje głównych graczy, kalkulator zamiany skal (gra jest zaprojektowana dla skali 28mm), dodatek do wojny 1812 roku toczonej w Ameryce i ostatni statystyki wszystkich armii. Wszystkie dodatki są bardzo pomocne dla graczy, poza statystykami armii. O ile główne armie są zrobione bardzo dobrze, to jest już gorzej z mniejszymi armiami. Na przykład Księstwo Warszawskie może używac kirasjerów podczas trzeciej i czwartej koalicji, gdzie jedyny oddział polskich kirasjerów (14. pułk jazdy) został sformowany w 1809 roku! Jest tego więcej, szczególnie wartości startowe fatyg w kilku przypadkach powinny być ponownie skalkulowane.

4. Summary. Podsumowanie.

The Over the Hills rules came as the competitive rules for the Black Powder and possible will not overtake the leading position, but a very interesting step into Napoleonic wargaming. Overal I really like the rules and I think that I will change my prime selection for that period. However, few thing need to be changed like the arc of fire, the small army statistics and some other minor things. Some of the ideas of authors should be highlighted: the turn sequence and the units morale with the fatigue system. Those two are the strongest points of the rules. In score of 1 to 10 (when 10 is the absolutely brilliant) I gave them strong 8.
Over the Hills są naturalną konkurencją dla Black Powder i prawdopodobnie nie zdetronizuja nich i ich wiodącej pozycji, jednak są interesującym krokiem w wargamingu napoleońskim.Ogólnie bardzo mi się zasady spodobały i myślę, że staną się one moimi podstawowymi zasadami do tego okresu. Jednak kilka rzeczy musi zostać zmienione, jak kąt ostrzału, statystyki pomniejszych armii i jeszcze kilka innych mniejszych rzeczy. Niektóre pomysły autorów powinny zostac wyróżnione: sekwencja tury i morale jednostek z systemem fatyg. To są najsilniejsze strony zasad. W skali od 1 do 10 (gdzie 10 oznacza asolutnie wspaniałe) daje tym zasadom silne 8.

Crossing the Danube, 1809. Przeprawa przez Dunaj, 1809.

Posted on September 23rd, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another Napoleonic game. This time I was invited to the new set of rules, recently used in our club. From some time Angus is trying to force us to change the system for that period from Black Powder into the Over the Hills. I was busy with other games and have not got time for testing that rules, yet. This time I was offered the game and I decided to give it a chance.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z okresu napoleońskiego. tym razem zostałem zaproszony do gry z nowym systemem, który od jakiegoś czasu jest rozgrywany w naszym klubie. Od jakiegoś już czasu Angus, stara się nas przekonać na przesiadkę z Black Powder na Over the Hills. Do tej pory byłem zajęty innymi grami i nie miałem na nowy system czasu. Tym razem jednak postanowiłem skorzystać z zaproszenia i dać szansę nowym zasadom.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Charles S. Grant, Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Campbell Hardie, Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły. 

WURTTEMBERG/WIRTEMBERGIA
(Campbell Hardie, Bartek Żynda)
12 infantry battalions
2 cavalry regiments
2 gun batteries
AUSTRIA
(Angus Konstam, Bill Gilchrist)
10 infantry battalions
2 cavalry regiments
2 gun batteries

2. The game. Gra.

Campbell gave me command of the bridgehead forces (third of our forces started the game already deployed on the other bank of the river, when the rest still need to cross that river). In front of me was a little village full of Austrian soldiers (Bill), half of them in lines and half of them in attack columns. I decided that the attack is the best tactic and charged with my cavalry on Bill’s forces. Soon the first Austrian battalion get broken and the second nearly broken. Unfortunately I had to withdraw my cavalry to rally them and push my infantry forward. For the long time we tried to break each other with our rifles, but it was not worked well. Finally I pushed the next charge with my infantry and cavalry again. This time another 2 Austrian battalions get broken. When I finally nearly opened the way to the upper land (our objective), the game was finished.
Campbell przekazał mi dowodzenie nad grupą na przyczółku (trzecia część naszych sił zaczęła grę juz po drugiej stronie rzeki, reszta musiała jeszcze tą przeszkodę przekroczyć). Na przeciw mnie znajdowała się wioska pełna austriackich żołnierzy (Bill), połowa z nich ustawiona w linie i połowa w kolumny. Zdecydowałem się, że najlepszą taktyką będzie tu atak i zaszarżowałem moja kawalerią na siły Bila. Wkrótce pierwszy z austriackich batalionów został zniszczony a następny był blisko złamania. Niestety musiałem wycofać kawalerię by ja uporządkować i puściłem piechotę do przodu. Przez długi czas próbowaliśmy wzajemnie złamac się ogniem naszych karabinów, jednak to się nie sprawdzało. W końcu zdecydowałem się na następny atak całą moja piechota i kawalerią. Tym razem zniosłem następne dwa austrackie bataliony. W końcu droga do wzgórz była juz prawie otwarta (nasz cel gry), jednak gra została zakończona.
The much harder had Campbell, who started the game on the other bank of the river. He could push only one unit over one bridge, during our movement phase. That gave Angus some time for a  better deployment of his forces. Finally most of the Campbell’s forces crossed the river. After this he joined the fight. However his troops had the best Austrian units to deal with. That not worked well for him, however he managed to destroy one austrian battalion, but for the price of two battalions. Then started other problems. One of Campbell’s battalion get caught by Austrian cavalry in march column. They did not managed to form a square and get annihilated. The best Campbell’s unit, the cavalry, managed to push the second Austrian cavalry back. Finally neither Austrian nor Wuttenbergians were able to get their objectives and the time for game was over. Whole game finished with a draw, however we managed to inflict more damage to the enemy (3 battalions against 4).
Dużo cięższe zadanie miał przed sobą Campbell, który zaczął grę znajdując sę po przeciwnej stronie rzeki. Podczas jednej fazy ruchu mogł przeprawić przez most tylko jeden oddział. To dało czas Angusowi, by lepiej rozstawić swoje jednostki. W końcu Campbellowi udało się przeprawić większość jego oddziałów i dołączył tym do walki. Niestety, naprzeciw niego znajdowały się najlepsze austriackie oddziały, z którymi musiał się zmierzyć. Niezbyt dobrze tu wypadł, chociaż udało mu się zniszczyć jeden batalion, jednak za to zapłacił uttratą dwóch naszych batalionów. Wtedy zaczęły się inne problemy. Jeden z oddziałów Campbella został złapany przez kawalerię, sam będąc jeszcze w kolumnie marszowej. Nie udało mu się sformować czworoboku i został unicestwiony. Najlepszy oddział Campbella. kawaleria, zdołała odeprzeć drugi oddział austriackiej kawalerii. Ostatecznie ani Austriacy, ani Witenbergowie ne byli w stanie opanować swoich celów i gra zakończyła się remisem. Jednak to nam udało się zadać większe straty przeciwnikowi (3 bataliony stracone przez nas przeciw 4 przez przeciwnika).

3. Over the Hills.

After first game with the rules it is hard to tell are they better than Black Powder or not. I did not found that “better napoleonic flavour”, which Angus said that that rules have. Anyway to defend him, the game was quite chaotic some time, that because no one did know the rules very well. I borrowed the book from Campbell and I will read it. After that, I will write you something more about it.
Po pierwszej grze z tymi zasadami, cięzko mi jest powiedzieć, czy są lepsze od Black Powder, czy też nie. Nie znalazłem w nich tego “specjalnego napoleońskiego smaczku: zachwalanego przez Angusa. Jednak by stanąć w jego obronie, gra była nazbyt chaotyczna, a to dlatego, że nikt nie znał zasad bardzo dobrze. Porzyczyłem podręcznik od Campbella i go przeczytam. Po tym napiszę Wam o nim coś więcej.

4. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/crossing-the-danube-1809/
Campbell:
https://www.facebook.com/South-East-Scotland-Wargames-Club-SESWC-158670127504302/?fref=ts (awaiting)
Bill:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/ (awaiting)
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157670924135463

28mm Spanish Ordenes Militares Regiment

Posted on September 21st, 2016 under , . Posted by

Hi GuysNext up for the largish Napoleonic commission are the 28mm Spanish Ordenes Militares Regiment, half Grenadiers and half Fusiliers, not sure who makes these, but they look like Paul Hicks sculpts (except the Grenadier officer, drummer and Fu…

Bitching Helps + 6mm Napoleonics

Posted on September 21st, 2016 under , , . Posted by

I spent some time bitching yesterday. It has to be said that I will be doing plenty of bitching today as well. On top of that, in the long term bitching forecast I can see the bitchathon continuing with a good chance of a severe weather warning, high UV and a pollen count that will make even the hardiest reach for the antihistamine. My other half has a number of suggestions to resolve my problems but the underlying problems remain regardless. Which is a shame because I thought the underlying problems were beginning to work themselves out. Instead of things getting better, things look like they are going to get significantly worse as my mum is now ill. At least it means I get to spend some time with her.

But I have some pictures. As a way of over compensating for a bad day, I did some painting the other day. After finishing off two units of French Napoleonic Dragoons, I moved on to some fantasy stuff. Then back to some more 6mm Napoleonics and have now all but finished my first unit of infantry. One down nineteen more to go. That’s just the stuff that I own at the moment. There are about forty bases to do in the packs that I have. I have done about a third of them (in I think eight years of owning them.

Strictly speaking I would say this isn’t my fault as we play a game, say we will do more and then nothing happens, I have a GHQ WW2 US army that cost £150 for Blitzkreig Commander that we agreed to play that has never been used ). I have plans to buy more French and some Spanish (and Wurtemburgers, Bavarians, Duchy of Warsaw and some Brunswickers) tor round out the stuff I have. Then maybe we will get round to playing a game over even a campaign.

I guess the fact that I buy all the stuff and then it just sits and festers is part of the problem. I like the idea of doing something, no one is interested in it so I have to buy all the armies and still have no opponents. I do what somebody else says is going to be the next big thing, spend a wad of cash and then they forget about it. It’s a conspiracy.

As an extra bonus, the weight loss program starts in the morning.

However, I am now downloading the first episode of the new Red Dwarf so things could be a lot worse.
   

Sheep

Posted on September 20th, 2016 under , , , . Posted by

and a couple of ostrichesSay no more.Cheers

28mm Confederation of the Rhine

Posted on September 19th, 2016 under , . Posted by

Hi guysNext for the largish commission was some confederation of the Rhine Saxe Gotha (White crossbelts) and Saxe Meiningen (black cross belts) I gave the Meiningens a slightly darker blue to set them apart a little more, nice minis, although for some …

Highlanders

Posted on September 19th, 2016 under , . Posted by

I painted up a few Highlanders in full Highland dress yesterday, they are the figures in action pose from  the pack “B66 Highlander Flank Company Assorted” that I got from my trip to the Foundry shop a few weeks ago and a pre-owned mounted officer…

Foundry 95th Rifles

Posted on September 16th, 2016 under , . Posted by

Some Foundry 95th Rifles.  Nice figures and easy to paint.Once again I slapped on the paint in a selection of mid price hotels on various A roads around the North West this time.  You may have noticed that I have stepped up production lately,…

28mm 87th Regiment of foot

Posted on September 14th, 2016 under , . Posted by

Hi guysNext up for the largish commission is the 28mm 87th Regiment of foot, these are Front rank figures, they are nice but chunkier than Perry’s or Paul Hicks sculpts which are my favourite 28s, all comments [email protected]

28mm 95th Rifles

Posted on September 12th, 2016 under , . Posted by

Hi guysHalf way through a large Napoleonic commission, covering several units and nations, so will post this in several parts over the next week, first part is 95th Rifles, all lovely Perry figures, love this unit, one of my favourites, doing my own in…

Eagle Figures French Line Artillery

Posted on September 10th, 2016 under , . Posted by

As promised yesterday Eagle Figures French Line Artillery 4lb Gun and crew.’nough saidCheers

Napoleonic British Marines

Posted on September 9th, 2016 under , . Posted by

Last weekend I spent a pleasant couple of hours at the Boarder Reiver wargames show at Gateshead, amongst the swag I brought back were 2 blisters of Perry Miniatures Napoleonic British Marines.  I’ve painted up 6 this week while stuck in a hotel o…

Voltigeurs and Carabiniers

Posted on September 4th, 2016 under , . Posted by

A few more Voltigeurs and a few Carabiniers from my trip to the Foundry shop.  Great figures and (surprisingly) easy to paint. I’ve always fancied painting 28mm Napoleonic’s but had always been put of by the uniforms, but they are really not that …

French Napoleonic Voltigeurs

Posted on August 28th, 2016 under . Posted by

Looks like the Kislevites have been shelved yet again A few weeks ago I went to the local club and got talking to an old mate and the subject of Napoleonic’s came up, then as if by fate I was in Newark on Friday so I had to call in at Foundry and …

Every base tells a story

Posted on August 25th, 2016 under , , , . Posted by

One of the great things about going to wargames shows is looking at some of the games and getting inspiration from some beautiful painting and modelling. Ever since my usual wargaming opponent, Dave Luff, first saw Steve Jones’ 6mm Napoleonic armies on 60mm x 60mm bases, he has been a convert to this way of representing units. Steve has done a fantastic job with these troops – they aren’t just based, they tell a story. Simply by adding a few more details, and arranging figures slightly differently, he comes up with an end result which looks stunning. Lets take a closer look at some of these… Even terrain gets the same treatment… The result : a truly beautiful looking battlefield. You can find out more about Steve’s collection on his blog: Steve’s Paintingshed – it’s well worth a visit.Filed under: Historical Gaming, Painting & Modelling Tagged: 6mm Gaming, Napoleonic

A wargame in England while on vacation

Posted on August 25th, 2016 under , , . Posted by

A few days ago I returned from a lovely vacation in England with my family visiting amusement parks, cities, children attractions, museums, battlefields and other historic sites which I’ll post about later and of course having an absolute wonderful war…

The Battle of Vyazma 1812 – A Napoleonic batrep

Posted on August 14th, 2016 under , , , , . Posted by

This weekend Postie put on a mega Napoleonic game for the Rejects and a new Honoury Reject!!The game day has been set for a few months after I was contacted by our mystery guest, saying he’s on holiday in the UK, any chance of a game?How could we say n…