Posts Tagged ‘Napoleonic’

Front Rank Pre 1812 42nd French Line battalion completed

Posted on June 23rd, 2016 under , . Posted by

While I have been busy with an urgent job for Brigantes Studio this had a positive effect on getting the French Line completed as I needed the desk space. Yes I could have shoved them to one side but not being far away from completion a final push…

Distractions or the butterfly effect in motion.

Posted on June 16th, 2016 under , . Posted by

It is all to easy for me to be distracted when it comes to working on my own projects or figures. It has not helped that I have been trying to erect a new Great Hall in the garden, a project that has currently stalled somewhat due to the inherent Briti…

15mm Napoleonic Spanish

Posted on June 12th, 2016 under , . Posted by

Hi guys

We have 3 Spanish infantry regts, and some foot artillery finished om commission, haven’t painted Spanish before and enjoyed it, very colourful, all figs are AB, the 3 infantry regts are
I° Reggimento Veneto Real
39th Regiment (Napoles)
Walloon Guard
All comments welcome.
dan.dunbar@hotmail.com

Paris (3) – Musée de l’Armée (2)

Posted on June 9th, 2016 under , , , , , , . Posted by

Today my last part of the relation from my visit in Paris. This time the second part from the Army Museum, the most awaited part: the Napoleonic and the World Wars. That’s are the most impresive collections of the museum and I have spent the most of my time there. Unfortunately, the lights in the museum together with glass displays are not conducive to the performance of the best photos, but I tried my best. This is the result:
Dzisiaj ostatnia część mojej relacji z wizyty w Paryżu. Tym razem druga część zdjęć z Muzeum Armii, z najbardziej wyczekiwanymi kolekcjami: napoleońską i wojen światowych. To najbardziej imponująca część kolekcji i spędziełem tam najwięcej mojego czasu. Niestety, złe światło w połączeniu ze szklanymi gablotami nie sprzyjają wykonywaniu najlepszych zdjęć, jednak starałem się jak najmocniej i oto efekt tych starań:

NAPOLEON IN SAINT HELENA (temporary exhibition)

More Pictures:
Więcej zdjęć:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157669534863505

FROM LOUIS XIV TO NAPOLEON III – FROM 1643 TO 1871

More Pictures:
Więcej zdjęć:

GALLERY 1: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666908229053
GALLERY 2: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157668655379550
GALLERY 3: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157669084944161
GALLERY 4: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157669442930146

Special gallery about Napoleonic toy soldiers!:
Specjalna galeria dedykowana figurkom żołnierzy z czasów napoleńskich:

More Pictures:
Więcej zdjęć:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157668656697960

THE TWO WORLD WARS – FROM 1871 TO 1945

More Pictures:
Więcej zdjęć:

GALLERY 1: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157669053003202
GALLERY 2: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157669053238352

There are two other exhibitions in the museum. One is about General Charles de Gaulle, his life and his influence on France. That is mostly interactive, so not many pictures, but I managed to get two. One is when de Gaulle was in Poland during Polish-Bolshevik War in 1920 and the second shortly after German took Paris in 1940, visiting the Arc de Triumph. The last exhibition is called The Museum of the Order of Liberation, but was closed for renovation, so I have the reason to visit this museum again.
W muzeum są jeszcze dwie ekspozycje. Pierwsza z nich opowiada o życiu generała Charlesa de Gaulle i jego wpływie na Francję. większość tej ekspozycji jest interaktywna, więc niezbyt wiele mozna tam zrobić zdjęć, ja zrobiłem dwa. Pierwsze pochodzi z czasów wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, gdy de Gaulle był w Polsce oraz drugie, wykonane krótko po zajęciu Paryża przez Niemców w 1940 roku, odwiedzających Łuk Triumfalny. Ostatnia wystawa nosi nazwę Muzeum Orderu Wolności i była zamknięta z powodu remontu, mam więc powód by odwiedzić to muzeum ponownie.

My last place I have visited in Paris was the Père Lachaise cementary. The main reason was to visit the tomb of Frideric Chopin, however during my way to his tomb I came across that monument for all Poles, who died for France. Beautiful and very emotional. 
Moim ostatnim miejscem, które odwiedziłem we Francji był cmentarz Père Lachaise. Głównym powodem odwiedzin był chęć zobaczenia grobu Fryderyka Chopina, jednak w drodze doń, natknąłem się na  pomnik poświęcony wszystkim Polakom, którzy kiedykolwiek polegli za Francję. Bardzo wzruszający gest.
Paris, à bientôt!

On the Painting Table – w/c 6th June 2016

Posted on June 7th, 2016 under , , , . Posted by

Only one thing on the painting table this week. That will be a 6mm Napoleonic Army for Sharp Practice. 5 Units of regulars 3 units of Voltigeurs 1 Unit of Curassier 2 Units of Dragoons 1 Unit of Chasseurs 1 Unit of Hussars 1 Artillery Piece Several officers That should give me plenty of support options to play with. I wonder how long this will take to paint?Filed under: Painting & Modelling

OML 4 – The Wyvern’s get their Lardy fix….

Posted on June 5th, 2016 under , , , , , . Posted by

So the curtain comes down on another Market Larden event and this one was perhaps the best yet. As ever the atmosphere was great and so different to many events in the gaming calander, a room full of people looking to playout a well balanced scenario o…

End of May Update

Posted on May 31st, 2016 under , , , , , , , , , , . Posted by

Now then,May has been a productive month for me, I have managed to get alot of painting done, and also managed to get 3! games in as well.So what did I get painted?15mm ECWPrince Ruperts regiment of HorseThomas Astons DragoonsJohn Innes Dragoons15mm Sc…

Paris (1). Paryż (1)

Posted on May 28th, 2016 under , , , , , . Posted by

Last month I was on my holiday in Paris. I have seen many great places and museums, however in this place I would like to share few pictures and informations about places, which every wargamer should visit. Of course the The Louvre and all art museums are worth to see, the same as the Eiffel Tower, but this is for all, but same places are important for us in particular.
w zeszłym miesiącu spędziłem swój urlop w Paryżu. Zwiedziłem całą masę miejsc i muzeów, jednak w tym miejscu postanowiłem sie z Wami podzielić kilkoma informacjami i zdjęciami z miejsc, które każdy wargamer powinien odwiedzić. Oczywiście Luwr i muzea sztuki warte są odwiedzenia, tak samo jak wieża Eiffela, jednak kilka z tych miejsc są dla nas ważne w szczególności.
First of all, I had the feeling, that the  Emperor was present in every place I was in Paris. It was either the Napoleon’s statue or in different way connected with him things, like pictures, t-shirts, fridge magnets etc. However it is nothing bad. Bonaparte is the one of the famous person of the world and in my personal believe is the most famous Frenchman of all time (despite the fact that he wasn’t French at all…). Anyway, connected with him, will be the first think we need to see. It is painting of his coronation by Jacques-Louis David. To see it, you need to visit The Louvre. It is very easy to find that picture (as it is one of the Highlights of the museum). The majestic of that picture is just impresive. 
Po pierwsze, miałem wrażenie, że  Cesarz był obecny wszędzie tam, gdzie się pojawiłem w Paryżu. Była to albo rzeźba Napoleona, albo coś z nim związane w inny sposób jak obrazki, koszulki, magnesy na lodówki itp. Jednak to nie jest wcale złe. Bonaparte jest jednym z najbardziej znanych ludzi na świecie i moim zdaniem najbardziej rozpoznawalnym Francuzem (pomimo faktu, że wcale nim nie był…). Tak czy inaczej z nim będzie związana piewsza rzecz, którą trzeba zobaczyć. To malowidło przedstawiające jego koronację, płotno Jaquesa-Louisa Davida, znajdujacą się w Luwrze. Obraz bardzo łatwo znaleść, ponieważ jest jeden z hitów muzeum). Majestat tego obrazu jest wprost imponujący.
The second think is the Arc de Triomphe. As the monument created to honor French soldier of the Revolutionary and Napoleonic wars, it is special place for all of us, who did not played that period on yours tables, any? As for me, I spend a lot of time to find all of the Polish names and battlefield connected with Polish army (ally to the France). It is worth to go up (no lift and only a lot of stairs). Beside the fantastic view on Paris, there is small expositions of 3D photos of the uniforms from the 1WW.
Drugą rzeczą jest Łuk Triumfalny. Jako pomnik stworzony by uhonorować francuskich żołnierzy okresu wojen rewolucyjnych i napoleońskich, ma równiez specjalne znaczenie dla nas, ponieważ, kto z nas nie rozgrywał tego okresu na naszych stołach, jest ktos taki? Ja, jak to ja spedziłem tam dużo czasu szukając polskich nazwisk i bitew związanych z polskim wojskiem (sojusznika Francji). Warto oczywiście wejść na górę, ponieważ oprócz wpaniałej panoramy Paryża, jest tam ekspozycja fotografii trójwymiarowych mundurów Pierwszej Wojny Światowej.
More pictures from the Arc de Triomphe:
Więcej zdjęć z Łuku Triumfalnego:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666471403403
Next place, worth to visit is the Pantheon. First, it is the place of burials few famous peples (for example Marie Skłodowska Curie). However the most impresive things are the paintings from the most important events of the French history. 
Następnym miejscem jest Pateon. Po pierwsze, jest to miejsce pochówków kilku sławnych osób (na przykład spoczęła tu Maria Skłodowska-Curie). Jednak najbardziej imponującymi są malowidła przedstawiające najważniejsze wydarzenia z historii Francji.
More pictures from the Pantheon:
Więcej zdjęć z Panteonu:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666473115153
To be continued…
CDN…

Sharp Practice 2 – AAR and after game thoughts.

Posted on May 26th, 2016 under , , , . Posted by

After the first outing of Sharp Practice 2 over at the Wyverns where the British suffered a major defeat after being mugged by several volley’s of unanswered French fire another chance to rebuild there honour.We played the encounter scenario with the B…

15mm Napoleonic mixed bag

Posted on May 24th, 2016 under , . Posted by

Hi guysFinished a batch of AB 15mm Napoleonic figs, bit of a mixed bag, we have foot Dragoons from a mix of units, line horse gunners, Guard horse gunners, line foot gunners in bicorns, and guard foot gunners, all comments welcomedan.dunbar@hotmail.com

Austrian I Korps Complete, Advance Guard Brigade and Hussars

Posted on May 18th, 2016 under , , , , . Posted by

Now then,My Austrian I Korps is complete, the Advance Guard Brigade and the 10th Hussars have now been rebased and sorted out too.The Advance Guard Brigade.This is a mixed unit, with line infantry, cavalry and Jagers. They have a good skirmishing abili…

Austrian I Korps, Other infantry…and some guns

Posted on May 16th, 2016 under , , , , . Posted by

Now then,Here are some more of the troops that will form my Austrian army I Korps for Blucher. This time I have the more interesting infantry units, a nice change from painting white!I have included the Korps artillery support which comes in the form o…

Austrian I Korps Line Infantry

Posted on May 15th, 2016 under , , , , . Posted by

Now then,Here is the line infantry that will form the backbone of my I Korps (in my fictional/generic) Austrian force.It consists of 3 line regiments, each 3 battalions strong. There are 2 German Regiments and 1 Hungarian Regiment.IR 44 BellegardeI hav…

New page, Blucher in 6mm.

Posted on May 11th, 2016 under , , , , , . Posted by

Now then,I have started a new page for my ongoing 6mm Napoleonic saga. I have re-based most of my Austrians onto new big bases, and I have even started the French!There isn’t a great deal on there at the moment but as I get stuff finished off the page …

18mm AB French command

Posted on May 11th, 2016 under , . Posted by

Hi guysA heap of AB French Marshals, ADCs and officers finished on commission, all comments welcome.dan.dunbar@hotmail.com

The great update of the blog: March/April games. Wielkie uzupełnienie bloga: gry z marca i kwietnia.Gilchrist

Posted on May 10th, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

It is a while since I posted something on my blog. Sorry for this. Firstly Hugh’s sudden death took all power off me to posting anything on the blog and then I took the holiday to recharge my batteries and bring myself back in action. Today’s post is about all past, unposted games I had privilage to play. However all that games have been played some time ago, so most of them will be only briefly described.
Już jakiś czas minął od mojego ostatniego posta na blogu. Przepraszam za to. Wpierw nagła śmierć Hugh’a zabrała całą moc ze mnie i nie chciało mi się nic umieszczać na blogu, potem pojechałem na wakacje by ponownie naładować baterie i by znów wrócić do działania. Dzisiejszy post będzie o tych wszystkich grach, nieopublikowanych relacjach z gier, w jakie miałem zaszczyt zagrać. Jednak wszystkie te gry były rozegrane jakiś czas temu, więc opisy będą tylko opisy bardzo ogólne.

GAME 1st. GRA 1.

JUTLAND 1916. JUTLANDIA 1916.

This game was played, to honor 100 aniversary of the original battle and to celebrate finished Angus’s book: “The battle of Jutland” (I think, that the book is already published). Angus choose for us one of the last episodes of the battle, when Beatty’s ships met Hipper’s ships for the last time.
Ta gra była rozegrana by uczcić setną rocznicę oryginalnej bitwy oraz by świętować ukończenie pisania przez Angusa jego książki poświęconej bitwie jutlandzkiej (wydaje mi się, że jest już dostępna w sprzedaży). Angus wybrał dla nas jeden z ostatnich epizodów tej bitwy, kiedy okręty Beatty’iego spotkały po raz ostatni okręty Hippera.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam

SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1.1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
(Bill  Gilchrist, Bartek Żynda)
HMS Princes Royal
HMS Tiger
HMS Lion

HMS New Zealand
HMS Indomitable
HMS Inflexible
KAISERLICHE MARINE
(Michael Schneider, Campbell Hardie)SMS Seydlitz
SMS Moltke
SMS Derfflinger
SMS Von der Tann

SMS Schlesvig-Holstein
SMS Schlesien
SMS Pommern
SMS Deutschland
SMS Hessen
SMS Hannover

1.2. The game. Gra.

Rules used/Użyte zasady: General Quarters: Fleet Action Imminent

During this game the we had a special rule, which determiated visibility of the game. Before every turn we rolled a D10, to check how far our ships would be able to spot the enemy. That rule for the most of the time favoured German navy, who managed to came at the close range and gave the Royal Navy a hard lesson. Brits lost two ships: HMS Lion with Beatty and HMS Inflexible with the spectacular explosion. Germans payed for this with only few heavy damaged ships. The most sensational thing is that mostly all damages to British ships were made by the old German pre-dreadnoughts!
Podczas tej gry, mieliśmy specjalną zasadę, która determinowała widoczność podczas gry. Przed każdą turą rzucaliśmy K10, by sprawdzić jak daleko nasze okręty mogły wypatrywać wroga. Ta zasada przez większość gry sprzyjała niemieckiej marynarce, której udało się zbliżyć na krótki zasięg by dać Royal Navy ciężką lekcję. Brytyjczycy stracili dwa okręty: HMS Lion z Beattym na pokładzie oraz HMS Lion, który zatonął przy spektakularnej eksplozji. Niemcy zapłacili za to jedynie kilkoma ciężko uszkodzonymi okrętami. Najbardziej sensacyjna wiadomość z tej gry to taka, że prawie wszystkie straty zadały Brytyjczykom stare niemieckie przeddrednoty!
100% realism of the game! 100% realizm gry!
Fleets are going to meet soon! Za chwile floty się spotkają!
HMS Lion in the middle slowly sinking. HMS Lion powoli sobie tonie w środku.
HMS Inflexible explodes! HMS Inflexible eksploduje!

1.3. Links to that game. Linki do tej gry.

Angus’s relation:
Relacja Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20116.htm
Michaels relation:
Relacja Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/04/31st-of-march-1916-skagerrak.html
Cambpell’s relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1018181878219785&id=158670127504302
My gallery on Flickr with more pictures:
Moja galeria na Flickr z większa ilością zdjęć:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157668134205916

GAME 2nd. GRA 2.
Amalfitana, 1516

Rules/Zasady: Pike and Shotte
That game was played on 14th of April and it was about to use more or less all our Renaissance collections.
Ta gra została rozegrana 14 kwietnia i jej ideą, było aby użyć jak największej ilości z naszych renesansowych kolekcji.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Angus Konstam

2.1. Forces. Siły.

We all started the game from 4 different corners. I had Spanish troops and my ally, angus had Venetian on the other corner of the table. My forces faced Donald’s French and in fornt of angus were Campbell’s Frenchmen. After fer than ew turns Michael should arrived with his forces in the random place of the table. However till that moment we did not have idea who is going to get support.
Wszyscy zaczęliśmy grę w czterech różnych rogach stołu. Ja z moimi Hiszpanami, oraz mój sojusznik Angus ze swoimi Wenecjanami stanął po przekątnej stołu. Moje oddziały stanęły naprzeciw Francuzom Donalda, a Angus stanął naprzeciw Francuzów Campbella. Michael ze swoją armia miał nadejść po kilku turach w losowo wybranym miejscu stołu. Do tego tez momentu nie mieliśmy pojęcia, która ze stron uzyska w ten sposób wzmocnienie.

2.2. The game. Gra.

During that game I haven’t been determinated enough to hit Donald as quick as I should. I think that if I would perform my charge of my cavalry few turns quicker it was strong possibility that the whole game would be completely different. In our game the objective was the bridge. That side, who would kept that on the end of the will win the game. My delay cost me break of my cavalry and lost of the initiative, so helped Donald to take the bridge. Angus performed much better than me. He managed to stop Campbell, but then Michaels forces arrived. He roll to arrive beetween Angus’s and Campbell’s forces and he roll again to support French. On that situation Angus decided to withdraw his forces. Another day, another time they said… French victory!
Podczas tej gry nie byłem wystarczająco zdeterminowany by uderzyć na Donalda tak szybko, jak to było możliwe. Wydaje mi się, że jeśli wykonałbym moją szarżę znacznie wcześniej, istniało duże prawdopodobieństwo, że cała gra wyglądała by całkiem inaczej. W naszej grze celem był most, i ta strona w której posiadaniu byłby on na koniec gry zostawała zwycięzcą. Moje opóźnienie kosztowało mnie rozbicie mojej kawalerii i utratę inicjatywy, co pozwoliło Donaldowi przejąć most. Angusowi wiodło się na polu bitwy znacznie lepiej niz mi. Udało mu się zatrzymać oddziały Campbella, ale wtedy nadciągnął Michael ze swoimi oddziałami. Pojawił się on pomiędzy Angusem a Campbellem. Po wykonaniu testu okazało się, że przybył kolejny francuski gracz. W takiej sytuacji Angus wycofał swoje oddziały. Jak to mawiają innym razem, w innym miejscu…. Francuskie zwycięstwo!
Initial setup. Rozstawienie początkowe.
Campbell’s French moving forward. Campbellowi Francuzi maszerują do przodu.
Venetians. Wenecjanie.
Spanish cavalry preparing for charge. Hiszpańska kawaleria przygotowuje się do szarży.

2.3. Links. Linki.

Angus’s relation:
Relacja Angusa:
Michaels relation:
Relacja Michaela:

Cambpell’s relation:
Relacja Campbella:
My gallery on Flickr with more pictures:
Moja galeria na Flickr z większa ilością zdjęć:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157667555160900

GAME 3rd. GRA 3.
1813.

My last game before holiday was Napoleonic Black Powder. Bill and Campbell increases theirs collections recently, so we all decided to try them on the battlefield.
Moją ostatnią gra przed wakacjami była gra z użyciem zasad Black Powder i osadzona w czasach wojen napoleońskich. Bill i Campbell ostatnio powiększyli swoje kolekcji i zdecydowaliśmy się je sprawdzić na polu bitwy.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist, Campbell Hardie

3.1. Forces. Siły.

RUSSIANS/ROSJANIE
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)
2 infantry brigades (3 battalions + gun each)
2 cavalry brigades (2 regiments _ gun each)
WURTTEMBERG&FRENCH/WIRTEMBERGIA&FRANCJA
(Cambpell Hardie, Michael Schneider)
2 infantry brigades (3 battalions + gun each)
2 cavalry brigades (2 regiments _ gun each)

3.2. The game. Gra.

This time for a change I joined the Russians, just for fun (that’s becouse there was no Poles involved). Bill gave me cavalry with the order to crush the French. My horses moved forward and faced French cavalry. In the long duel we both battered each other back and forth until my cavalry finally stand alone. Thanks that, my guns reach the German infantry and from the close range battered them all. We even had a close range duel between the guns. Thanks my actions Bill was able to bring his forces close enough to force Allied to withdraw. Russian victory!
Tym razem dla odmiany dołączyłem do sił rosyjskich (również dlatego, że Polacy w tej bitwie nie byli zaangażowani). Bill dał mi kawalerię i polecił rozbić Francuzów. Moja konnica ruszyła naprzód i stanęła naprzeciw francuskiej kawalerii. Po serii licznych szrż moja kawaleria ostała się jako jedyna na stole. Dzięki temu, moim armatom udało się podejść bardzo blisko do piechoty niemieckiej i z bliskiej odległości razić ich ogniem. Doszło nawet do pojedynku na krótkim zasięgu pomiędzy artylerią. Dzięki moim akcjom Billowi udało się przyprowadzić swoja piechotę na tyle blisko, by zmusić Sprzymierzonych do odwrotu. Rosyjskie zwycięstwo!
For most of the game it was all about cavalry. Przez większość gry liczyła się tylko kawaleria.
Horse artillery played its role too. Konna artyleria także miała swój udział.
Artillery duel. Pojedynek artyleryjski.
Russians push the Allied to withdraw. Rosjanie zmuszają Sprzymierzonych do odwrotu.
Last Russian cavalry regiment, the victorious one. Ostatni rosyjski regiment kawalerii, ten zwycięski

3.3. Links. Linki.

Campbell’s relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1021390664565573&id=158670127504302
My gallery on Flickr with more pictures:
Moja galeria na Flickr z większa ilością zdjęć:
Finally my blog is up to date!
W końcu mój blog jest na bieżąco!

2 Napoleonic vignettes figures.

Posted on May 10th, 2016 under , . Posted by

Hi guys2 Napoleonic vignettes finished, the first is Perry’s 28mm Secure the colour vignette, and ABsThe 69th Foot lose a colour to the 8th Cuirassiers at Quatre Bass vignette, both done for my mate Scott of Trailapes wargame  lightings a bit…

The “Secret” Sharp Practice 2 Project

Posted on April 26th, 2016 under , , , . Posted by

…well, if you’ve listened to the last podcast, or been following me on Twitter, this hasn’t actually been very secret at all. Following the release of Sharp Practice 2, I’ve been looking for what scale and period to play. I’m a huge fan of the ‘Sharpe’ novels, and really fancied collecting a 28mm French force … Continue reading The “Secret” Sharp Practice 2 Project

Sharp Practice 2 – An Egyptian Adventure.

Posted on April 23rd, 2016 under , , , . Posted by

Great news – the new version of Sharp Practice landed in the in-box this morning.
Some light reading for the weekend and time to plan the All New Adventures of Ensign Claude Canard and his Friend and mentor Ensign Côtelettes de Mouton of the French Sloop “Le Vendeen”

Claude Canard and Côtelettes de Mouton have been on long leave for a few years SP2 is just the nudge they needed to pull on their boots.

Ensign Claude Canard of the “Le Vendeen”
Every hero needs a side kick. Ensign Côtelettes de Mouton
Time to pull together some shiny new army lists for adventuring in the Middle East.
Another fine production from Mr Clarke….

Waterloo in 15 Minutes

Posted on April 22nd, 2016 under , , , , . Posted by

Originally, I wanted to publish this review last year, what with the anniversary and everything. Everyone seemed to be busy painting hundreds of Imperial Guard miniatures and Waterloo games were all over the place. Even I succumb to the buzz and managed to read two books: The first being the excellent The Battle: A New … Continue reading Waterloo in 15 Minutes

Battle of Luckenpaint 1809

Posted on April 13th, 2016 under , , , . Posted by

The latest game at Reject HQ (AKA the Shed-o-War) saw four of us squaring up in a Napoleonic battle that tested our metal as well as our wits. Postie presented us with the closing stages of the north of the Battle of Eckmühl (also known as “Eggmühl”) during the War of the Fifth Coalition of the Austrian Empire and the United Kingdom against Napoleon’s French Empire and Bavaria.

The entire battle took place on the 21st April and 22nd April 1809 but we focused just on the action near the town of Luckenpaint on the 21st. Posties version of this action brought together the two sides in a non linear encounter battle which quickly developed into a cross between a complex and cerebral chess game and a blood soaked slugging match.

Order of Battle
Austrians
1st reserve Corps – c/o Gen Luchtenstein     (Me!)
   1st Brigade (Advance Guard – General Kecsey)
      5th/6th Jagers – 2 Regiments
      21st Line (Rohan) – 3 Regiments
      5th Chevaulegers – 1 Regiement
      Horse Artillery – Light Gun
   1st Division – General Von Lunclenau
      2nd Brigade – Gen Reinhard
         2nd Line (Ferdinand) – 3 Regiments
         33rd Line (Graf Sztaray) – 3 Regiments
         Light Gun Battery
      2nd Cavalry Brigade – Gen von Svegenthal
         2nd Curassiers
         3rd Curassiers
      3rd Cavalry Brigade – Gen von Schneller
         1st Curassiers
         6th Curassiers
2nd Reserve Corps c/o Gen Kunmayer     (Richard)
      Grenadier Brigade – Gen d’Aspre
         German Grenadiers – 3 Regiments
         Hungarian Grenadiers – 2 Regiments
         Light Gun Battery
      1st Cavalry Brigade – Gen von Clary
         3rd Dragoons – 1 Regiments
      Reserve Artillery
         Heavy Guns – 3 Batteries
French
3rd Corps c/o Marchal Davout     (Ian)
    4th Division – Gen St Hilare
       1st Brigade – Gen Lorencez
           10th Legar – 3 Regiments (Elite)
           3rd Line – 3 Regiments
           57th Line – 3 Regiments
           Medium Gun Battery
       2nd Brigade – Gen Destabenrath
           72nd Line – 3 Regiments
           105th Line – 3 Regiments
           Medium Gun Battery
   1st Cavalry Division – Gen Nansouty     (Surjit)
       1st Cavalry Brigade – Gen Defrance
           1st Carabiniers
           2nd Carabniers
       2nd Cavalry Brigade – Gen Doumerc
           2nd Curassiers
           9th Curassiers
       3rd Cavalry Brigade – Geb st Germain
           3rd Curassiers
           12th Curassiers
   2nd Cavalry Division – Gen Montbron
       4th Cavalry Brigade – Gen Pafal
           5th Hussars
           7th Hussars
           Horse Artillery Battery
           11th Chasseurs ‘a’ cheval
       Reserve Artillery
           Heavy Guns – 2 Batteries

The Action

Postie explains the opening deployment to Richard

The French are marching fast towards the Austrian positions. Off table the French 2nd Cavalry Division under Gen Montbron is hastening towards the battlefield. Across the table the Austrian Advance Guard the 1st Brigade is partially in position with the 2nd Brigade marching up the road towards the position. The Second Austrian Reserve Corps under Gen Kunmayer is at the far end of the battlefield with a long march ahead of them. Behind the hills on the right of the picture the Austrian 2nd and 3rd Cavalry (Curassier) Brigades remain hidden.

The French take advantage of their +2 bonus on initiative to move quickly towards the Austrians. Meanwhile the Austrian advance guard quickly take up position to hold up the French.

Richards 2nd Corps starts it long march across the battlefield towards the enemy. 

With the Austrian Advance Guard holding the central hill the 1st Division turn off the road and line up behind the ridge, ready to change formation into line if the French dare to advance.

The French close in quickly on the Austrian positions. The French 1st Cavalry Division turn and also head towards the main ridge, ignoring the clear valley before them and the slowly advancing Austrian 1st Division. The French have decided to focus all their effort on the ridge, effectively keeping a third of the Austrian forces out of the battle.

Meanwhile the French 2nd Cavalry Division under Gen Montbron arrives. 

The Austrian advance guard have taken position in the hill and in the narrow gap across the road. They look terribly outnumbered as French units converge on their position from all sides. 

Surjit continues to concentrate his forces on the gap but things are looking very confusing…so confusing he gets some of his units mixed up! The mistake is quickly rectified but lack of space to move continues to be a problem for the French for the rest of the game. 

The Austrian 2nd and 3rd Cavalry Brigades – 4 regiments of heavy Cuirassiers – moves to threaten the flank of the French Elite French 4th Division which is sweeping in from the top left. Meanwhile the Austrian 2nd Brigade remain beside the main road behind the hills guarding the army’s main lines of communication.  

Another shot of the same scene with the Austrian Cavalry on the nearest hill ready to move in on the French flank. On the next hill the Reserve Corp have started to fall back slowly in an attempt to slow the French advance at minimal cost to themselves. The 2nd Brigade are lines up beside the road and in the far distance the 2nd reserve Corp are moving up. By this stage it is clear the French are concentrating on the main hills in an attempt to defeat the Austrians piecemeal before the rest of the army can intervene. 

In response to the unfolding French plan the Austrians (Myself and Richard) are working towards falling back and realigning the battle diagonally across the road (roughly from top right to bottom left in this picture). Our Heavy guns are slowly moving up towards the fight but will only play a significant part in the battle right towards the end. 

The fight for the gap becomes congested as French regiments push back the Austrians and exchange fire. So far the French seem to be suffering the most casualties as my dice rolling proves to be above average for a change. 

A wider shot the same scene showing the mass of French units crowding the gap and seemingly ready to pour across the ridge at any time. 

The Austrian Cavalry sweep down around the flank of the French but a hail of well aimed volley fire brings both Brigades to a juddering halt right under the French guns. 

Only one Cuirassier regiment manages to complete its charge on the French who have time to form square. In the end the Austrians thunder into the square and are only just rebuffed by the French. Both sides take significant casualties but the Austrians are now a spent force on this flank. 

The French have now forced themselves onto the ridge forcing the Austrian advance guard back into the valley by the road. Austrian Jagers continue to skirmish around the fringes of the French picking off troops a little at a time. Most of the French units now have at least one casualty or more. 

As well as the Jagers the Austrians also pick off French casualties with a Horse Artillery unit seen on the hill on the bottom right of this picture. The French have pushed through the gap but at a cost.

Its getting congested around this gap…

Seeing on opportunity the Austrian 5th Chevaulegers charge the disordered French in the gap. 

Some exceptional dice rolling later the Chevaulegers have won their first melee and forced the French to retreat back through the supporting units behind them. With a surge the Chevaulegers follow through and hit another disordered unit sending that fleeing as well. In one turn the ‘gap’ has been cleared of Frenchies! 

A wide shot shows the slow realignment of the Austrian lines diagonally across the battlefield. The gap is temporarily clear but the Austrians are now falling back on the left flank. 

The game has reached a critical point and the Austrian Advance Guard have now been forced to make a Brigade Check. They fail the check but ironically this is the best result as they get a full move (plus d6 inches) back facing the enemy. In one moment the whole Austrian left flank has swung backwards in alignment with the as yet undamaged 2nd Reserve Corp. A strong and remarkably unbroken line now stretches across the table. Now the Austrian big guns begin to open up and focus on a single French unit occupying the central ridge. The unit is wiped out in a single turn! 

With a strong position, and fresh troops now ready to do battle (and time running short) it is decided to call the game to an end. By mutual agreement we call the game a Draw and all agreed that if we had had time we have effectively positioned ourselves for a second and new battle on the new alignment.

Even taking into account my deplorable handling of the Austrian reserve cavalry I was very happy with the way the Advance Corp handled themselves. Both sides had taken a severe mauling but it definitely felt that the French had had the worse of the battle so far. Despite concentrating their whole army on a narrow front they had not been able to sweep the Austrians away without a tough fight.

To my surprise Postie awarded me a special prize for the spectacularly successful charge of my Chevaulegers against the French in the Gap. 

A couple of Happy Wargamers! 


Analysis
Everyone had a great game and despite the tough fight we all felt that the battle was one of the best we had played for a long time. The French had cleverly decided to concentrate their attack on a small section of the Austrian lines but stubborn resistance by the advance guard had blunted the hammer blow. Even the failed Divisional Morale Check had played into the hands of the Austrians allowing them to fall back in good order to their pre determined second line of defence.

An excellent game enjoyed by all the players on both sides. A pretty good result for all concerned. 

Soldiers of Rye

Posted on April 11th, 2016 under , , . Posted by

While away on holiday I have tried to take the odd opportunity for some hobby related shopping in some small but perfectly formed independent shops. One of the nicest was a very small but exquisite model shop in the East Sussex town of Rye. Soldiers of…

SP2: 15mm or 28mm?

Posted on April 4th, 2016 under , , , . Posted by

Just when I thought I’d decided what we were doing for Sharp practice 2… I will be collecting a French force for the Peninsular War, and so I thought that I’d price up my initial purchases from AB Figures (From Fighting 15s) Including 4 units of Infantry, a couple of units of Voltigeurs, and unit … Continue reading SP2: 15mm or 28mm?

Museum entry, Saxon light infantry and Grenadiers

Posted on April 1st, 2016 under , , . Posted by

Hi guys2 more entries to the Napoleonic Miniatures Museum, please follow the blog if you are interested in the Napoleonic era, the only way I will keep building it is if it generates interest.More pics herehttp://napoleonicminiaturesmuseum.blogspot.com…

British Household cavalry

Posted on March 25th, 2016 under , . Posted by

Hi guysA couple of more updates on the Napoleonic Miniatures Museum, please follow that blog if you like the Napoleonic era, I am trying to build a site with at least one entry for all the various uniforms of the era, for all wargamers/modellers to go …