Posts Tagged ‘Romans’

[ENG/PL] On the edge of the Roman Empire / Na obrzeżach Imperium (Victrix Ltd Early Imperial Roman Auxiliaries)

Posted on November 17th, 2017 under , , , , , , . Posted by
During the reduced pace of world conquest by Rome, was developed new defensive tactics fixed boundaries. Auxiliaries were patrolling their borders and fighting local outbreaks of rebellion. Only when the situation became more serious for the game went stationed in the provinces, Roman legions …Hello everyone!


After the recent “inbox” of the Imperial Roman Auxiliaries from Victrix Ltd I invite you to delve into the subject of auxiliary units in the early Roman Empire.
Today I used the Victrix Ltd models available under this link.
I admit that painting them was a great pleasure and the details (which I mentioned in the REVIEW of the set) are proof of the entry of historical models to a higher level.

It is also worth mentioning that Victrix Ltd has introduced an interesting novelty to the Auxiliaries, namely the skin wolf for ordinary soldiers – which is not a groundless idea as it has a column of Emperor Trajan (see below). I liked it so much that I decided to present my models too.History.

         In an interesting period of I-II AD, when the Roman army were completely professional,  Auxilia (“support”) were no longer forcibly recruited from peoples conquered by the Romans.
Now, auxiliaries (of the provincial population, not of Roman citizenship) were paid 3 times less as the legionnaire, but with uniformed military equipment (national armaments, for example- gallic if there was an auxiliary army at the legion, plus Roman armaments).
The tactics of fighting and organization of the camp life were also fully “Romes”

In the auxiliary units most of the population was Gauls, Iberian (Spanish) and Germanic, which formed the formation:

 • light infantry (whose representatives in the form of painted models today)
 • slingers and archers,
 • Lightly riders (Julius Caesar has a Germanic riders, which he considered outstanding, as well as the Gallic auxiliary units)
 • heavy riders,
 • Light riders with infantry support.


Todays miniature’s soldier were formed in history in cohorts and centurions of a size close to the Roman legions. They were commanded by Roman officers, which was supposed to provide certainty in action.
This also prevented rebellions and the passage of the enemy – although a somewhat looser approach was required by the Romans. They were allied troops, not legionaries. The auxiliaries were also less numerous than their Roman counterparts.

A certain danger that revealed the events at the turn of the 69th and 70th years. in Germania and Gaul, was to keep auxiliary units near the recruitment site and use local officers of them. Soldiers of these units often deserted and acted against the Roman army. To this end, we began sending troops as far as possible, away from the recruitment site to avoid similar situations. This was the reform of the Vespasian emperor. It was for the entire period of the empire. The auxiliary had to be stationed away from theyre native country, where recruited so that in the event of rebellion would not support the kinsmen.

The service at the side of the legions ended with receiving Roman citizenship, cashing in and giving the land to these ex-barbarians.

       The Romans would never have achieved so much without the auxiliary forces. When we read about a battle or campaign involving one or two Roman legions, add thousands of auxiliaries to infantry and riders. The Germans were the most numerous, whose belligerent manner of life made good soldiers. After that, the more Germans in the auxiliaries, the less against Romans on the battlefield. In addition to the auxiliary units, the Celtic Gauls were also often hired by the Romans, who, after dominating the Romans, suffered from the constant attacks of the Germanic tribes.

The following figures depict typical auxiliaries in chainmail, with oval shield, light spear (lancae) and sword- gladius.


A drawing showing the auxiliary soldiers in wolf cloaks. The original is on the Trajan’s column
Rysunek ukazujący żołnierzy wojsk pomocniczych w wilczych skórach. Oryginał znajduje się na kolumnie Trajana
And reconstruction group / I grupa rekonstrukcyjna

W czasie zmniejszonego tempa podboju świata przez Rzym, opracowana została nowa taktyka obronna ustalonych granic. Oddziałom Auxiliaries przypadło patrolowanie granic oraz zwalczanie lokalnych ognisk buntu. Dopiero, gdy sytuacja stawała się poważniejsza do gry wchodziły stacjonujące w prowincjach legiony rzymskie…Witam wszystkich serdecznie!


Po niedawnym “inboxie ” zestawu Imperial Roman Auxiliaries od Victrix Ltd zapraszam do zagłębienia się w temat jednostek wojsk pomocniczych we wczesnym okresie Cesarstwa Rzymskiego. 

Do dzisiejszego wpisu wykorzystałem modele Victrix Ltd dostępne pod TYM LINKIEM.
Przyznam się, że malowanie ich było niezwykłą przyjemnością a detale (o których wspominałem w RECENZJI zestawu) stanowią dowód na wejścia modeli historycznych na wyższy poziom.


Warto także dodać, iż Victrix Ltd wprowadził ciekawą nowość do oddziałów Auxiliaries, mianowicie wilcze skóry dla zwykłych żołnierzy- co nie jest pomysłem bezpodstawnym, gdyż ma kolumnie cesarza Trajana (rysunek poniżej) widzimy właśnie tak ubranych wojowników.  Spodobało mi się to tak bardzo, że postanowiłem tak właśnie przedstawić moje modele.

Historia.

       W interesującym mnie okresie I-II wieku naszej ery, po całkowitym uzawodowieniu armii rzymskiej wojska Auxilia („wsparcie”) nie były już przymusowo rekrutowane z ludów podbitych przez Rzymian.
Teraz zaciągano wojska pomocnicze (wyłącznie z ludności prowincjonalnej, nie mającej obywatelstwa rzymskiego) za trzykrotnie mniejszy żołd niż legionisty, za to z ujednoliconym wyposażeniem wojskowym (narodowe uzbrojenie np. Galijskie jeśli tam było powoływane wojsko pomocnicze przy legionie, plus elementy uzbrojenia rzymskiego).
Taktyka walki i organizacji życia obozowego także przyjęta została w pełni zawodowa- rzymska.

W oddziałach pomocniczych najwięcej było ludności Galijskiej, Iberyjskiej (Hiszpańskiej) oraz Germańskiej, które tworzyły formacje:

 • piechoty lekkozbrojnej (której przedstawicieli w postaci pomalowanych modeli dziś przedstawiam),
 • procarzy i łuczników,
 • jazdę lekko zbrojną (Juliusz Cezar posiadał jednostki germańskiej jazdy, którą uważał za wybitną, jak i również galijskie jednostki pomocnicze)
 • jazdę ciężko zbrojną,
 • lekko jazdę z piechotą.

Opisywane dziś oddziały piesze tworzyły kohorty i centurie o liczebności zbliżonej do legionów rzymskich. Dowodzone były przez rzymskich oficerów, co miało stanowić pewność w działaniu.
Zapobiegało to także buntom i przejściem na stronę przeciwnika- choć do tego także trzeba było nieco luźniejszego podejścia przez Rzymian. Bądź co bądź były to oddziały sojusznicze a nie legioniści. Kohorty i Centurie piechoty były także mniej liczniejsze od ich rzymskich odpowiedników.

Pewnym niebezpieczeństwem, które ujawniły wydarzenia na przełomie 69 i 70 roku n.e. w Germanii i Galii, było trzymanie jednostek pomocniczych w pobliżu miejsca rekrutacji i wykorzystywanie w nich oficerów miejscowego pochodzenia. Żołnierze należący do tych jednostek często dezerterowali i działali przeciwko armii rzymskiej. W tym celu zaczęto wysyłać oddziały w jak najdalszą część państwa, z dala od miejsca rekrutacji, aby uniknąć podobnych sytuacji. Była to reforma cesarza Wespazjana. Obowiązywała ona przez cały okres imperium. Auxilia miały stacjonować z dala od rodzinnego kraju, gdzie był nabór, aby w razie buntów nie poprzeć pobratymców

Służba u boku legionów kończyła się otrzymaniem obywatelstwa rzymskiego, odprawą pieniężna i nadaniem ziemi dla byłego barbarzyńcy. 

       Rzymianie nigdy nie osiągnęli by tak wiele, gdyby nie wojska pomocnicze. Kiedy czytamy o jakieś bitwie czy kampanii, gdzie brał udział jeden czy dwa legiony rzymskiej, należy dodać do tego wielotysięczne kohorty auxiliaries piechoty i jazdy. Najliczniejsi byli Germanie, których wojowniczy tryb życia czynił dobrymi żołnierzami. Po za tym, im więcej Germanów w wojskach pomocniczych, tym mniej naprzeciw Rzymian na polu bitwy. Do oddziałów pomocniczych często najmowali się również Celtyccy Galowie, którzy po zdominowaniu przez Rzymian cierpieli od nieustannych napadów plemion Germańskich. 

Poniższe figurki przedstawiają typowego żołnierza auxiliaries w kolczudzez owalną tarczą, z lekką włócznią (lancae) oraz mieczem gladius.

Comparison with Warlord Games / Porównanie z modelami Warlord Games 

Coś do poczytania:

Recuperanda est patria! / Nie złotem, lecz żelazem odkupimy ojczyznę! (Victrix Ltd Early Imperial Roman Auxiliaries inbox)

Posted on November 11th, 2017 under , , , , . Posted by


Hello my friends!

        From the last entry of the ancient Romans is passing the year. It’s been a long time, and in DwarfCrypt you could watch and read many posts about other interesting historical times.
Today, courtesy of Victrix Limited, I am returning to one of my favorite periods in the history of the world and reviewing the Early Imperial Roman Auxiliaries, the supported forces of the early Roman Empire.


       My review set consists of two frames with figurines, of which I made (photos below) 6 soldiers, including Centurion, Music (Cornicern) and Bannerer (Signifer).
To also not be gray and sad, one of the Romans I have already painted.
Witam wszystkich serdecznie!

       Od ostatniego wpisu na temat starożytnych Rzymian mija równo rok. To długi okres, ale i na łamach DwarfCrypt mogliście Szanowni oglądać i czytać wiele wpisów traktujących o innych równie ciekawych czasach historycznych. Dziś, dzięki uprzejmości Victrix Limited, powracam do jednego z moich ulubionych okresów w dziejach świata i recenzji zestawu Early Imperial Roman Auxiliaries, czyli wojsk pomocniczych wczesnego Cesarstwa Rzymskiego.

       Mój zestaw recenzencki składa się z dwóch ramek z figurkami, z których złożyłem (zdjęcia poniżej) 6 żołnierzy, w tym Centuriona, Muzyka (Cornicern) i Sztandarowego (Signifer).
Aby również nie było szaro i smutno, jednego z Rzymian pomalowałem już.


Main Features:

 • 24 miniatures in each set,
 • Very highly detailed miniatures with superb chainmail detail achieved by digital sculpting,
 • Includes multiple head and arm options,
 • Includes upright spear, levelled spear, gladius arms, javelin arms,
 • Command includes officer, musician, standard bearer and Optio,
 • Command sprue also includes wolfskin and bearskin- options for auxiliary and pretorian troops,
 • Standard helmet and reinforced helmet options,
 • Additional arm holding flaming torches and several heads includes,
 • Full range of LittleBigMenStudios shield transfers available for these miniatures,
 • Great value, cheaper than metal sets and more highly detailed
 • Price below this link


Główne cechy produktu:

 • 24 figurki w opakowaniu,
 • Bardzo szczegółowe figurki, o doskonałych detalach np. na kolczugach, uzyskane dzięki cyfrowemu rzeźbieniu,
 • Zestaw obejmuje wiele opcji głów i ramion,
 • Obejmuje pionowo i poziomo trzymane włócznie, ręce z gladiusami oraz ręce z oszczepami,
 • Dowództwo zawiera oficera, muzyka, standardowego oraz Optio,
 • Ramka z dowództwem zawiera również skóry wilcze i niedźwiedzie dla żołnierzy auxiliaries i Pretorian,
 • Standardowe hełmy oraz wzmocnione opcje hełmów,
 • Dodatkowe ręce z płonącą pochodnią oraz trzymające odcięte głowy,
 • Pełna oferta kalkomanii na tarcze od LittleBigMenStudios,
 • Świetna jakość- tańsze niż zestawy metalowe i bardziej szczegółowe od nich.
 • Cena pod TYM linkiem


From the official Victrix fan page / Z oficjalnego fan page’u Victrix:

Porównanie z modelami Warlord Games / Comparison with Warlord Games
Overall impression:

 • Excellent quality of figures, much better than competing thumbnails,
 • Very great opportunity for a variety of assemblies (competitive set gives you the opportunity to deposit only 2-3 other soldiers)
 • Fantastic accessories like: burning torch or cut off heads,
 • Wolf coats, seen in auxiliary soldiers on Trajan’s Column (more about this in the next entry).
 • Marching poses, that personally I prefer more than battle poses (but it’s a matter of taste).


Ogólne wrażenie:

 • Doskonała jakość figurek, o wiele lepsza od wykonania konkurencyjnych miniaturek,
 • Bardzo duża możliwość na różnorodne złożenie figurek (konkurencyjny zestaw daje możliwość na złożenie 2-3 innych żołnierzy),
 • Fantastyczne dodatki jak: płonąca pochodnia czy odcięte głowy,
 • Wilcze płaszcze, widoczne u wojsk pomocniczych na Kolumnie Trajana (więcej o tym w następnym wpisie),
 • Maszerujące pozy, które osobiście bardziej preferuję od poz bitewnych (ale to kwestia gustu).
And some history.

The auxiliaries were a upport units in the Roman army. In the Republic times auxiliaries were formed by allied armies, and their main task was to support the Roman legions (eg Thracians, Celts).

Julius Caesar has a Germanic riders, which he considered outstanding as well as Gallic auxiliaries.

From the days of Octavian August the auxiliary units next to the legions became the second primary formation of the Roman land forces. Like the Roman legionnaire, the auxiliary troops received relatively uniform equipment and armor (worse, than the legionnaire, of course).
With the conquest of the world by Rome, the auxilia were recruited exclusively from the provincial population, not of Roman citizenship. The soldier of the auxiliaries was usually granted Roman citizenship after the termination of service, which became the rule since Claudius. A certain danger that revealed the events at the turn of the 69th and 70th years. in Germania and Gaul, was to keep auxiliary units near the recruitment site and use local officers of them. Soldiers of these units often deserted and acted against the Roman army. To this end, we began sending troops as far as possible, away from the recruitment site to avoid similar situations. This was the reform of the Vespasian emperor. It was for the entire period of the empire. The auxiliaries were stationed far away from their home country, where they were recruited so that in the event of rebellion they would not support the kinsmen. There were also people from quite distant places. Vespasian deprived the troops of the native commanders, and in their place introduced the Roman equinoxes. These steps have been very effective.


I trochę historii.
Auxilia („wsparcie”) były wojskami pomocniczymi w armii rzymskiej. W okresie republiki auxilia stanowione były przez armie sojuszników, a ich głównym zadaniem było wspieranie legionów rzymskich (np. Trakowie, Celtowie).
Juliusz Cezar posiadał jednostki germańskiej jazdy, którą uważał za wybitną, jak i również galijskie jednostki pomocnicze.

Od czasów Oktawiana Augusta oddziały pomocnicze obok legionów stały się drugą podstawową formacją rzymskich sił lądowych. Podobnie jak rzymski legionista, żołnierz oddziałów pomocniczych otrzymał stosunkowo ujednolicone wyposażenie i uzbrojenie (oczywiście gorsze od legionisty).
Wraz z podbojem świata przez Rzym, auxilia rekrutowane były wyłącznie z ludności prowincjonalnej, nie mającej obywatelstwa rzymskiego. Żołnierz służący w auxiliach otrzymywał zwykle po zakończeniu służby obywatelstwo rzymskie, co stało się regułą od czasów Klaudiusza. Pewnym niebezpieczeństwem, które ujawniły wydarzenia na przełomie 69 i 70 roku n.e. w Germanii i Galii, było trzymanie jednostek pomocniczych w pobliżu miejsca rekrutacji i wykorzystywanie w nich oficerów miejscowego pochodzenia. Żołnierze należący do tych jednostek często dezerterowali i działali przeciwko armii rzymskiej. W tym celu zaczęto wysyłać oddziały w jak najdalszą część państwa, z dala od miejsca rekrutacji, aby uniknąć podobnych sytuacji. Była to reforma cesarza Wespazjana. Obowiązywała ona przez cały okres imperium. Auxilia miały stacjonować z dala od rodzinnego kraju, gdzie był nabór, aby w razie buntów nie poprzeć pobratymców. Mieszano także ludność z dość odległych miejscowości. Wespazjan pozbawił oddziały rodzimych dowódców, a na ich miejsce wprowadził rzymskich ekwitów. Kroki te okazały się bardzo skuteczne.

Porównanie z modelami Warlord Games / Comparison with Warlord Games


Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 

Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)

Conquest is on Saturday: ADLG Late Romans

Posted on November 9th, 2017 under , , , , . Posted by

I’m finally attending a Conquest again. I always used to play Flames of War but this seems to be AWOL. If it is there, it must be a secret club. So here is my different 15mm historical tournament army: 200pt Late Romans (East) with  allied Armenia…

Conquest is on Saturday: ADLG Late Romans

Posted on November 9th, 2017 under , , , , . Posted by

I’m finally attending a Conquest again. I always used to play Flames of War but this seems to be AWOL. If it is there, it must be a secret club. So here is my different 15mm historical tournament army: 200pt Late Romans (East) with  allied Armenia…

Decks are now clear

Posted on October 31st, 2017 under , , , , . Posted by

Right, I can now relax and get started on the new army, all my little projects that have been hanging around have been done.First up is the two Centurions needed to add to the Twelfth, I could just have left the officers already in the ranks but I like…

Decks are now clear

Posted on October 31st, 2017 under , , , , . Posted by

Right, I can now relax and get started on the new army, all my little projects that have been hanging around have been done.First up is the two Centurions needed to add to the Twelfth, I could just have left the officers already in the ranks but I like…

Whose Afraid of the Big Bad Greeks?

Posted on October 30th, 2017 under , , , . Posted by

The missus left for a week of outdoor pursuits in the Lakes on Saturday so naturally I organised a game, back to War and Conquest with Kevin seeking revenge despite beating me at Bolt Action.I decided to use my terrain builder and the Greeks managed to…

Whose Afraid of the Big Bad Greeks?

Posted on October 30th, 2017 under , , , . Posted by

The missus left for a week of outdoor pursuits in the Lakes on Saturday so naturally I organised a game, back to War and Conquest with Kevin seeking revenge despite beating me at Bolt Action.I decided to use my terrain builder and the Greeks managed to…

Once More……

Posted on October 12th, 2017 under , , , . Posted by

Having almost recovered from the holiday blues and my jet lag, things are beginning to fall into place, the Monday game at Kevin’s, Tuesday at the club, Wednesday at the pub and still more gaming on Thursday afternoon.This was the first Thursday in a w…

Once More……

Posted on October 12th, 2017 under , , , . Posted by

Having almost recovered from the holiday blues and my jet lag, things are beginning to fall into place, the Monday game at Kevin’s, Tuesday at the club, Wednesday at the pub and still more gaming on Thursday afternoon.This was the first Thursday in a w…

Fulminata Victrix

Posted on September 13th, 2017 under , , , . Posted by

Despite the dire warnings given out with glee by the weather people about ‘Storm’ Aileen I braved the rain to take the Twelfth to the club for my last game before the holiday, I was fighting Ryan’s Successors with longer sharp sticks than Kevin’s hopli…

Fulminata Victrix

Posted on September 13th, 2017 under , , , . Posted by

Despite the dire warnings given out with glee by the weather people about ‘Storm’ Aileen I braved the rain to take the Twelfth to the club for my last game before the holiday, I was fighting Ryan’s Successors with longer sharp sticks than Kevin’s hopli…

Lost secret of Hadrian’s wall unearthed.

Posted on September 10th, 2017 under . Posted by

Unearthed near Hadrian’s Wall: lost secrets of first Roman soldiers to fight the Picts

Dig team stumble across thousands of pristine artefacts at ancient Vindolanda garrison site in Northumberland
Dig volunteer Sarah Baker with one of the rare cavalry swords.
 Dig volunteer Sarah Baker with one of the rare cavalry swords. Photograph: Sonya Galloway
Saturday 9 September 2017 15.59 EDTLast modified on Saturday 9 September 2017 18.55 EDT
Archaeologists are likening the discovery to winning the lottery. A Roman cavalry barracks has been unearthed near Hadrian’s Wall, complete with extraordinary military and personal possessions left behind by soldiers and their families almost 2,000 years ago. A treasure trove of thousands of artefacts dating from the early second century has been excavated over the past fortnight.
The find is significant not just because of its size and pristine state, but also for its contribution to the history of Hadrian’s Wall, showing the military build-up that led to its construction in AD122. The barracks pre-dates the wall: the Romans already had a huge military presence in the area, keeping the local population under control.
“The native Britons took an opportunity, when the emperor Trajan died in AD117, to rebel,” says Andrew Birley, who heads the archaeological team. “The soldiers stationed in the north before the wall was built became involved in fighting and were very vulnerable. The evidence we have from this [find] shows the incredibly rich and diverse lifestyle these people had.”
Archaeologists stumbled on the site by chance and have been taken aback by finds in a remarkable state of preservation. These include two extremely rare cavalry swords – one of them complete, still with its wooden scabbard, hilt and pommel – and two wooden toy swords. One has a gemstone in its pommel.
As well as other weapons, including cavalry lances, arrowheads and ballista bolts – all left behind on the floors – there are combs, bath clogs, shoes, stylus pens, hairpins and brooches. Sections of beautifully woven cloth have also been unearthed. They may have come from garments and have yet to be tested.
The fourth-century stone fort of Vindolanda from the air.
 The barracks was discovered beneath the fourth-century stone fort of Vindolanda. Photograph: Sonya Galloway
There are also two wooden tablets covered in marks made in black ink. They are thought to be letters, but their contents have yet to be deciphered as they were rushed into a conservation laboratory to ensure their survival.
The barracks, which dates from AD105, was found beneath the fourth-century stone fort of Vindolanda, south of Hadrian’s Wall near Hexham, Northumberland. It is one of the site’s earliest barracks. Hadrian did not begin his 73-mile defensive barrier – to guard the north-western frontier of the province of Britain from invaders – until 122.
The artefacts survived because they were concealed beneath a concrete floor laid by the Romans about 30 years after the barracks was abandoned, shortly before 120. The concrete created oxygen-free conditions that helped preserve materials such as wood, leather and textiles, which would otherwise have rotted away.
Birley said: “The swords are the icing on the cake for what is a truly remarkable discovery of one of the most comprehensive and important collections from the intimate lives of people living on the edge of the Roman Empire at a time of rebellion and war. What’s exciting is that [they] are remarkably well-preserved … There is a huge range of stuff – their hair combs, pots, wooden spoons, bowls, weapons, bits of armour, and their cavalry bling.
“Even for us, it’s very unusual to get things like complete Roman swords, sitting on the ground in their scabbards with their handles and their pommels. We were slightly dumbfounded by that. Then, to find another complete sword in another room next door only two metres away, two wooden swords and a host of other cavalry equipment, all in beautiful condition, is just terrific.
“Archaeologists would never expect to find a Roman cavalry sword in any context, because it’s like a modern-day soldier leaving his barracks and dumping his rifle on the floor … This is a very expensive thing. So why leave [it] behind?”
Moments after being uncovered the strap junction still shines because of the airless conditions in which it was preserved.,
 Moments after being uncovered, the strap junction still shines because of the airless conditions in which it was preserved. Photograph: Sonya Galloway
He recalled feeling “quite emotional” over the discovery: “You can work as an archaeologist your entire life on Roman military sites and never expect, or imagine, seeing such a rare thing, even at Vindolanda. It felt like the team winning a form of archaeological lottery, and we knew we had something very rare and special before us.”
Archaeologists lifted up a piece of concrete flooring while exploring the foundations of the fourth-century stone fortress. They were struck by a layer of black, sweet-smelling and perfectly preserved anaerobic soil in an area where it was completely unexpected.
Hidden in this soil, they went on to find, were the timber walls and floors, fences, pots and animal bones from the abandoned barracks. To their astonishment, excavating about 3.5 metres down, they uncovered eight rooms, with stables for horses, and living accommodation, with ovens and fireplaces.
They believe that the base was home to more than 1,000 soldiers and probably many thousands more dependants, including slaves. The Romans had covered over this early barracks with concrete and heavy clay foundations before building another above it. At Vindolanda, garrisons would arrive, build their forts and destroy them when leaving.
Birley said: “We have got successive barracks above them, some of which are also cavalry, but they’re much later and not preserved with anything like the range of material that has come from within the anaerobic conditions. What you’re seeing here is the full range of stuff, and all those little details that normally rot away completely.”
Cavalry swords are very rare, even across the north-west provinces of the Roman empire, he said, partly because they are so thin. “They’re very light, a couple of feet long, designed to slash somebody as you’re riding past, with a wickedly sharp blade and a point.”
Reenactors at Hadrian’s Wall: it is believed up to 1,000 soldiers lived at the 2nd-century garrison.
 Reenactors at Hadrian’s Wall: it is believed up to 1,000 soldiers lived at the 2nd-century garrison. Photograph: Oli Scarff/AFP/Getty Images
Other finds include copper alloy cavalry fitments for saddles, strap junctions and harnesses. They are in such fine condition that they still shine and are almost completely free of corrosion. The strap junctions are preserved so beautifully, he said, that they have all their alloy links – incredibly rare survivals.
Much of the pottery has graffiti, from which the archaeologists hope to work out the names and stories of some of the people who lived here.
The discovery is all the more emotional for Birley, as his archaeologist father, Robin, headed the team that discovered the famous Vindolanda writing tablets in 1973. The new tablets may give further insights. They are letters either sent to, or written by, the people living in those buildings.
Birley said: “So, as a collection of stuff, it doesn’t really get better than that. Some of the documents will hopefully give the names, the characters, what they’re thinking about, what they’re doing.”
Quite why so much valuable material was left behind has yet to be discovered. One theory is that the barracks was abandoned in a hurry. Birley said: “There was strife. This is the precursor to Hadrian coming to the UK to build his wall. This is the British rebellion. So you can imagine a scenario where the guys and girls at Vindolanda are told: ‘We need to leave in a hurry, just take what you can carry.’ If it’s your sword or your child, you grab the child.”

Roman Consul and a few more Phalangites

Posted on August 28th, 2017 under , , . Posted by

Roman Consul.Progress has slowed considerably of late as I’m now back to work.  I painted the Phalangites during the week and the Roman Consul yesterday.  The Consul is inspired by a scene in the 1960, Stanley Kubrick movie “Spartacus”. …

Roman Consul and a few more Phalangites

Posted on August 28th, 2017 under , , . Posted by

Roman Consul.Progress has slowed considerably of late as I’m now back to work.  I painted the Phalangites during the week and the Roman Consul yesterday.  The Consul is inspired by a scene in the 1960, Stanley Kubrick movie “Spartacus”. …