18th Century


How to lose a beer. Jak stracić piwo.

Last Thursday we had another Rebels and Patriots game. Most of the players complain about statistics for Indians with these rules and especially when they were given to me (what not everyone knows is that, for about 10 years, back in my home country, I was doing the Native American Reenactment). During our last game, we decided that the next one I will play against Indians and therefore we had our game.W ostatni czwartek mieliśmy kolejne spotkanie z zasadami Rebels and Patriots. Większość graczy narzekała na zbyt mocnych Indian w tych zasadach a jeszcze bardziej, gdy byli oni w moich rękach (większość nie wie, że przez 10 lat, gdy mieszkałem jeszcze w mojej Ojczyźnie, zajmowałem się odtwórstwem historycznym Rdzennych Mieszkańców Ameryki). Podczas naszej poprzedniej gry ustaliliśmy, że to ja będę grał przeciw Indianom i stąd nasza gra.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike EvansUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike EvansSCENERY/SCENERIA: Mike Evans, Michael Schneider, SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I M

» View Source Article

Second Empire. Rebels & Patriots.

Hi! Today two new short reports from games we had during the last two weeks. The first was a test game of new Michael's set for the Franco-Prussian War and is called Second Empire. The other game, played last week was Rebels and Patriots and again I received Indians to play... By the way, we got a new home and soon we will receive keys. Now I busy with packing stuff and prepare to move, so be aware, that this space could be quiet for some time...Witam! Dziś dwa raporty z naszych gier, rozegranych w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Pierwsza z nich to testy nowych zasad Michaela dla wojny francusko pruskiej, zwane Second Empire. Druga to gra z poprzedniego tygodnia z zasadami Rebels and Patriots, gdzie znów dostałem do gry Indian... Tak przy okazji, to znaleźliźmy juz nowy dom i wkrótce dostaniemy do niego klucze. Teraz zajęty jestem pakowaniem wszystkich rzeczy i może się tak zdarzyć, że to miejsce zamilknie na pewien czas...1. Second Empire.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY:&nb

» View Source Article

Villeneuve, 1781.

Hello! Last Thursday we returned with new campaign game. Michael once again returned with AWI, but this time with a different rules. About those you can read on Michael's blog. Every game is pregamed with Eve of Battle, the card game also written by Michael and which I had a privilege to test. In our campaign we have four players: American (Mike), French (myself), British (Alasdair) and Hessians (Peter). In our first game I faced Alasdair. For our games we using Black Powder rules.Witam! W ostatni czwartek zaczęliśmy naszą nową kampanię. Michael znów powrócił z Wojną o Niepodległość Stanów Zjednoczonych, jednak tym razem z odmiennymi zasadami. O nich możecie przeczytać na blogu Michaela. Każda gra poprzedzona jest grą z użyciem Eve of Battle, karcianka, również napisana przez Michaela, którą miałem zaszczyt testować. W naszej kampanii mamy czworo graczy: Amerykanie (Mike), Francuzi (ja), Brytyjczycy (Alasdair) i Hesowie (Peter). W naszej pierwszej grze stanąłem do walki z Alasdairem. Do naszych gier używamy z

» View Source Article

Go and try to stop my Hurons! Idź i spróbuj zatrzymać moich Huronów!

Last Thursday we had another French Indian War. Mike Evans asked to try Muskets And Tomahawks rules, as he never tried it before. However, because of recent Angus's fire and necessary of moving places, he temporary lost his rules and cards. Having game already set up, we decided to use Rebels and Patriots again.W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z czasów wojny angielsko-francuskiej o kolonie w Ameryce Płn. Mike Evans poprosił nas o grę z zasadami Muskets And Tomahawks, ponieważ nigdy w nie grał. Jednakże z powodu niedawnego pożaru u Angusa i konieczności zmiany miejsca zamieszkania, zasady i karty gdzieś się zawieruszyły. Mając już grę ustawioną, zdecydowaliśmy się użyć znów zasad Rebels and Patriots.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike EvansUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike EvansSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA(Angus, Michael, Bartek)1 x regular line infantry1 x light line infantry1 x Coeur de Bois3 x Militia3

» View Source Article

Rebels & Patriots.

Last Thursday we had game with new set of rules, called Rebels & Patriots. This set is another clone of Lion Rampant, this time to wargame conflicts from New World, especially from the northern part. So far we really liked all the previous versions and we were very curious about new one.W ostatni czwartek mieliśmy grę z nowymi zasadami, zwanymi Rebels & Patriots. Jest to kolejny klon Lion Rampant, tym razem poświęcony konfliktom z Nowego Świata, szczególnie z jej północnej części. Jak do tej pory podobały się nam wszystkie poprzednie wersje i byliśmy bardzo ciekawi tej nowej.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael EvansUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael EvansSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Evans1. Forces. Siły.GREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA(Mike, Peter, Michael)1st Brigade1 x Line Infantry (Large)2 x Line Infantry1 x Line Infantry (Small, Elite)1 x Gun2nd Brigade1 x Line Infantry (Large)2 x Line Infantry1 x Militia1 x Gun3rd Brigade1 x Line Infantry1 x Line

» View Source Article

Mehr, 1758

Last week we had Seven Years War game. After several tests, Michael finally published his set and this time we were going to check, how it will work with historical scenario. For that we used one of the Charles Grant's games and that was battle of Mehr, fought 5th of august 1758.W zeszłym tygodniu mieliśmy grę z okresu wojny siedmioletniej. Po kilku testach, Michael w końcu opublikował swoje zasady i tym razem postanowiliśmy je przetestować z historycznym scenariuszem. do tego celu użyliśmy jednej z gier Charlesa Granta i była to potyczka pod Mehr, stoczoną 5 sierpnia 1758 roku.SCENARIO/SCENARIUSZ: Charles GrantUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider1. Forces. Siły.ALLIED/SPRZYMIERZENI(Michael, Mike)7 x Line Infantry Battalion2 x Cavalry RegimentsFRANCE/FRANCJA(Angus, Alasdair, Bartek)11 x Line Infantry Battalion1 x Gun Battery2 x Cavalry Regiment1 x Light Cavalry Regiment2. The game. Gra.The objec

» View Source Article

Guilford Courthouse, 1781.

Recently I have not enough time for blogging, so sorry for some delays. Today very short report from the game we had two weeks ago. Bill again visited our club with an AWI Black Powder game.Ostatnio nie mam zbyt wiele czasu na blogowanie, więc przepraszam za małe opóźnienia. Dzisiaj krótki raport z gry rozegranej dwa tygodnie temu. Bill znów odwiedził nasz klub, tym razem z grą z czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych z użyciem zasad Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Battle of Guilford Courthouse scenario from the Rebellion! supplementUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam1. Forces. Siły.USA(Campbell, Mike, Bartek)C-in-C Major-General Nathaniel Greene 8American First LineBrigadier-General Butler 7North Carolina Militia Brigade 2 units of 20 figuresLynch’s Virginia Rifles unit of 12 figuresWashington’s 1st/3rd Cont Dragoons unit of 8 figures1st Continental Artillery Deta

» View Source Article

Detmold, 1759

Last Thursday, we got demand for a horse and musket game. I push idea to try another time Michael's Seven Years War rules and all agreed. We wanted  to check if the BUA rules working well. During our game we had two new players and they pick up the game very quickly and that prove that the rules are easy to pick, which was one of our conditions for the rules for that period.W ostatni czwartek część z nas miała chęć zagrania w grę z czasów konia i muszkietu. Podsunąłem pomysł, by rozegrać kolejny raz testową grę Michael'owych zasad Seven Years War i wszyscy się na to zgodzili. Tym razem byliśmy ciekawi zasad walk w budynkach i czy napisane zasady są dobrze napisane. Podczas naszej gry uczestniczyło w niej dwóch nowych graczy, którzy bardzo szybko zrozumieli jej przepisy. To tylko potwierdza, że zasady są bardzo łatwe dla nowicjuszy, czyli jeden z naszych warunków względem zasad do tego okresu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWC

» View Source Article