Germans


Another new models. Kolejne nowe modele.

Today some new reinforcements to my collections. After Normans I wanted something small and unified, before next hard project. With hundreds unpainted figures and models the choice was quite hard, but finally I found something which fit into my needs. Dzisiaj kilka uzupełnień do moich kolekcji. Po Normanach chciałem pomalować coś małego i zunifikowanego, przed następnym trudnym projektem. Z setkami niepomalowanych figurek i modeli, wybór był naprawdę trudny, jednak w końcu znalazłem coś co wpasowało się w moje potrzeby. First were some support weapons for my Polish 1st Armoured Division. Two 2' mortars together with MMG. All models are from Crusader Miniatures.Na początek kilka broni wsparcia dla mojej 1. Dywizji Pancernej. Dwa dwucalowe moździerze oraz ckm. Wszystkie modele pochodzą od Crusader Miniatures.Second is HMG for my Poles for 1920. Models are from Scheltrum Miniatures.Drugi jest ckm dla moich Polaków na 1920 rok. Modele sa od Scheltrum Miniatures.The last is the plane for G

» View Source Article

Granja de la Abundancia, 1810.

Last Thursday we had great come back to the club. Bill Gilchrist after long absence finally visited us with a game. He returned with his favourite set of rules: Black Powder. It was good, because he knows some news about upcoming version 2 of the rules, so it was great share some gossips with him. For our game he chose the scenario  Granja de la Abundancia from the Triumph of the Albion, the BP supplement.W ostatni czwartek zanotowaliśmy wielki powrót do naszego klubu. Bill Gilchrist po długiej absencji postanowił nas odwiedzić i zagrać z nami. Powrócił z jego ulubionymi zasadami, czyli Black Powder. Było to o tyle dobre, że podzielił się z nami kilkoma nowościami z nadchodzącej wersji 2 zasad i świetnie było tego posłuchać. Dla naszej gry wybrał scenariusz Granja de la Abundancia z Triumph of the Albion, dodatku do BP.SCENARIO/SCENARIUSZ: Granja de la Abundancia scenario from the Triumph of the Albion suplementUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/S

» View Source Article

Narrow Seas - time for torpedoes and bigger guns. Narrow Seas - czas na torpedy i większe działa.

Another test game of Narrow Seas. This time we decided to test how the torpedoes and bigger guns work.Kolejna gra testowa Narrow Seas. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić jak działają torpedy i większe działa.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus KonstamUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus KonstamSCENERY/SCENERIA: SESWCMODELS/MODELE: Angus Konstam1. Forces. Siły.ROYAL NAVY(Peter, Alisdair, Bartek)MTB-75MTB-76MTB-82MTB-413MTB-414MTB-447KRIEGSMARINE(Campbell, Michael)SS AGATHAGR-312KFK-19KFL-762. The game. Gra.Angus put his scenario somewhere in the English Channel, close to the French coast. The small German convoy get attacked by British MTB flotilla.  The main task for Royal Navy, was to sunk SS Agatha and for Kriegsmarine to prevent it. It started with firing the guns and British boats moving towards the main target. The 3' gun on SS Agatha appeared very powerful. In first round it hit one of my boats and kills the steering man. It confused my crew and they remaining  to swim forward for t

» View Source Article

Converting Winter Germans

I've covered the review on the German infantry in winter gear a couple of days ago and already opened up on the possibilities to convert them, by adding parts from other sprues and kits. Due to the way the miniatures in the Warlord Games kits are cut, it is quite easy to use parts from […]

» View Source Article