Level2


Huskard on Stonehorn Beastclaw Raiders / Warhammer Ogre Kingdoms Army Level 2

Hello, today I will show more detailed photos of Huskard on Stonehorn to the ogre kingdom painted some time ago at level 2 with small additions. I invite you.Witam dziś pokaże bardziej szczegółowe zdjęcia Huskard on Stonehorn do królestwa ogrów malowanego jakiś czas temu na poziomie 2 z małymi dodatkami. Zapraszam.Regards Grzegorz

» View Source Article

Warhammer / 9Th Age Thundertusk Beastriders Beastclaw Raiders / Ogre Kingdoms Army Level 2

Hello, today I will show more detailed photos of Thundertusk to the ogre kingdom painted some time ago at level 2 with small additions. I invite you.Witam dziś pokaże bardziej szczegółowe zdjęcia Thundertuska do królestwa ogrów malowanego jakiś czas temu na poziomie 2 z małymi dodatkami. Zapraszam.Regards Grzegorz

» View Source Article

Age of Sigmar Seraphon Army Level 3 and 2.

Today I will show the finished Seraphon Army to Age of Sigmar that contains:-Forge World Dread Saurian Level 3-Age of Sigmar Kroxigors Level 2-Starpriest Level 2-Saurus Warriors Level 2-Age of Sigmar Terradon Riders Level 2-Saurus Oldblood On Carnosaur Level 3Army painted on level 2 and 3 which looks great on the gaming table on small and larger units as well as single characters, monsters and vehicles. Check it out and invite you to watch the video on YouTube.Dziś pokaże skończoną armie Seraphonów do Age of Sigmar w skład której wchodzi:-Forge World Dread Saurian Level 3-Age of Sigmar Kroxigors Level 2-Starpriest Level 2-Saurus Warriors Level 2-Age of Sigmar Terradon Riders Level 2-Saurus Oldblood On Carnosaur Level 3Armia pomalowana na poziomie 2 i 3 który wygląda świetnie na stole na małych i większych jednostkach, jak również pojedynczych postaciach, potworach i pojazdach. Sami oceńcie i zapraszam do oglądania filmiku na YouTubie. Regar

» View Source Article

Age of Sigmar Gaunt Summoner on Disc of Tzeentch Level 2

They are powerful, faceless daemon sorcerers from the Crystal Labyrinth of Tzeentch who have served Archaon ever since the Everchosen enslaved them during the Age of Chaos. Hello, today I will show you finite a sorcerer on the disk Gaunt Summoner painted on level 2. I invite you.Są potężnymi, pozbawionymi twarzy demonami, czarodziejami z Kryształowego Labiryntu Tzeentch, którzy służyli Archaonowi od czasu, gdy Everchosen zniewolił ich podczas Ery Chaosu. Witam was, dziś pokaże wam skończonego maga na dysku czyli Gaunt Summoner pomalowany na poziomie 2. Zapraszam.

» View Source Article

Age of Sigmar Tzaangors Disciples of Tzeentch Level 2

The Tzaangors are avian Beastmen who serve Tzeentch, their unnatural instincts and animal savagery augmented with a keen, if cruel, intellect. They are often covered in savage totems and carry weapons of bone, iron or crystal. Hello, today I will show you finite Tzaangors painted on level 2. I invite you.Tzaangory to Ptasie Zwierzoludzie, które służą Tzeentchowi, ich nienaturalnym instynktom i dzikościom zwierząt powiększonym o bystry, jeśli nie okrutny, intelekt. Często są pokryte dzikimi totemami i noszą bronie z kości, żelaza lub kryształów. Witam was, dziś pokaże wam skończonych Tzaangors pomalowany na poziomie 2. Zapraszam.Regards MPS

» View Source Article

Age of Sigmar Tzaangor Shaman Disciples of Tzeentch Level 2

Tzangor Shamans are talented and powerful sorcerers known for their prophetic visions, born under dark signs, shamans are held in the highest respect and are usually gifted with Tzeentch's Disk that lifts them above their allies. Hello, today I will show you finite a sorcerer on the disk Tzaangor Shaman painted on level 2. I invite you.Tzangor Szamani są utalentowanymi i potężnymi czarownikami znanymi z ich proroczych wizji, urodzeni pod ciemnymi znakami, szamani są trzymani w najwyższym szacunku i są zwykle obdarzeni dyskiem Tzeentcha który podnosi ich ponad swoich sprzymierzeńców. Witam was, dziś pokaże wam skończonego maga na dysku czyli Tzaangor Shamana pomalowany na poziomie 2. Zapraszam.

» View Source Article

Two German Sd.Kfz 251/10 ausf D Bolt Action Rubicon Models Level 2

The Sd.Kfz. 251 half-track was a WW2 German armored fighting vehicle designed by the Hanomag company, based on its earlier, unarmored Sd.Kfz. 11 vehicle. The Sd.Kfz. 251 was designed to transport the panzergrenadiers (German mechanized infantry) into battle. Sd.Kfz. 251s were the most widely produced German half-tracks of the war, with at least 15,252 vehiclesSd.Kfz. 251 półgąsienicwy niemiecki pojazd bojowym II wojny światowej zaprojektowanym przez firmę Hanomag, opartym na jego wcześniej nieuzbrojonej wersji Sd.Kfz. 11 pojazd. Sd.Kfz. 251 został zaprojektowany do transportu panzergrenadierów (niemieckiej zmechanizowanej piechoty) do walki. Sd.Kfz. 251 były najczęściej produkowanym niemieckim pół-gąsienicowym pojazdem wojny, z co najmniej 15 252 pojazdami.Regards MPS

» View Source Article

Ogre Kingdoms Army Warhammer / 9Th Age Level 2

Today I will show the finished Ogre Kingdoms Army to Warhammer that contains:-Frostlord on Stonehorn-Huskard on Stonehorn-Thundertusk Beastriders-Mournfang Beastclaw RaidersArmy painted on level 2 which looks great on the gaming table on small and larger units as well as single characters, monsters and vehicles. Check it out and invite you to watch the video on YouTube. You can see more photos here.Dziś pokaże skończoną armie Królestwa Ogrów do Warhammera w skład której wchodzi:-Frostlord on Stonehorn-Huskard on Stonehorn-Thundertusk Beastriders-Mournfang Beastclaw RaidersArmia pomalowana na poziomie 2 który wygląda świetnie na stole na małych i większych jednostkach, jak również pojedynczych postaciach, potworach i pojazdach. Sami oceńcie i zapraszam do oglądania filmiku na YouTubie. Więcej zdjęć możecie zobaczyć tu.Regards MPS

» View Source Article

Two German Sd.Kfz 251/10 ausf D Bolt Action Level 2 Warlord Games

The Sd.Kfz. 251 half-track was a WW2 German armored fighting vehicle designed by the Hanomag company, based on its earlier, unarmored Sd.Kfz. 11 vehicle. The Sd.Kfz. 251 was designed to transport the panzergrenadiers (German mechanized infantry) into battle. Sd.Kfz. 251s were the most widely produced German half-tracks of the war, with at least 15,252 vehiclesSd.Kfz. 251 półgąsienicwy niemiecki pojazd bojowym II wojny światowej zaprojektowanym przez firmę Hanomag, opartym na jego wcześniej nieuzbrojonej wersji Sd.Kfz. 11 pojazd. Sd.Kfz. 251 został zaprojektowany do transportu panzergrenadierów (niemieckiej zmechanizowanej piechoty) do walki. Sd.Kfz. 251 były najczęściej produkowanym niemieckim pół-gąsienicowym pojazdem wojny, z co najmniej 15 252 pojazdami.

» View Source Article

German Stug III ausf G Bolt Action Level 2

The Sturmgeschütz III (StuG III) assault gun was Germany's second most-produced armoured fighting vehicle during World War II after the Sd.Kfz. 251 half-track. It was built on the chassis of the proven Panzer III tank, replacing the turret with an armored, fixed superstructure mounting a more powerful gun. Initially intended as a mobile assault gun for direct-fire support for infantry, the StuG III was continually modified, and much like the later Jagdpanzer, was employed as a tank destroyer.Działo szturmowe Sturmgeschütz III (StuG III) był drugim najczęściej produkowanym niemieckim pojazdem bojowym podczas drugiej wojny światowej po Sd.Kfz. 251. Został zbudowany na podwoziu sprawdzonego czołgu Panzer III, zastępując wieżę zbrojoną, nieruchomą nadbudówką mocującą mocniejszy pistolet. Początkowo zaprojektowany jako mobilne działo szturmowe do wsparcia ogniowego piechoty, StuG III był ciągle modyfikowany i podobnie jak późniejszy Jagdpanzer, był zatrudniony jako niszczyciel czołgów.Regards MPS

» View Source Article

Bretonnian Green Knight Warhammer Level 2

Hello everyone, today I will show you the model of the Bretonian spirit and that is the Green Knight. The model is not original of one hundred percent because it has a different head and shields, the rest is correct and for comparison you can see the correct model here. A lot of attention attracts The base which is made of resin, the stone element protrudes a lot outside the stand, but still the model is stable. I do not know what kind of a producer of these base, but for models that move loosely, in my opinion, I fit perfectly. I invite you to watch.Witam wszystkich dziś pokaże model Bretońskiego ducha czyli Green Knighta. Model nie jest oryginalny w stu procentach ponieważ posiada inną głowę oraz tarcze, reszta się zgadza a dla porównania prawidłowy model możecie zobaczyć tu. Dużą uwagę zwraca na siebie baza która jest wykonana z żywicy, element kamienny wystaję sporo poza podstawkę ale mimo tego model jest stabilny. Nie wiem co to za producent tych podstawek ale dla modeli poruszaj

» View Source Article