SESWC


Belgium 1944. Belgia 1944.

Last Thursday we had Chain of Command game. This time we set up the game somewhere in Belgium, where British and Polish troops get attacked by German reinforcements.W ostatni czwartek mieliśmy grę z zasadami Chain of Command. Tym razem nasza rozgrywka była umiejscowiona gdzieś w Belgii, gdzie brytyjskie i polskie oddziały zostały zaatakowane przez niemieckie posiłki.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter MearnsUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek ZyndaSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Zynda1. Forces. Siły.UK/ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO(Alasdair)Infantry Platoon+ Firefly tankPOLAND/POLSKA(Bartek)Motorised Infantry Platoon+ Adjutant and 2'' Mortar3rd REICH/III RZESZA(Peter, Angus)Infantry Platoon+ HetzerPanzerGrenadier Platoon+ PzKpfw IV2. The game. Gra.From the beginning we split our game on two clashes. Panzergrenadiers against British and Poles against German infantry. This time my Poles won the Patrol phase and get better deploy points. That allow

» View Source Article

Rohan, 3019 of the 3rd Era. Rohan, 3019 rok Trzeciej Ery.

For the last Thursday game, I asked Alasdair to introduce me to the Lord of the Rings wargaming. That was something I was always wanted to try. Alasdair together with his son Alexander, prepared the game with War of the Rings rules. So we had Rohan versus Isengard battle. Na ostatni czwartek namówiłem Alasdaira by wprowadził mnie w świat wargamingu związanego z Władcą Pierścieni. To było coś, czego zawsze chciałem spróbować. Alasdair wspólnie z swoim synem Alexandrem, przygotowali grę z zasadami War of the Rings. W ten sposób mieliśmy bitwę pomiędzy siłami Rohanu i Isengardu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Alexander  WatsonUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Alexander  WatsonSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Alasdair Watson1. Forces. Siły.ROHAN(Michael, Bartek)1 x Royal Guard Cavalry1 x Cavalry with Bows1 x Cavalry with Spears1 x Skirmish Cavalry with BowsISENGARD(Alasdair, Alexander)1 x Troll1 x Ork's Cavalry on Wargs2 x Uruk Hai with pikes1 x Uruk Hai with crossbows

» View Source Article

Greece, 86 BC. Grecja, 86 p.n.e.

Today short report from our Sunday game. This time it was Pontic vs Rome with a use of To the Strongest rules. Dzisiaj krótki raport z naszej niedzielnej gry. Tym razem był to pojedynek Rzymu z Pontem z użyciem zasad To the Strongest.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter MearnsUMPIRING/PROWADZENIE GRY: SCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Jack Glanville1. Forces. Siły.ROME/RZYM(Jack, Bartek)I LEGION2 x Light infantry10 x LegionnairesII LEGION2 x Light Infantry1 x Medium Infantry5 x Legionnaires5 x CavalryPONT(Peter)Pontic Army3 x Phalange2 x Medium Infantry2 x Light Infantry2 x Light Cavalry2 x Medium CavalryPontic Allies2 x Light Infantry10 x Medium Infantry4 x Light Cavalry2. The game. Gra.Sadly this game was played 2 weeks ago and I don't remember everything from it. I will remember it as the game with the worst cards I ever had. To be honest, this period is not my Roman period (my army is a little older period) and had some problems with tactic at the b

» View Source Article

Grzegrzogrzewickie Hills, 1657. Wzgórza Grzegrzogrzewickie, 1657.

With last Thursday game we had several problems. First it supposed to be a 2WW naval game, but according to a fire in Angus's house, we had to cancel it. Happily nobody get hurt and most of his books and models get saved (some boxes get melted and some of them get smoked). For that I have volunteered to prepare game by myself with By Fire and Sword rules. I was going to made a divisional game, but only Campbell and Alasdair appeared, so we downgrade a game to a skirmish. As both players had only one game each, we went to the small points forces, to made the game easier for them with me as the umpire.Z ostatnią czwartkową grą mieliśmy kilka problemów. Na początku miała to być morska rozgrywka z czasów 2WŚ, jednak ze względu na pożar w mieszkaniu Angusa musieliśmy to odwołać. Na szczęście nikt nie ucierpiał a wszystkie książki i modele udało się uratować (kilka pudełek się stopiło i część z nich okopciło). Z tego powodu zgłosiłem się na ochotnika i zaproponowałem Ogniem i Mieczem, jako zamiennik. Chciałem zrobi

» View Source Article

Mehr, 1758

Last week we had Seven Years War game. After several tests, Michael finally published his set and this time we were going to check, how it will work with historical scenario. For that we used one of the Charles Grant's games and that was battle of Mehr, fought 5th of august 1758.W zeszłym tygodniu mieliśmy grę z okresu wojny siedmioletniej. Po kilku testach, Michael w końcu opublikował swoje zasady i tym razem postanowiliśmy je przetestować z historycznym scenariuszem. do tego celu użyliśmy jednej z gier Charlesa Granta i była to potyczka pod Mehr, stoczoną 5 sierpnia 1758 roku.SCENARIO/SCENARIUSZ: Charles GrantUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider1. Forces. Siły.ALLIED/SPRZYMIERZENI(Michael, Mike)7 x Line Infantry Battalion2 x Cavalry RegimentsFRANCE/FRANCJA(Angus, Alasdair, Bartek)11 x Line Infantry Battalion1 x Gun Battery2 x Cavalry Regiment1 x Light Cavalry Regiment2. The game. Gra.The objec

» View Source Article

Grzmiszczosławice, 1939.

Few weeks ago, Andrew, the members of the Wargaming in Scotland group on Facebook, asked if someone would be able to show him Battlegroup rules. I answered him as the first and last Thursday we had our game. I was thinking which book to use, Kursk, Fall of the Reich or Blitzkrieg. I decided to use the last one, which would be the great possibility to use some of my new models. Therefore we had Polish campaign of 1939 and fight for fictitious village with hard to pronounce name of Grzmiszczosławice.Kilka tygodni temu, Andrew, członek facebookowej grupy Wargaming in Scotland, zapytał się czy ktoś nie pokazałby mu zasad Battlegroup. Odpowiedziałem jako pierwszy i w ten sposób w zeszły czwartek odbyła się nasza gra. Zastanawiałem się jakiej książki użyć, Kurska, Fall of the Reich czy Blitzkrieg. Zdecydowałem się na tą ostatnią, była to więc możliwość użycia kilku z moich nowych modeli. Dlatego też mieliśmy grę z okresu Kampanii w Polsce w 1939 roku i walkę o fikcyjną wioskę o bardzo trudnej do wymówienia nazwie G

» View Source Article

Last game, figures and models of 2018. Ostatnia gra, figurki i modele roku 2018.

Today we have last day of 2018. For the year review I will write separate post soon, but now last wargaming events of passing year.Dziś mamy ostatni dzień roku 2018. POdsumowanie roku znajdzie się w osobnym poście, który opublikuje już wkrótce, a teraz ostatnie wargamingowe wydarzenia mijającego roku.1. Last Game: Galleys, Guns and Glory. Ostatnia gra: Galleys, Guns and Glory.SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack GlanvilleUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack GlanvilleSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam1.1. Forces. Siły.HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA(Alasdair, Angus, Campbell)1 x Galeassa3 x Lanternas5 x Galleys6 x GalliotsOTTOMAN EMPIRE/IMPERIUM OSMANÓW(Jack, Peter, Bartek)3 x Lanternas7 x Galleys6 x Galliots1.2. The game. Gra.As usual the time between Christmas and Hogmanay is not very busy at our club, so the game planned for 8 players had them only 6. Anyway it was still quite amusing. Both fleets moved against each other (even Venetians). Jack reach

» View Source Article

Tashkent, 1919. Taszkient, 1919.

Our last Thursday game was big Back of Beyond game with Set an East Ablaze rules. Game was prepared by Peter and I helped him to umpire. The plan was to explore the city, finding the gold and silver coins hidden in the buildings and prevent other groups to fulfill their goals. Nasza ostatnia czwartkowa gra była z cyklu Back of Beyond z zasadami Set an East Ablaze. Rozgrywka została przygotowana przez Petera, a ja mu jedynie pomogłem ją poprowadzić. Zadaniem graczy było przeszukiwanie miasta, znajdowanie złota i srebra ukrytego w budynkach oraz przeszkadzanie innym graczom w wypełnianiu ich celów.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter MearnsUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda, Michael Schneider, Angus Konstam1. Forces. Siły.Team 1:BRITISH/BRYTYJCZYCY(Michael S.)Commander4 x Infantry1 x HMGPOLES/POLACY(Bartek)Commander3 x Infantry1 x HMGArmoured CarTeam 2:BOLSHEVIKS 1/BOLSZEWICY 1(Angus)Commande

» View Source Article

Afghanistan 1880.

Initially last week game should be Seven Years War game with freshly published Michael's rules, however due to his Christmas Party duties, this game had to be postponed. Instead of that we were going to play some Sudan game with Black Powder, but due to taxi duties of Campbell, that game had to be also postponed. Finally we finished with The Men Who Would Be Kings. Firstly it supposed to be Second Boer War, however Angus cannot find his figures and brought his Second Afghan War collection.Początkowo na zeszły tydzień mieliśmy zaplanowaną grę z okresu wojny siedmioletniej, ze świeżo wydanymi zasadami Michaela, jednak z powodu jego obowiązków podczas przyjęcia bożonarodzeniowego, ta gra musiała zostać odwołana. Zamiast tego padł pomysł rozegrania gry z okresu wojny w Sudanie z zasadami Black Powder, ale ta również musiała zostać odwołana z powodu obowiązków Campbella jako taksówki. Ostatecznie skończyliśmy z The Men Who Would Be Kings. Początkowo to miała być druga wojna burska, jednak Angus nie mógł znale

» View Source Article

Onomatopoeia, 423 BC.

Last Thursday I was invited to the Hail Caesar game. Michael S. just painted new armies and we were going to test them on the table. As the counterpart came Mike with his Ancient Greek collection.  So we had Athenians vs Spartans clash. For this game Michael came up with some house rules we were also going to test.W ostatni czwartek zostałem zaproszony do gry z zasadami Hail Caesar. Michael S. właśnie pomalował nową armię i mieliśmy zamiar przetestować ją na stole. Jako przeciwwagę dla tejże, Mike wystawił swoją kolekcję antycznych Greków. Mieliśmy więc starcie Ateńczyków ze Spartanami. Do tej gry Michael przygotował kilka zasad domowych, które mieliśmy zamiar również przetestować.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Mike Evans1. Forces. Siły.SPARTA(Michael, Bartek)1 x Elite Hoplites5 x Hoplites2 x Hippei1 x Slingers2 x Light CavalryATHENY/ATENY(Mike)6 x Ho

» View Source Article

Cap de Formentor, 1805.

Last Thursday we had AGM in our club, so less time for gaming. Happily (second time in the row), the meeting took only an hour and we had time for small game. Other club members brought their board games, but we had proper naval game with Post Captain rules.W zeszły czwartek, mieliśmy doroczne spotkanie podsumowujące poprzedni rok, a więc mniej czasu na grę. Na szczęście (to już drugi raz z rzędu), spotkanie zajęło tylko godzinę i pozostały czas mogliśmy przeznaczyć na grę. Inni członkowie naszego klubu przynieśli ze sobą planszówki, my jednak mieliśmy porządną grę morską z użyciem zasad Post Captain.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus KonstamUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus KonstamSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam,  Bartek Żynda1. Forces. SiłyROYAL NAVYHMS Shannon (38 guns) - AlisdairHMS Aeolus (38 guns) - MichaelMARINE NATIONALECornélie (40 guns) - BartekHermione (40 guns) - Campbell2. The game. Gra.The game objective was to French ships have to

» View Source Article

Kümmerling, 1512.

Last week game was Italian Wars with  Pike and Shotte rules game. It  started with small delay, as both main figure suppliers were argue about the size (of armies and the table, of course). When they finally get some agreement we were able to start the game.W ostatni czwartek naszą grą były wojny włoskie z użyciem zasad Pike and Shotte. Rozgrywka rozpoczęła się z małym poślizgiem, ponieważ dwóch głównych dostawców figurek spierało się o rozmiar (armii i stołu, rzecz jasna). Kiedy już w końcu udało im się dojść do porozumienia, mogliśmy zacząć naszą grę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam,  Bartek Żynda1. Forces. Siły.VENETIA & VERONA/WENECJA I WERONA(Angus, Bartek)1st Division of Cavalry1 x Lanze Spezzate1 x Men-At-Arms2 x Stradioti2nd Division of Cavalry1 x Lanze Spezzate1 x Men-At-Arms2 x Stradioti1st Infantry Division1 x Pike Bloc

» View Source Article

Gross Weitzer, 1813.

Last Thursday we had fictitious Napoleonic game with Black Powder 2 rules. The idea was to try different game sequence than original, which is: initiative movements, shooting, order movements and finally hand to hand combats. In our opinion, this is a more sensible sequence that reflects the realities of the battlefields of that period in the much better way.W ostatni czwartek mieliśmy fikcyjną grę z okresu napoleońskiego z użyciem zasad Black Powder 2. W tej grze chcieliśmy sprawdzić, jak się ona zachowa z odwróconą sekwencją gry, tzn. wpierw ruchy z inicjatywą, potem strzelanie, potem ruchy z rozkazami i na końcu walka wręcz. Według nas, taka sekwencja ma dużo większy sens i bardziej oddaje realia pól bitewnych tego okresu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus KonstamUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam, Campbell Hardie, Bartek Żynda1. Forces. Siły.FRANCE & ALLIED/FRANCJA I ALIANCI(Angus, Alisdai

» View Source Article

Saga continues, the death of Henri the 2nd. Kontynuacja sagi, śmierć Henryka II.

Our Norman saga continues. Forces of Rolund has been beaten. His ally Rolf get killed and he had to withdraw to his lands. The situation was very bad. Henri together with bishop Luidolf moved their forces against Rolund. However Rolund decided to prevent this and send for help to his brother in law Rudolf the Insane and to Rolf's brother Reinar. Both respond positively for this call. Rudolf arrived to the Rolund's land soon after Rolf's death and took command over the whole forces as the much more experienced. However there was no news from Reiner, yet. Rudolf moved whole his army on the border of Rolund's lands to cross the way incoming army of Henri. For the game we used the Hail Caesar rules.Kontynuacja naszej normańskiej sagi. Siły Rolunda zostały pobite. Jego sprzymierzeniec Rolf został zabity, musiał więc wycofać swoje siły na swoje ziemie. Sytuacja była bardzo zła. Henri razem z biskupem Luidolfem ruszył przeciw Rolundowi. Jednakże Rolund postanowił temu przeciwdziałać i posłał po pomoc do swojego szwa

» View Source Article

100 years of Polish Air Forces. Pikeman's Lament ECW. Stulecie polskich sił powietrznych. Angielska wojna domowa z Pikeman's Lament.

Before I move to the last week game, we have something to celebrate today. Exactly 100 years ago we had first military action of Polish Air Forces. Some time ago I wrote something about that and today is very good day to bring that post back. More details at the link below.Zanim przejdę do opisu gry z zeszłego tygodnia, mamy powód do świętowania. Dokładnie 100 lat temu, miała miejsce pierwsza akcja bojowa polskich sił powietrznych. Jakiś czas temu pisałem o tym i to jest dobra okazja, by sobie ten wpis przypomnieć. Więcej szczegółów w linku poniżej.https://asienieboje.blogspot.com/2013/11/pierwsza-szachownica-first-checkerboard.htmlAfter that introduction, time for the last game. This time our new Mike (there is a lot of Michaels in our club...) invited us to a game with ECW Pikeman's Lament. Po tym wstępie czas na ostatnią grę. tym razem nowy Mike (w naszym klubie jest już naprawdę dużo Michaelów) zaprosił nas do gry z użyciem zasad Pikeman's Lament w czasach angielskiej wojny domowej.SCENARIO/SCEN

» View Source Article