SESWC


For the King and Parliament!

Last Thursday Peter and Campbell invited us to the ECW game. It is about a year ago when those two chaps decided to paint opposite armies for that conflict. It was the time to finally put them on the table and give them a first time to go. For the game, we used For the King and Parliament rules.W ostatni czwartek Peter i Campbell zaprosili nas do gry z czasów angielskiej wojny domowej. To już będzie z rok czasu, jak tych dwóch postanowiło pomalować obie walczące ze sobą armie. Był to czas, by w końcu wystawić je na stół i pierwszy raz je wypróbować. Do gry użyliśmy zasad For the King and Parliament.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter MearnsUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter MearnsSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Peter Mearns, Campbell Hardie1. Forces. Siły.ROYALISTS/ROJALIŚCI(Alasdair, Mike, Peter)1st Brigade2 x Pike&Shotte  Infantry1 x Gun2nd Brigade2 x Pike&Shotte  Infantry3rd Brigade2 x Pike&Shotte  Infantry4th Brigade

» View Source Article

Battle of Snowy Farms, 1781.

We back with our AWI campaign. During my holiday boys at the club played the second game of the first round. In that second game, Hessians (Peter) decimated Americans (Mike) 5VP to 0VP. That gave the British and Peter a lead in our campaign. However, in the second round (we are going to play 8 rounds) the Hessians were going to meet my French. As you possibly remember my French won over Alisdair British 3VP to 0VP in the first battle. For our game, we used Eve of Battle for the scenario and Black Powder for a game.Jesteśmy z powrotem z naszą kampanią wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Gdy byłem na wakacjach, chłopaki w klubie rozegrali drugą grę pierwszej rundy. W tej drugiej gry Hesja (Peter) zdziesiątkowała Amerykanów (Mike) 5VP do 0VP. To dawało Brytyjczykom i Peterowi prowadzenie w naszej klasyfikacji. Jednakże w drugiej rundzie (mamy zamiar rozegrać ich 8) siły heskie miały spotkać się z moimi Francuzami. Jak zapewne pamiętacie moi Francuzi wygrali z Brytyjczykami Alasdaira 3VP do 0VP w pierwsze

» View Source Article

Fort Bartovski (1862) and Eldritch Horror.

Today two games. The first big, two days game with 12 players and the second the board, fantasy.Dzisiaj dwie gry. Pierwsza duża, dwudniowa z udziałem 12 graczy i druga, planszówka fantasy.1. Fort Bartovski, 1862.That was our AB1 gaming group game. This time organised by me. It was ACW game with fictitious fort Bartovski (the name was taken from our previous games with ironclads), this time attacked from the land. It was 6 players on each side, everyone commanding a division. We used Black Powder rules for the game. Despite the scenario was fully prepared by me,  would like to thank Bill for his help with rules and unit statistics. The game was played on three 12'x6' tables.Była to gra naszej grupy AB1, tym razem organizowana przeze mnie. Była to gra z okresu wojny secesyjnej z fikcyjnym fortem Bartovski (nazwa wzięta z naszych wcześniejszych gier z ironkladami), tym razem jednak atakowany od lądu. W grze wzięło udział 6 graczy, każdy dowodzący dywizją. Do gry użyliśmy zasad Black Powder. Pomimo faktu, że

» View Source Article

Songs of Drums and Shakos.

A new system and a new scale today. Some time ago Mike announced that he has a 54mm Napoleonic collection and is willing to use it with Songs of Drums and Shakos system. We all agreed to give them a try. It was my first game with that scale and the figures look great. Surprisingly, with those rules, 4'x6' table was big enough.Nowy system i nowa skala. Jakiś czas temu Mike ogłosił, że jest w posiadaniu napoleonki w skali 54mm i może jej użyć z zasadami Songs of Drums and Shakos. Wszyscy na ten pomysł się zgodzili i postanowili dać im szansę. To była moja pierwsza gra z tą skalą i figurki wyglądają znakomicie. O dziwo z tymi zasadami, stół o wymiarach 4 na 6 stóp okazał się wystarczającym.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike EvansUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike EvansSCENERY/SCENERIA: SESWC, Mike EvansFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Mike Evans1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA(Alexander, Peter, Bartek)Initial forces.CapitainSergeant3 x Voltigeurs4 x GrenadiersReinforcements1 x Chasseur Offic

» View Source Article

Shenandoah Valley, 1862.

ACW once again with Black Powder. This time we played a scenario prepared by Peter. In our game, we used the AB1 house rules for our big game, as I had some things to be tested. Wojna secesyjna ponownie z użyciem Black Powder. Tym razem rozegraliśmy scenariusz przygotowany przez Petera. W naszej grze wykorzystaliśmy zasady domowe grupy AB1 do nadchodzącej dużej gry, ponieważ musiałem jeszcze kilka rzeczy przetestować.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter MearnsUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWC, Peter MearnsFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns1. Forces. Siły.UNION/UNIA(Alisdair, Mike, Bartek)1st Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun Battery2nd Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun Battery3rd Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun BatteryCavalry Brigade2 x Cavalry RegimentCONFEDERATES/KONFEDERACI(Michael, Peter)1st Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun Battery2nd Infantry Brigade4 x Infantry Reg

» View Source Article

Bendy Bayou, 1862, second game. Bendy Bayou, 1862, druga gra.

Next ACW game. I decided to use once again Bill's scenario and give it to our club members. I slightly changed the OdB of the game, like some game statistics for the troops. That was the outcome of Bill's game. To simulate a bigger table, we used Peter's 15mm collection and changed inches into centimetres. We used Black Powder.Kolejna gra amerykańskiej wojny secesyjnej. Zdecydowałem się przenieść scenariusz Billa i zaproponowałem go naszym członkom klubu. Lekko zmieniłem OdB gry, tak jak też niektóre statystyki oddziałów. To wynik gry u Billa. By zasymulować większy stół, użyliśmy kolekcji Petera w skali 15mm i zamieniliśmy cale na centymetry. System to oczywiście Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill GilchristUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWC, Peter MearnsFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns1. Forces. Siły.UNION/UNIA(Michael)CinC - level 81st Brigade (level 8)3 x Infantry Battalion1 x 10pdr Gun battery2nd Brigade (level 8)3 x Infa

» View Source Article

Big Guns! - next test. Gig Guns! następny test.

I'm back from my holidays. Crete and Santorini are great places and if you never been there, it is highly recommended! Yesterday I had my first game after a break. I joined Michael's another test game for his Big Guns! This time he tested mechanism for the bigger games. Jestem z powrotem z moich wakacji, Kreta i Santorini to wspaniałe miejsca i jeśli jeszcze tam nie byliście, bardzo je polecam! Wczoraj miałem też pierwszą grę po przerwie. dołączyłem do testów Michaela jego Big Guns! Tym razem zdecydował się przetestować mechanizmy dla większych gier.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider1. Forces. Siły.Both navies had: 4 x dreadnought, 4 x battlecruisers, 4 x pre-dreadnoughts, 1 x submarine. Michael and Alasdair played for Royal Navy whereas Peter with me for the Kaiserliche Marine.Obie floty posiadały: 4 x drednoty, 4 x krążowniki liniowe, 4 x

» View Source Article

Initiation of my 28mm Soviets. Inicjacja moich Sowietów w skali 28mm.

There is nothing better than pushing your freshly painted models straight into the table. There happened with my Soviets in 28mm, during last Thursday game. We used the Chain of Command rules for that.Nie ma nic lepszego, niż możliwość wysłania świeżo pomalowanych figurek prosto na stół. Taką szansę mieli moi Sowieci w skali 28mm, podczas ostatniej czwartkowej gry. Do tego celu użyliśmy zasad Chain of Command.SCENARIO/SCENARIUSZ: The Patrol from the main bookUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda1. Forces. Siły.SOVIET UNION/ZWIĄZEK SOWIECKI(Alasdair, Bartek)Regular Rifle Platoon + Maxim MMGTank Riders Platoon + Maxim MMG3rd REICH/III RZESZA(Peter, Michael)2 x HEER PLATOON 2. The game. Gra.We divided our game into two separate clashes. In first Soviet Rifle Platoon under Alasdair fought against Michael's Heer Platoon and in the second my Tank Riders fought Peter's Heer Platoo

» View Source Article

How to lose a beer. Jak stracić piwo.

Last Thursday we had another Rebels and Patriots game. Most of the players complain about statistics for Indians with these rules and especially when they were given to me (what not everyone knows is that, for about 10 years, back in my home country, I was doing the Native American Reenactment). During our last game, we decided that the next one I will play against Indians and therefore we had our game.W ostatni czwartek mieliśmy kolejne spotkanie z zasadami Rebels and Patriots. Większość graczy narzekała na zbyt mocnych Indian w tych zasadach a jeszcze bardziej, gdy byli oni w moich rękach (większość nie wie, że przez 10 lat, gdy mieszkałem jeszcze w mojej Ojczyźnie, zajmowałem się odtwórstwem historycznym Rdzennych Mieszkańców Ameryki). Podczas naszej poprzedniej gry ustaliliśmy, że to ja będę grał przeciw Indianom i stąd nasza gra.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike EvansUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike EvansSCENERY/SCENERIA: Mike Evans, Michael Schneider, SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I M

» View Source Article

Zadorra River 1814.

Last Thursday we had a big Black Powder v.2 game. After the big Waterloo game (I still owe you the second part of the report from that game, it will be done soon), Peter asked me to have another game with this set. However, he asked me to do it as the rules are written, so with a normal sequence of play, not diverted as we usually play. I prefer the other way, but if there is demand for that kind of game, why not? Unfortunately, after some people left the club our Napoleonic collections don't match. Peter has them for 1815 campaign, Campbell and I for 1812-13 campaigns. So I had to come with some alternative history solution, and I did.W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę z użyciem zasad Black Powder v.2. Po dużej grze Waterloo (cały czas winny jestem Wam część drugą relacji, która zostanie opublikowana już wkrótce), Peter chciał kolejna grę z użyciem tego systemu. Jednakże, chciał byśmy rozegrali tą grę tak została ona napisana, czyli nie z odwróconą sekwencją, ale z normalną. Ja wolę tą odwróconą, ale jest

» View Source Article

Flohlingen 1525.

Last Thursday we had the German Peasant War game with the use of Pike&Shotte rules. The game was a great opportunity to introduce new Michael's hills. That gives our game a completely new quality.W ostatni czwartek mieliśmy grę z okresu Wojen Chłopskich w Niemczech z użyciem zasad Pike&Shotte. Gra była doskonałą okazją by wykorzystać nowe wzgórza wykonane przez Michaela. Te dodają naszym grom zupełnie nową jakość.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider1. Forces. Siły.© Michael Schneider© Michael Schneider© Michael Schneider2. The game. Gra.I took the side of the Peasants, whilst Alasdair and Mike decided to rescue the Abbot. The game started very well for me. In the first turn, I managed to defeat the Monks. However, my peasants instead of cathing the Abbot decided to plunder the abbey... In the meantime, the Imperial forces arrived. Mike's hea

» View Source Article

Big Guns!

Last Thursday Michael brings to our club his new rules for the naval battles. He called it Big Guns! We all love play naval battles with big ships, especially those from the first half of the 20th century. Sadly all rules known by us are mostly overcomplicated, especially with a lot of paperwork, tables etc. It is not good for the club game, especially when it comes to the end of that (especially when your club shares the roof with a pub ;). So we needed something simple and quick. Michael reduced the ships factors to the 4 elements: hull strength, speed, command and gunpower. Depends on the navy, type of the ship those factors would vary. He also introduced the rules for submarines, which are some kind of novum for the games played by me (I don't remember if I ever played with submarines on the table). Michael idea was: until the submarine stays on the surface it behave as other ships, but as soon it goes underwater, we have to mark its movement on the pice of paper. It is very simple: we mark the direc

» View Source Article

Tiller & Whipstaff 2.

Last Thursday we had another game with Tiller & Whipstaff rules. This time we introduced the fire ships into our game. All ships are from Warartisan. The big ships are in 1/600 scale and the fireships are the biggest ships, 1/1200 version.W ostatni czwartek ponownie spotkalismy się przy zasadach Tiller & Whipstaff. Tym razem wprowadziliśmy brandery do naszej gry. Wszystkie okręty pochodzą z kolekcji Warartisan. Duze okręty są w skali 1/600 a brandery to ich mniejsza wersja dużych okrętów w skali 1/1200.SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell HardieUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell HardieSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie1. Forces. Siły.BRITISH NAVY(Michael, Peter)ANNELIONYARMOUTHFireshipDUCH NAVY(Campbell, Bartek)ZEELANDIAELF STEDENBREDERODEFireship2. The game. Gra.British started the game with a battle line formation, whereas Dutch in swarm formation. British line soon broke and Michael with his two ships (Anne and Yarmout

» View Source Article

Tiller & Whipstaff.

Last Thursday Campbell brought a surprise game. It was an old set of rules from Langton Miniatures and it is called Tiller & Whipstaff. The set is created for Anglo Duch wars and is perfect for 17th-century naval warfare. It is also very simple and very enjoyable system, perfect for the club night. With the new rules, Campbell brought his new paper ships made from PDFs, available from a company from the USA (I will give the name of the company with next report from the game). They were 1/600, but you can make any scale you want. W ostatni czwartek Campbell przybył ze swoją gra niespodzianką. Były to stare zasady od Langton Miniatures i zwą się one Tiller & Whipstaff. Zestaw został stworzony z myślą o wojnach angielsko holenderskich, ale znakomicie się nada do wszelkich walk z XVII wieku. Jest dość prosty ale jednocześnie zapewnia doskonałą zabawę, świetny na rozgrywkę wieczorem w klubie. Z nowymi zasadami, Campbell przyniósł swoje nowe okręty, wykonane z papieru. Są one wykonane z PDFu, dostępneg

» View Source Article

House in Bazi City. Dom w Bazi City.

Last week we returned to Bazistan, fictitious country somewhere in the Middle East. This was a continuation of the previous game, which I had no pleasure to play. I jump into the SAS uniform and helped Michael C. to accomplish his mission. For the game, we used Spectre Operations rules.W ostatni czwartek powróciliśmy do Bazistanu, fikcyjnego państwa, gdzies na Bliskim Wschodzie. Była to kontynuacja poprzedniej gry, której nie miałem przyjemności rozegrać. Wskoczyłem w mundur SAS i starałem się pomóc Michaelowi C. wypełnić jego misję. Do gry uzylismy zasad Spectre Operations.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael ChargeUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael ChargeSCENERY/SCENERIA: Michael Charge, SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Charge1. Forces. Siły.SAS & AESA(Michael C., Bartek)SAS squad (six men) AESA squad (four men)BAZISTAN(Campbell, Alasdair, Mike MDF)Argo Contractors (six men)Bazi Special Force squad (six men, Tigr AV)Bazi Army Squad (eight men, BTR-80A, Technical with M

» View Source Article