SESWC


Rome vs Greece. Rzym przeciw Grecji.

Last Thursday we had big To the Strongest game. This time Greece (Michael and Peter) faced Roman forces (Alasdair, Campbell and myself).W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę z zasadami To the Strongest. Tym razem Grecja (Michael i Peter) stanęli naprzeciw Rzymowi (Alasdair, Campbell i ja).SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter MearnsUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda, Campbell Hardie, Michael SchneiderMichael's GreeksPeter's GreeksCampbell and Alasdair RomansBart's RomansOur game as always divided into two separate clashes. In the first, Peter faced Campbell and Alasdair. After some initial successes, Peter managed to flank Roman cavalry, but then the brave Roman marines broke the first falangist unit and create a massive gap in Greek lines. Soon after that more Greek unit gets broken and in very short time whole Peter's army lost its morale and disappear from the battlefield. In the meantime, Mich

» View Source Article

Second Empire. Rebels & Patriots.

Hi! Today two new short reports from games we had during the last two weeks. The first was a test game of new Michael's set for the Franco-Prussian War and is called Second Empire. The other game, played last week was Rebels and Patriots and again I received Indians to play... By the way, we got a new home and soon we will receive keys. Now I busy with packing stuff and prepare to move, so be aware, that this space could be quiet for some time...Witam! Dziś dwa raporty z naszych gier, rozegranych w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Pierwsza z nich to testy nowych zasad Michaela dla wojny francusko pruskiej, zwane Second Empire. Druga to gra z poprzedniego tygodnia z zasadami Rebels and Patriots, gdzie znów dostałem do gry Indian... Tak przy okazji, to znaleźliźmy juz nowy dom i wkrótce dostaniemy do niego klucze. Teraz zajęty jestem pakowaniem wszystkich rzeczy i może się tak zdarzyć, że to miejsce zamilknie na pewien czas...1. Second Empire.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY:&nb

» View Source Article

War of the Ring & Muddy CoC.

Hi! It was a long time, since my last post. I'm quite busy right now as I'm looking for a new home and that takes a lot of my free time. Until I will not solve that problem, my posts will be much shorter, than usual. Sorry about that. Today two games we recently had. First was War of the Rings and the second Muddy CoC. Witam! Upłynęło trochę czasu od mojego ostatniego posta. Jestem ostatnio bardzo zajęty, a to dlatego że szukam nowego mieszkania. Zajmuje mi to prawie cały wolny czas. Do czasu, aż nie rozwiążę tego problemu, moje posty bedą niestety krótsze, niż zazwyczaj. Bardzo Was za to przepraszam. Dzisiaj dwie ostatnie gry. Pierwsza to War of the Rings, druga to Muddy CoC.1. The Battle of Three Armies. Bitwa trzech armii.SCENARIO/SCENARIUSZ: Alasdair WatsonUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Alasdair WatsonSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Alasdair WatsonDwarfs and Elves.The Enemy.In this game, the join forces of Dwarfs and Elves (me) stand up against forces of S

» View Source Article

Villeneuve, 1781.

Hello! Last Thursday we returned with new campaign game. Michael once again returned with AWI, but this time with a different rules. About those you can read on Michael's blog. Every game is pregamed with Eve of Battle, the card game also written by Michael and which I had a privilege to test. In our campaign we have four players: American (Mike), French (myself), British (Alasdair) and Hessians (Peter). In our first game I faced Alasdair. For our games we using Black Powder rules.Witam! W ostatni czwartek zaczęliśmy naszą nową kampanię. Michael znów powrócił z Wojną o Niepodległość Stanów Zjednoczonych, jednak tym razem z odmiennymi zasadami. O nich możecie przeczytać na blogu Michaela. Każda gra poprzedzona jest grą z użyciem Eve of Battle, karcianka, również napisana przez Michaela, którą miałem zaszczyt testować. W naszej kampanii mamy czworo graczy: Amerykanie (Mike), Francuzi (ja), Brytyjczycy (Alasdair) i Hesowie (Peter). W naszej pierwszej grze stanąłem do walki z Alasdairem. Do naszych gier używamy z

» View Source Article

Where is my money? Gdzie są moje pieniądze?

Hi! Today we had a game last Thursday. We returned to our saga. As you remember from our last game Henri the Red get killed and Bishop Luitpold Der Fette get captured. It was great victory for joint forces of Rolund, Rudolf the Insane and Reiner. That massive army need money and bishop promised to pay for his freedom a lot of money. Victorious commanders agreed for that conditions and set him free. The promised money should arrived in one month time, but didn't. Now the commanders decided to pay a visit in Fetthausen, where bishop live. They don't know that bishop called Henri II son, Henri III for help... For game we used Hail Caesar! rules. Witam! Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy w zeszły czwartek. Powróciliśmy do naszej sagi. Jak zapewne pamiętacie podczas ostatniej gry Henryk Rudy został zabity a biskup Luitpold Gruby dostał się do niewoli. Było to wielkie zwycięstwo dla Rolunda, Rudolfa Szalonego i Reinera. Ta duża armia wymagała jednak zapłaty i biskup obiecał zapłacić olbrzymią kwotę za swoją wolno

» View Source Article

Saxony 1945. Saksonia 1945.

Hi! I'm back with game reports. However, before I tell you  about our game, I have to announce something. The Late Medieval Polish army list for To the Strongest! You can download for free from Simon's shop at this link:Cześć! Wracam z raportami z gier. Jednakże, zanim opowiem Wam o naszej grze, mam coś do ogłoszenia. Lista na późne średniowiecze dla Polski dla zasad To the Strongest! jest w końcu gotowa. Możecie sobie ją ściągnąć za darmo ze sklepu Simona pod tym linkiem:https://bigredbatshop.co.uk/collections/all/products/medieval-listsOk, let back to our games. The work with the army list took all my free time and had no time for blogging. Now I am going to fix it. First  the game we had two weeks ago. It was Rapid Fire! game with Polish together with Soviets against Germans.Ok, wracamy do naszych gier. Praca nad listą armijną zajęła mi prawie cały mój wolny czas i nie miałem czasu na blogging. Teraz zamierzam to naprawić. Pierwsza gra, którą mieliśmy dwa tygodnie temu. Była to gra z zasadami Rap

» View Source Article

To the Strongest! The Ancient Mischmasch. To the Strongest! Starożytny miszmasz.

Our last Thursday game was set up for fun. Most of us have an Ancient collections, but for different period. Few weeks Peter bring an idea to have the game with all of them. That game has been postponed several times and finally we had it on our table. Initially we set up the game for 130 points with 3 command each, but on the table with the size of 8'x4' it would be to crowded, as finally we had 6 armies ready to play. I gave the idea to limit that forces to 100 points with 2 commands and that how it stayed. The rules used for that game was To the Strongest!Nasza ostatnia czwartkowa gra była zorganizowana dla czystej rozrywki. Większość z nas posiada kolekcje figurek do starożytności, jednak do różnych okresów. Kilka tygodni Peter zaproponował grę z tymi kolekcjami. Gra ta była kilka razy przekładana i w końcu zawitała na naszym stole. Początkowo miała to być gra na 130 punktów z 3 dowódcami, jednak na stole o rozmiarach 8 na 4 stopy, było by zbyt tłoczno. Zaproponowałem obniżenie tej wartości do 100 punktów

» View Source Article

Mediterranean Sea and Boer War. Morze Śródziemne i wojna burska.

Hi! Recently I don't have a lot of time for blogging and that because I am working hard with Simon Miller (creator of To the Strongest! rules) on Polish late Medieval army list. As soon as it will be done, you will be first, who get that news. I promise! Back to the blog and gaming. During last two weeks I had two games. First with General Quarters  2WW Mediterranean naval game, Regia Marina versus Royal Navy. Second was First Boer War with The Men Would be the Kings. Both reports will be short. As soon as the list will ready, I will be back with longer posts.Cześć! Obecnie nie posiadam zbyt dużej ilości czasu na blogowanie, a to z powodu tego, że wspólnie z simonem Millerem (twórcą zasad To the Strongest!) pracujemy nad listą armijną dla Polaków na okres późnego średniowiecza. Jak tylko będzie ona gotowa, będziecie pierwszymi, którzy się o tym dowiedzą. Obiecuję! Wracając do blogu i gier. W ciągu ostatnich dwóch tygodni rozegrałem dwie gry. Pierwsza z zasadami General Quarters, drugowojenne starcie w bi

» View Source Article

Go and try to stop my Hurons! Idź i spróbuj zatrzymać moich Huronów!

Last Thursday we had another French Indian War. Mike Evans asked to try Muskets And Tomahawks rules, as he never tried it before. However, because of recent Angus's fire and necessary of moving places, he temporary lost his rules and cards. Having game already set up, we decided to use Rebels and Patriots again.W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z czasów wojny angielsko-francuskiej o kolonie w Ameryce Płn. Mike Evans poprosił nas o grę z zasadami Muskets And Tomahawks, ponieważ nigdy w nie grał. Jednakże z powodu niedawnego pożaru u Angusa i konieczności zmiany miejsca zamieszkania, zasady i karty gdzieś się zawieruszyły. Mając już grę ustawioną, zdecydowaliśmy się użyć znów zasad Rebels and Patriots.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike EvansUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike EvansSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA(Angus, Michael, Bartek)1 x regular line infantry1 x light line infantry1 x Coeur de Bois3 x Militia3

» View Source Article

Streets of Bazistan. Ulice Bazistanu.

Last Thursday we had first try with Spectre Operations v.2. That allowed us to put us back to the fictitious country of Bazistan. However we were facing the NATO intervention. Some of the mercenaries taking care about their own gratification for their hard job, before they would be expelled by new government or whatsoever. In normal words, they just going to steal some money...W ostatni czwartek mieliśmy okazję na nasze pierwsze spotkanie z zasadami Spectre Operations v.2. To pozwoliło nam wrócić do fikcyjnego państwa Bazistan. Jednakże tym razem musieliśmy sprostać interwencji sił NATO. Część najemników postanowiła zadbać o swoje własne wynagrodzenie za ciężką pracę, zanim zostaną wycofani przez nowy rząd lub cokolwiek innego. Mówiąc normalnym językiem, postanowili ukraść trochę złota dla siebie...SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael ChargeUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael ChargeSCENERY/SCENERIA: SESWC, Michael ChargeFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Charge1. Forces. Siły.MERCEN

» View Source Article

1st battle of Tomaszów Lubelski, 18.09.1939. Pierwsza bitwa pod Tomaszowem Lubelskim, 18.09.1939.

Last Thursday we replayed the first battle of Tomaszów Lubelski. This battle was very interesting, because it was the largest battle of Polish Campaign with a use of tanks on both sides. For the game we used the Rapid Fire! rules.W ostatni czwartek na stół przenieśliśmy pierwszą bitwę pod Tomaszowem Lubelskim. Bitwa ta jest o tyle interesującą bitwą kampanii w Polsce, że jest ona największą w jakiej użyto czołgów po obu stronach. Do gry użyliśmy zasad Rapid Fire!SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek ŻyndaUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek ŻyndaFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda1. Introduction. Wprowadzenie.Polish forces, composed of Army Lublin and Army Kraków under general Tadeusz Piskor attempted to break through the German positions around Tomaszów Lubelski towards the Romanian Bridgehead area. Both armies joined forces on September 15, in the area southwest of Frampol. Their road towards south was blocked, by two German corps - 8th Army Corps (

» View Source Article

Mahdist invasion of Egypt, 1886. Inwazja Mahdystów na Egipt, 1886.

Last Thursday we moved into 'what if' scenario'. Some time ago I prepared few scenarios for the alternate history, set in Egypt and Sudan. This time we played the second in the row of them. All story is based on the fact, that Mahdi did not died of typhus in 1885, but miracly back his health, thanks to the ancient medicine found somewhere in ancient Sudanese pyramids. Seeing in that clear sign from Allah, Mahdi decided to lead an attack on Egypt and put his banners in Mediterranean Sea. Unfortunately his medicine was stolen, by Colonel Frederick Burnaby (he did not died in 1885 as well). The story of taking that medicine from Mahdists is part of the first scenario which we are going to play some day. Anyway, back to our game. The track of Burnaby with stolen good took to the lonely Egyptian outpost somewhere on Egyptian Sudanese border. That lay on the way one of the few armies lead by Mahdi's Califs. He got an personal order from Mahdi to take this medicine back. In the meantime British get informed abo

» View Source Article

Antietam, 1862.

Last Sunday I joined a big refight of battle of Antietam. Some time ago Michael gave me his 10mm ACW collection, for a better use. It is Union infantry together with a guns. We used this figures so far only once and I was more than happy to use them again. In the game was involved 9 players plus umpire. For the game we used The Altar of Freedom rules. It was my first time with them.W ostatnią niedzielę dołączyłem do odtworzenia bitwy pod Antietam. Jakiś czas temu Michael podarował mi jego kolekcję do Wojny secesyjnej w skali 10mm, dla lepszego jej wykorzystania. Są to siły unii, piechota z artylerią. Jak do tej pory tych figurek użyliśmy tylko raz i gdy nadarzyła się okazja ponownego ich wykorzystania, byłem bardziej niż szczęśliwy. W grę zaangażowanych było 9 graczy plus prowadzący. Do gry użyliśmy zasad The Altar of Freedom. Było to moje z nimi pierwsze spotkanie.SCENARIO/SCENARIUSZ: From main book.UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy GillespieSCENERY/SCENERIA: Sandy Gillespie, Jack Glanville,&nbs

» View Source Article

Way to Berlin, 1813. Droga na Berlin, 1813.

Last Thursday we had Napoleonic game with Black Powder 2 game. That was the time, when my Poles were put first time on the table. Sadly I thought, that my second regiment will be ready for the game, but because of some unexpected things, I did not finished it on time. W ostatni czwartek mieliśmy grę z czasów napoleońskich z użyciem zasad Black Powder 2. Był to także debiut moich Polaków. Niestety nie wyrobiłem się z malowaniem drugiego pułku, ze względu na kilka niespodziewanych rzeczy, a myślałem, że dam radę. SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill GilchristUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Campbell Hardie, Bartek Żynda1. Forces. Siły.SAXONY & DUCHY OF WARSAW/SAKSONIA i KSIĘSTWO WARSZAWSKIE(Dougie, Campbell, Michael, Bartek)1st Saxonian Infantry Brigade3 x Infantry Battalion1 x 12 pdr gun Battery2nd Saxonian Infantry Brigade3 x Infantry Battalion1st Polish Infantry Regiment2 x Infantry Battalions with Ski

» View Source Article

Rebels & Patriots.

Last Thursday we had game with new set of rules, called Rebels & Patriots. This set is another clone of Lion Rampant, this time to wargame conflicts from New World, especially from the northern part. So far we really liked all the previous versions and we were very curious about new one.W ostatni czwartek mieliśmy grę z nowymi zasadami, zwanymi Rebels & Patriots. Jest to kolejny klon Lion Rampant, tym razem poświęcony konfliktom z Nowego Świata, szczególnie z jej północnej części. Jak do tej pory podobały się nam wszystkie poprzednie wersje i byliśmy bardzo ciekawi tej nowej.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael EvansUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael EvansSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Evans1. Forces. Siły.GREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA(Mike, Peter, Michael)1st Brigade1 x Line Infantry (Large)2 x Line Infantry1 x Line Infantry (Small, Elite)1 x Gun2nd Brigade1 x Line Infantry (Large)2 x Line Infantry1 x Militia1 x Gun3rd Brigade1 x Line Infantry1 x Line

» View Source Article